KONTINGENTREGLER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTINGENTREGLER 2015"

Transkript

1 KONTINGENTREGLER 2015 GRUNNPRINSIPPER FOR FORDELING AV KOSTNADER I FNH Vedtatt på medlemsmøte , , , , , , , , , , , , og av styret i medhold av fullmakt og Innledende bestemmelser 1.1 Forankring i vedtektene (1) Etter vedtektene for Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) skal medlemsmøtet vedta kontingentregler som fastslår prinsippene for fordeling av organisasjonens kostnader. Styrets forslag til kontingentregler for det enkelte år fremlegges sammen med forslaget til budsjett. Men vedtektene åpner også for at medlemsmøtet gir styret fullmakt for det enkelte år til å treffe vedtak om budsjett og kontingentregler. (2) Gjennom etableringen av Finans Norge er det lagt til rette for at FNHs formål søkes ivaretatt av en samlet finansnæring. Finans Norge får sine utgifter inndekket gjennom innbetaling fra sine to moderorganisasjoner, FNH og Sparebankforeningen. Det samme gjelder Finans Norges søsterorganisasjon, FNO Servicekontor. 1.2 Næringspolitikk og servicevirksomhet (1) Sondringen mellom en næringsorganisasjon som driver næringspolitikk og et servicekontor som driver servicevirksomhet overfor medlemsbedriftene er skatterettslig begrunnet for å ivareta medlemsbedriftenes fradragsrett. (2) Administrasjonen skal påse at det til enhver tid foreligger retningslinjer for fordeling av inntekter og kostnader som tilfredsstiller de skatterettslige formål. Det har hittil vært lagt til grunn som en praktisk norm at de totale kostnader fordeles etter forholdsnormen ca. 20:80. Side 1 av 9

2 1.3 Basisfinansiering og prosjektfinansiering (1) I henhold til vedtektene inndekker FNH sine utgifter til driften av Finans Norge og FNO Servicekontor gjennom en finansieringsstruktur bestående av basisfinansiering, felles for alle medlemmer, eventuelt fordelt på bransjer, og prosjektfinansiering, permanent og/eller ad hoc. (2) Til basisfinansieringen medregnes alle aktiviteter som føres mot basisbudsjettene for Finans Norge og FNO Servicekontor. Fordelingen av kostnader skjer etter regler som skiller mellom de tre hovedområdene liv, skade og bank/øvrige, se kapittel 2 nedenfor. Til prosjektfinansieringen medregnes alle aktiviteter som ikke føres mot basisbudsjettene, men mot egne budsjetter i FNO Servicekontor basert på særskilt fastsatte kriterier (brukerbetaling). Kapittel 3 inneholder grunnprinsipper for finansiering av prosjektvirksomheten, samt prinsippene for kjøp og salg av tjenester innenfor organisasjonen. Her gis også en oversikt over de ulike prosjektfinansierte oppgavene pr. i dag. 1.4 Grunnlagstall, krav til dokumentasjon (1) Felles for de fleste fordelingskriterier i kapittel 2 og kapittel 3 er at de anvender grunnlagstall for medlemsbedriftenes størrelse. I den forbindelse skal man ved kontingentfastsettelsen legge til grunn tallstørrelser som følger av siste offentliggjorte regnskap for vedkommende medlemsbedrift/ medlemskonsern. For nystartet bedrift der det ennå ikke foreligger offentliggjort årsregnskap, fastsetter styret nærmere kriterier. For medlem som kommer inn eller trer ut i løpet av kalenderåret, beregnes forholdsmessig medlemskontingent ut fra antall hele måneder medlemskap. (2) Samtlige medlemsbedrifter/medlemskonsern plikter å fremlegge for FNH, Finans Norge og FNO Servicekontor den dokumentasjon som er nødvendig for kontingentberegningen. 1.5 Arbeidsgiverkontingent ikke omfattet Gjennom sammenslutningen med Finansnæringens Arbeidsgiverforening er Finans Norge også arbeidsgiverforening. Den enkelte bedrifts medlemskap i arbeidsgiverområdet går gjennom FNH (og Sparebankforeningen). Finansieringen skjer gjennom en egen kontingent som Side 2 av 9

3 fastsettes av styret i Finans Norge etter kriterier felles for FNH og Sparebankforeningen. Arbeidsgiverkontingenten kreves inn særskilt og er derfor ikke omfattet av reglene her. 2 Basisfinansiering 2.1 Fordelingsnorm mellom de tre hovedbransjeområder (1) FNHs andel av de totale basiskostnader beregnes ut fra faktorer som nevnt under og fastsettes av styrene i Finans Norge og FNO Servicekontor med forbehold om godkjennelse av FNHs styre: Årlig budsjett for basisvirksomheten Fordeling av kostnader mellom de tre bransjeområdene Fordeling av kostnader mellom FNH og Sparebankforeningen på bankområdet (2) FNHs bidrag til de totale basiskostnader for Finans Norge og FNO Servicekontor fordeles mellom de tre hovedbransjeområdene liv, skade og bank/øvrige etter en fordelingsnøkkel som reflekterer den faktiske ressursbruk i organisasjonen. (3) For 2015 skal følgende norm gjelde: 26,7 % fordeles på skade 27,3 % fordeles på liv 46,0 % fordeles på bank/øvrige 2.2 Generelle prinsipper konsolidering, grunnkontingent, innmeldingskontingent, kontingenttak (1) Innenfor det enkelte bransjeområde fordeles kostnadene mellom alle de av FNHs medlemsbedrifter/medlemskonsern som er aktive innenfor dette området i henhold til de kriterier som er fastsatt i nedenfor. (2) For finanskonsern legges til grunn konsoliderte tall for så vidt gjelder alle konsernselskaper innenfor vedkommende bransjeområde. Derimot gjennomføres ingen konsolidering mellom konsernselskaper som opererer i ulike bransjeområder. (3) For hvert av de tre bransjeområdene gjelder en grunnkontingent på kr For de mindre skadeselskaper med premieinntekt under kr. 500 Side 3 av 9

4 mill., gjelder en grunnkontingent på kr Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som nevnt i 2.6 (3) skal ikke betale grunnkontingent. (4) Grunnkontingenten skal betales av samtlige medlemsbedrifter eller medlemskonsern som er aktive innenfor vedkommende område. (5) Nye medlemsbedrifter eller medlemskonsern betaler en innmeldingskontingent på kr for bransjeområde man går inn i. (6) Intet medlem i FNH (medlemsbedrift eller medlemskonsern) skal betale mer enn 22 % av FNHs andel av basisbudsjettene for Finans Norge og FNO Servicekontor. 2.3 Ulike typer av medlemskap (1) For ordinært medlemskap i FNH gjelder de generelle prinsippene i 2.2. foran supplert av de spesielle regler for vedkommende bransjeområde i nedenfor. (2) For næringsorganisasjon som har spesialforeningsmedlemskap i FNH i henhold til vedtektenes 2-4, skal kontingent og øvrige kostnadsbidrag fastsettes av medlemsmøtet for det enkelte budsjettår etter de prinsipper som er fastsatt i medlemskapsavtalen. (I de medlemskapsavtaler som hittil er inngått er det fastsatt en årlig kontingent på kr ) (3) For fjernmedlemskap etter vedtektenes 2-5 betales en årlig kontingent i henhold til de prinsipper som er fastsatt i medlemskapsavtalen. Størrelsen på kontingenten fastsettes av styret for det enkelte budsjettår. (I de medlemskapsavtaler som hittil er inngått er det fastsatt en årlig kontingent på kr ) 2.4 Fordeling innenfor livområdet (1) Kostnader som skal fordeles under livområdet (og som ikke dekkes av grunnkontingent, innmeldingskontingent eller særkontingenter som nevnt i 2.3) fordeles på de enkelte selskaper slik: - 1/3 fordeles like mellom selskapene - 1/3 fordeles etter premieinntekt - 1/3 fordeles etter forvaltningskapital Side 4 av 9

5 (2) Selskaper med premieinntekt under kr 500 mill. skal ikke belastes med kontingent etter det første av fordelingskriteriene i (1) foran. (3) Styret kan beslutte at enkeltselskap skal ha redusert andel i forhold til det som følger av reglene foran, hvis forhold knyttet til arten av selskapets virksomhet gjør dette rimelig. 2.5 Fordeling innenfor skadeområdet (1) Kostnader som skal fordeles under skadeområdet (og som ikke dekkes gjennom grunnkontingent, innmeldingskontingent eller særkontingent som nevnt i 2.3) fordeles på skadeselskapene i forhold til bestandspremie i alt for landbasert forsikring. (2) Regelen i 2.4 (3) foran om redusert andel for enkeltselskap gjelder tilsvarende. 2.6 Fordeling innenfor området bank/øvrige (1) Kostnader som skal fordeles under området bank/øvrige (og som ikke dekkes gjennom grunnkontingent, innmeldingskontingent eller særkontingenter som nevnt i 2.3) fordeles mellom medlemsbedriftene og medlemskonsernene i henhold til beregningsgrunnlaget for kapitaldekning. Om konsolidering gjelder reglene i 2.2 (2) foran. (2) Regelen i 2.4 (3) foran om redusert andel for enkeltselskap gjelder tilsvarende. (3) For filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som ikke er underlagt norsk tilsyn og derfor ikke har offisielle tall for beregningsgrunnlaget, gjelder en standardkontingent på kr så lenge det ikke foreligger sikkert grunnlag for en høyere kontingent. (4) Uavhengige verdipapirforetak som bare har konsesjon til tjenestene mottak og formidling, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning (verdipapirhandelloven 2-1, første ledd nr. 1, 4 og 5), betaler standard kontingent på kr For øvrige uavhengige verdipapirforetak fastsettes en standard kontingent på kr Side 5 av 9

6 3 Prosjektfinansiering 3.1 Grunnprinsipper for prosjektvirksomhet (1) I vedtektene for FNO Servicekontor er det i 6-1 fastslått at styret der skal påse at det til enhver tid eksisterer en egnet oversikt over organisasjonens totale aktiviteter og hvordan de enkelte aktiviteter er organisert med hensyn til finansiering, styring og kontroll. (2) De samme vedtektene fastslår også at det i spørsmål som gjelder servicekontorets deltagelse innenfor aktivitetsområder som bare berører visse kategorier av medlemmer, skal legges behørig vekt på disse medlemmers oppfatning slik den kommer til uttrykk gjennom det relevante bransjestyret. (3) Videre følger det av 4-4 i servicekontorets vedtekter at vedkommende bransjestyre kan oppnevne egne prosjektstyrer til styring og kontroll av prosjekt-finansierte fellesoppgaver og andre avgrensede fellesoppgaver av teknisk karakter. 3.2 Kostnadsfordeling innenfor organisasjonen (1) Kostnadsfordeling innenfor organisasjonen skal skje i henhold til reell kostnadsdekning. Dette gjelder både kostnadsfordelingen mellom basisvirksomhet i Finans Norge og FNO Servicekontor på den ene siden og prosjektvirksomheten i FNO Servicekontor på den annen, og kostnadsfordelingen mellom de ulike deler av prosjektvirksomheten. 3.3 Oversikt over prosjektfinansierte oppgaver deltakelse og finansiering A Nemnda for helsevurdering Utgiftene fordeles etter en fast kontingent på 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). De øvrige kostnadene fordeles etter markedsandel foregående år ut fra følgende premier for de enkelte produktene: Fordeling etter brutto forfalt risikopremie: Individuell kapital (død og uførekapital) Individuell uførepensjon Gruppeliv Side 6 av 9

7 Fordeling etter bestandspremie: Kritisk/alvorlig sykdom Barneforsikring For beregning av markedsandel for brutto forfalt risikopremie og bestandspremie benyttes tall innrapportert til Finans Norges (FNO) Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk samt statistikken Behandlingsforsikring, kritisk/alvorlig sykdom og barneforsikring. FNO Servicekontor foretar etterutlikning av utgiftene, men kan også kreve forhåndsinnskudd, dog maksimert til det enkelte forsikringsselskaps andel foregående år. B Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (Utgår dersom FGs virksomhet fra 2015 overføres til FNO Skadedrift) Forsikringsselskaper som driver landbasert virksomhet i Norge og som er medlem i FNH er pliktig til å være med på prosjektfinansieringen av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Grunnlaget for utligningen er den samme fordelingsnøkkel som benyttes ved fordeling av basiskostnaden for skadeselskapene. Dersom det ett år blir et merforbruk eller et underforbruk i forhold til godkjent budsjett, tilligger det Bransjestyre Risiko og Skade å avgjøre hvorledes dette merforbruket skal inndekkes eller hvorledes underforbruket skal disponeres. C Poolkontoret Administrasjon av poolene skiller seg ut fra den øvrige prosjektfinansiering i FNO Servicekontor. Deltakelse i Naturskadepoolen er obligatorisk for alle selskaper som driver brannforsikringsvirksomhet i Norge. Medlemskap i de øvrige poolene er frivillig. Det føres eget regnskap for hver enkelt pool. Årsberetning og regnskap godkjennes av årsmøtet i den enkelte pool. Norsk Naturskadepool (NP) er den av poolene som benytter de største administrative ressursene. NP er en utligningspool, og NPs kostnader blir innkalt fra medlemsselskapene to ganger pr. år (bidragsutligning). Foruten administrasjonskostnadene som belastes NP av FNO Servicekontor, påløper det kostnader til reassuranse og øvrige utgifter initiert av NPs styre. Bl.a. er det kostnader til informasjonsmateriell, kursvirksomhet, oppdatering av beredskapsopplegg og systemer, lønn og honorarer til eksterne konsulenter etc. Side 7 av 9

8 Innkalt avgift, finansinntektene og oppgjør fra reassurandører utlignes til medlemsselskapene. Panthavergarantipoolen er en ren utligningspool. Administrasjonskostnadene blir innkalt fra medlemsselskapene en gang pr. år (bidragsutligning). Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFP) overtar på de deltakende medlemmenes vegne yrkesskadeforsikring for bedrifter som ikke får dekket forsikring i selskaper som er medlem i YFP. Poolen driver ikke forsikringsvirksomhet for egen regning, men avregner til medlemmene det årlige resultat. Administrasjonskostnadene dekkes av premieinntektene. Ved behov innkalles midler fra medlemsselskapene. Legemiddelforsikringspoolen er under avvikling og har således ikke lenger noen premieinntekt. Administrasjonskostnadene inkl. honorar til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som forestår skadeoppgjørene, blir innkalt fra medlemsselskapene en gang pr. år, mens nødvendige midler til erstatningsutbetaling blir innkalt etter behov. D FOSS I utgangspunktet bærer brukeren av FOSS (Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister) alle utgiftene som vil oppstå i forbindelse med dette registeret. I hovedsak er dette relatert til kostnader for antall innlogginger i systemet. Nye selskaper som ønsker tilgang til FOSS må betale en innmeldingsavgift når de knytter seg opp mot systemet, p.t. kr Denne inntekten vil normalt godskrives de selskapene som allerede er knyttet opp mot FOSS. E Skadeforebyggende virksomhet Kostnadene fordeles blant skadeselskapene etter samme nøkkel som den basisfinansierte kontingenten. F Forretningsførsel for Bankenes sikringsfond Bankenes sikringsfond kjøper administrative tjenester fra FNO Servicekontor. For dette betaler sikringsfondet et beløp til servicekontoret som fastsettes av styret/generalforsamlingen for servicekontoret i forbindelse med vedtakelse av budsjettet for neste år. Side 8 av 9

9 G Forretningsførsel for Verdipapirforetakenes sikringsfond Verdipapirforetakenes sikringsfond kjøper administrative tjenester fra FNO Servicekontor. For dette betaler sikringsfondet et beløp til servicekontoret som fastsettes av styret/generalforsamlingen for servicekontoret i forbindelse med vedtakelse av budsjettet for neste år. Side 9 av 9

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge)

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge INNSAMLINGSREGISTERET Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Innsamlingsorganisasjoner

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer