Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005"

Transkript

1 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA Den 3. juni, 2005 kl , ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere. Styremedlem Dean Zuzic som var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen i styreleder Paul Brennans sted, var forhindret fra å lede møtet på grunn av reisefravær. Generalforsamlingen ble åpnet av selskapets advokat Jon Schultz. Jon Schultz opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen. On June 3, 2005 at 8:00 am, an Extraordinary General Meeting of Apptix ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Item 1: Opening of the meeting. Recording of Represented Shareholders Board member Dean Zuzic who had been appointed by the board to open the General Meeting in lieu of the Chairman Paul Brennan, was not present due to travel. The shareholder meeting was opended by the Company s General Counsel Jon Schultz. Jon Schultz recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes. Representert var fire aksjonærer, som til sammen representerte aksjer som utgjør 4,55% av selskapets aksjer og aksjekapital. Four shareholders were present, representing 2,375,232 shares totalling 4.55% of the issued shares and share capital. Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Item 2: Appointment of a chairman of the shareholders meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders meeting Jon Schultz ble enstemmig valgt som møteleder. Advokat Svein Gerhard Simonæs ble valgt til å med- undertegne protokollen sammen med møteleder. Jon Schultz was unanimously elected to chair the meeting. Attorney Svein Gerhard Simonæs was elected to countersign the Minutes. Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden Item 3: Approval of the calling and the agenda of the shareholders meeting Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent. The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved.

2 Sak 4: Opptak av konvertibelt lån NOK Item 4: Issuance of a convertible loan NOK 9,375,000 Styret hadde foreslått opptak av NOK konvertibelt lån fra Convexa Capital IV AS på følgende vilkår: 1) Lånet løper til 4. mai ) Lånet kan av långiver kreves konvertert til aksjer inntil 20. mars ) Konverteringskurs skal være NOK 6,25 per aksje. 4) Lånet skal være avdragsfritt. 5) Lånet skal forrentes med 8 % p.a. Det skal ikke betales rente på den del av lånet som eventuelt konverteres til aksjer. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning: The Board had proposed to raise a convertible loan of NOK 9,375,000 from Convexa Capital IV AS on the following terms: The further terms of the loan agreement are as follows: 1) The loan matures 4 May ) The lender may require the loan converted into shares until 20 March ) The conversion price shall be NOK 6.25 per share. 4) No instalment shall be paid on the loan. 5) The loan shall carry interest at a rate of 8% per annum. If any portion of the loan has been converted, this portion shall not carry interest. In accordance with the Board s proposal, the general meeting passed the following resolution: a) Selskapet skal oppta et lån på NOK der långiver får rett til å kreve utstedt aksjer i selskapet mot at fordringen mot selskapet benyttes til motregning (konvertibelt lån). a) The company borrows NOK 9,375,000 from a lender whom is granted the right to have shares issued against offsetting of the claim (convertible loan). b) Lånet skal tegnes av Convexa Capital IV AS. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter almennaksjelovens 11-4 fravikes. Lånet skal tegnes i protokollen for generalforsamlingen. Lånet skal betales til selskapets bankkonto b) The loan shall be subscribed by Convexa Capital IV AS. The shareholders preemptive right pursuant to 11-4 of the public limited companies act is excluded. The loan shall be subscribed in the minutes of the general meeting. The loan shall be disbursed to the company's bank account c) Lånet tegnes til pålydende. Renten skal være 8 % p.a., som betales etterskuddsvis ved tilbakebetaling av lånet. Rente skal ikke påløpe for den del av lånet som eventuelt konverteres til aksjer. Lånet skal tilbakebetales senest 4. mai c) The loan is subscribed to nominal value. The loan shall carry interest at a rate of 8% per annum, which shall be paid in arrears when the loan is repaid. The portion of the loan that has been converted shall not carry interest. The loan shall be repaid at the latest 4 May d) Långiver har kun rett til å kreve utstedelse av aksjer i stedet for tilbakebetaling av lånet. Krav om konvertering kan fremsettes for hele eller deler av lånet á NOK , eventuelt i flere omganger, men må fremsettes senest 20. mars d) The lender has the right to have shares issued only against repayment of the loan. Conversion may be required for the loan in full or in part in portions of NOK 625,000, but cannot be required after 20 March e) Ved konvertering av lånet skal det betales NOK 6,25 per aksje. Betaling skjer ved motregning av fordringen. Dersom fordringens pålydende og ikke betalte påløpte renter ikke kan deles med konverteringskursen, skal långiver ha rett til å kreve utstedt én ekstra aksje mot å betale differansen i kontanter. e) If the loan is converted the subscription price per share shall be pay NOK The payment is to be done by offsetting of the claim. If the nominal amount of the claim and not paid but incurred interest is not wholly dividable with a relevant conversion rate, the lender shall have the right to pay such additional amount which is necessary to receive one additional share. The additional

3 amount shall be paid in cash. f) Lånet skal innbetales straks tegningen er bindende for selskapet. f) The loan shall be made available as soon as the subscription is binding upon the company. g) Lånet og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer kan ikke overdras. g) The loan and the right to have shares issued may not be assigned. h) Ved anvendelse av retten til å konvertere fordringen til aksjer, vil selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Selskapet skal besørge at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for blir registrert i Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold etter mottak av melding om konvertering. Som følge av konverteringen kan aksjekapitalen maksimalt forhøyes med NOK , forutsatt at konverteringskursen ikke er gjenstand for justering som beskrevet i punkt j). i) Aksjer ervervet ved konvertering skal være likestilt med de øvrige ordinære aksjer i selskapet og gi rett til utbytte fra og med det regnskapsår aksjene utstedes. h) In the event of use of the right to convert the loan into shares, the share capital will be increased without additional resolution by the general meeting. The company shall procure that the share capital increased is registered in the Register of Business Enterprises without undue delay after the receipt of the notice concerning the conversion. The share capital may maximum be increased with NOK 99,900 as a result of the conversion, provided that the conversion price is not adjusted according to j). i) Shares acquired by conversion shall be equal to the remaining ordinary shares in the company and give the right to dividends as from the financial year the shares are issued. j) Konverteringsretten skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes ved: (i) nyemisjon av aksjer, ved emisjon av konvertible obligasjoner og ved utstedelse av frittstående tegningsretter, alt med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av slike aksjer, obligasjoner eller frittstående tegningsretter; (ii) fusjon eller fisjon; (iii) fondsemisjon ved utstedelse av nye aksjer og ved oppdeling eller sammenslåing av aksjer; og (iv) ved overføring av det vesentligste av selskapets virksomhet til tredjepart. j) The conversion right shall be adjusted to preserve the value of the right to conversion in the event of: (i) (ii) (iii) (iv) New issue of shares, by issue of convertible bonds and by issue of independent subscription rights with preferential rights for existing shareholders to subscribe such shares, bonds or independent subscription rights. merger or demerger; bonus issue of new shares and in the event of split or reverse split of shares; and transfer of substantially all assets of the company to a third party.

4 k) Långiver har utover dette ikke rettigheter ved beslutninger som nevnt i allmennaksjeloven 11-2 andre ledd nr. 11. k) Beyond this the lender shall have no rights in the event of resolutions as mentioned in the public limited companies act 11-2, second paragraph no. 11. l) Selskapet skal dekke långivers kostnader i forbindelse med inngåelse av låneavtalen oppad begrenset til USD pluss merverdiavgift. l) The company shall cover the lender s expenses related to entering into of the loan agreement not to exceed USD 30,000 plus value added tax. m) For øvrig godkjennes i forhold til Convexa Capital IV AS låneavtale datert 10. mai 2005 som er vedlagt innkallelsen. m) The further terms in the loan agreement dated 10 May 2005 attached to the calling notice are approved in relation to Convexa Capital IV AS. Beslutningen ble gjort med stemmer for og stemmer mot. The resolution was passed by a vote with 2,373,232 votes in favour and 2,000 votes against. I henhold til generalforsamlingens beslutning i sak 4 over, tegner vi oss herved for det konvertible lånet NOK på de vilkår som er fastsatt i generalforsamlingens beslutning. In accordance with the General Meeting s resolution, we hereby subscribe to the convertible loan in an amount of NOK 9,375,000 on the terms set forth in the General Meeting s resolution. Oslo, 3. juni 2005 Oslo, Convexa Capital IV AS - sign - Convexa Capital IV AS Sak 5: Opptak av konvertibelt lån minst NOK og høyst NOK Item 5: Issuance of a convertible loan of minimum NOK 625,000 and maximum NOK 3,125,000 Styret hadde foreslått opptak av minst NOK og høyst NOK i fem transjer á NOK med tegningsrett for selskapets aksjeeiere på følgende vilkår: 1 Lånet løper til 4. mai Lånet kan av långiver kreves konvertert til aksjeri inntil 20. mars The Board had proposed to raise a convertible loan of minimum NOK 625,000 and maximum NOK 3,125,000 in five tranches NOK 625,000 each with subscription right for the company s shareholders on the following terms: 1 The loan matures 4 May The lender may require the loan converted into shares until 20 March The conversion price shall be NOK 6.25 per share.

5 3 Konverteringskurs skal være NOK 6,25 per aksje. 4 Lånet skal være avdragsfritt. 5 Lånet skal forrentes med 8 % p.a. Det skal ikke betales rente på den del av lånet som eventuelt konverteres til aksjer. 4 No instalment shall be paid on the loan. 5 The loan shall carry interest at a rate of 8% per annum. If any portion of the loan has been converted, this portion shall not carry interest. I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende beslutning: a) Selskapet skal oppta et lån på minst NOK og høyst NOK der långiver(ne) får rett til å kreve utstedt aksjer i selskapet mot at fordringen mot selskapet benyttes til motregning (konvertibelt lån). In accordance with the Board s proposal, the general meeting passed the following resolution: a) The company borrows a minimum amount of NOK 625,000 and a maximum amount of NOK 3,125,000 from one or several lenders whom is granted the right to have shares issued against offsetting of the claim (convertible loan). b) Aksjeeierne pr 3. juni 2006 skal ha fortrinnsrett til tegning. Lånet kan ikke tegnes av andre. Lånet kan tegnes i inntil fem transjer á NOK Ved overtegning avgjøres tildelingen etter reglene i almennaksjelovens 11-4 jfr 10-4 tredje ledd. Står flere likt, avgjøres tildelingen ved loddtrekning. Tegningsfristen er 30. juni Lånet skal betales til selskapets bankkonto c) Lånet tegnes til pålydende. Renten skal være 8 % p.a., som betales etterskuddsvis ved tilbakebetaling av lånet. Rente skal ikke påløpe for den del av lånet som eventuelt konverteres til aksjer. Lånet skal tilbakebetales senest 4. mai b) The shareholders as of shall have preemptive rights to subscribe. The loan may not be subscribed by anyone else. The loan may only be subscribed in up to five tranches of NOK 625,000 each. If more than five tranches are subscribed, allotment shall be determined pursuant to the public limited companies act 11-4 cfr third section. If several shareholders are equally entitled, the allotment shall take place by drawing lots. The subscription must take place by 30 June The loan shall be disbursed to the company's bank account c) The loan is subscribed to nominal value. The loan shall carry interest at a rate of 8% per annum, which shall be paid in arrears when the loan is repaid. The portion of the loan that has been converted shall not carry interest. The loan shall be repaid at the latest 4 May d) Långiver har kun rett til å kreve utstedelse av aksjer i stedet for tilbakebetaling av lånet. Krav om konvertering kan fremsettes for hele eller deler av lånet á NOK , eventuelt i flere omganger, men må fremsettes senest 20. mars d) The lender has the right to have shares issued only against repayment of the loan. Conversion may be required for the loan in full or in part in portions of NOK 625,000, but can not be required after 20 March e) Ved konvertering av lånet skal det betales NOK 6,25 per aksje. Betaling skjer ved motregning av fordringen. Dersom fordringens pålydende og ikke betalte påløpte renter ikke kan deles med konverteringskursen, skal långiver ha rett til å kreve utstedt én ekstra aksje mot å betale differansen i kontanter. f) Lånet skal innbetales straks tegningen er bindende for selskapet. e) If the loan is converted the subscription price per share shall be pay NOK The payment is to be done by offsetting of the claim. If the nominal amount of the claim and not paid but incurred interest is not wholly dividable with a relevant conversion rate, the lender shall have the right to pay such additional amount which is necessary to receive one additional share. The additional amount shall be paid in cash. f) The loan shall be made available as soon as the subscription is binding upon the company.

6 g) Lånet og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer kan ikke overdras. g) The loan and the right to have shares issued may not be assigned. h) Ved anvendelse av retten til å konvertere fordringen til aksjer, vil selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Selskapet skal besørge at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for blir registrert i Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold etter mottak av melding om konvertering. Som følge av konverteringen kan aksjekapitalen maksimalt forhøyes med NOK (forutsatt at lånet fulltegnes), forutsatt at konverteringskursen ikke er gjenstand for justering som beskrevet i punkt j). i) Aksjer ervervet ved konvertering skal være likestilt med de øvrige ordinære aksjer i selskapet og gi rett til utbytte fra og med det regnskapsår aksjene utstedes. h) In the event of use of the right to convert the loan into shares, the share capital will be increased without additional resolution by the general meeting. The company shall procure that the share capital increased is registered in the Register of Business Enterprises without undue delay after the receipt of the notice concerning the conversion. The share capital may maximum be increased with NOK 33,300 (assuming the maximum amount of the loan is subscribed) as a result of the conversion, provided that the conversion price is not adjusted according to j). i) Shares acquired by conversion shall be equal to the remaining ordinary shares in the company and give the right to dividends as from the financial year the shares are issued. j) Konverteringsretten skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes ved: j) The conversion right shall be adjusted to preserve the value of the right to conversion in the event of: (i) nyemisjon av aksjer, ved emisjon av konvertible obligasjoner og ved utstedelse av frittstående tegningsretter, alt med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av slike aksjer, obligasjoner eller frittstående tegningsretter; (ii) fusjon eller fisjon; (iii) fondsemisjon ved utstedelse av nye aksjer og ved oppdeling eller sammenslåing av aksjer; og (iv) ved overføring av det vesentligste av selskapets virksomhet til tredjepart. (i) (v) (vi) (vii) New issue of shares, by issue of convertible bonds and by issue of independent subscription rights with preferential rights for existing shareholders to subscribe such shares, bonds or independent subscription rights. merger or demerger; bonus issue of new shares and in the event of split or reverse split of shares; and transfer of substantially all assets of the company to a third party. k) Långiver har utover dette ikke rettigheter ved beslutninger som nevnt i allmennaksjeloven 11-2 andre ledd nr. 11. k) Beyond this the lender shall have no rights in the event of resolutions as mentioned in the public limited companies act 11-2, second paragraph no. 11. l) For øvrig godkjennes i forhold til långiverne låneavtale datert 10. mai 2005 som er vedlagt innkallelsen og som de forutsettes å tiltre. l) The further terms in the loan agreement dated 10 May 2005 attached to the calling notice are approved in relation to each lender, which each lender is assumed to join.

7 Beslutningen ble gjort med stemmer for og stemmer mot. The resolution was passed by a vote with 2,373,232 votes in favour and 2,000 votes against. Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet kl Jon Schultz Svein Gerhard Simonæs No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned at 0809 hrs am. - sign - Jon Schultz - sign - Svein Gerhard Simonæs OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 9. januar

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer