Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009"

Transkript

1 Til NARFs medlemmer Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Generalforsamlingen avholdes på Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo fredag 12. juni 2009 kl Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsberetning og revidert årsregnskap for Årlig orientering om kvalitetskontrollarbeidet, herunder årsrapport for Disiplinærutvalgets virksomhet i Appellutvalgets virksomhet i Vedtektsendring 7. Orientering om planer og budsjett for virksomheten i NARF Ekstra AS 8. Fastsettelse av honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte for valgperioden Retningsgivende budsjettrammer og medlemskontingent for Valg av styre, disiplinærutvalg, appellutvalg, valgkomité og valgkomiteens leder Oslo, 19. mai 2009 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Ove Gloppen (s.) Styreleder 1

2 SAK 2 ÅRSBERETNING OG REVIDERT ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Generalforsamlingen vedtok i 2006 at innkallingen kan skje elektronisk. Styret vedtok i 2007 at årsmeldingen skal produseres i elektronisk format. Det henvises til årsmelding for 2008 publisert på NARFs hjemmeside; om NARF, publikasjoner. Her er linken: Årsmeldingen ble sendt ut i nyhetsbrev nr 13, 30. april 2009 og inneholder blant annet årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Innstilling: Årsberetning og årsregnskapet for 2008 som viser et overskudd på kr godkjennes. Overskuddet overføres i sin helhet til annen egenkapital. 2

3 SAK 3 KVALITETSKONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2008 Generalforsamlingen vedtok i 2006 i sak 6 å endre kvalitetskontrollens organisering ved å delegere ansvaret fra generalforsamlingen til styret. Det siteres fra protokollens sak 6, punkt b: b) Kontrollvirksomhetens organisering og gjennomføring underlegges styret i NARF. Styret delegeres ansvar for å oppnevne kvalitetskontrollutvalg, ajourholde utvalgets reglement og godkjenne virksomhetens økonomiske rammer. Styret skal gi en årlig orientering til generalforsamlingen om organisering, resultater og planer for kvalitetskontrollarbeidet. I 2007 ble kvalitetskontrollordningen tilpasset dette vedtaket gjennom endringer i retningslinjene og etablering av avtale med Regnskapsførerstiftelsen om selve gjennomføringen av kontrollvirksomheten. Kvalitetskontrollutvalget ble reoppnevnt, og retningslinjene for samarbeid med Kredittilsynet om kvalitetskontrollen er videreført i tråd med generalforsamlingens vedtak i Kontakten med Kredittilsynet er god, både den løpende kontakt og de formelle samarbeidsmøtene. Kredittilsynet har vært en aktiv bidragsyter i forbindelse med kvalitetskontrollseminarene som ble gjennomført over hele landet i 2007 og videreført i Regnskapsførerstiftelsen ble avviklet i 2008, og kvalitetskontrollen er som følge av dette overført til NARF med virkning fra regnskapsåret Reglementet (kopi til generalforsamlingen i 2008) og avtalen med kontrollørene er justert for denne endringen. Det er en intensjon at kvalitetskontrollen skal være selvfinansierende etter 2008, sist vedtatt på generalforsamlingen i Dette har nødvendiggjort en styregjennomgang av kontrollavgiftene. Styret har vedtatt å bruke samme gruppeinndeling som for beregning av serviceavgifter. Det er foretatt små justeringer i kontrollavgiftene fra og med I 2009 er det lagt inn en prisøkning på 5 %. Styret er opptatt av at medlemmene skal betale de reelle kostnadene for etterkontroller, og har besluttet å vurdere å øke avgiften for etterkontroller til de faktiske kostnadene. Bakgrunnen er et sterkt ønske om å minimalisere etterkontrollene samt oppnå økt profesjonalisering i bransjen. Prisen pr etterkontroll er som følge av dette økt fra kr til kr fra På slutten av året er kvalitetskontrollen tilført betydelige ressurser fra administrasjonenes fagteam. Kvalitetskontrollutvalgets virksomhetsrapport for 2008 med regnskapsrapport over de direkte kostnader samt plan for virksomheten i 2009 vedlegges. Innstilling: Informasjonen om kvalitetskontrollvirksomheten 2008 tas til etterretning. 3

4 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2008 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 4

5 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets virksomhet har også dette året vært gjennomført i tråd med samarbeidsavtalen som ble inngått med Kredittilsynet i Ettersom Regnskapsførerstiftelsen ble avsluttet i 2007 har virksomheten i kontrollvirksomheten i 2008 vært underlagt NARF. Det ble dette året gjennomført noen færre kontroller enn planlagt. Forut for kontrollene ble det i 2008 gjennomført 10 kvalitetskontrollseminarer, da med fokus på lovkrav og god regnskapsføringsskikk. 2. Kvalitetskontrollutvalget Kvalitetskontrollutvalget har i beretningsperioden hatt slik sammensetning: Inger-Berit Andersen (leder), Skatt Øst, Oslo. Torbjørn Johansen, Økonor Alta AS, Alta. Knut Lie, Orion Regnskap AS, Trondheim. Reidar Næss, Mercator AS, Sarpsborg. Unni Wentzel, Visma Services Norge AS, Oslo. Thorleif Egeland har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for utvalget. Utvalget har i 2008 avholdt 5 møter, hvorav 2 møter ble avholdt over 2 dager. 3. Kontrollører Til sammen har 33 kontrollører gjennomført kvalitetskontroller i Av disse deltok Ingfrid Hagen for første gang. Forut for kontrollsesongen ble det dette året gjennomført en to dagers kontrollørsamling på Kiel-fergen, hvor fokus ble satt på gjeldende krav til yrkesutøvelsen og viktigheten av en tilnærmet lik kontrollprosedyre. Følgende har vært engasjert som kontrollører i 2008: Andersen, Helge Mass Andersen, Roy Andersen, Thor Aune, Ann-Kristin Bull Bakken, Randulf Brennbakk, Linda Christensen, May Liz Dahl, Simon Dalby, Hans Dale, Erik Dybing, Wilheim Egenæs, Ellen Fredriksen, Ivar Gulbrandsen, Øyvind Hagen, Ingfrid Iversen, Anne Kari Jacobsen, Svend Erik Fjell Axepta Regnskap AS, Fredrikstad. Økonor Sandnessjøen AS, Sandnessjøen Andersen Økonomisenter AS, Sandefjord Økonomisenteret AS, Trondheim Visma Services Norge AS, Brattvåg Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal. DMC Regnskap AS, Drammen Kvestor Oslo AS, Oslo Visma Services Norge AS, Hamar Dale Revisjon AS, Ålesund W Dybing Regnskaps og Rev.kontor, Egersund Tandem Regnskap AS, Høvik. Økoråd Hadsel AS, Stokmarknes Markedshuset ARS AS, Oslo Visma Services Norge AS - Lillehammer Økonomiservice AS, Lakselv Bokholderiet AS, Skallestad 5

6 Karlsen, Rolf-Morten Mølland, Grete Nordkvist, Solveig Olsen, Svend Erik Røed, Nils Røste, Bjørg, F. Steen, Asbjørn Sørbø, Jan Søreide, Svein Wegner Trøften, Ottar Unhjem, Rune Valentinsen, Liv Vestgård, Erling Wold, Rein Aasen, Morten Aasnes, Tom R. Økonor Narvik AS, Narvik Eminent Regnskap AS, Kristiansand Kristiansand SRT AS Regnskapstjeneste, Oslo NIRAs Dataregnskap AS, Sandvika Kvestor Oslo AS, Oslo Regnskapssentralen AS, Førde Hamelo AS, Ålesund Wegener Søreide AS, Bergen Økonor Kongsvinger, Kongsvinger Unhjems Regnskapsførsel, Oslo VALID Regnskap, Haslum Økonor Vest-Lofoten AS, Leknes Data Regnskapstjeneste AS, Oslo Tandem Regnskap AS, Høvik Merkantilservice AS, Tromsø 4. Kontrollvirksomheten 4.1 Generelt Utvelgelse av kontrollobjekter har også dette året skjedd med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Kredittilsynet, der det tas sikte på at alle medlemmene skal gjøres til gjenstand for kvalitetskontroll minst hvert 7. år. I noen grad er kontroller oppsatt med andre utgangspunkt, jf reglementets 2-2. Medlemmer som i svært liten grad er yrkesaktive i ekstern regnskapsførervirksomhet inntil 0,5 årsverk vurderes særskilt med hensyn til hvorvidt det skal gjennomføres stedlig kvalitetskontroll der eller ikke. Før det tas stilling til stedlig kontroll innhentes det informasjon om virksomheten til de aktuelle medlemmene. I 2008 ble det besluttet å ikke gjennomføre stedlig kontroll hos 29 slike medlemmer. 4.2 Antall gjennomførte kontroller Antall gjennomførte kontroller økte dette året fra 360 til 362. Av disse gjaldt 308 ordinære kontroller mens 54 gjaldt etterkontroller. Tilsvarende tall for tidligere år var: 2007: 360 (318+42) 2006: 331 (285+46) 2005: 322 (280+42) 2004: 278 (244+34). I tillegg ble det i 2008 gjennomført dokumentbasert tilsyn av 29 medlemmer med svært liten grad av yrkesutøvelse. 4.3 Kontrollresultatene Kontrollresultatene viste totalt sett omtrent tilsvarende nivå som året før. Resultatet av de gjennomførte kontrollene faller i en av følgende kategorier: 6

7 a) Godkjent - ikke behov for oppfølging (i noen tilfeller blir godkjenningen først gjort gjeldende etter nærmere bekreftelse fra medlemmet). b) Begrenset oppfølging - innen en gitt frist må den kontrollerte gi skriftlig tilbakemelding angående nærmere angitte forhold som pålegges utbedret. c) Ny kontroll. I noen tilfeller har utvalget fattet vedtak om begrenset etterkontroll som medfører at den nye kontrollen begrenses til kontroll av de områder som det ved forrige kontroll ble avdekket mangler ved. Etterfølgende oversikt viser resultatet etter utvalgets behandling av både ordinære kontroller og etterkontroller: Kategori Antall Antall medl. % byråer % % % Konklusjon Godkjent ,1 57,8 40, ,7 51,8 37,8 Begr. oppfølging ,4 29,5 39, ,5 33,8 39,3 Ny kontroll 78 11,5 12,7 20, ,8 14,4 22,9 Sum vedtak ,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 Ingen konklusjon 5 4 Sum kontroller Evaluering Evalueringene etter kontrollene i 2008 viser at kontrollene fortsatt oppfattes meget positive. Evalueringen ble som vanlig gjennomført ved at den kontrollerte anmodes om å markere sin oppfatning av en del forhold vedrørende kontrollen på en skala med karakter mellom 1 og 5 (1 = meget god, 5 = dårlig). Følgende resultat er fremkommet etter 224 mottatte evalueringsskjemaer (i parentes evalueringene fra 2007/2006): a) Hvordan vurderes utsendt forhåndsinformasjonen? 1.63 ( ) b) I hvilken utstrekning synes du spørsmålene i skjemaet som skulle besvares forut for kontrollen var relevante? 1.69 ( ) c) Hvor relevante synes du spørsmålsstillingene var under selve kontrollen? 1.49 ( ) d) Hvor egnet synes du kontrolløren var for oppgaven? 1.34 ( ) e) I hvilken utstrekning bidro kontrolløren med veiledning? 1.37 ( ) f) Totalinntrykket etter å ha vært gjenstand for kontroll ( ) 7

8 6. Regnskap Det ble i 2008 gjennomført 8 færre kontroller enn budsjettert. Årsresultatet på kr var bedre enn budsjettert, selv hensyntatt at det ble gjennomført noen færre kontroller enn forventet. 7. Avslutning Gjennomførte kvalitetskontroller i 2008 viste i utgangspunktet en fortsatt positiv tendens i kvalitetsnivået. Dette oppfattes i stor grad å ha sammenheng med gjennomføring av kvalitetskontrollseminaer som retter fokus på gjeldende kvalitetskrav. Imidlertid viste resultatene av altfor mange oppfølgingskontroller en altfor svak forbedring fra forrige kontroll. Det vil derfor framover være en spesiell utfordring å påvirke de medlemmer som viser seg å ha for dårlig kvalitet ved første kontrollbesøk å prioritere nødvendige omstillinger og eventuelt engasjere veiledere for å hjelpe til med dette. Kvalitetskontrollutvalget vil i denne sammenheng vurdere ulike tiltak som vi ønsker å presentere for styret i NARF. --- * --- Oslo, 23. mars 2009 Inger-Berit Andersen (leder) sign. Knut Lie sign. Reidar Næss Unni Wentzel Torbjørn Johansen sign. sign. sign. 8

9 Plan for kvalitetskontrollvirksomheten i 2009 Kvalitetskontrollvirksomheten vil i 2009 gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende samarbeidsavtale med Kredittilsynet og i tråd med vedtatte retningslinjer for virksomheten. I tillegg er det vedtatt at det kvalitetsprosjektet som ble igangsatt høsten 2006 også skal videreføres i 2009, og det forventes at dette vil bety en fortsatt økning av kvalitetsnivået hos medlemmene. Antall kontroller Kontrollvirksomheten i 2009 tar sikte på å gjennomføre til sammen 370 stedlige kvalitetskontroller. Kontrollene vil i utgangspunktet gjelde medlemmer som det ikke har vært gjennomført kontroll hos i perioden I tillegg vil kontrollen omfatte medlemmer som har fått vedtak om etterkontroll. Det vil også bli vurdert å gjennomføre kontroller hos medlemmer når spesielle grunner taler for dette, for eksempel etter signaler i form av innkomne klagesaker. Regnskapsførere som er blitt medlemmer i 2008 vil i hovedregel ikke bli kontrollert før i Kontrollnivå og gjennomføring Det legges opp til at gjeldende kontrollskjemaer etter en evaluering og ajourføring skal benyttes også i Det vil bli vurdert å fjerne spørsmål hvor det sjelden eller aldri avdekkes mangler. Tidsaktuelle krav i lover og regler vil være gjenstand for en konkret vurdering og områder vi på denne bakgrunn mener det kan være viktig å sette fokus på vil resultere i innarbeidelse av nye spørsmål. Disse vil formodentlig erstatte mindre vesentlige spørsmål. Kontrollskjemaene vil bli oversendt Kredittilsynet til orientering når disse er klare. Kontrollørkorpset på ca 30 personer forventes i hovedsak å videreføres. Ved engasjement av nye kontrollører legges det vekt på kompetanse og bransjeerfaring. Det foretas en vurdering av gjeldende retningslinjer for kontrollgjennomføringene med sikte på å tilstrebe en tilnærmet lik kontrollprosedyre. Kontrollørenes uavhengighet til kontrollobjektet hensyntas ved kontrollgjennomføringen. Det tas også rimelig hensyn til geografisk avstand mellom kontrollørens virksomhet og kontrollobjektets. Økonomi og organisering De direkte kostnadene ved organisering og gjennomføring av kontrollvirksomheten i 2009 budsjetteres til kr Kontrollvirksomheten er fra om med underlagt NARF. 9

10 SAK 4 DISIPLINÆRUTVALGETS VIRKSOMHET I 2008 Disiplinærutvalget avholdt 4 møter i 2008 og ferdigbehandlet i alt 21 saker, hvorav en sak fra tidligere år. Antallet representerer en reduksjon fra foregående år (31 saker i 2007, 23 saker i 2006, 19 saker i 2005 og 21 saker i 2004). 10 saker var oversendt fra Kvalitetskontrollutvalget og gjaldt medlemmer som i forbindelse med gjennomførte kontroller ikke ble ansett å drive sin yrkesutøvelse i tråd med foreningens krav. 7 av disse sakene førte til eksklusjon av medlemskapet for en periode av 2 år, mens 3 saker ble tilbakesendt Kvalitetskontrollutvalget med anmodning om gjennomføring av ytterligere en kontroll. Kundeklager Det ble til sammen behandlet 11 saker. Av de ferdigbehandlede saker i denne kategori gjaldt klagene påstand om manglende utlevering av regnskapsmateriale etter skifte av regnskapsfører, honorarets størrelse og oppdragsutførelsen. Utvalget fant grunn til å gi kritikk/irettesettelse i 2 av sakene, og ekskludere medlemmet i 1 av sakene. Kritikken gikk på følgende forhold: - Manglende utlevering av materiale etter skifte av regnskapsfører - Ikke utarbeidet regnskap i hht til oppdragsavtalen - Mangelfull informasjon om prisøkning Antallet kundeklager i hht ovennevnte statistikk er ikke avskrekkende, men heller et resultat som våre medlemmer kan være stolte av. Finanskrisen som startet høsten 2008 medførte blant annet at næringslivets betalingsvilje og -evne ble redusert. Økte priser har medført at de næringsdrivende krever mer og høyere kvalitet på de utførte regnskapstjenester. I resultat har denne utviklingen medført en sterk økning i antall konflikter mellom regnskapsførere og deres kunder. Fagteamet bruker betydelig ressurser på å bistå medlemmer og deres kunder som er i konflikt og gjennom dette arbeidet fortrinnsvis bidra til at saker løses i minnelighet. Arbeidet er krevende, men viktig, da denne type konflikter og håndteringen av denne i stor grad handler om bransjens anseelse. Innstilling: Orienteringen om Disiplinærutvalgets virksomhet i 2008 tas til etterretning. 10

11 SAK 5 APPELLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2008 Appellutvalget har i 2008 avholdt 3 møter og behandlet 7 ankesaker, hvorav 1 sak gjaldt eksklusjon av medlemskap etter initiativ fra Kvalitetskontrollutvalget. De øvrige saker gjaldt klage på medlemmets oppdragsutførelse og/eller størrelse på utfakturert honorar. I halvparten av sistnevnte saker hadde Disiplinærutvalget vedtatt irettesettelse av innklaget medlem. Disiplinærutvalgets vedtak om eksklusjon av medlemskap ble opprettholdt. Med ett unntak ble Disiplinærutvalgets vedtak opprettholdt også i de andre sakene. Unntaket gjaldt en sak der Disiplinærutvalget hadde vedtatt irettesettelse av medlemmet for ikke skriftlig å ha varslet kunden om at arbeidet ville bli stanset som følge av manglende betaling. Appellutvalget fant her grunnlag for å gi medlemmet medhold og vedtaket om irettesettelse ble opphevet. Innstilling: Orienteringen om Appellutvalgets virksomhet i 2008 tas til etterretning. 11

12 SAK 6 VEDTEKTSENDRING BAKGRUNN Valgkomiteen består av 4 medlemmer, hvor 3 velges på generalforsamlingen og 1 oppnevnes av styret. Bakgrunnen for denne ordningen har trolig vært at styret som sitter med stor kompetanse om foreningens behov, skal ha mulighet til å informere om sin kunnskap i valgkomiteens arbeid. På generalforsamlingen i 2008 i forbindelse med at valgkomiteens leder presenterte valgkomiteen innstilling, ble det foreslått at hele valgkomiteen i fremtiden bør velges av generalforsamlingen. Det vises til generalforsamlingsprotokollen: SAK 11 VALG AV STYRE, DISIPLINÆRUTVALG, APPELLUTVALG, OG VALGKOMITÉ. Valgkomiteens leder Morten Aasen gjorde rede for valgkomiteens sammensetning og de kriterier som er lagt til grunn for innstillingen. Han takket for gode innspill og presenterte valgkomiteens forslag. Kandidatene Asle Hindenes, Fred Bråthen og Ingvild Heiene Gaarder presenterte seg selv. Valgkomiteen leder kommenterte valgkomiteens sammensetning og begrunnet hvorfor alle medlemmene i komiteen bør velges av generalforsamlingen. Styrets leder signaliserte at dersom generalforsamlingen ikke fremmet innsigelser, vil styret til neste generalforsamling foreslå en vedtektsendring som medfører at alle valgkomiteens medlemmer velges på generalforsamlingen. Det framkom ingen innsigelser. BEGRUNNELSE Valgkomiteens begrunnelse for at hele valgkomiteen bør velges av generalforsamlingen er som følger: Først og fremst må det antas at valgkomiteen skal være uavhengig og hensikten skal være at den er valgt på og av generalforsamlingen i NARF. Det fremgår av vedtektene at et av medlemmene skal oppnevnes av styret. Dette kan være uheldig på flere måter. Valgkomiteen får en binding til styret, som kan være uheldig. Valgkomiteen skal vurdere det sittende styret og dets arbeid. Dette kan frembringe en interessekonflikt for det styremedlemmet som også er medlem av valgkomiteen. Tilsvarende kan det være vanskelig for et styremedlem som er del av valgkomiteen å diskutere sine styrekolleger. Videre kan også taushetsplikten, som vil være nødvendig, by på utfordringer for den det gjelder. Som en oppsummering er det valgkomiteens oppfatning, at fordelen med at styret oppnevner et medlem ikke overstiger de ulemper en slik ordning medfører. Således er det valgkomiteens 12

13 innstilling at retningslinjene for valgkomiteen endres. Da det også er vedtektsfestet, må saken fremlegges på generalforsamlingen. Vedtektene lyder som følger på dette området: 14. Valgkomiteen Valgkomiteen består av 4 medlemmer. 3 medlemmer velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis fra flere landsdeler, og 1 medlem oppnevnes av styret. Funksjonstiden er 1 år. Sammenhengende funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen skal maksimalt være 4 år. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen blant de 3 medlemmer generalforsamlingen velger. Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til alle valg på den ordinære generalforsamling, samt å fremme forslag på honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte i henhold til vedtektene 8b. Styret fremmer på denne bakgrunn følgende Innstilling: Vedtektenes 14 første ledd endres slik: 1) andre setning strykes og første setning endres til: Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer, fortrinnsvis fra flere landsdeler, som alle velges av generalforsamlingen. 2) siste setning i første ledd strykes. 13

14 SAK 7 ORIENTERING OM PLANER OG BUDSJETT FOR VIRKSOMHETEN I NARF Ekstra AS Innledning NARF Ekstra AS ble etablert som et heleid datterselskap av NARF i desember 2002 i tråd med generalforsamlingsvedtak i juni Generalforsamlingen vedtok i 2003 at det skal gis en årlig orientering om planer og budsjett for virksomheten i selskapet. Strategi Aksjeselskapet har vist en positiv utvikling på mange områder og har i tiden etter etableringen skapt en solid markedsposisjon innen regnskapsførerbransjen. Det arbeides målrettet for å bli den foretrukne leverandøren av kompetanseprodukter. Høsten 2007 vedtok styret en ny strategi for selskapet med følgende forretningsidè: NARF Ekstra skal inspirere regnskapsbransjen og levere kompetanseproduktene. Kompetanseproduktene er inndelt i tre hovedgrupper; NARF kurs, NARF fag og NARF fordel. Ambisjonen er å bygge så gode produkter og tjenester at det i markedet oppfattes som merkenavn, noe som også bidrar til at NARFs totale omdømme heves. Det tas sikte på å styrke merkenavnet NARF-kurs i strategiperioden. Som følge av den endringen som nå skjer i regnskapsførerrollen, vil styret prioritere utviklingen av kompetanseprodukter rettet mot rådgiverrollen. Medlemsbyråene er fortsatt hovedmålgruppen, men det er en klar intensjon om at vi skal etablere oss i eksternmarkedet i denne strategiperioden. Det legges ned betydelige ressurser i fag- og markedsarbeid i tillegg til at kursvirksomheten er svært omfattende og involverer hele organisasjonen. Kursvirksomheten viser en meget god utvikling, og er hovedårsaken til de gode resultatene. Det planlegges å øke serviceavgiftene med 5 % pr år. Avviklingen av Regnskapsførerstiftelsen har resultert i økt andel av felleskostnader fra 2007 til Det planlegges å styrke administrasjonen i 2009 og Det satses kontinuerlig på å videreutvikle den elektroniske kommunikasjonene med medlemmene og omverdenen, her er helt sentral. I 2009 skal Finn en regnskapsfører videreutvikles til en betydelig markedsportal for næringslivet som vil komme i kontakt med en regnskapsfører. Vi har som mål at alle skal velge et byrå tilknyttet oss. Som følge av at vår leieavtale går ut sommeren 2009, og at gården ble solgt i 2008 har virksomheten ved årets utgang inngått ny leieavtale i Øvre Vollgate. Det gjennomføres en omfattende ombygging, og vi får en betydelig utvidelse av arealet. Det er dermed lagt et grunnlag for videre vekst i moderne lokaler i Oslo sentrum. Husleiekostnadene vil øke fra og med 2009, anslagsvis med 1,2 mill. Det vises forøvrig til regnskap og årsberetning. Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et overskudd på kr Det er besluttet et utbytte på kr Budsjettert overskudd for 2009 er kr Styrets budsjettramme for 2010 viser et overskudd på kr etter at det er satt av kr til utbytte. Innstilling: Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning. 14

15 SAK 8 FASTSETTELSE AV HONORAR OG GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE FOR VALGPERIODEN Satser for honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte, der T reguleres med 5 % som tilsvarer utviklingen i grunnbeløpet: Styrets leder 200T Styrets nestleder 90T Styrets øvrige medlemmer 50T Styrets 1. varamedlem 10T Disiplinærutvalgets leder 20T Disiplinærutvalgets medlemmer 10T Ekstern vararepr. for leder d.u. 10 T Appellutvalgets leder 16T Appellutvalgets medlemmer 6T Ekstern vararepr. for leder a.u. 6T Valgkomiteens leder 16T Valgkomiteens medlemmer 6T Møtegodtgjørelse utbetales i samme valgperiode etter følgende satser: Ordinær godtgjørelse per møtedag 8T Kortere møter, herunder organiserte og forberedte telefonmøter, godtgjøres etter medgått tid. Eksterne møter godtgjøres tilsvarende interne møter. 3. T fastsettes til T reguleres årlig tilsvarende siste års regulering av Grunnbeløpet i Folketrygden. Etter innstilling fra valgkomiteen vedtar generalforsamlingen øvrige endringer i satser og godtgjørelser. 4. For godtgjørelse til representanter i styre/administrasjonsoppnevnte utvalg skal ovenstående være retningsgivende for de honorar og godtgjørelser som fastsettes. Satsene i punkt 1 og 2 er bruttosatser som fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS ifølge den til enhver tid gjeldende nøkkel. Styrehonorar og dagshonorar er personlig og innberettes som lønn. Skattekort må leveres NARF så raskt som mulig. Utvalgsledere rapporterer til administrasjonen om gjennomførte møter med deltakerlister. 15

16 Fast honorar utbetales to ganger i året henholdsvis juni og desember. Løpende honorar utbetales en gang per måned. Innstilling: Det foreslås ingen endringer i honoreringen for valgperioden utover den foreslåtte justeringen som følge av endringen i grunnbeløpet. 16

17 SAK 9 RETNINGSGIVENDE BUDSJETTRAMMER OG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2009 I henhold til vedtektene 8 skal generalforsamlingen bl.a. behandle retningsgivende budsjettrammer, herunder medlemskontingent og kontrollavgift for neste år. Vedlagt følger styrets forslag til budsjettrammer for 2010 sammenlignet med budsjett for 2009 og regnskap for 2008, 2007 og Budsjettrammene har tradisjonelt bygget på vekst i medlemstallet. Dette anses som helt nødvendig for å oppnå slagkraft i påvirkningsarbeidet. Vi opplever en jevn og god økning i medlemsantallet, som følge av økt tilstrømning til bransjen og kontinuerlig vervearbeid. Våre medlemsbyråer har passert 78 % av bransjens omsetning (2006-tall), og det kan slås fast at de fleste byråene er tilknyttet NARF. Foreningen har avtale med de største byråene som bla omfatter intensjon om å melde inn alle autoriserte medarbeidere. Det er fortsatt slik at ikke alle autoriserte regnskapsførere i de øvrige byråene er medlem i NARF. Myndighets- og mediearbeidet krever stadig større ressurser. I tillegg kommer en stadig økende internasjonal kontakt. Dette medfører at en større andel av enkelte medarbeideres lønning belastes NARF. I tillegg medfører avviklingen av stiftelsen at alle felleskostnader må fordeles på færre enheter. Det er totalt 22 ansatte ved utgangen av året. Det planlegges å styrke bemanningen med 2 nye medarbeider i 2009 og 1 ny i Kvalitetskontrollavgiftene er økt med 5 %. Aksjeutbytte fra datterselskapet finansierer øvrig drift i foreningen. Foreningen har solid økonomi, og styret har derfor besluttet å avvente en vurdering av økning i kontingenten. På denne bakgrunn fremmes slik Innstilling: 1) Styrets forslag til retningsgivende budsjettrammer for NARF i 2010 med et overskudd på kr godkjennes. 2) Kontingentene beholdes uendret i

18 Budsjettrammer for 2010 Rammer Budsjett Resultat Resultat Resultat Inntekter Medlemskontingent Kvalitetskontrollen Sum inntekter Kostnader Kvalitetskontrollen Personalkostnader Honorar/møtekostnader tillitsvalgte Administrasjonskostnader Erfa/Komp.nettverk/Storbyråkont Markedsføring Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Perduco - Næringslivsundersøkelse Fagteamet Medlemskap i EFAA Sum kostnader Resultat før finansposter Resultat finansposter Utbytte fra NARF Ekstra AS Årsresultat Utbytte for 2009 er ikke budsjettert, men det opplyses at budsjettert overskudd i NARF Ekstra AS for 2009 er 4,6 mill. 18

19 SAK 10 VALG AV STYRE, DISIPLINÆRUTVALG, APPELLUTVALG, KONTROLLUTVALG OG VALGKOMITÉ Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i juni 2009 Styre: Innstilling Funksj. Maks tid Innv tid Leder: Asle Hindenes Økonor Nordhordland PÅ VALG 1 år 2008 Isdalstø, Hordaland Nestleder Vigdis Bjellånes Veslefrikk Regnskap AS PÅ VALG 1 år 2007 Bodø, Nordland Styremedlemmer: Marith B. Størseth Optimal Regnskap AS ikke på valg 2 år 4 år 2006 Orkanger, Sør-Trøndelag Fred Bråthen Kvestor AS ikke på valg 2 år 4 år 2008 Oslo Ingvild Heiene Gaarder Heiene Regnskap AS ikke på valg 2 år 4 år 2008 Oslo Morten Carlsen Mirror Accounting AS PÅ VALG 2 år 4år NY Oslo Laila Hetland Tveit Regnskap AS PÅ VALG 2 år 4år NY Haugesund Varamedlemmer: Ann-Kristin Bull Aune Økonomisenteret AS NY 1år 2009 Trondheim Ole Johan Bueklev Proøk Økonomi og Prosjektstyring AS PÅ VALG 1 år 2008 Søgne Ellen Aamodt Akonto Økonomi as NY 1 år

20 Generalforsamlingsvalgte utvalg: Disiplinærutvalget (2 år) 1 av medl. på valg hvert år Leder Ingebjørg Harto NHO PÅ VALG 1 år Oslo Kai Egil Magnussen Axepta Regnskap AS PÅ VALG 2 år 6 år 2005 Fredrikstad Kari Berg Agenda Regnskapsbyrå AS ikke på valg 2 år 6 år 2006 Nøtterøy Varamedlem Anne-Kari Iversen Økonomiservice AS PÅ VALG 1 år Lakselv Pers.varmedl. for leder Roy Kristensen Handelshøyskolen BI PÅ VALG 1 år Oslo Apellutvalget (2 år) 2 av medl. på valg hvert år Leder Torild M. Brende Oslo Tingrett PÅ VALG 1 år Oslo Medlemmer Lene Kvia Skjee Regnskap AS PÅ VALG 2 år 6 år 2007 Stokke Ola Henning Andersson Kvestor Gjøvik AS PÅ VALG 2 år 6 år 2005 Gjøvik Erik Bjørnstad Øko-Rom AS ikke på valg 2 år 6 år 2006 Skjetten Einar Sørlie Main Partner AS (Økonor) ikke på valg 2 år 6 år 2008 Vararepresentant for leder Trond Erik Andersen Simonsen Føyen Advokatf DA PÅ VALG 1 år Oslo Varamedlem: Jarle Tveit Tveit Regnskap AS PÅ VALG 1 år Skjold, Rogaland Valgkomite Leder: Morten Aasen Tandem Regnskap AS PÅ VALG 1 år 4 år 2007 Høvik 20

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2011 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport 2012 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Virksomhetsrapport 2014

Virksomhetsrapport 2014 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2014 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2016 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2012

Valgkomiteens innstilling 2012 Valgkomiteens innstilling 2012 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og Instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA skal valgkomiteen

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2014 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE

DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE DETALJERT OPPLEGG FOR KVALITETSKONTROLL AV AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 2017 Forord Finanstilsynet er ansvarlig for tilsynet med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap i Norge. Med virking

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Storebrand ASA ordinær generalforsamling MØTESEDDEL FULLMAKT. Storebrand ASA - ordinær generalforsamling INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Storebrand ASA ordinær generalforsamling MØTESEDDEL FULLMAKT. Storebrand ASA - ordinær generalforsamling INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 28. april 2004 kl. 16.30 i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april Følgende vedtak ble fattet.

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april Følgende vedtak ble fattet. Børsmelding Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april 2011. Følgende vedtak ble fattet. Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 herunder disponering av årsresultatet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2017, den 14. juni kl. 1800, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærum Boligbyggelag AL på Scandic Hotell, Asker. Til stede var 33 delegerte som

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2016 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2. mai 2005 kl. 17.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 29 representanter med i

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2013

Valgkomiteens innstilling 2013 Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2016

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer