Årsmøte i Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00"

Transkript

1 Årsmøte i 2015 Hansons Minde 24. februar, kl. 18:00

2 Årsmøte 2015 Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar kl 18:00 i Hansons Minde på Tjensvoll. Det er flere saker som skal gjennomgås, både driften i 2014, planer og budsjett for 2015 og valg til tillitsvervene. Du finner saksdokumentene under "Årsmøtedokumenter" i menyen til venstre på vår internett-hjemmeside. Dokumentene blir også lagt ut i perm i Klubbhuset. Saker som medlemmene ønsker skal behandles, må være mottatt av styret seinest tirsdag 10. februar. Forslag til vedtak må formuleres skriftlig. Årsmøtet skal i år behandle et forslag fra styret til endret reglement for foreningen. Endringene er i hovedsak en tilpasning til de føringer som Stavanger kommune nå har gitt. Ut over dette er det foretatt en redigering for å gjøre reglementet mer oversiktlig og klarere. Enkelte regler er presisert, innskjerpet eller myket opp, slik at de stemmer bedre med etablert eller ønsket praksis. Styrets forslag til endret reglement er nå lagt ut som saksdokument. I årsmøtet vil det ikke være mulig, og heller ikke ønskelig, å foreta avstemning punkt for punkt gjennom hele reglementet. Dersom du ønsker en annerledes regel enn det som er foreslått, må et skriftlig forslag til alternativ regel leveres inn i tide (10. februar). Årsmøtet kan så vedta regelen ved en avstemning. Planen er at bare de punkter det blir levert inn alternativ til, vil bli diskutert. For de øvrige punktene vil styrets forslag bli regnet som godtatt. Alle medlemmer er velkomne. Med ønske om et godt og konstruktivt årsmøte til foreningens og medlemmenes beste. Stig Gard Paulsen Stig Gard Paulsen. Leder

3 Møteplan 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden 4. Velge: a. Dirigent og sekretær b. Protokollunderskrivere 5. Årsmelding 6. Regnskap 7. Saker til behandling a. Styresaker b. Innmeldte saker 8. Medlemskontingent og avgifter - «Prisliste» 9. Budsjett 10. Organisasjonsplan 11. Valg Etter møtet er det åpent for orienteringer

4 Saker til behandling (møteplanens pkt 7) 1. Lovendring (herunder innsendte forslag) 2. Endret reglement (herunder innsendte forslag) 3. Store prosjekt 4. Bladabonnement (herunder innsendte forslag) 5. Sikkerhetsplan og Miljøplan orientering Ingen saker er innmeldt

5 Forretningsorden : Årsmøtet følger møteplanen og behandler sakene i omforent rekkefølge Kun saker som er lovlig innmeldt kan besluttes Ordstyrer kan begrense taletiden og begrense antall innlegg til 1 pr person En forslagsstiller har rett til replikk til hvert innlegg og ett avsluttende innlegg

6 Lovendring Nåværende 19b har følgende ordlyd: " Foreningen skal ha en Havnekomité som består av en leder (som også velges som Havnesjef i Styret), og fire komitémedlemmer. Komitémedlemmene er valgte bryggesjefer. Havnekomitéen utfører arbeidsprogram besluttet av årsmøte og er ansvarlig for drift og vedlikehold i havn. Havnekomitéen organiserer prioriterte oppgaver. Alle medlemmer i Havnekomitéen velges for to år. Bryggesjefer for Seilforeningen 1928s anlegg i Breivik. Havnekomitéen skal etterleve iht gjeldende Reglement for Seilforeningen 1928 ". Styrets erfaring i 2014 har vært at organisering av arbeidet i samsvar med 19b ikke alltid er hensiktsmessig. Styret ønsker at foreningen ikke skal være bundet av en slik bestemmelse og setter derfor fram følgende forsag: "Nåværende 19b strykes." Dersom styrets innstilling ikke oppnår det nødvendige 2/3 flertall i årsmøtet, setter styret fram følgende forslag: "Nåværende 19b erstattes med: Foreningen kan ha en havnekomité som velges av styret og som står for vedlikeholdsprosjekter og nye prosjekter i havnen. Havnesjefen leder komiteen."

7 Seilforeningen 1928 v/ Styret FORSLAG TIL ÅRSMøTET 2OT5 Vi tillater oss å fremme følgende forslag til årsmøtet: Vedr. $19b LOVENDRING Havnekamiteen. Dersom nåværende $19b blir vedtatt strøket, foreslås følgende: Nåværende $Igb erstattes med styrets alternative forslag til paragraf. Motivering: En havnekomite vil kunne styrke og avlaste havnesjefen i hans arbeid til foreningens beste. Paragrafen vil således også være framtidsrettet, idet dagens behov (.fr. styrets negative primærforslag om stryking) ikke nødvendigvis vil være det samme når nye - og kanskje uerfarne - havnesjefer tiltrer. Vedr. REGLEMENT FOR SF Tildeling av båtplass 2.9 Følgende formulering foreslås strøket: * som hovedregel u. Motivering: Tidligere praksis har vist at å utvise skjøtur i denne sammenheng kan falle uheldig ut. Et eksakt krav (max 30 fot) vil lette havnesjefens og styrets behandling av søkiader. Erfaring viier at bruk av slippen krever nødvendig manøweringsrom, det samme gietaer også i den dagligi manøvrering ut og inn i båtplassene Følgende tillegg foreslås: Båtplassenes bredde økes med I0-20 cm på B-brygga. Motivering: Erfaring viser at båtenes størrelse og økte vindfang til tider resulterer i at belastningen på fortøyningsannene lfrl ufo{oldsmessig stor, noe som også rr*lt"r., i skader og hurtigere utsfifting! av armene. Qelder ikke minst vinterstid når båter blir dekket til med store preseiningei Punktet foreslås gitt følgende formulering: Styret kan ved behov omplassere båter i haynen. Før slik omplassering utfbres, skøl det være enighet mellom alle berørete parter, og det skal øs hensyn til medlemsønsiennitet. Styret skal tilstrebe en optimal utnyttelse av havnen. Motivering: Styret har ved gientatte anledninger forsøkt å fi full kontroll over båtplassene, men en slik ordning blir ikke mer riktig av den grunn. Det vil være helt urimelig at fordi om et medlem har anskaffet seg - eller ønsker å anskaffe seg - en større båt enn vedkommendes tildelte plass tillater, så skal et annet medlem måtte avgi sin eventuell "gode" plass til vedkommende under tvang, og dette uten hensyntagen til ansiennitet i foreningen. Forholdet synes å være særlig aktuelt i ytre trå. 5. Slipp, mastekran og annet utstyr 5.8 Følgende tillegg foreslås: Uts\r som brukes under slipping, tillqtes midlertidig plassert i slippverlcstedet (på kaien) mens arbeidet pågår. Motivering: Slippverkstedet ble i sin tid faktisk oppført for bl.a. å kunne dekke behovet for plassering av arbeidsmateriell under slipping.

8 6. Opplagsplassen 6.5 Følgende tilføyelse foreslås: ' Påhengsmotorer, bensintanger og propanflasker Motivering: Qelder spesielt behov for vinterlagring. 10. Awik og endring 10.3 Følgende tillegg foreslås: Det skal varslesfør utstyr av større verdi blirfjernet. Slih utstyr sftal være merket med eiers rurw og tlf.nr. Motivering: Foreningen kan komme i et ansvarsforhold dersom verdifulle gjenstander uten videre blir kastet. En slik handling vil også oppleves fullstendig urimelig for et medlem som ikke får noe som helst forhandsvarsel. Vedr. MILJøPLAN FOR SEILFORENINGEN 1928 Aufallshåndtering 4. avsnitt: Avsnittet foreslås gitt følgende formulering: Ved omfattende fierning av bunnstoffitør:- tilstand, f eks. ved sandblåsing, eller ved omfattende sliping av plast, skal avfallet samles opp og leveres som spesialavfall. Ved sliw arbeid skal båten være tildekket slik at nærstående båter iktrre btir tilgriset ellerfår skader. Underlaget skal ogsa være tildekket. Motivering: Tildekking vil hindre spredning av avfallsstoffer og gjøre oppsamting og rengjøring enklere. Det vises også til tidligere dårlige erfaring med slikt arbeid på opplagsplåssen utin tildikting. VedT. ÅnsEnonNEMENT PÅ SEILMAGASINET Det foreslås følgende: Årsabomrement på Seilmagasinet videreføresfor medlemmer som ønsker det. Motivering: Besparelsen for interesserte medlemmer er betydelig. Ordningen skulle heller ikke medføre vesentlig merarbeid for den av foreningens tillitsvalgte som skal administrere den. Stavanger, 9. februar 2015 Liebich Frode an Monstad

9 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18. mars 2014 Forslag19. januar, til behandling i Årsmøte 24. februar Omfang og ansvar 1.1 Båthavnen omfatter det området på land og sjø med installasjoner og bygninger som disponeres av Seilforeningen Reglementet gjelder for hele båthavnen. 1.2 Drift og vedlikehold av båthavnen, med unntak av Klubbhuset, ivaretas av havnesjef som står ansvarlig overfor Styret. Styrets nestleder har tilsvarende ansvar for Klubbhuset. 1.3 Hvert medlem og bruker har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen. Foreningens utstyr og bygninger skal brukes på en riktig og respektfull måte, slik det er tiltenkt. Mangler og skader skal snarest meldes til styret. 1.4 Båteiere plikter å holde ansvarsforsikring. 1.5 En forutsetning for dette reglementets gyldighet er at foreningens avtaler med Stavanger kommune opprettholdes. 2. Tildeling av båtplass 2.1 Foreningens styre tildeler båtplass i havnen. 2.2 Det bare anledning til å tildele og opprettholde plass for seilbåter, dvs. båter med seil som hovedfremdriftsmiddel, såfremt plassen er egnet for seilbåt. 2.3 Båtplass kan kun tildeles et medlem i foreningen og for båt i eget eie. Firma, organisasjoner og lignende kan ikke tildeles båtplass. Egne regler gjelder for sameie, se nedenfor. 2.4 Det er kun tillatt med én båtplass per medlem.

10 2.5 Et medlem som ønsker båtplass, søker om dette til styret, med nødvendig informasjon om båten. Ved første-gangs søknad om båtplass i SF1928 betales et ventelistegebyr i samsvar med foreningens prisliste. 2.6 Tildeling av båtplass skjer på grunnlag av medlemsansiennitet og passende båt til plassen. 2.7 Medlemsansiennitet som grunnlag for prioritering av båtplass, regnes som antall år og dager med sammenhengende medlemskap i SF1928. Medlemsskapet regnes fra dato for mottak av første innbetaling av medlemskontingent. Ved usammenhengende medlemskap tapes ansienniteten for periodene før det siste avbrekket i medlemskapet. 2.8 Båtplass tildeles etter innstilling fra havnesjefen. Innstillingen skal inneholde en vurdering av egnethet, dvs. om båten passer til en ledig plass med hensyn til lengde, bredde og dypgående, og eventuelt skroghøyde, vekt, hindringer i havnen eller andre praktiske forhold. Styret kan også finne en båt uegnet fordi innplasseringen ikke er forenlig med foreningens lov og formål. 2.9 I indre havn, dvs. innenfor indre molo, skal det som hovedregel ikke plasseres båter over 30 fot eller båter som kan hindre havnens funksjon Bredden på en båtplass er normalt lik båtens maksimale bredde pluss 80 cm i indre havn eller 90 cm i ytre havn, målt fra midt til midt av utrigger/fortøyningsbom Fra den dagen et medlem blir tilbudt båtplass eller skifte av båtplass, gjelder en frist på 2 uker for å akseptere tilbudet og 12 måneder for å plassere egen båt på den tildelte plassen, hvis ikke mistes tilbudet. Tilbud må aksepteres skriftlig. Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller Tildelt og målt plass gir grunnlag for fakturering av bryggeavgift Båtplassen skal betales fra den dato tilbudet aksepteres Båteier som ønsker å skifte båt på sin tildelte plass, må søke styret som vurderer egnethet. Godkjenning må foreligge før ny båt ankommer havnen Medlemmer som ønsker å bytte båtplass i havnen, må søke styret som godkjenner bytte basert på medlemsansiennitet og egnethet Styret kan ved behov omplassere båter i havnen. Før slik omplassering utføres skal det tilstrebes enighet mellom alle berørte parter. Styret er ansvarlig for optimal utnyttelse av havnen Styret fører liste over medlemmer som venter på båtplass, både for nykommere i havnen og for bytte av båtplass. Alle som er oppført på venteliste må bekrefte sin interesse innen 31. desember hvert år. I god tid før 31. desember vil styret sende påminnelse. Dersom en ikke bekrefter sin interesse etter å ha mottatt påminnelse, faller en ut av listen.

11 2.18 Styret fører liste over medlemmer som har fått tildelt båtplass med tildelingstidspunkt, båtens registreringsnummer og spesifikasjoner, og med angivelse av båtplassen med bredde og andre data Båteier skal kunne dokumentere sitt eierskap gjennom registrering hos Norges Seilforbund eller i andre registre, og i tillegg med gyldig forsikringsbevis Både ventelister og liste over tildelte båtplasser skal være tilgjengelig for medlemmene og Stavanger kommune Endring av boligadresse, e-postadresse og telefonnummer må uten opphold meldes til styret. Dette gjelder også spesifikasjoner for ny båt, nytt seilnummer eller annet registreringsnummer Båtplass tapes dersom den som har fått tildelt plassen ikke har benyttet plassen til egen båt i 1 år. Båtplass tapes også ved oppsigelse eller om medlemskapet opphører. Styret kan gjøre unntak i særlige tilfelle, for eksempel ved seiltokt av lengre tids varighet Når en båtplass midlertidig ikke er i bruk, for eksempel ved ferieseilas eller ved at båten ligger i opplag på land, kan styret leie fram plassen. Båteiere har ikke anledning til selv å drive framleie eller utlån av båtplass. Ved planlagt fravær ut over to uker skal båteier varsle havnesjefen om at båtplassen kan benyttes av andre. Ved tidlig tilbakekomst må havnesjefen varsles. Båteier har da rett på å få plassen tilbake Arve-berettigede i rett linje, ektefelle/samboer/foreldre/barn kan etter søknad til styret overta et medlemskap med rett til å beholde tildelt båtplass i båthavnen. Styret skal hjelpe til med en slik søknad. Medlemsansiennitet i foreningen kan ikke arves Hvis en båt har flere eiere, skal det registreres en hovedeier som er ansvarlig for båtplassen og som bærer alle plass-innehaverens forpliktelser. Foreningen forholder seg til hovedeieren. Medeiere må være medlemmer av SF1928. Medeiere som ønsker å overta båt fra hovedeier, må søke båtplass etter samme regler som andre søkere. 3. Bruk av båtplassen 3.1 Tildelt båtplass medfører ansvar for riktig bruk. Den enkelte båteier skal føre tilsyn med plassen og se til at den blir vedlikeholdt. Flytelementer og fortøyninger skal holdes rimelig fri for tare og annen marin vekst. Reparasjon av skader og nødvendig arbeid som båteier ikke kan utføre selv, må meldes til havnesjefen. 3.2 Båten skal holdes fortøyd på skikkelig og sikker måte, bl.a. for å unngå skade på havneinnretninger og andre båter. Fortøyningene skal innrettes etter eventuelle pålegg fra styret Fortøyningene skal være utstyrt med fjæring. Ved fortøyning i fast brygge, skal fortøyningene foran være festet i bryggen og ikke i utrigger.

12 3.4 Ved tilkopling av landstrøm eller under opplag skal det brukes elektriske kabler med ledningstverrsnitt minst 2,5 mm² og isolering for utendørs bruk. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 500W. Landstrømkabel skal gå direkte fra båten til foreningens koplingspunkt, uten at kabelen skjøtes slik at fukt kan komme til. Kabelen skal ikke surres rundt utriggere eller festes på en måte som gjør at den kan komme i klem og bli utsatt for påkjenninger eller falle i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Strømboksen skal holdes låst. 3.5 Det er ikke adgang til å seile inn og ut av havnen så fremt båten har fremdriftsmaskineri. 4. Båter som ikke har båtplass 4.1 Joller og 2,4mR-båter skal oppbevares på områder styret har bestemt og slik havnesjefen anviser. 4.2 Alle joller skal registreres og merkes med tildelt nummer. Liste med jollenummer, eiers navn, telefonnummer, bryggeplass og båthavn skal slås opp i slipphuset og verkstedrommet ved slippen. 4.3 Styret tildeler plass i jollehuset for joller inntil 10 fot etter skriftlig søknad på basis av medlemsansiennitet. Styret fører liste over tildelte plasser og venteliste. Det tildeles maksimalt én jolleplass i jollehuset pr. seilbåt i havnen. 4.4 Dørene i jollehuset skal holdes låst. 5. Slipp, mastekran og annet utstyr 5.1 All bruk av foreningens utstyr så som vognslippslipp, mastekran, verktøy m.m. skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier og den som skal operere slipp og mastekran, må ha gyldig egenerklæring før bruk. 5.2 Bruk av slippen forhåndsbestilles i samsvar med gjeldende prosedyre. (Se foreningens hjemmeside.) Foreningens slipp er fortrinnsvis for foreningens medlemmer. Ikke-medlemmers bruk av slipp må avtales med havnesjef på forhånd. 5.3 I tiden 15. mars 1. juli er slippen prioritert for båter med fast plass i havnen, hver med 1 slipping. 5.4 En ordinær slipping kan vare inntil 3 døgn. 5.5 Foran regattaer har deltakerbåter rett til å benytte slippen for bunnspyling, mellom ordinære slippinger, mot rimelig forhåndsvarsel til neste ordinære slipper.

13 5.6 Hvis bestilt slipptid ikke skal benyttes, må bestillingen kanselleres hos havnesjefen og strykes i slippkalenderen så snart som mulig og neste person på listen eller ventelisten søkes varslet direkte. Det er anledning til internt bytte av bestilt slipptid. Dette skal dokumenteres i slippkalenderen. 5.7 Betalingskrav for slipping gjelder for båter uten fast plass i havnen selv om den bestilte tiden ikke benyttes, såfremt avbestilling ikke er meldt til havnesjefen to uker i forveien. 5.8 Private eiendeler skal ikke lagres i slippverkstedet eller slipphuset. 5.9 Ved bruk av mastekran plikter brukeren å påse at belastningen iht. merket «total last» ikke overstiges. 6. Opplagsplassen 6.1 Ved vinteropplag og/eller vårpuss organiserer havnesjef land- og sjøsetting av båter med mobilkran. Dato for dette fastsettes av styret og kunngjøres i god tid på foreningens nettside og ved oppslag i Breivik. Båteiere skal klargjøre båt, krakker og støtter i god tid før landsetting. Etter landsetting skal båteieren selv sørge for at opplagskrakken er sikret med skråstropper og at båten står trygt. 6.2 Opptak og sjøsetting med mobilkran, oppstilling og opplag på land skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier må ha gyldig egenerklæring før operasjonene tar til. 6.3 Opplagsplassen og utstyrskonteinerne disponeres og brukes slik det bestemmes av styret og anvises av havnesjefen. 6.4 Private båttilhengere kan oppbevares på foreningens område etter skriftlig avtale med havnesjef. 6.5 Utstyrskonteinere skal ikke brukes til oppbevaring av private eiendeler med mindre dette er seilbåtutstyr av typen seil, kalesjer, spinnakerbommer etc. som må ryddes ut av seilbåt før regatta eller seilas. Konteiner 1 er for foreningens utsyr og materiell. Påhengsmotorer og bensintanker kan etter avtale med havnesjef plasseres i konteiner 2. Konteiner 3 er for regattautstyr. 7. Klubbhuset 7.1 Medlemmene kan benytte klubbhuset når dette ikke kolliderer med møter eller andre foreningsbestemt arrangement. 7.2 For å kunne benytte klubbhuset til lukkede arrangement, må styret søkes om tillatelse.

14 7.3 Røyking i klubbhuset er ikke tillatt. 7.4 Klubbhuset skal ikke brukes til oppbevaring av privat utstyr. 8. Dugnad 8.1 Alle som har båtplass i havnen plikter å delta i dugnad etter foreningens bestemmelser. 8.2 For dugnad på klubbhuset kan alle medlemmer pålegges dugnadsplikt. 9. Sikkerhet og miljø 9.1 Som rettledning for all aktivitet gjelder foreningens Sikkerhetsplan og foreningens Miljøplan. (Se foreningens hjemmeside) 9.2 Brukerne skal, før arbeidet tar til, gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for vognslipp og mastekran og for bruk av opplagsplassen. 9.3 For å operere vognslipp og mastekran kreves særskilt opplæring. 9.4 Medlemmene skal holde seg oppdatert om hvilke regler som gjelder for tømming av søppel og deponering av spillolje og annet miljøbelastende avfall. 9.5 Det er forbudt å lense bunnvann som er forurenset av olje. 9.6 Ved bruk av båttoalett i havnen skal septiktank være lukket mot sjø. 9.7 Det skal ikke kastes noe miljøbelastende over bord i Breivik, under arrangementer og regattaer gjennomført av SF1928, eller av medlemmer eller deltakere for øvrig. 10. Avvik og endring 10.1 Styret avgjør tvilstilfeller ved praktiseringen av reglementet. Styret kan også gjøre avvik når spesielle forhold tilsier det Brudd på reglementet eller andre bekjentgjorte bestemmelser kan medføre tap av båtplass eller bortvisning fra havnen Umerket, privat utstyr som er etterlatt eller ureglementert lagret, kan bli fjernet uten varsel For skyldig betaling eller for skade som voldes, kan styret sende regningen til inkasso og sette en båt på land for båteieres ansvar, regning og risiko.

15 10.5 Reglementet kan endres ved vanlig flertall på årsmøtet.

16 Faglig Råd for Småbåtforeninger i Stavanger Kommune Stavanger 10/02/2015 Seilforeningen 1928 Postboks 1573, 4014 Stavanger v /Styrets leder Stig Gard Paulsen Kopi : Stavanger kommune, v/ Bymiljø og utbygging ENDRING AV HAVNEREGLEMENT Viser til deres søknad om godkjennelse av endring i havnereglement for Seilforeningen 1928, datert 19. Januar Faglig råd Småbåthavner, har hatt det foreslåtte havnereglement til behandling som sak 10 i møte den 10. Februar Stavanger formannskaps vedtatte grunnleieavtale, driftsavtale og handlingsplan gjelder for alle kommunale småbåthavner i Stavanger kommune, og er dermed de styrende avtaler for foreningene når det gjelder drift og leie av grunn til småbåthavn. Vi kan ikke se at det foreslåtte havne reglementet er i strid med overnevnte avtaler. Er det allikevel noe vi har oversett, og det er motstrid mellom bestemmelser i enkelte av de ovennevnte avtaler og havnereglementet, er det de signerte avtaler og handlingsplan som går foran bestemmelser i havnereglementet. Faglig Råd finner det foreslåtte havnereglement i overensstemmelse med vedtatt forvaltings regime, handlingsplan, grunnleieavtale og driftsavtale. Faglig råd godkjenner derfor havnereglementet og tilrår derfor at Stavanger kommune også godkjenner søknaden om å godkjenne vedtektene i tråd med innsendt endrings forslag. Havne reglementet er et omfattende dokument og vi ber om at foreningen tilkjennegir eventuelle endringer i dokumentet ved senere endringer, for eksempel etter årsmøte, slik at vi unngår å måtte ta hele dokumentet opp til ny behandling. Med vennlig hilsen For Faglig Råd Småbåtforeninger i Stavanger Kommune Terje Løland Leder Faglig Råd for småbåtforeninger i Stavanger Kommune.

17 Bymiljø og utbygging Park og vei Seilforeningen 1928 v/stig Gard Paulsen Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: / /15 SEILFORENINGEN GODKJENNING AV ENDRET REGLEMENT Viser til deres søknad om godkjennelse av endring i havnereglement, miljøplan og sikkerhetsplan, mottatt 18 januar Stavanger formannskaps vedtatte grunnleieavtale, driftsavtale og handlingsplan gjelder for alle kommunale småbåthavner i Stavanger kommune, og er dermed styrende avtaler for dere, når det gjelder drift og leie av grunn til småbåthavn. Vi kan ikke se at forslag om vedtekts endringer i Seilforeningen 1928, er i strid med overnevnte avtaler. Vi godkjenner dermed innsendte søknad om endring i havnereglement, miljøplan og sikkerhetsreglement. Er det noe vi har oversett, vil det alltid være de signerte avtaler og handlingsplan som går foran Seilforeningens reglement og planer. Vi ønsker dere lykke til med årsmøte og videre drift i havnen. Med hilsen Torgeir Esig Sørensen park- og veisjef Jostein Tverdal seksjonsleder Stein Bethuelsen saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Postadresse Telefon Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Løkkeveien 99 Org.nr. NO

18 Forslag til nytt reglement. Alternativ til styrets forslag. Fra Marthon Michaelsen: Ønsker at styret skal opplyse om at det er venteliste på jolleplass. Etter en behovsundersøkelse (ved hjelp av skjema eller lignende) skal styret ha myndighet til å omfordele tildelte plasser. Manglende svar på behovsundersøkelsen kan resultere i at plassen blir tildelt andre på ventelisten. Styrets forslag til nytt punkt 4.3 gis følgende tillegg: Tildelt plass skal primært benyttes til jolle som blir brukt gjennom sesongen. Når det oppstår venteliste, kan styret omfordele jolleplass basert på historisk anvendelse og behov for plassen i jollehus.

19 Konteineroverbygg Fasade mot opplagsplassen 4 konteinere Overbygg i treverk/takplate Ytre skyvedører Mellomrom for lagring og verksted Estetisk utforming Gjennomføres i 2015 Total pris ca. kr

20 Konteineroverbygg Regattaseil Regattaustyr Motorer Privat utstyr Regattaseil Opplagsmateriell Lager Privat utstyr Seiltørke m/lufting Verksted 2,4mR Lager bryggeutstyr

21 Konteineroverbygg + Konteinerne trenger overflatebehandling + Nåværende situasjon uestetisk, temporært preg + Kommunen legger vekt på orden + Regattakonteineren er sprengfull + 2,4mR får hjelp i sitt behov - Øket vedlikehold - Investering Vedtak: Styret arbeider for å gjennomføre konteineroverbygg-prosjektet i løpet av 2015 i samsvar med årsmøtets prioritering

22 Bladabonnement. Årsmøtet i 2014 vedtok at foreningen skulle inngå avtale om kollektivt abonnement på Seilmagasinet, som er offisiell samarbeidspartner til Norges Seilforbund. På bakgrunn av dette ble en avtale inngått med Norsk Maritimt Forlag AS sommeren 2014 om levering til medlemmenes postadresse den første årgangen med 9 nummer til kr 225 (ordinær pris kr 769) og med første bladleveranse 11. september. Styret ønsker å avslutte ordningen, fordi: 1. Styret registrerte betydelig uro blant en del medlemmer da ordningen ble iverksatt. Det ble fremholdt at ordningen var lovstridig. Ordningen ble lagt til grunn for utmelding fra foreningen. 2. Styret har hatt mye strev med å administrere avtalen, blant annet for å imøtekomme krav fra medlemmer som ikke ønsket å delta i ordningen. Arbeidsmengden står ikke i rimelig forhold til foreningens fordeler. 3. Både årsmøtets vedtak og avtalen med bladforlaget forutsetter et kollektivt abonnement og ikke en samling individuelle/private abonnement. Nåværende praksis er ikke i samsvar forutsetningene og kan ikke fortsette. Styrets innstilling til vedtak: Foreningens avtale med Maritimt Forlag om kollektivt abonnement av Seilmagasinet (eller Seilas) sies opp.

23 Bladabonnement. Alternativ til styrets forslag. Fra Frode Sjøthun: Leder - Stig Gard Paulsen - har presentert fine innlegg i SEILmagasinet og fremmet SF28 og distriktet på en flott måte. Seilmagasinet innholder mye nasjonalt seilstoff, nasjonale regattaer, vår kyst, fjorder, havner og farvann. Praktiske tips og gjøremål. Det skal fremstå som hele Norges seilblad. Avtalen innebærer gunstig års pris på Seilmagasinet, vi har tilgang til påmeldingstjeneste og "regattapakke", med egen regattaside, "live news", seilblogg og en egen foreningsside. Medlemmer har anledning til å reservere seg fra abonnementet. Totalt utgjør et årsabonnement nå 8 nummer for kr.200,-. Ordinær pris er kr.769,-. Medlem sparer kr.569,-. Stavanger Seilforening har av hovedstyret nå godkjent tilsvarende avtale. Det vises til åsmeldingen for Stavanger Seilforening på SS sin hjemmeside (Krabben 2015). Foreslår: SF28 viderefører inngått avtale med NMF.

24 Sikkerhetsplan for Seilforeningen 1928 Vedtatt av styret 18, januar Formål Seilforeningens virksomhet i Breivig skal utføres under hensyn til person-sikkerhet og risiko. Ulykker og personskader kan ikke aksepteres. Denne planen skal bidra til at dette oppnås. Planen er i samsvar med Stavanger kommunes «Handlingsplan for småbåthavner», de forpliktelser som foreningen har påtatt seg gjennom sine avtaler med kommunen og øvrige krav som stilles til virksomheten. Bruk av området Området skal brukes i henhold til målsettingen om å fremme seilsport og seiling som fritidsaktivitet. Foreningens medlemmer kan ha sine båter i havnen samt drive vedlikehold av båtene og annen tilknyttet aktivitet. Området skal være åpent for allmenn ferdsel i samsvar med avtale med grunneier, Stavanger kommune. Medlemmene har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen. Et velordnet område bidrar til respekt for reglement og bestemmelser og er viktig for holdningen til sikker bruk. Båtplassen Fortøyning av båter, av- og ombordstigning, lasting og lossing av varer, vask og vedlikehold på båten mens den ligger fortøyd, er alle aktiviteter som også innebærer fare for fall- og klemskader og at personer faller i vannet. Det viktigste forebyggende tiltaket er at foreningen bidrar til en grunnleggende holdning til forsiktighet og årvåkenhet ved slike aktiviteter. Den enkelte båteier har ansvar for at egen båtplass holdes ved like med henblikk på personsikkerhet. Dette er et vilkår for å inneha en båtplass og er inntatt i reglementet. Fester som har løsnet, bryggebord som er råtnet osv. må repareres slik at alle konstruksjonene ved båtplassen har sin nødvendige styrke og tiltenkte funksjon. Nødvendig arbeid som den enkelte båteier ikke kan utføre selv, meldes til havnesjefen. Felles brygger Det plasseres redningsbøye eller tilsvarende innen rimelig avstand fra enhver båtplass. Disse etterses årlig. Ved servicebryggen, som kan være vanskelig å entre for person som faller i vannet, er det montert en entringsstige. Alle brygger skal ved behov spyles rene for grønske for å forebygge fallskader.

25 Havnen skal kunne fungere som nødhavn, bruken må innrettes etter dette. Båter kan ikke ligge ved servicebryggen over lengre tid. Vognslipp og mastekran Bruk av disse innretningene innebærer trekking og løfting med store krefter. Det er avgjørende for sikkerheten at operatøren kjenner til riktig bruk og har forståelse for faremomentene. For å ivareta dette, krever foreningen at operatøren har avgitt en skriftlig egenerklæring som innebærer erkjennelse av ansvar og bekreftelse på tilstrekkelig opplæring og kjennskap til rett bruk. Egenerklæringen må fornyes etter en nærmere angitt gyldighetsperiode (p.t. 4 år). Opplæring skjer gjennom havnesjef eller en annen kompetent person. Også båteier skal avgi egenerklæring som bekrefter forståelse for faremomentene. Foreningen kan avvise båter som ønsker bruk av vognslipp eller mastekran når vekt eller andre forhold medfører risiko. Havnesjefen står for periodisk tilsyn av heisespill, kabel, slippvogn og mastekran med henblikk på sikkerhet ved bruk. Noen viktige regler: Ingen skal bevege seg på nedsiden av slippvogn mens den er i usikret stilling. Ingen oppholder seg på oppsiden av slippvognen annet enn for rask passering, så lenge det er strekk i kabelen. Veien skal være sperret så lenge slippvognen befinner seg på oppsiden av veien i usikret tilstand. Arbeid på båt som står på slippvogn skal ikke utføres mens vognen er usikret. Mastekran skal ikke benyttes for last med større vekt enn påmalt begrensning (p.t. 200 kg) Vinteropplag og vårpuss. Heising av båter med mobilkran og oppstilling i opplagskrybber innebærer store krefter som kan få alvorlige konsekvenser ved uhell. Seilforeningen legger derfor vekt på at disse operasjonene ledes av en kompetent person. Det er likeledes viktig at personell som deltar, er forberedt, forstår operasjonene en deltar i og respekterer ledelsen for operasjonen. Det kreves egenerklæring av båteier. Selskapet som opererer mobilkran står ansvarlig for eget utsyr og bruken av dette. Grensesnittet mellom mobilkranoperatørens og foreningens ansvar og utsyr skal være avklart. Båteier har ansvar for at båten stilles opp på en riktig og sikker måte på opplagsplassen. Hjelp kan søkes hos havnesjefen, den som leder heiseoperasjonene eller annet kompetent personell. Anvisninger som blir gitt må følges. Feilaktig oppstilling av båten eller feil bruk av materiellet kan føre til båtvelt og ulykker. For å styrke sikkerheten ved operasjonene og riktig bruk av utstyret, vil foreningen vanligvis arrangere et forberedende møte forut for heiseoperasjonen. Noen viktig regler:

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde

Årsmøte. 8. mars 2012, Hansons Minde Årsmøte 8. mars 2012, Hansons Minde Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden. 4. Velge: a. Dirigent b. Sekretær c. Representanter

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening

Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening «En god og utviklende møteplass for seilere» Organisasjonshåndbok for Stavanger Seilforening vedtatt på årsmøte 10.02.2015 1 Innhold Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 11 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer