Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund"

Transkript

1 Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund SAKL1STE 1 Qpning Berit Solhjem ensket velkommen. Praktisk informasjon. Sak 2 Opprop av utsendingar Selvi Aloes tok oppropet og det ble til slutt 66 stemmeberettigede. sak 3 Val av:.leiar: Bjom Roren -Reterentar: Soi\ i Kjaertun Alnes og Torunn Haugen -Pressekomite: llelge Vikan og Margrete Vegsund -Protokollvitner: Vigdis Gulla og Svein Digernes -Redaksjonskomite: Havard Overa. Trond Barstad og Bjorg Moldskred -Tellekorps: Tore Relling og Odd Bertil Yksnoy Sak 4 Innkallingen godkjent. Sak 5 Dagsorden godkjent. Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Sak 6 Melding om arbeidsaret 2013 Bjorn Roren hadde en rask gjennomgang av deler av arsrneldingen, men styret regner med at delegatene har lest de utsendte papirene pa tbrhand. Kommentarer under Oederstegn og representasjon med utlcvering: Cervix Vokales har ikke halt utdeling av hederstegn, men besok under jubileumsfest av Bjorn Raren. F.t kor har s0kt om og fatt tildelt et 40 ars diplom, men har fatt utlevert for. og vil levere dette tilbakc. Styret har ikke mulighet til a sjekke hvem som har s0kt for, og kan kun behandle innkomne soknader. Under hederstegn for 40 ar manglet del 3 personer i Skodje Blandakor som har fltt disse utdelt. Dette ma rettes i arsmeldingen. Det var ytret 0nske om at styret skriver pa dato og &r ved underskrifter pa diplomene. V

2 Det kom sporsmal ang. prosjcktmidlene som var utbetalt om hvorfor det bare sto ID-Choir Orsta og ikke ogsa Alesund. De var i utgangspunktet ment a vasr I kor.prosjeklmidler gar kun til kor som er innmeldt i korforbundet. ID-Choir Alesund liar ikke okonomi til a melde seg inn. Det kom onske om at referatene fra stvremotene ma legges ut pa nettet sa medlemskorene lettere kan folge med pa hva som skjer. Sak 7 Revidert rekneskap for 2013 Sissel Ixixaa presentene et svsert godt regnskap. Landsfestivalen gikk med stort overskudd og av \ are midler har na blitt overfert til hoyrentekonto. Enkelt regnskap er kopiert opp for de som onsker a se noyere pa dette. Revisjonsmeldingen er underskrevet med fell dato ved underskriften. Dene ma ordnes. Ved sporsmal ang. husleie svarte Bjorn Roren at det gjaldt lagerlokale ved kulturskolen i Alesund. Dette lokale er lite egnet og han sendte ut en bonn om at den som viste om et egnet lokale i Alesund tar kontakt. Regnskapet godkjent. Sak 8 Innkomne saker 1. Vegen \idare for kora i Norges Korforbund Sunnmere. I Hederstegn fra NK-Sunnmore. Sak 1. Yidere medlemskap i Norges Korforbund. Bent Solhjem orienterte og la fram styrets forslag. Rune Bergmannn orienterte litt om det som har skjedd siden han ble ansatt i Norges Korforbund. Korene fikk uttale seg og stille sporsmal. Havard Overa. Janet Roelofs, Kjeii Refining og Helge Vikan kom med imilegg. Flere kom med sma kommentarer. Mange meninger forte til at redaksjonskommiteen trakk seg tilbake for utarbeide et bedre forslag for avsiemming. Etter pausen: Styret trekker sine forslag. Nylt forslag fremlagt. Avstemming om vi skal innbetale kontingent na eller ikke. Det ble stemt enstemmig for a innbetale kontingent na. Kontingenten som er innbetalt til sperret konto betales tilbake til korene slik at hele kontingenten kan betales i sin helhet til korforbundet. Det nye forslaget utarbeidet av redaksjonskommiteen ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg til referatet. Sak 2. Nye hederstegn fra NK-Sunnmore. Bjorn Roren orienterte om forslaget. se vedlegg. Det ble diskutert og forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 9 Aktivitetsplan 2014 Godkjent. Sak 10 Buds.iett2014 Sissel Laxaa orienterte og forandret litl. Det kom forslag om a forandre navn pa godtgjerelser til medlemmer i styret/msu til an net en datakostnader.

3 Eldar Hareide orienterte om kostnader ved kurs og prosjekt og dct ble enighet om okning i budsjettet. Busjetteposten Motivcringsmidler ble redusert da faerre kor motte enn antatt til arsmetehelgen. Det kom sporsmal om kostnader ved hederstegn og Bjorn Roren svarte senere pa dette under sak om hederstegn. Budsjettet vedtatt. Sak 11 Kontingent 2015 / Serviceavgift 20 i 5 Orientert. Sak 12 Songarstemne 2015 VanyKen far arrangere songarstemne i PAL SE MED LINSJ ML NS REDAKSJONSKOMMITEEN JOBBET MED FORSLAG TIL FRFMLEGGING FOR ARSM0TET OG STYRET. Ny opptelling etter pause og da var vi 65 stemmeberettigete. Elise Gjaerde hadde en kort billedpresentasjon av Mikael Jackson prosjektet. Sak 13 Val Fiort forarbeid a\ \algkommiteen. sa valget ble enkelt klappet gjennom. Lillian Arskog ble valet som kasserer. Hun var ikke kommet inn i de utsendte arsmotepapirene. Varamedlem i MSU heter ikke Lillian men Lindis Utgard. Valgkommiteen blir seendes slik ut: l^eiar: Arm Magne Myklebust Vanylven Blandakor 1 r Medlem: Hildur Stoxlen Spjelkavikkoret 2 ar Medlem: Geir Ove Straumsheim Velledalskoret 3 r Vara: Stefan Grind\ ik Skodje Blandakor 1 ar Vara: Tore Olav Rellmg Bergsoy Blandakor 1 ar Sak 14 Avslutning Berit Solhjem avsluttet et langt mote med a takke for oppmote. Hun ga blomster til Astrid Drablos. Sissel Laxaa, Odd Bertil Yksn0y og Nina Vedeld Telseth sorn gikk ut av styret, musikk og studieutvalget, og til Bj0rn Roren for god motcledelse. Alesund9/ Referenter Torunn Haugen/S01vi Kja;rtLin Alnes Protokollvitne: Vigdis Gulla,Sykkylven Bl.kor Svein Digernes,Blandakoret Ervingen."TT.VfTVTh...

4 Forslag til vedtak: Arsm0tet i NK-Sunnm0re vedtek: Arsm0tet i NK-Sunnm0re er sterkt uroa over den situasjonen som er i Norges Korforbund. Det er n0dvendig a ta ein n0ye gjennomgang av den 0konomiske situasjonen for a sikre vidare drift. Som del av dette ber arsm0tet om at alle eksterne og interne rapportar vert lagt fram for Landsm0tet. Vidare ma den organisasjonsmodellen ein bar no bli evaluert og lagt fram som sak pa Landsm0tet Arsm0tet i NK-Sunnm0re meinar det var rett av styret i NKSunnm0re a oppfordre medlemskora til a halde art medlemskontingenten for 2014 fordi situasjonen var sa uavklart. Men Arsm0tet vedtek at medlemskontingenten for 2014 vert betalt inn til Norges Korforbund. Det er viktig at kora i NKSunnm0re far god informasjon om kva som skal handsamast pa Landsm0tet i September. Arsm0tet ber difor om at styret i NKSunnm0re kallar inn 2 fra kvart kor til m0te etter at Landsm0tedokumenta ligg f0re. Pa dette m0te skal ein diskutere sakene som skal opp, og velje NKSunnm0re sine delegatar til Landsm0tet. Ber styret i NKSunnm0re trekke vedtaksforslag i pkt. 2 og 4.

5 Forslag til endring av NK Sunnm0re sine vedtekter. 16 HEDERSTEGN Norges Korforbund Sunnnwe sine hederstegn en medalje for 20 ar som aktiv korsanger. diplom for 30 ar som aktiv korsanger. bordstender med gravert plate for 50 ar som aktiv korsanger/ spesielt fortjenestefullt virke innenfor korsangen. Bordstenderen kan ogsa gis til jubilerende kor som har minst 50 ar medlemskap i distriktsforbundet. Ved s0knad om hederstegn skal det sendes inn ett skjema for hvert medlem. Styrene i medlemskorene skal etter beste evne forsikre seg om at opplysningene er riktige. Skjemaet fas hos Norges Korforbund Sunnm0re. S0knadsskjemaet skal sendes til styret i Norges Korforbund Sunnrrare innen 1. mars Hederstegnkandidaten ma ikke ha vaert medlem i distriktsforbundet i alle disse arene, men medlemskap i barnekor kan ikke tas med ved utregninga av ar, til s0knaden. Medlemskap i flere kor samme ar skal telles som 1 sangerar. Navnene pa de som blirtildelt hederstegn fra Norges Korforbund Sunnm0re, skal f0res i egen protokoll. Forslag til vedtak: Bakgrunn for vedtektsendringane. NK Sunnnwe meinar at tida er inne for a modernisere og forenkle prosessen rundt utdeling av Hederstegn. Ein ynskjer a fjerne Bordstender som hederstegn. Ein ynskjer a ha ein standard pa diplom og medaljar 16 HEDERSTEGN Medalje for 20 ar som aktiv korsanger. Diplom for 30 ar som aktiv korsanger. Som dagens men i A4 format Diplom og medalje for 40 ar som aktiv korsanger Diplom og medalje for 50 ir som aktiv korsanger ^ Ved s0knad om hederstegn skal det sendes inn ett skjema for hvert medlem. Styrene i medlemskorene skal etter beste evne forsikre seg om at opplysningene er riktige. Skjemaet fas hos Norges Korforbund Sunnnwe. Saknadsskjemaet skal sendes til styret i Norges Korforbund Sunnnwe innen 1. mars Hederstegnkandidaten ms ikke ha vaart medlem i distriktsforbundet i alle disse Irene, men medlemskap i barnekor kan ikke tas med ved utregninga av ar, til scknaden. Medlemskap i flere kor samme ar skal telles som 1 sangerir. Navnene pa de som blir tildelt hederstegn fra Norges Korforbund Sunnm0re, skal f0res i egen protokoll.

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer