Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3"

Transkript

1 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3

2 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING Plitiske rganer Administrative rganer Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Langsiktige strategier Prfilering Kmpetanse g verdiskaping Areal g transprtstrategi fr Oslreginen Ssial infrastruktur Dialg g samspill med eksterne aktører REGNSKAP VEDLEGG: Medlemmer i Oslreginen

3 FORORD (Ettersendes) Osl, mars 2009 Erling Lae, leder av Oslreginens styre Byrådsleder i Osl kmmune 3

4 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER Den strategiske samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert Pr består alliansen av 57 kmmuner g t fylkeskmmuner i hvedstadsmrådet. Hrten kmmune ble tatt pp sm nytt medlem fra Samarbeidet er et svar på en situasjn der Oslreginen pplever sterkt vekstpress i et nasjnalt perspektiv, g samtidig skjerpet knkurranse fra stadig sterkere eurpeiske strbyreginer. I Oslreginens stiftelsesmøte ble det vedtatt en samarbeidsplattfrm sm bl.a. angir følgende rammer: Strukturert g målrettet reginalt samarbeid skal gi grunnlag fr samrdnet pptreden i saker sm er viktige fr reginen. Samarbeidet skal rettes inn mt mråder der samrdning av deltakernes innsats vil være viktig, enten frdi ppgavene ikke kan ivaretas alene, eller frdi det i dag ikke er arenaer sm ivaretar ppgavene tilstrekkelig gdt Samarbeidet er basert på frivillighet g et tillitsbasert interessefellesskap. Gjennm å gå inn i alliansen har deltakerne markert tilhørighet til den arbeids-, blig- g servicereginen sm hvedstadsmrådet utgjør. Samarbeidsalliansen har følgende satsingsmråder: prfilering, nasjnalt g internasjnalt kmpetanse g verdiskaping utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn ssial infrastruktur 4

5 2. OSLOREGIONENS ORGANISASJON 2.1 Plitiske rganer Samarbeidsrådet Samarbeidsrådet er Oslreginens høyeste rgan, g ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier fr samarbeidet i Oslreginen, g fastsetter årlig medlemskntingent. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd hldes rdinært én gang hvert kalenderår. I 2008 ble det årlige møtet arrangert 8. september. Følende saker var til behandling: årsrapprt 2007 medlemskntingent 2009 strategier Rådsmøtet ble kmbinert med en knferansedel der felles reginal prfilering g arbeid med næringsutvikling var tema. Knsulent Hallgeir Aalbu, SWECO Eurfutures, innledet m hvrdan en samarbeidsallianse kan bidra til å styrke reginens knkurransekraft, g Knsernsjef Olle Zetterberg i Stckhlm Business Regin presenterte erfaringer fra Stckhlm under møtets knferansedel. Rådsmøtet ble avsluttet med middag g mvisning i Den Nrske Operaen i Bjørvika. Styret Styret er det utøvende rgan fr Oslreginen, g ivaretar Oslreginens interesser mellm møtene i samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger g vedtar blant annet årlig handlingsprgram g budsjett fr samarbeidsalliansens virksmhet. Osl kmmune, fylkeskmmunene g reginrådene har én representant hver i styret. Oslreginens styre har hatt følgende sammensetning i 2008: Osl kmmune: Byrådsleder Erling Lae (leder) Nedre Glmma reginråd: Ordfører Jan Olaf Engsmyr, Sarpsbrg kmmune (nestleder) Akershus fylkeskmmune: Fylkesrdfører Nils Aage Jegstad Østfld fylkeskmmune: Fylkesrdfører Ole Haabeth Øvre Rmerike Utvikling: Ordfører Terje Tesl, Eidsvll kmmune Samarbeidsrådet fr nedre Rmerike: Ordfører Anita Orlund, Skedsm kmmune Fllrådet: Ordfører Christian Hintze Hlm, Nesdden kmmune Reginrådet fr Indre Østfld: Ordfører Svein Olav Agnalt, Skiptvet kmmune Reginrådet fr Mssereginen: Ordfører Paul-Erik Krgsvld, Mss kmmune Haldenreginen: Ordfører Per-Kristian Dahl, Halden kmmune Reginrådet fr Hadeland: Ordfører Anders Larmerud, Lunner kmmune Rådet fr Ringeriksreginen: Ordfører Kjell Hansen, Ringerike kmmune Vestreginen: Ordfører Karl Einar Halsestad, Sande kmmune Rådet fr Drammensreginen: Ordfører Ulla Nævestad, Lier kmmune 5

6 Styret hadde 7 regulære møter i 2008, g behandlet 64 saker. Viktige saker til behandling: Årsrapprt g regnskap 2007 Oslreginens handlingsprgram g budsjett 2008 Strategier , innstilling til samarbeidsrådet Medlemskntingent 2009, innstilling til samarbeidsrådet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen. Uttalelse til transprtetatenes frslag til Nasjnal Transprtplan Deltakelse i samarbeid m Reginalt utviklingsprgram fr Osl g Akershus Samarbeidsavtale med Osl Teknpl AS Revidert prsjektbeskrivelse Fritt kmmunalt tjenestevalg 2.2 Administrative rganer Sekretariatet har sekretariatsansvar fr samarbeidsrådet g styret i Oslreginen. Sekretariatet har det løpende plan- g budsjettansvaret fr Oslreginen, ivaretar verrdnet krdinering av Oslreginens administrative arbeid g samrdner Oslreginens utadrettede virksmhet. Sekretariatet har t faste stillinger. Krdineringsgruppen: Gruppen skal bidra til utvikling av helhetlige strategier, infrmere m g frankre samarbeidsalliansens arbeid i medlemsrganisasjnene, g målbære synspunkter g innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen har representanter fra Osl kmmune g de deltakende fylkeskmmunene g reginrådene. Faggrupper: I utgangspunktet ble det etablert en faggruppe fr hver av Oslreginens pririterte satsingsmråder. Gruppene skal bidra til strategiutvikling g er ansvarlig fr utredningsppdrag g lignende på ppdrag fra Oslreginens styre. Gruppene har medlemmer fra fylkeskmmunene, Osl kmmune g reginrådene i Oslreginen. Pr er det t aktive faggrupper, mens de t øvrige er rerganisert g erstattet med prsjektgrupper. Prsjektrganisering: Når ppgaver skal prsjektrganiseres, er faggruppene basis fr sammensetning av prsjektgrupper, eventuelt supplert med eksterne representanter. Følgende tiltak i egen regi har vært prsjektrganisert i 2008: Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen (avsluttet januar 2008) Piltprsjekt den grenseløse regine, m fritt kmmunalt tjenestevalg Ledere av administrative grupper 2008: Fagsjef Hallvard Lunde, Osl kmmune, Krdineringsgruppen Direktør Kari Garmann, Oslreginens sekretariat, Faggruppe fr prfilering Senirrådgiver Hans-Erik Fsby, Østfld fylkeskmmune, Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn (vår 2008) Plansjef Elisabeth Dahle, Østfld fylkeskmmune, Faggruppe fr utbyggingsmønster, samferdsel g kmmunikasjn (høst 2008) Senirarkitekt Jhan Brchgrevink g sjefsingeniør Bjørn W. Helgesen, Plan- g bygningsetaten, Osl kmmune, Prsjektledere fr Areal- g transprtstrategi fr Oslreginen. 6

7 Kmmunaldirektør Wenche Grinderud, Bærum kmmune, leder av administrativ styringsgruppe fr prsjektet Den grenseløse reginen (høst) 2.3 Faste samarbeid Osl Teknpl IKS Våren 2008 inngikk Oslreginen en rammeavtale m samarbeid med Osl Teknpl IKS, et nærings- g markedsføringsselskap eid av Osl kmmune g Akershus fylkeskmmune. Rammeavtalen mfatter ppfølging av felles reginal strategi fr internasjnal prfilering, En kunnskapsprfil fr Oslreginen, samt ppfølgingen av Hvedstadsprsjektet g reginens fem sterke næringsklynger. Begge disse prsjektene inngår i Reginalt innvasjnsprgram Osl g Akershus (RIP), g sekretariatet har vært representert i styringsgruppen fr dette prgrammet. KOM-knferansen Knferansen Kunnskap g Møteplass (KOM-knferansen) ble arrangert fr andre gang 9. september Denne gang sm en dagsknferanse i tilknytning til Oslreginens rådsmøte. Arrangementet er et samarbeidsprsjekt der følgende parter deltk i 2008: NHO Osl g Akershus, Osl Teknpl, Innvasjn Nrge, Akershus fylkeskmmune, Universitetet i Osl, Nrges frskningsråd g LO, i tillegg til Oslreginen. 7

8 3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I Langsiktige strategier Med utgangspunkt i styrevedtak av januar 2008, ble det satt i gang et arbeid med utvikling av samarbeidsalliansens langsiktige strategier. Vedtaket frutsatte gså en gjennmgang av erfaringene så langt g videreutviklingen av alliansens rlle sm reginal aktør. Samarbeidsalliansen Oslreginen ble etablert Hvedfkuset var i de påfølgende år rettet mt å utfrme reginale strategier på de fire pririterte innsatsmrådene prfilering, kmpetanse g verdiskaping, areal- g transprtutvikling g ssial infrastruktur. Etter tre år var det høstet knkrete erfaringer med samarbeidsalliansens virksmhet, ne sm ga grunnlag fr refleksjn m mål, arbeidsfrmer g resultater. I løpet av 2008 ble det etter hvert klart at regjeringens frvaltningsrefrm ikke ville medføre vesentlige endringer i fylkeskmmunenes ansvar g ppgaver. Dette aktualiserte behvet fr å videreutvikle samarbeidet i Oslreginen fr å styrke reginen nasjnalt g internasjnalt. Det var på denne bakgrunn styret i Oslreginen vedtk å igangsette arbeidet med henblikk på å få vurdert hvrdan de etablerte strategier kunne følges pp g m det var behv fr å justere innsatsmrådene g strategiene. Arbeidet ble lagt til samarbeidsalliansens administrative krdineringsgruppe. Oppdraget var å utarbeide frslag til strategiske føringer sm kunne legges fram fr styret før smmeren Sm grunnlag ble det avhldt en wrk-shp i april hvr eksterne utredningsmiljøer g fagpersner i Oslreginen fikk anledning til å gi innspill til strategiarbeidet. En hvedknklusjn fra wrk-shpen var at det er ptensial fr økt samhandling g felles innsats innen det sm kan defineres sm den funksjnelle Oslreginen. Ingen annen rganisasjn dekker dette gegrafiske mrådet, ne sm gir samarbeidsalliansen en viktig plattfrm fr å utvikle et mer strukturert g målrettet reginalt samarbeid. Utvikingen av Oslreginens rlle sm strategisk allianse ble derfr fremhevet sm et viktig verrdnet tema. Frslaget til langsiktige strategier fr Oslreginen, sm ble behandlet av styret i juni g vedtatt av Rådet i september 2008, mfattet utredninger g prsjekter fr å vurdere samhandling g rlledeling i frhld til eksisterende samarbeidsstrukturer g arenaer, behv fr en felles næringsplitisk strategi g et felles gjennmføringsrgan fr prfilering g næringsutviking. Videre mfattet frslaget knkret ppfølging av den vedtatte areal- g transprtstrategi fr Oslreginen g at piltprsjektet Den grenseløse reginen videreføres. Høsten 2008, i etterkant av Rådets vedtak, ble det utarbeidet skisser til prsjekt- g aktivitetsplaner fr ppfølging av strategiene. Viktige avklaringer var knyttet til hvilket ambisjnsnivå man skulle legge seg på; ressursmessig, rganisatrisk g øknmisk. Det ble gså fkusert på rekruttering av deltagere inn i aktuelle fag- g prsjektgrupper. Frmell igangsetting av nye prsjekter ble satt til januar Prfilering Målet fr samarbeidsalliansens prfileringsarbeid er å styrke kjennskapen nasjnalt g internasjnalt til Oslreginens frtrinn g muligheter sm nærings- g kunnskapsregin. Styret ga smmeren 2007 psitiv støtte til et felles strategidkument, En kunnskapsprfil fr Oslreginen, g dette har siden ligget til grunn fr arbeidet. Oppfølging av den internasjnale 8

9 prfileringsstrategien er kblet til Reginalt Innvasjnsprgram fr Osl g Akershus (RIP). Oslreginens sekretariat er representert i styringsgruppen fr RIP-samarbeidet, mens faggruppen fr prfilering er referansegruppe fr prsjektene. Øvrige parter er Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, g Innvasjn Nrge. Oppfølgingen knyttet til prfileringsstrategien er delt i tre kategrier; innhld g prfileringsmateriell, PR g markedsføring, samt drift av servicekntr fr næringslivet g samrdningsarbeid. Osl Teknpl IKS er gjennmføringsrgan fr arbeidet. Knyttet til Oslreginens deltagelse i prfileringssamarbeidet legger Osl Teknpl nå, så langt det er praktisk mulig, pp til at alt internasjnalt prfileringsmateriale skal reflektere hele Oslreginens gegrafi, ikke bare Osl g Akershus. Et av de første tiltakene sm ble gjennmført var et frprsjekt m internasjnal rekruttering av høyt kvalifiserte kunnskapsarbeidere til Oslreginen. Frprsjektet ble ledet av Innvasjn Nrge g ble ferdigstilt våren Resultatene fra frprsjektet ble presentert fr Oslreginens styre i ktber. Nasjnalt har samarbeidsalliansen prfilert seg gjennm utarbeidelse av et bilag til Dagens Næringsliv i mai 2008, der Oslreginen g en rekke sentrale reginale aktører ble presentert i str bredde. Dette bilaget ble gdt mttatt. 3.3 Kmpetanse g verdiskaping Utgangspunktet fr prsjekter g tiltak knyttet til kmpetanse g verdiskapning er en analyse av Oslreginen sm et nasjnalt tyngdepunkt fr kunnskapsbasert næringsliv. Innsatsmråder i 2008 var: Hvedstadsprsjektets klyngesatsning Hvedstadsprsjektet tar utgangspunkt i de fem næringsklyngene i reginen med størst internasjnalt ptesial; maritim, energi g miljø, IKT, life science g kultur. Målet er å videreutvikle g frsterke det etablerte klyngesamarbeidet fr å øke reginens knkurranseevne. Hvedstadsprsjektet g satsingen på klyngembilisering inngår i Reginalt Innvasjnsprgram fr Osl g Akershus (RIP), g samarbeidspartene i prsjektet er Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, Oslreginen samt aktører fra næringsliv g FU-miljøer innen de enkelte næringsklynger. Osl Teknpl IKS er gjennmføringsrgan fr arbeidet. Sm følge av Oslreginens deltagelse i Hvedstadsprsjektet har nå bedrifter g FUinstitusjner utenfr Osl g Akershus samme mulighet til å melde seg på de aktiviteter g arbeidsgrupper sm arrangeres g gjennmføres i regi av de fem klyngenettverkene. I 2008 har Osl Teknpl hatt møter med aktører i Buskerud, Vestfld g Østfld der tema har vært samarbeidsflater pp mt klyngeinitiativene g felles prfileringsarbeid. Knkret har møtene resultert i at Høgsklen i Vestfld nå er aktivt med innen Osl Maritime Nettverk, samt i et samarbeid m felles markeringer av de kreative næringene (Osl Regin Kreative Week). Spørsmålet m etablering av nye klynger har vært drøftet. Knkret har etablering av henhldsvis en finansklynge g en nanteknlgiklynge vært vurdert. Knklusjnen har imidlertid blitt at det ikke ennå er grunnlag fr dette. Nærings- g klyngeutviklingssamarbeidet vurderes løpende med de andre delene av Oslreginen, spesielt Buskerud g Østfld fylkeskmmune. I regi av Frskningsrådets prgram Virkemidler fr Reginal Innvasjn (VRI) arbeides det nå fr å utvikle tettere kntakt g samarbeid, bl.a gjennm fylkene rundt Oslfjrden. Sm en del av samarbeidsalliansen Oslreginens ppfølging av Hvedstadsprsjektet ble Osl Teknpl gitt i ppdrag å gjennmføre prsjektet Trådløs Kulturregin. Målet med prsjektet var å gjennmføre en kartlegging av infrmasjnsstrategier g teknlgiske løsninger blant kulturinstitusjner i Oslreginen. Resultatet av kartleggingen er rapprten 9

10 Uten en tråd?, sm frelå i april Rapprten viser bl.a. at kulturinstitusjnene i utstrakt grad satser på bruk av web-teknlgi i infrmasjnen til sine brukere g målgrupper. Rekruttering til realfag Søkning til teknlgi- g realfagsstudier fr Oslreginen er en undersøkelse av rekrutteringen til realfag g teknlgiske fag på universitets- g høgsklenivå. Hvedfrmålet med undersøkelsen var å undersøke m rekrutteringen til teknlgi- g realfagstudier er blitt styrket i de senere årene. Rapprten fra undersøkelsen, sm ble gjennmført av NIFU STEP, ble presentert i januar Den viser samlet en økning i antall søkere g en viss bedring i deres kvalifikasjner, men samtidig stre variasjner fr de ulike deler av Osl-reginen. KOM 2008 (Kunnskap g Møteplass) Knferansen Kunnskap g Møteplass ble 9. september 2008 arrangert fr andre gang. Denne gang sm en dagsknferanse i tilknytning til Oslreginens rådsmøte. Samarbeidsparter var NHO Osl g Akershus, Osl Teknpl, Innvasjn Nrge, Akershus fylkeskmmune, Universitetet i Osl, Nrges frskningsråd g LO, i tillegg til Oslreginen. Tema fr knferansen var Fra ptensial til resultater Oslreginen sm internasjnal kunnskapsregin, g hensikten var å synliggjøre Oslreginens styrker g muligheter innen næringsutvikling g FU - internasjnalt, nasjnalt g reginalt. Knferansen ble gjennmført på Felix knferansesenter på Aker Brygge med drøyt 100 deltakere fra plitikk, næringsliv, frskning g virkemiddelapparat. Knferansen ga gde eksempler på innvasjn g nyskaping i reginen. Det er en målsetting å videreføre knferansen sm en årlig møteplass fr det ffentlige, næringslivet g FU-miljøene i Oslreginen. Viktige målgrupper er næringsliv, virkemiddelaktører i innvasjnssystemet g utdannings- g frskningsinstitusjner i Oslreginen, i tillegg til Oslreginens medlemmer. 3.4 Areal- g transprtstrategi fr Oslreginen Arbeidet med prsjektet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen, et 2-årig prsjekt, ble avsluttet i våren Frslaget til strategidkument ble sendt på åpen høring høsten 2007, g høringsinnspillene viste bred tilslutning til de freslåtte hvedgrep. Prsjektet ble avsluttet med sluttbehandling av strategidkumentet i Oslreginens styre i januar 2008 g påfølgende behandling i medlemskmmunene. Prsjektets målsetting var mer samrdnet areal- g transprtutvikling i reginen, g større gjennmslag fr reginens samferdselspririteringer. Prsjektets utgangspunkt var at den økte internasjnale knkurransen krever stadig større g mer effektive reginale arbeidsmarkeder fr å kunne hevde seg, samtidig sm økt fkus på miljø g glbal ppvarming skaper behv fr nye g mer miljøvennlige løsninger når det gjelder arealbruk g transprt. Det vedtatte strategidkumentet legger til grunn at disse utfrdringene bør løses ved at det legges til rette fr flerkjernet utvikling av Oslreginen med mest mulig fullverdige byer g tettsteder, bevaring av grøntstrukturen mellm dem g et effektivt g miljøvennlig transprtsystem sm knytter den flerkjernede reginen sammen. Det anbefales at transprtsystemet skal baseres på skinnegående kllektivmidler i kmbinasjn med et vegsystem sm har gd fremkmmelighet fr kllektivtrafikken. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen er et viktig grunnlag fr reginens egen planlegging (fylkes- g kmmuneplaner) g utgangspunkt fr reginens innspill til nasjnale samferdselspririteringer, spesielt Nasjnal transprtplan Prsjektets rganisering g arbeidsfrmer har sikret bred frankring i medlemsrganisasjnene, tett samarbeid med statlige samferdselsmyndigheter g samrdning med andre relevante prsesser. Finansieringen av prsjektet var et spleiselag mellm samarbeidsalliansen, Osl kmmune, Akershus fylkeskmmune, Østfld fylkeskmmune g Fylkesmannen i Osl g Akershus. Knyttet til arbeidet med Oslreginens strategier ble det i rådsmøtet i september 2008 vedtatt å følge pp areal- g transprtstrategien fr Oslreginen, gjennm å dkumentere utbygging g fysisk planlegging i frhld til Oslreginens strategier g 10

11 etablering av kriterier fr dette, samt utvikle en helhetlig strategi fr gdslgistikk i Oslreginen. 3.5 Ssial infrastruktur Prsjektet Fritt kmmunalt tjenestevalg startet høsten 2006, g med frmål å utrede et tilbud der innbyggerne etter egne preferanser velger hvr i reginen de ønsker å bruke bestemte lvpålagte kmmunale- g fylkeskmmunale tjenester. Prsjektet har hentet inspirasjn g erfaringer fra andre skandinaviske strbyreginer, g det er utredet ptensielle tjenestemråder fr rdningen: barnehage, grunnskle, videregående pplæring, vksenpplæring, helsetjenester g tilbud til eldre g funksjnshemmede. Styret i Oslreginen inviterte høsten 2007 alle kmmuner g fylkeskmmuner i reginen til å være med i et piltprsjekt fr å prøve ut rdningen. Arbeidet i 2008 har i hvedsak fkusert på å verve deltakere til piltprsjektet. Interessen har vært størst blant kmmunene i Øvre Rmerike g i Vestreginen, g det er lagt pp til at piltprsjektet settes i gang med deltagere herfra. Høsten 2008 ble det etablert en egen administrativ prsjektstyringsgruppe fr prsjektet. I frbindelse med ppstart av piltprsjektet er prsjektet mdøpt til Den grenseløse reginen. 3.6 Dialg g samspill med eksterne aktører NTP : Oslreginen styret har avgitt egen høringsuttalelse til transprtetatenes frslag til Nasjnal transprtplan (NTP). I høringsuttalelsen ble det pekt på at NTPs planrammer til jernbaneprsjekter, stamvegnettet g øvrige riksveger må økes betydelig fr å imøtekmme Oslreginens utfrdringer til et effektivt, miljøvennlig g tilgjengelig transprtsystem med lavest mulig behv fr biltransprt. Spesielt ble behvet fr å priritere nytt dbbeltspr Osl- Ski vektlagt. Behvet fr en betydelig økt statlig innsats til finansiering av utbyggingen av transprtsystemet i Oslreginen ble gså understreket. Også den endelige versjnen av samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen ble versendt Samferdselsdepartementet sm et helhetlig innspill fra reginen til NTP

12 4. REGNSKAP 2008 REGNSKAP FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN 2008 Regnskap Budsjett Avvik Nte Kntingenter Refusjn Rådsmiddag Ekstrardinær inntekt Refusjn merverdiavgift Sum driftsinntekter Sekretariatet, lønnsutgifter Andre driftsutgifter Prsjekter/tiltak/utviklingsarbeid Utgift merverdiavgift Sum driftsutgifter Merfrbruk IB mindrefrbruk Årets merfrbruk Overført mindrefrbruk til NOTER TIL REGNSKAPET I henhld til Oslreginens vedtekter er styret tillagt det løpende ansvar fr g tilsyn med øknmifrvaltningen. Etter vedtak i styret ivaretas den løpende øknmi- g budsjettstyringen av sekretariatet. Regnskapet fr Oslreginen føres sm en integrert del av Osl kmmunes regnskap på eget kstnadssted, g mfattes av kmmunens rutiner fr regnskapsføring. Det føres ikke egen balanse. Osl kmmunerevisjn er regnskapets revisr. 1. Oslreginens eget inntektsgrunnlag består av en medlemskntingent, sm fr 2008 utgjør kr 1,- pr. innbygger fr kmmuner g fylkeskmmuner. Osl kmmune betaler kr 2,- pr. innbygger, sm kmmune med fylkeskmmunale ppgaver. Beregningsgrunnlaget er innbyggertallet pr Budsjettallet er en avrunding. 2. Deltakere ved rådsmiddag 8. september 2008 har innbetalt kr 200,- pr. persn. 12

13 3. En feilføring i 2007, knyttet til mva-avgift, er rettet pp i Dette medfører en ekstrardinær inntekt på kr Lønn til sekretariatsleder samt fagsjef følger Osl kmmunes lønnstabell. Mindrefrbruk skyldes i hvedsak at stillingen sm fagsjef st ubesatt i periden februar august. 5. Psten mfatter: a. Betaling til Osl kmmune fr kntrleie, kntrteknisk bistand, regnskapsføring mv. kr b. Sekretariatets løpende virksmhet samt felles tiltak fr Oslreginens rganisasjn. kr c. Hjemmeside. Primært kmpensasjn av lønnskstnader til Osl kmmune fr ekstra støttetjenester i periden hvr det bare var èn ansatt i sekretariatet. kr d. Prfilering g infrmasjn. Herunder avisbilag m Oslreginen distribuert med Dagens Næringsliv mai kr e. Møteutgifter fr samarbeidsrådet g styret. Herunder utgifter knyttet til samarbeidsrådets årsmøte i september kr Mindrefrbruket på psten er primært knyttet til et redusert aktivitetsnivå i infrmasjns- g prfileringsarbeidet i periden med bare èn ansatt i sekretariatet. 6. Psten mfatter følgende prsjekter: a. Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen kr b. Fritt kmmunalt tjenestevalg, piltprsjektet Den grenseløse reginen. kr c. Trådløs kulturregin. Rapprten Uten en tråd? kr d. KOM Kunnskap g Møteplass 2008, knferanse kr e. Oslreginens strategi. Utredninger g Wrk-shp kr f. Samarbeidsprsjekter i regi av Osl Teknpl IKS. Omfatter deltakelse i Hvedstadsprsjektet g Internasjnal prfilering nyttet til reginalt innvasjnsprgram fr Osl g Akershus. kr Underfrbruket på psten er primært knyttet til piltprsjektet Den grenseløse reginen, sm ikke er kmmet i gang så raskt sm frutsatt (ca 0,9 mill). I tillegg kmmer mindrefrbruk knyttet til det avsluttede prsjektet Samrdnet areal- g transprtstrategi fr Oslreginen (0,2 mill) g arbeidet med Oslreginens langsiktige strategier (0,2 mill), samt at avsatt prsjektreserve ikke ble benyttet (0,225 mill). 7. Mindrefrbruk på 2,122 mill. verføres til dispsisjn fr samarbeidsalliansen Oslreginen i Av beløpet utgjør 0,801 mill. øremerkede midler knyttet til Den grenseløse reginen. 13

14 VEDLEGG Medlemmer i samarbeidsalliansen Oslreginen 2008 Fylkeskmmuner Kmmuner Buskerud: Kmmuner Østfld: (inkl. Osl kmmune): Drammen Aremark Osl kmmune Hle Askim Akershus Hurum Eidsberg fylkeskmmune Lier Fredrikstad Østfld fylkeskmmune Nedre Eiker Halden Ringerike Hbøl Kmmuner Akershus: Røyken Hvaler Asker Aurskg-Høland Bærum Øvre Eiker Kmmuner Oppland: Marker Mss Rakkestad Enebakk Gran Rygge Eidsvll Jevnaker Rømskg Frgn Fet Gjerdrum Lunner Kmmuner Vestfld: Råde Sarpsbrg Skiptvet Hurdal Hf Spydeberg Lørenskg Hlmestrand Trøgstad Nannestad Hrten Våler Nes Sande Nesdden Svelvik Nittedal Oppegård Rælingen Skedsm Ski Sørum Ullensaker Vestby Ås 14

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer