Strakshjelp for korrekt regelbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strakshjelp for korrekt regelbruk"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs, pris og avfallsavtaler 6. Aksjonsplan for grøne offentlege innkjøp 7. Går i brodden for å kutte energiforbruk Strakshjelp for korrekt regelbruk Alle lederne i staten har ansvar for korrekt gjennomføring av regelverket. En god strakshjelp er å benytte tilgjengelige og kvalitetsikrede verktøy for gjennomføring av konkurransene. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) tilbyr dette gjennom Ehandel.no. Dette er enkle verktøy å ta i bruk, sier DIFIdirektør Hans Chr. Holte (bildet). De gir god hjelp og støtte til den enkelte innkjøper, og bidrar til bedre praktisering av innkjøpsreglene. Dette er igjen viktig for et godt omdømme, legger han til. Oppmerksomheten den siste tiden om ulike departementers tjenestekjøp har satt søkelyset på innkjøp i offentlig sektor. Gjennom flere år har Riksrevisjonen og Stortinget påpekt behovet for å bedre etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Direktør Holte minner om at det allerede er iverksatt en rekke tiltak for å øke kompetansen og bedre etterlevelsen: - I et svar på et spørsmål i Stortinget understreket ansvarlig statsråd, fornyingsminister Heidi Grande Røys, at ansvaret for innkjøp ligger hos den enkelte virksomhetsleder. Mange offentlige ledere er for lite opptatt av innkjøp, og det settes generelt av for lite ressurser til innkjøpsvirksomhet. Den enkelte leder må sørge for tilstrekkelige ressurser til innkjøp - både i form av mennesker, penger og tid. Uten en slik nødvendig satsning settes ikke den enkelte innkjøper i stand til å tilegne seg tilgjengelig og nødvendig kunnskap de må ha for å gjøre gode og riktige innkjøp. Lederansvar på alvor Allerede sommeren 2007 gikk statsråd Grande Røys ut og oppfordret alle lederne til å ta dette ansvaret på alvor. Ved siste årsskiftet så Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) dagens lys. - Vi skal, understreker Holte, bistå forvaltningen ved offentlige innkjøp i form av råd og hjelp til innkjøperne. Dette er en samling av ressursene og et rådgivnings- og veiledningstilbud som offentlige innkjøpere bør kunne dra god nytte av.

2 Ett av tilbudene fra Difi er muligheten for å ta i bruk elektroniske verktøy for gjennomføring av en anskaffelse (KGV): - Regelverket fremstår for mange som komplisert. Det innebærer behov for å øke egen kompetanse, og det krever ressurser fra den aktuelle enheten, fremholder DIFIdirektøren. Et eget elektronisk verktøy, som bringer innkjøperen gjennom den prosedyren som reglene anviser, er et godt hjelpemiddel. Dersom det brukes! Trår feil Det er opp til den enkelte enhet å definere hva som skal kjøpes, både produkt og kvaliteter ved produktet. Etter at behovet er identifisert og presist beskrevet, og det er gjort vedtak om kjøp, skal regelverket benyttes for å sikre rettferdig, etterprøvbar konkurranse på like vilkår. Holte poengterer at det er i denne fasen av innkjøpet at de fleste trår feil, og: - Det er mitt inntrykk at de aller, aller fleste søker å gjennomføre kjøpet i pakt med reglene. Det er bevisstheten om og kunnskapen om hva regelverket anviser, som er utfordringen og problemet. Derfor har Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjort avtale med to leverandører om å tilby elektroniske verktøy for gjennomføring av konkurransen. Verktøyet er utviklet slik at det gjennom hele prosessen ivaretar hva regelverket sier, og således gir trygghet for at brudd på reglene ikke skjer. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? Mange grunner kan ligge bak at en offentlig oppdragsgiver må se seg nødt til å stanse et byggeprosjekt som er i gang. Kanskje vet man ikke hva den videre skjebne er, men kontrakter er inngått, og kanskje er ikke stansen i prosjektet definitiv. Spørsmålene i denne forbindelse er mange, og kravet om å følge de aktuelle regelverk er til stede ikke minst reglene om offentlige anskaffelser. Her følger en aldri så liten veiledning for slike tilfeller. Den situasjonen som er i de siste dagene er blitt landskjent i forbindelse med sykehotellet til Helse Sør-Øst, kan i større eller mindre omfang generelt inntreffe for så å si alle offentlige oppdragsgivere. Med det som utgangspunkt har vi bedt senioradvokat Marianne H. Dragsten (bildet) i Advokatfirma HaavindVislie om synspunkter på ulike faser av en slik utviking. Hun står bak flere publikasjoner om offentlige anskaffelser, bl.a. boken Håndbok i offentlige anskaffelser. Dragsten presiserer at uttalelsene er gitt på helt generelt grunnlag. - Hva betyr det faktum for inngåtte kontrakter at et byggeprosjekt er igangsatt på et formelt sviktende grunnlag? - Det betyr intet i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser, poengterer Dragsten. - Man kan tenke seg at oppdragsgiveren på grunnlag av en ikke formelt tilstrekkelig igangsetting stopper prosjektet. Hva er konsekvensen for inngåtte kontrakter av det? - Det følger av kontraktsretten at begge parter skal gjøre sitt til at kontraktene gjennomføres etter formålet, påpeker hun. Dersom prosjektet stoppes, kan oppdragsgiveren således pådra seg et erstatningsansvar for de kostnader som Side 2

3 leverandøren faktisk pådrar seg i den anledning. Det er heller ikke alltid at oppdragsgiver i henhold til kontrakten har rett til å avbestille byggeprosjektet og da vil det ofte kunne være snakk om erstatning for den positive kontraktinteressen, det vil si fortjenestetapet. - Det kan i et stopp-tilfelle også være snakk om en midlertidig stans i arbeidet. Hva risikerer oppdragsgiveren under en slik omstendighet? - Mange kontrakter har ikke egne klausuler som regulerer midlertidig stopp i utførelsen, og da står man overfor et kontraktbrudd på linje med full stans, understreker advokat Dragsten. Omfang etc. avhenger selvsagt av lengden på og konsekvensene av den midlertidige stansen. - Når prosjektet igangsettes igjen, kan det være uendret bilde på oppdragsgiversiden, men det kan også være skjedd endringer ved at nye aktører som er juridisk atskilte enheter fra oppdragsgiver er kommet til. Kan en slik aktør koples til uten videre? - En ny aktør må rekrutteres etter regelverket for offentlige anskaffelser, fortsetter hun. Det innebærer normalt å følge de angitte prosedyrer, tidsfrister etc. Imidlertid er det unntak, for eksempel når det gjelder tjenester innenfor sosial- og helsesektoren. Slike aktører kan, dersom det alene dreier seg om driftstjenester, rekrutteres utenom de nevnte prosedyrer og tidsfrister. Imidlertid kreves det konkurranse, det vil si at minst tre aktører hvis så mange er i markedet, bør kontaktes før kontrakt inngås. - Dersom en ny aktør er kommet til, endrer det noe på allerede inngåtte kontrakter? - Nei, inngåtte kontrakter vil fortsette å løpe som før. Skal den nye partneren inn i kontraktsforholdet, må det en kontraktsendring til. Dette vil for eksempel være aktuelt dersom det skal skje endringer i eierstrukturen, blant annet ved offentlig-privat samarbeid. Innebærer denne endringen en anskaffelse for det offentlige, må regelverket for offentlige anskaffelser følges. Det vil være tilfelle for eksempel dersom den nye aktøren skal utføre tjenester eller bygge- og anleggsarbeider for den offentlige aktøren. - Det kan tenkes at driftskontrakten inneholder mer enn bare utførelse av helse- og sosialtjenester, men for eksempel eiendomsforvaltning. Omfattes også slikt av det nevnte unntaket? - Nei, her er det nødvendig å dele oppdraget. Det vil si at utførelse av helse- og sosialtjenestene sammen med naturlig tilliggende administrasjon, kan gjennomføres etter regelverkets unntaksbestemmelser for slike tjenester. Derimot må de mer rendyrkede administrative tjenestene kunngjøres og kontrakten må inngås etter en prosedyre som angis i regelverket for offentlige anskaffelser. En slik deling, fastslår senioradvokat Marianne H. Dragsten, er i seg selv i pakt med dette regelverket. Videre er det selvfølgelig ikke noe i veien for å inngå en kontrakt som omfatter både helse- og sosialtjenester og rendyrkede administrative tjenester, men da må hele kontrakten kunngjøres og inngås etter de prosedyrereglene som gjelder i forhold til kontraktens totale verdi. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse En oppskrift på fem konkrete punkter kan føre til at offentlige oppdragsgivere i mye større gard enn hittil makter å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser. Det er en av dem som har fulgt utviklingen på dette området i Side 3

4 lengre tid, partner Harald Alfsen (bildet) i konsulentselskapet FirstVentura, som gir disse rådene. Det er snart 15 år siden EØS-reglene om offentlige anskaffelser ble innført i Norge. Først Riksrevisjonen, så presse, politikere og kommunerevisjon, har de siste årene avdekket en rekke brudd på dette regelverket. Og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har siden starten i 2003 behandlet nær 1150 klagesaker en betydelig andel av disse har endt med at nemnda har konstatert brudd på reglene. - Hvorfor er det slik? - Vi ser særlig tre hovedårsaker, forteller Harald Alfsen. Det ene er at offentlige virksomheter ikke ser på innkjøp som en kjerneoppgave. Dette til tross for at de fleste kostnader bortsett fra lønn er innkjøp, for eksempel varer, tjenester, leie og byggekostnader. Det andre er at innkjøp er en tverrfaglig oppgave som favner vidt i organisasjonene. Og dermed er det ingen naturlig rolle som tar ansvar. Innkjøp forblir delegert ut i organisasjonen uten at noen tar helhetlige grep. Alfsen peker også på at offentlige virksomheter ikke er vant til å tenke forretningsmessig, slik formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser gir anvisning på. Innkjøp er ikke en forvaltningsoppgave, men en del av det offentliges forretningsmessige område. Suksessoppskrift? Med utgangspunkt i sine erfaringer, lanserer Alfsen en oppskrift på å lykkes på dette området oppsummert i fem punkter: Innkjøp er et lederansvar. De fleste ledere vet ikke hva som kjøpes, hvem som gjør det og ikke minst hvordan de gjør det. Dette innebærer at øverste leder må iverksette prosesser for å få oversikt og oppfylle lederansvaret. Og lederansvaret er todelt. For det første skal regelverket følges. For det andre skal virksomheten gjøre gode innkjøp etter innkjøpsfaglige kriterier. Det må etableres mål, strategier, handlingsplaner og kapasitetsplanlegging. Virksomheten må drive systematisk kompetansebygging innenfor regelverket og forretningsmessige innkjøpsprinsipper. Regelverket oppfattes som vanskelig. Men regelverket er ikke vanskeligere enn annen type regelverk det offentlige omgir seg med. Tverrfaglig innkjøpskompetanse innebærer elementer av juridiske, tekniske og økonomiske ferdigheter. Virksomheten må organisere seg hensiktsmessig. Det må vurderes hva som skal sentraliseres og hva som skal delegeres. Det må iverksettes tverrfaglig arbeidsgrupper ved gjentagende eller større innkjøp. Det må etableres fullmaktsregler for hvem og hvordan det skal kjøpes. Samarbeid med andre offentlige virksomheter bør vurderes. Det må etableres rutiner for innkjøpsplanlegging og operativt innkjøpsarbeid. Skal innkjøp gjøres riktig må virksomheten kunne fange behovet for samme type innkjøp innenfor samme virksomhet. Videre må det foreligge oppdaterte verktøy, maler og retningslinjer. For å sikre at innkjøpes gjøres korrekt, må det etableres rutiner for posthåndtering, lagring, sporbarhet og måling. Side 4

5 På barrikadene etter avfallsdom Kommune-Sverige er på barrikadene etter en domsavsigelse i Regeringsrätten forleden. Her slo domstolen fast at kommuner ikke uten videre kan overlate avfallsoppdrag til et selskap de eier. Det må gjennomføres en anbudskonkurranse først, heter det. Dette bryter mot nærhetsprinsippet og det gjør det vanskelig for kommunene å drive effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering, påpeker Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De krever at regjeringen nå griper inn med en lovendring, samtidig som dommen også er tatt opp i Riksdagen. Bakgrunnen er en dom i svenske Regeringsrätten, som er den øverst administrative domstolen i Sverige. To svenske kommuner hadde sluttet seg til det kommunale selskapet Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV), som drives etter foretningsmessige primsipper. Kommunene leverer avfallet dit og selskapet tar hånd om det mot betaling etter en bestemt tariff. Denne avtalen er inngått uten forutgående anbudskonkurranse, men innenfor rammen av det kommunale samarbeidet som, ifølge kommunene, fastsettes av den svenske kommunallovgivningen. De mener også at det er støtte i EUretten for å kunne overlate visse oppgaver til kommunale selskap uten forutgående konkurranse. Men Regeringsrätten var av en annen oppfatning. Kommunene skulle ha gjennomført en anbudskonkurranse etter reglene for offentlige anskaffelser, ettersom de ikke kan se på sin SYSAV-avtale som egenregi. Det er ingen formuleringer i regelverket som åpner for en tolkning som hjemler et unntak for kravet om å gjennomføre konkurranse, fastslår retten. Interpellasjon i Riksdagen Ikke bare må kommun- och finansmarknadsminister Mads Odell møte i Riksdagen for en interpellasjonsdebatt om konsekvensene av rettens avgjørelse også Sveriges Kommuner och Landsting, søsterorganisasjonen til KS, har skrevet brev til hans departement, Finansdepartementet, om saken. Der ber de om at regjeringen sørger for å gjøre de nødvendige lovendringer i kjølvannet av dommen. - En del virksomhet i den kommunale sektoren er, av effektivitetsgrunner, organisert i selskaps form, heter det, men Regeringsrättens dom bidrar til å dra matten unna for egne selskap, skriver SKL. Dommen viser tydelig at Regeringsrätten ikke har tatt hensyn til den seneste tidens rettsutvikling på anskaffelsesområdet. - Kommunenes ambisjoner er å håndtere avfallet på en effektiv og miljøvennlig måte, fremholder SKL i brevet. Det å tvinge kommunene til å gjennomføre en anbudskonkurranse for avfallshåndteringen gjør dette arbeidet vanskeligere. I dommen ser retten bort fra nærhetsprinsippet, og risikoen er åpenbar for at kommuner kan bli tvunget til å transportere avfallet over hele landet. Må endre reglene SKL mener at regjeringen bør komplettere den svenske lovgivningen i pakt med dommer fra EF-domstolen, slik det er gjort i andre medlemsland som Finland, Frankrike og Italia. Dessuten mener SKL at loven om offentlige anskaffelser bør gjøres tydeligere, slik at den støtter kommunenes klima- og miljøarbeid når det gjelder avfall. Side 5

6 I et rundskriv som SKL også har sendt ut i anledning av dommen, vises det til at EFdomstolen har åpnet for mulige unntak i den nasjonale lovgivningen for at offentlig eide selskap kan utføre oppdrag for sine eiere uten forutgående konkurranse. I svensk lovgivning er imidlertid ikke et slikt unntak inntatt. SKL foreslår at det nå tas inn et slikt unntak i regelverket, og at de såkalte Teckal-kriteriene legges til grunn for unntaket. De tilsier at et slikt selskap må ha det alt overveiende av sine oppdrag fra sine offentlige eiere, og at eierne kontrollerer selskapet som om det var en avdeling innomhus i kommunen. En annen mulighet, heter det i SKLs rundskriv, er at kommunene dropper selskapsformen, men i stedet samarbeider i kommunalforbund eller gjennom en felles nemnd. Lederkurs, pris og avfallsavtaler Oslo kommune har suksess med kurs for ledere med tema offentlige anskaffelser. Tide-konsernet deltok i 25 anbudskonkurranser i fjor. Hvem fortjener årets innkjøperspris? Svensk jakt på kommuner som har gjort ulovlige avtaler for avfallshåndtering. Dette er stikkord for noe av det som for tiden er aktuelt på den offentlige innkjøpsarenaen. I tillegg slår Innovasjon Norge et slag for bruk av OFU-kontrakter, danske kommuner klager på at de mangler miljøkriterier, og Oslo kommune skal arrangere konferanse om sosial dumping. Oslo med 40 ledere på anskaffelseskurs Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune rapporterer om 40 ledere på kurs om offentlige anskaffelser. Hvert år benytter mellom 500 og 600 ansatte seg av UKEs kurs innenfor offentlige anskaffelser. Tilbudet omfatter blant annet grunnkurs, kurs om miljø- og samfunnsansvar, kontraktskurs og det omfattende sertifiseringskurset. Målet med kursene er å gjøre kommunens innkjøpere bedre rustet til å foreta gode kjøp i henhold til både lovverk, interne rutiner og gode innkjøpsfaglige prinsipper. UKE tilbyr for tiden syv standardkurs om offentlige anskaffelser et godt utgangspunkt for å gi kommunens medarbeidere et skikkelig kompetanseløft. og med sosial dumping-kurs UKE (Utviklings- og kompetanseetaten) og Nettverk for forebygging av korrupsjon i Oslo kommune inviterer til konferanse om sosial dumping. Formålet er å belyse hva sosial dumping er, hvordan enkelte virksomheter har opplevd problemet og hva ulike aktører lokalt og nasjonalt bidrar med i kampen mot sosial dumping. Konferansen avholdes 10. juni på Felix konferansesenter i Oslo. Hvem fortjener Innkjøperprisen 2008? Har du forslag på en person, organisasjon eller virksomhet som fortjener Innkjøperprisen 2008? Da haster de med å levere inn forslaget. Mandag 19. mai blir det satt strek for nye kandidater. Fram til da er det mulig å komme med forslag på noen som har gjort en spesiell innsats innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Selve prisen blir utdelt i forbindelse med Innkjøperdagene 2008, som arrangeres i Oslo konferansesenter, Folkets Hus, 2. og 3. juni. Les mer Side 6

7 Var med i 25 konkurranser ifjor Så vel Tide Sjø som Tide Buss leverer ett anbud i kvartalet, fremgår det av selskapets rapport for første kvartal i år. Ved utgangen av april ble det klart at Tide Buss etter en internasjonal konkurranse vant en kontrakt for bussdrift i Odense, Danmark. Kontrakten er femårig. Tide Sjø AS har dessuten levert laveste tilbud på den såkalte Rogalandspakken som omfatter drift av tre ferjesamband. Kontrakten som gjelder fra 1. januar 2010, har en varighet på seks år i tillegg til en toårig opsjon. Den endelige kontrakttildeling er ventet å skje i juni eller juli. I 2007 deltok Tide- konsernet i ca. 25 anbudskonkurranser. Selskapet venter fortsatt økt anbudsaktivitet nasjonalt og i Norden. Gjennom deltakelse i anbud er det et mål å øke selskapets markedsandeler, heter det. OFU-kontrakt kan gi økt markedstilgang Innovasjon Norge slår et slag for bruk av offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU-kontrakter). Kontraktene innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom en kundepartner (i det offentlige) som har konkrete behov for f.eks. et nytt produkt eller tjeneste og en leverandørpartner i næringslivet med kompetanse og potensial innenfor det feltet varen etterspørres. OFU-ordningen er en tilskuddsordning som gir norske bedrifter en unik anledning til å utvikle seg som leverandør i samfunnet - resultat kan gi økt markedstilgang innen offentlig sektor i inn- og utland, heter det på nettstedet til Innovasjon Norge. Forutsetningen er at det eksisterer et offentlig anskaffelsesbehov som ikke kan dekkes tilfredsstillende gjennom eksisterende tilbud. Etterlyser klare miljøkriterier Danske kommuner synes det er vanskelig å vurdere om de produktene de skal anskaffe, lever opp til de rette miljøkravene. Derfor etterlyses nå klare kriterier for produktene. Lederen i Foreningen af Offentlige Indkøbere, innkjøpssjef Helle Schjermer i Herning kommune, etterlyser i Erhvervsbladet definisjoner på hva som er miljøvennlige produkter og tjenester. - En del av produktene har ennå ikke et miljøsertifikat som Svanen eller Blomsten, og det er mange avtaleområder uten klare veiledninger for å kunne stille relevante miljøkrav, fremholder hun. Det danske Miljøministeriet har nylig avsatt fire millioner kroner til prosjekter som bl.a. skal forbedre kommunenes kjennskap til grønne innkjøp. Spørreskjema av avfallsavtaler Flere svenske kommuner har gjort avtaler om avfallshåndtering uten å gjennomføre konkurranse etter regelverket først. Konkurrensverket sender derfor nå ut et spørreskjema til alle kommuner, kommunale avfallsselskap og øvrige kommunale virksomheter. Formålet er å kartlegge omfanget av lovovertredelsene, heter det i en pressemelding. I noen måneder har de svenske konkurransemyndighetene gransket kommunenes inngåelse av kontrakter for avfallstjenester. De er i den forbindelse kommet under vær med at avtalene ikke alltid har vært gjort slik innkjøpsreglene tilsier. Spørreundersøkelsen er neste steg i Konkurrensverkets gransking. Side 7

8 Aksjonsplan for grøne offentlege innkjøp Miljøinnsatsen til den danske regjeringa i dei komande åra skal byggjast på sju pilarar. Det går fram av ein plan som no er lagd fram. Ved å nytte marknadsmakta til det offentlege reknar danskane med å nå konkrete resultat av satsinga. Dei byggjer mellom anna ut partnarskapsordninga med kommunane, slik at også denne delen av det offentlege tek til å kjøpe grønt og berekraftig. Dessutan står fremjing av grøne sjukehusinnkjøp sentralt i planen. Den danske regjeringa har sett av fire millionar kroner til betring av innsatsen for grøne innkjøp i år og neste år. No er òg planen med tiltaka som pengane skal gå til, lagd fram. Midlane skal i første rekkje gå til nye kampanjar, vidareutvikling av dei rettleiingane som Miljøministeriet har laga for offentlege innkjøp, og etablering av fleire partnarskap for grøne innkjøp. Det er sju innsatsområde i planen. Partnarskap, kampanjar og verktøy er tre av dei, men så kjem dessutan styrking av private innkjøp, innkjøp som motor for produktnyskaping, grøne innkjøp på sjukehus og samarbeid på europeisk og nordisk plan om grøne innkjøp. Når det gjeld partnarskap, er det allereie på plass eit samarbeid mellom Miljøministeriet og dei tre kommunane København, Odense og Århus. Dei har skrive under på at dei berre skal gjere berekraftige innkjøp. På same måten ønskjer ministeriet at også andre kommunar skal gjere det same. Ministeriet skal dessutan arbeide for at alle i staten gjer sine innkjøp på same grunnlag. Grøne sjukehusinnkjøp Eit anna viktig område i planen er dei grøne innkjøpa i sjukehusa. Ein stor del av kjøpa i denne sektoren kan gjerast grøne, særskilt i administrasjonen, heiter det. Det gjeld til dømes IT-utstyr, papir og kontormøbel, men det kan òg dreie seg om produkt som skal nyttast i sjølve sjukestellet. Her har danskane allereie døme frå sjukehusa sine når det gjeld å gå etter produkt som er fri for stoff som påverkar hormon, til dømes ved innkjøp av eingongshanskar. Som elles i vår del av verda er det marknadsmakta til det offentlege som skal føre til miljøvinstar. Det offentlege Danmark kjøper årleg for minst 140 milliardar kroner, og ein auka bruk av desse pengane til å handle grønt, kjem til å gje vinstar for både miljø og helse, heiter det i ei pressemelding frå Miljøministeriet. I mange tilfelle er miljømedvitne kjøp òg med og gjev vinst for økonomien. Rådgjevande organ Danskane har, som Noreg, eit rådgjevande organ i spørsmål om grøne, offentlege innkjøp, Panelet for grøne innkjøp. Den danske utgåva har representantar frå 14 ulike organisasjonar, og det skal framleis spele ei rolle. I første rekkje skal panelet medverke til utbreiing og kunnskap om vinstane ved grøne og berekraftige offentlege kjøp. Føremålet med den danske offentlege, grøne innkjøp-politikken er mellom anna å redusere dei skadelege miljøverknadene, også når det gjeld energibruk. Like eins er det meininga at marknaden for meir miljøvenlege produkt, tenesteytingar og teknologiar skal stimulerast, og det offentlege skal dessutan vere eit godt føredøme for samfunnet elles, skriv Miljøministeriet. Side 8

9 Går i brodden for å kutte energiforbruk I Sverige skal staten gå i brodden for å fremje kjøp av meir energieffektivt kontorutstyr. Det går fram av ei melding frå Miljøstyrningsrådet og Energimyndigheten. Statlege innkjøparar skal ha energibruken høgt oppe på prioriteringslista når dei kjøper, og det er Energy Star-krava som skal nyttast. Dette energimerkesystemet er i bruk i EU, og det er no eit krav frå EU at kriteria frå denne ordninga skal leggjast til grunn ved offentlege innkjøp førebels berre dei statlege innkjøpa. Energy Star er eit amerikansk energimerkesystem som vert nytta i EU etter ein avtale mellom den amerikanske regjeringa og EU. Systemet er til for å hjelpe forbrukarar, verksemder og styresmakter til å finne til dømes energieffektive datamaskinar, skrivarar, skjermar og kopimaskinar. I januar i år gjorde EU vedtak om eit program for å innføre Energy Star-merkinga. Ein av føresetnadene er at denne merkeordninga skal gjelde ved offentlege innkjøp av energikrevjande kontorutstyr frå mars i år. Det er dette som dei svenske styresmakter no hengjer seg på. Den offentlege sektoren skal vere eit føredøme for andre organisasjonar, heiter det frå det internasjonale sekretariatet i Energimyndigheten, som saman med Miljøstyrningsrådet er i gang med å arbeide med dei nye EU-reglane. Berre staten Desse nye EU-reglane gjeld i første omgang berre dei statlege oppdragsgjevarane, men, skriv Energimyndigheten i ei pressemelding: - Så vel private føretak som organisasjonar, kommunar og forbrukarar elles kan dra nytte av Energy Star-ordninga. Ho sparar både energi og pengar! Dei kriteria som Miljøstyrningsrådet har laga, og som dei rår til at offentlege innkjøparar skal nytte, tilsvarar kriteria i Energy Star. Såleis heiter det at innkjøparane kan vere trygge når dei nyttar desse kriteria for at dei gjer rett, og at dei gjer ein god innsats for miljøet. Tidlegare var det i prinsippet slik at alle kjende kontorapparat på marknaden hadde Energy Star-merke. No skal det ikkje lenger vere slik, etter EU-programmet. Krava til bruken av merket vert skjerpa, og det er berre dei aller mest energieffektive apparata som skal få nytte det. Det inneber at merket òg vert eit mål å arbeide mot for alle produsentar, og meininga er at energikrava skal skjerpast heile tida etter kvart som produkta vert betre. På den måten skal Energy Star òg vere med og få meir fart på produktutviklinga. Mykje å spare EU har ikkje tidlegare innført tvungne krav til energibruk ved offentlege innkjøp. Det vert sikta mot at Energy Star-ordninga skal redusere energibruken i EU-området med 30 TWh. I vedtaket som EU har gjort, heiter det at kontorutstyr står for ein stor del av det samla energiforbruket. Ein høgare energieffektivitet kan både gje auka tevlingskraft, sikre energiforsyninga og vere positiv for miljøet og for forbrukarane. EU oppmodar alle medlemslanda og berørde organisasjoner til å samordne krava i nasjonale energimerkeordningar med Energy Star, slik at ein mogeleg negativ innverknad for industri og handel vert minst mogeleg. Når det gjelder kostnader, skriv EU i premissane for vedtaket sitt at dersom energieffektive produkt kostar noko meir enn andre, kan denne ekstrakostnaden lett sparast inn på stutt tid gjennom redusert energiforbruk. Side 9

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa.

Informasjon frå det offentlege skal vera forståeleg for mottakarane, og difor må språket vera klart og tilpassa målgruppa. Klarspråk NYNORSK Kva er klarspråk? Med klarspråk meiner vi her korrekt, klart og mottakartilpassa språk i tekstar frå det offentlege. Ein tekst er skriven i klarspråk dersom mottakarane raskt finn det

Detaljer

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp. Fremtidens byer 17. mars 2010. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan stille miljøkrav i innkjøp Fremtidens byer 17. mars 2010 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Overordnede rammer Lov om offentlige anskaffelser Krav om at miljø skal vektlegges Politiske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.

Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9. Miljøsertifisering Kva, kvifor og korleis? Per Svae, koordinator for miljøsertifisering. Hordaland fylkeskommune Klimanettverk Hordaland 27.9.2011 Kva er miljøsertifisering? Verksemda innfrir krava i ein

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Nytt regelverk for offentlige anskaffelser Entrepriserettsforeningen i Bergen Harald Alfsen, 29.11.2006 Om Resource-Partner AS Konsulentselskap: Etablert i Bergen, kunder både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar.

Spelet varer om lag ein dobbeltime og kan enkelt setjast opp i klasserommet. Talet på spelarar bør vere minst ti elevar. Lærarrettleiing Kva er b.stem? b.stem er ein digital læringsressurs for skuleklasser. Han er lagd opp som eit rollespel der klassa får rolla som ungdomsrådet i Snasen ein fiktiv, mellomstor norsk kommune.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private Partar Seljar Namn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr./stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr./stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Båttype, motor og utstyr Båtfabrikat

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge

Grønne millioner til norske bedrifter. Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Grønne millioner til norske bedrifter Kristine Kopperud Timberlid, EU-rådgiver Geir Haugum, sektoransvarleg miljø&energi Innovasjon Norge Program Millionar til miljøinnovasjon Kva er Eco Innovation? Forprosjektstøtte

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL

SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR FYLKESKOMMUNAL EIGENANDEL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302651-1 Arkivnr. 831 Saksh. Jacobsen, John Martin Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 SØKNADER OM TEST OG UTVIKLING AV TEKNOLOGI FOR BIOGASSHYBRIDBUSSAR

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer