Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3"

Transkript

1 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3

2 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING Plitiske rganer Administrative rganer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Langsiktige strategier Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal g transprtstrategi fr Oslreginen Ssial infrastruktur Dialg g samspill med eksterne aktører REGNSKAP VEDLEGG: Medlemmer i Oslreginen

3 FORORD (Ettersendes) Osl, mars 2009 Erling Lae, leder av Oslreginens styre Byrådsleder i Osl kmmune 3

4 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER Den strategiske samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert Pr består alliansen av 57 kmmuner g t fylkeskmmuner i hvedstadsmrådet. Hrten kmmune ble tatt pp sm nytt medlem fra Samarbeidet er et svar på en situasjn der Oslreginen pplever sterkt vekstpress i et nasjnalt perspektiv, g samtidig skjerpet knkurranse fra stadig sterkere eurpeiske strbyreginer. I Oslreginens stiftelsesmøte ble det vedtatt en samarbeidsplattfrm sm bl.a. angir følgende rammer: Strukturert g målrettet reginalt samarbeid skal gi grunnlag fr samrdnet pptreden i saker sm er viktige fr reginen. Samarbeidet skal rettes inn mt mråder der samrdning av deltakernes innsats vil være viktig, enten frdi ppgavene ikke kan ivaretas alene, eller frdi det i dag ikke er arenaer sm ivaretar ppgavene tilstrekkelig gdt Samarbeidet er basert på frivillighet g et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennm å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, blig- g servicereginen sm hvedstadsmrådet utgjør. Samarbeidsalliansen har følgende satsingsmråder: prfilering, nasjnalt g internasjnalt kmpetanse g verdiskaping utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn ssial infrastruktur 4

5 2. OSLOREGIONENS ORGANISASJON 2.1 Plitiske rganer Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet er Oslreginens høyeste rgan, g ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier fr samarbeidet i Oslreginen, g fastsetter årlig medlemskntingent. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd hldes rdinært én gang hvert kalenderår. I 2008 ble det årlige møtet arrangert 8. september. Følende saker var til behandling: årsrapprt 2007 medlemskntingent 2009 strategier Rådsmøtet ble kmbinert med en knferansedel der felles reginal prfilering g arbeid med næringsutvikling var tema. Knsulent Hallgeir Aalbu, SWECO Eurfutures, innledet m hvrdan en samarbeidsallianse kan bidra til å styrke reginens knkurransekraft, g Knsernsjef Olle Zetterberg i Stckhlm Business Regin presenterte erfaringer fra Stckhlm under møtets knferansedel. Rådsmøtet ble avsluttet med middag g mvisning i Den Nrske Operaen i Bjørvika. Styret Styret er det utøvende rgan fr Oslreginen, g ivaretar Oslreginens interesser mellm møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger g vedtar blant annet årlig handlingsprgram g budsjett fr samarbeidsalliansens virksmhet. Osl kmmune, fylkeskmmunene g reginrådene har én representant hver i styret. Oslreginens styre har hatt følgende sammensetning i 2008: Osl kmmune: Byrådsleder Erling Lae (leder) Nedre Glmma reginråd: Ordfører Jan Olaf Engsmyr, Sarpsbrg kmmune (nestleder) Akershus fylkeskmmune: Fylkesrdfører Nils Aage Jegstad Østfld fylkeskmmune: Fylkesrdfører Ole Haabeth Øvre Rmerike Utvikling: Ordfører Terje Tesl, Eidsvll kmmune Samarbeidsrådet fr nedre Rmerike: Ordfører Anita Orlund, Skedsm kmmune Fllrådet: Ordfører Christian Hintze Hlm, Nesdden kmmune Reginrådet fr Indre Østfld: Ordfører Svein Olav Agnalt, Skiptvet kmmune Reginrådet fr Mssereginen: Ordfører Paul-Erik Krgsvld, Mss kmmune Haldenreginen: Ordfører Per-Kristian Dahl, Halden kmmune Reginrådet fr Hadeland: Ordfører Anders Larmerud, Lunner kmmune Rådet fr Ringeriksreginen: Ordfører Kjell Hansen, Ringerike kmmune Vestreginen: Ordfører Karl Einar Halsestad, Sande kmmune Rådet fr Drammensreginen: Ordfører Ulla Nævestad, Lier kmmune 5

6 Styret hadde 7 regulære møter i 2008, g behandlet 64 saker. Viktige saker til behandling: Årsrapprt g regnskap 2007 Oslreginens handlingsprgram g budsjett 2008 Strategier , innstilling til samarbeidsrådet Medlemskntingent 2009, innstilling til samarbeidsrådet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen. Uttalelse til transprtetatenes frslag til Nasjnal Transprtplan Deltakelse i samarbeid m Reginalt utviklingsprgram fr Osl g Akershus Samarbeidsavtale med Osl Teknpl AS Revidert prsjektbeskrivelse Fritt kmmunalt tjenestevalg 2.2 Administrative rganer Sekretariatet har sekretariatsansvar fr samarbeidsrådet g styret i Oslreginen. Sekretariatet har det løpende plan- g budsjettansvaret fr Oslreginen, ivaretar verrdnet krdinering av Oslreginens administrative arbeid g samrdner Oslreginens utadrettede virksmhet. Sekretariatet har t faste stillinger. Krdineringsgruppen: Gruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, infrmere m g frankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsrganisasjnene, g målbære synspunkter g innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Osl kmmune g de deltakende fylkeskmmunene g reginrådene. Faggrupper: I utgangspunktet ble det etablert en faggruppe fr hver av Oslreginens pririterte satsingsmråder. Gruppene skal bidra til strategiutvikling g er ansvarlig fr utredningsppdrag g lignende på ppdrag fra Oslreginens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskmmunene, Osl kmmune g reginrådene i Oslreginen. Pr er det t aktive faggrupper, mens de t øvrige er rerganisert g erstattet med prsjektgrupper. Prsjektrganisering: Når ppgaver skal prsjektrganiseres, er faggruppene basis fr sammensetning av prsjektgrupper, eventuelt supplert med eksterne representanter. Følgende tiltak i egen regi har vært prsjektrganisert i 2008: Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen (avsluttet januar 2008) Piltprsjekt den grenseløse regine, m fritt kmmunalt tjenestevalg Ledere av administrative grupper 2008: Fagsjef Hallvard Lunde, Osl kmmune, Krdineringsgruppen Direktør Kari Garmann, Oslreginens sekretariat, Faggruppe fr prfilering Senirrådgiver Hans-Erik Fsby, Østfld fylkeskmmune, Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn (vår 2008) Plansjef Elisabeth Dahle, Østfld fylkeskmmune, Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn (høst 2008) Senirarkitekt Jhan Brchgrevink g sjefsingeniør Bjørn W. Helgesen, Plan- g bygningsetaten, Osl kmmune, Prsjektledere fr Areal- g transprtstrategi fr Oslreginen. 6

7 Kmmunaldirektør Wenche Grinderud, Bærum kmmune, leder av administrativ styringsgruppe fr prsjektet Den grenseløse reginen (høst) 2.3 Faste samarbeid Osl Teknpl IKS Våren 2008 inngikk Oslreginen en rammeavtale m samarbeid med Osl Teknpl IKS, et nærings- g markedsføringsselskap eid av Osl kmmune g Akershus fylkeskmmune. Rammeavtalen mfatter ppfølging av felles reginal strategi fr internasjnal prfilering, En kunnskapsprfil fr Oslreginen, samt ppfølgingen av Hvedstadsprsjektet g reginens fem sterke næringsklynger. Begge disse prsjektene inngår i Reginalt innvasjnsprgram Osl g Akershus (RIP), g sekretariatet har vært representert i styringsgruppen fr dette prgrammet. KOM-knferansen Knferansen Kunnskap g Møteplass (KOM-knferansen) ble arrangert fr andre gang 9. september Denne gang sm en dagsknferanse i tilknytning til Oslreginens rådsmøte. Arrangementet er et samarbeidsprsjekt der følgende parter deltk i 2008: NHO Osl g Akershus, Osl Teknpl, Innvasjn Nrge, Akershus fylkeskmmune, Universitetet i Osl, Nrges frskningsråd g LO, i tillegg til Oslreginen. 7

8 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Langsiktige strategier Med utgangspunkt i styrevedtak av januar 2008, ble det satt i gang et arbeid med utvikling av samarbeidsalliansens langsiktige strategier. Vedtaket frutsatte gså en gjennmgang av erfaringene så langt g videreutviklingen av alliansens rlle sm reginal aktør. Samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert Hvedfkuset var i de påfølgende år rettet mt å utfrme reginale strategier på de fire pririterte innsatsmrådene prfilering, kmpetanse g verdiskaping, areal- g transprtutvikling g ssial infrastruktur. Etter tre år var det høstet knkrete erfaringer med samarbeidsalliansens virksmhet, ne sm ga grunnlag fr refleksjn m mål, arbeidsfrmer g resultater. I løpet av 2008 ble det etter hvert klart at regjeringens frvaltningsrefrm ikke ville medføre vesentlige endringer i fylkeskmmunenes ansvar g ppgaver. Dette aktualiserte behvet fr å videreutvikle samarbeidet i Oslreginen fr å styrke reginen nasjnalt g internasjnalt. Det var på denne bakgrunn styret i Oslreginen vedtk å igangsette arbeidet med henblikk på å få vurdert hvrdan de etablerte strategier kunne følges pp g m det var behv fr å justere innsatsmrådene g strategiene. Arbeidet ble lagt til samarbeidsalliansens administrative krdineringsgruppe. Oppdraget var å utarbeide frslag til strategiske føringer sm kunne legges fram fr styret før smmeren Sm grunnlag ble det avhldt en wrk-shp i april hvr eksterne utredningsmiljøer g fagpersner i Oslreginen fikk anledning til å gi innspill til strategiarbeidet. En hvedknklusjn fra wrk-shpen var at det er ptensial fr økt samhandling g felles innsats innen det sm kan defineres sm den funksjnelle Oslreginen. Ingen annen rganisasjn dekker dette gegrafiske mrådet, ne sm gir samarbeidsalliansen en viktig plattfrm fr å utvikle et mer strukturert g målrettet reginalt samarbeid. Utvikingen av Oslreginens rlle sm strategisk allianse ble derfr fremhevet sm et viktig verrdnet tema. Frslaget til langsiktige strategier fr Oslreginen, sm ble behandlet av styret i juni g vedtatt av Rådet i september 2008, mfattet utredninger g prsjekter fr å vurdere samhandling g rlledeling i frhld til eksisterende samarbeidsstrukturer g arenaer, behv fr en felles næringsplitisk strategi g et felles gjennmføringsrgan fr prfilering g næringsutviking. Videre mfattet frslaget knkret ppfølging av den vedtatte areal- g transprtstrategi fr Oslreginen g at piltprsjektet Den grenseløse reginen videreføres. Høsten 2008, i etterkant av Rådets vedtak, ble det utarbeidet skisser til prsjekt- g aktivitetsplaner fr ppfølging av strategiene. Viktige avklaringer var knyttet til hvilket ambisjnsnivå man skulle legge seg på; ressursmessig, rganisatrisk g øknmisk. Det ble gså fkusert på rekruttering av deltagere inn i aktuelle fag- g prsjektgrupper. Frmell igangsetting av nye prsjekter ble satt til januar Prfilering Målet fr samarbeidsalliansens prfileringsarbeid er å styrke kjennskapen nasjnalt g internasjnalt til Oslreginens frtrinn g muligheter sm nærings- g kunnskapsregin. Styret ga smmeren 2007 psitiv støtte til et felles strategidkument, En kunnskapsprfil fr Oslreginen, g dette har siden ligget til grunn fr arbeidet. Oppfølging av den internasjnale 8

9 prfileringsstrategien er kblet til Reginalt Innvasjnsprgram fr Osl g Akershus (RIP). Oslreginens sekretariat er representert i styringsgruppen fr RIP-samarbeidet, mens faggruppen fr prfilering er referansegruppe fr prsjektene. Øvrige parter er Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, g Innvasjn Nrge. Oppfølgingen knyttet til prfileringsstrategien er delt i tre kategrier; innhld g prfileringsmateriell, PR g markedsføring, samt drift av servicekntr fr næringslivet g samrdningsarbeid. Osl Teknpl IKS er gjennmføringsrgan fr arbeidet. Knyttet til Oslreginens deltagelse i prfileringssamarbeidet legger Osl Teknpl nå, så langt det er praktisk mulig, pp til at alt internasjnalt prfileringsmateriale skal reflektere hele Oslreginens gegrafi, ikke bare Osl g Akershus. Et av de første tiltakene sm ble gjennmført var et frprsjekt m internasjnal rekruttering av høyt kvalifiserte kunnskapsarbeidere til Oslreginen. Frprsjektet ble ledet av Innvasjn Nrge g ble ferdigstilt våren Resultatene fra frprsjektet ble presentert fr Oslreginens styre i ktber. Nasjnalt har samarbeidsalliansen prfilert seg gjennm utarbeidelse av et bilag til Dagens Næringsliv i mai 2008, der Oslreginen g en rekke sentrale reginale aktører ble presentert i str bredde. Dette bilaget ble gdt mttatt. 3.3 Kmpetanse g verdiskaping Utgangspunktet fr prsjekter g tiltak knyttet til kmpetanse g verdiskapning er en analyse av Oslreginen sm et nasjnalt tyngdepunkt fr kunnskapsbasert næringsliv. Innsatsmråder i 2008 var: Hvedstadsprsjektets klyngesatsning Hvedstadsprsjektet tar utgangspunkt i de fem næringsklyngene i reginen med størst internasjnalt ptesial; maritim, energi g miljø, IKT, life science g kultur. Målet er å videreutvikle g frsterke det etablerte klyngesamarbeidet fr å øke reginens knkurranseevne. Hvedstadsprsjektet g satsingen på klyngembilisering inngår i Reginalt Innvasjnsprgram fr Osl g Akershus (RIP), g samarbeidspartene i prsjektet er Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, Oslreginen samt aktører fra næringsliv g FU-miljøer innen de enkelte næringsklynger. Osl Teknpl IKS er gjennmføringsrgan fr arbeidet. Sm følge av Oslreginens deltagelse i Hvedstadsprsjektet har nå bedrifter g FUinstitusjner utenfr Osl g Akershus samme mulighet til å melde seg på de aktiviteter g arbeidsgrupper sm arrangeres g gjennmføres i regi av de fem klyngenettverkene. I 2008 har Osl Teknpl hatt møter med aktører i Buskerud, Vestfld g Østfld der tema har vært samarbeidsflater pp mt klyngeinitiativene g felles prfileringsarbeid. Knkret har møtene resultert i at Høgsklen i Vestfld nå er aktivt med innen Osl Maritime Nettverk, samt i et samarbeid m felles markeringer av de kreative næringene (Osl Regin Kreative Week). Spørsmålet m etablering av nye klynger har vært drøftet. Knkret har etablering av henhldsvis en finansklynge g en nanteknlgiklynge vært vurdert. Knklusjnen har imidlertid blitt at det ikke ennå er grunnlag fr dette. Nærings- g klyngeutviklingssamarbeidet vurderes løpende med de andre delene av Oslreginen, spesielt Buskerud g Østfld fylkeskmmune. I regi av Frskningsrådets prgram Virkemidler fr Reginal Innvasjn (VRI) arbeides det nå fr å utvikle tettere kntakt g samarbeid, bl.a gjennm fylkene rundt Oslfjrden. Sm en del av samarbeidsalliansen Oslreginens ppfølging av Hvedstadsprsjektet ble Osl Teknpl gitt i ppdrag å gjennmføre prsjektet Trådløs Kulturregin. Målet med prsjektet var å gjennmføre en kartlegging av infrmasjnsstrategier g teknlgiske løsninger blant kulturinstitusjner i Oslreginen. Resultatet av kartleggingen er rapprten 9

10 Uten en tråd?, sm frelå i april Rapprten viser bl.a. at kulturinstitusjnene i utstrakt grad satser på bruk av web-teknlgi i infrmasjnen til sine brukere g målgrupper. Rekruttering til realfag Søkning til teknlgi- g realfagsstudier fr Oslreginen er en undersøkelse av rekrutteringen til realfag g teknlgiske fag på universitets- g høgsklenivå. Hvedfrmålet med undersøkelsen var å undersøke m rekrutteringen til teknlgi- g realfagstudier er blitt styrket i de senere årene. Rapprten fra undersøkelsen, sm ble gjennmført av NIFU STEP, ble presentert i januar Den viser samlet en økning i antall søkere g en viss bedring i deres kvalifikasjner, men samtidig stre variasjner fr de ulike deler av Osl-reginen. KOM 2008 (Kunnskap g Møteplass) Knferansen Kunnskap g Møteplass ble 9. september 2008 arrangert fr andre gang. Denne gang sm en dagsknferanse i tilknytning til Oslreginens rådsmøte. Samarbeidsparter var NHO Osl g Akershus, Osl Teknpl, Innvasjn Nrge, Akershus fylkeskmmune, Universitetet i Osl, Nrges frskningsråd g LO, i tillegg til Oslreginen. Tema fr knferansen var Fra ptensial til resultater Oslreginen sm internasjnal kunnskapsregin, g hensikten var å synliggjøre Oslreginens styrker g muligheter innen næringsutvikling g FU - internasjnalt, nasjnalt g reginalt. Knferansen ble gjennmført på Felix knferansesenter på Aker Brygge med drøyt 100 deltakere fra plitikk, næringsliv, frskning g virkemiddelapparat. Knferansen ga gde eksempler på innvasjn g nyskaping i reginen. Det er en målsetting å videreføre knferansen sm en årlig møteplass fr det ffentlige, næringslivet g FU-miljøene i Oslreginen. Viktige målgrupper er næringsliv, virkemiddelaktører i innvasjnssystemet g utdannings- g frskningsinstitusjner i Oslreginen, i tillegg til Oslreginens medlemmer. 3.4 Areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Arbeidet med prsjektet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen, et 2-årig prsjekt, ble avsluttet i våren Frslaget til strategidkument ble sendt på åpen høring høsten 2007, g høringsinnspillene viste bred tilslutning til de freslåtte hvedgrep. Prsjektet ble avsluttet med sluttbehandling av strategidkumentet i Oslreginens styre i januar 2008 g påfølgende behandling i medlemskmmunene. Prsjektets målsetting var mer samrdnet areal- g transprtutvikling i reginen, g større gjennmslag fr reginens samferdselspririteringer. Prsjektets utgangspunkt var at den økte internasjnale knkurransen krever stadig større g mer effektive reginale arbeidsmarkeder fr å kunne hevde seg, samtidig sm økt fkus på miljø g glbal ppvarming skaper behv fr nye g mer miljøvennlige løsninger når det gjelder arealbruk g transprt. Det vedtatte strategidkumentet legger til grunn at disse utfrdringene bør løses ved at det legges til rette fr flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder, bevaring av grøntstrukturen mellm dem g et effektivt g miljøvennlig transprtsystem sm knytter den flerkjernede reginen sammen. Det anbefales at transprtsystemet skal baseres på skinnegående kllektivmidler i kmbinasjn med et vegsystem sm har gd fremkmmelighet fr kllektivtrafikken. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen er et viktig grunnlag fr reginens egen planlegging (fylkes- g kmmuneplaner) g utgangspunkt fr reginens innspill til nasjnale samferdselspririteringer, spesielt Nasjnal transprtplan Prsjektets rganisering g arbeidsfrmer har sikret bred frankring i medlemsrganisasjnene, tett samarbeid med statlige samferdselsmyndigheter g samrdning med andre relevante prsesser. Finansieringen av prsjektet var et spleiselag mellm samarbeidsalliansen, Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, Østfld fylkeskmmune g Fylkesmannen i Osl g Akershus. Knyttet til arbeidet med Oslreginens strategier ble det i rådsmøtet i september 2008 vedtatt å følge pp areal- g transprtstrategien fr Oslreginen, gjennm å dkumentere utbygging g fysisk planlegging i frhld til Oslreginens strategier g 10

11 etablering av kriterier fr dette, samt utvikle en helhetlig strategi fr gdslgistikk i Oslreginen. 3.5 Ssial infrastruktur Prsjektet Fritt kmmunalt tjenestevalg startet høsten 2006, g med frmål å utrede et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser velger hvr i reginen de ønsker å bruke bestemte lvpålagte kmmunale- g fylkeskmmunale tjenester. Prsjektet har hentet inspirasjn g erfaringer fra andre skandinaviske strbyreginer, g det er utredet ptensielle tjenestemråder fr rdningen: barnehage, grunnskle, videregående pplæring, vksenpplæring, helsetjenester g tilbud til eldre g funksjnshemmede. Styret i Oslreginen inviterte høsten 2007 alle kmmuner g fylkeskmmuner i reginen til å være med i et piltprsjekt fr å prøve ut rdningen. Arbeidet i 2008 har i hvedsak fkusert på å verve deltakere til piltprsjektet. Interessen har vært størst blant kmmunene i Øvre Rmerike g i Vestreginen, g det er lagt pp til at piltprsjektet settes i gang med deltagere herfra. Høsten 2008 ble det etablert en egen administrativ prsjektstyringsgruppe fr prsjektet. I frbindelse med ppstart av piltprsjektet er prsjektet mdøpt til Den grenseløse reginen. 3.6 Dialg g samspill med eksterne aktører NTP : Oslreginen styret har avgitt egen høringsuttalelse til transprtetatenes frslag til Nasjnal transprtplan (NTP). I høringsuttalelsen ble det pekt på at NTPs planrammer til jernbaneprsjekter, stamvegnettet g øvrige riksveger må økes betydelig fr å imøtekmme Oslreginens utfrdringer til et effektivt, miljøvennlig g tilgjengelig transprtsystem med lavest mulig behv fr biltransprt. Spesielt ble behvet fr å priritere nytt dbbeltspr Osl- Ski vektlagt. Behvet fr en betydelig økt statlig innsats til finansiering av utbyggingen av transprtsystemet i Oslreginen ble gså understreket. Også den endelige versjnen av samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen ble versendt Samferdselsdepartementet sm et helhetlig innspill fra reginen til NTP

12 4. REGNSKAP 2008 REGNSKAP FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN 2008 Regnskap Budsjett Avvik Nte Kntingenter Refusjn Rådsmiddag Ekstrardinær inntekt Refusjn merverdiavgift Sum driftsinntekter Sekretariatet, lønnsutgifter Andre driftsutgifter Prsjekter/tiltak/utviklingsarbeid Utgift merverdiavgift Sum driftsutgifter Merfrbruk IB mindrefrbruk Årets merfrbruk Overført mindrefrbruk til NOTER TIL REGNSKAPET I henhld til Oslreginens vedtekter er styret tillagt det løpende ansvar fr g tilsyn med øknmifrvaltningen. Etter vedtak i styret ivaretas den løpende øknmi- g budsjettstyringen av sekretariatet. Regnskapet fr Oslreginen føres sm en integrert del av Osl kmmunes regnskap på eget kstnadssted, g mfattes av kmmunens rutiner fr regnskapsføring. Det føres ikke egen balanse. Osl kmmunerevisjn er regnskapets revisr. 1. Oslreginens eget inntektsgrunnlag består av en medlemskntingent, sm fr 2008 utgjør kr 1,- pr. innbygger fr kmmuner g fylkeskmmuner. Osl kmmune betaler kr 2,- pr. innbygger, sm kmmune med fylkeskmmunale ppgaver. Beregningsgrunnlaget er innbyggertallet pr Budsjettallet er en avrunding. 2. Deltakere ved rådsmiddag 8. september 2008 har innbetalt kr 200,- pr. persn. 12

13 3. En feilføring i 2007, knyttet til mva-avgift, er rettet pp i Dette medfører en ekstrardinær inntekt på kr Lønn til sekretariatsleder samt fagsjef følger Osl kmmunes lønnstabell. Mindrefrbruk skyldes i hvedsak at stillingen sm fagsjef st ubesatt i periden februar august. 5. Psten mfatter: a. Betaling til Osl kmmune fr kntrleie, kntrteknisk bistand, regnskapsføring mv. kr b. Sekretariatets løpende virksmhet samt felles tiltak fr Oslreginens rganisasjn. kr c. Hjemmeside. Primært kmpensasjn av lønnskstnader til Osl kmmune fr ekstra støttetjenester i periden hvr det bare var èn ansatt i sekretariatet. kr d. Prfilering g infrmasjn. Herunder avisbilag m Oslreginen distribuert med Dagens Næringsliv mai kr e. Møteutgifter fr samarbeidsrådet g styret. Herunder utgifter knyttet til samarbeidsrådets årsmøte i september kr Mindrefrbruket på psten er primært knyttet til et redusert aktivitetsnivå i infrmasjns- g prfileringsarbeidet i periden med bare èn ansatt i sekretariatet. 6. Psten mfatter følgende prsjekter: a. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen kr b. Fritt kmmunalt tjenestevalg, piltprsjektet Den grenseløse reginen. kr c. Trådløs kulturregin. Rapprten Uten en tråd? kr d. KOM Kunnskap g Møteplass 2008, knferanse kr e. Oslreginens strategi. Utredninger g Wrk-shp kr f. Samarbeidsprsjekter i regi av Osl Teknpl IKS. Omfatter deltakelse i Hvedstadsprsjektet g Internasjnal prfilering nyttet til reginalt innvasjnsprgram fr Osl g Akershus. kr Underfrbruket på psten er primært knyttet til piltprsjektet Den grenseløse reginen, sm ikke er kmmet i gang så raskt sm frutsatt (ca 0,9 mill). I tillegg kmmer mindrefrbruk knyttet til det avsluttede prsjektet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen (0,2 mill) g arbeidet med Oslreginens langsiktige strategier (0,2 mill), samt at avsatt prsjektreserve ikke ble benyttet (0,225 mill). 7. Mindrefrbruk på 2,122 mill. verføres til dispsisjn fr samarbeidsalliansen Oslreginen i Av beløpet utgjør 0,801 mill. øremerkede midler knyttet til Den grenseløse reginen. 13

14 VEDLEGG Medlemmer i samarbeidsalliansen Oslreginen 2008 Fylkeskmmuner Kmmuner Buskerud: Kmmuner Østfld: (inkl. Osl kmmune): Drammen Aremark Osl kmmune Hle Askim Akershus Hurum Eidsberg fylkeskmmune Lier Fredrikstad Østfld fylkeskmmune Nedre Eiker Halden Ringerike Hbøl Kmmuner Akershus: Røyken Hvaler Asker Aurskg-Høland Bærum Øvre Eiker Kmmuner Oppland: Marker Mss Rakkestad Enebakk Gran Rygge Eidsvll Jevnaker Rømskg Frgn Fet Gjerdrum Lunner Kmmuner Vestfld: Råde Sarpsbrg Skiptvet Hurdal Hf Spydeberg Lørenskg Hlmestrand Trøgstad Nannestad Hrten Våler Nes Sande Nesdden Svelvik Nittedal Oppegård Rælingen Skedsm Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås 14

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4. Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2009 Utkast pr.25.1.2010 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2009 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur 6 Oslreginens rlle i

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Årsrapport 2006 Godkjent i Osloregionens styre

Årsrapport 2006 Godkjent i Osloregionens styre Årsrapprt 2006 Gdkjent i Oslreginens styre 20.03.07 INNHOLD: Frrd 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANER 6 2.1 Plitiske rganer 6 2.2 Administrative rganer 7 3. INNSATSOMRÅDER OG

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14

Årsrapport 2014. Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14 Årsrapprt 2014 Utkast til tekst Sist revidert 30.12.14 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2014 4 Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal, transprt g klima Andre tiltak g prsesser MÅL OG

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6

FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Profilering 4. Kompetanse og verdiskaping 5. Areal og transportutvikling 5. Sosial infrastruktur 6 Årsrapprt 2010 Frslag til tekst (uten frrd) Styremøte 8.2.2011 INNHOLD: FORORD 3 INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2010 4 Prfilering 4 Kmpetanse g verdiskaping 5 Areal g transprtutvikling 5 Ssial infrastruktur

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen

UTVIKLINGSPLAN Trondheimsregionen UTVIKLINGSPLAN 2013-16 Trndheimsreginen 21.09.12 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Rådmannsforum

UTVIKLINGSPLAN Rådmannsforum UTVIKLINGSPLAN 2014-17 Rådmannsfrum 23.08.13 Hensikt Styrke Trndheimsreginens utvikling i en nasjnal g internasjnal knkurransesituasjn g å ivareta en psitiv utvikling av deltakerkmmunene, i samspill med

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I

Forord Politiske organer Administrative organer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Årsrapport 2008 INNHOLD Forord 3 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Politiske organer 5 2.2 Administrative organer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Dette er Helseplattformen

Dette er Helseplattformen Dette er Helseplattfrmen 3 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm har ansvaret fr anskaffelse, innføring g gevinstrealisering av ny elektrnisk pasientjurnal fr helsetjenesten i Midt-Nrge.

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Referat - 20. januar 2015

Referat - 20. januar 2015 Referat - 20. januar 2015 Møte mellm Nasjnal referansegruppe g Direktratsgruppen fr vannfrskriften g vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektratet) Referent: Møtested:

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015

Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet. Torsdag 12. mars 2015 Møte i styringsgruppa Om framtidsbildet Trsdag 12. mars 2015 Hvedpunkter 1. Framdriftsplanen nytt ferdigstillingstidspunkt 2. Om dkumentet 3. Hva skal framtidsbildet bygge på? 4. Hvedmmenter i innhldet

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

Rapport om virksomheten i 2013

Rapport om virksomheten i 2013 Rapprt m virksmheten i 2013 Innhld: Side Hva er Bigass Østfld 2015? 2 Hva, hvrfr g hvem? Hva er målet? Virksmheten i 2013 3 Styringsgruppen Prsjektledelse Aktiviteter hvr Bigass Østfld 2015 har deltatt

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer