Sakskart til møte i Eldrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: / eller på epost til:

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 18/14 Godkjenning av innkalling og godkjenning av protokoll fra møtet /14 Samferdselsplan Akershus Oppstart 20/14 Strategi for innfartsparkering i Akershus 21/14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering - Utsatt fylkesutvalgssak 126/14 22/14 Tillegg til sak - Høring om forslag til nytt parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering - Forslag til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Ref. 7/14 Eventuelt

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Hovedutvalg for samferdsel /14 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19/14 Eldrerådet Samferdselsplan Akershus Oppstart Innstilling Arbeidet med samferdselsplan Akershus (måldelen) startes opp i tråd med føringene i saken. Sammendrag Det legges opp til en rullering for å få ny samferdselsplan for Akershus (måldelen) sluttbehandlet i desember Bakgrunnen for at samferdselsplanen rulleres er først og fremst behovet for at den fanger opp overordnede målsettinger og føringer i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, som etter planen skal vedtas i november Samferdselsplanens måldel vil være en fylkeskommunal temaplan, noe som innebærer at bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, med de krav som der ligger bl.a. om formell høringsprosess, ikke kommer til anvendelse. Det vil likevel være en avgjørende suksessfaktor i arbeidet med rullering av Samferdselsplanen at det ivaretar en god dialog og forankring av planens innhold, først og fremst i kommunene og hos samferdselsaktørene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter) og Oslo kommune. Det legges opp til at rullering av Samferdselsplanens handlingsprogram med utgangspunkt i at en ny måldel vedtas i 2016, dvs. i forbindelse med HP Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Samferdselsplanen for Akershus omfatter en måldel og et handlingsprogram. Gjeldende måldel, Samferdselsplan for Akershus , ble vedtatt i fylkestinget i desember Handlingsprogrammet rulleres årlig og vedtas normalt i fylkestingets siste møte før jul.

5 Samferdselsplanens måldel skal angi mål og strategier for hvordan fylkeskommunen skal møte utfordringene knyttet til regionale innsatsområder innen samferdsel. For fylkeskommunen, som både er infrastruktureier - på fylkesvegene - og ansvarlig for hoveddelen av det regionale kollektivtransporttilbudet, er det en viktig utfordring å se utviklingen av samferdselsinfrastrukturen og transporttilbudet i sammenheng. Samferdselsplanen skal være et helhetlig uttrykk for fylkeskommunens samferdselspolitikk, og utgangspunkt for den prioritering av samferdselsmidler som gjøres gjennom samferdselsplanens handlingsprogram og i Oslopakke 3. Samferdselsplanens måldel er viktig for å skape forutsigbarhet om fylkeskommunens prioriteringer. Når det nå legges opp til en rullering av Samferdselsplanens måldel er det først og fremst for å fange opp føringer i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (Regional plan ATP), som etter planen skal vedtas i november Det vil være i Regional plan ATP de overordnede samfunnsmålene knyttet til utvikling av transportsystemet fastlegges. Samferdselsplanen skal være en fylkeskommunal temaplan som konkretiserer strategiene for å følge opp Regional plan ATP på viktige områder fylkeskommunen selv har ansvaret for. Det er i innen flere avgrensede temaområder (bussfremkommelighet, gang/sykkel, innfartsparkering mm) utviklet eller pågår arbeid med å utvikle oppdaterte strategiske føringer. Det er behov for at også disse tas inn i Samferdselsplanen og synliggjøres som en del av fylkeskommunens helhetlige samferdselspolitikk. I forbindelse med at det legges opp til implementering av nye og oppdaterte målsettinger og strategiske føringer, er det ønskelig at man samtidig vurderer helheten i samferdselsplanens målstruktur og det grunnlaget den gir for reelle prioriteringer. Regional planstrategi for Akershus (vedtatt i fylkestinget ) legger opp til at det gjennomføres en revisjon av samferdselsplanens måldel, og det er i den forbindelse en uttrykt ambisjon at måldelen gis et mer langsiktig, 10-årig perspektiv, på linje med Nasjonal transportplan. Dagens samferdselsplan Samferdselsplan for Akershus omfatter mål og strategier knyttet til framkommelighet, økt andel reiser med kollektiv, sykkel og gange, et sikkert og universelt utformet transportsystem, klima og miljø, by og tettstedskvalitet og regional utvikling. Planen har, siden den ble vedtatt i 2011, fungert som grunnlag for strategisk styring av samferdselsområdet. Planen fastlegger imidlertid i begrenset grad prioriteringer utover planperioden, noe som skyldes at man ønsket å avvente samfunnsmål og føringer arbeidet med Regional plan ATP, som allerede den gang var startet opp, vil fastlegge. Målstrukturen som ble vedtatt i Samferdselsplan for Akershus er senere, i forbindelse med utarbeidelse av Økonomiplan , revidert og forenklet. Samtidig er imidlertid målstrukturen i Oslopakke 3 knyttet mer direkte til fylkeskommunens arbeid innen samferdsel, og i praksis er dermed målstrukturen i dag vel så kompleks som tidligere. Problemstillinger og alternativer I arbeidet med å formulere målsettinger og strategier for hvordan en skal oppnå dem, er det nødvendig å ta hensyn til nasjonale og regionale føringer som påvirker samferdsel i Akershus. Særlig vil klimaforliket og målsettingen om at persontransportveksten i storbyområdene skal tas med kollektiv, gange og sykkel, den varslede ordningen med bymiljøavtaler og gjeldende Nasjonal transportplan ( ) være sentrale. Det vil også være viktig at arbeidet tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen og samhandlingen mellom aktørene innen transportsektoren i regionen. Oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

6 Formulering av mål og strategier som fanger opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil være et sentralt moment i rulleringsarbeidet. Samferdselsplanen vil være svært viktig for fylkeskommunens oppfølging av den regionale planen, og dermed også for den regionale planens troverdighet hos kommuner og andre aktører. Foreløpig kan arbeidet med Regional plan ATP tilsi at det må vurderes om problemstillinger knyttet til regional struktur og by/stedsutvikling bør bli mer sentrale i Samferdselsplanens føringer for prioritering av tiltak på fylkesvei og kollektivtransport. Det kan innebære et tydeligere fokus på de regionale byene, bybåndet og de prioriterte lokale byene og tettstedene sett i forhold til andre steder/områder, og tilsvarende for prioriterte transportkorridorer og kollektivakser. Det kan også tilsi et tettere samarbeid med kommunene om å utvikle tiltak som kan bidra til by- og stedsutvikling og økte gang- sykkel og kollektivandeler i tråd med planen. I arbeidet med Regional plan ATP er avtaler mellom kommunene og fylkeskommunen trukket fram som et aktuelt virkemiddel. Det må i tilknytning til samferdselsplanens prosess vurderes hvordan slike avtaler evt. kan bidra til å sikre forutsigbarhet og gjensidig tillit mellom partene og slik bidra til å sikre samordnet gjennomføring av tiltak i prioriterte steder/akser. Persontransport og næringstransport I arbeidet med samferdselsplanens måldel vil det i mange sammenhenger kunne være hensiktsmessig å behandle persontransport og gods-/næringslivstransport separat. Dette er ulike typer transport og dets brukere har en ulik funksjon i samfunnet og ulike behov. Klimaforlikets målsettinger tilsier at i forhold til personbiltransport kan det i noen tilfelle bli aktuelt å vurdere restriktive tiltak. Når det gjelder næringstransporter er det imidlertid naturlig at samferdselsplanen først og fremst har fokus på behovet for effektiv transport. Synliggjøring av store tiltak. En rekke store prosjekter er under planlegging eller vurdering i regionen. Follobanen, Fornebubanen, A-husbanen, Oslo-Navet (nye sentrumstuneller tog/t-bane) og E-18 korridoren er blant de største. Ikke alle ligger under fylkeskommunens ansvarsområde, men dette er prosjekter av stor betydning for utviklingen av det regionale transportsystemet, og det bør vurderes om de skal få mer fokus, og plasseres i en tydeligere strategisk sammenheng enn tilfelle er i dagens samferdselsplan. Statusbeskrivelse Som grunnlag for vurderinger av mål og strategiske føringer knyttet til hvordan disse skal nås, vil det være behov for en oppdatert status- og utfordringsbeskrivelse. Beskrivelsen skal sikre at viktige regionale problemstillinger synliggjøres og kan bli grunnlag for politisk debatt. I de siste årene er det gjort en rekke utredninger av transportutfordringer i hovedstadsområdet. I forbindelse med status- og utfordringsbeskrivelsen vil det bli vurdert om det er behov for utfyllende utredninger for å hente inn nye data, gjøre bruk av oppdaterte data eller få svar på problemstillinger som er spesifikke for denne rulleringen av Samferdselsplanen. Gjennom PROSAM, Statens vegvesen og Ruter er det tilgang på oppdaterte data om befolkningsutvikling, trafikkutvikling på vei og kollektivtransport, reisevaner, trafikksikkerhet mm. Prosess I tråd med føringene i Regional planstrategi for Akershus utarbeides Samferdselsplanen som en fylkeskommunal temaplan, noe som innebærer at bestemmelsene i Plan- og bygningsloven, med de krav som der ligger bl.a. om formell høringsprosess, ikke kommer til anvendelse. Arbeidet med Samferdselsplanens måldel vil likevel ha som et sentralt suksesskriterium at man lykkes med å få tilstrekkelig engasjement om og forankring av drøftingen av overordnede mål og strategiske føringer. Dette gjelder i fylkeskommunen selv,

7 men også i forhold til kommunene og øvrige samferdselsaktører og fag- og kompetansemiljøer i regionen. Det vil også være viktig å få til en god samordning og riktig rekkefølge i drøftingene i forhold til andre parallelle prosesser. Spesielt gjelder dette forholdet til sluttføringen av arbeidet med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, der viktige føringer for Samferdselsplanen fastlegges, og den årlige rulleringen av Samferdselsplanens handlingsprogram, der fylkeskommunens prioritering av samferdselsmidlene konkretiseres. Framdriften og sammenhengen mellom disse prosessene legges opp som følger: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Samferdselsplan Akershus Måldel Samferdselsplan Samferdselsplan Samferdselsplan HP HP HP Rulleringer med utgangspunkt i «Tung» rullering Regional gjeldende plan måldel ATP ( ) med utgangspunkt i Oslo/Akershus ny måldel ( ) Regional plan ATP og Samferdselsplanens måldel vedtas i slutten av Rullering av handlingsprogrammet med utgangspunkt i ny måldel skjer i 2016, knyttet til HP Dette vil innebære at en slik «tung» rullering av handlingsprogrammet skjer basert på endelig vedtatte mål og strategiske føringer. Om alternativt føringene fra rulleringen av Samferdselsplanens måldel skulle fanges opp i arbeidet med handlingsprogrammet allerede i 2015 (HP ), ville det i dialogen med kommunene og samferdselsaktørene kunne bli krevende å skille mellom overordnede mål og strategier på den ene siden og ønsket om å fastlegge konkrete prioriteringer på den andre siden. Fokus på arbeidet med mål og strategier kan bli skadelidende i dette. Samferdselsplan Fremdrift og milepæler Når Fase/milepæl Sommer/Høst 2014 Oppstart September September September/oktober Høst 2014/Vinter 2015 September-desember Januar-mars April/mai Vår/høst 2015 April/juni Sak til HU Samferdsel om oppstart av planarbeidet Brev til kommunene. Info om prosess, innretning og rammer for arbeidet. Innledende diskusjoner med bl.a. SVV, Ruter, JBV om utfordringer som bør behandles i rulleringsarbeidet og evt. utredningsbehov. Arbeid med status og utfordringer Evt. utredninger gjennomføres og temanotater utarbeides Drøfting med utgangspunkt i temanotater, med samferdselsaktørene og kommunene. Politisk drøfting av hovedutfordringer Arbeid med planforslag Utkast til plan utarbeides

8 Juni-september Høst/vinter 2015 Oktober/november Desember Drøfte planutkast med samferdselsaktørene, kommunene Ferdigstille plan Utarbeide endelig planforslag Politisk sluttbehandling Fylkesrådmannens anbefalinger Det er viktig at overordnede mål og føringer fra Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus fanges opp i Samferdselsplanens måldel, og dermed blir en del av det strategiske grunnlaget for konkrete prioriteringer av samferdselsmidler som i sin tur skjer i Samferdselsplanens handlingsprogram. Til tross for at Samferdselsplanens måldel ikke utarbeides etter Plan- og bygningsloven med de krav som der ligger bl.a. om formell høringsprosess, vil det være et avgjørende suksesskriterium for arbeidet at det ivaretar en god dialog og forankring av planens innhold blant regionale aktører og parter, først og fremst kommunene og samferdselsaktørene (Statens vegvesen, JBV, Ruter) og Oslo kommune. Det vurderes som mest hensiktsmessig at den konkret prioritering av samferdselsmidler som oppfølging av ny måldel først og fremst skjer gjennom en «tung» rullering av handlingsprogrammet i 2016, dvs. i arbeidet med HP Behovet for god prosess og fokuset på overordnede mål og strategier kan bli skadelidende dersom det legges opp til en «tung» rullering av handlingsprogrammet tidligere, dvs. parallelt med arbeidet med Samferdselsplanens måldel og sluttføringen av prosessen knyttet til Regional plan ATP. Det anbefales at arbeidet med Samferdselsplan Akershus (måldelen) startes opp i tråd med føringene i saken. Saksbehandler: Theis Juell Theisen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann

9 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 73/14 Fylkesting Fylkesutvalg /14 Hovedutvalg for samferdsel /14 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20/14 Eldrerådet Strategi for innfartsparkering i Akershus Innstilling 1. Mål: Innfartsparkering skal -kompensere for dårlig flatedekning for kollektivtransport i spredtbygde områder -bidra til å gjøre det kollektive transportsystemet tilgjengelig for flest mulig 2. Strategier for utvikling av tilbudet: a) Satse på P+R for sykkel. Første setning rettes til «Sykkelparkering skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner og holdeplasser». b) Utvide P+R for bil utenfor byområder, særlig langs busskorridorene. c) Begrense P+R for bil til å være et «supplement» i byområdene. d) Regulere P-kapasiteten. e) God informasjon om P-tilbudet. 3. Ansvarsdeling mellom offentlige transportmyndigheter a) Modell C «Hver etat har ansvar for egne anlegg» legges til grunn for videre organisering. b) Ruter gis i oppgave å utvikle og forvalte et felles informasjonssystem om innfartsparkeringstilbudet. 4. Finansiering Drift og utbygging av innfartsparkering skal finansieres gjennom ordinære budsjetter hos staten og fylkeskommunen, samt inntekter fra brukerbetaling. Sammendrag Forslag til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus» er utarbeidet i fellesskap av Ruter AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Ruter AS, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og har vært på offentlig høring i perioden november 2013 februar Alle berørte etater og myndigheter, og en del kommuner har avgitt uttalelse. Oslo kommunes uttalelse foreligger per 1. september som en innstilling fra byrådet til bystyret i Oslo.

10 Forslag til målsettinger og strategier for utvikling av innfartsparkeringstilbudet har fått bred tilslutning fra alle høringsinstansene, med noen mindre presiseringer. En av disse fra Oslo kommune gjelder at sykkelparkering ikke nødvendigvis behøver å være gratis på steder hvor det er behov for å bygge et mer attraktivt tilbud med P-hus for sykler. Forslag til ansvarsdeling modell C Hver etat har ansvar for egne P-anlegg har fått tilslutning fra nesten alle høringsinstanser. Jernbaneverket presiserer at de innenfor en slik modell ønsker investeringsbidrag fra Oslopakke 3 (som i dag). Ruter anbefaler modell A basert på et eget aksjeselskap for innfartsparkering med eiendomsfullmakter og ansvar for et samlet IP-tilbud. Fylkesrådmannen anbefaler at mål og strategier for utvikling av innfartsparkeringstilbudet vedtas med en endret omtale av sykkelparkering i h t innspill fra Oslo kommune. Jernbaneverket har ansvaret for cirka 75 % av P-tilbudet og vil ta hånd om egne P+R-anlegg. Fylkesrådmannen vurderer det da som lite hensiktsmessig å etablere et eget selskap for å utvikle tilbudet utenfor JBVs ansvarsområde, fordi denne oppgaven har et begrenset omfang. Fylkesrådmannen anbefaler at modell C legges til grunn for videre organisering, og at fylkeskommunen tar ansvaret for den delen av P-tilbudet som ikke gjelder jernbanen. Fylkesrådmannen anbefaler at Ruter gis i oppgave å utvikle og administrere et felles info-system om parkeringstilbudet, som integreres i det nettbaserte info-systemet om kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Jernbaneverket ber om økonomisk tilskudd fra Oslopakke 3 i tråd med dagens praksis. For å bidra til videre utvikling av P-tilbudet langs jernbanen, inklusive utbygging av sykkel-p-hus som det vil være stort behov for i årene fremover, er det aktuelt å videreføre en slik ordning. Det er viktig at JBV, når de vil ta hånd om egne anlegg, setter av egne budsjettmidler til formålet for å løse sin del av oppgaven. Saksutredning Bakgrunn Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et forslag til «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo». Formålet har vært å trekke opp langsiktige mål og prinsipper for utvikling av P-tilbudet, samt å avklare ansvarsforhold mellom ulike myndigheter. Hovedutvalget for samferdsel behandlet og sendte på høring vedlagte forslag til strategi i møte 06/ (sak 70/13) med følgende vedtak: Akershus fylkeskommune, på vegne av de ulike myndigheter som har samarbeidet, sender forslag til «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» på høring. Høringsfristen ble satt til og ble senere utvidet til Fylkestinget fikk presentert høringsinnspillene som var kommet inn i møte 12. mai (sak 47/14). Byrådet i Oslo avga sin innstilling i denne saken til Bystyret 22. august. Fylkeskommunen har mottatt kopi av innstillingen og fylkesrådmannen har lagt denne til grunn i denne saken. Innstillingen samsvarer for øvrig med administrative innspill fra Oslo kommune. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt ledet av Akershus fylkeskommune med en administrativ styringsgruppe fra de ulike etater / myndighetene. Styringsgruppa «godkjente» høringsforslaget før det ble lagt fram for hovedutvalget, og gruppa har på nytt vurdert saken på grunnlag av de innkomne uttalelsene. Gjennomgang av høringsuttalelsene Akershus fylkeskommune har mottatt skriftlige høringsuttalelser fra totalt 26 høringsinstanser, inkludert 14 av kommunene i Akershus. Høringsforslaget følger saken som vedlegg 1. Et

11 resyme av høringsuttalelsen følger som vedlegg 2. Innstillingen fra Byrådet i Oslo følger som vedlegg 3, mens de 26 øvrige uttalelsene kan lastes ned fra sakens nettside (vedlegg 4). Mål Alle høringsinstansene slutter seg til forslaget til de overordnede målene for innfartsparkering: kompensere for dårlig flatedekning gjøre transportsystemet tilgjengelig for flest mulig Frogn kommune har et konkret forslag om å endre ordlyden i andre målformulering fra «Innfartsparkering for bil eller annet P-tilbud i nærheten av stasjonene skal bidra til større fleksibilitet for trafikanter som kombinerer kollektivreise med lokal kjøring til for eksempel barnehage og butikk» til «P+R skal gjøre kollektivsystemet attraktivt for flest mulig, gjennom å øke fleksibiliteten slik at det blir mulig å kombinere en kollektivreise med bilbaserte ærend». Statens vegvesen kommenterer at en stor utvidelse av antall p-plasser på sikt kan føre til ytterligere spredt bosetting i Akershus. Strategier for å utvikle tilbudet Satse på P+R for sykkel (side 24 i høringsforslaget) Alle høringsinstanser er enig i å styrke sykkel som tilkomstmiddel til stasjoner og holdeplasser. Statens vegvesen samt kommunene Nesodden, Bærum, Lørenskog, Nes, Nesodden, Skedsmo og Vestby har spilt inn behov for å øke antallet plasser for sykkel av høy kvalitet og som er tyverisikre ved kollektivknutepunkter. Kommunene Vestby og Nesodden spiller inn behov for høystandard tilbud også på steder som Nesoddtangen og Sonsveien. Kommunene Eidsvoll, Nannestad, Nes, Skedsmo og Ullensaker, samt fylkesmannen i Oslo og Akershus har spilt inn at mer bruk av sykkel vil frigjøre P-plasser for bil. NAF har spilt inn at sykkel vil få økende betydning i store knutepunkt. Statens vegvesen har spilt inn at det er viktig å planlegge for bruk av sykkel i fra kollektivreisens slutt til arbeidssted/utdanningssted. Nesodden kommune har foreslått at det skal være gratis å ha med sykkel på fergene. Kommunen har trukket frem at gratis sykkel på ferger vil kunne avlaste behov for p-hus for sykkel på Nesoddtangen og at sykkelen da kan brukes videre til arbeidsplassen i Oslo. Kommunene Asker, Enebakk, Lørenskog og Vestby og Bymiljøetaten i Oslo kommune har spilt inn at det er viktig at opprusting av sykkelveinett, brøyting og vedlikehold må være del av satsingen. Viktig at kommuner, fylket og stat følger opp. Oslo kommune har spilt inn at strategien bør endres til at sykkelparkering bør være gratis fremfor at det skal være gratis. Dette da det kan oppstå behov for å prise noen sykkelparkeringstilbud. Enebakk kommune og Bymiljøetaten i Oslo kommune har spill inn at sykkel som transportmiddel begrenses av vær og årstider. Utvide P+R for bil utenfor bybåndet, særlig langs busskorridorene (side 25) Alle høringsinstansene slutter seg til å prioritere utbygging av innfartsparkering for bil utenfor tettbebygde områder. Brakar, NSB/Rom, Ruter, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune nevner også at det er riktig å være tilbakeholdne med å bruke verdifulle sentrumsområder til P+R.

12 Kommunene på Øvre Romerike anbefaler å satse mer på P-anlegg til buss og at det i tillegg skal satses på matebusser. Eidsvoll kommune anbefaler å bygge P-hus ved to av togstasjonene i kommunen. Asker kommune påpeker at P+R ikke må undergrave et matebusstilbud (heller styrke tilbudet), og at det er viktig å fange opp de reisende tidlig i reisekjeden. NAF anbefaler økt satsing på store P-anlegg/ P-hus knyttet til hovedveinettet, slik at bilene kan kjøre i riktig retning og hoppe over på buss før køene starter og bussene har fortrinn på grunn av kollektivfelt. Det er vist konkrete forslag ved bl.a. Liertoppen og Olavsgaard, hvor avkjøringsramper med videre foreslås tilpasset for å kunne betjene store P+R-anlegg. Ruter As anbefaler noe tilsvarende, at det etableres store P-anlegg til hovedveinettet og til jernbanen utenfor det tette bybåndet (se utrykte vedlegg), og nevner Vinterbro/Tusenfryd som en mulig lokalitet. Ruter mener at det ved å etablere slike store anlegg bør tas sikte på å etablere nye P-plasser i relativt nær fremtid. Ruter mener det er aktuelt også å se ut over Akershus sine grenser, og nevner Lierstranda som en mulig lokalitet. P+R for bil som et supplement i byområdene (side 26) Alle høringsinstansene slutter seg til at det bør være et P+R-tilbud også i bybeltet, men at dette ikke må fortrenge arealer til byutvikling og være et supplement til et sterkt kollektivtilbud. Asker og Bærum kommuner påpeker behov for å prioritere byutvikling i egen kommune. Statens vegvesen argumenterer for at det også bør etableres et bedre P+R-tilbud i Oslo. Skedsmo påpeker at det bør vurderes å bygge flere P-plasser ved Strømmen stasjon. NSB/Rom og Asker kommune gir uttrykk for at P-tilbudet i store knutepunkt som Asker sentrum bør dreies mot sambruksløsninger. Bærum kommune mener fylkeskommunen må bidra til et billigere P-tilbud for kollektivreisende sammenliknet med andre kunder i knutepunktene. Brakar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen nevner at innfartsparkering ikke bør erstatte korte gang- og sykkelturer til stasjonen, og at forbedret bussmating i mange tilfeller vil være et like relevant tiltak som økt P-kapasitet. Regulere P-kapasiteten (side 27) De fleste høringsinstansene uttrykker at det er nødvendig å ta i bruk prismekanismen for å regulere tilbud og etterspørsel, mens noen er skeptiske til dette. Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB/Rom, fylkesmannen, to av kommunene (Asker og Nesodden) og to nabofylker (Hedmark og Buskerud) tar til orde for å benytte pris for å regulere tilbud og etterspørsel. Vestby kommune mener pris vil bli nødvendig i Vestby sentrum. Kommunene på Øvre Romerike og Enebakk anbefaler tilbakeholdenhet med å innføre betaling på overflateparkering. Bærum er prinsipielt mot betaling for overflateparkering. NAF mener betaling vil føre til mer biltrafikk, fordi folk da vil reise med bil på hele reisen. NSB/Rom, Brakar, Asker kommune påpeker at restriksjoner på parkering må kobles mot forbedret matebusstilbud. NSB/Rom anbefaler et prissystem som favoriserer de som kjører sjeldent fremfor de som kjører ofte. Jernbaneverket åpner for en økt tilrettelegging for parkering for dagsreiser fremfor å reservere nesten alle P-plassene for reisende med månedskort, i første rekke der hvor det er godt busstilbud og mange bosatte i nærheten av stasjonene. Problematikken med pris- og sonestruktur er nevnt av flere. Asker kommune og Buskerud påpeker at en samordning av rutetilbud og takster mellom Brakar og Ruter vil

13 kunne påvirke reisemiddelvalget for pendlere (avlaste innfartsparkering). Bærum foreslår å øke attraktiviteten for buss og tog ved å innlemme hele Bærum i Oslotakstsone. Lørenskog anbefaler tilsvarende å redusere takstsone-betinget etterspørsel etter P+R i bybåndet, ved å innlemme hele strekningen Asker - Lillestrøm i Oslotakstsone (sone 1), og påpeker at det ikke bør lønne seg å kjøre bil til innfartsparkering fremfor matebuss. God informasjon om P-tilbudet (side 27) Bærum kommune påpeker behov for felles skilting, opplysning, informasjon og billettering. NAF foreslår et system med dynamiske skilter langs hovedveiene som viser estimert reisetid med bil til Oslo sentrum, neste avgang med buss og antall ledige P-plasser. Ansvarsdeling mellom offentlige transportmyndigheter (side 28-30) I høringsutkastet presenteres tre alternativ modeller for organisering av arbeidet med innfartsparkering, hvor en løsning basert på alternativ C ble anbefalt. A. Eget P+R-selskap B. Kommunal modell C. Hver etat tar ansvar for egne P-anlegg Alle høringsinstanser med unntak for Ruter AS har gitt sin tilslutning til forslaget om å legge ansvaret for innfartsparkering til respektive etater med ansvar for stasjoner og holdeplasser. Kommunene på Øvre Romerike påpeker at forslaget forutsetter at hver etat prioriterer innfartsparkering høyt, og setter av tilstrekkelig med midler i egne budsjetter. Frogn kommune etterlyser en tydeligere omtale av kommunens rolle. Statens vegvesen og Vestby kommune understreker at fylkeskommunen må ha en koordinerende rolle. Ruter AS anbefaler at det besluttes å etablere nye innfartsparkeringsplasser i Akershus, fortrinnsvis i form av store P-anlegg langs hovedveier og langs jernbanen utenfor tettbebyggelsen. Ruter mener at de bør gis oppgaven med å prioritere hvor disse plassene skal etableres langs kollektivtransportsystemet. Ruter mener at utbygging og drift bør gjennomføres av et eget aksjeselskap for innfartsparkering (jfr. modell A). Et systemansvar for billetter og betalingssystem foreslås lagt til Ruter. Oslo kommune (byrådets innstilling) slutter seg til forslaget om at hver myndighet skal ta ansvar for egne P-anlegg, men har ennå ikke tatt stilling for hvordan Oslo vil organisere P-tilbudet ved sin del av kollektivsystemet. Behandling i administrativ styringsgruppe Den tverretatlige administrative styringsgruppen for prosjektet behandlet høringsinnspillene i møte 9. mai, og ga her sin tilslutning til de foreløpige vurderinger som ble presentert for Fylkestinget i saken til møtet 12. mai. Høringen gir i hovedsak tilslutning til forslag til mål og strategier for utvikling av tilbudet. Det eneste punktet som foreslås endret, er omtalen av sykkel i h t innspill fra Oslo kommune, fra «..sykkelparkering skal være gratis» til «..sykkelparkering bør være gratis». Styringsgruppen konstaterer at det er stor grad av samsvar mellom forslag til felles strategi og den strategien JBV (2011) har lagt til grunn for sine anlegg. Jernbaneverket legger til rette for tilstrekkelig parkering på stasjonene for at flere skal velge å reise med tog; Funksjonshemmede skal ha gratis parkering; Flateparkering skal være gratis dersom eksisterende anlegg har tilstrekkelig kapasitet; Det innføres adgangskontroll (utstedes parkeringsbevis) til faste togkunder når det oppstår kapasitetsproblemer;

14 Det kan fastsettes en parkeringsavgift for å bringe tilbud og etterspørsel i balanse. Spørsmålet om ansvarsdeling mellom offentlige transportmyndigheter ble drøftet i lys av at JBV har bestemt at de ønsker å beholde sitt ansvar for egne innfartsparkeringsanlegg, og innspillet fra styret i Ruter om opprettelse av et eget aksjeselskap for innfartsparkering. Styringsgruppen konstaterer at det kan være en fordel å samle ansvar for innfartsparkering på få aktører. En fordel med et eget selskap vil være at man da får to aktører, JBV og et slikt selskap som får ansvar for resten av P-anleggene. Det vil være ressurskrevende å bygge opp et nytt administrativt apparat for å forvalte en liten del av innfartsparkeringstilbudet. Slik sett kan det være et alternativ være å legge oppgaven til Ruter AS, som allikevel vil bidra med samordning av busstilbud og innfartsparkering. Å gi Ruter et ansvar for infrastruktur vil imidlertid få store komplikasjoner, fordi det vil kreve at selskapet endres fra i dag å være et rent bestillerselskap uten ansvar for fast eiendom m.v. Alternative løsninger for organisering Ruters forslag om å opprette et eget aksjeselskap for innfartsparkering må forstås i lys av at ansvaret for alle IP-anleggene ble lagt inn i et felles selskap. Når JBV har avklart at de ønsker å beholde et direkte ansvar for egne P-anlegg, vil en slik organisering kun omfatte den ¼ delen av P-tilbudet som ikke ligger ved jernbanestasjonene. Et eget selskap for utvikling og drift av innfartsparkering vil da kunne omfatte P-anlegg langs fylkesveiene (buss og båt), langs T-banen og langs riksvegene forutsatt at Statens vegvesen slutter seg til en slik organisering. Oppgaven kan legges til et nytt selvstendig aksjeselskap, eller tillegges Ruter AS. Alternativt kan oppgaven legges til et nytt fylkeskommunalt foretak, eller et eksisterende fylkeskommunalt foretak hvor Akershus kollektivterminaler (AKT) er mest nærliggende. P-anleggene ved holdeplasser for buss er i dag enkle å administrere, fordi det er god kapasitet og et begrenset behov for å regulere etterspørselen med pris. Dette vil sannsynligvis være situasjonen i årene fremover, fordi det er enklere å finne ledige arealer for å utvide P-kapasitet langs busslinjer enn langs jernbanen. Langs T-banen vil situasjonen ligne mer på jernbanen, men innfartsparkering langs T-banen er i hovedsak begrenset til noen P-anlegg i Bærum. Oppgaven vil i stor grad bestå i å finne ut hvor det er behov for å øke kapasiteten, bygge nye plasser eller inngå avtaler om bruk av eksisterende P-anlegg (utfartsparkering m.v.) i kommunene, samt å sørge for drift- og vedlikehold. Forutsatt dagens økonomiske rammevilkår, vil oppgaven i stor grad bli finansiert over fylkeskommunenes budsjett. Et aksjeselskap og et fylkeskommunalt foretak har det til felles at de kan gis stor frihet til å løse oppgaven. En slik frihet vil ha størst verdi i en situasjon hvor det er behov for å utvikle en inntektsside, og mindre hvis det i hovedsak handler om administrere offentlige budsjetter. Et aksjeselskap står noe friere enn et fylkeskommunalt foretak ved at de kan ta opp lån og ta risiko i et marked. Dette forutsetter at selskapet tilføres egenkapital. Med en oppgaveportefølje som vil være dominert av utbygging og drift av en rekke relativt rimelige P-anlegg langs bussrutene i Akershus, er det mest realistiske alternativet til det å løse oppgaven gjennom dagens linjeorganisasjon, å legge oppgaven til AKT som et eksisterende fylkeskommunalt foretak som har kompetanse innenfor infrastruktur og kollektivtrafikk. Fylkesrådmannens anbefalinger Et viktig formål med strategien er å få en felles overbygning for arbeidet med innfartsparkering på tvers av ulike offentlige myndigheter og etater. Prosessen som har tatt snart to år fra den starten opp høsten 2012 har i seg selv bidratt til at JBV, Ruter, SVV, Oslo kommune og AFK

15 har tilført hverandre kunnskap om temaet. Høringsprosessen har gitt mange innspill fra kommunene som har vist at det er stor grad av felles forståelse for muligheter og utfordringer knyttet til videre utvikling av innfartsparkeringstilbudet. Det er i praksis full enighet om de målene som er satt for utvikling av IP-tilbudet. Det er kun kommet inn en bemerkning fra Frogn kommune som innebærer en språklig forenkling av en setning. Siden det også er greit å forstå teksten slik den er formulert i høringsdokumentet, anbefaler fylkesrådmannen at målene godkjennes slik de foreligger. Alle høringsinnspillene understreker betydningen av å tilrettelegge bedre for bruk av sykkel, særlig i byene og til de store stasjonene med begrenset mottakskapasitet for biler. Oslo kommune anbefaler at det ikke står at sykkelparkering skal være gratis, fordi det i byene kan bli aktuelt å utvikle et mer kostbart P-tilbud som det kan bli nødvendig å ta noe betalt for. Fylkesrådmannen er enig i at vi ikke kan se bort fra at også sykkelparkering kan utvikles med et visst innslag av brukerbetaling i fremtiden, og foreslår derfor å stryke ordet «gratis» slik at ny setning blir: «Sykkelparkering skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner». De fleste høringsuttalelsene støtter opp om en strategi basert på å «Utvide P+R for bil utenfor bybåndet, særlig langs busskorridorene». Det er presisert at det bør bygges flere P-anlegg i den enden av reisekjeden hvor folk bor, slik at det blir kort biltur og lang kollektivreise. Forslaget fra NAF om å bygge store P-anlegg for buss ved innfartskorridorene mot Oslo kan stride mot et slikt prinsipp hvis det gjøres i stort omfang, eller i stedet for å bygge P-anlegg nærmere der folk bor. Noen steder kan det være riktig å bygge store P-anlegg ved eksisterende busslinjer hvis det ikke bidrar til mye trafikk og forsinkelser i veinettet. Fylkesrådmannen anbefaler at denne delen av strategien vedtas. Det har ikke kommet innvendinger mot at det skal være et visst P-tilbud innenfor den mer tettbygde delen av regionen (Utvikle P+R som et supplement i byområdene), men flere understreker at hensyn til byutvikling må veie tungt i slike områder, og at omfattende P-tilbud tettbygde områder kan bidra til å overføre transport fra gange- og sykkel. Fylkesrådmannen minner om at forslaget til ny areal- og transportplan for Oslo og Akershus slik den p.t. foreligger legger opp til omfattende byvekst i Akershus, noe som vil gjøre det særlig viktig å husholdere med arealer satt av til parkering i kollektivknutepunktene. Det er viktig at JBV, kommunene, fylkeskommunen m.fl. samarbeider om sambruksløsninger o.l. for parkering som kan frigjøre sentrale arealer for byutvikling. Fylkesrådmannen anbefaler at denne delen av strategien vedtas. Det har kommet mange synspunkter på forslaget om å regulere etterspørselen med pris når kapasiteten er overskredet. De aller fleste mener dette er nødvendig, mens noen kommuner er skeptisk til å innføre betaling for overflateparkering. Fylkesrådmannen viser til pågående byvekst i Akershus som vil kreve en større grad av husholdering med P-arealer i byområdene. For å gjøre IP tilgjengelig for det brede publikum, vil det da være nødvendig å rasjonere parkering med en fornuftig bruk av et pris-system. Dette vil også gjelde for overflateparkeringer, men i liten grad utenfor tettstedene og tettbebyggelsen rundt Oslo. Kartleggingen har vist at det er et mange som benytter dagens P-tilbud i sentrale områder som bor i grei gangavstand fra stasjonen, eller som har et alternativt kollektivtilbud nærmere eget bosted. Dette tyder på at det er et stort potensial for å bringe tilbud og etterspørsel i balanse med relativt moderate priser på parkering. Fylkesrådmannen anbefaler at denne delen av strategien vedtas. Det har ikke kommet kritiske merknader til forslaget om å utvikle et godt informasjonssystem om P+R-tilbudet. Fylkesrådmannen anbefaler at denne delen av strategien vedtas. Et viktig formål med strategien har vært å avklare ansvarsforhold mellom de myndigheter som i dag er involvert i arbeidet med innfartsparkering. Det er avklart at JBV ønsker å ta hånd om IPtilbudet ved sine stasjoner og holdeplasser innenfor strategiens mål og prinsipper for utvikling av IP-tilbudet. Styringsgruppa for arbeidet med strategien har påpekt at det vil være en fordel å samle ansvaret for innfartsparkering på et begrenset antall aktører. Fylkesrådmannen deler dette

16 synet. De oppgaver som er tilbake etter at JBV tar ansvaret for ¾ av P-tilbudet er ikke tilstrekkelig til å opprette en ny organisasjon for dette formålet. Hvis oppgaven skulle rendyrkes og trekkes ut av linjeorganisasjonen ville AKT være det mest aktuelle alternativet, fordi man da kan spille på en eksisterende organisasjon som har kompetanse på utvikling og drift av infrastruktur for kollektivsystemet. Noen forhold taler imidlertid mot en slik løsning, og i favør av å løse oppgaven gjennom eksisterende linjeorganisasjon. AKT har i dag ansvar for kun en begrenset del av kollektivsystemet, og må i så fall utvide sitt virkeområde til å gjelde nesten hele buss- og banenettet. En viktig oppgave vil være å bidra til løpende samordning mellom JBVs arbeid med IP, noe som vil kunne kreve ledelse gjennom linjeorganisasjonen. Utbygging av ny kapasitet for sykkel- og bilparkering vil være praktisk å finansiere over ordinære budsjetter, så lenge denne delen av tilbudet ikke skal finansieres gjennom en betydelig andel brukerfinansiering. Fylkesrådmannen mener at oppgaven med å utvikle og forvalte den delen av IP-tilbudet i Akershus som ikke ivaretas av JBV mest effektivt kan løses av fylkesrådmannen i h t ordinære budsjett- og planprosesser. Det er et behov for å styrke organisasjonen ved at det det øremerkes administrative ressurser, og ved at det tydelig bestemmes hvor i organisasjonen ansvaret for IP er plassert. Det kan være i sentraladministrasjonen, i SVV som en underliggende etat eller evt. ved en avtale med Ruter AS som fylkeskommunens kompetanseorgan for kollektivtrafikk. Fylkesrådmannen anbefaler at oppgaven med å utvikle og forvalte innfartsparkeringen langs den fylkeskommunale delen av kollektivtilbudet fortsatt skal inngå i fylkesrådmannens portefølje. Det er etterlyst et bedre informasjonssystem for samlet IP-tilbud i Oslo og Akershus. Informasjon til publikum bør samordnes på tvers av alle kollektive transportformer. Fylkesrådmannen anbefaler - slik det er foreslått - at denne oppgaven gis til Ruter AS slik at informasjon om hvilke P-anlegg som finnes, atkomstvei, antall (ledige) plasser, pris osv. kan integreres på Ruters nettsider med tilsvarende informasjon om kollektivtilbudet. JBV skriver i sin høringsuttalelse at det «forutsettes at JBV kan søke Oslopakke-3 midler til større parkeringsprosjekter for bil og sykkel ved jernbanestasjoner». Dette er slik ordningen har vært praktisert de seineste årene hvor AFK har tatt med i sine budsjetter utbygging av innfartsparkering ved jernbanestasjonene, samtidig som JBV er bedt om å rapportere om bruken av midlene via AFK i h t krav fra vegdirektoratet. Med sterk økende etterspørsel etter togreiser, vil det bli behov for å ruste opp IP-tilbudet i årene fremover, ikke minst sykkelanlegg i byene slik mange har påpekt. Fylkesrådmannen mener det er viktig at jernbaneverket selv sørger for en grunnfinansiering for å ivareta den oppgaven de har påtatt seg, slik at en ikke en for stor andel av tiltakene gjøres avhengig av bevilgninger over AFKs budsjett. Fylkesrådmannen vil bidra til å finne en praktisk løsning, enten i form av et årlig rammetilskudd eller ved å bevilge penger på grunnlag av konkrete prosjektsøknader. Uansett må det rapporteres på bruken av midlene som grunnlag for AFKs årlige rapportering til Vegdirektoratet om bompengebruken. Fylkesrådmannen vil avslutningsvis påpeke at utredingen har vist oss at innfartsparkering for bil og sykkel må planlegges i nær sammenheng med kollektivtilbud, planer for byutvikling og kapasitet i veinettet. Derfor vil det være fortsatt behov for løpende samordning når tilbudet skal utvikles videre. Oslo, Tron Bamrud

17 Saksbehandler: Jonas Blakstad/Njål Nore fylkesrådmann Vedlegg 1 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Høringsutkast oktober Fylkestingssak 47/14 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo statusgjennomgang (uten vedlegg) Utrykte vedlegg 1 Bybåndet,

18 STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Høringsutkast oktober 2013

19 Layout og illustrasjoner: INBY v/helene Thorstensen

20 Forord Dette forslaget til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo er laget i samarbeid mellom Jernbaneverket, Ruter AS, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Arbeidet er gjennomført av felles prosjektgruppe ledet av fylkeskommunen. Civitas har bistått som konsulent. Fylkeskommunen tok initiativ til dette arbeidet høsten 2012 for å samordne det langsiktige arbeidet med innfartsparkering. Fylkeskommunen finansierer i dag de fleste nye P-tiltak for bil og sykkel i Akershus med bompenger og ordinære fylkesveimidler, men det er transportetatene som står for drift og vedlikehold. I tillegg investerer JBV og Vegvesenet enkelte tiltak over statens budsjett. Oslo kommune finansierer tiltak i Oslo kommune, men har en videre interesse i at innfartsparkering i nabofylkene kan bidra til å styrke kollektivtilbudet slik at biltrafikken inn mot Oslo reduseres. Formålet med dette arbeidet har vært å få avklart målsettinger og prinsipper for videre utvikling av P-tilbudet, samt å få en tydeligere ansvarsfordeling. Prioriteringer fra år til år er ivaretatt gjennom en løpende koordinering av respektive handlingsprogrammer for investeringer på dette feltet. Kommunene i Akershus er involvert i arbeidet med innfartsparkering, men har kun vært representert med en kontaktperson i prosessen. Det ble arrangert et arbeidsseminar i januar 2013 hvor mange av kommunene deltok, i tillegg til representanter fra ulike organisasjoner. Underveis i arbeidet ble det avdekket at Sporveien Oslo AS som drifter metrosystemet kan ha en tilsvarende rolle som Jernbaneverket har for tilbudet ved jernbanestasjonene. Kontakt med Sporveien har vært ivaretatt gjennom Ruter, men Sporveien trekkes formelt sett inn i arbeidet først gjennom denne høringen. Oslo, 25. oktober 2013 Thomas Tvedt leder av styringsgruppa 3

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Arkivsak: 2013/3584-2 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Tor Fodstad Dato: 12.02.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet 04.03.2014 Strategi

Detaljer

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksutskrift Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 13/01555-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering 19.05.2017 Trivsel og vekst i Grunnlovsbygda Innhold Bakgrunn... 2 Regionale føringer... 2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus... 2 Grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.02.2014 HØRINGSUTTALELSE - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Vedtak

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate 4 0185 OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon post@ruter.no Deres ref 201004587-13 Vår ref 2009/1996-1660/2014 Dato 11.03.2014 Høringsuttalelse «Strategi for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.01.2014 N-010.3 12/24047 14/12381 Saksbehandler: Håvard Almeida Eriksson Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø

Detaljer

STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO. Høringsutkast oktober 2013

STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO. Høringsutkast oktober 2013 SRAEGI FOR INNFARSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Høringsutkast oktober 2013 Layout og illustrasjoner: INBY v/helene horstensen Forord Dette forslaget til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Detaljer

STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING. I AKERSHUS OG OSLO 17. desember 2014

STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING. I AKERSHUS OG OSLO 17. desember 2014 SRAEGI FOR INNFARSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO 17. desember 2014 Layout og illustrasjoner: INBY v/helene horstensen Forord Arbeidet med strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo er laget i samarbeid

Detaljer

Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015

Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015 Utkast til strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen 01.12.2015 Forord Arbeidet med strategi for innfarts- og pendlerparkering i Buskerudbyen er utført i regi av Buskerudbysamarbeidet hvor

Detaljer

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Innfartsparkering for biler

Innfartsparkering for biler Innfartsparkering for biler Hvordan beskrives dette tiltaket i tiltakskatalogen? Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Tiltakskatalogen?

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Innfartsparkering i Osloområdet

Innfartsparkering i Osloområdet Innfartsparkering i Osloområdet Jernbaneverkets tilnærming til videre utvikling Fagmøte PF-samferdsel 8.november, 2010 Arild Vold Jernbaneverket, Plan og utvikling Øst Innfartsparkering i Osloområdet Hvordan

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet) å innby formannskapet til å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet) å innby formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Toril Skovli Arkivsaksnr.: 12/107697 Arkiv: Q52 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Asker kommunes høringsuttalelse Rådmannen anbefaler PSN (formannskapet)

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Innfartsparkering - for bil og sykkel

Innfartsparkering - for bil og sykkel Innfartsparkering - for bil og sykkel Utfordringer og gode tilnærminger Hordaland fylkeskommunes fagseminar Bergen, 16.september 2014 Jan Usterud Hanssen 16.09.2014 Side 2 Side Vi er ikke som andre I mange

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Spikkestadkorridoren

Spikkestadkorridoren En sentral transportåre i Asker og Røyken - i periferien av to fylker, - i periferien av to veiregioner, - i periferien av jernbanesystemet. Spikkestadkorridoren omfatter: Spikkestadlinjen (tog) Røykenveien

Detaljer

Er Park & Ride et miljøtiltak?

Er Park & Ride et miljøtiltak? Er Park & Ride et miljøtiltak? Eller: Blir biltrafikkarbeidet redusert hvis vi øker antall parkeringsplasser? Trafikkdage Aalborg 2012 Jan Usterud Hanssen Overskrifter for presentasjonen Foreløpig: Få

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1. HVA ER INNFARTSPARKERING... 5 2.2. BAKGRUNN... 5 2.3. PROBLEMSTILLING FOR FORANALYSEN... 5 2.4.

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 27.03.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 27.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel PS 66/17 Oslo kommune

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Innfartsparkering som klimatiltak

Innfartsparkering som klimatiltak Innfartsparkering som klimatiltak Et Transnova-prosjekt med fem partnere Ny giv for innfartsparkering? Statens vegvesen, seminar i Asker kulturhus 29.11.2013 Jan Usterud Hanssen Partnerne Akershus fylkeskommune

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel PSN 2. november 2017 Sykkelstrategi for Røyken kommune - Askers høringsuttalelse Visjon - Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9410-5 Dato: 29.09.2014 HØRING: JERNBANEVERKETS PARKERINGSSTRATEGI PÅ STREKNINGEN LIER KONGSBERG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 10:15 11:30

Protokoll fra møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 10:15 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 10:15 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn. Beboermøter 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei, Offentlig ettersyn Beboermøter 2016 Agenda 1. Velkommen ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø 2. Presentasjon av løsningen ved samferdselsplanlegger

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201500990-51 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 Handlingsplan for kollektivtransport Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 2 Kapittel 2: Organisering av kollektivtransporten 2.1 Vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport frå fylkeskommunane til kommunane

Detaljer