MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0094/07 05/00291 EVALUERING AV PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET 0095/07 06/00547 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 40 BNR /07 07/00337 KLAGE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN, MOTORSAG M/DIV. UTSTYR 0097/07 07/00654 SØKNAD OM SAMISK MIDLER TIL KÅFJORD HELSESENTER SYKEHJEMMET 0098/07 07/00838 SAMISK SPRÅK I KÅFJORDSKOLEN - DRØFTINGSGRUNNLAG 0099/07 07/00741 VEDR. RISMOVEIEN 5, OLDERDALEN 0100/07 07/00822 ANSKAFFELSE MATERIELL - KÅFJORD BRANNVESEN 0101/07 07/00791 SØKNADER OM STØTTE - SEPTEMBER /07 07/00837 Unntatt offentlighet 5A AVKJØRSEL MANNDALSKROA OG INDUSTRIOMRÅDE (Legges fram på møtet) 0103/07 07/00857 POLITISK ORGANISERING 0104/07 07/00854 HØRING: MELDING OM 420 KV KRAFTLEDNING BALSFJORD - HAMMERFEST 0105/07 07/00738 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STEAMER/OPPVASKMASKIN 0106/07 07/00309 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV TAXI-DRIFTSBYGNING 0107/07 07/00606 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PC OG HANDTERMINAL - Søknad om sletting av næringslån (Unntatt off., deles ut på møtet) Orientering av Mattilsynet - vannverk Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo, ordfører Side 1 av 30

2 EVALUERING AV PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Einar Eriksen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 05/00291 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0094/07 Formannskapet Sak 0095/07 Henvisning til lovverk: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Bilag: N-sak 0025/05 Saksutredning: Kåfjord kommune gir årlig tildelinger i form av lån eller tilskudd til næringsvirksomhet, størrelsen på disse midlene beregnes ut fra den årlige avkastningen på vårt kommunale næringsfond.. Midlene tildeles på bakgrunn av kommunale prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet som sist ble revidert og vedtatt av næringsstyret i sak 0025/05 den Kommunen får også årlig tildeling på utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune. Tildeling av utviklingsmidlene skjer på bakgrunn av kommunale retningslinjer og retningslinjene for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt av fylkeskommunens plan- og næringsutvalg. I forbindelse med kommunevalget ønsker Rådmannen å ta en gjennomgang av dagens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, samt at det ønskes innspill fra nytt næringsstyre på evt. endringer osv. Prinsippene og retningslinjene er det grunnlaget administrasjonen saksbehandler næringssaker ut fra og kommer med innstillinger til vedtak i næringssaker. Vi ønsker at det nye formannskapet/næringsstyret skal få god kjennskap til disse styringsdokumentene og at det gis innspill til planlagt revisjon av gjeldende kommunale retningslinjer. Det tas sikte på at utkast/forslag til reviderte retningslinjer blir framlagt for næringsstyret før nyttår og blir gjeldende fom Gjeldene Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond gjengis i sin helhet nedenfor og de enkelte punktene vil på formannskapsmøtet bli nærmere gjennomgått. Det vil også bli generell informasjon om næringsavdelingens arbeid. Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet 1. Næringsfondet søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse. 2. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers / virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. 3. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Eksempelvis kan SUF(Samisk utviklingsfond) og Innovasjon Norge nevnes som relevante finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. Side 2 av 30

3 Sak 0095/07 4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat / potensialet sannsynliggjøres. 5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld eller til drift av privat virksomhet. 6. Etablering Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter i ulike faser av etableringsprosessen med inntil kr ,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom og kvinner foran andre søkere. Det stilles krav om sansynliggjøring av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet. 7. Til kjøp av aksjer kan det vurderes pantelån til private aksje-/andelseiere, ansvarlig lån eller tilskudd. 8. Det kan gis lån eller tilskudd til private og kommunale / offentlige fellesforetak dersom det ikke oppnås støtte fra andre finansieringsinstitusjoner. 9. Støtte til andre tiltak enn nevnt ovenfor kan gis dersom det er av betydning for næringslivet i Kåfjord. Støtteform og vilkår vurderes i hvert enkelt tilfelle. 10. Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad ved etableringer. Dette som et alternativ til tilskudd. 11. Så langt mulig skal støtte ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med pant i virksomhetens / søkerens eiendom(mer), og i driftsløsøre dersom lån gjelder finansiering av dette. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. 12. Restfinansiering skal være dokumentert løst før utbetaling kan finne sted. 13. Det ytes ikke støtte til ordinære driftskostnader. 14. Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 15. Det gies normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt. 16. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk Side 3 av 30

4 Sak 0095/07 til annet formål innen fem (5) år fra støtten er gitt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke fondet om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrom. 17. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling til andre formål. På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets gyldighet dersom det skulle være behov. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. 18. Finansieringsandel i enkeltprosjekter- tilskudd og lån inntil kr Næringer Formål Komm.andel Maksimalt kr. Fiskeri 20% Jord og skogbruk 20% Næringskombinasjoner 20% Etablering 75% Etablererskolen 75% Reiseliv 20% Annen næring 20% Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i næringsstyret som berører nærings eller utviklingsfondets størrelsesorden skal sørge for at næringsavdelingen holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. 20. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før forannevnte kriterier er oppfylt. For å få nødvendig oversikt og prioritere på grunnlag av dette, behandles søknadene i 4 behandlingsrunder pr. år, mars, juni, september og desember. Inntil ca ¼ av midlene disponeres i hver behandlingsrunde. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av neste års ramme. 21. Alle unntak fra retningslinjene skal begrunnes i saksframlegg eller vedtak. 22. Retningslinjene kan evalueres hvert annet år eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. Rådmannens innstilling: Fremmes uten innstilling SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 40 BNR. 2 Side 4 av 30

5 Sak 0095/07 Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00547 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0095/07 Formannskapet Henvisning til lovverk: Jordlovens 12 Bilag: Kart Bilag i saksmappe: Søknad Saksutredning: Søknaden gjelder fradeling av til sammen 1000 m2 tidligere innmarksbeite/ annet areal til 1) hyttetomt på øversiden av Ev6 og 2) nausttomt på nersiden av Ev6. PARTER: Eier: Erverver: Johan Lyngmo, Oterveien 13, 9017 Tromsø Jonny Karlsen, Mårveien 11, 9017 Tromsø EIENDOM: Gnr/ bnr.: 40/02 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Boljok PARSELLER: Formål: Hyttetomt og nausttomt Parsell: 1 Parsell: 2 Totalt parseller: Totalt bruket: Fulldyrka jord: Overflate dyrka/ Gjødsla beite: 0,5 7 Skog S og H: Tidligere innmarksbeite Skog M: Skog L: 1026 Lite maskinelt drivbart Annet areal: 0,5 297 Areal i alt: Derav dyrkbart: Bebygd: Ja Omdisp.skogloven Nei Atkomst: Ja Verneskog: Nei Flere våningshus: Nei Grenser bolig/hytte: Nei Grenser dyrka mark: Nei Samsvar med godkjent plan Nei Ivaretar kulturlandskapshensyn: Nei Side 5 av 30

6 Sak 0095/07 EIENDOMMENS BYGNINGSMASSE: Bygningstype: Byggeår: Grunnflate: Etasjer: Teknisk tilstand: Bolighus ,5 Middels FAKTISKE OPPLYSNINGER: Eiendomstype: Landbruk Jordbruksvilkår: Dårlige Sameie/eneeie: Eneeie Skogbruksvilkår: Dårlige Type drift på bruket: Ingen Type drift i området: Ingen Eiendommen ligger ved Boljok, ca. 18 kilometer fra Løkvoll i Manndalen, i et område hvor det ikke drives landbruk. Eiendommen er bebygd med eldre bolighus. Eieren bor i Tromsø. Omsøkt tomt til hytte og naust er avmerka på kart uten at størrelse på hver enkelt tomt er oppgitt. Vurdering: Eiendommen ligger til i et brattlendt område på Nordneslandet, med flott utsikt over Lyngenfjorden. Det drives heller ikke landbruk på omkringliggende eiendommer, da terrengets beskaffenhet gjør det vanskelig å drive landbruksdrift på en regningssvarende måte. Utmarka består i hovedsak av låg og uproduktiv skog, som ikke er maskinell drivbar. Tomtestørrelsene er ikke oppgitt. Kommunen anbefaler at tomta i fjære begrenses i størrelse, dette sett i forhold til behov og for ikke å hindre allmenn ferdsel mv. Rådmannens innstilling: Søknad om fradeling av inntil 1 dekar tidligere overflatedyrket/annet areal til en hyttetomt på oversiden av Ev6, og en nausttomt på nersiden av Ev6 fra gnr. 40 bnr. 2 innvilges jfr. jordlovens 12. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at delingen ikke fører til drifts- eller miljømessige ulemper for eiendommen eller landbruket i området. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket bort jfr. jordlovens 12, 6.ledd Side 6 av 30

7 Gáivuona suohkan Sak 0096/07 Kåfjord kommune KLAGE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV VEDMASKIN, MOTORSAG M/DIV. UTSTYR Saksbehandler: Viggo Johansen Arkiv: FOND Arkivsaksnr.: 07/00337 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0036/07 Næringsstyret /07 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Særutskrift av sak 36/07 i Næringsstyret. Saksutredning: I brev av klager Anne og Alf Nordeng på vedtaket. I klagen sier de at det skal kjøpes inn et trailerlass på 70 m3. Det er her snakk om det en kaller løskubikkmeter og ikke bare trevirket. Minst 50 % av et slikt lass er luft. På grunn av akseltrykksbestemmelsene er det ikke mulig å transportere 70 fm3 trevirke på en trailer. Det er i dag ikke mulig å få kjøpe 1 m3 trevirke for kr 300,-. Prisen for 1 m3 fast virke transportert til Manndalen vil være mellom kr. 700 og Følgelig blir regnestykket noe misvisende. Selv om søkeren reduserer kostnadene noe vil det først etter noen år være overskudd på slik vedproduksjon med de forutsetningene en har i dag og den vedmengde som skal produseres. Det legges ikke fram nye opplysninger eller momenter som gjør at søknaden kan anbefales. Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Med bakgrunn i at det ikke er lagt fram nye opplysninger eller momenter som gjør at søknaden kan anbefales. Side 7 av 30

8 Gáivuona suohkan Sak 0097/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM SAMISK MIDLER TIL KÅFJORD HELSESENTER SYKEHJEMMET Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00654 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/07 Samepolitisk utvalg /07 Formannskapet Bilag: - Søknad av Saksutredning: Kåfjord helsesenter, sykehjemmet søker kr ,- (estimert beløp) til sansehage ved sykehjemmet. Kåfjord kommune bevilget i 2004 kr ,- til påbegynning av sansehage med utgangspunkt i lokal kultur. Sykehjemmet ønsker nå å komplettere hagen med utedo og en bålplass med levegger. Rådmann stiller seg positiv til søknaden. Formålet er å etablere en arena/møteplass som brukerne kan benytte seg av i sin hverdag. Sykehjemmet tar utgangspunkt i lokal kultur. Tiltaket vil være et viktig supplement for fremming av trivsel og sosialt samvær for brukerne, men vil også kunne fungere som et rom hvor det kan være naturlig å bruke, og synliggjøre, samisk og finsk/kvensk språk. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til Kåfjord helsesenter, sykehjemmet til formålet. 2. Bevilgningen utbetales ved bekrefting på at tiltaket er igangsatt. 3. Det forutsettes at søker regnskap og en kort rapport etter gjennomføring av tiltaket. 4. Beløpet kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Rådmannen foretar budsjettregulering slik det fremgår av vedlegg. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0022/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune innvilger inntil kr ,- til Kåfjord helsesenter, sykehjemmet til formålet. 2. Bevilgningen utbetales ved bekrefting på at tiltaket er igangsatt. 3. Det forutsettes at søker regnskap og en kort rapport etter gjennomføring av tiltaket. 4. Beløpet kan ikke overføres til neste budsjettår. 5. Rådmannen foretar budsjettregulering slik det fremgår av vedlegg. Side 8 av 30

9 Gáivuona suohkan Sak 0098/07 Kåfjord kommune SAMISK SPRÅK I KÅFJORDSKOLEN - DRØFTINGSGRUNNLAG Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 07/00838 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/07 Samepolitisk utvalg /07 Formannskapet Bilag: - Kunnskapsløftet, samisk 1,2 og 3 - Samisk Læringsplaktat Saksutredning: Samepolitisk utvalg ønsker en politisk debatt omkring samiskopplæringen i kåfjordskolen. På bakgrunn av dette er det utarbeid faktagrunnlag i saka. Etatsleder for oppvekst, Øyvind Rundberg, vil også delta på møtet. Opplæringsloven: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) ledd: I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. 3.ledd: Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen. 4.ledd: Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk. 6.ledd: Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet. Forskrift til opplæringslova ledd: I grunnskolen skal opplæringa i grunnskolen være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga. Frå kravet i første punktum gjelder disse unntakene: Pkt. b) Elevar i samiske distrikt jfr. Opplæringslova 6-1, skal ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet Samisk ledd: Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæringen i framandspråk og språkleg fordjuping tar til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt. Side 9 av 30

10 Sak 0098/07 3.ledd: Skoleeigaren skal tilby opplæring i språkleg fordjuping i minst eitt av faga norsk, engelsk eller samisk ved kvar skole. Skoleeigaren bestemmer kva for språkleg fordjuping elevene skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast ledd: Elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er unnatekne frå kravet om opplæring i fremmandspråk eller språkleg fordjuping i grunnskolen. Desse elevane har likevel rett til opplæring i framandspråk eller språklig fordjuping dersom dei ønskjer det ledd: For desse elevane gjeld ikkje kravet om opplæring i norsk sidemål: a) elevar med opplæring i samisk som første- eller andrespråk ledd: Elevar som har rett til opplæring i samisk og/eller finsk, har rett til alternativ form for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale ved skolen. Alternative former for opplæring kan t.d. vere fjernundervisning, intensivundervisning eller særlege leirskoleopphold. 2.ledd: Alternative opplæringstilbod for elevar i grunnskolen skal utarbeidast i samarbeid med foreldra. Antall samiskelever skoleårene Kilde: grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Antall Skoleår Elevtall Samisk 1 Samisk 2 SSK Totalt enheter / / / / / / / Faget Samisk språk og kultur er ikke registrert på GIS. Tallene i tabellen under SSK er hentet ut tidligere. Samisk 1 = samisk som 1.språk Samisk 2 = samisk som 2.språk Fagbetegnelsen samisk språk og kultur endra til samisk 3. Avgangselver i samisk Kilde: GSI Skoleår Samisk 1 Samisk / / / / / Side 10 av 30

11 Sak 0098/07 Timefordeling i kåfjordskolene Hovedutvalg for oppvekst og omsorg vedtok i K.sak 38/06 at kommunen innfører et opplæringstimeantall på 7799 klokketimer over ti år for alle elever i grunnskolen i kommunen, jfr. fag- og timefordeling for elever som har opplæring i samisk. Organiseringen av undervisningen ble tillagt rektor på hver enkelt skole, men det var et ønske at timetallsøkningen som hovedregel ble tillagt de første skoleårene. For å sikre et tilstrekkelig timeantall i 1- og 2. språk er det totale timeantallet for elever som velger samisk som 1. eller 2.språk høyere enn i den ordinære fag- og timefordelingen (Rundskriv F , KD). Fag 1.-7.trinn trinn Sum Førstespråk samisk/norsk Andrespråk samisk/norsk (samisk 2 el.3) Det ordinære timetallet i norsk er 1694 klokketimer, som fordeler seg på 1297 timer i trinn og 398 timer i trinn. Det ordinære opplæringstimetall er på 7496 klokketimer over til år. Kompetansemål Samisk 2 og 3 er bygd opp med kompetansemål på 10 nivåer som bygger på hverandre. I samisk 2 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7 etter 10.årstrinn. Etter Vg3 på studieforberedende undervisningsprogram skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå Samisk 3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for 1-4 etter 10.årstrinn. Etter Vg3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7. Annet: Med den nye læreplanen Kunnskapsløftet kan elvene velge samisk 1, 2 eller 3. Velges en av de to første kan elevene komme opp til skriftlig eksamen. Velges samisk 3 kan eleven komme opp til muntlig eksamen. I kåfjordskolene har det vært ulike praksis i forhold tilder hvor elever vil slutte i samisk. På skolene i Olderdalen og Trollvik har det vært en mer liberal ordning enn i Manndalen. Rektor ved Olderdalen skole sier at dette har medført at man på alle trinn har fått nybegynnere og viderekommende i samme gruppe. Noe som har medført uholdbare arbeidsforhold for lærer og øvrige elever. I tillegg undergraver det status til faget. Ifølge rektor på Manndalen skole vurderes dette i hvert enkelt tilfelle. En elev kan gå opp ett nivå eller ned alt etter hva de selv/foresatte og skolen gir av råd. Utgangspunktet er at hver elev har gjort et valg for barneskolen, og kan velge igjen når de begynner på ungdomsskolen. Slutter eleven i samiske på barnetrinnet, kan eleven ikke begynne igjen før på ungdomstrinnet. Olderdalen skole følger nå Manndalen skole sin ordning. Trollvik skole har latt elevene slutte i samisk når foreldrene har gitt skriftlig beskjed, selv om skolen ønsker at elever som starter med samisk skal fullføre minimum skoleåret. Rektor sier at det ideelle for dem har nok vært at det har kunnet blitt foretatt valg for 1-4 kl. osv. Rektor Side 11 av 30

12 Sak 0098/07 mener også at det har vært greit med en avklaring på dette, slik at det etableres lik praksis på området. Finansiering av samiskundervisninga i grunnskolen: Kommunen får dekket kr pr. klokketine ved opplæring i samisk i grunnskolen. Dette dekker ikke de reelle kostnadene. For 2006 hadde skolene følgende økonomiske rammer til samiskundervisningen å forholde seg til: Olderdalen skole: kr Trollvik skole: kr Manndalen skole: kr Det er ikke lett å beregne hvor mye kommunen må inn med for å dekke reelle kostnader kommunen har i forbindelse med samiskundervisningen. Forhold som kommer inn er bl.a.: - timelønna til lærere. Antakelig må kommunen inn med kr. 100,- pr avholdt time, men her avhenger det igjen om grupper evt. kan slås sammen. - Behov for ekstra grupperom (oppvarming, vask, vaktmestertjenester m.m.) - Lærebøker Kursing/etterutdanning Skolene har egne midler i forbindelse med kunnskapsløftet. For 2006 utgjorde dette ,- Rammen er omtrent det samme for K.sak 17/06 ble det gjort følgende vedtak i forbindelse med behandlingen av Strategi og handlingsplan for kompetanseheving for ledere og pedagogisk personell : (.) Kåfjord kommunestyre ønsker et sterkere fokus på økt kunnskap om kåfjordkulturen. Det bør lages obligatorisk opplæringsopplegg for ledere og undervisningspersonell slik at kulturforståelse i forhold til samisk, kvensk og ikke minst i forhold til vår kommunes læstadianske kulturbakgrunn øker i grunnskolen. 2007: 2 lærere ved Olderdalen skole har fått permisjon til å delta på UiTø sitt desentraliserte studium Samisk kulturkunnskap. 1 lærer ved Trollvik skole har tatt samisk 1 (samisk semesteremne). Lærere har på lik linje med andre kommunalt ansatte mulighet til å søke permisjon med lønn for å delta på samiskkurs. Samisk språksenter gir tilbud om samisk på nybegynner- og videregående nivå, og samarbeider med Universitetet i Tromsø om tilbudet Samisk1. Studiehjemler: Studiehjemler disponeres av Fylkesmannen i Troms. I 2006 fikk en lærer ved Manndalen skole innvilget studiehjemmel for å ta grunnfag i samisk. I 2007 er det ingen lærere i Kåfjord som har studiehjemmel til videreutdanning i samisk. Saka legges fram for drøfting. Side 12 av 30

13 Sak 0098/07 Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0023/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Administrasjonen får i oppdrag å lage et notat utfra debatten på dagens møte i Samepolitisk utvalg. Notatet sendes berørte parter med formål å forbedre samiskundervisningen i kåfjordskolen. Notatet skal som referatsak til kommende Samepolitisk utvalg. Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å lage et notat utfra debatten på dagens møte i Samepolitisk utvalg. Notatet sendes berørte parter med formål å forbedre samiskundervisningen i kåfjordskolen. Notatet skal som referatsak til kommende Samepolitisk utvalg. Notatet vil bli lagt fram på møtet i formannskapet. Side 13 av 30

14 Gáivuona suohkan Sak 0099/07 Kåfjord kommune VEDR. RISMOVEIEN 5, OLDERDALEN Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00741 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0099/07 Formannskapet Henvisning til lovverk: Husleieloven I saksmappa: Brev av m/vedlegg Saksutredning: Kåfjord kommune har leid en bolig i Rismovn. 5, Olderdalen. Etter utflytting viste det seg at det ikke huset var rengjort, samt flere skader på boligen som ikke kan karakteriserers som vanlig slitasje. F.eks var trappa opp til hovedetasjen oppfliset, gulvteppene har trolig vært spikret fast i gulvet i stua, og gulvbelegg var blitt spikret fast i veggen rundt badekar og rundt servanten. Dette er dokumentert ved bilder, jamfør vedlegg til saka. Utleier, Odd Helge Johnsen, ber om til sammen kr ,- for å dekke manglende rundvask og skader på boligen. Kostnadene er fordelt som følger; Prisoverslag, trapp 13 trinn Antall Vare À pris Sum 3 liter Lakk 469,- 469,- 1 Pensel 109,- 109,- Sandpapir 19,- Sum materiell 597,- 6 timer Arbeid 250,- 1500,- Sum, trapp 2097,- Prisoverslag stue Antall Vare À pris Sum 30 m2 Click parkett 320,- 9600,- 30 m Gulvlist 19,- 570,- Lim, spiker, diverse 400,- Sum materiell 10570,- 15 timer Arbeid 250, ,- Sum stue 14320,- Oppussing bad utgiftene er dokumentert ved kvittering, se vedlegg brev av Badromsplater, hjørne- og sokkellist Kr 7.291,- 2 Belegg/lim Kr 1.400,- 3 Silicon Kr 179,- 4 Taklist Kr 380,- Side 14 av 30

15 Sak 0099/07 5 Skruer Kr 240 Sum bad Kr 9.490,- Kostnad for rundvasker satt til kr. 2500,- Samlet beløp trapp, stue og rundvask beløper seg til kr ,-. Rådmannens vurdering I henhold til husleieloven kap. 10, 10-2, skal skal husropmmet med tilbehør være ryddet og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Med den dokumentasjon som er fremlagt kan de skader som foreligger ikke beskrives som vanlig slitasje. Ut fra dette tilrår rådmannen at de skadene som er oppført og dokumentert, med til sammen kr ,- erstattes av Kåfjord kommune. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune som leietaker erstatter til sammen kr ,- for de skader som er påført Rismovn.5, 9046 Olderdalen. 2. Utgiftene dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 15 av 30

16 Gáivuona suohkan Sak 0100/07 Kåfjord kommune ANSKAFFELSE MATERIELL - KÅFJORD BRANNVESEN Saksbehandler: Rolf Slettli Arkiv: M80 Arkivsaksnr.: 07/00822 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0100/07 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Utkast til avtaler følger saksmappa. Saksutredning: Kommunestyre har i sak 27/07 vedtatt ordninger i forbindelse med ny branndokumentasjon for Kåfjord. Her inngår bl.a. investeringer i brannbiler, tankbiler og annet materiell. I denne saken fremmes forslag om anskaffelse av brannbil, tankvogn, personsøkere og røykdykkerutstyr. Brannbil. I forbindelse med at brannbilen i Manndalen ble tatt ut av tjeneste har det vært arbeidet med ulike løsninger for anskaffelse av ny bil. Behovet dekkes i dag med innleid brannbil. Det har vært alminnelig enighet om at annen bil må anskaffes. På bakgrunn av dette foreligger det nå tilbud om kjøp av ny, men brukt brannbil til kr ,-. I tillegg kommer ombygging og tilpassning etter lokale behov med ca kroner. Samlet anskaffelsespris blir da ca kroner. Opprinnelig skulle denne bilen kunne leveres i august/september i år. Forsinkelser gjør imidlertid at leveringstidspunktet i skrivende stund er usikkert, men ventes avklart i løpet av kort tid. Tankvogn. Branndokumentasjonen med underliggende ROS-analyse fastslår at det i enkelte områder i kommunen ikke er tilfredsstillende brannvannsforsyning. I branndokumentasjonen er dette vedtatt løst ved anskaffelse av tilstrekkelig stor tankvogn. DSB forutsetter i brev av at tankbil anskaffes. Dersom dette gjennomføres først i perioden , kreves at det gjøres midlertidige tiltak. Også midlertidige tiltak er kostnadskrevende og krever ressurser for pratktisk gjennomføring. Brannsjefen har derfor vurdert fremskynding av anskaffelse av tankvogn i form av brukt utstyr. Med bakgrunn i dette foreligger det nå tilbud om kjøp av brukt tankvogn på kr ,-. I tillegg må det påregnes ombyggings- og tilpassningskostnader med antatt kroner. Totalkostnad blir følgelig kroner. I sum vil dette likevel gi stor tankvogn tilpasset forholdene og behovene i Kåfjord til en høyst akseptabel pris. Garasje må anskaffes før tankvogna kan settes i drift. Side 16 av 30

17 Sak 0100/07 Personsøkere. Samtlige mannskaper skal være utstyrt med personsøkere for hurtig utkalling/alarmering av innsatsstyrken. Nåværende personsøkere ble anskaffet ca 1995, og svært mange av disse er nå defekte. På grunn av reduserte bevilgninger og uavklarte forhold omkring lokalisering og antall mannskaper, er innkjøp av dette utsatt. Lokaliseringene er nå avklart. Samtidig er flere personsøkere nå i det aller siste tatt ut av drift på grunn av skader/defekter. Det er derfor nå er akutt behov for anskaffelse av inntil 10 personsøkere. Kostnadene beregnes til ca kroner. Personsøkere til nye mannskaper kommer i tillegg, og vil bli innarbeidet i budsjettene for etterfølgende år. Røykdykkerutstyr. Kommunestyret har bestemt at brannvesenet i Kåfjord skal ha røykdykkere. Branndokumentasjonen fastslår videre at det skal være 3 brannstasjoner. Den forskriftskrevde opplæringen av brannmannskaper inkluderer røykdykkeropplæring. Dette krever forskriftsmessig og godkjent utstyr. Etter hvert som opplæringen av mannskapene når et tilfredsstillende nivå på alle stasjoner, vil en kunne oppnå svært god effekt av kort utrykningstid. Brannvesenet har ikke tilstrekkelig antall røykdykkersett til de som i dag er godkjente røykdykkere, og noe eldre utstyr er tatt ut av drift. Forutsatt røykdykkerinnsats er derfor i dag ikke gitt uansett hendelse. Dette svekker mulighetene for korrekt og tilstrekkelig innsats. Det anbefales at det umiddelbart anskaffes røykdykkerutstyr for ca kroner. Ytterligere behov vil bli innarbeidet i budsjettetene for kommende år. Rådmannens innstilling: Det bevilges kroner til anskaffelse av materiell til brannvesenet slik det fremgår av saksframstillingen. Utgiftene finansieres ved låneopptak. Side 17 av 30

18 Gáivuona suohkan Sak 0101/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE - SEPTEMBER 2007 Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 07/00791 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0101/07 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Søknad om støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk 2007, datert Saksutredning: Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Troms søker om kr 3.000,- i støtte fra Kåfjord kommune til gjennomføring av Operasjon Dagsverk. De opplyser at OD-midlene i år skal gå til prosjekter i Mellom-Amerika, med hovedfokus på Nicaragua, Honduras og Guatemala. Det vises for øvrig til vedlagte søknad. Det er ikke satt av midler på budsjettet til slike formål, og saken legges fram uten innstilling til vedtak. Sak 102/07 Unntatt offentlighet Side 18 av 30

19 Gáivuona suohkan Sak 0103/07 Kåfjord kommune POLITISK ORGANISERING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/00857 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0103/07 Formannskapet / Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Kommunestyret har vedtatt en administrativ organisering som innebar en deling av etat for drift/utvikling. Utviklingsavdelinga er administrativt lagt direkte under rådmannen og en fysisk flytting av ansatte er foretatt. Som en følge av dette må også den politiske organiseringa endres. Samtidig med dette bør det foretas en gjennomgang av hele den politiske organiseringa og hensiktsmessigheten med ulike utvalg bør vurderes. Dagens politiske organisering er slik: KOMMUNESTYRE 17 representanter Ansvarsområde: Kommunens øverste organ. FORMANNSKAP 5 representanter Ansvarsområde: Er styringsorgan for plan- og utviklingsarbeide. Innstiller overfor kommunestyret i saker som ikke går via hovedutvalgene. Formannskapet koordinerer budsjett og økonomiplaner og fremmer forslag overfor kommunestyret. NÆRINGSSTYRE 5 representanter - (Identisk med formannskap) Ansvarsområde: Har ansvar for næringsrettede saker. Behandler søknader om lån og tilskudd av næringsfondet. HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST/OMSORG 5 representanter Ansvarsområde: Har ansvar for saksområder innenfor helse, sosial, barnehager og undervisning. Fremmer forlag til budsjett overfor formannskapet. HOVEDUTVALG FOR DRIFT/UVIKLING 5 representanter Ansvarsområde: Har ansvar for saksområder vedrørende teknisk, miljø og kultur. Fremmer forlag til budsjett overfor formannskapet. Det er tre typer underutvalg tilknyttet dette hovedutvalget: Fagnemd for primær- og kombinasjonsnæringer. Havneutvalg Utmarksutvalg Side 19 av 30

20 Sak 0103/07 SAMEPOLITISK UTVALG 5 representanter. Ansvarsområde: Dette er et rådgivende organ for samiske saker i kommunen. Utvalget er uten beslutningsmyndighet ADMINISTRASJONSUTVALG 7 representanter. Består av formannskapets medlemmer pluss 2 tillitsvalgte. Ansvarsområde: Har ansvar for saker som gjelder forholdet mellom kommunen om arbeidsgiver og de ansatte. TILSETTINGSUTVALG 5 representanter. 3 politikere og 2 tillitsvalgte. Ansvarsområde: Foretar tilsettinger i kommunen bortsett fra rådmann og etatsledere. FORHANDLINGSUTVALG/INTERVJUUTVALG 3 representanter og består av tilsettingsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter. Ansvarsområde: Gjennomfører lønnsforhandlinger på vegne av kommunen. Som intervjuutvalg: Innstiller overfor tilsettingsutvalget. VURDERING: Kommunestyre og formannskap må bestå som tidligere. Næringsstyret består av akkurat de samme personene som formannskapet. Møtene avholdes i all hovedsak samtidig med formannskapet. Det sendes ut egen saksliste og skrives egen møtebok. Rådmannen mener at næringsstyret kan nedlegges og saksbehandlingen overføres til formannskapet. Dette vil ikke gi økt arbeidsmengde for de personene som i dag behandler sakene. Administrasjonen vil derimot få et utvalg mindre å jobbe med. Arbeidsområdet Hovedutvalg for oppvekst/omsorg ble ikke berørt av omorganiseringen og utvalget videreføres. Etat for drift/utvikling er splittet opp i to avdelinger. Dvs. at en etat er blitt borte. Hele arbeidsområdet er overført direkte under rådmannen. Hensikten med dette var å trekke utviklingsarbeidet nærmere ordfører og rådmann med formannskapet som styrende organ. Det vil dermed være nødvendig at formannskapet overtar store deler av saksområdet til hovedutvalg for drift/utvikling. Samtidig så er det en såpass stor sammenheng mellom driftsdelen og uviklingsdelen av kommunen og også saker for driftsavdelinga kan behandles av formannskapet. Når en ser at dette også innebærer at saker fra underutvalgene til dagens hovedutvalg for drift/utvikling må til formannskapet så vil saksmengden bli svært stor. For å avlaste formannskapet kan det gjøres noe med Samepolitisk utvalg som i dag er et rent rådgivende organ. Samtlige saker fra utvalget behandles også i formannskapet. En får dermed ei dobbel behandling av alle saker som rådmannen mener er unødvendig. For å unngå dette må enten utvalget legges ned eller at det gis større selvråderett. Imidlertid har kommunen fortsatt mye å gå på mht samiske saker og en overføring av all saksbehandlingen til formannskapet vil kunne føre til at saksområdet får mindre fokus. Et eget utvalg vil kunne foreta grundigere saksbehandling og letter også formannskapets behandling. Side 20 av 30

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Rita S. Mathisen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Lene

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Sak 0021/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/01 00/00711 SØKNAD OM FRITAK FRA BO- OG DRIVEPLIKT - GNR./BNR. 24/23 ANTON N. BERG, 9147 BIRTAVARRE.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lisa M. Pedersen Karl Idar Berg

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli

MØTEBOK. Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Berton Bucht Arne Blomli Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.04.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret EKSTRAORDINÆRT MØTE Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00

MØTEBOK. Næringsstyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/04 03/00667 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 22/BNR. 27 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/334 REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER GBNR 055/026 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 16.05.2014 Tid: 09.00 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.05 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.03 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer