Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009"

Transkript

1 Til NARFs medlemmer Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Generalforsamlingen avholdes på Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo fredag 12. juni 2009 kl Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsberetning og revidert årsregnskap for Årlig orientering om kvalitetskontrollarbeidet, herunder årsrapport for Disiplinærutvalgets virksomhet i Appellutvalgets virksomhet i Vedtektsendring 7. Orientering om planer og budsjett for virksomheten i NARF Ekstra AS 8. Fastsettelse av honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte for valgperioden Retningsgivende budsjettrammer og medlemskontingent for Valg av styre, disiplinærutvalg, appellutvalg, valgkomité og valgkomiteens leder Oslo, 19. mai 2009 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Ove Gloppen (s.) Styreleder 1

2 SAK 2 ÅRSBERETNING OG REVIDERT ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Generalforsamlingen vedtok i 2006 at innkallingen kan skje elektronisk. Styret vedtok i 2007 at årsmeldingen skal produseres i elektronisk format. Det henvises til årsmelding for 2008 publisert på NARFs hjemmeside; om NARF, publikasjoner. Her er linken: Årsmeldingen ble sendt ut i nyhetsbrev nr 13, 30. april 2009 og inneholder blant annet årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Innstilling: Årsberetning og årsregnskapet for 2008 som viser et overskudd på kr godkjennes. Overskuddet overføres i sin helhet til annen egenkapital. 2

3 SAK 3 KVALITETSKONTROLLUTVALGETS RAPPORT FOR 2008 Generalforsamlingen vedtok i 2006 i sak 6 å endre kvalitetskontrollens organisering ved å delegere ansvaret fra generalforsamlingen til styret. Det siteres fra protokollens sak 6, punkt b: b) Kontrollvirksomhetens organisering og gjennomføring underlegges styret i NARF. Styret delegeres ansvar for å oppnevne kvalitetskontrollutvalg, ajourholde utvalgets reglement og godkjenne virksomhetens økonomiske rammer. Styret skal gi en årlig orientering til generalforsamlingen om organisering, resultater og planer for kvalitetskontrollarbeidet. I 2007 ble kvalitetskontrollordningen tilpasset dette vedtaket gjennom endringer i retningslinjene og etablering av avtale med Regnskapsførerstiftelsen om selve gjennomføringen av kontrollvirksomheten. Kvalitetskontrollutvalget ble reoppnevnt, og retningslinjene for samarbeid med Kredittilsynet om kvalitetskontrollen er videreført i tråd med generalforsamlingens vedtak i Kontakten med Kredittilsynet er god, både den løpende kontakt og de formelle samarbeidsmøtene. Kredittilsynet har vært en aktiv bidragsyter i forbindelse med kvalitetskontrollseminarene som ble gjennomført over hele landet i 2007 og videreført i Regnskapsførerstiftelsen ble avviklet i 2008, og kvalitetskontrollen er som følge av dette overført til NARF med virkning fra regnskapsåret Reglementet (kopi til generalforsamlingen i 2008) og avtalen med kontrollørene er justert for denne endringen. Det er en intensjon at kvalitetskontrollen skal være selvfinansierende etter 2008, sist vedtatt på generalforsamlingen i Dette har nødvendiggjort en styregjennomgang av kontrollavgiftene. Styret har vedtatt å bruke samme gruppeinndeling som for beregning av serviceavgifter. Det er foretatt små justeringer i kontrollavgiftene fra og med I 2009 er det lagt inn en prisøkning på 5 %. Styret er opptatt av at medlemmene skal betale de reelle kostnadene for etterkontroller, og har besluttet å vurdere å øke avgiften for etterkontroller til de faktiske kostnadene. Bakgrunnen er et sterkt ønske om å minimalisere etterkontrollene samt oppnå økt profesjonalisering i bransjen. Prisen pr etterkontroll er som følge av dette økt fra kr til kr fra På slutten av året er kvalitetskontrollen tilført betydelige ressurser fra administrasjonenes fagteam. Kvalitetskontrollutvalgets virksomhetsrapport for 2008 med regnskapsrapport over de direkte kostnader samt plan for virksomheten i 2009 vedlegges. Innstilling: Informasjonen om kvalitetskontrollvirksomheten 2008 tas til etterretning. 3

4 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2008 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 4

5 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets virksomhet har også dette året vært gjennomført i tråd med samarbeidsavtalen som ble inngått med Kredittilsynet i Ettersom Regnskapsførerstiftelsen ble avsluttet i 2007 har virksomheten i kontrollvirksomheten i 2008 vært underlagt NARF. Det ble dette året gjennomført noen færre kontroller enn planlagt. Forut for kontrollene ble det i 2008 gjennomført 10 kvalitetskontrollseminarer, da med fokus på lovkrav og god regnskapsføringsskikk. 2. Kvalitetskontrollutvalget Kvalitetskontrollutvalget har i beretningsperioden hatt slik sammensetning: Inger-Berit Andersen (leder), Skatt Øst, Oslo. Torbjørn Johansen, Økonor Alta AS, Alta. Knut Lie, Orion Regnskap AS, Trondheim. Reidar Næss, Mercator AS, Sarpsborg. Unni Wentzel, Visma Services Norge AS, Oslo. Thorleif Egeland har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for utvalget. Utvalget har i 2008 avholdt 5 møter, hvorav 2 møter ble avholdt over 2 dager. 3. Kontrollører Til sammen har 33 kontrollører gjennomført kvalitetskontroller i Av disse deltok Ingfrid Hagen for første gang. Forut for kontrollsesongen ble det dette året gjennomført en to dagers kontrollørsamling på Kiel-fergen, hvor fokus ble satt på gjeldende krav til yrkesutøvelsen og viktigheten av en tilnærmet lik kontrollprosedyre. Følgende har vært engasjert som kontrollører i 2008: Andersen, Helge Mass Andersen, Roy Andersen, Thor Aune, Ann-Kristin Bull Bakken, Randulf Brennbakk, Linda Christensen, May Liz Dahl, Simon Dalby, Hans Dale, Erik Dybing, Wilheim Egenæs, Ellen Fredriksen, Ivar Gulbrandsen, Øyvind Hagen, Ingfrid Iversen, Anne Kari Jacobsen, Svend Erik Fjell Axepta Regnskap AS, Fredrikstad. Økonor Sandnessjøen AS, Sandnessjøen Andersen Økonomisenter AS, Sandefjord Økonomisenteret AS, Trondheim Visma Services Norge AS, Brattvåg Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Hattfjelldal. DMC Regnskap AS, Drammen Kvestor Oslo AS, Oslo Visma Services Norge AS, Hamar Dale Revisjon AS, Ålesund W Dybing Regnskaps og Rev.kontor, Egersund Tandem Regnskap AS, Høvik. Økoråd Hadsel AS, Stokmarknes Markedshuset ARS AS, Oslo Visma Services Norge AS - Lillehammer Økonomiservice AS, Lakselv Bokholderiet AS, Skallestad 5

6 Karlsen, Rolf-Morten Mølland, Grete Nordkvist, Solveig Olsen, Svend Erik Røed, Nils Røste, Bjørg, F. Steen, Asbjørn Sørbø, Jan Søreide, Svein Wegner Trøften, Ottar Unhjem, Rune Valentinsen, Liv Vestgård, Erling Wold, Rein Aasen, Morten Aasnes, Tom R. Økonor Narvik AS, Narvik Eminent Regnskap AS, Kristiansand Kristiansand SRT AS Regnskapstjeneste, Oslo NIRAs Dataregnskap AS, Sandvika Kvestor Oslo AS, Oslo Regnskapssentralen AS, Førde Hamelo AS, Ålesund Wegener Søreide AS, Bergen Økonor Kongsvinger, Kongsvinger Unhjems Regnskapsførsel, Oslo VALID Regnskap, Haslum Økonor Vest-Lofoten AS, Leknes Data Regnskapstjeneste AS, Oslo Tandem Regnskap AS, Høvik Merkantilservice AS, Tromsø 4. Kontrollvirksomheten 4.1 Generelt Utvelgelse av kontrollobjekter har også dette året skjedd med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Kredittilsynet, der det tas sikte på at alle medlemmene skal gjøres til gjenstand for kvalitetskontroll minst hvert 7. år. I noen grad er kontroller oppsatt med andre utgangspunkt, jf reglementets 2-2. Medlemmer som i svært liten grad er yrkesaktive i ekstern regnskapsførervirksomhet inntil 0,5 årsverk vurderes særskilt med hensyn til hvorvidt det skal gjennomføres stedlig kvalitetskontroll der eller ikke. Før det tas stilling til stedlig kontroll innhentes det informasjon om virksomheten til de aktuelle medlemmene. I 2008 ble det besluttet å ikke gjennomføre stedlig kontroll hos 29 slike medlemmer. 4.2 Antall gjennomførte kontroller Antall gjennomførte kontroller økte dette året fra 360 til 362. Av disse gjaldt 308 ordinære kontroller mens 54 gjaldt etterkontroller. Tilsvarende tall for tidligere år var: 2007: 360 (318+42) 2006: 331 (285+46) 2005: 322 (280+42) 2004: 278 (244+34). I tillegg ble det i 2008 gjennomført dokumentbasert tilsyn av 29 medlemmer med svært liten grad av yrkesutøvelse. 4.3 Kontrollresultatene Kontrollresultatene viste totalt sett omtrent tilsvarende nivå som året før. Resultatet av de gjennomførte kontrollene faller i en av følgende kategorier: 6

7 a) Godkjent - ikke behov for oppfølging (i noen tilfeller blir godkjenningen først gjort gjeldende etter nærmere bekreftelse fra medlemmet). b) Begrenset oppfølging - innen en gitt frist må den kontrollerte gi skriftlig tilbakemelding angående nærmere angitte forhold som pålegges utbedret. c) Ny kontroll. I noen tilfeller har utvalget fattet vedtak om begrenset etterkontroll som medfører at den nye kontrollen begrenses til kontroll av de områder som det ved forrige kontroll ble avdekket mangler ved. Etterfølgende oversikt viser resultatet etter utvalgets behandling av både ordinære kontroller og etterkontroller: Kategori Antall Antall medl. % byråer % % % Konklusjon Godkjent ,1 57,8 40, ,7 51,8 37,8 Begr. oppfølging ,4 29,5 39, ,5 33,8 39,3 Ny kontroll 78 11,5 12,7 20, ,8 14,4 22,9 Sum vedtak ,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 Ingen konklusjon 5 4 Sum kontroller Evaluering Evalueringene etter kontrollene i 2008 viser at kontrollene fortsatt oppfattes meget positive. Evalueringen ble som vanlig gjennomført ved at den kontrollerte anmodes om å markere sin oppfatning av en del forhold vedrørende kontrollen på en skala med karakter mellom 1 og 5 (1 = meget god, 5 = dårlig). Følgende resultat er fremkommet etter 224 mottatte evalueringsskjemaer (i parentes evalueringene fra 2007/2006): a) Hvordan vurderes utsendt forhåndsinformasjonen? 1.63 ( ) b) I hvilken utstrekning synes du spørsmålene i skjemaet som skulle besvares forut for kontrollen var relevante? 1.69 ( ) c) Hvor relevante synes du spørsmålsstillingene var under selve kontrollen? 1.49 ( ) d) Hvor egnet synes du kontrolløren var for oppgaven? 1.34 ( ) e) I hvilken utstrekning bidro kontrolløren med veiledning? 1.37 ( ) f) Totalinntrykket etter å ha vært gjenstand for kontroll ( ) 7

8 6. Regnskap Det ble i 2008 gjennomført 8 færre kontroller enn budsjettert. Årsresultatet på kr var bedre enn budsjettert, selv hensyntatt at det ble gjennomført noen færre kontroller enn forventet. 7. Avslutning Gjennomførte kvalitetskontroller i 2008 viste i utgangspunktet en fortsatt positiv tendens i kvalitetsnivået. Dette oppfattes i stor grad å ha sammenheng med gjennomføring av kvalitetskontrollseminaer som retter fokus på gjeldende kvalitetskrav. Imidlertid viste resultatene av altfor mange oppfølgingskontroller en altfor svak forbedring fra forrige kontroll. Det vil derfor framover være en spesiell utfordring å påvirke de medlemmer som viser seg å ha for dårlig kvalitet ved første kontrollbesøk å prioritere nødvendige omstillinger og eventuelt engasjere veiledere for å hjelpe til med dette. Kvalitetskontrollutvalget vil i denne sammenheng vurdere ulike tiltak som vi ønsker å presentere for styret i NARF. --- * --- Oslo, 23. mars 2009 Inger-Berit Andersen (leder) sign. Knut Lie sign. Reidar Næss Unni Wentzel Torbjørn Johansen sign. sign. sign. 8

9 Plan for kvalitetskontrollvirksomheten i 2009 Kvalitetskontrollvirksomheten vil i 2009 gjennomføres med utgangspunkt i gjeldende samarbeidsavtale med Kredittilsynet og i tråd med vedtatte retningslinjer for virksomheten. I tillegg er det vedtatt at det kvalitetsprosjektet som ble igangsatt høsten 2006 også skal videreføres i 2009, og det forventes at dette vil bety en fortsatt økning av kvalitetsnivået hos medlemmene. Antall kontroller Kontrollvirksomheten i 2009 tar sikte på å gjennomføre til sammen 370 stedlige kvalitetskontroller. Kontrollene vil i utgangspunktet gjelde medlemmer som det ikke har vært gjennomført kontroll hos i perioden I tillegg vil kontrollen omfatte medlemmer som har fått vedtak om etterkontroll. Det vil også bli vurdert å gjennomføre kontroller hos medlemmer når spesielle grunner taler for dette, for eksempel etter signaler i form av innkomne klagesaker. Regnskapsførere som er blitt medlemmer i 2008 vil i hovedregel ikke bli kontrollert før i Kontrollnivå og gjennomføring Det legges opp til at gjeldende kontrollskjemaer etter en evaluering og ajourføring skal benyttes også i Det vil bli vurdert å fjerne spørsmål hvor det sjelden eller aldri avdekkes mangler. Tidsaktuelle krav i lover og regler vil være gjenstand for en konkret vurdering og områder vi på denne bakgrunn mener det kan være viktig å sette fokus på vil resultere i innarbeidelse av nye spørsmål. Disse vil formodentlig erstatte mindre vesentlige spørsmål. Kontrollskjemaene vil bli oversendt Kredittilsynet til orientering når disse er klare. Kontrollørkorpset på ca 30 personer forventes i hovedsak å videreføres. Ved engasjement av nye kontrollører legges det vekt på kompetanse og bransjeerfaring. Det foretas en vurdering av gjeldende retningslinjer for kontrollgjennomføringene med sikte på å tilstrebe en tilnærmet lik kontrollprosedyre. Kontrollørenes uavhengighet til kontrollobjektet hensyntas ved kontrollgjennomføringen. Det tas også rimelig hensyn til geografisk avstand mellom kontrollørens virksomhet og kontrollobjektets. Økonomi og organisering De direkte kostnadene ved organisering og gjennomføring av kontrollvirksomheten i 2009 budsjetteres til kr Kontrollvirksomheten er fra om med underlagt NARF. 9

10 SAK 4 DISIPLINÆRUTVALGETS VIRKSOMHET I 2008 Disiplinærutvalget avholdt 4 møter i 2008 og ferdigbehandlet i alt 21 saker, hvorav en sak fra tidligere år. Antallet representerer en reduksjon fra foregående år (31 saker i 2007, 23 saker i 2006, 19 saker i 2005 og 21 saker i 2004). 10 saker var oversendt fra Kvalitetskontrollutvalget og gjaldt medlemmer som i forbindelse med gjennomførte kontroller ikke ble ansett å drive sin yrkesutøvelse i tråd med foreningens krav. 7 av disse sakene førte til eksklusjon av medlemskapet for en periode av 2 år, mens 3 saker ble tilbakesendt Kvalitetskontrollutvalget med anmodning om gjennomføring av ytterligere en kontroll. Kundeklager Det ble til sammen behandlet 11 saker. Av de ferdigbehandlede saker i denne kategori gjaldt klagene påstand om manglende utlevering av regnskapsmateriale etter skifte av regnskapsfører, honorarets størrelse og oppdragsutførelsen. Utvalget fant grunn til å gi kritikk/irettesettelse i 2 av sakene, og ekskludere medlemmet i 1 av sakene. Kritikken gikk på følgende forhold: - Manglende utlevering av materiale etter skifte av regnskapsfører - Ikke utarbeidet regnskap i hht til oppdragsavtalen - Mangelfull informasjon om prisøkning Antallet kundeklager i hht ovennevnte statistikk er ikke avskrekkende, men heller et resultat som våre medlemmer kan være stolte av. Finanskrisen som startet høsten 2008 medførte blant annet at næringslivets betalingsvilje og -evne ble redusert. Økte priser har medført at de næringsdrivende krever mer og høyere kvalitet på de utførte regnskapstjenester. I resultat har denne utviklingen medført en sterk økning i antall konflikter mellom regnskapsførere og deres kunder. Fagteamet bruker betydelig ressurser på å bistå medlemmer og deres kunder som er i konflikt og gjennom dette arbeidet fortrinnsvis bidra til at saker løses i minnelighet. Arbeidet er krevende, men viktig, da denne type konflikter og håndteringen av denne i stor grad handler om bransjens anseelse. Innstilling: Orienteringen om Disiplinærutvalgets virksomhet i 2008 tas til etterretning. 10

11 SAK 5 APPELLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2008 Appellutvalget har i 2008 avholdt 3 møter og behandlet 7 ankesaker, hvorav 1 sak gjaldt eksklusjon av medlemskap etter initiativ fra Kvalitetskontrollutvalget. De øvrige saker gjaldt klage på medlemmets oppdragsutførelse og/eller størrelse på utfakturert honorar. I halvparten av sistnevnte saker hadde Disiplinærutvalget vedtatt irettesettelse av innklaget medlem. Disiplinærutvalgets vedtak om eksklusjon av medlemskap ble opprettholdt. Med ett unntak ble Disiplinærutvalgets vedtak opprettholdt også i de andre sakene. Unntaket gjaldt en sak der Disiplinærutvalget hadde vedtatt irettesettelse av medlemmet for ikke skriftlig å ha varslet kunden om at arbeidet ville bli stanset som følge av manglende betaling. Appellutvalget fant her grunnlag for å gi medlemmet medhold og vedtaket om irettesettelse ble opphevet. Innstilling: Orienteringen om Appellutvalgets virksomhet i 2008 tas til etterretning. 11

12 SAK 6 VEDTEKTSENDRING BAKGRUNN Valgkomiteen består av 4 medlemmer, hvor 3 velges på generalforsamlingen og 1 oppnevnes av styret. Bakgrunnen for denne ordningen har trolig vært at styret som sitter med stor kompetanse om foreningens behov, skal ha mulighet til å informere om sin kunnskap i valgkomiteens arbeid. På generalforsamlingen i 2008 i forbindelse med at valgkomiteens leder presenterte valgkomiteen innstilling, ble det foreslått at hele valgkomiteen i fremtiden bør velges av generalforsamlingen. Det vises til generalforsamlingsprotokollen: SAK 11 VALG AV STYRE, DISIPLINÆRUTVALG, APPELLUTVALG, OG VALGKOMITÉ. Valgkomiteens leder Morten Aasen gjorde rede for valgkomiteens sammensetning og de kriterier som er lagt til grunn for innstillingen. Han takket for gode innspill og presenterte valgkomiteens forslag. Kandidatene Asle Hindenes, Fred Bråthen og Ingvild Heiene Gaarder presenterte seg selv. Valgkomiteen leder kommenterte valgkomiteens sammensetning og begrunnet hvorfor alle medlemmene i komiteen bør velges av generalforsamlingen. Styrets leder signaliserte at dersom generalforsamlingen ikke fremmet innsigelser, vil styret til neste generalforsamling foreslå en vedtektsendring som medfører at alle valgkomiteens medlemmer velges på generalforsamlingen. Det framkom ingen innsigelser. BEGRUNNELSE Valgkomiteens begrunnelse for at hele valgkomiteen bør velges av generalforsamlingen er som følger: Først og fremst må det antas at valgkomiteen skal være uavhengig og hensikten skal være at den er valgt på og av generalforsamlingen i NARF. Det fremgår av vedtektene at et av medlemmene skal oppnevnes av styret. Dette kan være uheldig på flere måter. Valgkomiteen får en binding til styret, som kan være uheldig. Valgkomiteen skal vurdere det sittende styret og dets arbeid. Dette kan frembringe en interessekonflikt for det styremedlemmet som også er medlem av valgkomiteen. Tilsvarende kan det være vanskelig for et styremedlem som er del av valgkomiteen å diskutere sine styrekolleger. Videre kan også taushetsplikten, som vil være nødvendig, by på utfordringer for den det gjelder. Som en oppsummering er det valgkomiteens oppfatning, at fordelen med at styret oppnevner et medlem ikke overstiger de ulemper en slik ordning medfører. Således er det valgkomiteens 12

13 innstilling at retningslinjene for valgkomiteen endres. Da det også er vedtektsfestet, må saken fremlegges på generalforsamlingen. Vedtektene lyder som følger på dette området: 14. Valgkomiteen Valgkomiteen består av 4 medlemmer. 3 medlemmer velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis fra flere landsdeler, og 1 medlem oppnevnes av styret. Funksjonstiden er 1 år. Sammenhengende funksjonstid for medlemmer av valgkomiteen skal maksimalt være 4 år. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen blant de 3 medlemmer generalforsamlingen velger. Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til alle valg på den ordinære generalforsamling, samt å fremme forslag på honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte i henhold til vedtektene 8b. Styret fremmer på denne bakgrunn følgende Innstilling: Vedtektenes 14 første ledd endres slik: 1) andre setning strykes og første setning endres til: Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer, fortrinnsvis fra flere landsdeler, som alle velges av generalforsamlingen. 2) siste setning i første ledd strykes. 13

14 SAK 7 ORIENTERING OM PLANER OG BUDSJETT FOR VIRKSOMHETEN I NARF Ekstra AS Innledning NARF Ekstra AS ble etablert som et heleid datterselskap av NARF i desember 2002 i tråd med generalforsamlingsvedtak i juni Generalforsamlingen vedtok i 2003 at det skal gis en årlig orientering om planer og budsjett for virksomheten i selskapet. Strategi Aksjeselskapet har vist en positiv utvikling på mange områder og har i tiden etter etableringen skapt en solid markedsposisjon innen regnskapsførerbransjen. Det arbeides målrettet for å bli den foretrukne leverandøren av kompetanseprodukter. Høsten 2007 vedtok styret en ny strategi for selskapet med følgende forretningsidè: NARF Ekstra skal inspirere regnskapsbransjen og levere kompetanseproduktene. Kompetanseproduktene er inndelt i tre hovedgrupper; NARF kurs, NARF fag og NARF fordel. Ambisjonen er å bygge så gode produkter og tjenester at det i markedet oppfattes som merkenavn, noe som også bidrar til at NARFs totale omdømme heves. Det tas sikte på å styrke merkenavnet NARF-kurs i strategiperioden. Som følge av den endringen som nå skjer i regnskapsførerrollen, vil styret prioritere utviklingen av kompetanseprodukter rettet mot rådgiverrollen. Medlemsbyråene er fortsatt hovedmålgruppen, men det er en klar intensjon om at vi skal etablere oss i eksternmarkedet i denne strategiperioden. Det legges ned betydelige ressurser i fag- og markedsarbeid i tillegg til at kursvirksomheten er svært omfattende og involverer hele organisasjonen. Kursvirksomheten viser en meget god utvikling, og er hovedårsaken til de gode resultatene. Det planlegges å øke serviceavgiftene med 5 % pr år. Avviklingen av Regnskapsførerstiftelsen har resultert i økt andel av felleskostnader fra 2007 til Det planlegges å styrke administrasjonen i 2009 og Det satses kontinuerlig på å videreutvikle den elektroniske kommunikasjonene med medlemmene og omverdenen, her er helt sentral. I 2009 skal Finn en regnskapsfører videreutvikles til en betydelig markedsportal for næringslivet som vil komme i kontakt med en regnskapsfører. Vi har som mål at alle skal velge et byrå tilknyttet oss. Som følge av at vår leieavtale går ut sommeren 2009, og at gården ble solgt i 2008 har virksomheten ved årets utgang inngått ny leieavtale i Øvre Vollgate. Det gjennomføres en omfattende ombygging, og vi får en betydelig utvidelse av arealet. Det er dermed lagt et grunnlag for videre vekst i moderne lokaler i Oslo sentrum. Husleiekostnadene vil øke fra og med 2009, anslagsvis med 1,2 mill. Det vises forøvrig til regnskap og årsberetning. Regnskapet for 2008 ble avsluttet med et overskudd på kr Det er besluttet et utbytte på kr Budsjettert overskudd for 2009 er kr Styrets budsjettramme for 2010 viser et overskudd på kr etter at det er satt av kr til utbytte. Innstilling: Generalforsamlingen tar informasjonen til etterretning. 14

15 SAK 8 FASTSETTELSE AV HONORAR OG GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE FOR VALGPERIODEN Satser for honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte, der T reguleres med 5 % som tilsvarer utviklingen i grunnbeløpet: Styrets leder 200T Styrets nestleder 90T Styrets øvrige medlemmer 50T Styrets 1. varamedlem 10T Disiplinærutvalgets leder 20T Disiplinærutvalgets medlemmer 10T Ekstern vararepr. for leder d.u. 10 T Appellutvalgets leder 16T Appellutvalgets medlemmer 6T Ekstern vararepr. for leder a.u. 6T Valgkomiteens leder 16T Valgkomiteens medlemmer 6T Møtegodtgjørelse utbetales i samme valgperiode etter følgende satser: Ordinær godtgjørelse per møtedag 8T Kortere møter, herunder organiserte og forberedte telefonmøter, godtgjøres etter medgått tid. Eksterne møter godtgjøres tilsvarende interne møter. 3. T fastsettes til T reguleres årlig tilsvarende siste års regulering av Grunnbeløpet i Folketrygden. Etter innstilling fra valgkomiteen vedtar generalforsamlingen øvrige endringer i satser og godtgjørelser. 4. For godtgjørelse til representanter i styre/administrasjonsoppnevnte utvalg skal ovenstående være retningsgivende for de honorar og godtgjørelser som fastsettes. Satsene i punkt 1 og 2 er bruttosatser som fordeles mellom NARF og NARF Ekstra AS ifølge den til enhver tid gjeldende nøkkel. Styrehonorar og dagshonorar er personlig og innberettes som lønn. Skattekort må leveres NARF så raskt som mulig. Utvalgsledere rapporterer til administrasjonen om gjennomførte møter med deltakerlister. 15

16 Fast honorar utbetales to ganger i året henholdsvis juni og desember. Løpende honorar utbetales en gang per måned. Innstilling: Det foreslås ingen endringer i honoreringen for valgperioden utover den foreslåtte justeringen som følge av endringen i grunnbeløpet. 16

17 SAK 9 RETNINGSGIVENDE BUDSJETTRAMMER OG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2009 I henhold til vedtektene 8 skal generalforsamlingen bl.a. behandle retningsgivende budsjettrammer, herunder medlemskontingent og kontrollavgift for neste år. Vedlagt følger styrets forslag til budsjettrammer for 2010 sammenlignet med budsjett for 2009 og regnskap for 2008, 2007 og Budsjettrammene har tradisjonelt bygget på vekst i medlemstallet. Dette anses som helt nødvendig for å oppnå slagkraft i påvirkningsarbeidet. Vi opplever en jevn og god økning i medlemsantallet, som følge av økt tilstrømning til bransjen og kontinuerlig vervearbeid. Våre medlemsbyråer har passert 78 % av bransjens omsetning (2006-tall), og det kan slås fast at de fleste byråene er tilknyttet NARF. Foreningen har avtale med de største byråene som bla omfatter intensjon om å melde inn alle autoriserte medarbeidere. Det er fortsatt slik at ikke alle autoriserte regnskapsførere i de øvrige byråene er medlem i NARF. Myndighets- og mediearbeidet krever stadig større ressurser. I tillegg kommer en stadig økende internasjonal kontakt. Dette medfører at en større andel av enkelte medarbeideres lønning belastes NARF. I tillegg medfører avviklingen av stiftelsen at alle felleskostnader må fordeles på færre enheter. Det er totalt 22 ansatte ved utgangen av året. Det planlegges å styrke bemanningen med 2 nye medarbeider i 2009 og 1 ny i Kvalitetskontrollavgiftene er økt med 5 %. Aksjeutbytte fra datterselskapet finansierer øvrig drift i foreningen. Foreningen har solid økonomi, og styret har derfor besluttet å avvente en vurdering av økning i kontingenten. På denne bakgrunn fremmes slik Innstilling: 1) Styrets forslag til retningsgivende budsjettrammer for NARF i 2010 med et overskudd på kr godkjennes. 2) Kontingentene beholdes uendret i

18 Budsjettrammer for 2010 Rammer Budsjett Resultat Resultat Resultat Inntekter Medlemskontingent Kvalitetskontrollen Sum inntekter Kostnader Kvalitetskontrollen Personalkostnader Honorar/møtekostnader tillitsvalgte Administrasjonskostnader Erfa/Komp.nettverk/Storbyråkont Markedsføring Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Perduco - Næringslivsundersøkelse Fagteamet Medlemskap i EFAA Sum kostnader Resultat før finansposter Resultat finansposter Utbytte fra NARF Ekstra AS Årsresultat Utbytte for 2009 er ikke budsjettert, men det opplyses at budsjettert overskudd i NARF Ekstra AS for 2009 er 4,6 mill. 18

19 SAK 10 VALG AV STYRE, DISIPLINÆRUTVALG, APPELLUTVALG, KONTROLLUTVALG OG VALGKOMITÉ Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i juni 2009 Styre: Innstilling Funksj. Maks tid Innv tid Leder: Asle Hindenes Økonor Nordhordland PÅ VALG 1 år 2008 Isdalstø, Hordaland Nestleder Vigdis Bjellånes Veslefrikk Regnskap AS PÅ VALG 1 år 2007 Bodø, Nordland Styremedlemmer: Marith B. Størseth Optimal Regnskap AS ikke på valg 2 år 4 år 2006 Orkanger, Sør-Trøndelag Fred Bråthen Kvestor AS ikke på valg 2 år 4 år 2008 Oslo Ingvild Heiene Gaarder Heiene Regnskap AS ikke på valg 2 år 4 år 2008 Oslo Morten Carlsen Mirror Accounting AS PÅ VALG 2 år 4år NY Oslo Laila Hetland Tveit Regnskap AS PÅ VALG 2 år 4år NY Haugesund Varamedlemmer: Ann-Kristin Bull Aune Økonomisenteret AS NY 1år 2009 Trondheim Ole Johan Bueklev Proøk Økonomi og Prosjektstyring AS PÅ VALG 1 år 2008 Søgne Ellen Aamodt Akonto Økonomi as NY 1 år

20 Generalforsamlingsvalgte utvalg: Disiplinærutvalget (2 år) 1 av medl. på valg hvert år Leder Ingebjørg Harto NHO PÅ VALG 1 år Oslo Kai Egil Magnussen Axepta Regnskap AS PÅ VALG 2 år 6 år 2005 Fredrikstad Kari Berg Agenda Regnskapsbyrå AS ikke på valg 2 år 6 år 2006 Nøtterøy Varamedlem Anne-Kari Iversen Økonomiservice AS PÅ VALG 1 år Lakselv Pers.varmedl. for leder Roy Kristensen Handelshøyskolen BI PÅ VALG 1 år Oslo Apellutvalget (2 år) 2 av medl. på valg hvert år Leder Torild M. Brende Oslo Tingrett PÅ VALG 1 år Oslo Medlemmer Lene Kvia Skjee Regnskap AS PÅ VALG 2 år 6 år 2007 Stokke Ola Henning Andersson Kvestor Gjøvik AS PÅ VALG 2 år 6 år 2005 Gjøvik Erik Bjørnstad Øko-Rom AS ikke på valg 2 år 6 år 2006 Skjetten Einar Sørlie Main Partner AS (Økonor) ikke på valg 2 år 6 år 2008 Vararepresentant for leder Trond Erik Andersen Simonsen Føyen Advokatf DA PÅ VALG 1 år Oslo Varamedlem: Jarle Tveit Tveit Regnskap AS PÅ VALG 1 år Skjold, Rogaland Valgkomite Leder: Morten Aasen Tandem Regnskap AS PÅ VALG 1 år 4 år 2007 Høvik 20

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer