Publikasjonsliste 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste 2004"

Transkript

1 1 Publikasjonsliste 2004

2 2 PUBLIKASJONSLISTE 2004 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: E-post: eller telefon Publikasjoner med lenke kan lastes ned kostnadsfritt fra nettet. Publisert i Arbeidsforskningsinstituttets egne serier: AFIs Skriftserie - ISSN X Arbeidene i serien skal ha en kvalitet som er vitenskapelig meritterende. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer. Utgivelser i Skriftserien (S) nummereres fortløpende. AFIs Rapportserie - ISSN Godt gjennomarbeidete oppdragsrapporter, rapporter fra forskningsprosjekter, større veiledere, enkelte vitenskapelige arbeider. Publikasjonen inneholder sammendrag på engelsk. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Rapporter (R) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs Notatserie - ISSN Mindre omfattende oppdragsrapporter, forprosjektrapporter, rapporter med et eksplorativt preg, foredrag og andre manus kan utgis som AFI-notat. Målgruppe: Oppdragsgivere, FoU-miljøer og brukergrupper og utdanningsmiljøer. Notater (N) nummeres fortløpende innenfor utgivelsesåret. AFIs serie for hovedfagsoppgaver - ISSN Hovedfagsoppgaver knyttet til instituttets forskning. AFIs publiserte FoU-resultater omfatter også: Artikler Faglige artikler, kapitler, kronikker og anmeldelser i vitenskapelige/ faglige publikasjoner med/ uten referee, dessuten artikler og kronikker i fagpresse og dagspresse. Foredrag Faglige foredrag, konferansebidrag, gjesteforelesninger og presentasjoner ved vitenskapelige/ faglige arrangementer. Rapportsamarbeid Faglige publikasjoner utgitt av andre institusjoner, foreninger o.a. der AFIs forskere har bidratt. Andre FoU-resultater Publikasjoner utgitt av AFI utenom de faste seriene. Tidsskrifter Arbeidsliv i Norden / Nordic Labour Journal Tidsskrift om arbeidsmarked og arbeidsmiljø Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for arbeidsmarkedsog arbeidsmiljøpolitikk, Nordisk Ministerråd. Utkommer fire ganger i året, hvorav tre utgaver på skandinaviske språk og en på engelsk. Abonnement er gratis og kan bestilles fra Arbeidsforskningsinstituttet.

3 Bøker Fossestøl, K., Amble, N., Alm Andreassen, T., Gjerberg, E., Holstad, K., Kristiansen, S.T., Lyng, S.T., Skarpaas, I., Steinum, T., Åsgren, G.-E. (2004): Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. Lyng, S.T. (2004): Være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. Oslo: Universitetsforl. AFIs skriftserie Alm Andreassen, T. (2004): Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat. Dr.polit.avhandling levert ved Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, juni AFIs skriftserie nr. 13. Kr. 250,-. (Også oppført under Doktorgradsavhandlinger ). AFIs rapportserie r 1/04 r 2/04 r 3/04 r 4/04 Spjelkavik, Ø.: Inkludering i arbeidslivet ved bruk av lønnstilskudd og oppfølging. Underveisanalyse av Fleksibel jobb. Kr. 200,-. Frøyland, K., Enehaug, H., Klemsdal, L., Widding, S., Blichfeldt, J.F., Hanssen, K.S., Torget, L.M.: Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Kr. 200,-. Bjørnholt, M., Heen, H.: Fjernarbeid i Statens vegvesen. Erfaringer med bruk av internt fjernarbeid i omstilling av en statlig virksomhet. Kr. 200,-. Kristiansen, S.,T.: Skolen som lærested for lærere og ledere. Oppspill til en ny skoleutviklingsstrategi for videregående skoler. Kr. 200,-. r 5/04 Sørensen, B.A.: Redaktørliv. Om redaksjonell og relasjonell ledelse. Kr. 200,00. AFIs notatserie n 1/04 Heen, H.: Tilgjengelighet og ventetid. Organisering av legekontor i fast-legeordningen. Kr. 50,-. n 2/04 Berg, A.M., Berg H.F., Storrøsten, M., Thoresen, K.: Internett og brukere av velferdstjenester. Et samarbeid med Statskonsult. Kr. 50,-. n 3/04 Hilsen, A.I., Steinum, T., Gjerberg, E.: Utredning om omstilling. Kr. 50,-. n 4/04 n 5/04 n 6/04 Helle, K.M., Thorsen, I.B.: Motivasjon og mestring. En oppfølgingsundersøkelse ved CatoSenteret. Kr. 50,-. Enehaug, H., Hetle, A. i samarbeid med Seierstad, G.: Når menn velger menn, og kvinner velger menn Synspunkter på bruk av kvinnelige ressurser i norsk filmbransje rapport fra et forprosjekt. Kr. 100,-. Spjelkavik, Ø., Frøyland, K., Evans, M.: Supported employment in Norway - a national mainstream programme. Gratis.

4 4 n 7/04 Enehaug, H., Hetle, A.: så tenk hvilke ressurser vi sitter på i etaten, som vi ikke får frigjort energien hos. Rapport fra et forprosjekt om ulike aspekter ved det kunderelaterte arbeidet i Vegvesenet. Kr. 50,- n 8/04 Grimsmo, A., Sørensen, B.A.: Null-punkt-undersøkelse i sykehus. Kr. 100,-. Artikler Alm Andreassen, T. (2004): Borgere, brukere og medvirkning. I: REspekt, Magasin om funksjonshemning, rehabilitering og samfunn, 2004 nr. 2, s Lastet ned fra Alm Andreassen, T. (2004): Brukermedvirkning i praksis: faglig fortolkning av politiske mål. I: Dahle, R., Thorsen, K. (red.): Velferdstjenester i endring: når politikk blir praksis. Bergen: Fagbokforl. S Alm Andreassen, T. (2004): Den vanskelige veien tilbake. Kronikk. Velferd, vol. 93 nr. 5, s Alm Andreassen, T. (2004): Nye behandlere og nye brukere. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Amble, N. (2004): Hvorfor har Norge så gammeldagse jenter?. Dagbladet, 25. juli Amble, N. (2004): Når tidsånden klemmer. Kronikk. Klassekampen, 8. mars Amble, N. (2004): Den nye servicearbeideren. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Amble, N. (2004): Den nye tillitsvalgte vaktbikkje og utviklingsfilosof. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Brøgger, B. (2004): Identity matters: the case of the Singaporean Chinese. In: Christiansen, F., Hedetoft, U. (eds.): The politics of multiple belonging: ethnicity and nationalism in Europe and East Asia. Aldershot: Ashgate. Pp Finsrud, H.D. (2004): Electronic Coast - fremveksten av et læringssystem. I: Gustavsen, Bjørn (red.): Nettverk: abstrakt kategori eller konkret arbeidsfellesskap? Erfaringer fra Verdiskaping Oslo: Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon. S Fossestøl, K. (2004): Innledning. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Fossestøl, K. (2004): Kunnskapsarbeidet oppgaver, fristelser og farer. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Gjerberg, E. (2004): Leger og kjønn - spiller det noen rolle?. I: Dahle, R., Thorsen, K. (red.): Velferdstjenester i endring: når politikk blir praksis. Bergen: Fagbokforl. S Gjerberg, E. (2004): En ny lege-sykepleier-relasjon endringer i en tradisjonell kjønnsbundet relasjon. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Gustavsen, B. (2004): Cases and social movements: some further contributions to the dialogue. Concepts and transformation, vol. 9, no. 1, pp

5 5 Gustavsen, B. (2004): Kan regionale bedriftsnettverk skapes gjennom forskning? Refleksjoner om forholdet mellom teori og praksis. I: Dale, B., Karlsdottir, R., Strandhagen O. (red.): Bedrifter i nettverk. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. S Gustavsen, B. (2004): Making knowledge actionable: from theoretical centralism to distributive constructivism. Concepts and Transformation, vol. 9, no. 2, pp Halrynjo, S. (2004): Kættere eller trendsættere?: nye aktørers møde med gammel symbolsk kapital i et mangfoldigt arbejdsliv. I: Hviid Jacobsen, M., Tonboe, J. (red.): Arbejdssamfundet: den beslaglagte tid og den splittede identitet. København: Hans Reitzels forl. S Heen, H. (2004), Imsen, Gunn (red.): Skolen som en selvfølge: om foreldrenes møte med den nye skolen. I: Det ustyrlige klasserommet. - Oslo: Universitetsforlaget. S Holstad, K., Steinum, T. (2004): Kunnskapslederen og kunnskapsoperatøren. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Holter, Ø.G. (2004): Social theories for researching men and masculinities. Direct gender hierarchy and structural inequality. In: Kimmel, M.S., Hearn, J., Connell, R.W. (eds): Handbook of studies on men and masculinities. Thousand Oaks, CA: Sage. Pp Holter, Ø.G. (2004): A theory of gendercide. In: Jones, A. (ed.): Gendercide and genocide. Nashville: Vanderbilt University Press. Pp Klemsdal, L. (2004): Et inkluderende arbeidsliv?. I: Nafstad, H. (red.): Det omsorgsfulle mennesket. Oslo: Gyldendal Akademisk. S Kristiansen, S.T. (2004): Den reflekterende soldaten. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Lyng, S.T., Åsgren, G.-E. (2004): Den nye grunnskolelæreren og elevene hennes. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Lyng, S.T. (2004): "- men alligavel er det ikkje gildt"? Dilemmaer i ungdomsskolens prosjektarbeid. I: Imsen, Gunn (red.): Det ustyrlige klasserommet. - Oslo: Universitetsforlaget. S Pålshaugen, Ø. (2004): Diskurs-demokrati på arbeidsplassen: nye virkemidler for en gammel målsetting?. Sosiologisk tidsskrift, vol. 12, s Pålshaugen, Ø. (2004): How to do things with words: towards a linguistic turn in action research?. Concepts and Transformation, vol. 9, no. 2, pp Røed-Larsen, S. (2004): Fra ragnarok til Rocknes - storulykker og ulykkesgransking. I: Lydersen, S. (red.): Fra flis i fingeren til ragnarok: tjue historier om sikkerhet. Trondheim: Tapir Akademisk. S Røed-Larsen, S., Valvisto, T., Harms-Ringdahl, L., Kirchsteiger, C. (2004): Accident investigation practices in Europe main responses from a recent study of accidents in industry and transport. Journal of Hazardous Materials, vol. 111, pp Skarpaas, I. (2004): Flokeløseren. I: Fossestøl, K. m.fl.: Relasjonsmestrere: om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Oslo: Gyldendal. S Spjelkavik, Ø. (2004): Fleksibel jobb: fast jobb ved bruk av langvarig lønnstilskudd?. Rehabiliteringsmagasinet BRIS, 2004, nr. 2, s

6 6 Sørensen, B.Aa. (2004): Fremtiden blir et samarbeidsprosjekt om miljø. Arbeidervern, nr. 5, s. 20. Aas, I.H.M. (2004): Telemedisin i hjemmesykepleien. HMT: Tidsskrift for helse, medisin, teknikk, nr. 3, s. 24, 26, 28. Aas, I.H.M., Geitung, J.T. (2004): Teleradiology and PACS: changing pattern of communication between clinicians and radiologists. In: Proceedings of the Telemed & ehealth '04 Conference, The Royal Society of Medicine, London, November Pp Aas, I.H.M. (2004): Towards learning organisations with telemedicine. In: International Journal of Healthcare Technology and Management, vol. 6, no. 1, pp Foredrag Helle, K.M.(2004): Functional assistance in an inclusive working life. Paper to World Congress in Rehabiliation, Oslo, June Røed-Larsen, S., Stoop, John A. (2004): Safety investigation of accidents - new challenges?. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Widding, S. (2004): Livsfaser! That s it! Eller..? Foredrag, Felix konferansesenter, 9. desember Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Widding, S. (2004): Tidspress, koordinering og arbeidsmiljø i byggebransjen. Foredrag, Arbeidstilsynets konferanse, Oslo Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Widding, S. (2004): The Working place as a place for life long learning. Experiences from a Norwegian nursery home for elderly people. Lecture, GRETA Ampére, Pole Bourse, Lyon, February 5, Oslo: Work Research Institute. Widding, S., Spjelkavik, Ø. (2004): Why bother with DM in SMEs?. Lecture, International Forum on Disability Management, Maastricht, September 13-15, Oslo: Work Research Institute. Doktorgradsavhandlinger Alm Andreassen, T. (2004): Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat. Dr.polit.avhandling levert ved Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, juni AFIs skriftserie nr. 13. Kr. 250,-. (Også oppført under AFIs skriftserie ). Finsrud, H.D. (2004): Collaborating for industrial development. Construction processes in interorganizational fields. Doctoral thesis for the degree of doktor ingeniør (dr.ing.) at NTNU, Trondheim: Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology. Andre FoU-resultater Brøgger, B., Wathne, C.T. (2004): Bedriftsutvikling: kompetanseheving fra Mesterbrev. Oslo: Mesterbrev. Faghefte 02/2004. Heftet distribueres av Mesterbrev, URL: Frøyland, K., Schafft, A., Spjelkavik, Ø. (2004): Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere. Samarbeid og samordning. Notat. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Lastet ned , fra: Gustavsen, B. (red.) (2004): Nettverk: abstrakt kategori eller konkret arbeidsfellesskap? Erfaringer fra Verdiskaping Oslo: Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon.

7 Hetle, A., Deichman-Sørensen, T., Enehaug, H., Jakhelln, H., Klemsdal, L., Røed-Larsen, S., Sørensen, B.Aa., Aas, M. (2004): Prosjekt Munnkurv. Utført av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. Oslo: Norges Sykepleierforbund, Arbeidsforskningsinstituttet. Lastet ned , fra F4E004968F1/$file/Munnkurv-rapporten.pdf Utgis som AFI-rapport april Hilsen, A. I. og Suseg, H. (2004): Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Lastet ned: : Schafft, A. (2004): Ny start i arbeidslivet. Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Aetat og kriminalomsorgen. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Uhrig, B., Evans, M.J., Meijer, K. (eds) (2004): Twenty factors for successful inclusion pathways - analysis and examples : handbook 2. Produced by the transnational partnership Strategies for Inclusion - coordinated approaches for quality employment. Oslo: Work Research Institute. Retrieved 24 October 2007, from: 7

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Forskning om samarbeid og verdiskaping

Forskning om samarbeid og verdiskaping Forskning om samarbeid og verdiskaping Samarbeid, læring og innovasjon Ansattes deltakelse og selvstendighet i bedriftsinterne læringsprosesser varierer sterkt. Med statistiske analyser av periodiske europeiske

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat

Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat Skriftserie nr.13 Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat Av Tone Alm Andreassen Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat av Tone Alm Andreassen Dr.polit.-avhandling avgitt ved Institutt for sosiologi

Detaljer

Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1

Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1 Barn nr. 1 2007:81 101, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom 1 Innledning I denne artikkelen diskuteres anvendelsen av kjønnsperspektiver i

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013 Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 1 Innholdsfortegnelse: Læringssenter og bibliotek i alle kanaler... 3 Om Læringssenteret... 3 LSBs bidrag til å oppnå til høgskolens

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt av Ingrid Rusnes AFI-notat 2/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S OCCASIONAL PAPERS

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Utredning om omstilling

Utredning om omstilling Utredning om omstilling Av Anne Inga Hilsen, Trude Steinum og Elisabeth Gjerberg Notat 3/04 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer