Katalog 08. Gyldendal Rettsdata.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no"

Transkript

1 Katalog 08 Gyldendal Rettsdata

2 Velkommen til katalog for Gyldendal Rettsdata Innhold Gyldendal Rettsdata er ledende innenfor utvikling og salg av nettbaserte retts kilde databaser mot det juridiske profesjons markedet i Norge. Gyldendal Rettsdata har som målsetting å tilby markedets beste og mest brukervennlige produkter for jurister. Porteføljen omfatter Norsk Lovkommentar med kommentarer til alle norske lover, Praktisk Juss som er en praktisk veileder gjennom kompliserte forretningsjuridiske problemstillinger og en rekke spesialmoduler for spesialistene som trenger tilgang til dypere informasjon ved et tastetrykk. Til sammen utgjør produktene en helhet som dekker viktige behov for rettsinformasjon både for små og store advokatvirksomheter. I mars 2008 ble Praktisk Juss også innlemmet i denne plattformen med ny funksjonalitet og forbedrede søkemuligheter. Foruten de gode søke mulighetene kan produktene nå kombineres til ett verktøy, slik at du som bruker ikke må hoppe mellom baser eller produkter for å finne informasjonen du har behov for. Løsningen er til passet behovet for en enkeltstående advokat så vel som individuell tilpasning i et større selskap. Vår filosofi er at du kun skal betale for det du har bruk for. Derfor er valgfrihet for den enkelte viktig for oss. I tillegg har vi gode ordninger for selskaper som ønsker å gi gode verktøy til alle sine ansatte og tar høyde for at ikke alle er like aktive brukere. Norsk Lovkommentar nettutgave Norsk Lovkommentar bokutgave Spesialfag og emner Praktisk Juss I september 2007 lanserte Gyldendal Rettsdata en ny søkeplattform for nesten alle produkter, basert på teknologi fra Fast Search and Transfer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Kurs 15 Vennlig hilsen Gyldendal Rettsdata - Prøveabonnement 15 Redaksjonssjef Kristian Skeie Salgs- og markedssjef Thomas Vikanes Markedskonsulent Elin H. Kjærvoll

3 Norsk Lovkommentar nettutgave Norsk Lovkommentar bokutgave Norsk Lovkommentar er et nettbasert og oppdatert juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende lover med utfyllende kommentarer. Norsk Lovkommentar kan også bestilles som bokverk. Kommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur. Utvidet abonnement Den elektroniske utgaven kan suppleres med følgende tillegg, som alle er søkbare og lett tilgjengelige via hyperlinker fra lovkommentarene: - Tidsskrifter: Tidsskrift for Familierett, Arverett og Barnevernrettslige spørmål, Eiendomsrett, Erstatningsrett, Forretningsjus og Strafferett. Inneholder alle årganger, og nyheter legges inn fortløpende. - Forskrifter: Alle gjeldende forskrifter (avd. I). Ca forskrifter. - Rettsavgjørelser: Ca rettsavgjørelser fra Høyeste rett og lagmannsrettene er direkte tilgjengelige via referansehopp. Alle dommer referert til av Norsk Lovkommentars forfattere. - Lovforarbeider: Odelstingsproposisjoner og Norges Offentlige Utredninger er på samme måte som rettsavgjørelser og forskrifter en integrert del av det komplette oppslagsverk. Kommentarene er skrevet av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder. Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på 9 fagredaktører og hovedredaktørene professor Peter Lødrup, høyesterettsdommer Steinar Tjomsland og professor/høyesterettsdommer Knut Kaasen. - Sivilombudsmannens uttalelser: Systematisert utvalg av uttalelser fra 1963, ajourføres én gang per år i henhold til årsmeldingen. - Lovavdelingens uttalelser: Uttalelser fra lovavdelingen f.o.m Arbeidsrett Bokverket en Norsk skreddersydd Lovkommentar rettskildedatabase og referanseverk, for advokater, som jurister inneholder og andre alle gjeldende norske er juridisk oppslagslover med utfyllende kommentarer, skrevet av ledende rettsanvendere, som har behov for faglig jurister i Norge. I kommentarene er det i tilknytning til fordypning den enkelte innen paragraf området. gitt henvisninger til forarbeider, forskrifter, relevant rettspraksis og juridisk litteratur. Kvaliteten sikres av våre fag- og hovedredaktører med professor Peter Lødrup, høyesterettsdommer Steinar Tjomsland og professor/høyesterettsdommer Knut Kaasen i spissen. Ny utgave kommer 1. desember For bestilling av boken, Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

4 Spesialfag og emner >> Arbeidsrett Barne- og familievernrett Spesialfag og emner er utviklet som skredder sydde og fulldekkende rettskilde v erktøy innenfor forskjellige områder. Produktene er nettbaserte, ajourførte, brukervennlige og samtidig gode supplement til et abonnement på Norsk Lov kommentar. Arbeidsrett er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og andre rettsanvendere som har behov for faglig fordypning Barne- og familievernrett er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og saksbehandlere i barnevernet som har behov for faglig fordypning Arbeidsrett dekker kollektiv og individuell arbeidsrett, og er bygget opp rundt et titalls sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante kilder fra sentrale departement, Arbeidstilsynet, ILO-konvensjoner, Klagenemnda for likestilling og EU (regelverk og praksis). Utover kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger kommentarutgave til arbeidsmiljøloven (Fougner/Holo) og kommentarutgave til ferieloven (Holo). Barne- og familievernrett er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement (rundskriv og tolkningsuttalelser), Den europeiske menneskerettsdomstolen og Sivilombudsmannen. I tillegg til kommentarer fra Norsk Lovkommentar følger to kommentarutgaver til barnevernloven; Barnevernloven (Knut Lindboe) og Barnevernloven med kommentarer (Ofstad/ Skar), og Tidsskrift for FAB. Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Jan Fougner er hovedredaktør. Advokatfirmaet Hjort er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Ramborg Elvebakk er hovedredaktør Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

5 Eiendomsmegling Entreprise-, plan- og bygningsrett Fast eiendom Forvaltningsrett Eiendomsmegling er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater og eiendomsmeglere som har behov for faglig fordypning Entreprise-, plan- og bygningsrett er en skredder sydd rettskildedatabase for advokater, jurister og saksbehandlere i kommunal forvaltning som har behov for faglig fordypning Fast eiendom er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og andre rettsanvendere som har behov for faglig for dypning Forvaltningsrett er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og andre rettsanvendere som har behov for faglig for dypning Eiendomsmegling dekker sentrale lover innenfor området med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, reklamasjonsnemnda (samt tidligere klagenemnd), lovforarbeider og forskrifter. I tillegg følger relevante kilder fra sentrale departement, tilsyn m.v. Som en del av produktet tilbys Dokumentsamlingen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Advokatfirmaet Wikborg Rein er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Entreprise-, plan- og bygningsrett er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement (rundskriv og tolkningsuttalelser), Sivilombudsmannen, Norske Standarder og Byggebransjens faglig juridiske råd. I tillegg til kommentarer fra Norsk Lovkommentar følger en kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell samarbeids partner, hvor advokat og partner Jan Einar Barbo er hovedredaktør. Fast eiendom dekker fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, bolig- og husleierett, eiendomsmegling, skjønns- og ekspropriasjonsrett, samt odels- og åsetesrett, og er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen, Husleietvistutvalget og Norges Eiendomsmeglerforbund, samt Tidsskrift for Eiendomsrett. Advokatfirmaet Wikborg Rein er r edaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Forvaltningsrett dekker generell forvaltningsrett og er bygget opp rundt kommuneloven, forvaltnings loven og offentlighetsloven med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Stephan Jervell er hovedredaktør Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

6 Internkontroll Konkurs og inndrivelse Lexi-norm Offentlige anskaffelser Alle bedrifter i Norge er pålagt å ha et system for internkontroll og oppfølging av regelverket. En forutsetning for god internkontroll er at man holder seg løpende orientert om lover og regler. Internkontroll tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav om ajourføring av lover og forskrifter for de fleste virksomheter. Arbeidstilsynets forskriftskommentarer er koblet direkte til forskriftene og gir praktisk veiledning. Konkurs og inndrivelse er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og andre rettsanvendere som har behov for faglig fordypning Konkurs og inndrivelse er bygget rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement, Gjeldsordningsbasen, Konkursrådet, Inkassoklagenemnda og Skatte direktoratet i tillegg til viktige internasjonale kilder. Databasen inneholder videre et omfattende dokument- og malarkiv til bruk i bo behandling, samt en oversiktlig og visuell fremstilling av konkursprosessen. Lexi-norm inneholder normer fra NEK (CENELEC) samt lover, forskrifter og veiledninger - alt innenfor elektroteknisk sektor. Den utgis i to varianter; Lexi-norm elsikkerhet for elektroinstallatører m.m. og Lexi-norm telekom for svakstrøm og telekommunikasjon. Lexi-norm inneholder aktuelle lover med kommentarer, forskrifter med veiledninger, normer og standarder - alt innenfor elektroteknisk sektor. I et meget brukervennlig system kan du ved hjelp av enkle klikk eller søk finne den informasjonen du har behov for vedrørende elsikkerhet (elektriske anlegg og installasjoner) eller telekommunikasjonsanlegg (IKTinstallasjoner). Offentlige anskaffelser er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og innkjøpere i offentlig sektor som har behov for faglig fordypning Offentlige anskaffelser er bygget opp rundt forskrift om offentlige anskaffelser, med veiledninger, rettspraksis, avgjørelser fra KOFA, departements praksis, lovforarbeider, samt en rekke relevante internasjonale kilder m.m. Produktet dekker dessuten også private anskaffelser. Professor Lasse Simonsen ved UiO er hovedredaktør. Advokatfirma Ræder er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling Opdal og dommer ved Oslo Byfogdembete Leif Villars- Dahl er redaktører Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

7 Plan- og bygningsrett Selskapsrett, børs og finans Skatterett Stralex -dommer fra Strasbourg Plan- og bygningsrett er en skreddersydd og fulldekkende rettskildedatabase for saksbehandlere i kommunal forvaltning, advokater og jurister som arbeider med rettsfeltet. Plan- og bygningsrett er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar, samt en kommentarutgave til plan- og bygningsloven (Tyrén). Til dette følger avgjørelser fra fylkesmannen, alle gjeldende rundskriv og over 1000 tolkningsuttalelser fra sentrale departement, uttalelser fra Sivilombudsmannen, lovforarbeider, forskrifter, en komplett samling rettspraksis, samt opp hevede lover og regler. Produktet gir enkel og oversiktlig tilgang til ajourførte kilder. Alle kilder er nært knyttet sammen gjennom henvisninger, kryssreferanser og gode søkemuligheter, slik at det alltid er lett å finne fram til relevante rettskilder og dokumenter. Produktet er utviklet i sam arbeid med Kommunal- og regional departementet, hvor seniorrådgiver Egil Stabell Rasmussen er engasjert som medredaktør. Jan Einar Barbo (partner, BA-HR) er hovedredaktør. Selskapsrett, børs og finans er en skreddersydd rettskildedatabase for advokater, jurister og andre rettsanvendere som har behov for faglig fordypning innenfor områdene produktet dekker. Selskapsrett, børs og finans er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovfor arbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement, Kredittilsynet, Oslo Børs, Norges Fondsmeglerforbund og EU (regelverk og praksis). Utover kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger en kommentarutgave til verdipapirhandelloven. Advokatfirmaet Schjødt AS er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling Christiansen er hovedredaktør. Skatterett inneholder alle relevante skatte- og avgifts lover, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings-ABC og mye mer. Som tillegg leveres ulike kommentarverk, som f.eks. Norsk Lovkommentar. Denne samlingen av lover, forskrifter, rettspraksis og kommentarer er et uvurderlig hjelpemiddel for alle som arbeider med regnskap, revisjon, skatte- og avgiftssaker. Flere tusen sider relevant informasjon servert på ett brett. Søke mulighetene, sammen med muligheten til å skrive ut eller bruke tekst i brev og andre dokumenter, gjør Skatterett til et meget nyttig verktøy for revisorer, skatteadvokater, ligningsvesenet og regnskapsførere. Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI er hovedredaktør. Stralex er et referanseverktøy for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg. For første gang finnes Menneskerettsdomstolens avgjørelser med norske sammendrag og i et norsk grensesnitt. Det gjør det enklere og mer effektivt å ta dem i bruk. Stralex omfatter alle dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg og sammen drag av sentrale dommer på norsk - totalt 2000 sammendrag, herav 800 på norsk. Stralex inneholder også sammendrag av alle høyesterettsavgjørelser som refererer til EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), relevante lover og konvensjoner og lov- og konvensjonskommentarer. Gjennom omfattende stikkordsregister, temaregister og lenker er det raskt å finne fram til relevante EMD- og HR-avgjørelser Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

8 Praktisk Juss Kurs Praktisk Juss inneholder avtale- og dokumentmaler som er utviklet med utgangspunkt i erfaringsmateriale fra advokatvirksomhet og videreutviklet med kommentarer, sjekklister, skjemasamlinger og linker til rettskilder og annen informasjon / andre nettsteder. Innenfor hovedområdene vil basen gi veiledning / opplæring og direkte rettskildetilgang på et nivå som man ikke vil oppnå med eget erfaringsarkiv. Ønsker du kurs i Gyldendal Rettsdatas søkeverktøy? Vi holder flere kurs i de største byene. Kurset passer både for nybegynnere og for deg som ønsker en oppdatering. Kurset er en blanding av teori og praksis, hvor hver deltaker har sin egen PC. Vi går igjennom grunnleggende teknikker, søk, utskrift og bruk av tekst i andre dokumenter. Kurset varer i to timer og er godkjent som etterutdanning. For påmelding og mer informasjon, Sjekklister og kommentarstoff er juridisk tverrfaglig. For eksempel finner man under tema fusjon av aksjeselskaper ikke bare stoff relatert til aksje lovenes regler. Man får også nødvendig informasjon om skatt, regnskap, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistrerings avgift, konsesjon / offentlige tillatelser, meldeplikt etter konkurranseloven og mulighet for offentlig inngrep/forbud, krav etter verdipapirhandelloven og børsloven samt arbeids rettslige forhold m.m. Basen er på sine hovedområder tilnærmet komplett i den forstand at man finner alt man trenger, eller i det minste får tilstrekkelig oversikt kombinert med linker til supplerende informasjon i andre baser eller nett steder. Det er lagt vekt på å varsle om fallgruver. Gratis prøvetilgang Ønsker du å prøve våre produkter, gir vi deg et gratis prøveabonnement. For mer informasjon, se eller kontakt oss på tlf eller e-post Samarbeidspartnere er bl.a. advokatfirmaene DLA Piper, Selmer, Deloitte, Ræder, Wikborg Rein og BA-HR Gyldendal Rettsdata 08 Gratis prøvetilgang, se

9 Gyldendal Rettsdata Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon Faks

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2009. www.rettsdata.no

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2009. www.rettsdata.no Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 www.rettsdata.no Forord Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling av nettbaserte rettskildeverktøy mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. Vi jobber hver

Detaljer

ÅRSBERETNING 1999. Lovdata

ÅRSBERETNING 1999. Lovdata ÅRSBERETNING 1999 Lovdata Dette er Lovdata Lovdata er Norges eneste generelle elektroniske rettslige informasjonssystem. Lovdatas hjemmeside på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2000 Lovdata

ÅRSMELDING 2000 Lovdata Lovdata ÅRSMELDING 2000 Dette er Lovdata Lovdata er Norges eneste generelle elektroniske rettslige informasjonssystem. Lovdatas hjemmeside på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer

Detaljer

Stiftelsen Lovdata. Årsmelding 2007

Stiftelsen Lovdata. Årsmelding 2007 Stiftelsen Lovdata Årsmelding 2007 Lovdata er Norges sentrale leverandør av rettslig informasjon På Lovdatas nettsted www.lovdata.no ligger viktige og sentrale rettskilder gratis tilgjengelig. Informa

Detaljer

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012 Foreløpig liste over praksisplasser vår0 Praksisplass Sted Beskrivelse Antall Advokatfirmaet Holmen & Co DA Advokatfirmaet Holmen & Co DA er et lite advokatfirma med et stort og variert sakstilfang. Vi

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Medlemsbok 2012. På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF

Medlemsbok 2012. På begges side. Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF Medlemsbok 2012 På begges side Medlemsboken gir deg oversikt over vilkår og fordeler med medlemskap i NEF Medlemsbok med nef fra A-Å Innhold Direktøren 3 Om NEF 4 Det lønner seg å være medlem av NEF 6

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten Januar 2010 Omar G. Dajani, Thor Leegaard, Thomas Nordby og Kjerstin Ongre Omslag ikke tilgjengelig EØS-avtalen og norsk skatterett Boken redegjør for EØS-avtalens gjennomføring og virkning på skatteområdet

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen.

Detaljer

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2012 46. ÅRGANG Statsadvokatene Forbereder bevisføringen i terrorsaken Studentenes ulike lønnsforventninger // Vil ha bachelorene inn i Juristforbundet

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt?

SKATTE BETALEREN. Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt. Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen. Aktiv eller passiv? Billig eller dyrt? SKATTE BETALEREN Nr 6 2010 www.skattebetaleren.no Neste år kan du straffes når han ikke betaler skatt Reiser kan være en skattefelle Skatte kritikeren: Erling Ree-Pedersen Aktiv eller passiv? Billig eller

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer