MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kulturutvalget Møtedato: Møtested: formannskapssalen Møtetid: 15:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 042/09 09/1640 REFERATSAKER 043/09 09/1639 DELEGASJONSSAKER 044/09 05/1580 REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL /09 08/1777 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FEVIK ELDRESENTER 046/09 05/2446 KULTURPRISEN 2009 Grimstad, Øystein Haga Utvalgsleder Side 1

2 GRIMSTAD KOMMUNE REFERATSAKER Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Ellen Hørte K1- REFERATSAKER Nr Arkivsak T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 08/1724 I avdeling Grimstad Stiftelsen Ibseniana og Hamsunselskapet 2 09/961 I Stærk & Co. AS v/geir Jonny Ringvoll 3 08/284 U Offentlige instanser i h.h.t. liste 4 09/1426 I Kultur og Rapport for Ibsen- og Hamsundagene takker for økonomisk støtte. Mail: Kunngjøring av igangsatt reguleringsplanarbeid for del av Fuhrområdet. BEBYGGELSESPLAN A6 - HOMBORSUND Frist for høringsuttalelse kirkedepartementet 5 05/1890 I Grimstad Idrettsråd Referat fra møte med gruppelederne og styret av Idrettsrådet FORSLAG TIL VEDTAK: Referatsaken tatt til etterretning. Side 2

3 GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Servicesenteret Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Ellen Hørte K1- DELEGASJONSSAKER FKU-023/ : SØKNAD OM TILSKUDD TIL PSYKIATRIDAGEN 2009 VEDTAK: Arrangørene av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2009 får et tilskudd på kr ,- til dekning av utgifter til arrangement. Kulturutvalget ønsker å få tilsendt en enkel regnskapsoversikt og rapport når arrangementet er gjennomført FKU-024/ : TILSKUDD TIL FAKKELTOG OG ANTIRASISTISK KONSERT 2009 VEDTAK: 1. Søknaden fra SOS Rasisme imøtekommes med en bevilgning på kr ,- som omsøkt. 2. Beløpet dekkes innen ansvar 7645 Annet kulturarbeid i budsjettet for 2009, og utbetales etter at en enkel rapport med regnskap er oversendt kulturtjenesten (senest innen 1/12-09 FKU-025/ : SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNAS KONSERT 2009 VEDTAK: Barn og unges kommunestyres søknad om tilskudd til å arrangere Barnas konsert 29. november innvilges med kr Det anmodes om at det sendes et enkelt regnskap til kulturtjenesten innen 3 uker etter konserten. FORSLAG TIL VEDTAK: Delegasjonssaken tatt til etterretning. Side 3

4 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Eldrerådet /09 Oppvekst- og omsorgsutvalget /09 Teknisk utvalg /09 Kulturutvalget /09 Plan-og økonomiutvalget Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Sektor: Plan- og Arkivsaknr: Arkivkode: utviklingsavdelingen Saksbeh.: Jon Eiklund K1-212 REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 Sammendrag: Pr. 3. kvartal har kommunen et regnskapsmessig periodisert merforbruk på 1,5 mill. Sektorene har et samlet netto merforbruk på 9,3 mill, mens finansområdet har en merinntekt på 7,8 mill. I halvårsrapporten signaliserte rådmannen et samlet netto merforbruk i kommunen for 2009 på fra 3-10 mill. (ekskl. VARF og havn). Utviklingen i 3. kvartal har vært positiv for finansområdet i den betydning at skatteinngangen fortsatt er høy både i Grimstad og landet slik at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr. utgangen av september er 9,0 mill. bedre enn budsjettert. Usikkerheten ift. totale pensjonskostnader for året er også redusert selv om premieavviksberegningene fra pensjonsselskapene ikke kommer før i desember. Samlede pensjonsutgifter og premieavvik ventes likevel å bli bedre enn budsjettert. Anslagene fra sektorene ift. endelig årsresultat har imidlertid blitt forverret fra mill. (2. kvartalsrapport) til nå et forventet merforbruk på ca. 15 mill. Rådmannen mener derfor at forventet merforbruk 2009 fortsatt vil bli innenfor 3-10 mill. (ekskl. VARF og havn). Dokumentliste: Regnskapstall pr. 3. kvartal 2009 Rapport - status fra sektorene m/ tjenesteenheter Diagram over kommunens likviditet Rapport - finansforvaltning Rapport - sykefravær og arbeidsmiljø Side 4

5 Rapport - årsverksutvikling Rapport - pågående bygningstekniske prosjekter Rapport - statlig tiltakspakke for vedlikehold Rapport - restanseoversikt byggesaker Fakta: I henhold til tidligere kommunestyrevedtak for rapportering i 2009 skal rådmannen legge fram for kommunestyret en detaljert rapport for alle budsjettets hovedområder pr. 1 tertial, og deretter hvert kvartal. Vedlegg 1 viser regnskap- og budsjettstatus pr. tjenesteenhet og pr. sektor/område. I tillegg legger rådmannen ved en rekke delrapporter. Den mest sentrale er rapporten fra sektorene med tjenesteenheter som i denne kvartalsrapporten har et noe annet format enn ved tidligere rapportering, der kommunalsjefenes kommentarer har vært en del av selve saksframstillingen. Delrapporten fra sektorene er med tabeller og statusbeskrivelser så vidt omfangsrik at rådmannen velger å legge denne med som et vedlegg til saken. Det er ellers slik at særregnskap/midlertidige føringer og selvfinansierende tjenester /VARF innen teknisk sektor, ikke er med i regnskapstallene (vedlegg 1). Dette fordi disse regnskapsmessig skal gå i null ved årets slutt og ved å holde dem utenfor, gir tabellene et mer riktig bilde av regnskapsstatus etter 9 måneder. Vurdering: Hovedregnskapsstatus Grimstad kommune har for år 2009 et justert brutto utgiftsbudsjett på kr Selvfinansierende tjenester/varf og havn er da holdt utenom. Pr. 3. kvartal har kommunen samlet et regnskapsmessig periodisert merforbruk på 1,5 mill. Sektorene har et totalt netto merforbruk på 9,3 mill, mens finansområdet har en merinntekt på 7,8 mill. For kommunen totalt viser regnskapstallene at aktivitetsnivået fortsatt er for høyt sett ift. vedtatt årsbudsjett. Kort om regnskapsstatus i sektorene Støttefunksjoner og fellesområdet det ventes et merforbruk fra 0-0,5 mill. Dette er det samme som rapportert i 2. kvartal Helse- og sosialsektoren det ventes et merforbruk i størrelsesorden 11 mill. Anslaget etter 2. kvartal var et merforbruk for hele året på ca. 8 mill. Kultur og oppvekstsektoren det ventes et merforbruk på fra 3-4 mill. Anslaget etter 2. kvartal var et merforbruk for hele året på ca. 3 mill Teknisk sektor det ventes at sektoren holder budsjettrammen som varslet i 2. kvartalsrapport. Samlet venter sektorene nå et merforbruk på ca. 15 mill. for I 2. kvartalsrapport var prognosene mellom mill. Altså en forverring. Det er fortsatt slik at sektorene arbeider for å holde budsjettrammene i størst mulig grad/ begrense merforbruket. Rådmannen viser til kommunalsjefenes kommentarer for de enkelte sektorer/områder i vedlegg. Finansområdet Finansområdet har pr. 3. kvartal et mindreforbruk/merinntekter på 7,8 mill. Det er spesielt følgende forhold som rådmannen kommenterer: Side 5

6 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Det justerte budsjettet for 2009 er nå samlet 636,2 mill. i skatt og rammetilskudd. Opprinnelig vedtatt budsjett var 618,4 mill (differansen utgjør ekstraordinært statlig vedlikeholdstilskudd + 13,4 mill. og oppjustert anslag frie inntekter + 4,4 mill. iht. K-sak av 4. mai og 22. juni). Pr er inntektene 513,5 mill. mot periodisert budsjett 505,8 mill., dvs. en merinntekt på 7,7 mill. (rammetilskudd + 4,0 mill. og skatt + 3,7 mill.). KS har beregnet inntektsutjevningen for skatteinngang i september for alle kommunene i landet. De formelle tallene vil komme fra Kommunal- og Regionaldept. senere, men beregningene fra KS pleier å stemme. Beregningene gir Grimstad ytterligere 1,3 mill. Dette beløpet er ikke ført i kommunens regnskap enda, slik at reelt er merinntekten frie inntekter pr. utgangen av september ca. 9,0 mill. Mva-kompensasjon for investeringer Det justerte budsjettet for 2009 er nå 10,0 mill (justert ned fra 16,98 mill.). Pr er det inntektsført 10,1 mill. Regnskapsførte inntekter vil være avhengig av framdriften i vedtatte investeringsprosjekter og vil derfor kunne svinge. Justert budsjett 2009 er oppnådd. Renteutgifter og renteinntekter I budsjettreguleringssak av 4. mai ble netto renteutgifter justert ned med 3,5 mill. Renteutgiftene er nå budsjettert til 44,52 mill., mens inntektene er budsjettert til 16,5 mill. Når rentenivået i Norge går ned/ er lavt, reduseres ikke bare renteinntektene på kommunens bankinnskudd, men også renteinntekter fra; statlig rentekompensasjon for sykehjemsplasser-, skoler og omsorgsboliger, formidlingslån (Startlån i Husbank) og kalkulatoriske renter fra selvfinansierende tjenester i kommunen (VA). Rådmannen venter ikke merforbruk i det justerte nettorente -budsjettet. Premieavvik pensjoner og pensjonsutgifter Regnskap 2008 hadde et samlet merforbruk på 18,37 mill. ift. budsjett for premieavvik og pensjonsutgifter. I 2009-budsjettet er premieavviket nedjustert og pensjonsutgiftene er justert opp. Rådmannen venter nå ikke merforbruk i budsjettet for Aktuarberegningene fra KLP og SPK for føring av premieavvik kommer ikke før i slutten av desember. Det er derfor fortsatt noe usikkerhet, men rådmannen antyder et samlet mindreforbruk på 3-4 mill. Andre forhold De budsjetterte inntektene for utbytte fra Agder Energi og eiendomsskatt ble justert opp i kommunestyret 22. juni. Det ventes ikke avvik fra de justerte budsjettene nå for resten av regnskapsåret. Oppsummering finansområdet: Rådmannen venter en samlet merinntekt fra mill. under finansområdet. Usikkerheten er først og fremst knyttet til skatteinngang 4. kvartal (i Grimstad og i landet) og inntektsutjevningen for denne perioden. Rådmannens oppsummering Etter rådmannens vurdering har sektorene fortsatt meget stramme rammer å forholde seg til. Samlet venter sektorene et merforbruk på ca. 15 mill., mens rådmannen mener at finansområdet kan gi en merinntekt-/mindreutgifter på mill. For kommunen totalt (ekskl. VARF og havn) er det derfor sannsynlig med et merforbruk innenfor 3-10 mill. Rådmannen er klar over at signalisert merforbruk har et relativt langt spenn. Men skatteinngangen i 4. kvartal Side 6

7 (i Grimstad og i landet) opp mot inntektsutjevningen i rammetilskuddet har så stor betydning for det endelige årsresultatet at prognosene må bli så vidt vage. Rådmannen foreslår ingen budsjettreguleringer i denne rapporten. Dette fordi tjenesteenhetenes endelige årsresultat bør evalueres ift. det budsjettet de har hatt etter kommunestyrets vedtak og de endringer enhetene har iverksatt i høst for å kunne holde budsjettrammene i størst mulig grad. Så lenge det samlede regnskapsresultatet antydes med et merforbruk for året, ville også det naturlige vært å evt. foreslå ytterligere innstramminger i driftsbudsjettet til enhetene. Rådmannen tror dette ville ha hatt marginal effekt og har den tiltroen til enhetene at de nå begrenser forbruket resten av året så langt som mulig. FORSLAG TIL VEDTAK I OPPVEKST- OG OMSORGSUTVALGET: Oppvekst- og omsorgsutvalget tar regnskapsrapport for 3. kvartal 2009 til etterretning. Dette gjelder de forhold i rapporten m/vedlegg som omhandler kultur- og oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren. FORSLAG TIL VEDTAK I ELDRERÅDET: Eldrerådet tar regnskapsrapport for 3. kvartal 2009 til etterretning. Dette gjelder de forhold i rapporten m/vedlegg som omhandler eldrerådets interesseområde. FORSLAG TIL VEDTAK I TEKNISK UTVALG: Teknisk utvalg tar regnskapsrapport 3. kvartal 2009 til etterretning. Dette gjelder de forhold i rapporten m/vedlegg som omhandler teknisk sektor. FORSLAG TIL VEDTAK I KULTURUTVALGET: Kulturutvalget tar regnskapsrapport 3. kvartal 2009 til etterretning. Dette gjelder de forhold i rapporten m/vedlegg som omhandler relevante områder i kultur- og oppvekstsektoren. FORSLAG TIL VEDTAK I PLAN- OG ØKONOMIUTVALGET OG KOMMUNESTYRET: Kommunestyret tar regnskapsrapport 3. kvartal 2009 til etterretning. Side 7

8 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Eldrerådet Kulturutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Karin Glomsaker K1-223 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FEVIK ELDRESENTER Dokumentliste: Søknad fra Fevik eldresenter, datert KU-sak 019/08: Fevik pensjonistforening. Søknad om tilskudd til oppstart av eldresenter Fakta: Kulturutvalget gjorde i sak 019/08 følgende vedtak 1. Kulturutvalget imøtekommer søknaden fra Fevik pensjonistforening om et oppstartstilskudd på kr for å sette i gang et tilbud om et eldresenter på Fevik etter de linjer som er skissert ovenfor. I tillegg gis en underskuddsgaranti på kr Beløpet dekkes over ansvar 7645 i budsjettet for kulturtjenesten for Eldresenteret ble formelt stiftet 19/11-08, og de hadde i 2008 kun to åpne dager med aktiviteter og kafé. De fikk utbetalt tilskuddet på kr , men ikke underskuddsgarantien på kr De hadde et overskudd ved årets slutt på kr De har sendt inn søknad om aktivitetsmidler, men der tilfredsstiller de ikke kravene og den søknaden ble derfor avslått. I møte med administrasjonen ble de derfor oppfordret til å sende en ny søknad om tilskudd som behandles som egen sak i kulturutvalget. Søknaden gjelder for I den opprinnelige søknaden i 2008 var tanken at det skulle være to åpne dager i uken i skoleåret. Det året som Fevik eldresenter har vært i drift har de hatt aktivitet to dager i måneden. Tilbudet har med andre ord vært betydelig mindre enn det som ble lagt til grunn ved oppstarten. På hvert av arrangementene har de hatt kafé og et kulturelt innslag, foredrag/kåseri el.l. og det har vært mellom personer tilstede. Sanitetsforeningen bidrar også med dugnadsinnsats. De har faste utgifter til driften med kr 2000 pr måned til husleie og rengjøring. Inntektene de har er kafésalg og lotteri. De tar ikke inngangspenger, fordi de ønsker at tilbudet skal være så rimelig og tilgjengelig som mulig for brukergruppen. Budsjettet for 2009 er på kr , og de har da regnet med et tilskudd fra Grimstad kommune tilsvarende det som ble innvilget i 2008; kr Med unntak av at det ikke er bevilget noe tilskudd fra kommunen, ser regnskapet deres så langt ut til å være omtrent som forventet. Uten tilskudd fra kommunen vil de gå med underskudd.

9 Vurdering: Tilbudet til brukerne er sjeldnere enn planlagt, og dette henger sammen med at arbeidet gjøres på dugnad. De legger opp til to åpne arrangement i 10 av årets måneder også i De har et jevnt og godt besøk, og dekker et behov for ulike typer aktivitet og en møteplass for de over 60 år. Aktivitet og trivsel har også en helsemessig forebyggende effekt, og også av den grunn er det positivt med denne typen tilbud. Vedtaket i Ku-sak 019/08 hadde som forutsetning at driften skulle være basert på to dager pr uke med trim en dag og foredrag/underholdning en dag i tillegg til matservering. De faste utgiftene er kr 2000 pr mnd (husleie, rengjøring og annonse), resten gjøres på dugnad. Kafésalget går med et lite overskudd. De hadde et overskudd i 2008, men for en nystartet aktivitet kan det være nødvendig med en økonomisk buffer. Tilskuddet for 2008 var på kr evt. underskuddsgaranti på inntil kr forutsatt at det var åpent 8 dager pr mnd. Med et vesentlig lavere aktivitetstilbud vil det være urimelig å bevilge samme beløp for Rådmannen anbefaler kulturutvalget å imøtekomme søknaden fra Fevik eldresenter om støtte for 2009 med kr Dette er tilstrekkelig til å dekke husleie, rengjøring og annonsering. FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kulturutvalget imøtekommer søknaden fra Fevik eldresenter om et tilskudd på kr til drift og aktiviteter for 2009, forutsatt at aktivitetsplanen gjennomføres som planlagt. 2. Beløpet dekkes over ansvar 7645 i budsjettet for kulturtjenesten for 2009

10 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Kulturutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Arkivsaknr: Arkivkode: Saksbeh.: Karin Glomsaker K1-076 KULTURPRISEN 2009 Dokumentliste: Retningslinjer for kulturprisen Innkomne forslag til kandidater 2009 Oversikt over hvem som tidligere har mottatt kulturprisen, og tidligere foreslåtte kandidater. Fakta: Kulturutvalget deler årlig ut en kulturpris. I år deles den ut for syttende gang. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper av personer, institusjoner eller frivillige organisasjoner som tilhører og har sitt virke i Grimstad. Kulturprisen er på kr samt et originalt kunstverk. Årets kunstner blir oppgitt sammen med prisvinner. En har hatt annonse i Grimstad Adressetidende og Agderposten, samt informasjon på Grimstad kommunes hjemmeside. Forslagsfristen var 1. oktober. Kulturutvalget står fritt til å fremme egne kandidater. En kan også velge kandidater som er foreslått tidligere år. Vurdering: Administrasjonen gir ingen forslag til kandidater FORSLAG TIL VEDTAK: Mottaker av Grimstad kommunes kulturpris 2009 er.

11

12

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer