Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt"

Transkript

1 Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

2

3 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall Antall lisensandeler per * 23* 26 Operatørskap Produksjon 0,76 mill. fat 1,0 mill. fat 1,0 mill. fat Reserver per ,4 mill. fat 3,9 mill. fat 4,9 mill. fat Tall i 1000 NOK Driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivninger D r i f t s r e s u l t a t R e s u l t a t f ø r s k a t t R e s u l t a t e t te r s k a t t Letekostnader N e t t o i n v e s te r i n g e r Antall ansatte per * Hvorav 2 i Danmark Våre operasjoner i 2012 Seismikk PL270, PL578 og PL643 Boring PL457 Asha Noor-prospektet Planlagt borestart 3. kvartal Solsort på dansk sokkel PL453 Ogna-prospektet Planlagt borestart 4. kvartal Planlagt borestart 4. kvartal 3

4 Innhold 3 Nøkkeltall 3 Våre operasjoner i Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 8 Vår virksomhet 8 Leting 8 Produksjon 8 Reserver 9 Boring 9 Hyme 10 VNG Danmark ApS 11 Vår lisensportefølje per 30. april Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 14 Vårt samfunnsansvar 14 CSR Corporate Social Responsibility 14 Strategisk CSR eksterne aktiviteter 15 VNG-gruppens samfunnsansvar 16 Forskning og utvikling 16 Forskning og utvikling 17 Forskningsprosjektet Lobes 2 17 Forskningsprosjektet i Karoobassenget 18 Forskningsprosjekt på tidevannsreservoarer 18 Postdoktoral forskning 19 Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter 19 Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» 20 Et kompetent og motivert lag 20 Et kompetent og motivert lag 21 Utvikling av organisasjonen 22 Rekruttering 23 Ansatterepresentasjon 23 Velforeningen i VNG Norge 24 Ledergruppen 26 Styret 28 Fra statlig gasstransportør til internasjonalt energiselskap 30 Willy Brandt og murtreet vårt 31 Hjelp til selvhjelp 32 To kontorer ett lag 32 Våre nye omgivelser 32 Flytteprosessen 33 To lokaler én fest 34 Kunst i kontorene 4

5 Innhold Årsrapport Årsberetning 36 Virksomhet og eierskap 36 Historie 36 VNG Danmark 36 Aktiviteter Reserver og ressurser 37 Organisasjon 37 Likestilling 37 Helse, miljø og sikkerhet 38 Regnskap Resultat 38 Balanse 38 Kontantstrøm 38 Finansiell risiko 39 Fremtidsutsikter 40 Årsregnskap 40 Resultatregnskap 1. januar 31. desember 41 Balanse 31. desember 43 Kontantstrømoppstilling 1. januar 31. desember 44 Noteopplysninger 44 Vesentlige regnskapsprinsipper 46 Driftsinntekter 47 Letekostnader 47 Lønn og andre personalkostnader 48 Varige driftsmidler 49 Andre driftskostnader 50 Immaterielle eiendeler 50 Skatt 52 Andre fordringer 52 Bundne midler 52 Egenkapital 53 Nedstenging og fjerning 53 Langsiktig rentebærende konserngjeld 53 Annen kortsiktig gjeld 53 Pensjonskostnader 55 Valutagevinst og -tap 55 Investering i datterselskap 55 Finansiell risiko 55 Reserver, konsesjonsperiode m.m. (Ikke reviderte) 56 Transaksjoner med nærstående parter 57 Revisors beretning 5

6 Administrerende direktør har ordet Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 2011 var et år preget av høy aktivitet i VNG Norge. Interessante lisenstildeling er, god utvikling i våre eksisterende lisenser samt økning i antallet ansatte og nye flotte lokaler gjør at vi er klare for videre vekst både i Norge og Danmark. Aktivitetsnivået på norsk sokkel var høyere i fjor enn på mange år. Høye funnrater både i godt utforskede og i mer ukjente områder gjør at mulighetene er større enn kanskje noen gang. VNG Norge er meget godt rustet til å ta del i denne verdiskapingen. Våre ansatte la ned mye arbeid i lisenssøknadsrunder i Innsatsen ble belønnet med totalt sju nye lisenser, hvorav fem operatørskap. Vi ser tildelingene som en tillitserklæring fra myndighetene og som et tegn på at vi er på god vei. Gjennom tett samarbeid med våre partnere på feltene Brage og Njord bidro vi også i fjor til å øke gjenværende reserver i feltene. Vi har også deltatt i arbeidet med utviklingen av Hyme-feltet, som kommer i produksjon tidlig i

7 Forord Årsrapport 2011 Sammen med de andre lisenseierne har vi jobbet videre med Solsort-prosjektet i Danmark. Det skal bores en avgrensingsbrønn mot slutten av Utbyggingsløsninger blir for tiden evaluert. Gjennom vårt datterselskap VNG Danmark ApS vil vi delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel. Flere og mer utfordrende oppgaver gjør at vi har økt antallet ansatte fra 51 til 64 i For å gi rom for denne veksten har vi flyttet inn i nye, større og tidsriktige lokaler både i Stavanger og Oslo. Spesialtilpassede løsninger gjør at vi kan tilby våre medarbeidere enda bedre arbeidsvilkår både når de jobber for seg selv, og når de jobber i team. Våre to kontorer gir oss mulighet til å holde nær kontakt med viktige miljøer både i Stavanger- og Oslo-området samtidig som det gir våre ansatte frihet til å velge arbeidssted. Det gir oss også fordeler i forbindelse med rekruttering. Vårt morselskap, VNG Verbundnetz Gas AG, ønsker at vi skal bli en betydelig leteog utvinningsaktør i Europa. For å nå dette målet trenger vi å øke vår lisensportefølje både på norsk og dansk sokkel. Vi fokuserer spesielt på Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenbanken og den danske Sentralgraben. I tillegg vil vi se på både Vøringbassenget og Barentshavet. I alle disse områdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden: leting, utbygging, produksjon samt avsetning og transport av olje og gass. I VNG Norge legger vi stor vekt på å ta vare på og videreutvikle våre ansatte. Vi har bygd opp operative og kompetente fagteam i alle våre avdelinger. Organisasjonsutvikling og rekruttering av nye dyktige fagfolk gjør at vi har både den kompetansen og den kapasiteten som skal til for å vokse videre som operatør og som partner. Vi venter nå i spenning på resultatene fra flere meget interessante letebrønner som ligger foran oss! Rolf Gregor Skaar Administrerende direktør 7

8 Vår virksomhet Leting Ved utgangen av 2011 hadde VNG Norge 23 lisenser. Aktiviteten i selskapet vokser, og det samme gjør antallet operatørskap. Målet er å ha en portefølje på rundt 25 letelisenser og delta i fire til seks leteboringer i året. TFO 2011 hadde høy prioritet i leteavdelingen i året som gikk. Vi la ned et stort arbeid i vår omfattende søknad og fikk tildelt seks lisenser, hvorav fire operatørskap. I tillegg fikk vi i 2011 tildelt ett operatørskap i 21. runde hvor søknaden ble levert i november Totalt har dermed VNG Norge per i dag 29 lisenser på norsk sokkel, hvorav 8 operatørskap. I 2009 gjorde selskapet sitt første funn som operatør på Agat-blokken, om lag 50 kilometer nord for Gjøa-feltet. Det ble i 2011 arbeidet videre med å fastslå om feltet er drivverdig. Dette arbeidet pågår fremdeles, og som en del av dette ble det i 2011 startet en innsamling av nye seismiske data, som vil bli fullført i VNG Norge ble tildelt tre nye operatørskap i TFO2010. Det er i 2011 lagt ned mye arbeid i å fremskaffe et best mulig grunnlag for borebeslutninger som skal tas i 2012 og VNG Norge deltok i 2011 som partner i to letebrønner. Earb-brønnen, som ble boret i PL505, resulterte i et mindre gass- og oljefunn. Brønnen ga verdifull informasjon om letepotensialet i området, og resultatene vil bli videre evaluert. Vi vil legge spesiell vekt på vår egenopererte lisens PL570, som grenser inn mot PL505, og som har sammenlignbare letemodeller. I denne lisensen skal det tas beslutning om boring tidlig i Phoenix-brønnen, som ble boret i PL559, var tørr. Resterende letepotensial evalueres nå før en beslutning om boring eller tilbakelevering tas tidlig i Letevirksomheten er konsentrert om fire fokusområder. Vi i VNG Norge tror at fokusert aktivitet over tid i et område vil gi oss komparative fortrinn. I disse fokusområdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden i utviklings- og produksjonsvirksomheten: Vi ønsker å drive letevirksomhet, produsere og utvikle ressurser. De fire nåværende fokus områdene er Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenbanken og den danske Sentralgraben. Vi vil i løpet av 2013 starte boringen av egenopererte brønner i disse områdene samt fortsette å delta som partnere i andre brønner. Vi vil fortsatt fokusere hovedsakelig på organisk vekst og arbeide for å utvide vår lisensportefølje gjennom lisensrunder og farm-in. Produksjon Som rettighetshaver i de to produserende feltene Brage og Njord legger vi vekt på å være en aktiv og konstruktiv partner. Vi gjennomfører derfor et betydelig teknisk arbeid internt for å kunne bidra til å optimalisere produksjon og reserver i våre lisenser. VNG Norge har i løpet av de siste årene etablert et sterkt team innenfor fag områdene reservoar geologi, reservoar modellering og reservoarsimulering, og vi bygger og vedlikeholder modeller for våre viktigste reservoarer. En forutsetning for å kunne få maksimalt ut av reserver og produksjon er godt kalibrerte reservoarmodeller som er i stand til å beskrive situasjonen. VNG Norge følger nøye med på utviklingen innenfor reservoarbeskrivelse og historietilpasning av reservoarmodeller. Bedre kvalitet på reservoarmodellene vil etter vårt syn gi bedre plassering av fremtidige brønner og etablere et godt fundament for økt utvinning. Reserver Gjennom eierskap i produksjonslisensene Brage og Njord har VNG Norge reserver på 0,86 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 5,4 millioner fat oljeekvivalenter. Selskapets 8

9 Vår virksomhet Årsrapport 2011 produksjon var på fat råolje i 2011 mot fat råolje i Inkludert gass og NGL var produksjonen fat oljeekvivalenter i Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 110 per fat i 2011 mot USD 80,1 i Inntektene fra salg av råolje beløp seg til totalt NOK 252,7 millioner i 2011 mot NOK 265,9 millioner i VNG Norge solgte gass for NOK 65,6 millioner i Salget i 2010 lå også på NOK 65,6 millioner. Inntektene fra salg av NGL var i ,2 millioner mot NOK 40,5 millioner i består av ti faste brønner pluss en opsjon på ytterligere fem brønner. VNG Norge har to av de faste brønnene og rett til minimum en av opsjonsbrønnene. Dette er en god og fleksibel kontrakt som er konkurransedyktig både på pris og betingelser. Vi har også sikret oss en rett til å selge vår forpliktelse om vi måtte ønske det. VNG Norge har ikke boret egenopererte brønner i Hyme Boring VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Konsortiet består av VNG Norge, Lundin Norway AS og Wintershall Norge AS. Konsortiemedlemmenes gjensidige rettigheter og plikter er regulerte gjennom en riggdelingsavtale, og samarbeidet administreres av Rig Management Norge AS. Dette er en brønnbasert avtale som Hyme-funnet ligger i Norskehavet om lag 19 km fra Njord-feltet i utvinningstillatelse 348. VNG Norge har en eierandel på 2,5 prosent i denne lisensen. Funnet ble gjort i 2009 i 6407/8-5 S i Tilje- og Ile-formasjonen fra Jura. Lisensen ble tildelt i TFO Hyme blir VNG Norges første produserende felt initiert av organisk vekst. Hyme ble besluttet utbygd sommeren 2011 som et undervannsproduksjonssystem knyttet opp mot Njord. Forventet produksjonsstart er tidlig i Karoobassenget i Sør-Afrika god modell for Agat-formasjonen i Nordsjøen 9

10 Hyme vil da øke VNG Norges produksjon med 485 fat oljeekvivalenter per døgn. Med sine anslåtte 30 millioner fat olje og gass kan Hyme-feltet forlenge levetiden til den eksisterende Njord-plattformen med flere år og dermed bidra ytterligere til verdiskapingen for VNG Norge. I lisens 348 er det identifisert flere mulige prospekter som er under evaluering for mulig leteboring. Det kan tenkes flere utbygginger med tilsvarende løsninger. Statoil er operatør for Hyme. VNG Danmark ApS I 2010 etablerte vi VNG Danmark ApS. Datterselskapet har kontoradresse i København, men er driftet av VNG Norge. Etableringen på dansk sokkel var en naturlig videreføring av selskapets strategi. Med sin nærhet til det europeiske gassmarkedet og med sin infrastruktur er dansk sokkel et attraktivt forretningsområde for oss. VNG Danmark eier 15 prosent i to lisenser på dansk sokkel Svane (4/98) og Solsort (3/09). I desember 2010 ble det gjort et funn i Solsortprospektet. Hovedaktiviteten i VNG Danmark har i 2011 vært knyttet til en vurdering av den videre utviklingen av Solsort. Etter oljefunnet i Solsort-prospektet er det skutt ny seismikk i området, og operatøren DONG har etablert et prosjektteam som med støtte fra VNG Norge skal vurdere mulige utbyggingsløsninger for feltet. Mot slutten av 2011 startet også planleggingen av en ny avgrensingsbrønn som skal bores mot slutten av VNG Danmark har planer om å delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel og har startet forberedelsene til søknadsarbeidet. Hyme subsea template som skal knyttes opp mot Njord-plattformen 10

11 Vår virksomhet Vår lisensportefølje per 30. april 2012 Årsrapport 2011 Vår lisensportefølje per 30. april 2012 Produksjonsplattformer Lisenser VNG Norge AS VNG Norge AS operatør Bjørnøya Lisenser VNG Danmark ApS Hammerfest Tromsø Andenes Harstad Bodø Sandnessjøen NJORD Namsos Trondheim BRAGE Florø Bergen NORGE Stavanger OSLO Kristiansand DANMARK Holstebro Aalborg Århus Helsingør Esbjerg Sønderborg Middelfart Odense KØBENHAVN Rønne Bornholm (Danmark) 11

12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet VNG Norges viktigste mål innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) er å unngå at virksomheten påfører mennesker og miljø skade. Nyhetsbildet var også i 2011 preget av etterspillet etter ulykker innen olje- og gassnæringen. Analysene av hendelsen på Deepwater Horizon i 2010 er i ferd med å sluttføres. De fører til skjerpede krav og høyere forventninger fra omverdenen til hvordan industrien driver sin virksomhet innen helse, miljø og sikkerhet. VNG Norge er positiv til disse endringene og tror at industrien er tjent med at det stilles strenge krav, og at våre operasjoner blir fulgt med stor oppmerksomhet. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all aktivitet i selskapet, inkludert helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vår HMS&K-filosofi er forankret i våre styringssystemer og hos selskapets ledelse. VNG Norge skal i planleggingen av alle aktiviteter knyttet til seismikk, borestedsundersøkelser og boreoperasjoner søke etter løsninger som i størst mulig grad reduserer sannsynligheten for hendelser som kan påføre skade på mennesker og miljø. Gjennom hele vår virksomhet skal vi fremme en god HMS&K-kultur, og alle aktiviteter skal være basert på risiko evalueringer. VNG Norge har arbeidet målbevisst med å videreutvikle organisasjonen til nye kommende operatøroppgaver. Styringssystemet er gjennom gått og oppdatert, og selskapet har utvidet beredskapsorganisasjonen og kjørt tabletops og øvelser. VNG Norge hadde ingen egenopererte aktiviteter til havs i 2011, men selskapet har vært en aktiv og konstruktiv partner i de aktivitetene vi deltar i, enten det dreier seg om boreoperasjoner eller drift av produksjonsplattformer. Også i 2011 har vi arbeidet systematisk for å holde sykefraværet nede, og sykefraværsstatistikken viser at dette arbeidet har lykkes. Ordningen med HelseProfil, der den enkelte medarbeider får tilbud om helseundersøkelse og veiledning basert på helse og livsstil, ble videreført og vil også være en del av det systematiske arbeidet i tiden fremover. HelseProfil bidrar til økt bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold. Gjennom Velforeningen legger VNG Norge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte. Av arbeidsmiljøhensyn ble det også i forbindelse med flytting til nye kontorer besluttet at vi i utgangspunktet ikke installerer trådløst nettverk på de nye kontorlokasjonene. Dette som et føre-var-tiltak relatert til mulige helseeffekter av stråling fra trådløse enheter. VNG Norge arbeider med å identifisere tiltak som kan forbedre våre egne operasjoner. Vi legger vekt på å forebygge ulykker, sikre tilstrekkelig beredskap og øke sikkerheten rundt våre operasjoner. Dette er basis for vårt styringssystem. VNG Norge ønsker å være en aktiv partner og bidragsyter innenfor HMS&K i norsk petroleumsvirksomhet. Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) er viktige arenaer for oss i denne sammenhengen. Olje- og gassindustrien i Norge er, og skal være, en foregangsnæring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. I forbindelse med utvikling og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel er det enighet i industrien om at et høyt HMS&K-nivå bidrar til å øke verdiskapingen. Et høyt HMS&K-nivå er også en verdi i seg selv, og gjennom medlemskapet i OLF benytter VNG Norge muligheten til å påvirke og bidra i fellesskap med de andre operatørene. 12

13 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Årsrapport

14 Vårt samfunnsansvar CSR Corporate Social Responsibility Vår fremste oppgave som selskap er å finne og utvinne olje og gass. Olje- og gassindustrien påvirker økonomien, samfunnet og naturen. Våre oppgaver er derfor forbundet med et stort ansvar for å etablere og etterleve høye standarder innenfor alle fag områder. Vi har gjennomført en grundig intern prosess for å utvikle en CSR-strategi med bred forankring i organisasjonen. Hovedmålet for VNG Norges arbeid med CSR er å inkludere bærekraft og verdiskaping i alle aspekter av oljeog gassproduksjonen fra anskaffelse av lisenser, drift, forhold til lokalsamfunn, til avslutning av driftsfasen og fjerning av installasjoner. Slik vil vi bli enda bedre posisjonert til å få flere lisenser og produsere mer olje og gass på norsk og dansk sokkel. Vi har lagt vekt på en forretningsintegrert CSR-strategi bestående av to hovedelementer: Vi skal sikre en ansvarlig forretningspraksis i organisasjonen, inkludert relevante deler av leverandørkjeden, og vi skal ta CSR-initiativ som er basert på selskapets kjernekompetanse for å skape felles verdier for samfunnet og for selskapet. Gode retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift danner grunnlaget for all annen CSR-aktivitet. Strategisk CSR eksterne aktiviteter Vi har inngått et samarbeid med forskerlinjen på Drammen videregående skole. Hensikten med prosjektet er å motivere elevene til å søke seg til utdanning og foreta yrkesvalg som er relevant for olje- og gassindustrien. Behovet for fagfolk til næringen er stort, og konkurransen om kompetansen er hard. Ved å gi ungdommene innblikk i de ulike arbeidsoppgavene i et olje- og gasselskap, delta i den praktiske undervisningen med vår fagkunnskap og bistå med mentorhjelp og motivasjon samt eventuelt lærlingplasser håper vi å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringen generelt og for VNG Norge spesielt. Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i et foredrag i Norsk-tysk selskap Klasse 1STF fra Drammen videregående skole på besøk hos VNG Norge i Oslo 14

15 Vårt samfunnsansvar Årsrapport 2011 «1STF hadde en innholdsrik dag og lærte mye om alle sidene ved petroleumsutvinning. Foredragene var engasjerende og morsomme, samtidig som de var relevante. Medarbeiderne i VNG gjorde besøket til en veldig hyggelig opplevelse, og det var mange som hadde mye å tenke på da de reiste hjem.» Victoria at han er opptatt av at norske elever igjen lærer tysk. Språkkunnskaper fremmer kulturforståelse og styrker relasjonene mellom Norge og Tyskland. VNG Norge vil i sitt samarbeid med Drammen videregående skole også bidra til å fremme elevenes interesse for tysk språk og kultur. Lærlingordninger hjelper unge mennesker ut i arbeidslivet. VNG Norge er godkjent som lærlingbedrift, og fra sommeren 2012 får vi to IT-lærlinger med på laget. VNG Norge deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter som kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer. Vårt primære fokus er rettet mot studier av bergarter. VNG-gruppens samfunnsansvar VNG-gruppen (VNG) legger stor vekt på det ansvaret vi har overfor de regionene der vi opererer og støtter en rekke prosjekter i inn- og utland. VNG har flere prosjekter innen vitenskap, kunst og kultur, og har det siste året lagt spesiell vekt på å øke unge menneskers forståelse for verdien av fredelig sameksistens og toleranse. VNG støtter også flere forskningsprosjekter både i Norge og Russland. Blant de viktigste prosjektene er «VNG Campus», et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Freiberg, Kraków og Praha basert på stipendordninger og samarbeid med universitetet i Leipzig om ut vikling av miljøvennlige energibærere for kommuner. Tysk-russisk råstofforum er et samarbeid mellom VNG og det russiske selskapet OOO Gazexport som jobber med bedre utnyttelse og resirkulering av fossiler, mineraler og alternative råstoffressurser. Mer informasjon på Gjennom prosjektet «Verbundnetz der Wärme» (nettverk av varme) støtter VNG vanskeligstilte i de lokale miljøene der selskapet opererer, og gjennom «Verbundnetz für den Sport» (nettverk for sport) støttes sportstalenter. VNG støtter regional samtidskunst. For å styrke norsk-tyske relasjoner støtter VNG en rekke prosjekter. Vi er hovedsponsor for Edvard-Munch-Haus i Warnemünde og for Grieg- Huset i Leipzig, og støtter vennskapsbyprosjektet mellom Oberhof og Lillehammer. VNG er også hovedsponsor for Norsk-tysk selskap i Oslo. 15

16 Forskning og utvikling Forskning og utvikling VNG Norge legger vekt på å delta i målrettet og fokusert forskning som kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer. Vi deltar i en rekke prosjekter sammen med internasjonalt kjente forskningsteam som er ledende innenfor sine områder. Resultatene av disse samarbeids prosjektene blir løpende innarbeidet i arbeidsprogrammene i lisensene og bidrar til å støtte opp om VNG Norge som et teknologidrevet olje- og gasselskap. Deltakelse i disse aktuelle prosjektene gjør at vi kommer i kontakt med potensielle nye partnere samtidig som vi får mulighet til å markedsføre selskapet på internasjonale teknologikonferanser og -møter. Flere av prosjektene arrangerer årlige ekskursjoner som bidrar til kunnskapsoverføring og opplæring av våre medarbeidere. VNG Norges vektlegging på forskningssamarbeid er en fordel i rekrutteringssammenheng. Kompetanse tiltrekker seg kompetanse. Kompetanse er en verdi i seg selv og en viktig faktor om vi skal lykkes med våre prosjekter i Norge og Danmark. Vårt primære forskningsfokus er rettet mot studier av bergarter som i dag er godt eksponerte på land og er relevante som analoger for de pro sjekt vi arbeider med. Dette er spesielt reservoarer avsatt på bunnen av kontinentalsokkelen og i basseng skråninger samt i reservoarer påvirket av tidevann. Slike forekomster har mange likhetspunkter med formasjonene på norsk og dansk sokkel. Et annet sam arbeidsprosjekt retter seg mot oppbygging av kompetanse knyttet til identifisering av forkastings soner ved å kombi nere tredimensjonale geofysiske attributter. Vi støtter videre et prosjekt som vil forbedre dybdeavbilding og derved øke vår forståelse av kompleks geofysisk avbilding av mulige hydro karbonbærende reservoarer og mulige takbergarter fra seismiske data. Komplekse tidevannsavsetninger i Lajas-regionen i Argentina 16

17 Forskning og utvikling Årsrapport 2011 Forskningsprosjektet Lobes 2 Forskningsprosjektet i Karoobassenget Forskningsprosjektet Lobes 2 er direkte relevant for lete- og utbyggingsprosjekter både i Norge og Danmark. Spesielt gjelder dette Solsort- funnet og dypvannsprosjekter i Vøringbassenget. VNG Norge var en av 11 sponsorer i prosjektet Lobes 1 som gikk ut på å utvikle modeller for reservoararkitektur og strategisk evaluering av submarine reservoarer basert på kjerneprøver fra Karoobassenget i Sør-Afrika. Fase to, som startet opp i begynnelsen av oktober 2011, gjennomføres av doktorgradsstudenter og postdoktorander og skal vare i 3,5 år. Som i fase 1 vil det bli gjennomført ekskursjoner med tilbakemelding til en styringsgruppe for omfang og retning på prosjektet. Artikler knyttet til prosjektet blir publisert i internasjonale tidsskrifter. Det treårige forskningsprosjektet i Karoobassenget skal beskrive de ulike reservoarbergartene fra kystlinjen til bassengbunnen. Hovedfokus er lagt på reservoararkitektur, kvalitet og forbindelsen mellom reservoarene. Resultatene vil bli integrert i VNG Norges og VNG Danmarks geologiske modeller for pågående leteprosjekter og fremtidige portefølje. En viktig del av prosjektet er å bygge og finansiere et permanent kjernelager og trenings senter i området for studier av dypmarine avsetninger. Dette senteret vil være tilgjengelig for VNG Norge og de andre sponsorene i lang tid fremover. Senteret vil etter hvert finansiere seg selv og skape lokale arbeidsplasser. Prosjektet skal starte i oktober 2012 og vare til september Feltanaloger i Sør-Afrika 17

18 Forskningsprosjekt på tidevannsreservoarer Reservoar med sterk påvirkning fra bølger og tidevann er av de vanskeligste reservoar å produsere hydrokarboner fra. Dette forskningsprogrammet skal øke vår kunnskap om en av de viktigste analogene til Jura-reservoarene på Haltenbanken, som er ett av VNG Norges kjerneområder. Resultatene fra arbeidet skal bidra til at VNG Norge bedre kan vurdere reservoar kvaliteten både i våre leteprosjekter og i våre utviklings lisenser. Vi finansierer forskningsprosjektet sammen med Statoil, BHP Billiton og Woodside Energy Ltd. Fire universiteter og forskningsteam fra tre kontinenter samarbeider for første gang om å utforske fundamentale spørsmål knyttet til tidevanns påvirkede reservoar i Argentina. Prosjektet er i fellesskap ledet av University of Liverpool, Queens University i Ontario, University of Texas i Austin og University of La Plata i Argentina. Prosjektet, som skal finansiere to mastergradsstudenter og en doktorand, startet i desember 2011 og skal vare i 3,5 år. Postdoktoral forskning VNG Norge er med på å finansiere et post doktoralt forskningsprosjekt som drives i fellesskap av University of Liverpool og Imperial College London. Prosjektet skal vare i to år og fokuserer på økt forståelse av dypvannsreservoarene i Måløyskråningen i Nordsjøen. Dette er et annet av VNG Norges kjerneområder hvor vi er operatør for to letelisenser og partner i to andre. Hittil har det vært arrangert kjerne- og databaserte kollokvier og skreddersydde kurs for å overføre kompetanse til VNG Norges ansatte. Det er også gitt presentasjoner av prosjektet på internasjonale konferanser. Distale bassenggulvvifter i Sør-Afrika: analoger til våre letemål på norsk og dansk sokkel 18

19 Forskning og utvikling Årsrapport 2011 Modell av forkastningsknusningssone Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter VNG Norge og det britiske Foster Finlay Associates har inngått avtale om et forsknings- og utviklingssamarbeid for å utvikle programvareverk tøy som kan detektere, avgrense og analysere forkastninger avbildet ved hjelp av 3D-seismikk. Disse verktøyene vil gi oss mulighet for bedre å beskrive dannelse av hydrokarbonfeller og reservoaroppdeling samt bedre fastslå risikoen for væskemigrasjon på tvers av forkastninger. Dette er viktige deler av prospektanalysene knyttet til VNG Norges portefølje. Det er viktig for VNG Norge å være involvert i utviklingen av ny teknologi ved å bruke våre egne data som eksempler. Samarbeidsprosjektet øker våre muligheter til å redusere risikoen i leteområder, og det er et konkurransefortrinn at vi er tidlig ute med ny teknologi. Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» «Full waveform tomografi» er en metode for å rekonstruere eller invertere en modell av jorda ved hjelp av seismisk data som er samlet inn over et hydrokarbonprosjekt som ligger under overflaten. Metoden er et nyttig verktøy for å forutsi, direkte fra seismisk data, eksistensen av reservoarer og takbergarter og hvor hydrokarboner kan være akkumulert. Dette er et av industriens viktigste spørsmål når det gjelder seismiske modeller. VNG Norge samarbeider i dette prosjektet med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland og har levert seismiske data som skal brukes til å utvikle en programvarepakke som kan utføre de komplekse oppgavene. Fordi VNG Norge støtter prosjektet, vil vi også ha betydelig innflytelse både på utviklingen og anvendelsen av teknologien. Noen aspekter av prosjektet ble presentert på EAGE-konferansen i Wien i

20 Et kompetent og motivert lag Et kompetent og motivert lag I VNG Norge tror vi at et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø er veien til suksess. Derfor legger vi stor vekt på å ta vare på våre medarbeidere og rekruttere kompetente og hyggelige nye kollegaer. Vi legger til rette for at hver enkelt får utvikle seg faglig og jobber målbevisst med å sikre inkludering og medvirkning fra alle ansatte både når det gjelder strategisk og operativt arbeid. Hos oss skal alle kunne realisere sitt potensial. Fleksible arbeidstidsordninger og gode ferieog permisjonsordninger bidrar til god balanse mellom medarbeidernes jobb og privatliv. Gode forsikringsordninger og opplevd raushet og omsorg skal bidra til å gjøre hverdagen enklere. og i utvikling og veiledning av våre yngre ansatte. Vi ser mange fordeler ved den gode balansen vi har mellom aldersgruppene. Vi praktiserer likestilling mellom kjønnene både når det gjelder ansettelse, lønn og faglig utvikling. Ved årets utgang var vi 20 kvinner og 44 menn. Blant ledergruppens ni medlemmer er det to kvinner. Lønn i VNG Norge fastsettes med utgangspunkt i type stilling, utdannelse og yrkeserfaring. Den ansattes lønnsutvikling vil blant annet avhenge av prestasjoner knyttet til måloppnåelse og etterlevelse av våre kjerneverdier. I vårt arbeid skal vi ta ansvar, opptre med integritet, vise teamspirit og ha ambisjoner. Staben har en gjennomsnittsalder på 43 år og en aldersspredning fra 24 til 67 år. Ansatte kan stå i stilling til de er 70 år. Våre seniorer er meget verdifulle bidragsytere både innenfor eget fagområde Vi verdsetter vårt internasjonale miljø som for tiden har innslag fra hele tretten nasjoner. Alle våre utenlandske arbeidstakere får tilbud om norskunder visning, og til nå har alle takket ja til det. 20

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Petroleumsvirksomhet: Bare på kontinentalsokkelen Petroleumspolitiske mål Eiendomsretten til petroleumsressursene

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel NOTAT Til gruppeledere på Stortinget Fra Det norske oljeselskap ASA Trondheim 17. juni 2008 Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel Sammendrag Omleggingen av lisenspolitikken og skatteendringene

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Annonser 94 PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler det

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal. 21. august 2001 PRESENTASJON 1. HALVÅR / 2. KVATAL 21. AUGUST 2001 DNO ASA

DNO ASA. Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal. 21. august 2001 PRESENTASJON 1. HALVÅR / 2. KVATAL 21. AUGUST 2001 DNO ASA Resultat 1. halvår 2001 / 2. kvartal 21. august 2001 Presentasjon 21. august 2001 Introduksjon 1. halvår / 2. kvartal 2001 Orientering om virksomheten Aktiviteten framover Lisensportefølje NORGE NORGE

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer