Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til Vedtatt av kommunestyret Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Vedtatt av kommunestyret 12.12.2013. Side 1"

Transkript

1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Vedtatt av kommunestyret Side 1

2 Side 2

3 Innhold 1 Politisk behandling Hovedoversikter Skatt og finans Økonomiske rammer driftsbudsjett Finansieringssiden i investeringsbudsjettet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Oppvekst og utdanning Visjon Grunnskole Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Barnehage Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Pedagogisk psykologisk tjeneste Utviklingstrekk Risikoområder Mål Side 3

4 6.3.4 Økonomiske rammer driftsbudsjett Barnevern og tiltaksbase i Røykenmodellen Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Helse, sosial og omsorg Visjon Nav Sosialtjenester Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Helsetjenester Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Pleie og omsorg Utviklingstrekk Risikoområder Bestiller utfører modellen Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Plan og tekniske tjenester Visjon Kommunale veier Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Vann og avløp Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Side 4

5 9.3.5 Økonomiske rammer investeringsbudsjett Brann- og redningstjenesten Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Plan, bygg og oppmåling Utviklingstrekk Risikoområder Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer, investeringsbudsjett Kultur, idrett og næringsutvikling Utviklingstrekk Risikoområder Visjon Mål Økonomiske rammer driftsbudsjett Økonomiske rammer investeringsbudsjett Sektorovergripende innsatsområder Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse Visjon Mål Miljø Visjon Mål Røykenmodellen Visjon Mål Kvalitetsarbeid Visjon Mål Økonomireglement Vedlegg, kommunestyrets vedtak Side 5

6 1 Politisk behandling Kommunestyret behandlet budsjett og handlingsplan Utskrift fra protokollen ligger som vedlegg bakerst. Økonomitabeller og tekst er oppdatert med kommunestyrets vedtak. Beløp merket med T er endringer som følge av rådmannens tilleggsinstilling til budsjettet. Side 6

7 2 Hovedoversikter Obligatoriske rapporter Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Side 7

8 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner Driftsutgifter pr. Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Rådmannen Assisterende rådmann Personalavdelingen IKT og kvalitet Kemneren i Røyken Skatt/finans Økonomienhet Ressurser 0-20 år Eiendom- og boligavdeling Kommunalsjef oppvekst Barnehageområdet sentralt Grunnskoleområdet sentralt PPT Barneverntjenesten Frydenlund barneskole Hyggen oppv.senter Midtbygda barneskole Nærsnes barneskole Slemmestad og Nærsnes oppv.senter Bødalen oppv.senter Spikkestad barneskole Røyken ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole Spikkestad ungdomsskole Røyken barnehage Slemmestad oppv.senter barnehage Bødalen oppv.senter barnehage (Sydskogen) Hyggen oppv.senter barnehage Åpen barnehage Kommunalsjef Helse og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Barnevernstjenesten Institusjonstjenesten Midtbygda og Spikkestad HBT Hjemmebaserte tjenester Tjeneste for funksjonshemmede Demens og Psykisk helse Bestillerenhet Slemmestad HBT Kultur, idrett og næringsutvikling Bibliotektjenesten Barn og unge Kultur Kulturskoletjenesten VAR - Kapitalinntekter K-teknikk vann K-teknikk avløp K-teknikk vei K-teknikk miljø Plan, bygg og oppmålingstjeneste Brann- og redningstjenesten Sum fordelt pr. Virksomhet Side 8

9 Vedlegg 2 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 9

10 BUDSJETTSKJEMA 2B Investeringsbudsjettet fordelt på objekt Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Alle tall i 1000 kroner Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på objekter Dummy økonomiplan Mortensrud fyllplass Egenkapitalinnskudd KLP PC-skap, oppbevaring, lading - elever Applikasjonsinvesteringer Helsenett - Samhandlingsreformen Generell IKT, Nettverkspunkter Nord HR - kompetansekartlegging IT-investering Røyken kirke Utstyr kirkegårdene Finansiering Arkivsystem PDA i hjemmetjenesten Lønn og personalsystem Evakueringssenter / krisehåndteringsutstyr Utskiftning av PC-er LMS Skoleportal som erstatter mlg Lærebøker skole Hernestangen servicebygg EU-prosjekt Opplevelser turveier Ladestasjon el-bil Utvikling av kartsystemer 3D Oppdatering kartverk - ortofoto Båtmotor Tilhengerpumpe Utbedring av lekeplassutstyr Spikkestad U.skole inventar Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg Ny prestebolig Salg kommunal eiendom Andel 2, Bølstadsenteret borettslag VVA Follestad industriområde (REAS) Slemmestad - infrastruktur etc Oslofeltet geologisenter Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Aukefeltet (REAS) Opprustning Slemmestad/Spikkestad Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad Gangvei Mølleveien Trafikksikkerhetstiltak Gangveier Slemmestad - Bødalen Kryssing av vei Spikkestad Veilys Hyggenveien Slemmestad, kulvert Slemmestad belysning/vei Hovedplan vei Mølleveien Trafikksikring Bakkekroken Skolebakken Forprosjekt mur, Røyken Veilys Katrineåsen Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Ødegårdsbakken, vei Ødegårdslia, vei Dagslett, veiprosjekt med 20% finansiering av VA Gangveier i K-sak 13/ Miljøgate Spikkestad K-sak 13/ Boligvn Rustadvn sanering Wear-Jerdal Utskifting AC ledning Side 10

11 Diverse vannanlegg Katrineåsen - problem strekninger Sonevannmålere GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Vannledn. Morgerg-Berger Hasselbakken vann Prestegårdsjordet, rehab vannledning Torsrud, ny red.kum Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Utarbeidelse forprosjekter vann Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp Østskogveien separering fellesanlegg Dagslettveien nytt anlegg Kirkealleen, vann Oppfølging i garantitiden, vann Ødegårdsbakken, vann Ødegårdslia, vann Garantier Årosfjellet, Vann Sanering Katrineåsen Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp Bødalen hovedledning Åros renseanlegg Diverse avløpsanlegg Lahell renseanlegg fornyelse Tuhus-Follestad industrifelt Statoil Slemmestad Avløp - Gleinåsen Morberg-Berger avløp Overføring til VEAS ny pumpestasjon Forprosjekt Spikkestad kapasitetsvurdering Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Utbedring driftsovervåkning renseanlegg Utarbeidelse forprosjekter Utbedring pumpestasjon Skomakerdalen Utbedring Slemmestad - Bødalen etappe Dagslettveien avløp Utløp Åros Garantier Årosfjellet Oppfølging i garantitiden, avløp Ødegårdsbakken, Avløp Ødegårdslia, Avløp Lahell, Nytt renseanlegg Spikkestad bokollektiv Ombyggingskostnader Helse & Omsorg Ombygningskostnader Legevakt Trygghetsalarmer Kirken - Påbygging av garasje på driftsbygningen Ny bil til Park-avdelingen, Kultur Bord og benker til friområder - Kultur Nye skitraseer - Kultur Sandpåfylling Jerdalsstranda, Propsen og Hyggenstranda Sum fordelt på objekter Side 11

12 Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 12

13 Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering Opprinnelig budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 13

14 PROGRAMOMRÅDENE Side 14

15 3 Skatt og finans Økonomiske rammer driftsbudsjett Nr Tiltak Opprinnelig budsjett Pris- og lønnskompensasjon, justering av pensjonstrekk 2 Justering av utbytte REU Utbytte Oredalen Avsetning til lønnsoppgjør i Besparelse i lønnsoppgjøret Økt pensjonskostnad Egenkapitalinnskudd KLP Rammetilskudd Skatteinntekt Statstilskudd Finansutgifter Finansinntekter Avsetning til disp fond Kapitaloverføring VA Egenkapital til investering Rentekompensasjon kirkebygg Lavere lønnsoppgjør Justert avsetning disp fond T Redusert rammetilskudd T Redusert overføring til disp fond Ramme Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak 1. Lønnskompensasjon fordelt til enhetene, Andelen pensjonskostnader som belastes enhetene er satt ned fra 2013 til Utbytte fra Røyken eiendomsutvikling AS ligger inne i budsjettnivået fra tidligere år med 4,0 mill. Utbyttekravet økes til 6,2 mill fra Oredalen er en fyllplass som eies av Hurum kommune og Røyken kommune i fellesskap. Det forventes et årlig utbytte på ca 1,5 mill pr år til Røyken. 4. Det avsettes midler sentralt til å dekke lønnsoppgjøret i Midlene fordeles til enhetene etter at oppgjøret er klart. Avsetningen er i henhold til forventet lønnsvekst på 3,5 %, i hht deflatoren i statsbudsjettet. 5. Lønnsoppgjøret i 2013 ble 0,5 % lavere enn deflatoren. Dette gir en besparelse i forhold til avsetningen som ble gjort i Avsetning til å dekke økt pensjonskostnad. Se egen omtale i kapittel 3. Side 15

16 7. Kommunen har pensjonsordningen sin i KLP. Det kreves at kommunen yter et årlig egenkapitalinnskudd. Dette innskuddet skal regnskapsføres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Det må derfor settes av midler til finansieringen over driftsbudsjettet. 8. Økning i rammetilskudd fra budsjett Det vises til egen omtale i kapittel Økning i skatteinntekt fra budsjett Det vises til egen omtale i kapittel Endring i statlige tilskudd som regnskapsføres på finansområdet. Se egen omtale. 11. Endring i renteutgifter og avdrag fra budsjett Se egen omtale i kapittel Endring i finansinntekter fra budsjett Se egen omtale i kapittel Endring i årlig avsetning til disposisjonsfond fra budsjett I inneværende års budsjett er det budsjettert med 3,6 mill til disposisjonsfond. Se også egen omtale i kapittel Overveltning av kapitalutgifter til selvkostområdene som følge av investeringer innenfor vann- og avløp. Overføringen øker i perioden som følge av økte investeringer på VA-området. 15. Det er budsjettert med 4,0 mill til innkjøp av inventar til nye Spikkestad ungdomsskole i Dette er en investeringsutgift. Det vil si at den kan dekkes av låneopptak eller av driftsmidler. Det foreslås å overføre 4,0 mill fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å finansiere anskaffelsen. 16. Det kan søkes om rentekompensasjon fra husbanken til kirkebygg. Kommunen vil søke om dette i forbindelse med ny kirke/kulturhus på Spikkestad. Det er anslått en inntekt på 0,3 mill i Dette er halvårseffekt av antatt tilskudd. Side 16

17 3.1.2 Finansieringssiden i investeringsbudsjettet Investeringsprosjektene kan finansieres med bruk av fondsmidler, overføring av midler fra driftsbudsjettet, andre inntekter eller opptak av lån. Finansieringssiden i investeringsbudsjettet er budsjettert på finansområdet, mens utgiftene til investeringsprosjektene ligger under de andre programområdene. Nedenfor følger en nærmere omtale av de ulike finansieringspostene. Nr Tiltak Budsjett 2013 Bud -13 inkl overført e midler Prognos e Bruk av disposisjonsfond 2 Overføring fra driftsbudsjett til egenkapitaltilskudd klp 3 Overføring fra drift til møbelkjøp Spikkestad ungdomsskole 4 Overføring fra drift til Mølleveien Underl veien 5 Innfrielse av lån REAS 6 Salg av eiendom Salg av aksjer Lån til investeringer Husbanklån (videreformidles) Økt låneopptak Sum Kommentarer til enkeltposter 1. Beløpet i 2013 gjelder kjøp av aksjer i E134 Haukelivegen AS 2. Kommunen gikk over fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør i Kommunen plikter å yte et egenkapitalinnskudd til KLP som et engangsbeløp i 2013, samt et årlig tilskudd i årene fremover. Beløpet er et anslag. Ifølge regnskapsreglene kan ikke kjøp av aksjer lånefinansieres. 3. Det er avsatt 4,0 mill til møbelkjøp til Spikkestad ungdomsskole. Budsjettposten foreslås finansiert gjennom en overføring fra driftsbudsjettet. Alternativt kan beløpet finansieres av lån eller disposisjonsfond. 4. I tertialmeldingen pr ble 5,0 mill overført fra drift til investering for å fullfinansiere Mølleveien Underlandsveien. Side 17

18 5. Kommunestyret vedtok i budsjett 2013 at kommunens lån på 25,5 mill til REAS skal innfris. Midlene ble disponert til egenkapitalinnskuddet til KLP samt et kommunalt investeringsfond på 10,0 mill. 6. Kommunen eier enkelte ubebygde områder som kan selges og inngå i finansieringen av investeringer. Det bør foretas en gjennomgang av hvilke områder dette gjelder og utarbeides en samlet strategi. Det er derfor ikke budsjettert med inntekter fra dette i Det er lagt inn 2,5 mill årlig fra Salg av aksjer gjelder RING 4 i For øvrig er det ikke lagt opp til salg av aksjer i økonomiplanperioden. 8. Lån til investeringer er fortsatt hovedfinansieringskilden til utgiftene i investeringsregnskapet. Pr har kommunen 29,2 mill på disposisjonsfond som kan disponeres som egenkapital til investeringer. Fondet er fortsatt ikke større enn hva kommunen bør ha for å kunne dekke uforutsette utgifter. Renteinntekten på bankinnskudd er dessuten omtrent på samme nivå som tilsvarende låneopptak på kommunale vilkår. Det foreslås derfor ikke å benytte disposisjonsfond som finansiering av investeringer i perioden. 9. Husbanklånene videreformidles som startlån til privatpersoner. Pr hadde kommunen slike utlån på til sammen 81,9 mill. Ordningen er etterspurt, og det foreslås å videreføre slike videreutlån med 30,0 mill pr år, dersom husbanken gir rammer til det. Side 18

19 4 Folkevalgte organer og politisk sekretariat Utviklingstrekk Den raske veksten i Røyken og Oslo-området forutsetter god politisk styring. I årene fremover vil de folkevalgte bli stilt overfor mange viktige politiske valg, og de folkevalgte må ha oversikt og kjennskap til både samfunnsutvikling, lokale forhold og tjenesteproduksjon. De siste årene har flere oppgaver blitt overført fra stat til kommune, og det er stor kompleksitet i mange saker. Kommunene har også et stort ansvar som planmyndighet, noe som særlig merkes i en vekstkommune som Røyken Risikoområder Det settes av for lite ressurser til folkevalgte og politisk styring. Økt behov for spesialisering og faglig kompetanse for de folkevalgte Visjon Den politiske styringsmodellen i Røyken skal være preget av sterk helhetsstyring av kommunen, effektive beslutningsprosesser, vitalt kommunestyre og velutviklet lokaldemokrati. Kommunen skal arbeide systematisk for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom ved å budsjettere positive resultater. Stram kostnadsstyring og budsjettdisiplin skal være viktige verktøy. Side 19

20 4.1.4 Mål Nr Mål Frist Måleindikator 1 Kommunen skal være økonomisk robust nok til å fornye investeringer, vedlikeholde bygningsmassen og håndtere vekst i befolkningsgrunnlaget. Løpende Disposisjonsfondet skal økes hvert år i perioden. Årlig vedlikeholdsnivå skal ligge på minst 120 kr pr m2. 2 Politisk sekretariat skal administrere virksomheten til de folkevalgte og legge til rette for at de kan utøve sin rolle som politikere, beslutningstakere og ombudsmenn på best mulig måte Det er utarbeidet praktiske styringsverktøy som gir oversikt over virksomheten til de folkevalgte i en valgperiode. Politisk sekretariat kan beskrive sin virksomhet og hvilke oppgaver som er prioritert. 3 Sikre at innbyggere får god informasjon, godt innsyn og tilgang til beslutningsprosesser og saksdokumenter. Det er utarbeidet en enkel serviceerklæring 2014 Alt innhold under fanen politikk på kommunens hjemmeside er oppgradert og redigert. Sekretariatet bruker sosiale medier (Facebook) aktivt som informasjonskanal. Side 20

21 4.1.5 Økonomiske rammer driftsbudsjett Nr Tiltak Opprinnelig budsjett Pris- og lønnskompensasjon, justering av pensjonstrekk 2 Valgkostnader Økte valgkostnader Elektroniske møter Trykkekostnader Gaver Driftsmidler Driftsmidler eldreråd Styrket folkevalgt nivå Kontrollutvalget Eldrerådet T Styrking folkevalgte organer Forslag Beskrivelse og konsekvensvurderinger av driftstiltak 1. Kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt nedjustert pensjonstrekk. 2. Kostnader til avvikling av valg var budsjettert i 2013 med 0,4 mill. Beløpet tas ut de årene det ikke avvikles valg. 3. Kostnadene til avvikling av valg har vært høyere enn de avsatte 0,4 mill. Dette skyldes blant annet at det arrangeres to valgdager i Røyken. 4. Innkjøp av Ipad og drift av elektroniske møter. 5. Reduserte trykkekostnader ved innføring av elektroniske møter. 6. Ordførerens budsjett styrkes med 0,1 mill for å dekke gaver til ansatte ved 25 og 40 årsjubileer. 7. Økt driftsbudsjett til ordføreren. 8. Budsjettet styrkes for å gi en egen pott med driftsmidler til eldrerådet. Møtegodtgjørelse kommer i tillegg. 9. Folkevalgt nivå foreslås styrket fordi befolkningsvekst øker kompleksiteten og omfanget av politiske oppgaver. Herunder foreslås i første omgang frikjøp av leder av bygningsråd med 20 % som følge av de store utfordringene kommunen står ovenfor knyttet til boligbygging og kommunaltekniske prosjekter. Side 21

22 5 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner 5.1 Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Området omfatter ledelse, arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling samt stabs- og støttefunksjoner. Organisatorisk består området av personalavdeling, økonomiavdeling, rådmannens stab, innkjøpsfunksjonen, sivil beredskap samt kommunalavdeling for IKT og kvalitet med servicetorg og dokumentsenter. Eiendomsforvaltning ivaretas av Røyken Eiendom AS (REAS). Fra 1. august 2013 er det inngått en forvaltningsavtale mellom kommunen og REAS. Avtalen betyr at REAS utfører alle oppgaver som gjelder forvaltningen av eiendommer som er eid av kommunen (unntatt friområder og kommunaltekniske anlegg) herunder innleie og utleie av formålsbygg. Eiendomsavdelingen er avviklet fra samme tidspunkt og oppfølgings- og bestillerfunksjonen i forhold til REAS ivaretas av rådmannen v/ass.rådmann og kommunalsjefene. Boligkontoret er overført til bestillerenheten i forbindelse med avviklingen av eiendomsavdelingen. Om lag 125 mill av programområdets samlede budsjett gjelder husleie for kommunale formålsbygg til REAS Utviklingstrekk Røyken kommune bruker lite ressurser til administrasjon sammenlignet med andre kommuner, i følge KOSTRA-statistikken (se eget vedlegg). Sykefraværet i kommunen har hatt en nedadgående utvikling de siste årene. Det har vært gjennomført en egen lederskole som har gitt innføring i regler og rutiner for personalforvaltning og fraværsoppfølging. Denne følges opp med et obligatorisk lederutviklingsprogram som avsluttes høsten Det avholdes også jevnlige kurs innenfor områdene økonomi/regnskap og innkjøp. Kvalitetsstyring er et satsingsområde for kommunen. Kommunalavdeling for IKT og kvalitet har de siste årene opparbeidet kompetanse til å gjennomføre brukerundersøkelser, prosesskartlegginger, risikoanalyser og internkontroller. Dette brukes nå aktivt i kvalitetsarbeidet. Røyken kommune har i 2013 startet deltakelse i KS nettverket Orden i eget hus samt at vi har meldt Røyken kommune inn i Transparancy International (Anti-korrupsjon) De fleste bygningene i kommunen har nå en gjennomgående god standard. Enkelte skoler har imidlertid enda et større vedlikeholdsetterslep. Spikkestad ungdomsskoles og Røyken ungdomsskoles behov bør dekkes i denne perioden, og det bør også i perioden utarbeides en plan for rehabilitering av Bødalen oppvekstsenter. Side 22

23 5.1.2 Risikoområder Røyken kommune har en rask befolkningsvekst, og en lav administrasjonsressurs. Kommunen har fortsatt en stram økonomi. Det bør settes av driftsmidler til å håndtere uforutsette kostnader og fremtidige investeringer Visjon Gjennom god ledelse og organisering skal det gjennomføres stram budsjettdisiplin. Innadrettede oppgaver, som ikke medfører økt effektivitet i tjenestetilbudet, skal fjernes. Det skal arbeides aktivt med et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Kommunen lever av sitt omdømme utad og innad, og sin evne til å forvalte dette gjennom målrettet kommunikasjon. Det er av avgjørende betydning for kommunens nåværende og fremtidige innbyggere og næringsliv at kommunikasjonen er så effektiv og åpen som mulig. Side 23

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer