Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010"

Transkript

1 Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Foredrag ved ledermøte i FFO, Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 11. april 2013 av forsker Ivar Brevik

2 1. Antall mottakere av heimebaserte tjenester under og over 67 år Brukere under 67år Brukere 67 år Kilde: SSB, hvert år og Brevik 2012/ 2013

3 2. Andel og antall brukere av heimebaserte tjenester og årsverk per bruker. Fordeling etter alder Alder Andel og antall brukere Andel og antall årsverk Årsverk pr bruker Andel-pst Antall Andel-pst Antall år 37 (64.850) 65 (39.100) 0,60-67 år + 63 ( ) 35 (21.500) 0,20 Alle (60.600) 0,35

4 3. Bruk av heimebaserte tjenester etter alder i Andeler i prosent. Fordeling av årsverk år år år 80 år+ Bruk Kilde: IPLOS 2010, SSB 2011 (FFOHus2)

5 4. Antall brukerretta timer per uke i heime-baserte tjenester etter grad av bistandsbehov. Brukere under og over 67 år (Kilde: IPLOS 2010,SSB 2011) Bistandsbehov : Antall brukerretta timer pr uke i praktisk bistand og hjemmesykepleie : Under 67 år 67 år og eldre Timer pr uke Forholdstall Timer pr uke Forholdstall 1. Noe/avgrenset 2,2 1 1, Middels/store 9,4 : 2,9 5,0 : 2,7 3 Omfattende 51,0 : 23 14,8 : 7,9 Gjennomsnitt 13,9 t. 4,5 t. (Alle) (66.500) ( )

6 5. Andel brukere, andel årsverk og årsverk per bruker i heimebaserte tjenester etter grad av bistandsbehov. Fordeling av alle brukere Grad av bistandsbehov: Andel brukere Andel pst Andel årsverk Andel - pst Årsverk pr bruker -Stort/middels/ noe ,18 - Omfattende , ( ) 100 (60.600)

7 6. Andel brukere, andel årsverk og årsverk per bruker i heimebaserte tjenester etter grad av bistandsbehov. Fordeling etter alder Grad av bistandsbehov/ alder år : Andel brukere Prosent Andel årsverk Prosent Årsverk per bruker - Store/ middels / noe Omfattende ,34 Alle (100) (100) 67 år+ : - Store/ middels / noe ,14 omfattende ,66 Alle (100) (100)

8 7. Antall brukere av heimebaserte tjenester år etter boform og etter om en har omfattende bistandsbehov eller ikke. Absolutte tall. Private boliger, med andre Privat bolig, aleine Omfattende Ikke-omfattende Sum Alle i privat bolig Kommunale boliger Kilde: IPLOS 2010, SSB 2011 (FFOHus4)

9 8. Andel brukere av heimebaserte tjenester med ikkeomfattende bistandsbehov etter boform samt årsverk per bruker 2010 Store / middels / noe bistandsbehov Boform Antall/andel av alle år Antall Andel av alle pst Årsverk per bruker I privat bolig (45.900) 71 0,16 - Aleine privat (24.475) ,18 - Sammen privat (21.425) ,14 I kommunal bolig (7.650) 12 0,67 Sum alle her år (53.550) 83 Samtlige år

10 9. Brukere med omfattende bistandsbehov. Antall, andel av alle samt årsverk per bruker etter boform Med omfattende bistandsbehov Boform Antall Antall Andel Årsverk per bruker Alle år i privat bolig ,65 - Aleine privat (23) 1,93 - Sammen privat (17) 1,25 Alle år i kommunal bolig ,80 Alle år (11.300) (100) 2,34 Alle 67 år ,66

11 10. Heimebaserte tjenester til brukere år med omfattende bistandsbehov. Antall brukere, antall årsverk og årsverk per bruker Brukere år/67 år+ Omfattende bistandsbehov Antall brukere Bruk i Årsverk Årsverk pr bruker - Under Toppfinansieringen *) 3,91 - Øvrige med omfattende bistandsbehov Alle år med omfattende bistandsbehov Alle 67 år+ m. omfattende bistandsbehov , , ,66 *)Brukere under Toppfinansieringsordningen bruker 85 pst av midlene til brukere under 67 år med omfattende bistandsbehov. Foreløpige beregninger Kilde: Brevik

12 11. Brukere under Toppfiansierings-ordningen og brukere uten omfattende bistandsbehov i privat bolig. Antall brukere og antall årsverk brukt Ikke-omfattende i privat bolig Bruk i årsverk ( 0,16 årsverk pr bruker) Antall brukere Under Toppfinansieringsordningen Bruk i årsverk (3,91 årsverk pr bruker) Antall brukere (Kilde: Brevik 2012)

13 12. Oppsummering - hovedoversikt over antall og andel brukere etter alder og boform samt årsverk pr bruker Uten omfattende bistandsbehov: Alder Antall Andel av alle - pst Årsverk per bruker 1. I privat bolig år ,5 0,16 2. Alle 67år ,6 0,14 3 i kommunal bolig år ,4 0,67 Med omfattende behov: 4 Alle under 67 år år ,5 2,34 - Under Toppfinansieringsordning ,3 3,91 - Uten toppfinansiering ,3 0,73 5. Alle 67 år + 67 år ,0 0,66 Alle

14 13. Oppsummering: Ut fra omfanget i bruk kan brukerne i hovedsak deles inn i 3 grupper : 1. Hoveddelen av brukerne: alle år i privat bolig + alle 67 år + uten omfattende bistandsbehov utgjorde: 82 pst av alle brukerne og brukte beskjedne 1/7-årsverk per bruker per år. 2. En mindre del: 15 pst som besto av brukere: år med omfattende bistandsbehov utenfor Toppfinansierings- ordningen (3,3 %) år uten omfattende bistandsbehov i kommunale boliger (4,4 %) - 67 år+ med omfattende bistandsbehov (7,0 %) Disse brukte i gjennomsnitt 2/3-dels årsverk per bruker per år. 3. Resten, en minoritet: 3 pst (5.762 brukere) under 67 år under Toppfinansieringsordningen brukte 3,9 årsverk per bruker per år. 14

15 14. Antall brukerretta timer per uke i heime-baserte tjenester etter grad av bistandsbehov. Brukere under og over 67 år Bistandsbehov : Antall brukerretta timer pr uke i praktisk bistand og hjemmesykepleie : Under 67 år Toppfinansiert/ikke toppfinans. 67 år og eldre Timer pr uke Forholdstall Timer pr uke Forholdstall 1. Noe/avgrenset 2,2 1 1, Middels/store 9,4 : 2,9 5,0 : 2,7 3 Omfattende 87,2/16,3 : 40/7,4 14,8 :7,9 Gj. sn. Omfatt. 51 timer (: 23) (Alle) (66.500) ( )

16 15. Forholdstall i bruk mellom brukere under Toppfinansieringsordningen år/alle uten omfattende behov i privat bolig: Forholdstall: 3,91 : 0,16= 1 : 24 Det går mao. 24 ordinære majoritetsbrukere år på 1 bruker under Toppfinansieringsordningen.

17 16. Brukere av heimebaserte tjenester 0-66 år etter type tjeneste i 2010 samt endring Endring Bestanden 2010 Prosent Prosent Antall Bare heimesykepleie Heimesykepleie + praktisk bistand Alle med heimesykepleie Bare praktisk bistand Alle

18 17. Brukere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Antall nye, avgåtte brukere samt gjennomstrømming målt som andel i prosent av bestanden pr Nye av året Nye i alt (a) Beregnet avsluttet(b) Br. gjennomstrømming(a+b) Andel nye av året Br gjennomstrømming Sum praktisk bistand, inkl BPA Hjemmesykepleie Blant dem med praktisk bistand utgjorde brutto gjennomstrømningen 15 pst - brukere med behov ofte knyttet til varig eller langvarig funksjonshemming. Blant brukere av hjemmesykepleie var 17 pst nye av året. Sum nye i alt (a) pluss av- sluttete brukere (b) utgjorde 50 pst av alle brukere pr med like mange på hver. Kilde: SSB/Gabrielsen et al 2011, tabell 24A

19 18. Fem kjennetegn ved veksten i heimebaserte tjenester som sannsynliggjør at mange brukere under 67 år er forløpere for Samhandlingsreformen Av tilvekst på nye brukere var: 9 av 10 bosatt i ordinære boliger 9 av 10 er brukere av hjemmesykepleie 9 av 10 har ikke omfattende bistandsbehov hver av disse bruker 3-4 timer pr uke 50 prosent av alle begynte/ avsluttet hjemmesykepleien i løpet av året 2010

20 Hypoteser Noen hypoteser om innstrømming av brukere uten langvarige behov (ikke-kronikere) 20

21 19. Hypoteser om de nye brukernes behov Oftest behov for ulike typer sykepleiefaglig hjelp ved mindre langsiktige behov? Dreier det seg også om sykdommer og lidelser av mer langvarig karakter? Både i ordinær hjemmesituasjon og for behandlede/ utskrevne fra spesialisthelsetjenesten?

22 20. Foregår det både behandling og forebygging blant yngre brukere? Flere synes å få behandling og flere inkluderes i et sykepleie- og omsorgsfaglig regime Har tjenestene proaktive og forebyggende effekter? Ligger det for yngre brukere bra til rette for både behandling og forebygging?

23 21. Er det delvis etablert ulike omsorgsregimer for yngre versus eldre brukere? Hvilke behov avhjelpes hos yngre brukere i den kommunale hjemmesykepleien? Er det ofte en annen type hjemmesykepleie som ytes til yngre vs eldre brukere?

24 22. Har kommunene utviklet kompetanse og behandling på høyde med mangfold og kompleksitet i diagnoser? Har en kompetansemessig vært godt rustet til å møte utfordringene? Er faglig dyktighet på høyde med mangfoldet i diagnoser og lidelser? Hva med somatikk, psykisk helsevern og rus i mindre kommuner? Sliter plo-tjenestene med bare å svare med mer av det samme?

25 Reserve: Årsverk i pleie- og omsorg : årsverk - halvparten av sykehussektoren i 2007 (96 000) Derav: årsverk til brukere av hjemmebaserte tjenester under 67 år årsverk gikk til færre brukere av hjemmebaserte tjenester 67 år+ og til færre beboere i institusjon. Standardheving: Årsverk per bruker i heimebaserte tjenester over og under 67 år samt i institusjon Årsverk per bruker Eldre Utv. hemmet Soma. + psykisk sykdom Soma Psyke I inst ,13 1,48 0,18 1, ,22 1,45 0,35 0,41 0,27 1, ,22 1,45 0,39 0,47 0,31 1,3 Beregninger ved NIBR 2009

26 Årsverk og brutto driftskostnader i 2007 i heimebaserte tjenester til brukere under 67 år samt nivåøkning fordelt etter hovedårsak til hjelpebehovet. Årsverk og kroner i millioner 2007 Hovedårsak til hjelpebehovet Somatisk sykdom Psykiske lidelser Utviklings- hemmet Alle Nivåøkning i antall årsverk og kostnader (mdr) Årsverk Kostnader Nivå 2007 årsverk og kostnader i alt Årsverk Kostnader Kilde Kostra og beregninger ved NIBR 2009

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 2 Fylkesmannen sitt utgangspunkt Kommunene har ansvar for nødvendige,

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord I prosjektet Scenarier 2029 retter vi oppmerksomheten mot den fremtidige

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Helse Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer