MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00"

Transkript

1 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 72/08 08/1302 MELDINGER I PERIODEN PS 73/08 08/1289 KOMMUNALE GEBYRER 2009 PS 74/08 08/1164 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI PS 75/08 08/679 NORDFOLD BARNEHAGE (Ettersendes eller deles ut i møtet) PS KST 76/08 08/1303 ØKONOMIPLAN (Ettersendes eller deles ut i møtet) PS 77/08 08/1304 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 PS 78/08 08/1168 KULTURMIDLER 2008 PS 79/08 08/1238 KULTURPRISEN 2008 (Unnt.off. Offl. 4) Eventuelt. Side 1 av 9

2 Sak 72/08 MELDINGER I PERIODEN Saksbehandler: Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Steigen formannskap Meldingene tas til etterretning. Delegerte vedtak i perioden Vedlegg: Liste over delegerte vedtak. Kopi av delegert vedtak Bevillingsgebyrer Side 2 av 9

3 Sak 73/08 KOMMUNALE GEBYRER 2009 Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Steigen formannskap Gebyrer for vann, avløp, septiktømming og feiing skal legges på et nivå som gjør at det enkelte tjenesteområde drives til selvkost. 2. Gebyr for vann fra kommunale vannverk settes til kr. 18,- + mva pr. m3 i Vannmålerleie settes til kr. 382,-. 3. Gebyr for kommunalt avløp settes til 16,50 + mva pr m3 i Gebyr for septiktømming (tømming annethvert år) settes til kr. 686,- pr år. 5. Feiieavgifta settes til kr 337,- pr år. 6. Det kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i Husleien i kommunal boliger og event. andre avgifter økes med 4,5 % fra 2008 til Om selvkostprinsippet Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For visse områder innenfor kommunal tjenesteyting er selvkost satt som den rettslige rammen for brukerbetaling. (Jfr. Lov om vass-og kloakkavgifter, Forurensingsforskriftens kap 16 om kommunale vann- og avløpsgebyr, Brannvernloven 28 bl.a.) For vann og avløp er utgangspunktet i lov og forskrift at brukerne av tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenesten. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Vann og avløp utgjør hvert sitt selvkostområde. Gjennom revisjonens gjennomgang av slevkostområdene i 2007, er det også klargjort at slamtømming skal skilles ut som et eget selvkostområde, uavhengig av avløp. Feiing behandles på lik linje med vann og avløp. For avfall er det satt lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Forurensingslovens 34 bestemmer at kommunene skal fastsette gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. Brukerbetaling skal dekke de totale kostnader ved å produsere tjenesten. Selvkostfond Kravet om selvkost kan ses over en periode på 3-5 år. Det betyr at dersom kommunen ett år har overskudd på selvkostregnskapet, må man i løpet at en 3-5 års periode enten ha mindre inntekter eller høyere kostnader, slik at brukerne av tjenesten overtid ikke betaler mer enn det koster å produsere tjenesten. Tilsvarende kan underskudd på selvkostområdet dekkes inn igjen i kommende år. Dette reguleres gjennom avsetning/bruk av et selvkostfond for det enkelte tjensteområdet, i forbindelse med regnskapsavslutninga hvert år. For å kunne operere med slikt selvkostfond på de områdene der selvkost ikke er lovpålagt, er det behov for et generelt vedtak i kommunestyret om at selvkostprinsippet skal legges til grunn (jfr. pkt 1 i innstillinga). Utifra selvkostregnskapene de foregående år, har det tidligere blitt avsatt selvkostfond på enkelte tjenesteområder i Steigen. For 2007 viste regnskapet underskudd på alle Side 3 av 9

4 Sak 73/08 tjenesteområder utenom renovasjon. De avsatte selvkostfondene ble brukt opp. Pr i dag er det dermed ikke avsetninger på andre områder enn renovasjon. Kort om beregningsmåter Fra 2003 er det et klart regelverk for hvordan selvkost for disse områdene skal beregnes. Selvkostregnskap for Steigen kommune for regnskapsåret 2007 er satt opp utifra departementets veileder, og godkjent av revisjonen. Det skal brukes lineær avskriving, og det skal beregnes en alternativavkastning på den kapitalen som er bundet i anleggene. Dette gjør at beregninga blir uavhengig av hvor stor del av investeringene som er finansiert med lån, og uanhengig av hvilke lånevilkår kommunen til enhver tid har. De direkte kostnadene (lønn, driftsmidler) med produksjon av den enkelte tjeneste legges inn, og man beregner de indirekte kostnadene, etter ulike fordelingsnøkler. Eksempler på indirekte kostnader på disse områdene er sentralbordfunksjon, regnskap, fakturering, IT-funksjon osv. For nærmere redegjørelse for beregningsmetoden vises det til selvkostregnskapet for Vannavgift For 2007 var det ei underdekning på ,- kr. Av dette ble ,- dekket opp av selvkostfond. Samla gebyrinntekt var kr ,-. Det er 637 abonnenter til de 6 kommunale vannverkene i Steigen i For kommunale bygninger kreves det inn vannavgift på lik linje med private. Hovedprinsippet er at det kreves inn avgift i henhold til antall m3 forbrukt mengde vann. I økonomiplanperioden er det forutsatt fortsatt investering i utskifting av ledningsnettet på Leines vannverk, med 4 mill i årlige kostnader. For å oppnå balanse i selvkostregnskapet må vannavgifta økes fra 16,50 kr pr m3 til 18 kr pr m3. For en bolig på inntil 100 m2 stipuleres forbruket til 200 m3 pr år. Vannavgifta i 2009 blir da kr. 3600,- (+ mva). Stigninga utgjør 9 % av avgifta i Det vises til vedlegg der bl.a. utviklinga i avgiftsnivå og selvkostfond for vann- og avløpsområdet er beregna i økonomiplanperioden. Leien for vannmåler foreslås økt med 4,5 % fra Avløp For 2007 var det ei underdekning på ,- kr. Hele dette beløpet ble dekket inn av tidligere fondsavsetninger. Samla gebyrinntekt var kr ,-. Det er 173 abonnenter på kommunale avløpsanlegg. Også her kreves det inn pr. m3. For 2008 ble gebyrinntektene kun økt med 3 %. Kostnadene i 2007 var særlig lave, på grunn av redusert bemanning. For 2008 viser budsjett-tall at underdekninga vil bli betydelig større. Det er derfor behov for betydelig økning av avgifta på avløpssektoren for å komme opp i selvkost, og dekke inn underskuddet på området som vil bli i Avgifta bør økes fra kr. 12,- pr. m3 til kr. 16,50 pr. m3. For en bolig på inntil 100 m2 beregnes avgift for 200 m3 (som for vann). Avgifta blir da 3300,- kr (+ mva). Stigninga utgjør 37,5 %. Det er ikke lagt inn investeringer på avløpsområdet i økonomiplanperioden. Septiktømming Da det er svært lite kapitalkostnader, og et svært enkelt regnskap på dette selvkostområdet, er beregninga av framtidige gebyrsatser basert på selvkostregnskapet for 2007, budsjett for 2008 og Underdekning i 2007 var på kr ,-. Dette ble dekket av tidligere års fondsavsetninger. Det ligger an til underdekning i 2008 på om lag ,-. For 2009 tilsier budsjettet at samla kostnader på selvkostområdet blir ca ,- kr. For å komme i balanse i løpet av økonomiplanperioden, er det da nødvendig å øke inntektene til ca Dette Side 4 av 9

5 Sak 73/08 tilsier ei økning av avgift for septiktømming (annethvert år) fra kr. 597,- til kr. 686,- (+ mva) i Dette er ei økning på 15 %. Feiing Tjenesten utføres av Salten Brann (feiing og tilsyn). Steigen kommune krever inn feieavgift, og Salten Brann fakturerer Steigen for et gebyr pr. pipe, utifra sitt selvkostregnskap. For 2009 vil Salten Brann kreve inn kr. 300,50 pr. pipeløp( uendra fra 2008). Det er ikke satt opp selvkostregnskap for dette området i 2007, så vi har ikke samme grunnlag for å beregne kommunalt påslag. Men basert på de samme fordelingsnøklene for indirekte kostnader som er brukt på de øvrige selvkostområdene, bør det kommunale påslaget bringe inn ca kr. Dette gjelder hovedsakelig kostnader til fakturering og regnskapsførsel. Det kan også vurderes å dekke opp kontorhold for feier/tilsynspersonale. Feieavgiften bør derfor økes fra kr. 296,- til kr 337,- (+ mva) pr pipe i Dette utgjør ei stigning på 14 % Renovasjon Tjenesten utføres av IRIS, som krever inn gebyr og har eget selvkostregnskap. Steigen kommune har hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret på kr. 94,35 i Det kommunale påslaget skal dekke utgifter kommunen har med husholdningsrenovasjon. Dette vil bl.a. være administrative kostnader i forbindlese med gebyr som ikke blir betalt, samt til regnskapsførsel. Kostnader kommunen påtar seg i forbindelse med oppryddingsaksjoner, for eksempel i regi av grendelagene, kan også belastes dette selvkostregnskapet. Det som imidlertid ikke kan tas med, er kostnader kommunen har til opprydding i såkalt herreløst avfall, for eksempel søppelcontainere på badestrender og kaier, som vi har en del av. Dette var et viktig element da det kommunale påslaget i sin tid ble beregna. Etter dagens regler for hva som kan tas inn i selvkostområdet husholdningsrenovasjon, viser regnskapet for 2007 et overskudd på kr , som ble satt av på fond. Vi hadde kun ca ,- i relevante kostnader i kommunal regi. Det foreslås derfor at det ikke kreves inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2009, og inntil selvkostfondet er brukt opp (2-3 år). Eksempel Utifra de foreslåtte avgiftsøkningene kan vi stille opp følgende regneeksempel for ei ordinær husholdning (bolig inntil 100 m2), som betaler alle disse avgiftene (IRIS sitt gebyr ikke medregna). Alle beløp eks mva Vannavgift 3300, ,- Kloakkavgift 2400, ,- Septiktømming 597,00 686,- Feiing 296,00 337,- Renovasjon 94,35 0 SUM 6687, ,- %vis økning: 18,5 % Dersom man ikke har kloakkavgift, øker avgiftene fra 4.287,35 til 4.623, det vil si ca. 8 %. Vedlegg: Beregninger over selvkostområde vann og avløp i økonomiplanperioden. Selvkostregnskap 2007 Side 5 av 9

6 Sak 77/08 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV PRIVAT VEI Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Steigen formannskap Steigen kommune overtar privat vei, ca. 160 m lengde, fra riksvei 835 ned til Nordodden A/L. Overtakelsen skjer pr Eiendomsrett til veigrunnen forblir uendra. Nordodden A/L har i brev av 10.okt. 08 (vedlagt) søkt om kommunal overtakelse av veien ned til bedriften. Det er ei ca. 160 m lang grusveistrekning, der det foruten Nordodden A/L er to bolighus og småbåthavn som er brukere av veien. Småbåthavna har også veitilknytning mot gml. fergekai, og bruker begge veiene. Bedriftens argumentasjon for kommunal overtakelse av veien går hovedsakelig på at det er stor aktivitet i området, med årlig omsetning på ca. 25 mill. kr. og 7 ansatte. Veien opplyses å være i forholdsvis gos stand. Stikkrenne er skifta ut i høst, og veien er jevnlig gruset. I bedriftens regi har årlige kostnader til brøyting vært ca ,- kr. Nordodden A/L har port over veien der de i sommerhalvåret stenger av bedriftens område. Porten står åpen i vinterhalvåret, på grunn av brøyting /ulemper å stoppe i bakken når veien er glatt. Dersom kommunen overtar veien helt ned til bedriftens snuplass/parkeringsplass, vil porten være ca. 30 m fra enden av den kommunale veien. Steigen kommune er svært restriktiv med overtakelse av nye veistrekninger. Administrasjonens vurdering i denne saken er at det er rimelig at det er kommunal vei fram til ei bedrift som har trafikk/aktivitet av denne størrelsesorden. Nordodden A/L søkte i 2004 om at kommunen overtok vedlikeholdsansvaret på den samme veien. Saka ble da lagt fram for plan- og ressursutvalget, som fattet følgende vedtak : Steigen kommune ved plan- og ressursutvalget kan ikke imøtekomme søknaden fra Nordodden AL datert , om å overta vedlikeholdsansvaret for veistrekningen fra hovedveien og ned til Nordodden AL. Dette begrunnes med at veien er privat og at kommunens anstrengte økonomi ikke gir rom for en slik overtakelse. Vedlegg: Søknad fra Nordodden A/L datert Ortofoto M 1:2000 Side 6 av 9

7 Sak 77/08 BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2009 Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/ /08 Steigen formannskap Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for Det anvendes høyeste lovlige skattesatser for Budsjettforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som har vært i forbindelse med økonomiplanprosessen, samt drøftinger i formannskap og lederteam. Opprinnelig underdekning i råbudsjettet var ca 8-10 mill. kr. selv om kommunen kom noenlunde bra ut i forhold til forslag til statsbudsjettet for For å oppnå budsjettbalanse har vi vært nødt til å redusere inndekning av tidligere års underskudd fra 3,4 mill. kr., som forutsatt i økonomiplanen, til 2 mill. kr. I tillegg er det foreslått en rekke andre tiltak og gjort en del forutsetninger som er særskilt redegjort for i rådmannens budsjettkommentarer. Det foreslås økning av kommunale avgifter til selvkost. Øvrige salgs- og leieinntekter foreslås økt med 4,5 %. Side 7 av 9

8 Sak 78/08 KULTURMIDLER 2008 Saksbehandler: Fred Eliassen Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 08/ /08 Steigen formannskap Innstilling: Steigen kystlag 3000,- Leines u lag 0,- Skjelstad kunst kulturgård 2000,- Praktisk Ungdomsvisjon ,- Nord- Steigen Musikkorps ,- Steigen-koret 8 000,- Nord Salten Storband 8 000,- Nord Steigen Pensjonistforening 1 000,- Leines Skolekorps ,- Steigen hundeklubb 1 000,- Steigen Teakwondo 4 000,- Steigarheim a.s 4 000,- Steigen Røde Kors Hjelpekorps 2 000,- Steigen Amatørteaterlag 6 000,- Det er kr til fordeling fordelt på 14 søknader. Søknadene er begrunnet og aktiviteten er belyst fra hver enkelt. Det er stort sett kommentert fra vår side hvert år. Men disse pengene genererer stor aktivitet. For mange er det denne dråpen som får budsjettet i havn og som ofte gir et eller annet tilbud til Steigens befolkning. Sammen med Steigen Sagaspill Steigen kulturskole Idrettslagene og mange lag og foreninger som ikke har søkt kulturmidler bidrar disse til at Steigen kommune ofte blir sett på som en kommune med et rikt kulturliv. Side 8 av 9

9 Sak 78/08 KULTURPRISEN 2008 Saksbehandler: Fred Eliassen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 08/1238 Unnt.off. 4 79/08 Steigen formannskap Legges fram uten innstilling. Kandidatenes navn og retningslinjer for tildeling legges fram i møtet. Side 9

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer