Se den enkelte kvinne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Se den enkelte kvinne"

Transkript

1 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne

2 Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet av de to første behandlingsukene viste YAZ mindre aktiv follikkellignende YAZ inneholder struktur 20 ug etinyløstradiol sammenlignet med og et 3 mg konvensjonell 21/7 behandling drospirenon (Yasminelle) i et nytt behandlingsprinsipp; 24/4. Bedre Dette undertrykking innebærer: av ovarieaktiviteten sammenlignet med Yasminelle i behandlingssyklus drospirenon har timer halveringstid, og aktiviteten Feildosering fortsetter inn ble i den introdusert hormonfrie for perioden å representere 1 glemte tabletter som kan 3 ekstra oppstå dager ved med vanlig EE/drsp bruk av antimineralkortikoid p-piller 1 og Et antiandrogen kortere pillefritt aktivitet intervall med YAZ kan øke den preventive færre sikkerhetsmarginen hormonelle svingningeri klinisk praksis 2 1 Ovulasjon opptrer umiddelbart etter avsluttet bruk av YAZ 1.Blode H et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5(4) Klipping et al. Contraception 2008; 78(1):16-25 med drsp med drsp L.NO ug EE + drospirenon 3 mg 20 ug EE + drospirenon 3 mg 1.Blode H et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5(4) Klipping et al. Contraception 2008; 78(1):16-25

3 Mye å kjempe for side 5 Dnjs leder Marit Heiberg påpeker at selv om det er gått 200 år siden Norge fikk sin første helseprofesjonslov, så har jordmødre fortsatt mye å kjempe for. 6 NYTT: En annerledes hverdag side 6 Jordmor Anette Sletten har en utradisjonell jordmorjobb i et prosjekt til hjelp for rusmisbrukere i Trondheim. Women Deliver side 8 Dnjs nestleder, Trude Thommesen, deltok på verdens viktigste kvinnehelsekonferanse- Women Deliver. Forebygger livmorkreft side 10 Hormonspiral kan forebygge livmorkreft viser forskning fra Universitetet i Tromsø. 16 Aktuell forskning side 12 Ytre vending av seteleie, auskultasjon av fosterlyd tidlig i svangerskapet og at få kvinner ønsker keisersnitt i fravær av medisinske eller obstetriske faktorer kan du lese mer om på forskningssidene. Tema: Den 18. Nordiske Jordmorkongress side norske jordmødre var blant de 600 deltakerne på den 18. Nordiske Jordmorkongress. Ellen Nesje var en av dem, og deler noen av sine inntrykk. Individuell omsorg side 16 Hovedtalerne på jordmorkongressen fremhevet alle behovet for mer individuell omsorg. 18 Vil ha mer samarbeid side 18 Stine Bernitz var en av de norske foredragsholderne i København. Hun vil ha mer samarbeid mellom ulike faggrupper, og liker ikke at det blir applaudert når noen sier at de har jagd legen ut av fødestuen. Norge neste side 20 Om tre år arrangeres neste Nordiske Jordmorkongress i Norge. Voss øker side 21 Fødeavdelingen på Voss får flere og flere fødsler. 22 VERDEN: Vertikale fødsler side 22 Vertikale fødsler er blitt mer vanlig i Mexico. Dnjs Faglig-etiske utvalg side 24 Ike riktig at jordmødre kan pålegges å høste stamcelleblod God lesing Med vennlig hilsen Eddy Grønset Redaktør Anmeldelser side 26 Kritisk blikk på Jordmorboka og vannfødselfilm. Historisk tilbakeblikk: side 31 Vi henter frem artikler fra Tidsskrift for jordmødres 115-årige historie. UTGIVER Den norske jordmorforening LEDER Marit Heiberg SEKRETARIAT Tollbugt. 35, 0157 Oslo TELEFON TELEFAKS BANKGIRO Redaksjonsråd Bippi Trovik Ellen Nesje Lena Henriksen Kathrine Kanebog Thorsen Elisabeth Grimsrud Veronica Gran Helene Jovall Dahl REDAKTØR Eddy Grønset TELEFON E-POST OPPLAG NEDKOMMER med 9 nummer i året ÅRSABONNEMENT 400 kroner ANNONSEANSVARLIG MediaFokus AS v/dagfrid Hammersvik Telefon: / E-post: GRAFISK DESIGN Anna Granqvist TRYKK Kampen Grafisk

4 C1 Yaz «Bayer AB» Antikonsepsjonsmiddel. ATC-nr.: G03A A12 TABLETTER, filmdrasjerte 0,02 mg/3 mg: Hver lyserød tablett inneh.: Etinyløstradiol (som betadeksklatrat) 0,02 mg, drospirenon 3 mg, laktose 46 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Hver hvit tablett (placebo) inneh.: Laktose 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 1 pakning inneh. totalt 28 tabletter: 24 lyserøde og 4 hvite tabletter (placebo).1 Indikasjoner: Antikonsepsjon. Dosering: Begynn på menstruasjonsblødningens 1. dag og fortsett med 1 tablett daglig i rekkefølgen angitt på brettet i 28 dager. Tablettene skal tas kontinuerlig og til ca. samme tid hver dag. Gå direkte over på neste brett uten opphold. De hvite tablettene på slutten av brettet er placebo og en bortfallsblødning inntrer vanligvis 2-3 dager etter påbegynt placeboperiode. Se SPC/pakningsvedlegg for nærmere beskrivelse av overgang fra annen prevensjon. Kontraindikasjoner: Venetrombose, nåværende eller tidligere (dyp venetrombose, lungeemboli). Arterietrombose, nåværende eller tidligere (f.eks. myokardinfarkt) eller prodromaltilstander (f.eks. angina pectoris og forbigående iskemisk hjertesykdom). Cerebrovaskulær hendelse, nåværende eller tidligere. Tilstedeværelse av én alvorlig eller flere risikofaktorer for arterietrombose: Diabetes mellitus med vaskulære symptomer, alvorlig hypertensjon, alvorlig dyslipoproteinemi. Arvelig eller ervervet predisposisjon for vene- eller arterietrombose, f.eks. APC-resistens, antitrombin-iii-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel, hyperhomocysteinemi og antifosfolipidantistoffer (antikardiolipinantistoffer, lupusantikoagulanter). Eksisterende pankreatitt eller tidligere pankreatitt forbundet med alvorlig hypertriglyseridemi. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom, så lenge leverfunksjonsverdiene ikke er normale igjen. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller akutt nyresvikt. Tidligere eller nåværende levertumorer (god- eller ondartede). Kjente eller mistenkte maligne tilstander i genitale organer eller brystene, som påvirkes av kjønnssteroider. Ikkediagnostisert vaginal blødning. Tidligere migrene med fokale nevrologiske symptomer. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Før behandling innledes eller gjenopptas, foretas grundig medisinsk undersøkelse, inkl. familieanamnese, blodtrykksmåling og gynekologisk undersøkelse der graviditet utelukkes. Kvinnen må lese pakningsvedlegget nøye og følge rådene som gis. Senere kontroller bestemmes iht. etablert praksis og tilpasses hver enkelt kvinne. Bruk av kombinasjons-p-piller gir økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE). Risiko for VTE er størst 1. året. Insidensen hos kvinner uten kjente risikofaktorer for VTE, som bruker kombinasjons-p-piller med lavt østrogeninnhold, er tilfeller pr kvinneår. Til sammenligning er insidensen 5-10 tilfeller pr kvinneår hos ikke-brukere og 60 tilfeller pr graviditeter. VTE er fatalt i 1-2% av tilfellene. Risiko ved bruk av Yaz er ukjent. Risiko for VTE øker med alder, positiv familiehistorie (venøs tromboemboli hos søsken/foreldre i relativt ung alder), fedme (BMI >30 kg/m2), langvarig immobilisering, kirurgiske inngrep, kirurgiske inngrep i bena eller alvorlige skader. I disse tilfellene anbefales det at bruk av p-pillen avbrytes (ved elektiv kirurgi minst 4 uker før) og ikke gjenopptas før 2 uker etter fullstendig remobilisering. Antitrombotisk behandling bør vurderes hvis ikke p-pillen seponeres i forkant. Perorale kombinasjons-p-piller gir økt risiko for arteriell tromboembolisme (myokardinfarkt, forbigående iskemisk hendelse). Risiko for arterielle tromboembolier eller cerebrovaskulær hendelser øker med økt alder, røyking, dyslipoproteinemi, hypertensjon, migrene, fedme, sykdom i hjerteklaffene, positiv familiehistorie (arteriell tromboemboli hos søsken/foreldre i relativt ung alder) og atrieflimmer. Ved mistanke om arvelig predisposisjon må kvinnen henvises til spesialist før behandling. Kvinner >35 år rådes til ikke å røyke. Ved vene- eller arteriesykdom må muligheten for behandling med antikoagulant vurderes. Ved mistanke om eller bekreftet trombose må preparatet seponeres. Adekvat alternativ prevensjon må påbegynnes pga. teratogen effekt av antikoagulerende behandling. Andre medisinske tilstander som er forbundet med karkomplikasjoner er diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hemolytisk uremisk syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) og sigdcelleanemi. Økt hyppighet og intensitet av migreneanfall kan være prodromalstadiet for cerebrovaskulær hendelse, og kan være grunn til umiddelbar seponering. Økt risiko for livmorhalskreft er rapportert ved langtidsbruk (>5 år), men årsakssammenheng er ikke fastslått. Svak økning i risiko for brystkreft, men årsakssammenheng er ikke fastslått. Den økte risikoen forsvinner gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Sjeldne tilfeller av levertumorer har forekommet. I isolerte tilfeller har disse tumorene ført til livstruende intraabdominale blødninger. Levertumor må vurderes ved differensialdiagnostisering av alvorlig smerte i øvre abdomen, forstørret lever eller tegn på intraabdominal blødning. Serumkalium i 1. behandlingssyklus bør måles ved nedsatt nyrefunksjon og dersom nivået ligger i øvre del av referanseområdet, spesielt ved samtidig bruk av kaliumsparende legemidler. Kvinner med hypertriglyseridemi eller med familiær forekomst av dette, kan ha økt risiko for pankreatitt. I sjeldne tilfeller kan økt blodtrykk forekomme, behandling bør da seponeres umiddelbart. Bruken kan gjenopptas dersom normotensive verdier oppnås med behandling. Ved arvelig angioødem kan eksogene østrogener indusere eller forverre symptomer på angioødem. Preparatet seponeres ved unormale leverfunksjonsprøver inntil verdiene normaliseres. Tilbakevendende gulsott og/eller pruritus som tidligere har forekommet under graviditet eller ved bruk av kjønnssteroider, krever seponering. Kan påvirke perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og diabetikere må følges nøye av lege, særlig i begynnelsen av behandlingen. Forverring av endogen depresjon, epilepsi, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt er rapportert. Kvinner med chloasmatendens bør unngå sollys og UV-stråling. Pasienter med arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, og som har et laktosefritt kosthold, bør ta hensyn til laktosemengden i tablettene. Hvis tabletten tas >12 timer for sent, kan antikonsepsjonsbeskyttelsen reduseres. For mer informasjon om forholdsregler ved glemt tablett, se pakningsvedlegg. Oppkast eller diaré kan føre til ufullstendig absorpsjon og nedsatt prevensjonseffekt, og forholdsregler anbefalt ved glemt tablett bør følges. Uregelmessige blødninger kan forekomme, spesielt i de første månedene. Dersom disse blødningene vedvarer eller inntrer etter tidligere regelmessige menstruasjonssykluser, må ikke-hormonelle faktorer vurderes, og ondartet sykdom og graviditet utelukkes. Hos noen kvinner kan bortfallsblødningen utebli. Graviditet må utelukkes dersom tablettene ikke er tatt iht. retningslinjene. Utsettelse av menstruasjon: Fortsett direkte på nytt brett uten å ta placebotablettene på gjeldende brett. Utsettelsen kan pågå så lenge det er ønsket inntil det 2. brettet er tomt. Bruk kan påvirke resultatet av visse laboratorieundersøkelser, men endringer er vanligvis innenfor normalområdet. Drospirenon gir økt reninaktivitet i plasma og aldosteronnivå i plasma. Interaksjoner: Samtidig bruk av følgende legemidler kan gi gjennombruddsblødning og/eller nedsatt prevensjonseffekt: Fenytoin, barbiturater, primidon, karbamazepin, rifampicin, bosentan og hiv-preparater (f.eks. ritonavir, nevirapin), antibiotika (penicilliner, tetracykliner), muligens også okskarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin og johannesurt (Hypericum perforatum). Ved kortvarig behandling med nevnte legemidler bør annen prevensjon benyttes i tillegg, og i inntil 7 dager (28 dager ved bruk av rifampicin) etter avsluttet bruk. Dersom samtidig administrering fortsetter utover slutten av p-pillebrettet, skal placebotabletter kastes og neste brett påbegynnes direkte. Ved langvarig behandling med leverenzyminduserende legemidler bør annen ikke-hormonell prevensjonsmetode benyttes. Samtidig bruk med aldosteronantagonister eller kaliumsparende diuretika er ikke undersøkt. Kaliumserum bør kontrolleres i 1. behandlingssyklus. Perorale kombinasjons-p-piller kan påvirke metabolismen av andre legemidler. Plasma- og vevskonsentrasjonen kan enten øke (f.eks. ciklosporin) eller gå ned (f.eks. lamotrigin). (I: G03A A/AB) Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Behandlingen skal avsluttes umiddelbart ved graviditet. Overgang i morsmelk: Kan innvirke på mengden og endre sammensetningen av morsmelken. Små mengder antikonsepsjonssteroider og/eller metabolitter kan utskilles i melken. Disse mengdene kan påvirke barnet. Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Kjønnsorganer/bryst: Brystsmerte, metroragi (går vanligvis over ved fortsatt behandling), amenoré. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Følelsesmessig labilitet. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast, dyspepsi, flatulens, gastritt, diaré. Hjerte/kar: Migrene, åreknuter, hypertensjon. Hud: Akne, kløe, utslett. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal candidiasis, hoftesmerte, forstørrede bryster, fibrocystisk bryst, livmor-/ skjedeblødning (går vanligvis over ved fortsatt behandling), utflod fra kjønnsorgan, hetetokter, vaginitt, menstruasjonsforstyrrelser, dysmenoré, hypomenoré, menoragi, tørrhet i skjeden, mistenkelig Papanicolaouutstryk. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, smerte i ekstremiteter, muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi. Psykiske: Depresjon, nedsatt libido, nervøsitet, somnolens. Undersøkelser: Vektøkning. Øvrige: Asteni, økt svetting, ødem (generalisert, perifert, ansikts-). Sjeldne ( 1/ til <1/1000): Blod/lymfe: Anemi, trombocytemi. Endokrine: Endokrine sykdommer. Gastrointestinale: Oppsvulmet mage, gastrointestinal forstyrrelse, følelse av full mage/tarm, hiatushernie, candidiasis i munnen, forstoppelse, munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi, flebitt, karsykdom, epistakse, synkope. Hud: Kloasme, eksem, alopesi, dermatitis akneiform, tørr hud, erythema nodosum, hypertrikose, hudsykdom, hudstriae, kontaktdermatitt, lysfølsom dermatitt, hudknuter. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Infeksiøse: Candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: Dyspareuni, vulvovaginitt, blødning etter samleie, menstruasjonsblødning, brystcyste, brysthyperplasi, brystsvulst, livmorhalspolypp, endometriell atrofi, ovariecyste, forstørrelse av livmoren. Lever/ galle: Gallesmerter, kolecystitt. Nevrologiske: Vertigo, tremor. Psykiske: Anorgasmi, søvnløshet. Stoffskifte/ ernæring: Økt appetitt, anoreksi, hyperkalemi, hyponatremi. Undersøkelser: Vekttap. Øye: Konjunktivitt, tørre øyne, øyesykdom. Øvrige: Uvelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Kvalme, oppkast, lett blødning fra skjeden (hos unge jenter). Behandling: Symptomatisk. Intet spesifikt antidot. Se Giftinformasjonens anbefalinger i Felleskatalogen G03A side d. Egenskaper: Klassifisering: Østrogen-gestagen (drospirenon) kombinasjonspille. Virkningsmekanisme: Undertrykkelse av ovulasjon og endringer i endometriet. Absorpsjon: Nesten fullstendig. Maks. serumkonsentrasjon etter 1-2 timer. Biotilgjengelighet: Drospirenon: 76-85%. Etinyløstradiol: Ca. 60%. Proteinbinding: Drospirenon: 95-97%. Etinyløstradiol: Ca. 98,5%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Drospirenon: Ca. 3,7 liter/kg. Etinyløstradiol: 5 liter/kg. Halveringstid: Drospirenon: 31 timer. Plasmaclearance er 1,5±0,2 ml/minutt/kg. Halveringstiden for metabolittutskillelsen via urin og feces er ca. 40 timer. «Steady state»: Ca. 70 ng/ml etter 8 behandlingsdager. Etinyløstradiol: Plasmaclearance er 5 ml/minutt/kg. Halveringstiden for metabolittutskillelsen er ca. 1 døgn. Metabolisme: Drospirenon metaboliseres i stor grad etter peroralt inntak. Etinyløstradiol gjennomgår presystemisk konjugering i tynntarmens mucosa og i lever. Utskillelse: Drospirenon: Via urin og feces. Etinyløstradiol: Via urin og galle. Pakninger og priser: 3 28 stk. (kalenderpakn.) 287,40 kr. Sist endret: Tryggere bruk av p-piller Alle p-piller av kombinasjonstypen gir en liten økning i risiko for blodpropp, og noen kvinner bør velge annen prevensjon Gundig vurdering av alle som skal begynne med p-piller, informasjon om bivirkninger og risikofaktorer, samt rask oppfølging ved mistanke om blodpropp er viktig Ref. Statens Legemiddelverk Drammensveien 147 B - N-0212 Oslo, Tlf.:

5 leder Fortsatt noe å kjempe for Det er et viktig jubileum i år. Det er 200 år siden Norge fikk sin første form for helseprofesjonslov. Og det var ikke hvilken som helst lov. Den gjaldt nemlig jordmødre. Det offentlige jordmorvesenet i Norge ble etablert ved forordning av 21.november 1810, og dette regnes som begynnelsen til det første profesjonaliserte yrket for kvinner. Men det var ikke gjort i en håndvending å få jordmorvesenet på plass selv om det var forankret ved lov. Jordmødrene hadde vanskeligheter med å bli akseptert av befolkningen. Samfunnet hadde i alle år greid seg med hjelpekoner som hørte lokalmiljøet til, og ville ikke påtvinges noe nytt som de nå også måtte betale for. Men motstanden stilnet etter hvert, ikke minst på grunn av oppfølgingen ved sunnhetskollegiet og embetslegene. Siden den første form for jordmorlov kom for 200 år siden, har det skjedd mye innen jordmortjenesten. Det er for eksempel en selvfølge i Norge i dag at jordmødre bistår kvinner under fødsel. Gjerne i samarbeid med en obstetriker, men det er alltid jordmor til stede. Like selvfølgelig er det dessverre ikke at gravide får velge å gå til jordmor i svangerskapet. Fortsatt er det mange gravide som ikke får time hos jordmor på grunn av kapasitetsproblemer. Eller som ikke har fått informasjon om at det er mulig å velge jordmor. Jordmortjenesten ble en lovpålagt tjeneste i kommunene i Dessverre er det fortsatt en rekke kommuner som ikke prioriterer dette. Jeg mottar jevnlig telefoner fra fortvilte medlemmer som blir pålagt av sin arbeidsgiver å avvise gravide. Eller å tilby kun en samtale i svangerskapet. Helsedirektoratets anbefaling fra 2005 om at de gravide skal kunne velge, blir ikke fulgt. Heller ikke Stortingets vedtak om at jordmortjenesten skal styrkes både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Så jordmødre. Selv om det er 200 år siden vi fikk svart på hvitt at vi har rett til å utøve yrket vårt, er kampen ikke over. Men denne gangen har vi brukerne med oss. Og forhåpentligvis også politikerne. Det siste gjenstår å se når statsbudsjettet for 2011 legges fram. Marit Heiberg 5

6 For første gang i Norge skal man se på psykisk helse til barn allerede fra 28.svangerskapsuke. Dette gjøres i det landsomfattende studiet Liten i Norge (LIN). Studier har mottatt 11 millioner i støtte fra Forskningsrådet. - Barselomsorgen på sykehusene er bygget ned, uten at man har kompensert med å følge opp med tjenester ute i kommunene, sier nestleder i KrF, Inger Lise Hansen til Aftenposten. Hun forventer nå at det bevilges penger i høstens statsbudsjett. Forsker Malin Eberhard- Gran, sier til Aftenposten.no at nedbyggingen av barselomsorgen er en medvirkende årsak til at antall kvinner som sliter med fødselsdepresjoner har økt markant siste 10 år. En annerledes hverdag Drømmer du om å gjøre noe annerledes? Du trenger ikke reise langt for å få både en ny utfordring, og gjøre en kjempeinnsats for medmennesker som trenger din kompetanse. Tekst: Anna K. Langhammer bilde: Morten Brakestad. Kvinnehelse handler om mye mer enn svangerskap, fødsel og barselomsorg. Jordmor Anette Sletten har funnet et annet område å jobbe med, i et unikt prosjekt som retter seg mot rusmisbrukere i Trondheim. Helseog overdoseteamet er et lavterskeltilbud som ved flere tiltak skal komme innpå rusmiljøet i Trondheim, for å drive skadereduserende og forebyggende tiltak. - De som vil gjøre noe annerledes reiser gjerne til u-land. Men det finnes spennende og annerledes utfordringer også her hjemme. Overdoser og rus er kanskje ikke det første man forbinder med jordmoryrket, men det er et veldig givende arbeid, forteller hun. I skrivende stund er hun eneste jordmor i teamet på seks personer, men fra sommeren av kommer jordmor Kathrine Raaen tilbake i teamet etter sin svangerskapspermisjon. Sletten har ikke svangerskapskontroller og ved graviditeter videresender hun kvinnene til Midtbyen helsestasjon, som følger dem videre. Veldig mange av kvinnene som blir gravide velger å avbryte, og da følger Sletten dem hele veien. Det at de lever et liv som er uforenlig med omsorgsrollen er veldig sårt for dem, forteller hun. De er ikke noe mindre glad i ungene sine, det må man ikke undervurdere. Ikke moraliserende I 2009 ble det registrert 37 overdoser i Trondheim, hvorav fire hadde dødelig utgang. Av 1500 sprøytenarkomane i Trondheim har helseteamet kontakt med rundt 900, hvorav omtrent 30 prosent er kvinner. - Mange av dem har en eller annen erfaring med prostitusjon, forteller Sletten, og kompetanse innen prevensjon og forbyggende arbeid, sykdom og graviditet er veldig viktig. Hele teamet jobber oppsøkende og er ute og tar kontakt med brukerne der de er. - Jeg er ikke moraliserende og bruker ikke pekefingeren. Dette er på deres nivå, sier Sletten, og legger til at ingenting meldes til verken politiet eller NAV. Det er taushetsplikt og ingen trenger å registrere seg for å få hjelp, under den forutsetningen at man er myndig. - Det eneste vi registrerer er alder og kjønn, for statistikken. Med unntak av svangerskap og i tilfeller der vi ser det er barn inni bildet, da melder vi ifra til Bufetat, sier hun, og legger til at teamet også er involvert i et prosjekt for ungdom, og driver informasjonsarbeid om ungdomsprostitusjon og rus i skolene. Mer innsikt og forståelse Perspektivet Sletten får gjennom arbeidet sitt er uvurderlig. - Mange rusmisbrukere opplever å bli stigmatisert i helsevesenet. Smertebehandling er også vanskelig, for det skal langt mer til enn en dråpe morfin for å lindre. Det vi ikke kjenner gjør oss utrygge, og denne utryggheten hindrer oss i å gi et godt nok tilbud, sier hun og legger til at en utfordring også ligger i at gruppen har lite tillit til autoriteter og helsevesen. De har også vanskelig for å forholde seg til avtaler og 6

7 RELIS har nylig gitt ut en oppsummering hvor de kommer med informasjon om riktig bruk av folsyretilskudd. De mener at farmasøytene har en viktig oppgave med å informere kvinner om bruk av dette før de blir gravide. Stresshormonet alpha-amylase får skylden for manglende fertilitet i en ny rapport lagt frem av amerikanske og britiske forskere. Studien vil bli publisert i neste utgave av forskningsmagasinet Fertility and Sterility. Stengningen av fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus har kostet nesten 7,9 millioner, skriver Laagendalsposten. Dette kommer fram i en rapport til styret i Vestre Viken Helseforetak. Anette Sletten har valgt å jobbe med kvinnehelse blant de som «faller utenfor» samfunnet. Det er både givende og viktig, forteller hun. venter lenge med å kontakte lege. Da blir fort små problem større. - Her er vi på deres lag, får tillit og bedre innsikt i hva livsstilen deres innebærer og hvordan tilbud kan tilrettelegges ut fra individ fremfor system, sier hun. Tilfeldighetene spiller inn Det er lett å tenke at det er de som ikke er så skoleflinke og kommer fra dårlige hjem som kommer ut i rusmisbruk. - Mange har vært godt stilt tidligere. De var rett og slett på feil sted, til feil tid. Det kunne like lett vært deg eller meg. Rus finnes i alle samfunnslag, sier Sletten, og legger til at det skal mye styrke til for å leve slik de gjør. - Og det er utrolig hva folk kan bare de får muligheten, sier hun, og forteller om hyggelige aktivitetskvelder på torsdagene, et tiltak som kalles SUBrosa. Det er et tiltak som i utgangspunktet er siktet mot kvinner og menn som har erfaring med prostitusjon. - De deltar i aktiviteter som å male, drive med matlaging og besøke velværeavdelingen, hvor vi tilbyr alt fra akupunktur til hårklipp og -farging, forteller Sletten. Hun legger til at det å få komme til en sosial arena som ikke dreier seg om rus, uten at det stilles så mange krav, og det å bli sett, styrker selvtilliten deres. - Det er det vi vil oppnå. Inspirere og styrke dem i troen at de kan klare dette. Målet vårt er å få dem til å reflektere over sine ønsker i livet. Og at de vet at dersom de ønsker seg ut av rusen hjelper vi dem gjerne, hver gang. Om det så er den syvende gangen de prøver, sier hun. Tidsskrift for jordmødre nr

8 Norges Røde Kors sender et mobilt helseteam med sykepleiere, jordmor og lege til Pakistan. Jordmoren og legen skal ta seg av de alvorligst syke i en mer permanent klinikk, skriver Adresseavisen. Flere barn kan bli sendt fra Ringerike sykehus til Drammen som en følge at to av barnelegene ved Ringerike har sagt opp jobbene sine slik at sykehuset ikke lenger kan ha døgnvakt med barneleger, skriver Ringerike Blad. I gjennomsnitt reduserer p-pillebruk risikoen for å dø. Dette gjelder særlig sannsynligheten for å dø av kreft eller av hjerte - og karsykdommer. Det skriver Helsenett.no og refererer til en studie som har pågått i 39 år med til sammen kvinner. Den juni ble den internasjonale konferansen Women Deliver arrangert for andre gang i Washington. Det var en viktig konferanse som virkelig fikk frem de store helsemessige problemene og utfordringer knyttet til svangerskap og fødsel, sier Dnjs nestleder og internasjonalt ansvarlig Trude Thommesen. Verdens viktigste kvinnehelsekonferanse tekst: eddy grønset bilde: privat Hun reiste på eget initiativ til USA for å være med på konferansen, og møtte der 3400 engasjerte deltakere fra 146 land, hvorav 800 var jordmødre. Det skuffet meg at så få av foredragene trakk frem jordmødres betydning for å nå målene. Å ha en tilgang til en kvalifisert jordmor under fødsel er den viktigste enkeltfaktoren for å redusere maternell dødelighet på verdensbasis. Men det var mange viktige og engasjerte innlegg. At personer som Melinda og Bill Gates sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon var med på å fronte konferansen gir den internasjonal status og tyngde. Selv ble jeg kanskje mest imponert Ingela Wicklund, leder i Svenske barnmorskeforbundet, og Trude Thommesen deltok begge på konferansen Women Deliver. Her avbildet foran Capitol Hill. 8

9 De som er glade i virkelighets- TV, kan også glede seg til en ny sesong av serien «Jordmødrene», skriver NRK. Denne gangen er det distriktsjordmødrene som følges i storm og stille. I forbindelse med verdenskongressen for jordmødre i Durban 2011, vil det bli utgitt et spesialnummer av Midwifery. Det inviteres nå til innsendelse av artikler til vurdering. Frist for å sende inn artikler er 15. september Den europeiske jordmororganisasjonen EMA (European Midwives Association) arrangerer november 2010 sin tredje konferanse om jordmorutdanning i Europa. Konferansen holdes i Funchal på Madeira. over et fantastisk innlegg av den engelske artisten Annie Lennox. Hun holdt et meget engasjert innlegg om HIV/Aids. I mitt land er en opptatt av hatten til dronningen... Men når en har sett fattigdom på nært hold er det ikke mulig ikke å engasjere seg for de helseproblemene spesielt kvinner og barn møter, sa hun. Hun greide å sette perspektiv på problemer og utfordringer som kvinner sliter med og se de opp mot den mangel på engasjement som medier og befolkning viser disse spørsmålene i den rike delen av verden, forteller Trude Thommesen. FNs tusenårsmål Women Deliver er en global konferanse hvor målet er å sette fokus på FNs tusenårsmål og spesielt nummer 4 og 5; redusere mødre- og barnedødelighet i forbindelse med svangerskap og fødsel med 75 prosent innen Hvert år dør rundt kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er vanskelig å gjenfortelle hvor sterkt mange av innleggene berørte meg. Blant annet fortalte Chiles tidligere president, Michelle Bachelet, som også er barnelege, om hvordan hun selv hadde erfart utfordringene på landsbygda i sitt eget land. FNs generalsekretær fortalte om en opplevelse han husket fra sin egen barndom. Hans mor sa da nabokvinnen dro for å føde: I hope she will step into her shoes again.... Det er slike historier det er viktig å få frem hvis vi internasjonalt skal greie å øke engasjementet og å få økte ressurser til dette viktige arbeidet, sier Thommesen. Afghanistan blir satsingen Hun har hentet med seg mange impulser og ikke minst mange kontakter og nettverk som hun vil få glede av i sitt arbeid som Dnjs internasjonale ansvarsperson. Engasjementet mitt for det internasjonale arbeidet er blitt enda større. Noen uker før konferansen var jeg på vegne av Dnj i Afghanistan sammen med en fra kvinneutvalget i Den norske Afghanistankomitee (AiN) og en representant fra FOKUS. Vi har startet et såkalt program sammen for å støtte og hjelpe til med å bygge den afghanske jordmorforeningen. Vi i Dnj har jo hundre års erfaring med å drive fagforening. De har fem år. Det blir viktig å få på plass statutter, medlemsregister, skaffe utstyr som for eksempel PCer og telefoner. Dette er kjempespennende, men det er utfordrende. Samtidig som de er i startfasen som fagforening, lever de i et land hvor det er krig og hvor kvinnesynet er kjent for de fleste. En fersk rapport fra Redd Barna viser at Afghanistan er verdens verste land å bli mor i. Her dør en kvinne hver halvtime året gjennom på grunn av komplikasjoner knyttet til svangerskap og fødsel. Greier vi å få til en sterk jordmororganisasjon i dette landet, vil det bety uendelig mye for jordmødre som fagpersoner; med en respektert og bærekraftig organisasjon vil de kunne få større innflytelse i politikk og lokalsamfunn. I neste omgang hjelper dette kvinnen og hennes familie. Det er klart at dette engasjerer meg, sier Trude Thommesen. BAMs reisestipend for jordmødre 2010 Bams reisestipend for jordmødre skal brukes til reiser i inn- eller utland. Formålet med reisen skal være faglig utvikling. Stipend gis til jordmødre etter søknad. Alle jordmødre kan søke og det tas ikke hensyn til organisasjonstilknytning. Det beløp som tildeles den enkelte vil variere. Hvert år tildeles inntil fem stipend. Den samlede rammen i 2010 er inntil kroner. Stipendmottaker skal gi en rapport tilbake etter at det er anvendt. Dette kan skje i form av et innlegg, en artikkel i et fagblad eller i et brev til stipendkomiteen. Søknadsfrist for 2010 er 1. mai og 1. oktober Alle får svar innen to måneder etter søknadsfristens utløp. NB! Søknadsskjema mottas ved henvendelse til BAM på telefon Tidsskrift for jordmødre nr

10 I løpet av sommeren har Dnj s sekretariat flyttet til fine nyoppussede lokaler en etasje lenger ned i bygningen de holder til i. Adressen er fortsatt Tollbugata 35 i Oslo sentrum. Professor Elisabeth Severinsson og førstelektor Anne Lyberg ved Høgskolen i Vestfold, står bak en undersøkelse som viser at jordmors lederegenskaper kan være avgjørende for hvordan en fødsel oppleves. Det er viktig å styrke jordmødrenes lederkompetanse, mener de. Hittil i år har det vært færre fødsler enn i fjor ved Sykehuset Namsos. Men nå står kvinner nærmest i kø for å føde, skriver Namdalsavisa. Hormonspiral kan forebygge livmorkreft Foreløpige forskningsresultater fra Universitetet i Tromsø viser at bruk av hormonspiral kan forebygge utvikling av livmorkreft. Samtidig har forskerne med professor Anne Ørbo i spissen, utviklet en screeningmetode som avslører alvorlighetsgraden av forstadier til livmorkreft. Det gjør at mange som ellers ville fått fjernet livmoren, kan slippe dette inngrepet. Tekst og bilde: eddy grønset Anne Ørbo er professor i gynekologisk patologi og er den eneste gynekologen i Norge som også har spesialistutdanning i patologi og erfaring fra klinisk gynekologisk kreftbehandling. Det gjør henne til en av våre fremste forskere innen gynekologisk kreft, et område hun mener for få har spesialisert seg innen. Hun og hennes team får nå inn prøver fra hele landet hvor de gjennom en ny screeningmetode kan forutsi sannsynligheten for at en kvinne kan utvikle kreft i livmoren. Livmorkreft utvikler seg fra såkalte forstadier. Prøver fra livmorslimhinnen vil avdekke om dette er tilfelle. Når et forstadie er oppdaget har vanlig praksis vært å fjerne livmoren. Det er en stor og krevende operasjon, og ofte unødvendig fordi en del av forstadiene aldri utvikler seg til kreft og fordi andre typer forstadier vel så effektivt lar seg behandle med hormoner. Utfordringen har vært å finne frem til hvilken risikogruppe kvinnen tilhører. Det ser det ut til at vi har funnet svaret på, sier Anne Ørbo. Bildediagnostikk Prøvene fra livmorslimhinnen prepareres i laboratoriet til Ørbo og hennes kolleger. Deretter undersøkes de under mikroskopet. Vi ser på cellekjernene, måler størrelsen på dem og ser hvordan de varierer i form og størrelse. Hvis vi ser at det er mye bindevev i slimhinneprøven er det positivt for kvinnen. Hvis det er stor variasjon i kjerneaksestørrelsen er det negativt. Alle disse måleresultatene samles og ved hjelp av statistikk regner vi ut risikograden kvinnen har for å utvikle kreft, forteller hun. Forsker Anne Ørbo forteller at foreløpige resultater viser at bruk av hormonspiral kan forebygge utvikling av livmorkreft, og at selv kvinner som har passert menopausen kan ha nytte av å bruke denne form for spiral. Hormonbehandling med spiral Resultatene fra bildediagnostikken gjør det også mulig å forske på behandlingsmetoder. Anne Ørbo står nå i spissen for et forskningsprosjekt i samarbeid med Harvard University, hvor man tester ut behandling av forstadier av underlivskreft med hormonspiral og hormontabletter. Det vi er spesielt opptatt av er å se på hvordan vi kan hindre at det som er definert som forstadier til kreft i 10

11 En sammenslåing av gynekologisk avdeling og barselavdeling har ført til at fem stillinger er spart inn, men det betyr også at fødende kvinner må ligge på samme avdeling som kvinner som nettopp har tatt abort, skriver Firda. - Det er urimelig å sammenlikne omskjæring av gutter med omskjæring av jenter, sier overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet Rolf Kirschner til P5, etter at flere leger ønsker et forbud mot omskjæring av gutter. Kvinner som har født barn tidligere og som er redde foran en ny fødsel, vet hva de frykter. Derfor er begrepet fødselsredsel bedre enn fødselsangst, mener Vestfoldforskere i følge Forskning.no. livmoren utvikler seg til en kreftsykdom. I dag er den vanlige behandlingsformen når man ikke opererer bort livmoren, å gi tabletter med et bestemt hormon. Dessverre viser det seg at denne behandlingen ikke er så effektiv som vi ønsker. Innledende undersøkelser vi har foretatt viser at bruk av hormonspiral forebygger at forstadiet utvikler seg til kreft. Resultatet er meget lovende, og faktisk viser det seg at selv kvinner som har passert menopausen kan ha fordel av å bruke hormonspiral for å forhindre livmorkreft. Årsaken antar vi skyldes at hormonspiralen gir en meget høy dose av det forebyggende hormonet direkte inn i livmorens slimhinne. Flere av landets sykehus deltar nå i en studie hvor vi tester dette ut på en større pasientgruppe, sier Anne Ørbo. Hun tror at det ennå vil gå to til tre år før resultatene fra studien foreligger. Jordmordagene fulltegnet! Det er mulig å stå på venteliste. Dersom noen tror de har meldt seg på, men ikke har mottatt bekreftelse pr E-post og/eller fått faktura i posten: Ta kontakt for å sjekke om du står på deltakerlista! Dersom noen har meldt seg på, men ikke kan komme meld fra snarest, slik at andre kan få plassen! Kontakt: Tlf.: den naturlige løsningen mot vaginal tørrhet Repadina Plus er tilgjengelig på ditt lokale apotek. NYHET! Reseptfritt Azanta AS, Postboks 39, Tveita, 0617 Oslo Nasjonalt kompetansesenter for amming Ammeveiledning trinn I og II Dette kurset vil bidra til å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Dette er kurs I og II i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn I: 15. nov. Trinn II: 16. nov 2010 Sted: Quality hotel 33, Østre Aker vei 33,Oslo NB! Nytt lokale fra tidligere kurs! For program og påmelding: velg: kurs og konferanser Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Anna-Pia Häggkvist eller tlf Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. Tidsskrift for jordmødre nr

12 aktuell forskning Ytre vending av seteleie: Forekomst, utfall og kvinnenes opplevelse Denne studien fra Nederland har sett på ytre vending av seteleie. Dette har ikke vært en vanlig prosedyre i Nederland, og forfatterne hevder også det har virket tilfeldig hvem som har blitt henvist til vending. Hensikten med studien har derfor vært å anslå forekomsten av ytre vending, utfallet av prosedyren og kvinnenes opplevelse vendingen. Metode: Dette er en prospektiv kohort studie. Av 304 kvinner med mistanke om seteleie, ble 167 bekreftet og inkludert i studien. Størrelsen på utvalget er regnet ut på bakgrunn av seteleieforekomst i Nederland hos lavrisikokvinner. Dette er redegjort for i artikkelen. Kvinnene som deltok rapporterte til forskerteamet ukentlig ved hjelp av spørreskjema. De har hatt en referansegruppe bestående av 304 kvinner med seteleie fra Nederlandsk perinatal register i Tid og sted: Studien ble gjennomført i Nederland mellom juni 2007 og januar Resultat: 39 prosent av vendingsforsøkene var vellykket. Det var ingen forskjeller i utfall med tanke på alder, etnisitet og utdannelse. Heller ikke om det ble brukt tocolyse under forsøket eller ikke. Det var en signifikant forskjell i utfall når det gjaldt paritet, med en lavere suksessrate hos førstegangsfødende. Henholdsvis 27 prosent hos para null og 59 prosent hos multipara. Kvinner som forsøkte vending hadde ni ganger så stor sjanse for at barnet lå i hodeleie ved fødsel enn de kvinnene som ikke forsøkte vending. Det var store geografiske forskjeller i forhold til suksessrate. Auskultasjon av fosterlyd tidlig i svangerskapet Det å lytte etter hjertelyd hos fosteret tidlig i svangerskapet er vanlig prosedyre i svangerskapsomsorgen. På tross av dette, har ikke forfatterne av denne artikkelen funnet noen studier for når det er best å starte med lyttingen, eller hvordan kvinnene opplever denne rutinen. Målet for studien har vært å avgjøre ved hvilken gestasjonsalder auskultasjon av fosterlyd i tilfelle bør starte. Metode: Kvinner ble rekruttert i svangerskapsomsorgen mellom uke åtte og seksten (Naegeles termin). Data som obstetrisk historie, siste mens, BMI, symfyse-fundusmål og kjent fosterbevegelser ble også registrert. Auskultasjon ble utført av jordmødre ved hjelp av håndholdt Doppler. Ultralyd ble brukt for å fastslå termin etter deltagelse i studien. Median gestasjonsalder ved deltagelse var etter denne undersøkelsen 11 uker og 5 dager. Tid og sted: Studien er utført i Storbritannia. Tidsramme er ikke oppgitt. Resultat:197 kvinner rekruttert. Forfatterne hevder at utvalget ikke avviker fra den gravide populasjonen i Storbritannia som helhet. Den tidligste gestasjonsalder de fant fosterlyd med Doppler var, etter ultralydfastslått termin, uke 10 pluss 1. Dopplerauskultasjonene hadde en 90 prosent sensitivitet fra uke 13 pluss 0, og en 100 prosent sensitivitet i uke 16. I de tilfellene uterus kunne palperes, ble fosterlyd hørt i 88 prosent av tilfellene. Bak myten - få kvinner ønsker keisersnitt i fravær av medisinske eller obstetriske faktorer Det gjøres mange studier i forhold til den stadig økende keisersnittfrekvensen i den vestlige verden. Midwifery har trykket en artikkel fra en svensk forskergruppe som har sett på gravide sine grunner for å ønske sectio. Hovedhensikten med denne studien har derfor vært å beskrive utbredelsen av de grunner kvinner oppgir for å ønske sectio tidlig, midt i og sent i svangerskapet. Metode: Dette er en del av en longitudinell studie som ser på kvinners holdninger og ønsker for barnefødsler. Det er brukt spørreskjema som inneholder kvantitative og kvalitative data kvinner er rekruttert på rutineultralyd. Av disse deltok 1212 i undersøkelsen (80 prosent). Tid og sted: Tre sykehus i midt Sverige i g Resultat: Av de som svarte midt i svangerskapet, ønsket 7,6 prosent sectio, med en svak nedgang til 7,0 prosent sent i svangerskapet. Et år post partum ønsket 9,8 prosent av kvinnene keisersnitt ved eventuelt nytt svangerskap. Dette var relatert til tidligere fødselsopplevelse. Det var flest flergangsfødende som 12

13 Når det gjelder kvinnenes opplevelse av vendingsforsøkene, så rapporterte 94 prosent av de som hadde et suksessfullt forsøk om en positiv opplevelse, mot 71 prosent hos de med et mislykket forsøk. 34 prosent opplevde forsøket som smertefullt og 18 prosent følte frykt under vendingen. Forskerne peker i sin konklusjon på at en fjerdedel av kvinner med seteleie ikke får tilbud om vending. Selv om det bare er en suksessrate på 39 prosent, er det en signifikant større sjanse for at barnet ligger i hode ved fødsel, og at det derfor også er en større sjanse for vaginal fødsel. Ingen større komplikasjoner ved vendingsforsøkene er rapportert i denne studien. Kilde: Rijnders, M. et al., Prevalence, Outcome, and Women s Experiences of External Cephalic Version in a Low-Risk Population. Birth 37:2 June 2010 Forskerne fant ingen signifikant forskjell når det gjaldt å høre fosterlyden i forhold til BMI hos kvinnene, i denne studien varierte den fra 16,6 til 38,2. Jordmors erfaring utgjorde heller ingen forskjell. Denne varierte fra 2 til 27 år. Konklusjon: Forfatterne hevder studien viser at det å lytte etter fosterlyd med Doppler før uke 13 har liten hensikt. Fosterlyden kan være vanskelig å høre, og dette kan føre til stor engstelse hos de gravide kvinnene. Derfor forslår de at man venter med auskultasjon av fosterlyd til da, eller til uterus kan palperes. Kilde: Rowland. R,. et al. Auscultation of the fetal heart in the early pregnancy. Arch Gynecol Obstet DOI /s ønsket keisersnitt. Andre faktorer uavhengig av paritet var fødselsangst og en uenighet i forhold til det å føde så naturlig som mulig. Det var også flere kvinner født utenfor Sverige som ønsket sectio. Forfatterne konkluderer med at få kvinner ønsker keisersnitt i svangerskapet. De mener at selv om sectiofrekvensen stadig øker så er antall kvinner som ønsker sectio stabilt. De som vurderer sectio oppgir ofte en medisinsk eller en sterk personlig grunn for dette ønske. Kilde: Karlström, A., et al., Behind the myth - few women prefer caesarean section in the absence of medical or obstetrical factors. Midwifery (2010), doi:101016/j.midw Ingen grunn for restriksjoner når det gjelder inntak av mat og drikke under fødsel: For kvinner med en liten risiko for komplikasjoner i forbindelse med fødsel, har det liten hensikt å innføre restriksjoner med hensyn til inntak av mat og drikke. Cochrane har gjort en sammenfatting på dette tema, og mener at det å ikke få spise og drikke det man ønsker under fødsel kan være ubehagelig for mange. Det kan også skape en dårlig fødselsopplevelse. Sammenfattingen finner ingen fordeler eller ulemper i forhold til det å spise og drikke for lavrisikokvinner som trenger anestesi underveis i fødselen (Birth 37:2 June 2010). Spermkvaliteten hos norske menn ser ut til å bli dårligere: Ny forskning ved Folkehelseinstituttet er med på å avsløre nedsatt spermkvalitet hos menn i den vestlige verden, og den ser ut til å være spesielt dårlig blant norske og danske menn. Ved Folkehelseinstituttet bruker de metoder for å undersøke sammenhengen mellom miljø, livsstil og skader på sperm. Dette foregår i samarbeid med universitetene i Bradford i Nord-England, Belfast i Nord-Irland og Maastricht i Nederland (www.fhi.no). Norsk-pakistanske barn har en sju ganger høyere risiko for fremadskridende hjernesykdommer enn norske barn: En undersøkelse fra Oslo som har inkludert 65 barn konkluderer med dette. Det er inngifte som ser ut til å gi denne forhøyede risikoen. Forekomsten av slike sykdommer er lav, men det ser altså ut til at denne studien viser det flere andre har gjort, at inngifte medfører en økt risiko for genetisk betingede sykdommer (Tidsskrift for Den norske legeforening nr ). Hva påvirker det å fullamme anbefalt tid? WHO og helsedirektoratet anbefaler fullamming inntil de er seks måneder gamle. Forskere fra Folkehelseinstituttet og ammesenteret ved Rikshospitalets har sett på hva det er som gjør at ikke mødre fullammer den anbefalte tiden. Det er brukt data fra Den norske mor og barn undersøkelsen, og forskerne har funnet ut at det er en økt risiko for at kvinnene slutter å fullamme mellom en til tre måneder hvis: barnet hadde fått morsmelkerstatning, sukkervann eller vann i første leveuke, barnet var forløst med keisersnitt eller hvis mor hadde hatt ammeproblemer. Data er hentet fra mor-barn par (www.fhi.no). aktuell forskning er redigert av jordmor Lena Henriksen AKTUELL FORSKNING 13

14 Den 18. Onsdag 2. juni tok København i mot cirka 600 deltakere, hvorav 140 norske, til den 18.Nordiske Jordmorkongressen i strålende sommervær og med en storslagen mottakelse med taler og buffé i byens rådhus i regi av den Danske Jordmorforening ved leder Lillian Bondo. Tekst: jordmor Ellen Nesje illustrasjon: anna granqvist Selve kongressen fra 3. til 5. juni var lagt til Bella Senter litt sør for sentrum, et nytt og flott konferansesenter med alle fasiliteter et slikt arrangement krever i form av god praktisk og teknisk tilrettelegging og utmerket bevertning gjennom hele dagen. I løpet av de tre dagene kongressen varte, var det en keynote speaker daglig, i tillegg til et stort og variert antall orals, symposiums og workshops. Til sammen viste dette den store bredden faglige utfordringer jordmødre i hele Norden står overfor i sitt daglige virke, fra de store fødeinstitusjonene, fødestuene, kommunejordmødrene og til hjemmefødselsjordmødrene. Keynote-speakerne, Hanne Kjærgård, (Danmark), Cathy Warwick (England) og Ingegerd Hildingsson (Sverige) stilte noen store og overordnede spørsmål i forhold til medikalisering av fødsler har vi kommet for langt? Hvordan sette forsknings- og kunnskapsbasert forskning ut i praksis? Er det et spenn mellom foreldrenes ønsker og jordmors praksis og eventuelt hvordan takler vi som profesjonelle dette? Her var det stort sett mange spørsmål og få konkrete svar ennå. Dette var utfordringer hver enkelt må ta med seg i sin videre jordmorhverdag. Videre var det et imponerende antall engasjerte jordmødre fra våre syv medlemsland som hadde nedlagt en imponerende faglig og forskningsbasert innsats for å bringe jordmorfaget noen skritt videre, mange flotte framføringer. Antallet norske bidragsytere er stadig stigende hvis vi ser det i forhold til antall forelesere i år sammenlignet med jordmorkongressen i Helsinki for tre år siden. Den gang stilte Norge med tre forelesere, mot 13 i år! Temaene her var svært varierende og viser noe av det mangfoldet av utfordringer vi til daglig befatter oss med. Det mest slående var å registrere at de største utfordringene i stor grad viste seg å være felles for alle landene. Dette handler om hvordan vi skal klare å holde to tanker i hodet på en gang, nemlig å beholde det friske friskt og normalt uten unødig innblanding og forkludring, samtidig som vi er årvåkne på å selektere de risikogravide og gi dem den kompetanse, overvåkning og behandling som er tilgjengelig og nødvendig. Begge grupper med det samme resultat for øye: et friskt barn og en mest mulig positiv fødselsopplevelse for mor og ledsager. Det var heller ingen uenighet om at begge grupper har det samme behovet for jordmors tid, trygghet og tilgjengelighet, noe som i en travel jordmorhverdag jevnt over viser seg å være vanskelig å gjennomføre. Utfordringene ligger således både på den enkelte jordmor og hennes arbeidsgiver til å fortsette å kjempe for kvinnenes rett til en trygg fødsel, men også på det enkelte lands jordmorforening til å ta den nødvendige kampen med de sentrale myndigheter for tydelig å vise hva som må til av vilje og ikke minst midler for å legge forholdene til rette for en trygg og ansvarlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i eget land. Her hadde alle landene et stykke vei å gå, samtidig som det også var en erkjennelse av at i forhold til svært mange av verdens kvinner og barn og FN s tusenårsmål, er våre utfordringer for krusninger å regne. Verden trenger jordmødre mer enn noen gang både i Norden, men ikke minst i resten av verden!! Hermed er utfordringene sendt videre!! 14

15 Forskning i praksis Fornuftig bruk av Oxytocin Felles utfordringer 30%-50% bruk av epidural i Norden Medikalisering av fødsler Nordisk hjemmefødselstudie Foreldrenes forventninger til jordmor Fordel med jordmorstyrte enheter Hvorfor øker antal keisersnitt? Jordmors rolle Behold det friske friskt Forskningsbasert kunnskap Tema: 18. Nordisk Jordmorkongress i København 15

16 Talte varmt for individuell omsorg Har medisineringen av fødselshjelpen gått for langt, spurte hovedtaler Hanne Kjærgaard under det første plenumsforedraget på kongressen. Hun påpekte at det er i ferd med å bli et skille mellom det som oppfattes som en normal fødsel og det som er en naturlig fødsel. Forskningsbasert kunnskap er det eneste som nytter hvis vi ønsker at jordmortjenesten skal styrkes, Cathy Warwick. tekst: eddy grønset bilde: Morten Pedersen Bruker man epidural blir ikke det definert som en naturlig fødsel, men er det oppfatningen i 2010, spurte Hanne Kjærgaard retorisk. På den andre siden stilte hun spørsmål om alle intervensjoner er mindre bra bare fordi de strider mot det naturlige. I Norden er det normalen å føde på sykehus. Mange steder er det nesten uoverkommelig å få tilbud om hjemmejordmor. Vi ser en utvikling hvor stimulering av fødsel blir mer og mer vanlig. Risvekkelse blir sett på som en av de største utfordringene i fødsel. En konsekvens er at bruken av oxytocin øker og øker. Samtidig vet vi at amerikanske helsemyndigheter har definert oxytocin som et legemiddel som kan gi stor skade hvis det ikke brukes under streng overvåking. Jeg har hentet frem en uttalelse fra en dansk professor på 1900-tallet som sier at den beste medisinen som kan gis en fødekvinne er tålmodighet. Her har det skjedd en betydelig holdningsendring, påpekte Kjærgaard. Hun kom også inn på bruken av epidural som nå er oppe i mellom 30 og 50 prosent av alle fødsler i Norden. Hun påpekte hvor viktig det er at bruken av både oxytocin og epidural blir gjenstand for en individuell vurdering, og mente at denne type behandling mange steder er i ferd med å bli regelen i stedet for en individuell, nødvendig løsning. Det er to tilnærmingsmåter til smerte. Man kan se på det som et problem eller man kan jobbe med smertene. Det viktige er at jordmor er med kvinnen og tar rollen som kapteinen under fødselen, påpekte hun og spilte av låten Bridge Over Troubled Water til Simon and Garfunkel som en illustrasjon på hva hun mener jordmors oppgave må være. Nettopp strofen When you re weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I m on your side When times get rough --- mente hun sier veldig mye om jordmors rolle. Vi må stå ved kvinnen når hun har det som tøffest. For mange keisersnitt Den andre hovedtaleren på kongressen, engelske Cathy Warwick, påpekte at forskningsbasert kunnskap kombinert med fødekvinnenes ønsker er det som må styre utviklingen. Hun var spesielt bekymret for at antall keisersnitt øker. I England har vi sett at nærmere 25 prosent av alle fødsler blir utført med keisersnitt. Hva er det som gjør at en fjerdedel av kvinnene ikke er i stand til å føde vaginalt? Det er også et stort problem at antall 16

17 Kvinner som møter en kjent jordmor gjennom hele svangerskapet er mer tilfredse og føler seg tryggere, sier Ingegerd Hildingsson. Bruk av oxytocin og epidural kan være nyttig for noen, men vi må sette i verk tiltak slik at ikke medisinaliseringen av fødselen blir mer regelen enn unntaket, advarte Hanne Kjærgaard. førstegangsfødende som får keisersnitt uten medisinsk årsak, øker. Blant flergangsfødende som fikk keisersnitt ved sin første fødsel, er keisersnittraten oppe i 64 prosent på de neste fødslene, påpekte hun. Hun mente at et viktig virkemiddel for å motvirke denne trenden er å øke antall jordmorstyrte enheter. Stadig flere slike enheter er blitt åpnet i England den siste tiden. Fordelen med de jordmorstyrte enhetene er at de er små med rundt 300 til 400 fødsler i året, at omgivelsene er hjemlige og at jordmoren er kjent. Forskning har dokumentert at kvinner som føder på slike steder opplever færre inngrep og at de har en bedre opplevelse av fødselen. Det samme gjelder for hjemmefødsler. Dette er imidlertid forhold vi må dokumentere enda mer utførlig. Forskningsbasert kunnskap er det eneste som nytter hvis vi ønsker at jordmortjenesten skal styrkes. Vi må dokumentere at det gir en bedre fødsel for både mor og barn at de kan ha en jordmor ved sin side under hele fødselsforløpet. Slik sikrer vi at politikerne bevilger mer penger til jordmorstyrte enheter og et tilbud om hjemmefødsler, sa Warwick. Kvinnenes forventninger Jordmødre har ferdigheter som skal til for å balansere de medisinske behovene for omsorg med de emosjonelle behovene til fødekvinnen og hennes partner, sa kongressens tredje hovedtaler, Ingegerd Hildingsson fra Sverige. Hun redegjorde for en undersøkelse som viste hvilke forventninger de vordende foreldre har til det tilbudet de møter i helsevesenet. En svensk undersøkelse viste at det ikke var noen sammenheng mellom antall visitter i svangerskapskontrollen og den tilfredshet kvinnen følte i forhold til omsorgen hun hadde fått. Kvinner som imidlertid mente at de hadde fått for få visitter, var mer misfornøyde enn andre. Dette viser at individuell tilrettelegging er viktig. Tilsvarende viser undersøkelsen at kvinner som har en negativ fødselsopplevelse ofte knytter dette til instrumentell forløsning, induksjon, behov for epidural og rene nødstilfeller. Hvis de møter en kjent jordmor reduseres muligheten for at de får en negativ fødselsopplevelse, og av de som hadde en normal, vaginal fødsel var det bare tre prosent som hadde negative erfaringer med selve fødselen, fortalte hun. Hun viste også til at kvinner som hadde fått gjennomført en ønsket hjemmefødsel var langt mer tilfredse og hadde hatt langt mindre frykt enn kvinner som hadde fått gjennomført et ønsket keisersnitt. Konklusjonene kan være at kvinnene ønsker mer individuell oppfølging og at omsorgen fra jordmor er viktig for både kvinnen og hennes partner. Mangel på involvering og informasjon slår negativt ut på tilfredsheten, fortalte Ingegerd Hildingsson. Tema: 18. Nordisk Jordmorkongress i København 17

18 Stine Bernitz var en av de norske foredragsholderne i København, men til tross for gode og meget interessante foredrag, ble hun også her skremt av applausen enkelte deltagere og foredragsholdere fikk for sine ut med legen holdninger. Tekst og bilde: eddy grønset Jeg så dette i København, men jeg har spesielt merket det i ulike fora hjemme i Norge. Jeg har opplevd at jordmødre reiste seg opp og applauderte da en jordmorkollega fortalte at hun hadde jagd legen ut av fødestuen, da ble jeg skremt. Det blir som å være på et vekkelsesmøte, men budskapet det ble applaudert for bidrar ikke til at fødekvinnene får en bedre fødselsomsorg. Jeg er definitivt for at jordmors autoritet må styrkes og at de fleste fødsler kan gjennomføres uten medikamentell hjelp, men vi har ikke noe å oppnå ved å erklære krig mot en yrkesgruppe vi har stor nytte av å samarbeide bedre med. Jordmors rolle i fødselsomsorgen må styrkes, men det må vi gjøre i samarbeid med legene, sier hun. Skremt av vekkelsesmøtetendenser Stine Bernitz ønsker at jordmødre blir mer ydmyke til å samarbeide med andre yrkesgrupper. 18

19 Hva sitter du igjen med etter å ha deltatt på den Nordiske jordmorkongressen? Hva sitter du igjen med etter å ha deltatt på den Nordiske Kampen om kvinnene Hun forteller at noe av det første hun reagerte på da hun begynte på jordmorskolen i 1998 var hvordan hun opplevde at det var en kamp om fødekvinnene. Spesielt gikk diskusjonen på hvem som skulle eie kvinnene i svangerskapskontrollen. Som sykepleier hadde jeg jobbet i pediatrien, og jeg var vant til at samarbeidet mellom leger og sykepleiere var tett og godt. Jeg synes ærlig talt at for mange jordmødre viser en holdning hvor de helst vil ha minst mulig med legene å gjøre. Når det er sagt så må jeg også si at jeg blir like provosert over leger som skal inn på en normal fødsel bare for å sjekke, sier Stine Bernitz. Vis hva vi kan Hun mener at det er viktig at jordmødrene kjemper for faget sitt, men vil at det skal skje ved at vi viser hva vi kan og gjennom god kommunikasjon med samarbeidende yrkesgrupper. Vi må ikke gå ut som om det var en krig. Vi må være strateger. På kongressen i København var det mange foredrag jeg satte pris på. En av de som sa mye klokt var Cathy Warwick som nettopp poengterte at samarbeid mellom leger og jordmødre var viktig for å lykkes med å redusere antall keisersnitt og bygge opp et bedre tilbud med jordmorstyrte klinikker. Warwick poengterte også hvor viktig det var at jordmødre dokumenterte sitt faglige syn med tall og forskningsmateriale. Det er her vi må ta kampen. Vi må dokumentere at jordmorstyrte enheter gir bedre utkomme for den fødende og barnet. Det er nettopp gjennom forskningsbaserte argumenter vi kan sikre en bedre faglig posisjon for vårt fag. Jeg tror samtidig det vil være nyttig å invitere leger og andre faggrupper med på det forskningsarbeidet vi driver, sier hun. Differensiert fødetilbud Bernitz var selv en av foredragsholderne i København, og hun presenterte studien hun er i ferd med å gjennomføre som en del av sitt doktorgradsarbeid som stipendiat ved Universitetet i Tromsø og ansatt ved Kvinneklinikken i Fredrikstad. Jeg undersøker om et differensiert fødetilbud kan være til nytte for kvinner som er definert som lavrisikofødende lavrisikokvinner er med i studien og de er tilfeldig delt inn i tre grupper som enten føder på en jordmorstyrt enhet, en normalenhet eller en spesialenhet. Tidligere forskning viser at det er en forskjell i utkommet for kvinner på de ulike enhetene, men stort sett er operativ forløsning brukt som eneste kvalitetsindikator. Jeg ser i tillegg blant annet på blødningsmengde, om fødselen blir stimulert, rifter og tilfredshet. Undersøkelsen er ikke ferdig, og siden dette skal publiseres i en vitenskapelig artikkel kan jeg heller ikke si noe om hvordan resultatene ser ut til å være. At det er en forskjell mellom enhetene kan jeg imidlertid fastslå at det er. Dataene jeg har samlet inn er omfattende, og det er mye forskningsmateriale her som jeg gjerne vil at andre kan forske videre på, oppfordrer Stine Bernitz.? Unn Dahlberg, St. Olavs hospital Kongressen har vært en viktig arena hvor jeg kan treffe mennesker og knytte nye nettverk. Jeg synes også at Hanne Kjærgaards foredrag hvor hun la vekt på hvor viktig det er å være til stede ved fødekvinnene var tankevekkende. Stine Bernitz, Fredrikstad sykehus Jeg jobber med forskning, og kongressen har derfor vært en viktig møteplass for å treffe andre som driver med det samme. Jeg ser at vi i Norden er opptatt av de samme temaene som for eksempel langsom fremgang og nivådeling. Jeg opplever at det jeg selv forsker på opptar andre. Nina Schmidt, Ahus Jeg syntes det var morsomt å se alle de norske jordmødrene som markerte seg som foredragsholdere. Forskningsmiljøene i Norge har gjort et kjempehopp siden forrige kongress. Dette må være en kjempeinsoirasjon foran neste kongress i Oslo. Jeg reflekterer også over om vi sier en ting når vi er på kongresser og så gjør vi noe helt annet når vi kommer hjem til hverdagen. Mette Thoresen, Libero Jeg synes kongressen har vært veldig bra. Spredningen i tema har vært stor, men det ble kanskje i overkant mye prat om oxytocin. Høydepunktet for meg var presentasjonen av vannfødselfilmen til Føderiket. Jeg er stolt over at norske jordmødre har laget dette. Torill Hjerpaasen, Ahus og Varm velkomst Jeg synes det har vært fint å få være flere dager i en ren jordmorsetting og høre hva andre snakker om når vi treffes i korridoren. Jeg er imponert over de som driver forskning og som greier å få sine resultater frem så nært relatert til praktisk arbeid som det jeg har hørt her. Tema: 18. Nordisk Jordmorkongress i København Tidsskrift for jordmødre nr

20 Ekstrafremvisning Ryktet om vannfødselfilmen til Anne Fjeldberg spredte seg som ringer i vannet under kongressen i København. Resultatet ble at de som eneste presentasjon ble bedt om å holde den en gang til. Det var morsomt å presentere. Det var godt å se at andre jordmødre likte det jeg hadde lagt ned så masse energi i, og naturligvis var det ekstra gøy at det ble en visning til, forteller hun. Posterpresentasjoner Jordmorstudent Møyfrid Brenne Fehn presenterte en undersøkelse om helhetlig omsorg som hun har deltatt i. Hjemmefødsler De norske jordmødrene Anette Huitfeldt (til venstre) og Ellen Blix (nr. to fra venstre) presenterte den nordiske studien om hjemmefødsler sammen med nordiske kolleger. Norge neste Den Nordiske jordmorkongressen arrangeres hvert tredje år, og i juni 2013 finner den sted i Oslo med Dnj som arrangør. Vi starter arbeidet med å forberede kongressen allerede i høst, sier Dnjs leder Marit Heiberg. Tekst: eddy grønset Heiberg forteller at det vil bli satt ned både en organisasjonskomité og en vitenskapelig komité. Jeg håper at dette arrangementet kan bli et løft for hele jordmorfaget i Norge, og at mange jordmødre engasjerer seg og melder seg som foredragsholdere. Vi trenger også frivillige som kan tenke seg å bidra til forberedelser og arrangementet på både faglig og organisasjonsmessig basis. Det er viktig for en slik kongress at den favner bredt og at den har temaer fra både forskning og praktisk rettet erfaring, sier hun. En delegasjon fra sekretariatet vil om kort til reise til Danmark for å delta på et evalueringsmøte sammen med danskene. Vi har mye å lære av det flotte arrangementet som vår danske søsterorganisasjon sto bak. Samtidig kan det også være greit å unngå en del av de feilene de erfarte at de gjorde, sier hun. Hvis det er noe du allerede nå ser at du kunne gjort annerledes. Hva ville det vært? I Danmark var alle foredragene på engelsk. Det bidro nok til at en del ikke ønsket å stille som foredragsholdere, og kanskje var det noen som også unnlot å melde seg på av den samme grunnen. Det er den nordiske jordmororganisasjonen som er arrangør, og det er derfor etter mitt syn naturlig at vi også har noen foredrag på nordiske språk. Oslo ble valget Fylkesforeningen i Rogaland hadde meldt seg som frivillige og ønsket at kongressen skulle arrangeres i Stavanger. Marit Heiberg sier at hun satte stor pris på dette engasjementet, men praktiske og økonomiske årsaker gjorde at Oslo ble valgt. Innspill vi fikk fra våre nordiske søsterorganisasjoner tilsa at Oslo burde velges. Både reisetid og økte reisekostnader ble trukket frem som et argument for å velge Oslo. Tilsvarende argument er nok viktig for mange av de norske deltakerne også. Samtidig må vi som et lite sekretariat se praktisk på det. Vi må forvente å bruke mye tid på dette arrangementet, og da er det mest hensiktsmessig at det finner sted i nærheten av der vi har vårt kontor. Endelig arrangementsted er ennå ikke valgt, men vi jobber med saken. Et arrangement som skal romme over 600 deltakere må planlegges og bestilles i god tid, sier hun, og legger til at hun gjerne vil ha med Rogaland i det videre arbeidet. Engasjerte medlemmer er gull verdt. 20

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

P-piller og blodpropprisiko

P-piller og blodpropprisiko P-piller og blodpropprisiko Steinar Madsen Statens legemiddelverk Abort Folkehelseinstituttet Hormonell prevensjon Marvelonskremselen Avregistrering av Trionetta Spiral, vaginalring, p-sprøyte, implantat,

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 24 lyserøde, filmdrasjerte tabletter: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,020

Detaljer

Hver tablett inneholder 150 mikrogram desogestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 150 mikrogram desogestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lestramyl 150 mikrogram/20 mikrogram tabletter Lestramyl 150 mikrogram/30 mikrogram tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Lestramyl 150 mikrogram/20 mikrogram tabletter:

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Tabletter. Tablettene er runde, bikonvekse og 6 mm i diameter. På den ene siden er de kodet med TR over 5, på den andre siden Organon*.

Tabletter. Tablettene er runde, bikonvekse og 6 mm i diameter. På den ene siden er de kodet med TR over 5, på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Marvelon, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder desogestrel 0,150 mg og etinyløstradiol 0,030 mg Hjelpestoff med kjent effekt: laktose < 80 mg For

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3 mg drospirenon.

PREPARATOMTALE. Hver tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3 mg drospirenon. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Yasminelle 0,02 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

En oppdatering om hormonell prevensjon

En oppdatering om hormonell prevensjon En oppdatering om hormonell prevensjon Fagdag i Arendal 20.03.14 Marius Johansen Medisinskfaglig ansvarlig lege Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og Samfunn siden 1971 1992 1993 1994 1995

Detaljer

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Hormonell antikonsepsjon Kombinasjonsmidler (østrogen + gestagen): p-piller, p-plaster, p-ring

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Varenelle 28 0,02 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Varenelle 28 0,02 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Varenelle 28 0,02 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Rosa tabletter (aktive tabletter) Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,02

Detaljer

Qlaira en p-pille som gir naturlig østrogen

Qlaira en p-pille som gir naturlig østrogen Qlaira en p-pille som gir naturlig østrogen 2 3 Østradiol i p-piller litt historikk Forskning av østradiolbaserte p-piller har foregått i mange år. Studier viste at disse ga en effektiv ovulasjonshemming

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest Blødning fra livmoren, f.eks. hos kvinner med en tilstand der livmorslimhinnen (endometriet) vokser inn i livmorens muskellag kalt adenomyosis uteri eller godartede svulster i livmoren, noen ganger også

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,030 mg etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. Hver tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,030 mg etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Yasmin 0,03 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,030 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

En filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol.

En filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Drosinetta 3 mg/0,02 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff(er)

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dretine 28 0,03 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dretine 28 0,03 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dretine 28 0,03 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gule tabletter (aktive tabletter): Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,03

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

24 hvite eller nesten hvite (aktive) filmdrasjerte tabletter: En filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol.

24 hvite eller nesten hvite (aktive) filmdrasjerte tabletter: En filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kylnetta 28 3 mg/0,02 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 24 hvite eller nesten hvite (aktive) filmdrasjerte tabletter: En filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Hver tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Microgynon 150 mikrogram/30 mikrogram, tabletter, drasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for

Detaljer

Tabletter Hvite runde, bikonvekse tabletter preget med NL 1,5 på den ene siden.

Tabletter Hvite runde, bikonvekse tabletter preget med NL 1,5 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Norlevo 1,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder levonorgestrel 1,5 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 90,90 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Ingen tidligere bruk av hormonell antikonsepsjon (i løpet av den siste måneden)

PREPARATOMTALE. Ingen tidligere bruk av hormonell antikonsepsjon (i løpet av den siste måneden) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Varena 0,03 mg/3 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,03 mg etinyløstradiol og 3 mg drospirenon

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,03 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff med kjent effekt: Laktosemonohydrat 62 mg

Hver filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,03 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff med kjent effekt: Laktosemonohydrat 62 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rubira 3 mg/0,03 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 3 mg drospirenon og 0,03 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff

Detaljer

Aktive tabletter (21 tabletter): Tablett, filmdrasjert (vannbasert drasjering) Inaktive tabletter (7 tabletter): Tablett, filmdrasjert

Aktive tabletter (21 tabletter): Tablett, filmdrasjert (vannbasert drasjering) Inaktive tabletter (7 tabletter): Tablett, filmdrasjert 1. LEGEMIDLETS NAVN Loette 28 tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg 3. LEGEMIDDELFORM Aktive tabletter (21 tabletter): Tablett,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Lyserøde tabletter: Hver aktiv tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3 mg drospirenon.

PREPARATOMTALE. Lyserøde tabletter: Hver aktiv tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol (som betadeksklatrat) og 3 mg drospirenon. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Yasminelle 28, 0,02 mg/3 mg, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Lyserøde tabletter: Hver aktiv tablett inneholder 0,020 mg etinyløstradiol

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Hver av de filmdrasjerte tablettene inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff med kjent effekt: Laktosemonohydrat 44 mg

Hver av de filmdrasjerte tablettene inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol. Hjelpestoff med kjent effekt: Laktosemonohydrat 44 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Finminette 3 mg/0,02 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver av de filmdrasjerte tablettene inneholder 3 mg drospirenon og 0,02 mg etinyløstradiol.

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller

Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* i gruppen kombinasjonsp-piller Hormonkombinasjonen i Loette, gir lavest risiko for blodpropp* * i gruppen kombinasjonsp-piller Viktig å huske om p-piller og blodpropp For å minimere risiko for alvorlige bivirkninger anbefales p-piller

Detaljer

Dersom ikke hormonell antikonsepsjon er brukt (de siste måneder)

Dersom ikke hormonell antikonsepsjon er brukt (de siste måneder) 1. LEGEMIDLETS NAVN Rosal 28 0,03 mg/3 mg 28 filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gule tabletter (virksomme tabletter): Hver filmdrasjerte tablett inneholder 0,03 mg etinyløstradiol

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 30 mikrogram etinyløstradiol og 150 mikrogram levonorgestrel.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 30 mikrogram etinyløstradiol og 150 mikrogram levonorgestrel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Vilora 30 mikrogram/150 mikrogram filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 30 mikrogram etinyløstradiol

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket "G00" trykt på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket G00 trykt på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postinor 1,5 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1500 mikrogram levonorgestrel. Hjelpestoffer med kjent effekt: 142,5 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

Hvite tabletter (inaktive tabletter): Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Hver tablett inneholder 89,50 mg vannfri laktose.

Hvite tabletter (inaktive tabletter): Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Hver tablett inneholder 89,50 mg vannfri laktose. 1. LEGEMIDLETS NAVN Violette 28, 100 mikrogram/20 mikrogram filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Rosa tabletter (aktive tabletter): Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 1

B. PAKNINGSVEDLEGG 1 B. PAKNINGSVEDLEGG 1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Eulexin 250 mg tabletter flutamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. Hver drasjerte tablett inneholder 2 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for

Detaljer

Hvite, runde, flate tabletter merket med AN i en sekskant på den ene siden av tablettene, diameter 7 mm.

Hvite, runde, flate tabletter merket med AN i en sekskant på den ene siden av tablettene, diameter 7 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Primolut N 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 5 mg noretisteron Hver tablett inneholder 70 mg laktosemonohydrat For fullstendig liste

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Conludag 0,35 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver tablett inneholder noretisteron 0,35 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Conludag 0,35 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver tablett inneholder noretisteron 0,35 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Conludag 0,35 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder noretisteron 0,35 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose (ikke mer enn 50 mg per tablett)

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose (ikke mer enn 50 mg per tablett) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

PREPARATOMTALE. Mørkegul, rund, filmdrasjert tablett med bikonvekse sider, én side merket med bokstavene DD i en likesidet sekskant.

PREPARATOMTALE. Mørkegul, rund, filmdrasjert tablett med bikonvekse sider, én side merket med bokstavene DD i en likesidet sekskant. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml felbamat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Lojuxta (lomitapid)-kapsler Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Dette dokumentet gir viktig informasjon om noen av bivirkningene som er forbundet med Lojuxta, hva du kan gjøre for å forhindre dem

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. IOA 2,5 mg/1,5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. IOA 2,5 mg/1,5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,5 mg, vagitorier østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Ospen 28 0,03 mg/3 mg 28 filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Ospen 28 0,03 mg/3 mg 28 filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Ospen 28 0,03 mg/3 mg 28 filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gule tabletter (virksomme tabletter): Hver filmdrasjerte tablett inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene

Detaljer

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir redusert ankelødem. 1 En sammenslåing av studier viser at

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Oralcon 150 mikrogram / 30 mikrogram drasjerte tabletter 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Èn tablett inneholder 150 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram etinyløstradiol.

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter

Jinarc Viktig sikkerhets- informasjon til pasienter Jinarc (tolvaptan) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon 10000 harde enterokapsler Creon 25000 harde enterokapsler Creon 40000 harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer