medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer ISSN: re triev er nytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt"

Transkript

1 medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer ISSN: re triev er nytt

2 retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks Kontorleder Hjemmeside Bente Fjeldsæter Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Torstein Rudi, Gamle Rovenvei 408, 1920 Sørumsand telefon / Styret: Nestleder: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien 10, 3216 Sandefjord telefon / Kasserer: Stig Brathaug, Blindheimsvegen 62, 6012 Ålesund. telefon / Styremedlemmer: Anne Mjelde Myhr, Trollia 16D, 5101 Eidsvågneset telefon / Tone Noem, Leiravegen 1, 7710 Sparbu telefon / Erik Bostad, Hunnsveien 50, 2819 Gjøvik telefon / Nils Gunnar Korsvik, Boks 122, 9711 Lakselv telefon / Varamedlem: Anne Lise Falck, Lindebergåsen 3 a, 1071 Oslo telefon Ekspedisjonstid: mandag - onsdag kl torsdag kl Bankgiro: Postgiro i Sverige: Retrievernytt: Ola L. Zetlitz, Trymsvei 40, 7033 Trondheim telefon (kveld) Stoff til Retrievernytt Sendes som e-post til Artikler og annen tekst må tilkjennegis ved navn, da det skal stå i bladet med fullt navn. Bilder sendes via e-post som bildefi ler, husk også å sende med fotografens navn, samt bildetekst. Redaksjonen tar fortsatt i mot håndskrevne manus med samme krav til identifi - sering som elektronisk. Bilder scannes. Både bilder og tekst mottas gjerne også på CD. Bilder innsendt til Retrievernytt er å anse som en aksept for at de kan benyttes i bladet slik redaksjonen fi nner det hensiktsmessig. Det er viktig at den som sender inn bilder, er tydelig på hvem som er fotograf. Retrievernytt er avhengig av det stoffet som kommer inn,- det er dette som danner grunnlag for bladet. Retrievernytt deltar ikke på Retrieverklubbens arrangement, med mindre noe annet er bestemt av klubben for enkelte arrangement. Reportasjer fra slike arrangement sendes inn av klubbens organer eller privatpersoner. Retrievernytt følger prinsippene i redaktørforeningens sett av frivillige etiske retningslinjer for arbeidsmetoder og publisering. (Redaktørplakaten etc). Utgivelsesplan for Retrievernytt: Nr Deadline Utgivelse ca 1 15/1 1/3 2 16/2 31/3 3 15/5 1/7 4 15/7 1/9 5 1/9 15/ /10 1/12 Forsidefoto: Baksidefoto: Ulvefl okk på Langedrag, Foto: Tormod Ruud Vinter i Meråker, Foto: Gunn Andreassen 2

3 innhold leder 4 heftig ulvetur til langedrag 6 jaktprøver en aktivitet for spesielt interesserte? 8 jaktcupfeberen brer seg 12 labrador i fokus 14 kjappe besøk hos labradoroppdrettere 16 årets jaktretriever innkalling til general forsamling 33 nytt fra avd. Oslo 44 med thea på spa Nokså Ryddig Klubb foreslo en gruppe - ikke uten glimt i øyet - da deltakerne på kontaktmøtet i januar ble utfordret til å skape et godt motto for NRK. Vi vil trolig ikke ende opp med det forslaget men ved ettertanke: Det var ikke så dumt, likevel. I alle fall som beskrivelse av NRK. For det meste i klubben er, tross uløste utfordringer og noen mangler her og der - nokså ryddig. Foran årets generalforsamling kan vi konstatere at Norsk Retrieverklubb er i godt hold. Aktiviteten er høy, engasjementet godt, arrangementene holder kvalitet, viljen til utvikling er stor, og økonomien er sunn. Det står med andre ord bra til med NRK. Som eget bilag til denne utgaven fi nnes årets dokument til generalforsamlingen på Gardermoen lørdag 18. april. Årsrapport, regnskap og budsjettforslag med kommentarer illustrerer dette. I GF-bilaget fi nner dere også omtale av innsendte saker og forslag til valg. Jeg håper både avdelinger og medlemmer setter seg inn i sakene, slik at alle møter godt forberedt til GF. En påminnelse: Alle hovedmedlemmer i NRK har personlig møte- og stemmerett på GF! Innfl ytelse på og medvirkning oppnås gjennom deltakelse. Diskusjonen på kontaktmøtet om et motto eller slagord for klubben frembrakte fl ere fantasifulle forslag. Av fl ere som spilte på forkortelsen NRK kan nevnes Nydelige Raser med Kvalitet, andre var opptatt av det sosiale og allsidige ( Til glede for hund og eier, Allsidighet i et trygt miljø, Fra jakt til hjemmekos ), atter andre av det korte og fyndige ( Aktivt hundeliv ). Styret vil snekre videre på grunnlag av idéfl ommen. Vurderingen av et motto for NRK inngår i et større perspektiv: Hvordan skape bedre profi lering og synlighet av NRK. Jubileumskomiteen har naturlig nok vært opptatt av dette, med tanke på oppmerksomhet og omtale av NRK i jubileumsåret. Komiteen har derfor foreslått å opprette en egen mediegruppe, eller komité. Avdeling Oslo og Omegn har vært aktive med profi lering på messer og ved andre arrangementer og ønsker at NRK skal utstyre seg med en profi leringsgruppe. Styret ser disse elementene i sammenheng og arbeider nå med hvordan vi best kan organisere økt innsats på profi lering og omtale av Norsk Retrieverklubb, våre fl otte og allsidige raser og vår omfattende og samfunnsnyttige aktivitet. I GF-bilaget (sak 5. IV) fi nner dere nærmere omtale av dette, basert på et innsendt forslag fra avd. Oslo og Omegn. Årets kontaktmøte var, som så ofte tidligere, preget av engasjement og deltakelse. Kontaktmøtet har betydelig verdi som forum for diskusjoner og nyttige innspill til styret. Landet rundt, styrets plan om besøk i alle avdelinger som ønsker det, møtte positiv reaksjon. Styret fi kk fl ere innspill, både til saker som ønskes tatt opp under et slikt besøk og formen på slike møter. I begge sammenhenger er det ulike prioriteringer; noen ønsker besøk i sammenheng med medlemsmøte i avdelingen, andre med arrangementer eller i ulike kombinasjoner av møte og arrangement. Listen over aktuelle tema under Landet rundt viser at det knyttes forventninger til nytteverdien av tiltaket. Styrets holdning er at den enkelte avdeling selv må velge sin form og sine prioriterte tema. Vi ønsker en klubb som er åpen og inkluderende, seriøs og preget av kvalitet sa en av deltakerne på kontaktmøtet. Tiltredes! Torstein 3

4 heftig ulvetur til langedrag I alt syv forventningsfulle, kunnskapshungrige og nysgjerrige instruktører og instruktørspirer fra NRK, avd. Oslo og omegn satte kursen mot Langedrag tidlig søndag morgen 8.februar for faglig påfyll. Tormod Ruud I alt syv forventningsfulle, kunnskapshungrige og nysgjerrige instruktører og instruktørspirer fra NRK, avd. Oslo og omegn satte kursen mot Langedrag tidlig søndag morgen 8.februar for faglig påfyll. Vi : Ann Cathrin Solbakken, Cathrine Thaulow, Ina Eriksen, Robert Kjerstad, Benedicte Myklestad, Vera Verlo og meg selv, kom fram til Langedrag i Numedal kl Vi ble møtt av et hyggelig vertskap, Gro og André som skulle guide oss gjennom dagen. På programmet sto blant annet studie av ulv: Artens egenskaper, handlingsmønster, studie av hierarki og mye mer. Vi startet med god kaffe og vafl er for så å gå ut til tre sosialiserte ulver - alle bak en solid innhegning. Ulvene har helt siden fødselen vært preget på mennesker. André forklarte ulvenes oppførsel og det var helt tydelig å se hvordan de underkastet seg etter rang. Gro supplerte med at nyansene i ulvens språk er så fi ne, at det ikke er mulig for menneske å etterligne det. Det å argumentere med at slik gjør ulvemor, er altså ingen god ide. Vi fi kk også med oss foringen hvor André bestemte hvem som skulle få fôret - togpåkjørt elg når. Han demonstrert også ulvehyl, som han selv satte i gang, hvorpå de andre fulgte på. Ulvehyl gir samhold i fl okken, og gav de tre sosialiserte ulvene mulighet til å kommunisere med de 11 usosialiserte i den andre innhegningen. Tid for varme og lapskaus. Etter mat og kaffe var det på med støvler og utetøy for en ny opplevelse: Gå inn i den andre ulvegården - et stort område på fl ere hundre mål og tumleplass for i alt elleve ulver. Der levde ulvene i to grupper: Tre i en utstøtt gruppe og 8 i en annen. 4 Vi gikk rolig og i samlet tropp inn via en sluse for å sette oss til midt i innhegningen. Ulvene fulgte oss hele tiden, og lurte vel på hvem i all verden vi var for noen. Vi så hvordan de forflyttet seg rundt oss - noen veldig forsiktige og på god avstand, andre litt mer tøffe, og vågde seg ganske nær. Det slo meg hvor stille og umerkelig de beveget seg. Ingen unødvendige lyder, ingen kvister som brakk, ingen bjeffi ng eller pistring ulvene imellom. Ulvene holdt seg på trygg avstand, forsåvidt greit for oss, men når André fant fram medbrakte vafl er og geitost som han kastet ut, kom noen av dem ganske nær - 4 til 5 meter unna. Sjefen sjøl, alfahannen, holdt seg på god avstand og betraktet det hele med stoisk ro. Vi var heldige og fi kk oppleve noen av Norges fl otteste rovdyr på nært hold. Dette er ikke hverdagskost for menigmann, og for mange av oss ble dette et minne for livet. Til sist var vi med på foringen av gaupene på Langedrag. Dette er også en art som er sjelden å se i vår natur. Kraftige kattedyr med inntil 40 mm lange klør! Ugreit å komme i klammeri med de neglene! Gaupene viste en helt annen oppførsel seg imellom: mye mer individuelle i væremåte og ikke på langt nær samme oppførsel med hensyn til rang rangorden. Vi rakk også innom stallen med geiter, nyfødte og søte små kje og hester. På tunet mellom husene spratt det en og annen kanin. Avslutningsvis og foran peisen i peisestua hadde vi en interessant oppsummering av alle inntrykk og en god meningsutveksling med fokus på vår hundehverdag og hva vi kan formidle av våre erfaringer til hundeeiere på våre kurs.

5 5

6 re triev er nytt jaktprøver en aktivitet for spesielt interesserte? Forhåpentligvis kan de aller fleste retrievereiere være enige om at en retriever bør aktiviseres, både fysisk og mentalt. RITA RASMUSSEN Det fi nnes en rekke ulike aktiviteter man kan delta på både innenfor Norsk Retrieverklubb og i andre hundemiljøer. Retrieveren er ansett for å være en allsidig hundetype som kan brukes på de fl este områder, selv om den kanskje ikke er kjent for å hevde seg i toppen på offi sielle prøver av ulike slag. Det finnes dog en prøveform der retrieveren alltid er best: jaktprøve for retrievere. Denne prøvetypen har en lang historie i Norge og jeg skal ikke dvele ved tiden som ligger bak oss. Derimot vil jeg sette søkelyset på hvorvidt jaktprøvene i dag er en aktivitet for den vanlige retrievereieren eller om det er en aktivitet for de spesielt interesserte. Utviklingen av prøvene og prøveoppleggene ser ut til å være styrt av det som skjer i utlandet. Vannarbeidet som tradisjonelt har vært en stor del av prøvene, er ikke lenger obligatorisk i åpen og eliteklasse. Det har kommet inn momenter som man inntil for få år siden knapt hadde hørt om: walk up, drive, nærsøk, dirigeringsmarkering osv. Stadig fl ere prøvedeltakere ønsker å spesialisere seg og vil ikke kjøre Formel 1 med sin gamle Lada. Jaktlabradoren har blitt svært populær, både som jaktprøvehund og som brukshund på andre områder. Det har også kommet en del jaktgolden til landet, men de er foreløpig ikke like utbredt. Deling av hunderaser i ulike typer forekommer i mange land og innen mange raser. Hva er egentlig formålet med jaktprøvene for retrievere? Jeg må være så ærlig å innrømme at jeg av og til har lurt på om formålet nå er at hundene skal prøves slik at de er best mulig rustet til å delta på prestisjefylte jaktlige arrangementer i utlandet. Men i Norsk Kennel Klubs regler for retrieverprøver står det svart på hvitt: Jaktprøver for retrievere skal danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper som ettersøkshund. Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden. Fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse. Her går jeg ut fra at det menes jakt i vårt eget land. Hvorfor har da store deler av jaktbare fuglearter blitt fjernet fra våre jaktprøver? Hundene våre skal kunne brukes på praktisk jakt, men de skal ikke apportere verken måker, kråker eller ravn på prøver. Den mye omtalte viltlista som ble utarbeidet for et par år siden, stiller krav om at prøvearrangørene skal ha bestemte typer fugler til rådighet. Enhver prøvedeltaker med respekt for sin hund, vil gjerne gi hunden erfaring med disse viltslagene. Tidligere 6 var viltet man behøvde til trening relativt tilgjengelig, men nå er det enkelte deler av landet som har rikelig tilgang på prøvevilt, mens vi andre må kjøpe fra andre distrikter eller fra utlandet. Det som må skytes inn, er at overgangen til dummyer i begynnerklasse på mange områder har vært positiv. For å kunne trene frem mot prøvestart i BK, trenger man ikke vilt i det hele tatt. En del retrievereiere har hatt etiske motforestillinger mot å håndtere døde fugler i forbindelse med jakttrening og prøver. Arrangørene får en lettere jobb, de kjøper inn et visst antall dummyer og har prøvevilt i fl ere år framover. Problemet omkring avfallshåndtering av viltet forsvinner også. Ulempen er helt klart at overgangen til åpen klasse blir veldig stor. Hunden skal ikke bare trenes opp til å utføre mer teknisk krevende momenter, den skal også mestre overgangen fra dummyer til vilt. Jeg kan kanskje ikke defi neres som en vanlig retrievereier, men jeg holder kurs for og trener sammen med mange nybegynnere blant annet innenfor aktiviteten jakttrening med retriever. For meg har alltid hovedformålet med deltakelse på jaktprøve vært todelt: å få vurdert mine hunders opprinnelige egenskaper og samtidig få drive med en aktivitet som både jeg og hundene har trivdes med.

7 Jeg håper jeg kan si det samme også i fremtiden. Hvordan skal jeg kunne oppmuntre andre til å stille på jaktprøvene våre når jeg selv sliter med å henge tritt med utviklingen? Hvordan skal jaktprøvene kunne danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige egenskaper og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden hvis bredden forsvinner? Hva skal være idealet for de som dømmer på jaktprøvene? Kan jeg fortsatt stille med mine vanlige retrievere uten å føle at deres arbeidssett er blitt gammeldags? Jeg synes å ane en utvikling på lik linje med den vi har sett på lydighetsprøver. Den ideelle måten å utføre en lydighetsøvelse på, blir ofte synonymt med måten border collien utfører den. Apportering av dummy Heldigvis møter jeg fortsatt dommere på våre prøver som viser meget god forståelse for rasenes egenart og verdsetter de ulike måtene å jobbe på. Heldigvis møter jeg fortsatt for det meste prøveopplegg som er fornuftige og praktisk rettet. Heldigvis møter jeg fortsatt dommere og andre prøvedeltakere som er positive og imøtekommende når det kommer debutanter med vanlige retrievere. Heldigvis synes jeg fortsatt at det er så innmari moro å trene hund frem mot jaktprøver at jeg tar i hvert fall en sesong til. Selv om jeg ikke har riktig design på mine hunder. Selv om jeg ikke har riktig antrekk. Selv om jeg ikke er jeger og selv om jeg ikke synes at en plass på fasanjakt er toppen av lykke for en retrievereier. Apportering av kråke Nedenfor til ve: Avlevering Nedenfor Rita og Zaifer trener apportering 7

8 re triev er nytt jaktcupfeberen brer seg! Med ønske om å dele gleden ved jakt og jakttrening, laget Østfoldavdelingen en jaktcup der alle kan delta. De som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på, får nå mulighet til å prøve seg i en morsom og sosial konkurranse. Flere avdelinger har fått kopiere opplegget, både Oslo og Vestfold er i gang i tillegg til Østfold og Nord-Trøndelag kommer like etter! LINN BRYHN JACOBSEN, FREDRIK MARTINSEN OG CHARLOTTE NÆSS De siste årene har vi sett en ny giv med stor nyrekruttering inn i jaktmiljøet i Oslo, og jaktkomiteen vil gjerne beholde entusiasmen og bidra til at alle fi nner seg til rette i et godt jakttreningsmiljø. Deltagelse på jaktprøver er jo et stykke fram for de fleste nybegynnere, og underveis trenger man noen møtepunkter og anledninger til å få testet seg og sin hund. Også de som har vært med en stund, synes det er hyggelig og morsomt med litt uhøytidelige prøver med det sosiale i fokus. På denne måten blir jaktcupen en møteplass der nybegynnerne kan treffe de erfarne. Jaktcupen er uoffi siell, og dermed kan man delta med litt lavere skuldre enn på de offisielle prøvene. Så når vi i Osloavdelingen fi kk låne opplegget til Østfoldavdelingen, var det jo bare å sette i gang! Jaktcupen består av 10 poster, fordelt utover året fra februar til november. Det er tre ulike klasser, i Oslo har vi kalt dem for blåbær, jordbær og multe. Blåbærklassen er for de helt ferske, de som vet lite eller ingenting om jakt og jakttrening eller har valp ved årets start. Jordbær er for de aller fl este som kan litt om jakt og jakttrening, mens multeklassen er for de som kan enda litt mer, og som har lyst på en utfordring. Tilsvarende klasser er kalt blåbær, åpen og elite i de øvrige to avdelingene som har startet. Ettersom dette er et uhøytidelig arrangement med vekt på det sosiale, har Osloavdelingen valgt å la noen av klubbens jaktprøveinteresserte være dommere, selv om de ikke har noen form for dommerutdannelse. Cupen dømmes som en working test, der man i hver post kan få poeng fra 0 (en eller fl ere diskvalifi serende feil) til 20 (oppgaven løses feilfritt). De sju beste resultatene er tellende i cup en. Man må ikke være med fra starten, det går fi nt an å komme med underveis, eller bare starte på en post eller to. Resultatene legges ut på nettet underveis, så man kan følge med på hvordan man ligger an. I Oslo har vi også utdeling av premier dommerens favoritt i hver klasse ved hver post. Dette er ikke nødvendigvis den fl inkeste hunden, men den som på et eller annet vis har imponert eller overbevist dagens dommer. 8 Postene er lagt opp slik at både valper/ unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det legges stor vekt på fot, sitt og bli, ro og kontroll i alle postene og under alle delene av øvelsene. I blåbær- og jordbærklassene kan hunden ha koppel på under fotdelen, men i jordbærklassen fører dette til fem poeng trekk i tillegg til andre avdrag hunden måtte få. I multeklassen skal hunden føres løs. Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året, og postene inneholder en smakebit på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Arkitekten bak jaktcupen er Kari Hansen, og hun skal ha en STOR takk for å ha laget et fl ott opplegg som vil skape stor entusiasme rundt jakttrening av retrievere framover! Både Østfold, Vestfold og Oslo har avholdt første post, til sammen er det 90 hunder som har vært gjennom første post i disse tre avdelingene! Under følger rapport fra 1. post i disse tre avdelingene.

9 Østfold Søndag 25. januar var det klart for første post i avd. Østfold. Hele 18 førere med 19 hunder stilte til start, og trosset snø og slaps. Dagens tema var fot. Det var lagt inn ulike forstyrrelser og vanskelighetsgrad i de tre klassene, men alle måtte hilse pent på dommer Alf Roger og ta imot og avlevere en dummy til ham. Kjempeskøy at så mange møtte opp den første dagen, fl ere nye fjes - og nettopp det, er hovedmålsettingen. Vestfold Vestfold hadde første post på søndag 25.januar med 13 deltakende hunder, slett ikke verst på en iskald søndag i januar. Dommere for dagen måtte organiseres i siste liten, og denne gangen ble det brukt interne mennesker i klubben som også fikk stille selv. Det var 4 blåbærhunder, 4 åpen hunder og 5 elite hunder. Av blåbærhundene var det Morten Sørby med fl atten Fenja som utmerket seg og fi kk 16 poeng, av åpen klasse hundene var det Gunnar Torhaug med Cox som vant med 18 poeng. Vigdis Pettersen og labradoren Sudden fi kk også 18 poeng men det var altså Cox som tok dagens seier. I elite klasse var det faktisk 2 ekvipasjer med 20 poeng, og av disse var det Britt Elin med fl atten Vasco som vant, andremann med også 20 poeng ble Vigdis Pettersen med labradoren Vimsa. Av deltakerne var både de som var nye i jakt sammenheng og de som har stilt på jaktprøver i fl ere år, og jaktkomiteen fi kk følelsen av at arrangementet var ønsket og at folk søker fl ere slike typer prøver hvor man kan vise hunden sin, drikke kaffe, skryte litt og se andres hunder i arbeid. Det er både lærerikt, sosialt og gir en trigger for videre trening med jakthund. Oslo Oslo arrangerte første post lørdag 7. februar. Dagen opprant med et forrykende snøvær og kaos på alle innfartsveier til Oslo. I løpet av natten hadde det falt ca. 30 cm med nysnø og det var en litt stresset jaktkomite som møttes på p- plassen foran klubbhytta lørdag morgen. Heldigvis hadde brøytemannskapet vært og måkt banen i løpet av natten, så med litt felles innsats fi kk vi måkt unna snøen på et par lange striper, hvor prøven ble avholdt. Det var 58 deltagende hunder; 14 i blåbærklassen, 24 i jordbær og 20 i multeklassen. Så rett før start bare strømmet det på med folk og bikkjer. Dagens dommere var Harald Liland og Torbjørn Gjemdal og etter en rask gjennomgang av praktiske ting og regler slikt, startet vi opp med blåbær- og jordbærklassen. Øvelsene ser så enkle ut når man leser om dem i heftet, men i en prøvesituasjon hvor førerne er stressa, bikkja mer opptatt av de andre hundene og alle luktene og man kjenner dommerens blikk brenne i ryggen kan mye skje. Og det gjorde det også.. I løpet av 1,5 time var blåbærene og jordbærene dømt og dommerne ble tint opp i klubbhytta. Vi serverte gratis vafl er med blåbær, jordbær og multesyltetøy, og hadde ordnet med bål for de som ville grille pølser. Etter pausen var det multeklassen sin tur. Klassen ble delt i to grupper, som gikk samtidig på plassen foran klubbhytta for å gi ekvipasjene litt ekstra forstyrrelser. Multeklassen ble gjort unna i fei, og etter at dommerne hadde konferert litt inn i klubbhytta, hadde de bestemt seg for hvilke 3 ekvipasjer som hadde utmerket seg på første post. Som premie til hver ekvipasje blir det delt ut en kopp med et trykk etter en av tegningene som Tone Skaar har tegnet for Rapportøren. Blåbærdommer Torbjørn Gjemdal utpekte Astrid Willersrud med tolleren Krutt som mest imponerende ekvipasje i klassen. Harald Liland hadde en favoritt som ikke kom helt til topp av jordbærene. Alt satt helt perfekt, helt til det aller siste øyeblikket hvor fører skulle plukke opp den utlagte dummyen, da tisset hunden. Så Robert Kjerstad med labben Nemi nådde ikke helt opp i jordbærklassen denne gangen, men kopp fi kk han. I multeklassen var det nok en toller som utmerket seg. Anne Kaurin med Gumman dro det lengste strået i denne klassen. Foran hytta var de tre hovedpremiene for hele cupen utstilt. Cecilie Kaurin har strikket en blåbærlue, en jordbærlue og en multelue som sammenlagtvinner i hver av klassene får til slutt. Av praktiske årsaker var disse for anledningen tredd på 3 kålhoder, selvsagt uten bevisst symbolikk! Vinnerene av luene vil være alt annet en kålhuer, spesielt når det gjelder jakttrening av hundene sine. Vente på tur i snøværet 9 Deltager i blåbærklassen, litt preget av alvoret Det gikk bra! Flott fotgåing! Premiene til slutt, blåbær, jordbær- og multelue

10 Moro for små også på jaktcup! Jaktcup 2009 Tre avdelinger har satt i gang et spennende opplegg. Årets største begivenhet i tre avdelinger er Jaktcupen Dette er også for deg som ikke kan noe om jakt og/eller har valp/unghund! NRK avd. Østfold har utarbeidet en fantastisk jakt-cup som går over 10 ganger gjennom et helt år. Vi har vært så heldige å få låne opplegget, så dermed setter vi i gang med første cup-dag allerede 7. februar. Formålet med cup-en er å forsøke å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på! Når det gjelder hvilke klasse dere velger å stille i, så husk at dere ikke kan bytte klasse i løpet av året. I utgangspunktet har vi tenkt: * Blåbærklassen for folk med v a l p e r o g u t r e n t e h u n d e r. * Jordbærklassen for BK-hunder. * Multeklassen for AK/EK-hunder. Du står selvsagt fritt til å velge hvilke klasse du selv har lyst til, les igjennom øvelsene og husk at hunden er et år eldre når siste cup-dag går av stabelen. Jaktcup for ALLE - også for deg som ikke kan noe om jakt og/ eller har valp/ unghund! Arkitekten bak jaktcupen er Kari Hansen, og hun skal ha en STOR takk for å ha laget et flott opplegg som vil skape stor entusiasme rundt jakttrening av retrievere framover! Stor takk til Kari! Hvordan er det mulig? Jo, postene og de tre klassene er lagt opp slik at ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne være med fra starten av. Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året samt at postene inneholder en smakebit 10 på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. Cup n går over 10 ganger gjennom et helt år. Man står helt fritt til å velge klasse, men man kan ikke bytte klasse i løpet av året. Husk at hunden er ett år eldre når siste cup-dag går av stabelen. Man skal ha noen fordeler som medlem i en klubb derfor må man være avdelingsmedlem for å delta. Formålet med cup-en er å forsøke å dele gleden ved jakt- og jakttrening med alle som ennå ikke har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på! Kari Hansen i avd. Østfold tok initiativet og skal ha æren for idè og opplegg. Avdelingen`s jaktkomitè står ansvarlig for gjennomføringen. Nærmere informasjon finner du på jakt-cupen_2009.html Veldig gøy at både avd. Oslo og Vestfold følger på med egne lokale cuper. Både Kari og avd. Østfold synes det er hyggelig om andre kan dra nytte av opplegget, enten kopiert direkte eller lager sin egen vri på det. Vi blir ikke bedre om alle sitter på hver sin tue og knuger på ting.

11 Pedigree DENTAstix for sunnere, renere tenner Tenk hvis du hadde tannverk og ikke kunne si det til noen. Mange hundeeiere tror at hundetenner ikke krever spesiell oppmerksomhet. Men faktum er at hunder har behov for daglig og vedvarende pleie av sine tenner. Akkurat som oss mennesker. Faktisk har åtte av ti voksne hunder problemer med tenner og tannkjøtt. De får plakk og tannstein som medfører risiko for dårlig ånde og ubehagelig tannkjøttbetennelse. Er din hund kanskje en av de åtte? Forebygg tannproblemene Plakk setter seg som et slags belegg på tennene. Det er mykt og derfor også ganske lett å fjerne. Men hvis man ikke fjerner det, omdannes det på få dager til tannstein som medfører risiko for dårlig ånde og ubehagelig tann kjøttbetennelse. Og dette er akkurat like ubehagelig og smertefullt for din hund, som det ville være for deg. Men heldigvis kan du forebygge problemet. Bruk DENTAStix hver dag Du kan naturligvis pusse tennene på din hund, slik som du selv pusser tennene hver dag. Men det er jo ikkedet jo de færreste hunde, der alltid praktisk mulig, og de færreste hunder liker det. Derfor har vi utviklet Pedigree DENTAStix en dental tyggepinne som raskt og effektivt fjerner inntil 80% plakk fra din hunds tenner. Den inneholder en rekke aktive ingredienser og har dessuten en helt spesiell patentert form og konsistens, alt sammen spesielt designet for å fjerne plakk fra hundetenner. Og fordi ulike hunder har ulik størrelse på tennene, har vi naturligvis laget Pedigree DENTAStix i tre forskjellige varianter en til små hunder, en til de mellomstore og en til store hundene. Les mer på Din hund kan ikke selv fortelle om det gjør vondt, derfor er det til syvende og sist ditt ansvar å skåne den mot problemer med tenner og tannkjøtt. Vil du vite mer om hunders tenner eller om Pedigree DENTAStix, så klikk deg inn på Stell hundens tenner daglig også for helsens skyld. Jeanette Brekke Hansen, dyrlege.

12 re triev er nytt labrador i fokus SIV SANDØ Nytt år-nye muligheter! I skrivende stund nærmer det seg årets julaften for de aller ivrigste blant hundefolket-nemlig Crufts. Antakelig den hundeutstillingen i verden med de lengste historiske tradisjonene og et begrep mer enn en utstilling. Utstillingen arrangeres i mars i Birmingham, England. Dette er svære greier, med stor påmelding av hunder, enormt mye å kjøpe, massevis av publikum fra inn- og utland. I år har det blåst ekstra mye rundt arrangementet. Det pågår for tida en stor diskusjon i England vedrørende rasehundavl. I den forbindelse ble fi lmen på vedlagte adresse vist på BBC: individual&videoid= Å si at reaksjonene har vært enorme, er ikke å ta for hardt i. England er et hundeland, med en svær produksjon av hunder. Uten å ta for hardt i kan man nok si at ikke alle oppdrettere av rasehunder bryr seg like mye om de helsemessige konsekvensene av sin avl. Dette, sett i sammenheng med at hundeutstillinger er en meget stor sport med stor prestisje og mulighet for profi tt, gjør at noen kan føle seg fristet til å ikke bry seg for hardt om helseundersøkelser i forkant av en parring, i tillegg til å jukse ved å operere hunder for eksteriøre korreksjoner. Dyrevernsaktivister er en stor og viktig pressgruppe i landet, og disse har engasjert seg kraftig i dette. I denne situasjonen har BBC bestemt seg for å boikotte Crufts i år, og vil så langt mine informasjoner er, ikke sende fra utstillingen i det hele tatt. I tillegg har The Kennel Club bestemt seg for på egen hånd å endre standarden for en del raser for å luke bort ting som kan være negativt for hunders helse og funksjon. Stor oppstandelse over hele verden selvfølgelig, for ikke bare gjelder dette Englands egne raser, men også raser som har andre land som sitt hjemland. Innenfor FCI-systemet er det slik at kun rasens hjemland kan endre standarden for en rase. For Norges del gjelder dette f.eks Norsk Elghund Grå. Men ettersom England ikke er medlem av FCI, kjenner de seg altså ikke bundet av en slik regel. Det er tydelig at de føler seg under et svært stort press innen egne grenser for tida. For egen del vil jeg si at vi som tilhører den aktive skare av hundefolket må erkjenne at alt ikke er bra innen sporten vår. England er et konservativt land, og har ikke enkelt tatt inn over seg de muligheter man har for å avdekke arvelige lidelser. Innen vår rase vet vi at de engelske oppdretterne ikke akkurat har vært fyrtårn for å røngte og øyelyse sine avlsdyr, men kommer etter hvert etter også på dette feltet. Imidlertid har vi innen nordisk hundesport hatt en annen tilnærming enn krav, forbud, straff etc for oppdrettere som ikke gjør slik som vi mener de skal gjøre. Vi har satset på informasjon og opplæring. Uten å blunke vil jeg si at de skandinaviske oppdretterne tilhører de best utdannede og mest opplyste innen feltet i hele verden. Vi har tilgang til informasjon og regisreringsverktøy som ingen andre, vi har raseklubber med fornuftig tilnærming til problematikken, og en opplyst befolkning når det gjelder forbrukerrettigheter. Dette har vært en stor fordel for både våre raser og hundeeierne. Helse er mye mer enn fravær av sykdom. God helse kan f eks defi neres som et langt liv uten hyppige dyrlegebesøk. Vi vet at om det er slik at vi begrenser den genetiske mangfold sterkt for å begrense sykdom, så vil dette føre til mer sykdom, fordi sånn er naturen. Både mennesker og hunder er bærere av hundrevis av dødelige eller alvorlige sykdommer. Når de ikke slår ut er det fordi det kan kreves bærere på begge sider for at sykdom skal opptre, eller at forholdene når det gjelder miljøfaktorene ikke er tilstede. Derfor skal vi forvalte vår kunnskap om sykdom/ helse klokt uten å ta til ekstreme virkemidler. Sunn fornuft og god kunnskap hjelper veldig. Og jeg avslutter med å si at jeg gleder meg veldig til Crufts.. 12

13 oppdrettere SIV SANDØ I et forsøk på å gå gjennom antall kull/antall oppdrettere innen labrador kan man legge merke til at det er et vidt spenn. Den store mengden kull blir produsert av en oppdretter som har sitt første og eneste kull- sikkert for opplevelsens og gledens skyld med å oppleve å ha et valpekull. Så har du de som har noen få kull i en kort periode, og som mister interessen for dette etter denne perioden. Kanskje viste det seg at det var for mye jobb, man fi kk problemer med å få solgt, eller lignende. Dernest har du oppdrettere som har holdt på i en årrekke, hvor noen har mange kull, andre færre, men som er aktive innen utstilling, jakt eller annet. Så har du dem som har et stort antall valper, hvor avlsdyr aldri har vært på en utstilling, og som for en stor del ikke er undersøkt helsemessig. Innen labrador er en del av kullene som blir født, oppdrettet av førerhundskoler. I den perioden jeg har sett, ca halve 2007 og hele 2008, har det vært født 17 førerhundkull. Den suverent største oppdretteren er Jan Erik Hagen, med sine 12 kull. Jeg ser denne oppdretteren annonserer sitt oppdrett under kennelnavnet Hollerudhagen, men registrerer dem ikke under dette kennelnavnet hos NKK. Gerd Hansen, Chas kennel har hatt 8 kull, Ronnie Blindheim, Faks kennel 6 kull, Ole Martin Eriksen 4 kull, det samme som Torunn Sørbye Mementos kennel og Torill Hanstad, Narjanas kennel. Med forbehold for feil på egne vegne og i Dogweb. Med det enorme fokus som oppdrettere har på seg når det gjelder hund og helse, må vi holde et skarpt blikk på situasjonen enhver tid. Innom den norske oppdretterskaren er det heldigvis i alt overveiende opplyste, interesserte og kunnskapsrike mennesker som har et ønske om å gjøre så godt man kan. Dogweb er en god kunnskapsbase i så måte. Her fi nner man informasjon som er åpen for alle om hanhunder, kull, helse. Jeg har her laget en oppstilling over hanhunder innen labrador som har noen kull etter seg fra tidligere, og som også ble brukt i Det er tankevekkende at det ennå i 2008 blir brukt hanhunder som ikke er røngtet på albuer og som ikke er øyenlyst. Navn Antall kull i alt Antall kull i 2008 HD AA Øyne Gullek 7 5 A Ikke røngtet Ikke lyst Jutagårds Chip 13 3 A A Ikke lyst Sheriff 8 1 A A Lyst ok i 2006 Tarzan Ringo Star 8 2 A Ikke røngtet Ikke lyst Chas Missouri 16 8 A A Ok Turibos Charles 6 3 A A Ok Chas Didrik Champ 19 2 A A Ok Lenches McCoy 11 2 A A Ok Chas Orri Orient 22 3 A A Ok Turibos Optimus 11 3 A A Ok Carpenny Executive 6 2 A A Ok Eyecatching Working Class Hero 7 2 A A Ok ny champion hello america! US ch Licithas Ramses (Su(u)ch Jayncourt Natural Star - Licithas Aida) Eier: Mrs. Grethe K. Hansen, Vancouver, Washington, USA Oppdr.: Anne og Harald Liland 13

14 re triev er nytt kjappe besøk hos labradoroppdrettere Første oppdretter ut er Kari Henie, Lemonys kennel SIV SANDØ Fortell noe om hva du har gjort sammen med hundene i I året som har gått har jeg startet på noen jaktprøver med to av mine hunder. Det går med en del tid til jakttrening, aktivisering og lydighet. Utstillinger har det vært mange av, både her til lands og i Sverige. Deltok også med to hunder på Verdens utstillingen i Stockholm. Ellers så har hundene og jeg vært en uke på fjellet i Rendalen, pluss massevis av turer og treninger sammen med gode hundevenner. Deltok på lagmesterskapet på Haslemoen i juni. Har også hatt et valpekull i Er det noe du synes var et absolutt høydepunkt? Høydepunktet i 2008 må vel bli når min tispe Mambrinos Lemony ble World Veteran Winner i Stockholm, eller når min hannhund Mambrinos Smasher ble BIR og NV-08, 4BIG på Vikingskipet i november. Kan du beskrive en helt vanlig dag hjemme hos deg og hundene? En vanlig dag starter tidlig på morgenen, nærmere bestemt kl.04:30. Da er det ut og fóre hunder, sauer, hest og katt. Så er det tid for lufting og en rask frokost før man kaster seg i bilen ca. kl.05:50 på vei til jobb i Oslo. Vel hjemme igjen blir det som regel en ridetur, eller fottur sammen med alle hundene. Superfi n trening for både folk og dyr, og det er godt å få rørt på seg etter en lang dag. Fóring er så neste post på programmet (dagens høydepunkt for alle fi rbente). Prøver å få lagt inn en liten treningsøkt med dummy eller litt lydighet. Resten av dagen/kvelden blir som regel rolig og stille før kveldsturen. Så er det bare å gjøre seg klar til neste arbeidsdag. Hva gir deg motivasjon til å drive med hundesport år etter år? Det er helt klart samværet med hundene. Hvilken utfordring ser du på som den største når det gjelder å drive med hund? Avstandene for å få trent sammen med andre kan være problematisk. Kostnader til deltagelse på utstillinger, jaktprøver, reiser osv begynner også å bli ganske store. Hva gleder du deg mest til i 2009 av hundeaktiviteter? Reise til Crufts på utstilling i mars med min hannhund er det jeg gleder meg mest til. Det skal i hvert fall bli en opplevelse. 14

15 immunmedierte sykdommer hos tolleren- tollersjuken 7. februar 2009 samlet representanter fra raseråd, oppdrettere og veterinærer fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Finland seg i Helsinki for å få resultatene av en lengre tids kartlegging av immun-medierte sykdommer hos tolleren, samt å diskutere hva som kan gjøres for å løse dette i fremtidig avl. Hele 58 personer var tilstede. KJERSTIN NYAAS KJÆVE, veterinær Når det gjelder Tollersjuken har det lenge vært spekulasjoner i om de immunmedierte sykdommene som tolleren rammes av har vært en eller flere forskjellige typer sykdommer. Det har også blitt spekulert rundt årsakene bak, deriblandt genetikk og miljø. Helene Hansson Hamlin har gjort et meget verdifullt arbeide for å få brakt noe mer klarhet rundt sykdommen. Hun er den veterinæren som kan mest om og har hatt mest erfaring med sykdommen i Skandinavia. Noe av dette ønsker jeg å gjengi her slik at eiere kan gjenkjenne symptomer og dermed få rett hjelp av veterinærer mtp diagnostikk. Ifølge Hamlin viser Tollersjuken seg i to forskjellige former: Steroid responsiv meningitt (SRMA) Symtpom: Hjernehinnebetennelse som rammer unge individ mellom 6 og 12 måneders alder. Individene er ordentlig syke med høy feber, sterke nakkesmerter og anoreksi. Hunden er støl og vil ikke røre på nakken. De er gjerne deprimerte. Diagnosen: Diagnosen stilles ut ifra kliniske symptomer, uttak av cerebrospinalvæske og ved eliminering av differensialdiagnoser. Disse hundene er ANA negative, men en hematologi kan vise infl ammasjon og forøkte antall hvite blodceller i akuttfasen. De fleste responderer bra på behandling og kureres da ved en intensiv og langvarig kur. Det er ingen økt sannsynlighet for at disse individene skal få den rheumatiske artritten senere i livet. Rheumatisk artritt (IMRD) Symptom: Leddbetennelse som rammer tollere mellom 2 og 6 års alder. Hunden viser først og fremst stølhet etter hvile. De har problemer med å gå i trapper samt hoppe ut/inn av biler. Stølheten kan varmes ut under aktivitet slik at noen hunder kan se tilnærmet normale ut etter fysisk aktivitet. Leddene er vonde i perioder og hunden bytter derfor med haltet på forskjellige bein og forskjellige ledd (intermitterende halthet). Oftest er det de mindre leddene som hase og fremkne som er smertefulle, eventuelt albuer og kne, sjeldent tåledd. Ved manipulasjon av leddene er de smertefulle, men det forekommer ingen hevelser eller påleiringer og røntgenbildene viser friske ledd. Mild feber kan observeres på fl ere av de syke hundene og noen kan også få uspesifi kke hudproblemer spesielt på ører og neserygg. Sykdommen er livslang og går i sykluser hvor den blusser opp i perioder for så å roe seg ned. Diagnose: Diagnosen kan stilles ved hjelp av blodprøve som analyseres for autoantistoff (ANA test), kliniske symptomer og eliminering av differensialdiagnoser. Som en del av utredningen av hunder med mulig IMRD bør man utelukke fl ottbårne sykdommer som borreliose/lymes sykdom og ehrlichiose/anaplasmose, da symptomene til en viss grad kan forveksles. Prognosen er god med tanke på å fjerne symptomene helt eller delvis, men lidelsen kan ikke kureres og vil være av en syklisk karakter livet ut. Flere tollere har fått diagnosen SLE eller SLE liknende sykdommer. Dette er sykdommer som gir en positiv ANAtest. Typisk for disse er at det i tillegg til rheumatisk artritt med symmetrisk 15 stivhet vises sykdomstegn fra andre kroppsdeler. Dette kan være myostitt, hudlesjoner, feber, anemi, trombocytopeni, og nyreproblemer. ANA testen: Dette er en spesifikk test for forekomst av autoantistoffer i kroppen som forekommer ved immunmedierte sykdommer. Foreløpig kan man ikke skille de immunmedierte sykdommene om en ANA test blir positiv. Virus og parasitt infeksjoner kan gi noe forøkt mengde med autoantistoffer i kroppen, men vil ikke gi problemer for pasienten og gir ikke store nok mengder til at testen blir positiv. Om man får en positiv ANA test anbefales det å ta en ny blodprøve 2-3 måneder etter for å verifi sere diagnosen. Om hunden går på en høy dose med cortison bør man avvente blodprøvetakingen noen uker da resultatet kan påvirkes. EDTA blod sendes til Uppsala i Sverige(rekvisisjon og adresse ligger på raserådets sider). De ønsker også at man sender med fullblod fra tollere med symptom på IMRD ifm arbeide med å fi nne årsaken bak sykdommen. 70 % av tollere med IMRD vil få en positiv ANA test. Hva som er årsaken til de resterende 30 % negative testene, kunne de ikke gi noe klart svar på enda. Det kunne være helt andre årsaker, bl.a. er det svært sjelden at ehrlichiose gir ANA positive hunder. At testen blir ANA negativ betyr heller ikke at hunden ikke kan få sykdommen senere eller at man ikke er genetisk disponert.

16 årets jaktretriever 2008 Masterkeys Step Dancer Stolthetens Hail Fellow Moira Nr 1. Masterkeys Step Dancer 3 x 1. EK, 1 x hp (3 x prøvevinner) 59p Eier: Ragnhild Birkestrand Nr 1. Stolthetens Hail Fellow Moira 3 x 1. EK, 1 x hp, (3 x prøvevinner) 59p Eier: Asbjørn Kristiansen Nr 3 Searover Kits Dog 1 x 1 EK, nr 1 NM, 2. pr A 58p Eier: Trond Gjøtterud Dr. Baddakys Fiskeolje OMEGA 3 av beste kvalitet OMEGA-3 fettsyrer er godt for hud, pels, klør, ledd, nyrer, hjernen og immunforsvaret. Vi gratulerer alle tre! Jaktkomiteen Et anbefalt daglig kosttilskudd for alle hunder. Selges av veterinærer og zooforretninger i hele landet. 16

17 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Innkalling til Generalforsamling lørdag 18. april 2009 kl på Quality Gardermoen Hotel, Jessheim Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen, og fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Innsendte saker I Forslag om lovendring for innkalling til GF ( 5) og avdelingenes årsmøter ( 17) II Forslag om forhøyet kontingentbeløp for direktemedlemmer i NRK III Forslag om endring av NKKs regler for NUCH; fjerning av stort cert IV Forslag om å opprette en profileringsgruppe for NRK 6 Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, styremedlemmer og varamedlemmer b Valgkomite og varamedlem c Revisor og varerevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 5): a) Alle som har gyldig medlemskap (hovedmedlem) i Norsk Retrieverklubb når generalforsamlingen avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i avdelingene, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker reiseutgifter etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted generalforsamlingen avholdes. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb, kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter dyrevernloven. C Norsk Retrieverklubbs æresmedlemmer. Deltakelse på generalforsamlingen er gratis. Lunsjbuffet må kjøpes separat (ca. kr. 180,-) av den enkelte, ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Adkomst: Fra Oslo: E 6 til første avkjørsel etter avkjøringen til Gardermoen. Hotellet ligger på høyre hånd ved siden av Shellstasjonen, like etter avkjøringen. Fra nord: E 6 til avkjøring mot Gardermoen. Ta til venstre i rundkjøring og bro over E 6, så til høyre i ny rundkjøring og rett fram til hotellet. Fra Gardermoen: Shuttlebuss hver halvtime, avstigning Quality Hotell, kr. 50,-. Bilister må hente ut parkeringsbevis fra resepsjonen. Oppgi deltakelse på NRKs GF for avgiftsfri parkering. OBS: Dette er en kortversjon av de GF-dokumentene, Uten årsrapport fra råd og komiteer og diverse tabeller og statistikker. Et komplett GF-bilag blir publisert på s ide 1

18 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Sak 3 Årsberetning for 2008 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2008 hatt denne sammensetningen: Fra 1/1 til 12/4 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem Torstein Rudi, Sørumsand Jan Eyolf Brustad, Asker Karin Fagerås, Sokna Bente Fjeldsæter, Trondheim Stig Brathaug, Ålesund Tone Noem, Sparbu Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Stein Feragen, Hobøl Anne Lise Falck, Oslo Fra 12/4 til 31/12 Leder: Torstein Rudi, Sørumsand Nestleder: Anne Mette Sletthaug, Sandefjord Kasserer: Stig Brathaug, Ålesund Styremedlem: Bente Fjeldsæter, Trondheim (til 10/5.08) Nils Gunnar Korsvik, Lakselv (fra 10/5.08) Tone Noem, Sparbu Erik Bostad, Gjøvik kompetanseutvikling. Det er etablert en jubileumskomité, og en egen hovedkomité for den internasjonale workingtesten (IWT) vi skal arrangere neste år. Det er også etablert en felles arrangementskomité sammen med Norsk Dachshundklubb for NM 2010 i blodspor. Arbeidet med etablering av ny hjemmesideløsning for Norsk Retrieverklubb har krevd mer tid, og mer omfattende avklaringer om kontrakt og betingelser, enn opprinelig planlagt. Prosessen har likevel vært god og grunnlaget er lagt for innføring av den nye løsningen i Løsningen omfatter opplegg for egne hjemmesider for avdelingene. Det vil bli gitt en egen orientering om den nye hjemmesiden i forbindelse med gjennomgang av årsmeldingen på GF Norsk Retrieverklubb har skiftet kontorleder i 2008, etter at Einar Osnes ønsket å fratre stillingen. Bente Fjeldsæter ble tilsatt og overtok ansvaret for kontoret i mai. Som en konsekvens av dette ba Bente Fjeldsæter om å fratre som styremedlem for å unngå rolleblanding. Dette ble imøtekommet, og Nils Gunnar Korsvik rykket opp fra varamedlem til styremedlem etter Bente. Styret har derfor bestått av åtte i stedet for ni medlemmer siden 10. mai Anne Mjelde Myhr, Bergen Varamedlem: Anne Lise Falck, Oslo Nils Gunnar Korsvik, Lakselv (til 10/5.08) Kontorleder Einar Osnes fram til 1/5.08 og Bente Fjeldsæter fra 1/5.08 har fungert som styrets sekretær. Styret har hatt 11 møter i 2008, hvorav 5 ble avholdt på telefon, og de øvrige 6 i forbindelse med kontaktmøtet, konferansen med avlsrådene, Generalforsamlingen, Rasearrangementet, Elverumsutstillingen og oppdretterseminaret. Styrets erfaring er at noen flere fysiske møter styrker kvaliteten og produktiviteten i styrets arbeid vesentlig har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Medlemstallet ved årsskiftet var 5 400, en økning på 65 fra 2007 og 150 over budsjettert medlemstall. Hovedklubben og aktive sentrale råd og komiteer har stått for flere solide og vellykkede arrangementer. Kontaktmøtet, GF og øvrige konferanser/seminarer har vært produktive og preget av høyt engasjement. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll og regnskap, og rapportering om aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på planlegging og forberedelse av jubileumsåret 2010, etablering av ny hjemmesideløsning og s ide 2 Samarbeidet i Jakthunddivisjonen har bl.a. ført til at NKK, i samråd med JD, mot slutten av året har forberedt etablering av en egen jakthundkomité i NKK. Norsk Retrieverklubb blir representert i det nye NKK-organet, som via delegering fra NKKs hovedstyre skal ta seg av løpende spørsmål som berører den jaktlige aktiviteten i jakthundklubbene, herunder regelverk for jaktprøver/jaktchampionat og kommunikasjonen med NKKs representanter i de FCI-komiteer som berører jakthundklubbene. Det betyr sterkere innflytelse for den enkelte klubb over regelverk og rammer for egen jaktprøveaktivitet. Rasearrangementet med utstillinger, egen tollerprøve og working test ble nok en gang arrangert på Haslemoen (mai). Arrangementet samlet stor deltakelse og ble meget fint gjennomført. Norsk Lagmesterskap i retrieverarbeid ble også arrangert på Haslemoen (juni), som vanlig med mange lag og stort engasjement, og med avd. Oslo som teknisk arrangør. Avd. Gjøvik/Lillehammer stakk til slutt av med seieren. Elverumsutstillingen ble som alltid arrangert i sammenheng med de Nordiske jakt- og fiskedagene (august). Dachshundklubben sluttet seg til utstillingen i 2008, og det var ny rekord i antall påmeldte hunder. Utstillingen styres av Norges Jeger- og Fiskerforbund, i samarbeid med de deltakende klubbene. Styret i NRK arbeider fortsatt inn mot samarbeidsgruppen med sikte på å få til noen forbedringer ved arrangementet i første rekke når det gjelder plass i og rundt ringene. Styret

19 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 anser likevel at arrangementet i 2008 ble vellykket, og med god deltakelse i våre ringer. Styret har, i samråd med utstillingskomiteen, besluttet å fortsette samarbeidet både i 2009 og Ordningen med tildeling av et ekstra Storcert videreføres. En demonstrasjon av retrievere som apportører skal inn i programmet for utstillingen og de Nordiske jakt- og fiskedagene. NM i blodspor 2008 (august) ble ivaretatt av Norsk Retrieverklubb, med avd. Trondheim som dyktig arrangør. Arrangementet ble meget vel gjennomført og endte med retrievere på både første- og andreplass i mesterskapet. Kvalitetsnivået var solid. Mesterskapshelgen i jakt fant sted i Vestfold, som alltid første helg i september. For første gang var mesterskapet åpent for deltakelse fra andre land, og det førte til rekorddeltakelse med et solid innrykk fra Danmark og Sverige. Den sentrale jaktkomiteen og avdelingen sto for et meget flott arrangement, og i ettertid er det kommet mange lovord fra de utenlandske deltakerne. At en norsk ekvipasje kapret seieren i den knallharde konkurransen satte en ekstra spiss på årets mesterskap. Oppretterseminaret ble arrangert på Sørmarka i november. Seminaret var meget vellykket, med gode og interessante forelesere, engasjerte deltakere og gode diskusjoner. Styret konstaterte at antall deltakere ble lavere enn forventet, men de som var til stede fikk et utbytterikt seminar. Retrievernytt kom også i 2008 ut med 6 utgaver med Ola Lien som redaktør. Stofftilgangen har vært varierende men noe forbedret. Styret vil se på tiltak for å sikre en jevnere og mer variert tilfang av innlegg, reportasjer og foto. Økonomien i Norsk Retrieverklubb er solid og ble ytterligere styrket i Regnskapet viser et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Det gir oss et godt grunnlag for økt ressursinnsats til aktivitetsbygging, rekrutteringsarbeid, kompetanseheving og utvikling. Det gode resultatet skyldes flere forhold. Inntektene økte gjennom større nettovekst i antall medlemmer en beregnet, og annonse-/sponsormarkedet ga større uttelling enn vi det vi la til grunn. Ikke minst er det gjort store innsparinger på utgiftssiden, og det er vist god budsjettdisiplin i alle ledd. Generalforsamlingen 2008 ble avholdt lørdag 12. april på Gardermoen Rica Hotell. GF samlet 54 representanter for avdelingene, personlig fremmøtte og hovedstyret. Det ble holdt ett minutts stillhet for Morten Arnesen. I tillegg til ordinære GF-saker ble det behandlet og vedtatt å fjerne aktivitetsavgiften for avdelingenes utstillinger, forslag til NKK om endringer av reglene for utdeling av små-cert på lokale utstillinger og gjeninnføring av krav for å kunne stå på NRKs valpeliste. Representasjon i NKKs organer NKKs FK for retrieverprøver: NKKs FL for fersk- og blodsporprøver: NKKs FK for lydighetsprøver: NKKs representant til FCIs komité for retrievere: Representanter til NKKs representantskapsmøte: Medlem av NKKs HS med rasetilhørighet i NRK: NRKs representanter i Jakthunddivisjonen: Ole J. Andersen Erling Kjelvik (leder) Barbro Myrseth Gjerde og Stein Feragen Torstein Rudi Stig Brathaug, Bente Fjeldsæter, Karin Fagerås og Einar Osnes. Siv Sandø og Barbro Myrseth Gjerde Torstein Rudi og Stig Brathaug. Stig Brathaug har dessuten gått inn i JDs arbeidsutvalg Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør. Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2008 godkjennes. s ide 3

20 Generalforsamling for Norsk Retrieverklubb 18. April 2009 Sak 4 Revidert regnskap 2008 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Forslag Godkjent korrigert GF09 Forslag GF09 Driftsinntekter GF Medlemstall Driftsinntekter Medlemskontingent Støtte - Sponsorer - Gaver Administrative tjenester Generalforsamling Medlemsinformasjon Retrievernytt NRKs hjemmesider Valpelisten Rasebestemte arrangementer Kurs og konferanser Eksteriørdommer konferanse Jaktdommer konferanse Utstilling Jakt/Spor Varesalg Sum driftsinntekter Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Forslag 2007 HIT 2008 Godkj.GF08 korrigert GF09 Forslag GF09 Driftsutgifter Administrasjon Lønninger/Feriepenger Arbeidsgiveravgift Driftsutgifter Forsikring, husleie, div. utgifter Styremøter/reiser Generalforsamling Samarb.kostnader NKK/ANDRE Medlemsinformasjon Retrievernytt NRKs hjemmesider Hundesport abonnement PR - Annonser - Markedsføring Provisjonskost. Annonser/sponsor Raserådene Rasebestemte arrangementer Komiteer Andre komiteer Kontaktmøter Kurs og konferanser Utstillinger Tilbakeføring TA Jakt/Spor Støtte Varekjøp Flaggfabrikken Varekjøp andre Tap på krav s ide 4

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 4-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2015 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Dag Wennesland Grimsvolden

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46

aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 RN-1-ny.indd 1 08.02.2012 13:06:46 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt:

Detaljer

NEK- ny! Desember 2013, Nr. 31, Årgang 7. I dette nummeret kan du bl.a lese om: Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006.

NEK- ny! Desember 2013, Nr. 31, Årgang 7. I dette nummeret kan du bl.a lese om: Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006. NEK- ny! Skriv inn tekst Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006. I dette nummeret kan du bl.a lese om: - Oppdrettermøtet 2013 - På utstilling i Tyskland - Eurasiertreff i Trøndelag -

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Asker Hundeklubbs medlemsblad

Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 2 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 340 stk Manusfrist neste Apport: 31. august 2012

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

Vil du bli hundeeier?

Vil du bli hundeeier? Vil du bli hundeeier? Snauzer. Foto: Vibeke Brath. NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon Norsk Kennel Klub - Vil du bli hundeeier? Utgitt av Norsk Kennel Klub - Hundeeierenes organisasjon Foto: Medlemmer

Detaljer

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 2/2014 HUSKYBLADET NR 2/2014 ÅRGANG 38 HUSKYBLADET En søndag i mars arrangerte Per Tore Hoves og Tomas Berglid til stor glede for mange barn gratis hundekjøring med totalt 16 hunder ved Jostedalsbreen

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND TEMA: LYDIGHET NR. 1-2010 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Underlagt Norsk Kennelklubb

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer