Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt"

Transkript

1 Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

2

3 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall Antall lisensandeler per * 23* 26 Operatørskap Produksjon 0,76 mill. fat 1,0 mill. fat 1,0 mill. fat Reserver per ,4 mill. fat 3,9 mill. fat 4,9 mill. fat Tall i 1000 NOK Driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivninger D r i f t s r e s u l t a t R e s u l t a t f ø r s k a t t R e s u l t a t e t te r s k a t t Letekostnader N e t t o i n v e s te r i n g e r Antall ansatte per * Hvorav 2 i Danmark Våre operasjoner i 2012 Seismikk PL270, PL578 og PL643 Boring PL457 Asha Noor-prospektet Planlagt borestart 3. kvartal Solsort på dansk sokkel PL453 Ogna-prospektet Planlagt borestart 4. kvartal Planlagt borestart 4. kvartal 3

4 Innhold 3 Nøkkeltall 3 Våre operasjoner i Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 8 Vår virksomhet 8 Leting 8 Produksjon 8 Reserver 9 Boring 9 Hyme 10 VNG Danmark ApS 11 Vår lisensportefølje per 30. april Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 14 Vårt samfunnsansvar 14 CSR Corporate Social Responsibility 14 Strategisk CSR eksterne aktiviteter 15 VNG-gruppens samfunnsansvar 16 Forskning og utvikling 16 Forskning og utvikling 17 Forskningsprosjektet Lobes 2 17 Forskningsprosjektet i Karoobassenget 18 Forskningsprosjekt på tidevannsreservoarer 18 Postdoktoral forskning 19 Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter 19 Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» 20 Et kompetent og motivert lag 20 Et kompetent og motivert lag 21 Utvikling av organisasjonen 22 Rekruttering 23 Ansatterepresentasjon 23 Velforeningen i VNG Norge 24 Ledergruppen 26 Styret 28 Fra statlig gasstransportør til internasjonalt energiselskap 30 Willy Brandt og murtreet vårt 31 Hjelp til selvhjelp 32 To kontorer ett lag 32 Våre nye omgivelser 32 Flytteprosessen 33 To lokaler én fest 34 Kunst i kontorene 4

5 Innhold Årsrapport Årsberetning 36 Virksomhet og eierskap 36 Historie 36 VNG Danmark 36 Aktiviteter Reserver og ressurser 37 Organisasjon 37 Likestilling 37 Helse, miljø og sikkerhet 38 Regnskap Resultat 38 Balanse 38 Kontantstrøm 38 Finansiell risiko 39 Fremtidsutsikter 40 Årsregnskap 40 Resultatregnskap 1. januar 31. desember 41 Balanse 31. desember 43 Kontantstrømoppstilling 1. januar 31. desember 44 Noteopplysninger 44 Vesentlige regnskapsprinsipper 46 Driftsinntekter 47 Letekostnader 47 Lønn og andre personalkostnader 48 Varige driftsmidler 49 Andre driftskostnader 50 Immaterielle eiendeler 50 Skatt 52 Andre fordringer 52 Bundne midler 52 Egenkapital 53 Nedstenging og fjerning 53 Langsiktig rentebærende konserngjeld 53 Annen kortsiktig gjeld 53 Pensjonskostnader 55 Valutagevinst og -tap 55 Investering i datterselskap 55 Finansiell risiko 55 Reserver, konsesjonsperiode m.m. (Ikke reviderte) 56 Transaksjoner med nærstående parter 57 Revisors beretning 5

6 Administrerende direktør har ordet Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 2011 var et år preget av høy aktivitet i VNG Norge. Interessante lisenstildeling er, god utvikling i våre eksisterende lisenser samt økning i antallet ansatte og nye flotte lokaler gjør at vi er klare for videre vekst både i Norge og Danmark. Aktivitetsnivået på norsk sokkel var høyere i fjor enn på mange år. Høye funnrater både i godt utforskede og i mer ukjente områder gjør at mulighetene er større enn kanskje noen gang. VNG Norge er meget godt rustet til å ta del i denne verdiskapingen. Våre ansatte la ned mye arbeid i lisenssøknadsrunder i Innsatsen ble belønnet med totalt sju nye lisenser, hvorav fem operatørskap. Vi ser tildelingene som en tillitserklæring fra myndighetene og som et tegn på at vi er på god vei. Gjennom tett samarbeid med våre partnere på feltene Brage og Njord bidro vi også i fjor til å øke gjenværende reserver i feltene. Vi har også deltatt i arbeidet med utviklingen av Hyme-feltet, som kommer i produksjon tidlig i

7 Forord Årsrapport 2011 Sammen med de andre lisenseierne har vi jobbet videre med Solsort-prosjektet i Danmark. Det skal bores en avgrensingsbrønn mot slutten av Utbyggingsløsninger blir for tiden evaluert. Gjennom vårt datterselskap VNG Danmark ApS vil vi delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel. Flere og mer utfordrende oppgaver gjør at vi har økt antallet ansatte fra 51 til 64 i For å gi rom for denne veksten har vi flyttet inn i nye, større og tidsriktige lokaler både i Stavanger og Oslo. Spesialtilpassede løsninger gjør at vi kan tilby våre medarbeidere enda bedre arbeidsvilkår både når de jobber for seg selv, og når de jobber i team. Våre to kontorer gir oss mulighet til å holde nær kontakt med viktige miljøer både i Stavanger- og Oslo-området samtidig som det gir våre ansatte frihet til å velge arbeidssted. Det gir oss også fordeler i forbindelse med rekruttering. Vårt morselskap, VNG Verbundnetz Gas AG, ønsker at vi skal bli en betydelig leteog utvinningsaktør i Europa. For å nå dette målet trenger vi å øke vår lisensportefølje både på norsk og dansk sokkel. Vi fokuserer spesielt på Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenbanken og den danske Sentralgraben. I tillegg vil vi se på både Vøringbassenget og Barentshavet. I alle disse områdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden: leting, utbygging, produksjon samt avsetning og transport av olje og gass. I VNG Norge legger vi stor vekt på å ta vare på og videreutvikle våre ansatte. Vi har bygd opp operative og kompetente fagteam i alle våre avdelinger. Organisasjonsutvikling og rekruttering av nye dyktige fagfolk gjør at vi har både den kompetansen og den kapasiteten som skal til for å vokse videre som operatør og som partner. Vi venter nå i spenning på resultatene fra flere meget interessante letebrønner som ligger foran oss! Rolf Gregor Skaar Administrerende direktør 7

8 Vår virksomhet Leting Ved utgangen av 2011 hadde VNG Norge 23 lisenser. Aktiviteten i selskapet vokser, og det samme gjør antallet operatørskap. Målet er å ha en portefølje på rundt 25 letelisenser og delta i fire til seks leteboringer i året. TFO 2011 hadde høy prioritet i leteavdelingen i året som gikk. Vi la ned et stort arbeid i vår omfattende søknad og fikk tildelt seks lisenser, hvorav fire operatørskap. I tillegg fikk vi i 2011 tildelt ett operatørskap i 21. runde hvor søknaden ble levert i november Totalt har dermed VNG Norge per i dag 29 lisenser på norsk sokkel, hvorav 8 operatørskap. I 2009 gjorde selskapet sitt første funn som operatør på Agat-blokken, om lag 50 kilometer nord for Gjøa-feltet. Det ble i 2011 arbeidet videre med å fastslå om feltet er drivverdig. Dette arbeidet pågår fremdeles, og som en del av dette ble det i 2011 startet en innsamling av nye seismiske data, som vil bli fullført i VNG Norge ble tildelt tre nye operatørskap i TFO2010. Det er i 2011 lagt ned mye arbeid i å fremskaffe et best mulig grunnlag for borebeslutninger som skal tas i 2012 og VNG Norge deltok i 2011 som partner i to letebrønner. Earb-brønnen, som ble boret i PL505, resulterte i et mindre gass- og oljefunn. Brønnen ga verdifull informasjon om letepotensialet i området, og resultatene vil bli videre evaluert. Vi vil legge spesiell vekt på vår egenopererte lisens PL570, som grenser inn mot PL505, og som har sammenlignbare letemodeller. I denne lisensen skal det tas beslutning om boring tidlig i Phoenix-brønnen, som ble boret i PL559, var tørr. Resterende letepotensial evalueres nå før en beslutning om boring eller tilbakelevering tas tidlig i Letevirksomheten er konsentrert om fire fokusområder. Vi i VNG Norge tror at fokusert aktivitet over tid i et område vil gi oss komparative fortrinn. I disse fokusområdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden i utviklings- og produksjonsvirksomheten: Vi ønsker å drive letevirksomhet, produsere og utvikle ressurser. De fire nåværende fokus områdene er Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenbanken og den danske Sentralgraben. Vi vil i løpet av 2013 starte boringen av egenopererte brønner i disse områdene samt fortsette å delta som partnere i andre brønner. Vi vil fortsatt fokusere hovedsakelig på organisk vekst og arbeide for å utvide vår lisensportefølje gjennom lisensrunder og farm-in. Produksjon Som rettighetshaver i de to produserende feltene Brage og Njord legger vi vekt på å være en aktiv og konstruktiv partner. Vi gjennomfører derfor et betydelig teknisk arbeid internt for å kunne bidra til å optimalisere produksjon og reserver i våre lisenser. VNG Norge har i løpet av de siste årene etablert et sterkt team innenfor fag områdene reservoar geologi, reservoar modellering og reservoarsimulering, og vi bygger og vedlikeholder modeller for våre viktigste reservoarer. En forutsetning for å kunne få maksimalt ut av reserver og produksjon er godt kalibrerte reservoarmodeller som er i stand til å beskrive situasjonen. VNG Norge følger nøye med på utviklingen innenfor reservoarbeskrivelse og historietilpasning av reservoarmodeller. Bedre kvalitet på reservoarmodellene vil etter vårt syn gi bedre plassering av fremtidige brønner og etablere et godt fundament for økt utvinning. Reserver Gjennom eierskap i produksjonslisensene Brage og Njord har VNG Norge reserver på 0,86 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 5,4 millioner fat oljeekvivalenter. Selskapets 8

9 Vår virksomhet Årsrapport 2011 produksjon var på fat råolje i 2011 mot fat råolje i Inkludert gass og NGL var produksjonen fat oljeekvivalenter i Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 110 per fat i 2011 mot USD 80,1 i Inntektene fra salg av råolje beløp seg til totalt NOK 252,7 millioner i 2011 mot NOK 265,9 millioner i VNG Norge solgte gass for NOK 65,6 millioner i Salget i 2010 lå også på NOK 65,6 millioner. Inntektene fra salg av NGL var i ,2 millioner mot NOK 40,5 millioner i består av ti faste brønner pluss en opsjon på ytterligere fem brønner. VNG Norge har to av de faste brønnene og rett til minimum en av opsjonsbrønnene. Dette er en god og fleksibel kontrakt som er konkurransedyktig både på pris og betingelser. Vi har også sikret oss en rett til å selge vår forpliktelse om vi måtte ønske det. VNG Norge har ikke boret egenopererte brønner i Hyme Boring VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Konsortiet består av VNG Norge, Lundin Norway AS og Wintershall Norge AS. Konsortiemedlemmenes gjensidige rettigheter og plikter er regulerte gjennom en riggdelingsavtale, og samarbeidet administreres av Rig Management Norge AS. Dette er en brønnbasert avtale som Hyme-funnet ligger i Norskehavet om lag 19 km fra Njord-feltet i utvinningstillatelse 348. VNG Norge har en eierandel på 2,5 prosent i denne lisensen. Funnet ble gjort i 2009 i 6407/8-5 S i Tilje- og Ile-formasjonen fra Jura. Lisensen ble tildelt i TFO Hyme blir VNG Norges første produserende felt initiert av organisk vekst. Hyme ble besluttet utbygd sommeren 2011 som et undervannsproduksjonssystem knyttet opp mot Njord. Forventet produksjonsstart er tidlig i Karoobassenget i Sør-Afrika god modell for Agat-formasjonen i Nordsjøen 9

10 Hyme vil da øke VNG Norges produksjon med 485 fat oljeekvivalenter per døgn. Med sine anslåtte 30 millioner fat olje og gass kan Hyme-feltet forlenge levetiden til den eksisterende Njord-plattformen med flere år og dermed bidra ytterligere til verdiskapingen for VNG Norge. I lisens 348 er det identifisert flere mulige prospekter som er under evaluering for mulig leteboring. Det kan tenkes flere utbygginger med tilsvarende løsninger. Statoil er operatør for Hyme. VNG Danmark ApS I 2010 etablerte vi VNG Danmark ApS. Datterselskapet har kontoradresse i København, men er driftet av VNG Norge. Etableringen på dansk sokkel var en naturlig videreføring av selskapets strategi. Med sin nærhet til det europeiske gassmarkedet og med sin infrastruktur er dansk sokkel et attraktivt forretningsområde for oss. VNG Danmark eier 15 prosent i to lisenser på dansk sokkel Svane (4/98) og Solsort (3/09). I desember 2010 ble det gjort et funn i Solsortprospektet. Hovedaktiviteten i VNG Danmark har i 2011 vært knyttet til en vurdering av den videre utviklingen av Solsort. Etter oljefunnet i Solsort-prospektet er det skutt ny seismikk i området, og operatøren DONG har etablert et prosjektteam som med støtte fra VNG Norge skal vurdere mulige utbyggingsløsninger for feltet. Mot slutten av 2011 startet også planleggingen av en ny avgrensingsbrønn som skal bores mot slutten av VNG Danmark har planer om å delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel og har startet forberedelsene til søknadsarbeidet. Hyme subsea template som skal knyttes opp mot Njord-plattformen 10

11 Vår virksomhet Vår lisensportefølje per 30. april 2012 Årsrapport 2011 Vår lisensportefølje per 30. april 2012 Produksjonsplattformer Lisenser VNG Norge AS VNG Norge AS operatør Bjørnøya Lisenser VNG Danmark ApS Hammerfest Tromsø Andenes Harstad Bodø Sandnessjøen NJORD Namsos Trondheim BRAGE Florø Bergen NORGE Stavanger OSLO Kristiansand DANMARK Holstebro Aalborg Århus Helsingør Esbjerg Sønderborg Middelfart Odense KØBENHAVN Rønne Bornholm (Danmark) 11

12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet VNG Norges viktigste mål innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) er å unngå at virksomheten påfører mennesker og miljø skade. Nyhetsbildet var også i 2011 preget av etterspillet etter ulykker innen olje- og gassnæringen. Analysene av hendelsen på Deepwater Horizon i 2010 er i ferd med å sluttføres. De fører til skjerpede krav og høyere forventninger fra omverdenen til hvordan industrien driver sin virksomhet innen helse, miljø og sikkerhet. VNG Norge er positiv til disse endringene og tror at industrien er tjent med at det stilles strenge krav, og at våre operasjoner blir fulgt med stor oppmerksomhet. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all aktivitet i selskapet, inkludert helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vår HMS&K-filosofi er forankret i våre styringssystemer og hos selskapets ledelse. VNG Norge skal i planleggingen av alle aktiviteter knyttet til seismikk, borestedsundersøkelser og boreoperasjoner søke etter løsninger som i størst mulig grad reduserer sannsynligheten for hendelser som kan påføre skade på mennesker og miljø. Gjennom hele vår virksomhet skal vi fremme en god HMS&K-kultur, og alle aktiviteter skal være basert på risiko evalueringer. VNG Norge har arbeidet målbevisst med å videreutvikle organisasjonen til nye kommende operatøroppgaver. Styringssystemet er gjennom gått og oppdatert, og selskapet har utvidet beredskapsorganisasjonen og kjørt tabletops og øvelser. VNG Norge hadde ingen egenopererte aktiviteter til havs i 2011, men selskapet har vært en aktiv og konstruktiv partner i de aktivitetene vi deltar i, enten det dreier seg om boreoperasjoner eller drift av produksjonsplattformer. Også i 2011 har vi arbeidet systematisk for å holde sykefraværet nede, og sykefraværsstatistikken viser at dette arbeidet har lykkes. Ordningen med HelseProfil, der den enkelte medarbeider får tilbud om helseundersøkelse og veiledning basert på helse og livsstil, ble videreført og vil også være en del av det systematiske arbeidet i tiden fremover. HelseProfil bidrar til økt bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold. Gjennom Velforeningen legger VNG Norge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte. Av arbeidsmiljøhensyn ble det også i forbindelse med flytting til nye kontorer besluttet at vi i utgangspunktet ikke installerer trådløst nettverk på de nye kontorlokasjonene. Dette som et føre-var-tiltak relatert til mulige helseeffekter av stråling fra trådløse enheter. VNG Norge arbeider med å identifisere tiltak som kan forbedre våre egne operasjoner. Vi legger vekt på å forebygge ulykker, sikre tilstrekkelig beredskap og øke sikkerheten rundt våre operasjoner. Dette er basis for vårt styringssystem. VNG Norge ønsker å være en aktiv partner og bidragsyter innenfor HMS&K i norsk petroleumsvirksomhet. Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) er viktige arenaer for oss i denne sammenhengen. Olje- og gassindustrien i Norge er, og skal være, en foregangsnæring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. I forbindelse med utvikling og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel er det enighet i industrien om at et høyt HMS&K-nivå bidrar til å øke verdiskapingen. Et høyt HMS&K-nivå er også en verdi i seg selv, og gjennom medlemskapet i OLF benytter VNG Norge muligheten til å påvirke og bidra i fellesskap med de andre operatørene. 12

13 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Årsrapport

14 Vårt samfunnsansvar CSR Corporate Social Responsibility Vår fremste oppgave som selskap er å finne og utvinne olje og gass. Olje- og gassindustrien påvirker økonomien, samfunnet og naturen. Våre oppgaver er derfor forbundet med et stort ansvar for å etablere og etterleve høye standarder innenfor alle fag områder. Vi har gjennomført en grundig intern prosess for å utvikle en CSR-strategi med bred forankring i organisasjonen. Hovedmålet for VNG Norges arbeid med CSR er å inkludere bærekraft og verdiskaping i alle aspekter av oljeog gassproduksjonen fra anskaffelse av lisenser, drift, forhold til lokalsamfunn, til avslutning av driftsfasen og fjerning av installasjoner. Slik vil vi bli enda bedre posisjonert til å få flere lisenser og produsere mer olje og gass på norsk og dansk sokkel. Vi har lagt vekt på en forretningsintegrert CSR-strategi bestående av to hovedelementer: Vi skal sikre en ansvarlig forretningspraksis i organisasjonen, inkludert relevante deler av leverandørkjeden, og vi skal ta CSR-initiativ som er basert på selskapets kjernekompetanse for å skape felles verdier for samfunnet og for selskapet. Gode retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift danner grunnlaget for all annen CSR-aktivitet. Strategisk CSR eksterne aktiviteter Vi har inngått et samarbeid med forskerlinjen på Drammen videregående skole. Hensikten med prosjektet er å motivere elevene til å søke seg til utdanning og foreta yrkesvalg som er relevant for olje- og gassindustrien. Behovet for fagfolk til næringen er stort, og konkurransen om kompetansen er hard. Ved å gi ungdommene innblikk i de ulike arbeidsoppgavene i et olje- og gasselskap, delta i den praktiske undervisningen med vår fagkunnskap og bistå med mentorhjelp og motivasjon samt eventuelt lærlingplasser håper vi å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringen generelt og for VNG Norge spesielt. Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i et foredrag i Norsk-tysk selskap Klasse 1STF fra Drammen videregående skole på besøk hos VNG Norge i Oslo 14

15 Vårt samfunnsansvar Årsrapport 2011 «1STF hadde en innholdsrik dag og lærte mye om alle sidene ved petroleumsutvinning. Foredragene var engasjerende og morsomme, samtidig som de var relevante. Medarbeiderne i VNG gjorde besøket til en veldig hyggelig opplevelse, og det var mange som hadde mye å tenke på da de reiste hjem.» Victoria at han er opptatt av at norske elever igjen lærer tysk. Språkkunnskaper fremmer kulturforståelse og styrker relasjonene mellom Norge og Tyskland. VNG Norge vil i sitt samarbeid med Drammen videregående skole også bidra til å fremme elevenes interesse for tysk språk og kultur. Lærlingordninger hjelper unge mennesker ut i arbeidslivet. VNG Norge er godkjent som lærlingbedrift, og fra sommeren 2012 får vi to IT-lærlinger med på laget. VNG Norge deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter som kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer. Vårt primære fokus er rettet mot studier av bergarter. VNG-gruppens samfunnsansvar VNG-gruppen (VNG) legger stor vekt på det ansvaret vi har overfor de regionene der vi opererer og støtter en rekke prosjekter i inn- og utland. VNG har flere prosjekter innen vitenskap, kunst og kultur, og har det siste året lagt spesiell vekt på å øke unge menneskers forståelse for verdien av fredelig sameksistens og toleranse. VNG støtter også flere forskningsprosjekter både i Norge og Russland. Blant de viktigste prosjektene er «VNG Campus», et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Freiberg, Kraków og Praha basert på stipendordninger og samarbeid med universitetet i Leipzig om ut vikling av miljøvennlige energibærere for kommuner. Tysk-russisk råstofforum er et samarbeid mellom VNG og det russiske selskapet OOO Gazexport som jobber med bedre utnyttelse og resirkulering av fossiler, mineraler og alternative råstoffressurser. Mer informasjon på Gjennom prosjektet «Verbundnetz der Wärme» (nettverk av varme) støtter VNG vanskeligstilte i de lokale miljøene der selskapet opererer, og gjennom «Verbundnetz für den Sport» (nettverk for sport) støttes sportstalenter. VNG støtter regional samtidskunst. For å styrke norsk-tyske relasjoner støtter VNG en rekke prosjekter. Vi er hovedsponsor for Edvard-Munch-Haus i Warnemünde og for Grieg- Huset i Leipzig, og støtter vennskapsbyprosjektet mellom Oberhof og Lillehammer. VNG er også hovedsponsor for Norsk-tysk selskap i Oslo. 15

16 Forskning og utvikling Forskning og utvikling VNG Norge legger vekt på å delta i målrettet og fokusert forskning som kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer. Vi deltar i en rekke prosjekter sammen med internasjonalt kjente forskningsteam som er ledende innenfor sine områder. Resultatene av disse samarbeids prosjektene blir løpende innarbeidet i arbeidsprogrammene i lisensene og bidrar til å støtte opp om VNG Norge som et teknologidrevet olje- og gasselskap. Deltakelse i disse aktuelle prosjektene gjør at vi kommer i kontakt med potensielle nye partnere samtidig som vi får mulighet til å markedsføre selskapet på internasjonale teknologikonferanser og -møter. Flere av prosjektene arrangerer årlige ekskursjoner som bidrar til kunnskapsoverføring og opplæring av våre medarbeidere. VNG Norges vektlegging på forskningssamarbeid er en fordel i rekrutteringssammenheng. Kompetanse tiltrekker seg kompetanse. Kompetanse er en verdi i seg selv og en viktig faktor om vi skal lykkes med våre prosjekter i Norge og Danmark. Vårt primære forskningsfokus er rettet mot studier av bergarter som i dag er godt eksponerte på land og er relevante som analoger for de pro sjekt vi arbeider med. Dette er spesielt reservoarer avsatt på bunnen av kontinentalsokkelen og i basseng skråninger samt i reservoarer påvirket av tidevann. Slike forekomster har mange likhetspunkter med formasjonene på norsk og dansk sokkel. Et annet sam arbeidsprosjekt retter seg mot oppbygging av kompetanse knyttet til identifisering av forkastings soner ved å kombi nere tredimensjonale geofysiske attributter. Vi støtter videre et prosjekt som vil forbedre dybdeavbilding og derved øke vår forståelse av kompleks geofysisk avbilding av mulige hydro karbonbærende reservoarer og mulige takbergarter fra seismiske data. Komplekse tidevannsavsetninger i Lajas-regionen i Argentina 16

17 Forskning og utvikling Årsrapport 2011 Forskningsprosjektet Lobes 2 Forskningsprosjektet i Karoobassenget Forskningsprosjektet Lobes 2 er direkte relevant for lete- og utbyggingsprosjekter både i Norge og Danmark. Spesielt gjelder dette Solsort- funnet og dypvannsprosjekter i Vøringbassenget. VNG Norge var en av 11 sponsorer i prosjektet Lobes 1 som gikk ut på å utvikle modeller for reservoararkitektur og strategisk evaluering av submarine reservoarer basert på kjerneprøver fra Karoobassenget i Sør-Afrika. Fase to, som startet opp i begynnelsen av oktober 2011, gjennomføres av doktorgradsstudenter og postdoktorander og skal vare i 3,5 år. Som i fase 1 vil det bli gjennomført ekskursjoner med tilbakemelding til en styringsgruppe for omfang og retning på prosjektet. Artikler knyttet til prosjektet blir publisert i internasjonale tidsskrifter. Det treårige forskningsprosjektet i Karoobassenget skal beskrive de ulike reservoarbergartene fra kystlinjen til bassengbunnen. Hovedfokus er lagt på reservoararkitektur, kvalitet og forbindelsen mellom reservoarene. Resultatene vil bli integrert i VNG Norges og VNG Danmarks geologiske modeller for pågående leteprosjekter og fremtidige portefølje. En viktig del av prosjektet er å bygge og finansiere et permanent kjernelager og trenings senter i området for studier av dypmarine avsetninger. Dette senteret vil være tilgjengelig for VNG Norge og de andre sponsorene i lang tid fremover. Senteret vil etter hvert finansiere seg selv og skape lokale arbeidsplasser. Prosjektet skal starte i oktober 2012 og vare til september Feltanaloger i Sør-Afrika 17

18 Forskningsprosjekt på tidevannsreservoarer Reservoar med sterk påvirkning fra bølger og tidevann er av de vanskeligste reservoar å produsere hydrokarboner fra. Dette forskningsprogrammet skal øke vår kunnskap om en av de viktigste analogene til Jura-reservoarene på Haltenbanken, som er ett av VNG Norges kjerneområder. Resultatene fra arbeidet skal bidra til at VNG Norge bedre kan vurdere reservoar kvaliteten både i våre leteprosjekter og i våre utviklings lisenser. Vi finansierer forskningsprosjektet sammen med Statoil, BHP Billiton og Woodside Energy Ltd. Fire universiteter og forskningsteam fra tre kontinenter samarbeider for første gang om å utforske fundamentale spørsmål knyttet til tidevanns påvirkede reservoar i Argentina. Prosjektet er i fellesskap ledet av University of Liverpool, Queens University i Ontario, University of Texas i Austin og University of La Plata i Argentina. Prosjektet, som skal finansiere to mastergradsstudenter og en doktorand, startet i desember 2011 og skal vare i 3,5 år. Postdoktoral forskning VNG Norge er med på å finansiere et post doktoralt forskningsprosjekt som drives i fellesskap av University of Liverpool og Imperial College London. Prosjektet skal vare i to år og fokuserer på økt forståelse av dypvannsreservoarene i Måløyskråningen i Nordsjøen. Dette er et annet av VNG Norges kjerneområder hvor vi er operatør for to letelisenser og partner i to andre. Hittil har det vært arrangert kjerne- og databaserte kollokvier og skreddersydde kurs for å overføre kompetanse til VNG Norges ansatte. Det er også gitt presentasjoner av prosjektet på internasjonale konferanser. Distale bassenggulvvifter i Sør-Afrika: analoger til våre letemål på norsk og dansk sokkel 18

19 Forskning og utvikling Årsrapport 2011 Modell av forkastningsknusningssone Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter VNG Norge og det britiske Foster Finlay Associates har inngått avtale om et forsknings- og utviklingssamarbeid for å utvikle programvareverk tøy som kan detektere, avgrense og analysere forkastninger avbildet ved hjelp av 3D-seismikk. Disse verktøyene vil gi oss mulighet for bedre å beskrive dannelse av hydrokarbonfeller og reservoaroppdeling samt bedre fastslå risikoen for væskemigrasjon på tvers av forkastninger. Dette er viktige deler av prospektanalysene knyttet til VNG Norges portefølje. Det er viktig for VNG Norge å være involvert i utviklingen av ny teknologi ved å bruke våre egne data som eksempler. Samarbeidsprosjektet øker våre muligheter til å redusere risikoen i leteområder, og det er et konkurransefortrinn at vi er tidlig ute med ny teknologi. Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» «Full waveform tomografi» er en metode for å rekonstruere eller invertere en modell av jorda ved hjelp av seismisk data som er samlet inn over et hydrokarbonprosjekt som ligger under overflaten. Metoden er et nyttig verktøy for å forutsi, direkte fra seismisk data, eksistensen av reservoarer og takbergarter og hvor hydrokarboner kan være akkumulert. Dette er et av industriens viktigste spørsmål når det gjelder seismiske modeller. VNG Norge samarbeider i dette prosjektet med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland og har levert seismiske data som skal brukes til å utvikle en programvarepakke som kan utføre de komplekse oppgavene. Fordi VNG Norge støtter prosjektet, vil vi også ha betydelig innflytelse både på utviklingen og anvendelsen av teknologien. Noen aspekter av prosjektet ble presentert på EAGE-konferansen i Wien i

20 Et kompetent og motivert lag Et kompetent og motivert lag I VNG Norge tror vi at et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø er veien til suksess. Derfor legger vi stor vekt på å ta vare på våre medarbeidere og rekruttere kompetente og hyggelige nye kollegaer. Vi legger til rette for at hver enkelt får utvikle seg faglig og jobber målbevisst med å sikre inkludering og medvirkning fra alle ansatte både når det gjelder strategisk og operativt arbeid. Hos oss skal alle kunne realisere sitt potensial. Fleksible arbeidstidsordninger og gode ferieog permisjonsordninger bidrar til god balanse mellom medarbeidernes jobb og privatliv. Gode forsikringsordninger og opplevd raushet og omsorg skal bidra til å gjøre hverdagen enklere. og i utvikling og veiledning av våre yngre ansatte. Vi ser mange fordeler ved den gode balansen vi har mellom aldersgruppene. Vi praktiserer likestilling mellom kjønnene både når det gjelder ansettelse, lønn og faglig utvikling. Ved årets utgang var vi 20 kvinner og 44 menn. Blant ledergruppens ni medlemmer er det to kvinner. Lønn i VNG Norge fastsettes med utgangspunkt i type stilling, utdannelse og yrkeserfaring. Den ansattes lønnsutvikling vil blant annet avhenge av prestasjoner knyttet til måloppnåelse og etterlevelse av våre kjerneverdier. I vårt arbeid skal vi ta ansvar, opptre med integritet, vise teamspirit og ha ambisjoner. Staben har en gjennomsnittsalder på 43 år og en aldersspredning fra 24 til 67 år. Ansatte kan stå i stilling til de er 70 år. Våre seniorer er meget verdifulle bidragsytere både innenfor eget fagområde Vi verdsetter vårt internasjonale miljø som for tiden har innslag fra hele tretten nasjoner. Alle våre utenlandske arbeidstakere får tilbud om norskunder visning, og til nå har alle takket ja til det. 20

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

2 Forsidebilde fra Bygnes.

2 Forsidebilde fra Bygnes. Årsberetning 2011 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2011 Vår globale hverdag side 3 Styrets årsberetning 2011 side 7 Eierstyring side 17 Regnskap 2011 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 39 2 Forsidebilde

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer