Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7"

Transkript

1

2

3

4 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 3. Økonomiutvalget s Kommunikasjonsutvalget s Finansieringsutvalget s Familieutvalget s Frivillighetsutvalget s Misjonsutvalget s Musikk og kulturutvalget s Diakoniutvalget s Trosopplæringsutvalget s : side : side 26. Speiderne: side 28. KRIK: Gudstjenesteutvalget s Kirkelige nøkkeltall s. 32 C. Komiteer, prosjekter og arbeidsgrupper s Førjulsmessen s.37, Torsdagsklubben s.37, Bønnetjenesten s.38, Kirkebussen s.38, Kirkekroa s. 39, HMV s.40, Holmen Y s Men s Club s.41 Ansatte-bevegelser i Holmen 2013 s. 42 Felles tiltak for Asker prosti innen diakonien s. 43 Menighetens økonomi s. 45 Balanse for Holmen menighet totalt, avd for 2013 Driftsregnskap for Holmen menighet totalt, avd for 2013 Noter til regnskap 2013 for Holmen menighet Driftsbudsjett 2014 for Holmen menighet totalt, avd Avdelingsregnskap 2013/Budsjett 2014 Holmen menighetsråd avd Merknader til regnskap 2013 for Holmen menighetsråd, avd Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 70 Diakoni Holmen Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 70 Lørdagsklubben Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 75 Kirkebussen Regnskap 2013/budsjett 2014 for avd. 90 Barnehagen Telefonliste pr. januar 2014

5 Årsmelding for Holmen menighet 2013 Årsmeldingen skal gjenspeile menighetens liv og virke gjennom året. Det blir en anledning til å se på hovedtrekk og enkeltsaker som har preget menighetslivet i Hva er Holmen menighet for den enkelte av oss? Hvordan opplever vi å kunne delta, finne tilhørighet og ha mulighet til å influere på virksomheten? På menighetens årsmøte 30. mars vil vi kunne dele synspunkter og stille spørsmål om virksomheten. Det er mye som skjer i Holmen og mange mennesker i alle aldre er innom hver uke. Det er et variert tilbud fra år! Og søndagens gudstjenester er svært godt besøkt. En dyktig stab og mange frivillige gjør dette mulig. Befolkningsantallet innenfor Holmen sokn teller pr personer. Av disse er medlemmer av den norske kirke. Årsmeldingen er satt opp med en generell innledning om menighetsrådets virksomhet først, etterfulgt av rapporter fra de enkelte råd og utvalg, generelle opplysninger og regnskap. STRATEGIPLANEN En levende menighet har et gjennomgående behov for å målbære sin virksomhet. I vår strategiplan har menighetsrådet nedfelt arbeidsmål, verdiforankring og hvordan dette skal innarbeides og nås. For å holde planen levende er det viktig å la den være et bruksinstrument som vi kan måle aktivitetene opp mot. Det er også viktig å se fremover og stadig være våkne for endringer, kutt og nødvendig nytenkning. Menighetsråd og stab arbeider sammen om dette. NYE ANSATTE Etter at kateket Hege Medlie Mathiassen søkte permisjon og senere begynte i annen stilling i Bærum prosti, startet Anders Helset Eriksen sitt år som vikar med hovedarbeidsfelt blant konfirmantene. På slutten av året ble stillingen utlyst og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt begynte i fast stilling som kateket fra nyttår Hun fikk en frisk start med 147 konfirmanter, festival og høy aktivitet. Kapellan Aleksander Garmann Gullaksen er langtidssykemeldt og Bjørn Eirik Bjerkrheim- Bentzen var vikar fra mai til 31. oktober Og fra 13. januar i år er Gustav Kristoffer Schmidt engasjert som vikarkapellan. ØKONOMI Årets netto driftsresultat ble et overskudd på kr ,-. Det er en økning fra fjoråret og skyldes bl.a. en overføring fra Asker kirkelige Fellesråd og en gave fra et medlem i menigheten. Videre ble det et flott resultat fra førjulsmessen også dette året, med et netto overskudd på kr ,- og overskudd fra Elvis-konserten og Allsang i Holmen på ca. kr ,-. Noen eksempler fra offerinntekter kan nevnes: Kr ,- på konfirmasjonsgudstjenestene og kr ,- på julaften. Offeret på julaften går i sin helhet til faste misjonsprosjekter. I alt bevilget Holmen menighet kr ,- til annen virksomhet og misjon i En giro til Diakoniutvalget lagt i «Kirkebakken» innbrakte kr ,-. I tillegg til bankterminal er det også gitt mulighet for å gi offer via SMS under gudstjenestene. Det har hittil ikke gitt stor uttelling. Y`s mens kunstmønstring ga også et godt resultat og var en fin opplevelse. 5

6 Tallene er positive, men menigheten vår står stadig overfor utfordringer. Det er et omfattende og variert engasjement og menigheten har et stort ansvar for å lønne medarbeidere. Ofringer og givertjeneste har et betydelig bedringspotensiale. FØRJULSMESSEN Det var stor usikkerhet rundt forberedelsene til årets førjulsmesse. Kun én fra komiteen fant å kunne fortsette enda ett år. Men Randi Mollan Bølset, Tor Arne Knutsen og Tom R. Gunntveit, sammen med Åse Johnsen i komiteen, tok utfordringen. Sammen med mange gode hjelpere under selve messen og en stor innsats ble resultatet hele kr ,-. MUSIKK Mange gode musikkopplevelser fikk vi i året som gikk. Det nye flotte orgelet har hatt noen justeringer, men er til stor glede for kantor og menighet. Vi har hatt kor- og instrumentalinnslag på mange gudstjenester, allsangkvelder, Elvis Gospel og Lessons and Carols gledet også mange. NY SALMEBOK Første søndag i advent ble den nye salmeboken introdusert. 100 stk. er på plass i hyllene bak i kirken. I tillegg er det 20 salmebøker med stor skrift. Det er også kjøpt inn en digital salmebok som blir benyttet ved bruk av power-point i gudstjenesten m.m. FLOMLYS Etter en periode med savnet lys på kirken, kom det nye stolper med ledlys, og det er fint å oppleve en illuminert vakker kirkebygning igjen. OPPUSSING I KONTORBYGGET Vegger er malt, gulvbelegg er skiftet ut i barnehagen og nye kontormøbler er på plass i kontorbygget. Det er også foretatt en oppgradering av digitale hjelpemidler. Dette gjelder erstatning av foreldet pc-utstyr og prosjektor og lerret på kirkeloftet. Prosjektor og lerret er også på plass i kirkestuen. VENTILASJONSANLEGG Nytt ventilasjonssystem har forbedret inneklimaet betraktelig i kontorbygget. En reparasjon av lekkasje i taket er gjennomført. Likedan en radonoppfølging. JUBILEUMSFORBEREDELSER Første søndag i advent 1965 ble Holmen kirke innviet med bl.a. mange prominente personer og lokale iherdige kirkebyggere tilstede. Det betyr at i 2015 kan vi feire 50 år som egen menighet i vår egen kirke. En komite har begynt å tenke og planlegge til dette jubileet. Mye flott vil skje i perioden fra mars og til advent i jubileumsåret! På vegne av menighetsrådet og stabsledelsen vil vi til slutt rette en stor takk til alle medvandrere i kirken vår; alle ulønnede, engasjerte og villige medarbeidere og stab som gjør det mulig å drive et variert og godt menighetsarbeid og være en kirke som er åpen, der alle kan føle seg ivaretatt i ulike faser i livet, oppleve tilhørighet tro trygghet og tjeneste. Tove Refsnes Lise-Lill Helgestad Anne Beate Tjentland daglig leder leder i Holmen menighetsråd sokneprest

7 A) Lovpålagte utvalg 1 STYRET I BARNEHAGEN Holmen menighets barnehage Holmentoppen barnehage - hadde full dekning i 2013 og et nytt år med flere på venteliste etter opptak. Barnehagen er godkjent for 18 barn, men barn under 3 år tar 2 plasser. Vi har dette året hatt 15 barn, fordelt på 8 barn i 4 5 års gruppa og 7 barn fra 1 3 år. Barna er sammen frem til kjernetiden starter kl Så blir de delt i to grupper og har opplegg tilrettelagt for sin alder. Etter lunsj er alle sammen ute og har felles aktiviteter frem til ettermiddagsmåltid kl. 15, så fremt været tillater det. Virksomheten Frem til sommeren 2013 har vi jobbet med sosialkompetanse. Målet har vært å ruste barna i det miljøet de er, og til det som møter dem etter barnehagealder. Fra høsten 2013 har vi hatt Løft (løsningsfokusert tilnærming) som satsningsområdet. Dette går ut på at personalet skal fokusere på det positive ved hvert enkelt barn og bruke tiden på å fremheve adferd vi ønsker mere av. Vi skal gi mer oppmerksomhet til ønsket adferd og mestring og gi mindre oppmerksomhet til uønsket adferd. Målet er å utvikle barna til den beste versjon av seg selv. Vi har også fortsatt å jobbe med natur og miljø, oppdage naturens mangfold og utforske dette. I den forbindelse har vi brukt det pedagogiske opplegget Svanhild. Alle de 7 fagområdene er berørt i dette opplegget. Barna lærer om miljøvern og viktigheten av å ta vare på dyr, planter og alt som vokser og lever der. Gjennom året har vi samarbeidet med andre barnehager og hatt felles teater og konsert. De eldste barna 4 og 5 åringer, har hatt yogakurs hos instruktør på Prana-huset som ligger på Vestre Nes. Dette var veldig lærerikt og populært. Barna har sunget på Holmen Kirkekro på sommertreff og til jul. Og vi har vært på besøk på Vestre Nes omsorgssenter og gått i Luciatog for beboerne der. Foreldresamarbeidet har fungert bra. Vi har gjennomført to foreldremøter og har hatt samarbeidssamtaler med alle foreldre på våren og høsten. På personalsiden har det ikke vært forandring. Barnehagen har fortsatt et stabilt personale. Barnehagen har fått gjerde utenfor inngangen, noe vi er veldig fornøyd med. Det er nå trygt å slippe barna ut og vi er ikke redd for at de skal løpe ned i veien før foreldrene sine ved henting. Det er også fint at de som ønsker kan være ute og leke, mens andre holder på med aktiviteter inne. Samarbeidsutvalget i barnehagen Det har vært to møter i løpet av året. Asker kommune har hatt ny brukerundersøkelse på alle barnehagene i kommunen. På en skala fra 1 til 6 hvor 6 er svært god/fornøyd var resultatet: Innhold og kvalitet 5,10 Brukermedvirkning 5,45 Service og tilgjengelighet 5,57 Fysisk miljø 4,76 Helhet i tjenestetilbudet 5,32 Brukertilfredshet totalt 5,43 Holmentoppen barnehage v/styrer Gunn Warløs 7

8 2 EIENDOMSUTVALGET Sammensetning: Tove Refsnes, Per Muren, Lasse Wang, Lise Lill Helgestad og Jan Arne Austnes (leder). EU har hatt 4 ordinære møter i perioden og flere ad hoc kontakter for praktiske avklaringer. Virksomhet: Holmen menighets eiendomsutvalg har som ansvar å sørge for at bygnings- og anleggsmessige behov knyttet til kirken blir ivaretatt, og at disse sakene blir prioritert og fremmet overfor menighetsrådet og Asker kirkelige fellesråd. Videre skal utvalget i samarbeid med administrasjonen følge opp at det faktiske arbeidet blir utført i henhold til menighetsrådets, fellesrådets og Riksantikvarens retningslinjer. Eiendomsutvalget skal også påpeke og følge opp behov for innvendig vedlikehold og fornyelse av kirkens utsmykking. Niku-rapporten og egen vedlikeholdsliste var grunnlaget for utvalgets oppsatte vedlikeholdsliste i begynnelsen av perioden hvorav følgende større poster er sluttført eller under arbeid: Ny flombelysning for kirken ble planlagt og grunnarbeidet utført allerede mot slutten av Denne installasjonen er sluttført og satt i drift i Orgel og luftfuktighet var et aktuelt tema vinteren 2011/2012. Hvorvidt dette problemet har funnet sin naturlige løsning eller krever en teknisk installasjon, vil bare driftserfaringene vise. Siste vinter har vært snillere med orgelet når det gjelder lav luftfuktighet. Kjøkkenet i kirken er utpekt for ombygging og oppgradering til storkjøkkenstandard i samsvar med den faktiske bruk av anlegget. Med ekstern konsulenthjelp ble et skisseutkast utarbeidet i begynnelsen av året. Gjennomføringen må foregå på sommerstid og ettersom alle planforhold ikke kunne avklares i tide i 2013, ble fortsettelsen av arbeidet utsatt til Radontetting langs gulvplaten i barnehagen ble utført i 2012 og fornying av golvbelegg i enkelte rom i 2013 har gitt ytterligere radonreduserende virkning i Nå planlegges nye målinger for å bekrefte dagens tilstand. Barnehagens kjøkken er rehabilitert med ny IKEA-innredning og samtidig er utført radonreduserende tettingstiltak langs golvet. Nye, spesialtilpassede inngangsdører er installert i kontorbyggets 2 innganger. Ventilasjonsanlegget i kontorbygget er fullstendig ombygget til et balansert anlegg for kontorlokalene. Dette har medført vesentlige bygningsmessige tilpasninger. Anleggs- og installasjonsarbeidet har vært krevende for driften som likevel er opprettholdt uavbrutt. Himlingen på Kirkeloftet og i kontorforgangen er ombygget i sammenheng med ombyggingen av ventilasjonsanlegget. Dette har også gitt forbedret belysning av disse lokalene. Fast installerte video-prosjektorer er nå på plass i fire store bruksrom tilveksten dette året har vært for Kirkestuen og Kirkeloftet. Sidedøren i kirkerommet har vært gjenstand for planer om rehabilitering/ombygging. Døren er

9 så godt reparert at den holder ennå en tid, men denne viktige rømningsveien bør få en mere tilfredsstillende løsning. Et planstudium for egnede utendørs informasjonstavler ble gjennomført allerede i 2012 uten at dette kom til realisering i Her er fortsatt et arbeid å sluttføre. Som følge av stor aktivitet og mange brukergrupper har kirkeanlegget vært preget av mye utstyr som i flyter rundt. Lydanleggets utstyr er kommet i orden og en kartlegging av videre lagerbehov og utforming av tiltak er kommet i gang. Mye planarbeid er utført også for kommende vedlikehold og investeringer; her pekes på ombygging av kjøkkenet kirken. Vedlikehold er en kontinuerlig prosess i kirkeanlegget som utsettes for betydelig bruksslitasje. Eiendomsutvalget takker spesielt for brukerengasjement og dugnadsinnsatser som er utført. Jan Arne Austnes leder 9

10 B) Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet 3 ØKONOMIUTVALGET Sammensetning: Bjørn Plyhn (leder), Hans H. Forberg og Irene Egset. Fra administrasjonen har Tove Refsnes og Tone Ruth møtt regelmessig på utvalgets møter. Økonomiutvalget har hatt fire møter i 2013 for å behandle kvartalsregnskapene, årsregnskapet og budsjettet for Administrasjonen har fremlagt regnskap til hvert møte, samt utkast til budsjett. Dette har gitt utvalget gode muligheter til å følge utviklingen i menighetens økonomi. Nøkkeltall fra årsregnskapet for 2013 for Holmen menighet Driftsregnskap Sum driftsinntekter kr kr Sum driftsutgifter kr kr Renteinntekter kr kr Netto driftsresultat (overskudd) kr kr Netto driftsresultatet fordelt på avdelinger: Menighetsrådet (avd 10-60): Kr Diakoni Holmen: Kr Diakoni prosti (Lørdagsklubben): Kr Kirkebussen: Kr Barnehagen: Kr Holmen menighet har gått med overskudd i Driftsinntektene ble redusert med kr og driftskostnadene med kr sammenlignet med På nyåret 2013 fikk menigheten en ekstraordinær overføring fra AKF på kr som egentlig vedrørte Korrigert for denne ekstraordinære inntekten, blir resultatet for 2013 kr Balansen Kap 2.10 Kasse, bank kr kr Sum omløpsmidler kr kr Sum Bundne fond kr kr Sum disposisjonsfond kr kr Sum egenkapital kr kr Økning i arbeidskapital fra er kr Det er ikke regnskapsført investeringer i anleggsmidler i I driftsregnskapet er renteinntektene i sin helhet ført på menighetsrådet (avd ) og ikke fordelt på de enkelte regnskapene, som tidligere har vært praksisen. Begrunnelsen er at bankomkostninger i sin helhet er ført som utgift i regnskapet for menighetsrådet. Renteinntekter godskrives fra og med 2014 disposisjonsfondet for hvert enkelt regnskap, samt barne- og ungdomsfondet. Kjøp av IT-utstyr (kto 12050) er overskredet med nesten kr i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig installasjon av trådløst nett, kjøp av nye pc er og prosjektorer. Anskaffelser og vedlikehold har vært underbudsjettert.

11 Kto Lønn viser et underforbruk. Dette skyldes hovedsakelig for høyt budsjett for pensjonskostnader. Kirkebussen har et netto driftsunderskudd på kr Budsjettert underskudd for 2014 er kr Da vil disposisjonsfondet være ca kr pr Ved tilsvarende utvikling vil det bli behov for å subsidiere bussen i løpet av Bjørn Plyhn Leder 11

12 4 KOMMUNIKASJONSUTVALGET Kommunikasjonsutvalget har bistått stabens medarbeidere i arbeidet med å gjøre Holmen kirke og aktivitetene i menigheten synlige for publikum. Utvalget har særlig vært med på å markedsføre arrangementene Elvis Gospel, Allsang i Holmen (2 ganger), Førjulsmessen og julegudstjenestekonserten Lessons and Carols. Utvalgets medarbeidere har vært opptatt av å bidra til at folk som går i Holmen kirke av og til, komme oftere til kirkens mange aktiviteter. Det har vært viktig å ta i bruk flere kommunikasjonskanaler for å nå ulike mennesker i ulike aldre og med ulike motiv for å gå i kirken. I tillegg til kunngjøring i gudstjeneste, kirkens nettsider, Kirkebakken i både ukentlig og kvartalsvis utgave og i lokalmedia, har Facebook, nyhetsbrev og elektronisk e-postmarkedsføring blitt en sentral del av de brukte kommunikasjonskanalene. Kommunikasjonsutvalgets medlemmer har i 2013 vært Harald Daasvand, Jacob F. Conradi, Gjermund Johre, Staben i Holmen kirke v/elisabeth Brøndal og Tove Refsnes, og Mette Hægeland Blom (leder). Vi er også glade for å ha fått med Magnus Mysen (ungdomsleder) i første del av Mette Hægeland Blom Leder

13 5 FINANSIERINGSUTVALGET Medlemmer: Trond Arne Hauge, Sigurd Rugsland (MR representant), Lars Duvaland, Camilla Robstad og Øyvind Hillesund (MR representant). Aktiviteter 2013: Hovedfokus for Finansieringsutvalget har i 2013, som de siste årene, vært på den faste givertjenesten. Våre giverglededager gjennom året fortsetter. På tross av noe frafall, har vi klart å holde antallet faste givere på 69, som er det samme som ved starten av En annen aktivitet som har hatt fokus i 2013, er etableringen av en SMS-tjeneste for gaver til Holmen kirke. Etter behandling i MR i juni ble det bestemt at vi skulle opprette en ett års prøveordning for å gi gaver til Holmen kirke ved hjelp av mobiltelefonen. Vi fikk et tilbud fra Vianett der vi ble fritatt for faste abonnementskostnader, noe som betød en innføring av SMS-tjeneste uten økonomisk risiko for Holmen. Opplegget ble startet opp i oktober og har så langt gitt en del ekstra kollektinntekter, uten at det har «tatt helt av» så langt. Vi håper at mer markedsføring skal bidra til økte inntekter denne veien i Det har også vært et ønske om å etablere et enkelttiltak for å utfordre til å gi gaver til Holmen og valget falt etterhvert på en fornyelse av lokalene for ungdommene; Ungdomssalen. En komite ble nedsatt under ledelse av Lars Duvaland og denne har jobbet både med å vurdere behov, samt se på mulige finansieringsveier for dette tiltaket. Med hjelp fra Kristin Walstad fikk vi i 2013 fornyet Giverglede-materiellet med ny tekst og layout. Dette materiellet ble benyttet ved flere gudstjenester. Takk til Kristin for dette! Harald Daasvand, som har vært medlem av Finanseringsutvalget helt siden det ble opprettet, valgte høsten 2013 å tre av for å prioritere annet frivillig arbeid i Holmen menighet. Vi takker Harald for god innsats i Finansieringsutvalget gjennom mange år. Førjulsmessen: Førjulsmessen har de siste årene vært formelt organisert under Finansieringskomiteen. Førjulsmessen var i 2013 godt besøkt, med et meget bra økonomisk resultatet nok en gang; et overskudd på kr Tusen takk til Førjulsmessekomiteen for en flott gjennomført Førjulsmesse! Planer for 2014: Utvalget vil fortsette å jobbe med den faste givertjenesten som fokus i Dette skal gjøres gjennom fortsatt synlighet i kirkens arrangementer og på nett. SMS-tjenesten vil følges opp videre og evalueres mot slutten av året. I tillegg satses det på å gjennomføre en kampanje for kronerulling til oppgradering av Ungdomssalen, som sårt trenger fornyelse. Sannsynligvis vil det bli gjennomført flere arrangementer med dette som mål. I tillegg til å samle inn penger til ungdomsarbeidet i Holmen håper vi at det gjennom denne kampanjen kan skapes en større bevissthet rundt behovet for - og gleden ved - å være med å støtte arbeidet i Holmen menighet økonomisk, slik at også den faste Givertjenesten vil kunne vokse videre gjennom denne kampanjen. Øyvind Hillesund 13

14 6 FAMILIEUTVALGET Familieutvalget i Holmen menighet skal skape aktiviteter for familier i Holmen menighet. Vi skal stimulere til frivillighet og se og inkludere alle. Som middel for å nå målet er vi organisert som et lokallag av KRIK. Etter årsmøte består utvalget av Kristin Walstad (styreleder), Katrin Lantz (nestleder), Wenche Kråkenes (styremedlem), Sigurd Rugsland, Aud-Sissel Svilosen og Tord Haugstvedt. Aktiviteter i januar: Menighetstur til Hermon Høyfjellsenter, skilek, bibeltimer og sosial sammenkomst. Anne Beate Tjentland deltok fra menighetens stab. 75 deltakere. 10.februar: Deltakelse på menighetens Holmenknottdag. 14. april: Tur etter gudstjenesten til Henie Onstad kunstsenter. 16. juni: Sommergrilling på Hvamodden etter gudstjenesten. 28. august: Årsmøte i KRIK Holmen, hos Kristin og Tord Walstad. 1. september: Tur til Grosetkollen etter gudstjenesten. 20. oktober: Gratis svømming i Landøyahallen, vi leide svømmehallen i 2 timer. 1. desember: Adventssamling, spill og pepperkakebaking hjemme hos Kristin Walstad og Tord Haugstvedt. 50 deltakere. Familieutvalget Holmen menighet

15 7 FRIVILLIGHETSUTVALGET Medlemmer: Ann Helen Frivold, Birgitte Tveter, Trond Arne Hauge, Anne-Grete Aamodt, sekretær. Øystein Glosli, leder. Frivillighetsutvalget har hatt 4 møter i Fokus: Utvalget har også dette året hatt fokus på rekruttering av nye frivillige, særlig rettet mot behov for frivillige innen barnearbeid og trosopplæringstiltak. Utvalget har deltatt på to temagudstjenester hvor man har rettet søkelyset på frivillighet/tjeneste med behov for nye medarbeidere. På høstens temagudstjeneste ble «englevaktkonseptet» introdusert av Ann Helen Frivold. De første voksne/foreldre fikk mulighet til å melde seg som «englevakter»/frivillige til Halloween. (Englevakt er foreldre som melder seg som frivillige til enkelttiltak innen trosopplæringen). Erfaringer: Utvalgets erfaring er at stillingsannonsene på menighetens nettside har gitt liten rekruttering, de fleste nye frivillige blir vervet gjennom å bli spurt direkte, «face to face». Fast punk på stabsmøtene Frivillige Medarbeidere der alle i staben melder inn endringer/nye medarbeidere, er opprettholdt. Utvalgets vurdering er at rekruttering av nye frivillige medarbeidere til menighetens faste arbeid har vært tilfredsstillende. Re-starting av miljøgruppen er ikke oppnådd. Videre ser man at behovet for nye frivillige i 2014 vil øke i takt med at mange nåværende frivillige avslutter sitt engasjement pga høy alder. Øystein Glosli Leder 15

16 8 MISJONSUTVALGET Misjonsutvalget har hatt følgende deltakere: Aud Grenness, Menighetsrådet, Bjørg Malme, Det Norske Misjonsselskap, Aslaug Henriksen, Normisjon, Gro H. Aschehoug, Normisjon, Ingrid Hillesund, Misjonssambandet og Håkon Burø, Himal Partner. Misjonsutvalget arrangerer misjonsfester hver vår og høst: Tirsdag 16.april 2013: Normisjon. Taler: Aslaug Irene Halden Gjerulv. Emne: Ecuador - land, folk, kultur, menighetsbygging, ledertrening. Tirsdag 8.oktober 2013: Misjonsfest i kirkestuen. Misjonssambandet. Taler : Liv Marit og Morten Pedersen. Emne: Peru - kyst, fjellkjeder og regnskog - videre med evangeliet. Misjonsprosjekter: Holmen Menighet har 4 misjonsprosjekter : Himal Partner (tidl.tibetmisjonen): Hjelpefond for fattige ved Tansen sykehus NMS (Misjonsselskapet): Trosopplæring i Kamerun NLM (Misjonssambandet): Skoleprosjekt for jenter i Pokot i Kenya Normisjon: Lederopplæring i Equador Ved ofringene julaften 2013 kom det inn kr til disse prosjektene. Misjonsforeningene i Holmen rapporterer som følger: NMS: Har jevnlig møter hvor 8-10 deltar. Normisjon: Deltar i misjonsutvalget, arrangerer misjonsfester. Gro Aschehoug vil være kontaktperson fremover. NLM: Har møter av og til og arrangerer misjonsfester og deltar i regionale samlinger. Himal Partner: Det blir arrangert regionale møter for Oslo området. Helgen november ble 75 års jubileet feiret ved seminarer på Litteraturhuset og med festmiddag om kvelden. Håkon Burø Leder

17

18 9 MUSIKK OG KULTURUTVALGET Musikk- og kulturutvalget har bistått stabens medarbeidere i arbeidet med å utvikle, planlegge og gjennomføre musikk og kulturtilbud i Holmen kirke. Av spesielle arrangementer kan nevnes Elvis Gospel, Allsang i Holmen (2 ganger), Førjulsmessen og julegudstjenestekonserten Lessons and Carols. Alle korene: Småtroll, Holmentroll, His Angels, Crossing og HMV har vært delaktig i større og mindre arrangementer. Utvalget har vært opptatt av å skape aktivitet primært gjennom egne lokale krefter både på og av scenen. Året var preget av høy aktivitet og svært positivt engasjement fra små og store. Musikk- og kulturutvalgets medlemmer har i 2013 bestått av Johan Tausjø (leder), Jacob F. Conradi, Mette Hægeland Blom og staben i Holmen kirke v/ Tove Refsnes og Marilyn Brattskar.

19 10 DIAKONIUTVALGET Sammensetning: Inger Friedl Sveum, leder, Bjørn Schwensen, MR repr, Anne-Grete Aamodt, diakon. Thomas Hauge, Kari Hasting. Norun Edvardsen, krovertinne, har møterett. Diakoniutvalget har hatt 9 møter og behandlet 58 saker. Diakoniutvalget har flere arbeidsgrupper som har ansvar for hver sine oppgaver: Sorggrupper, jubilanthilsener, turer, romjulslunsj, PU arbeid, stillhetsarbeid og miljø/forbruk/rettferd. Under utvalget er også Kroa og Kirkebussen, som har egne styringsgrupper og økonomi. Forbønnstjenesten er også knyttet opp mot utvalget. Hovedmålet er å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid, og styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød. Dette gjelder innenfor alle aldersgrupper både lokalt og globalt. Strategi- og tiltaksplan som er utarbeidet etter menighetsrådets mal følges, evalueres og justeres jevnlig og årsmeldingen er strukturert etter denne. Det er et tett og nært samarbeid med diakonen som leder arbeidet, er en inspirator for de frivillige og en viktig koordinator mot andre menigheter, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Diakoniutvalgene i prostiet legger vekt på samarbeid for at mangfoldigheten kan bli større. Østenstad tilbyr Prep-kurs (samlivskurs) for hele Asker. Lørdagsklubben, tiltak for psykisk funksjonshemmede, er for hele Asker. Holmen, Østenstad, Asker og Vardåsen tilbyr sorggrupper på tvers av menighetene. Vi samarbeider i prostiet om sorggruppene, i året som var 3 grupper i gang. Vi møtes to ganger i året og har også innledet samarbeid med kommunens sorgstøttearbeid. Det er ansatte diakoner i Asker, Vardåsen, Østenstad og Holmen. Diakonene samarbeider med Røde Kors, Frivillighetssentralen og hjemmesykepleien ang. besøkstjenesten. Diakonene jobber nå med en prostiplan for diakontjenesten frem mot sommeren ÅNDELIG LIV: Mål: Bidra til livsnære gudstjenester og liknende fora der mennesker kan kjenne seg møtt i den livssituasjon de er. Gjennomført: Tatt initiativ til og deltatt i to forbønnsgudstjenester, en temagudstjeneste; Diakoni, to grønne messer, den ene som friluftsgudstjeneste på Hvamodden i juni. Minnegudstjeneste for etterlatte på Allehelgensøndagen. Hatt ansvar for og ledet vandring mot påske 4 kvelder. Bønnetjenesten er opprettholdt. Kvinnenes internasjonal bønnedag, fellesgudstjeneste. Frelsesarmeen, Asker. UNDERVISNING Mål: Gi mulighet for møteplasser der voksne kan utvikle sitt trosliv. 19

20 Gjennomført: Meditasjonskvelder før påske. Tilbud om bibelgrupper, informasjon om gruppe på en kirkekaffe.. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Mål: Rekruttere, styrke og inspirere frivillige medarbeidere til tjeneste ut fra den enkeltes nådegaver, evner, interesser og ønsker. Gjennomført: Diakonen hadde en Inspirasjons- og veiledningssamling for besøkere, og 1 samling for besøkere, bønnetjenesten og bussjåførene. Har veiledning og informasjonssamtaler med nye medarbeidere. Det er rekruttert 3 nye besøkere til omsorgsbolig og hjemmet. TJENESTE Mål 1: Møte mennesker i sorg og andre livskriser. Gjennomført: 1 sorggruppe ledet av diakon og Inger Sveum. 4-8 personer har møttes regelmessig i den åpne sorggruppen frem til nov. En gruppe har fortsatt som vennegruppe, ledet av Frøydis Hartmann. Gjennomført 2 samarbeidsmøter om sorgarbeidet i prostiet. Diakon har deltatt på et fagseminar om sorg/kriser på Modum Bad. Mål 2: Arbeide for at menigheten er et inkluderende fellesskap gjennom holdningsskaping og konkrete tiltak. Gjennomført: Kroa er et populært sted med en lav terskel. Se egen rapport. Jubileumshilsen: Kartoteket holdes à jour av Reidun Austnes og kontoret. Besøkskorpset på 50 frivillige delte ut ca. 150 blomster til eldre jubilanter. Gratulasjonskort sendes til alle 75-åringer. Kroa besøkte den gamle Jansløkka skole, som nå er museum. 3 forskjellige besøksgrupper som går til Torstadtunet og Vestre Nes, og 3 konfirmantgrupper har vært med på Torstadtunet. 10 registrerte besøkere som regelmessig besøker hjemmeboende. I tillegg foregår en skjult besøkstjeneste ved at naboer og bekjente vises aktiv omsorg, noe som gjør at Holmen er en levende omsorgsmenighet langt ut over det som skjer eller registreres fra kirkens hus. Vi arrangerte 3 sommerturer; en dagstur og to formiddagsturer. Den ene, arrangert av Kroa, gikk til Jansløkka skole, den andre med beboere fra Torstadtunet gikk til Operaen. En vellykket dagstur i august gikk til Drammen/Drammenselva.

21 Nyttårslunsj hadde ca 80 deltakere og juleselskapet for de som ønsker et noe enklere program hadde ca 45 deltakere, inkludert hjelpere til begge. Prostitilbud til psykisk utviklingshemmede fortsetter på lørdager med en enkel gudstjeneste som avslutning. Lørdagsklubben har deltatt på to gudstjenester i prostiet, hatt egen sommertur og juletrefest. Trilletreff har hatt 26 samlinger. Annenhver uke tas ulike tema opp av fagpersoner, ledet av trosopplærer. Den andre uken er det babysang, ledet av diakonen som også har ansvar for å skaffe temaholdere og sende ut invitasjoner. Gjennomsnittlig har det vært 18 deltakere pr. gang. Mål 3: Skape økt bevissthet om ansvaret for å forvalte skaperverket og arbeid for rettferdig fordeling. Som grønn menighet er vi forpliktet til å jobbe videre med å øke bevisstheten og engasjementet rundt miljø, forbruk og rettferd. Tiltakene i handlingsplanen av 2007 er satt ut i livet, men skal stadig følges opp og videreutvikles. Grønn uke som har blitt en tradisjon i oktober - ble gjennomført under temaet transport. I tilknytning til skaperverkets dag var det friluftsgudstjeneste på Hvamodden i juni. Vi har også fått en grønn søstermenighet First Lutheran Church Decorah, Iowa, USA. Kjernen i vennskapsarbeidet vil være erfaringsutveksling, moralsk støtte og inspirasjon til arbeidet. Prostigruppa har fortsatt sitt arbeidsfellesskap på tvers av menighetene og med to nye grønne menigheter i 2013 nærmer vi oss målet om et grønt Asker prosti. Sammen har vi også gjennomført to arrangementer i Asker Sentrum, begge i samarbeid med blant annet Kirkens Nødhjelp. Deltakelse på kommunens miljødag 1.juni med fokus på Klimavalg 2013 og markering av grønn uke 19.oktober. Grønn gruppes mangeåriges virksomhet er nå innarbeidet i Diakonatets rapport. Deltakere har i løpet av året «lagt opp», og gruppa har ikke vært operativ siden våren. Nye interesserte bes ta kontakt med diakonen. Ta ansvar og vær en aktiv representant for Holmen - vår grønne menighet! UTSENDELSE Mål: Forkynne evangeliet i handling. Dette er et ønske som vi håper å medvirke til skal fungere i vår menighet. VIDERE ARBEID Større etterspørsel av besøkstjeneste. Det er etablert samarbeid med hjemmesykepleien i vårt distrikt. Dette har utløst større etterspørsel etter besøksvenner i menigheten. Viktig å fortsatt jobbe aktivt videre for rekruttering i samarbeid med Frivillighetsutvalget. Samtalegruppe (Familieklubben) for familier der en eller flere er rammet av rusproblemer er på vent. Dette tilbudet er for hele prostiet. Vi vil fortsatt ha fokus på enslige foreldre og deres behov, samt nye innflyttere som kommer på våre arrangementer. 21

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer