Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP"

Transkript

1 Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene til undervisning eller kursformål må ta kontakt med TISIP for nærmere avtale. Tore Berg Hansen/TISIP

2 Innholdsfortegnelse Innledning...1 Modeller og artefakter i analysen...3 Use case...3 Hvordan finne use case...6 Use case diagrammet...7 Konseptuelle modeller...8 System sekvensdiagram...10 Kontrakter...11 Ordbok...11 Lesestoff...11 Litteratur...13 i

3 Innledning Vi har i de tidligere leksjoner sett på forskjellige utviklingsprosesser, hvor vi spesielt har vektlagt at utviklingsprosesser må være iterative og inkrementelle. Dermed har vi forkastet vannfallsmodellen. Unified Process (UP) er trukket frem som den modellen, basert på inkrementell og iterativ utvikling, som ser ut til å vinne mest innflytelse i utviklingsmiljøer. En årsak er at den er godt støttet av verktøy. Vi kommer til å bruke den som en slags tråd gjennom dette kurset fordi også læreboken [1] gjør det. I tidligere leksjoner har vi sett på de viktigste modellene i Unified Modeling Language (UML), som er et visuelt modelleringsspråk og grovt gjennomført en iterasjon av en utviklingsprosess hvor de viktigste modellene vi kan lage med UML er presentert gjennom et enkelt eksempel. Vi skal i denne leksjonen se grundigere på hva vi gjør i analysen. I neste leksjon går vi videre og ser på aktivitetene i design. Det første vi skal gjøre er å avklare hva vi legger i begrepet analyse, og spesielt objektorientert analyse. En slik presisering er nødvendig. Hvis man leser forskjellige bøker og tidskrifter vil man finne at analyse ikke er noe entydig begrep. I en ordbok kan man finne denne definisjonen[2]: 1. Undersøkelse som består i at noe sammensatt oppløses i enkelte bestanddeler. 2. Utredning med grunnlag i slik undersøkelse. Eller sagt på en annen måte så er analyse et studium av noe gjennom å undersøke dets deler og sammenhengene mellom dem. Det kan også være resultatet av dette studiet. Innen systemutvikling har analyse tradisjonelt vært forbundet med den første fasen i vannfallsmodellen. Der kalles denne fasen Requirements analysis and definition (Dvs analyse og definisjon av krav). I neste fase foretar man så design. Iterative og inkrementelle utviklingsprosesser har i stedet for en slik sekvens av faser med tette skott imellom, to dimensjoner. Det er en tidsdimensjon oppdelt i faser og en aktivitetsdimensjon bestående av det man i UP kaller disipliner (se kapittel 2 i læreboken). En disiplin er en rekke aktiviteter som utføres. Disiplinene leverer resultater i form av modeller, dokumenter og produkter (med en fellesbetegnelse kalt artefakter). Flere av disiplinene har navn fra fasene i vannfallsmodellen. En stor forskjell er imidlertid av hver fase deles opp i flere iterasjoner som hver nærmest er et miniprosjekt som følger vannfallsmodellen. Men til forskjell fra vannfallmodellen fryses ikke artefaktene etter noen iterasjon eller fase. De gjennomgår en stadig utvikling og raffineres gjennom hver ny iterasjon inntil kunden tar produktet i bruk. I forskjellige faser vektlegges enkelte artefakter mer enn andre. Noen artefakter nærmer seg derfor en stabil tilstand tidligere enn andre. F.eks så vektlegges arbeidet med å finne frem til krav i iterasjoner i de tidlige faser. Man prøver altså så tidlig som mulig å få oversikt over de viktigste kravene. Men kravene vil ikke som i vannfallsmodellen bli frosset. Erfaring har vist at så lenge et produkt er under utvikling og bruk så vil kravene endres. I moderne utviklingsprosesser tar man hensyn til dette og innstiller seg på å kontrollere endringer. 1

4 I objektorientert systemutvikling blir derfor ikke analysen knyttet til en bestemt fase. Men er noe som gjøres i hele prosjektet med mer vekt i de tidlige faser, mens man senere legger mer og mer vekt på design og implementasjon. Skillet mellom analyse og design blir også mer flytende. Figuren som følger er hentet fra første utgave av læreboken til Larman. Her ser forfatteren overgangen fra analyse til design som gradvis. Hovedvekten ligger likevel i analysen på hva, mens i design dreier det seg om hvordan. Mer analyseorientert Mer designorientert hva krav undersøkelse av domenet hvordan logisk løsning Vi vil i denne leksjonen definere analyse som de aktiviteter og resulterende artefakter som er knyttet til det med å finne frem til og dokumentere kravene til systemet som skal lages. Det er vår definisjon og er ikke nødvendigvis den samme som andre legger i begrepet. Derfor er det nødvendig med en slik begrepsavklaring. F.eks så har Jacobson[3], en av hovedmennene bak UP, i sin beskrivelse av UP en disiplin han kaller analyse. Han skriver: In analysis we analyze the requirements as described in requirements capture by refining and structuring them. Hovedresultatet er hva han kaller en analysemodell. Denne modellen er en klassemodell og skal brukes av utviklere til å klarlegge hvordan systemet skal utformes. Andre vil oppfatte dette som en tidlig design. Mange som praktiserer UP hopper over denne modellen. I dette kurset gjør vi det. Booch, den andre av de tre som står bak UML og RUP har denne definisjon av analyse [4]: Objektorientert analyse er en metode for analyse som undersøker kravene i form av klasser og objekter som man finner i vokabularet til problemdomenet. Og Rumbaugh, den tredje bak UML og RUP skriver i sin klassiske bok [5] at i analysen så bygger analytikeren modeller av den virkelige verden for å vise dens viktige egenskaper. Analytikeren må arbeide sammen med brukeren for å forstå problemet fordi utsagn om problemet sjeldent er komplette eller korrekte. Analysemodellen er en 2

5 konsis, presis abstraksjon av hva det ønskede systemet skal gjøre, ikke hvordan det skal gjøre det. Objektene i modellen skal være konsepter fra applikasjonsdomenet og ikke programvarekonsepter. Forvirret? Det er etter vårt syn ikke så viktig hva aktivitetene betegnes som. Det som er viktig er at man legger innsats i å finne og dokumentere krav, både funksjonelle og ikke-funksjonelle. Dette krever igjen en grundig forståelse av problemområdet, brukerne og den terminologi som brukes. Derfor skal vi både se på modellering av kravene til systemet, så vel som på modeller for å belyse og forstå det problemområdet systemet skal brukes i. Arbeidet med dette har størst vekt tidlig i utviklingsprosjektet. Og vi understreker, som det gjøres i læreboken, at aktivitetene ikke er knyttet til en bestemt fase, som i vannfallsmodellen, men pågår hele tiden. Modeller og artefakter i analysen I det vi betegner som analysen og som har størst tyngde i oppstarts og bearbeidingsfasen (i UP) er følgende modeller og artefakter de sentrale: Use case (beskriver funksjonelle krav) Ikke-funksjonelle krav Problemdomenemodell (også kalt konseptuel modell) System sekvensdiagrammer Kontrakter Ordbok I tillegg kommer planer, eventuelle prototyper, visjoner og forretningsmuligheter. Disse vil ikke vektlegges i dette kurset ettersom vi her legger hovedvekten på objektorientert analyse og design. Use case Use case 1 står sentralt i objektorientert systemutvikling selv om det ikke er noe spesielt objektorientert med begrepet. Ivar Jacobson er trolig den som introduserte bruk av use case i objektorientert systemutvikling. Det gjorde han i sin banebrytende bok om objektorientert systemutvikling [6]. Andre teoretikere og praktikere, delvis i samarbeid med Jacobsen, har videreutviklet og systemematisert bruk av use case. I Unified Process er use case det som driver utviklingsprosessen. Jacobsen brukte use case i tillegg til tradisjonelle spesifikasjonsmetoder for bedre å forstå kravene til systemet som skal utvikles. I UP er samlingen av use case de funksjonelle kravene til systemet. Ikke-funksjonelle som naturlig kan knyttes til et use case spesifiseres sammen med use case en. Hvis det ikke er naturlig spresifiseres de i et eget dokument. I UP kalles dette dokumentet Suplementary Specification. En use case er en beskrivelse av et ganske omfattende og komplett samspill mellom brukere (aktører) av systemet og systemet. Use case er historier (på engelsk stories). Gjennom å fortelle historier om hvordan systemet skal samspille med brukerne får 1 Vi foretrekker å bruke det engelske uttrykket fordi det er et innarbeidet i terminologien. Hvis vi skulle oversette det til norsk må det bli brukssituasjon eller bruksmønster. 3

6 man en bedre forståelse av hva som kreves av systemet. Historien kan være knapp i form av noen få setninger eller omfattende med mange alternativer. Tradisjonelt har kravspesifikasjoner inneholdt lister med detaljerte krav på formen: Systemet skal. Gjennom å fortelle historier i form av use case ser man ikke på enkeltegenskaper, men på samspill. Det øker forståelsen og bedrer kommunikasjonen mellom brukere og utviklere fordi det klarere kommer frem hvilken verdi systemet skal gi brukeren. Samspillet beskrives altså i form av en historie som detaljerer flyten av hendelser mellom brukere og systemet. Hos enkelte forfattere finner man begrepet scenario brukt om den detaljerte flyten av hendelser. Noen bruker dette begrepet om instanser av use case. Med det mener de at i en konkret situasjon har et use case et helt bestemt forløp og et konkret sett med data. Man trekker parallellen til klasser og objekter (instanser). Man kan si at en klasse er en beskrivelse av hva objekter kan gjøre, mens man kan ha mange objekter som gjør de samme tingene, men med forskjellige data (verdier på attributtene). I enkelte bøker kan man finne at det skilles mellom hva man kaller essensielle use case og reelle use case. Et essensielt use case er et hendelsesforløp som utrykkes på en ideell form. Det vil si at den er mer eller mindre fri for implementasjonsdetaljer. Spesielt gjelder det detaljer knyttet til brukergrensesnittet. Reelle (eller konkrete) use case er hendelsesforløp beskrevet i detaljerte implementasjonstermer. Hvis det inngår brukergrensesnitt vises disse med detaljert plassering av kontroller og felter. Her er to eksempler fra samspillet med en minibankterminal. Essensiell: Kunden identifiserer seg. Kunden presenteres for forskjellige valgmuligheter osv. Reell: Kunden setter inn sitt kort. Systemet ber om PIN kode. Kunden taster inn koden. Systemet viser en meny med valgmuligheter osv. Det er med andre ord også her mulighet for begrepsforvirring. Scenario er for mange det samme som reelt use case. Larman bruker begrepet scenario om historien som fortelles. Det vil si at et scenario kan være både essensielt og reelt (konkret). Men det vi skal legge vekt på er at use case modellering er historiefortelling. Det er ikke å tegne diagrammer. Diagrammer er nyttige for å visualisering og kommunikasjon. Men historien som detaljerer flyten av hendelser er det essensielle. Mens historiene i Jacobsons use case var ustrukturerte legges det nå vekt på at use case skal fortelles i strukturert format. Det er flere måter å gjøre dette på. I læreboken finner man den mest omfattende måten. I [7] finner vi et noe enklere oppsett. Det har denne formen: 4

7 X. Hendelsesforløpet for use case <navn> X.1 Prebetingelse X.2 Hovedløp X.3 Sideløp (hvis det finnes) X.4 Alternative løp X er et tall som identifiserer et scenario. Vi bruker eksemplet med de geometriske figurene for å vise hvordan et scenario kan skrives etter denne malen. 1. Hendelsesforløpet for use case BeregningAvArealOgOmkrets 1.1. Prebetingelse. Ingen (dvs at det ikke er noen annen use case som må være utført før denne kan starte) Hovedløp. Denne use case starter med at det kommer opp et skjermbilde som viser en sirkel, et rektangel og et triangel. FigurBeregner har nå mulighet for å få utført beregning av areal og omkrets for slike figurer. FigurBeregner klikker på en av figurene. Hvis figuren er en sirkel, utføres S-1: BeregnSirkel. Hvis figuren er et rektangel, utføres S-2: BeregnRektangel. Hvis figuren er et triangel, utføres S-3: BeregnTriangel. FigurBeregner kan også klikke på ikonet for å avslutte. Da avsluttes use case en Sideløp S-1: BeregnSirkel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av radius. FigurBeregner setter inn en radius og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-2: BeregnRektangel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av høyde og bredde. FigurBeregner setter inn høyde og bredde og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-3: BeregnTriangel. Programmet viser en dialog med et felt for innsetting av triangelets tre sider. FigurBeregner setter inn de tre sider og klikker på en knapp merket Beregn (A-1). S-4 utføres. S-4: VisResultat. Programmet beregner areal og omkrets. En dialog som viser resultatet spretter frem. FigurBeregner klikker på en knapp merket OK og programmet viser skjermbildet med figurene igjen. FigurBeregner kan nå få utført nye beregninger eller avslutte programmet Alternative løp. A-1: Ugyldig verdi. Denne use case starter når en ugyldig verdi for et datafelt er satt inn. En dialog spretter frem med forklaring av problemet og FigurBeregner får mulighet til å sette inn en ny verdi. Den enkelte står fritt til å velge den formen som man mener er best. Det er en smakssak. En use case kan være mer eller mindre detaljert avhengig av hvor langt man er kommet med det: Høynivå (brief) En kortfattet beskrivelse av hendelsesforløpet. Use case identifiseres med navn og historien består av noen få linjer. 5

8 Kausal (causal) En fri tekst historie. kan bestå av flere avsnitt som dekker flere scenarier. Fullstendig (fully dressed) Den mest omfattende og strukturerte form. Hvordan finne use case Larman hadde i første utgave av sin bok to oppskrifter. Den ene baserer seg på at man har identifisert aktørerene. For hver aktør prøver man så å finne ut hvordan de vil bruke systemet. I sin siste utgave legger han vekt på å identifisere mål hver enkelt aktør har med systemet, dvs hva aktøren ønsker å oppnå av verdi fra systemet. Definer så use case for hvert av målene. Dette er et skifte fra tidligere oppfatninger om at man oppdager use case mer eller mindre direkte, til å fokusere på måloppnåelse og deretter finne use case som viser hvordan målene oppnås i samspill med systemet. Den andre måten som han nå har forlatt besto i å finne frem til eksterne hendelser som systemet skal håndtere, for deretter å knytte disse til aktører og use case. Det å finne og definere use case er ingen enkel oppgave. Vi tror derfor at man godt kan kjenne til og bruke flere måter. Selve arbeidet kan gjøres i idé-dugnader. I læreboken finner man også retningslinjer for hva som er en use case. Nybegynnere har en tendens til å la enkelttrinn bli use case. Spesielt gjelder det folk som er vandt til å tenke informasjonsflyt. Men use case er ikke flyt av informasjon. Det er historier som forteller samspillet mellom bruker og system. Legg disse fortellingene på et relativt høyt nivå. Som Larman skriver: I forbindelse med analyse av krav til datamaskin applikasjoner, legger man use case på nivået for elementære forretningsprosesser. En elementær forretningsprosess er definert som: En oppgave som utføres av en person på ett sted til en gitt tid, som svar på en hendelse i virksomheten. Oppgaven skal resultere i noe som har målbar verdi for virksomheten. Data skal deretter være i en konsistent tilstand. Mer konkret foreslår Larman denne fremgangsmåten: 1. Fastsett grensene for systemet. 2. Identifiser primære aktører. Der er de som har mål de ønsker å nå gjennom de tjenester systemet må tilby. 3. For hver primær aktør identifiseres målene. Legg målene på et nivå som svarer til definisjonene for en elementær forretnigsprosess. 4. Definer use case som tilfredsstiller disse målene. Gi use case ene navn som samsvarer med målene. Larman skiller altså mellom flere typer av aktører. Disse er: Primære aktører. Det er de som når mål gjennom bruk av systemet. Støtteaktører. Det er slike som tilbyr tjenester til systemet. Utenforstående aktør. Det er slike som har interesse av systemet uten å være direkte involvert i samspillet med systemet. 6

9 Aktører kan være både mennesker og andre systemer. Primære aktører er gjerne mennesker, mens støtteaktører oftest er andre systemer. Utenforstående aktører kan være etater eller institusjoner. Gjennom å finne slike sikrer man at alle krav til systemet blir identifisert og tatt vare på. Etter at use case er identifisert skal de rangeres. Det innebærer å finne ut hvilke use case som skal realiseres i hvilke iterasjoner i utviklingsprosessen. Her er noen kriterier for rangering av use case. Det vil si hvilke man skal ta sikte på å realisere i de tidlige inkrement: use case som har vesentlig innvirkning på utformingen av systemarkitekturen use case som gir mye informasjon og innsikt uten for store anstrengelser use case som det knytter seg risiko til eller som er tidskritiske eller har kompleks funksjonalitet use case som krever ny og risikabel teknologi use case som fører til økte inntekter eller reduserte kostnader Og glem ikke oppstarts use case en. Alle systemer har en slik. Den må gjennomløpes før andre use case kan utføres. Use case diagrammet Som understreket tidligere er hovedoppgaven med use case modellering å fortelle historier. Men i visse sammenhenger kan bilder si mer enn ord. UML gir oss use case diagrammer som et egnet redskap for det formålet. Et use case diagram kan gjøres meget detaljert gjennom å trekke inn <<include>>, <<extend>> og generalisering. Av og til under utforming av hendelsesforløpet i use case, vil man finne at flere use case har visse deler felles. Det er f.eks tilfelle i eksemplet foran hvor sideløpet VisResultat brukes av de andre sideløpene. Et slikt løp kan modelleres som et abstrakt use case og inkluderes i et use case gjennom en include assosiasjon. En abstrakt use case vil aldri bli utført alene. Ved å bruke abstrakte use case trenger man bare å beskrive ting som er felles en gang og bli mer effektiv ved gjenbruk. En extend use case er en use case som bare unntaksvis opptrer, f.eks i en alarmsituasjon. Den vil avbryte den normale use case og denne vil fortsette der avbruddet skjedde, når extend use casen er ferdig. I UML er extend og include stereotyper som angis ved at de skrives mellom hakeparenteser. Generalisering/spesialisering kan sammenlignes med arv mellom klasser. En use case kan formuleres på et høyt abstraksjonsnivå og nye use case kan avledes av denne ved å konkretisere hvordan ting gjøres. F.eks kan man ha en use case for å identifisere en bruker. Det kan gjøres på mange måter. På høyt abstraksjonsnivå beskrives dette i generelle vendinger. Av denne kan man konkretisere flere spesialtilfeller. Et kan være å bruke det som har vært mest vanlig hittil ved bruk av passord eller PIN-kode. En variant kan være å avskanne øyet eller fingeravtrykk. 7

10 Konseptuelle modeller Den neste modellen man skal arbeide med i analysen er den konseptuelle modellen. Et annet navn som brukes er problemdomenemodell. Det er en klassemodell som skal hjelpe oss til bedre å forstå det systemet som skal utvikles. Den består av klasser som representerer konsepter (objekter) og deres sammenhenger i den virkelige verden. Den viser altså konsepter, assosiasjoner mellom konsepter og attributter til konseptene. På den måten får vi også klarlagt terminologien og vokabularet knyttet til problemet. Konseptuelle modeller beskriver ikke design av systemet. Det vil si at den ikke inneholder klasser som er programvare. En annen ting er at under design vil klasser fra den konseptuelle modellen finnes igjen som programvareklasser. Et av poengene med objektorientering og programvare er nettopp at man skal bruke de samme begreper i programmet som i problemets verden. Dermed blir terskelen ved overgang fra problem til program mye lavere enn den er ved andre metoder for utvikling av programvare. Vi skal når vi ser nærmere på design se hvordan vi fører den konseptuelle modellen over i en programvaremodell. Vi skal prøve å beskrive hva som menes med konsept. Et konsept [8] er en abstraksjon som beskriver et sett med fenomener. Eksempler på konsepter er lærebøker i systemutvikling biler sportsklokker Et konsept defineres som tre ting. Det har et navn som skiller det fra andre konsepter, dets hensikt, dvs de egenskaper som skiller det fra andre konsepter, og medlemmer, dvs det settet med ting som inngår i konseptet. F.eks så tilhører Larman sin lærebok konseptet lærebøker i systemutvikling. Vi ser her at et det er en parallell mellom på den ene siden konseptbegrepet som vi bruker når vi skal beskrive problemet, og klassebegrepet som vi bruker i objektorienterte programmer. Derfor er det naturlig å illustrere konseptuelle modeller i form av klassemodeller. Men husk at konsepter beskriver problemets verden, mens klasser tilhører programvaresystemet som utgjør løsningen på problemet. Hvordan finner vi kandidater til konsepter? Det er flere måter: 1. Se etter substantiver i use case. 2. Snakk med eksperter på problemdomenet og fremtidige brukere av systemet. 3. Bruk en sjekkliste med kategorier av konsepter. 8

11 Her er et eksempel på en slik liste som forteller hva som er typiske konsepter man kan søke etter: Konsept kategori Ting man kan ta og føle på Beskrivelse eller spesifikasjon av ting Steder Transaksjoner Roller til personer Beholdere for ting Ting i en beholder Andre datamaskiner eller systemer Abstrakte substantiver Organisasjoner Hendelser Prosesser (sjeldent) Regler og politikker Kataloger Lagret informasjon Finansielle instrumenter og tjenester Manualer, bøker Eksempel Fly Produktspesifikasjon Flyplass Reservasjon Spiller Lager Enhet, passasjer Verifikasjonssystem for kredittkort Sult Salgsavdeling Salg, møte Produktsalg Kredittpolitikk Produktkatalog Oppskrift, kontrakt Aksje Reparasjonshåndbok Den vanligste feil man gjør når man identifiserer konsepter er at man lar noe være et attributt i stedet for et konsept. Hvis man er i tvil gjør man det til et konsept. Her er et eksempel på et tvilstilfelle: En reise har et bestemmelsessted. Er bestemmelsesstedet et attributt til reisen eller er det et eget konsept? Altså, vi kan ha denne situasjonen: Reise Reise Sted bestemmelsessted navn Hva er det riktige? Hvis det dreier seg om noe som ikke er en tekst eller tall, men som har utstrekning og kan hende tyngde, så er det et konsept. Vi går for situasjonen til høyre. I de konseptuelle modeller skal man angi assosiasjoner mellom konseptene. Til hjelp i å finne assosiasjoner kan denne listen brukes: A er en fysisk del av B A er en logisk del av B A er fysisk inneholdt i B A er en beskrivelse av B A er en linje i en transaksjon eller rapport B 9

12 A er kjent/logget/rapportert i B A er et medlem av B A er en organisatorisk subenhet av B A bruker eller administrerer B A kommuniserer med B A er relatert til en transaksjon i B A er en transaksjon som er relatert til en annen transaksjon i B A er nær beliggende til B A er eid av B I den konseptuelle modellen skal man bare vise attributter, ikke metoder. Et attributt er en logisk dataverdi. De er et uttrykk for hvilken kunnskap et konsept skal ha. For eksempel bør et sted vite sitt navn. System sekvensdiagram I et system sekvensdiagram illustrerer man hendelser som skjer mellom aktører og systemet. I dette diagrammet finner man to objekter, aktør og system. Se figuren. : Aktør : System melding1 melding2 melding3 Meldingene representerer det vi kaller systemhendelser. En systemhendelse er en ekstern input som genereres av en aktør. Hendelsen utløser en operasjon i systemet, en systemoperasjon. En systemoperasjon er altså en reaksjon fra systemet på en ekstern hendelse. I figuren over er det ikke vist tilhørende tekst fra hendelsesforløpet i use casen. Men det hører med i et konkret system sekvensdiagram. 10

13 Kontrakter Kontrakter er et hjelpemiddel til i definisjonen av systemets oppførsel. Under design skal vi sørge for at kontraktene blir oppfylt. Kontrakter er oftest knyttet til systemoperasjoner. En kontrakt settes opp etter dette skjemaet: Kontrakt Navn: signatur for operasjon Ansvar: hva som skal utføres Type: type av operasjon, vanligvis systemoperasjon Kryssreferanse: referanse til andre dokumenter Merknader: spesielle ting å ta hensyn til Unntak: hva som kan forårsake feil Utdata: utdata som ikke er knyttet til brukergrensesnittet Prebetingelser: antakelser om tilstanden til systemet før operasjonen utføres Postbetingelser: tilstanden til systemet etter at operasjonen er utført Kontrakter lages for hver use case. De er et supplement til use case hvor det ellers er vanskelig å få frem tilstandsendringene i systemet. Postbetingelsene utrykkes i termer knyttet til domenemodellen. Her er noen råd: 1. Finn frem til systemoperasjonene i system sekvensdiagrammet. 2. For hver systemoperasjon som er komplekse, lager man en kontrakt. 3. Start med å fylle ut ansvar som gir hensikten med operasjonen. 4. Skriv deretter postbetingelsene. Ansvar og postbetingelser er viktigst å få fastlagt. Postbetingelsene er en beskrivelse av den tilstand vi vil at systemet skal befinne seg i etter at en operasjon er utført. Gjennom denne beskrivelsen får man klart frem hva man skal ha ut av systemet før man begynner med å finne ut hvordan man skal få det til. Det overlater vi til design. På denne måten tvinges vi i analysen til å fokusere på hva systemet skal tilby uten å bli opphengt i hvordan vi skal utforme systemet. I design skal vi arbeide med å fordele ansvar på objekter slik at kontraktene blir oppfylt. Vi skriver vanligvis kontrakter for systemoperasjoner. Men vi kan også etter behov gjøre det for metoder i klasser. Larman har i sin siste utgave av læreboken nedtonet betydningen av kontrakter noe. Han har bla gjort dem mindre omfattende og skriver at man ikke nødvendigvis behøver å lage kontrakter for alle systemhendelser, bare de mest sentrale. Ordbok Vi holder oss til Larman som skriver at en ordbok (glossary) er et enkelt dokument som definerer ord og utrykk. Han sier videre at ordboken etter hvert kan utvides til en dataordbok (data dictionary). Lesestoff Stoff til denne leksjonen finner dere i kapitlene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

14 12

15 Litteratur 1. Craig Larman, Applying UML and Patterns, An Introduction to Object- Oriented Analysis and Design and the Unified Process, Prentice Hall, 2002, andre utgave, ISBN Tor Guttu, Norsk ordbok, Kunnskapsforlaget, 1998, ISBN Ivar Jacobson & al, The Unified Software Development Process, Addison- Wesley, 1999, ISBN Grady Booch, Object-Oriented Analyses and Design, Benjamin/Cummings, James Rumbaugh & al, Object-Oriented Modelling and Design, Prentice Hall, 1991, ISBN Ivar Jacobson & al, Object-Oriented Software Engineering, Addison- Wesley, 1992, ISBN Terry Quatrani, Visual Modelling with Rational Rose and UML, Addison- Wesley 1998, ISBN Bruegge&Dutoit, Object-oriented Software Engineering, Prentice Hall, 2000, ISBN

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

Use case drevet design med UML

Use case drevet design med UML Use case drevet design med UML Bente Anda 26.09.2005 23.09.04 INF3120 1 I dag Domenemodeller System sekvensdiagrammer Operasjonskontrakter GRASP patterns Designmodeller med sekvens- og klassediagram 26.09.05

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer