Årsmøte i Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i 2015. Hansons Minde. 24. februar, kl. 18:00"

Transkript

1 Årsmøte i 2015 Hansons Minde 24. februar, kl. 18:00

2 Årsmøte 2015 Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar kl 18:00 i Hansons Minde på Tjensvoll. Det er flere saker som skal gjennomgås, både driften i 2014, planer og budsjett for 2015 og valg til tillitsvervene. Du finner saksdokumentene under "Årsmøtedokumenter" i menyen til venstre på vår internett-hjemmeside. Dokumentene blir også lagt ut i perm i Klubbhuset. Saker som medlemmene ønsker skal behandles, må være mottatt av styret seinest tirsdag 10. februar. Forslag til vedtak må formuleres skriftlig. Årsmøtet skal i år behandle et forslag fra styret til endret reglement for foreningen. Endringene er i hovedsak en tilpasning til de føringer som Stavanger kommune nå har gitt. Ut over dette er det foretatt en redigering for å gjøre reglementet mer oversiktlig og klarere. Enkelte regler er presisert, innskjerpet eller myket opp, slik at de stemmer bedre med etablert eller ønsket praksis. Styrets forslag til endret reglement er nå lagt ut som saksdokument. I årsmøtet vil det ikke være mulig, og heller ikke ønskelig, å foreta avstemning punkt for punkt gjennom hele reglementet. Dersom du ønsker en annerledes regel enn det som er foreslått, må et skriftlig forslag til alternativ regel leveres inn i tide (10. februar). Årsmøtet kan så vedta regelen ved en avstemning. Planen er at bare de punkter det blir levert inn alternativ til, vil bli diskutert. For de øvrige punktene vil styrets forslag bli regnet som godtatt. Alle medlemmer er velkomne. Med ønske om et godt og konstruktivt årsmøte til foreningens og medlemmenes beste. Stig Gard Paulsen Stig Gard Paulsen. Leder

3 Møteplan 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne sakliste og forretningsorden 4. Velge: a. Dirigent og sekretær b. Protokollunderskrivere 5. Årsmelding 6. Regnskap 7. Saker til behandling a. Styresaker b. Innmeldte saker 8. Medlemskontingent og avgifter - «Prisliste» 9. Budsjett 10. Organisasjonsplan 11. Valg Etter møtet er det åpent for orienteringer

4 Saker til behandling (møteplanens pkt 7) 1. Lovendring (herunder innsendte forslag) 2. Endret reglement (herunder innsendte forslag) 3. Store prosjekt 4. Bladabonnement (herunder innsendte forslag) 5. Sikkerhetsplan og Miljøplan orientering Ingen saker er innmeldt

5 Forretningsorden : Årsmøtet følger møteplanen og behandler sakene i omforent rekkefølge Kun saker som er lovlig innmeldt kan besluttes Ordstyrer kan begrense taletiden og begrense antall innlegg til 1 pr person En forslagsstiller har rett til replikk til hvert innlegg og ett avsluttende innlegg

6 Lovendring Nåværende 19b har følgende ordlyd: " Foreningen skal ha en Havnekomité som består av en leder (som også velges som Havnesjef i Styret), og fire komitémedlemmer. Komitémedlemmene er valgte bryggesjefer. Havnekomitéen utfører arbeidsprogram besluttet av årsmøte og er ansvarlig for drift og vedlikehold i havn. Havnekomitéen organiserer prioriterte oppgaver. Alle medlemmer i Havnekomitéen velges for to år. Bryggesjefer for Seilforeningen 1928s anlegg i Breivik. Havnekomitéen skal etterleve iht gjeldende Reglement for Seilforeningen 1928 ". Styrets erfaring i 2014 har vært at organisering av arbeidet i samsvar med 19b ikke alltid er hensiktsmessig. Styret ønsker at foreningen ikke skal være bundet av en slik bestemmelse og setter derfor fram følgende forsag: "Nåværende 19b strykes." Dersom styrets innstilling ikke oppnår det nødvendige 2/3 flertall i årsmøtet, setter styret fram følgende forslag: "Nåværende 19b erstattes med: Foreningen kan ha en havnekomité som velges av styret og som står for vedlikeholdsprosjekter og nye prosjekter i havnen. Havnesjefen leder komiteen."

7 Seilforeningen 1928 v/ Styret FORSLAG TIL ÅRSMøTET 2OT5 Vi tillater oss å fremme følgende forslag til årsmøtet: Vedr. $19b LOVENDRING Havnekamiteen. Dersom nåværende $19b blir vedtatt strøket, foreslås følgende: Nåværende $Igb erstattes med styrets alternative forslag til paragraf. Motivering: En havnekomite vil kunne styrke og avlaste havnesjefen i hans arbeid til foreningens beste. Paragrafen vil således også være framtidsrettet, idet dagens behov (.fr. styrets negative primærforslag om stryking) ikke nødvendigvis vil være det samme når nye - og kanskje uerfarne - havnesjefer tiltrer. Vedr. REGLEMENT FOR SF Tildeling av båtplass 2.9 Følgende formulering foreslås strøket: * som hovedregel u. Motivering: Tidligere praksis har vist at å utvise skjøtur i denne sammenheng kan falle uheldig ut. Et eksakt krav (max 30 fot) vil lette havnesjefens og styrets behandling av søkiader. Erfaring viier at bruk av slippen krever nødvendig manøweringsrom, det samme gietaer også i den dagligi manøvrering ut og inn i båtplassene Følgende tillegg foreslås: Båtplassenes bredde økes med I0-20 cm på B-brygga. Motivering: Erfaring viser at båtenes størrelse og økte vindfang til tider resulterer i at belastningen på fortøyningsannene lfrl ufo{oldsmessig stor, noe som også rr*lt"r., i skader og hurtigere utsfifting! av armene. Qelder ikke minst vinterstid når båter blir dekket til med store preseiningei Punktet foreslås gitt følgende formulering: Styret kan ved behov omplassere båter i haynen. Før slik omplassering utfbres, skøl det være enighet mellom alle berørete parter, og det skal øs hensyn til medlemsønsiennitet. Styret skal tilstrebe en optimal utnyttelse av havnen. Motivering: Styret har ved gientatte anledninger forsøkt å fi full kontroll over båtplassene, men en slik ordning blir ikke mer riktig av den grunn. Det vil være helt urimelig at fordi om et medlem har anskaffet seg - eller ønsker å anskaffe seg - en større båt enn vedkommendes tildelte plass tillater, så skal et annet medlem måtte avgi sin eventuell "gode" plass til vedkommende under tvang, og dette uten hensyntagen til ansiennitet i foreningen. Forholdet synes å være særlig aktuelt i ytre trå. 5. Slipp, mastekran og annet utstyr 5.8 Følgende tillegg foreslås: Uts\r som brukes under slipping, tillqtes midlertidig plassert i slippverlcstedet (på kaien) mens arbeidet pågår. Motivering: Slippverkstedet ble i sin tid faktisk oppført for bl.a. å kunne dekke behovet for plassering av arbeidsmateriell under slipping.

8 6. Opplagsplassen 6.5 Følgende tilføyelse foreslås: ' Påhengsmotorer, bensintanger og propanflasker Motivering: Qelder spesielt behov for vinterlagring. 10. Awik og endring 10.3 Følgende tillegg foreslås: Det skal varslesfør utstyr av større verdi blirfjernet. Slih utstyr sftal være merket med eiers rurw og tlf.nr. Motivering: Foreningen kan komme i et ansvarsforhold dersom verdifulle gjenstander uten videre blir kastet. En slik handling vil også oppleves fullstendig urimelig for et medlem som ikke får noe som helst forhandsvarsel. Vedr. MILJøPLAN FOR SEILFORENINGEN 1928 Aufallshåndtering 4. avsnitt: Avsnittet foreslås gitt følgende formulering: Ved omfattende fierning av bunnstoffitør:- tilstand, f eks. ved sandblåsing, eller ved omfattende sliping av plast, skal avfallet samles opp og leveres som spesialavfall. Ved sliw arbeid skal båten være tildekket slik at nærstående båter iktrre btir tilgriset ellerfår skader. Underlaget skal ogsa være tildekket. Motivering: Tildekking vil hindre spredning av avfallsstoffer og gjøre oppsamting og rengjøring enklere. Det vises også til tidligere dårlige erfaring med slikt arbeid på opplagsplåssen utin tildikting. VedT. ÅnsEnonNEMENT PÅ SEILMAGASINET Det foreslås følgende: Årsabomrement på Seilmagasinet videreføresfor medlemmer som ønsker det. Motivering: Besparelsen for interesserte medlemmer er betydelig. Ordningen skulle heller ikke medføre vesentlig merarbeid for den av foreningens tillitsvalgte som skal administrere den. Stavanger, 9. februar 2015 Liebich Frode an Monstad

9 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18. mars 2014 Forslag19. januar, til behandling i Årsmøte 24. februar Omfang og ansvar 1.1 Båthavnen omfatter det området på land og sjø med installasjoner og bygninger som disponeres av Seilforeningen Reglementet gjelder for hele båthavnen. 1.2 Drift og vedlikehold av båthavnen, med unntak av Klubbhuset, ivaretas av havnesjef som står ansvarlig overfor Styret. Styrets nestleder har tilsvarende ansvar for Klubbhuset. 1.3 Hvert medlem og bruker har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen. Foreningens utstyr og bygninger skal brukes på en riktig og respektfull måte, slik det er tiltenkt. Mangler og skader skal snarest meldes til styret. 1.4 Båteiere plikter å holde ansvarsforsikring. 1.5 En forutsetning for dette reglementets gyldighet er at foreningens avtaler med Stavanger kommune opprettholdes. 2. Tildeling av båtplass 2.1 Foreningens styre tildeler båtplass i havnen. 2.2 Det bare anledning til å tildele og opprettholde plass for seilbåter, dvs. båter med seil som hovedfremdriftsmiddel, såfremt plassen er egnet for seilbåt. 2.3 Båtplass kan kun tildeles et medlem i foreningen og for båt i eget eie. Firma, organisasjoner og lignende kan ikke tildeles båtplass. Egne regler gjelder for sameie, se nedenfor. 2.4 Det er kun tillatt med én båtplass per medlem.

10 2.5 Et medlem som ønsker båtplass, søker om dette til styret, med nødvendig informasjon om båten. Ved første-gangs søknad om båtplass i SF1928 betales et ventelistegebyr i samsvar med foreningens prisliste. 2.6 Tildeling av båtplass skjer på grunnlag av medlemsansiennitet og passende båt til plassen. 2.7 Medlemsansiennitet som grunnlag for prioritering av båtplass, regnes som antall år og dager med sammenhengende medlemskap i SF1928. Medlemsskapet regnes fra dato for mottak av første innbetaling av medlemskontingent. Ved usammenhengende medlemskap tapes ansienniteten for periodene før det siste avbrekket i medlemskapet. 2.8 Båtplass tildeles etter innstilling fra havnesjefen. Innstillingen skal inneholde en vurdering av egnethet, dvs. om båten passer til en ledig plass med hensyn til lengde, bredde og dypgående, og eventuelt skroghøyde, vekt, hindringer i havnen eller andre praktiske forhold. Styret kan også finne en båt uegnet fordi innplasseringen ikke er forenlig med foreningens lov og formål. 2.9 I indre havn, dvs. innenfor indre molo, skal det som hovedregel ikke plasseres båter over 30 fot eller båter som kan hindre havnens funksjon Bredden på en båtplass er normalt lik båtens maksimale bredde pluss 80 cm i indre havn eller 90 cm i ytre havn, målt fra midt til midt av utrigger/fortøyningsbom Fra den dagen et medlem blir tilbudt båtplass eller skifte av båtplass, gjelder en frist på 2 uker for å akseptere tilbudet og 12 måneder for å plassere egen båt på den tildelte plassen, hvis ikke mistes tilbudet. Tilbud må aksepteres skriftlig. Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller Tildelt og målt plass gir grunnlag for fakturering av bryggeavgift Båtplassen skal betales fra den dato tilbudet aksepteres Båteier som ønsker å skifte båt på sin tildelte plass, må søke styret som vurderer egnethet. Godkjenning må foreligge før ny båt ankommer havnen Medlemmer som ønsker å bytte båtplass i havnen, må søke styret som godkjenner bytte basert på medlemsansiennitet og egnethet Styret kan ved behov omplassere båter i havnen. Før slik omplassering utføres skal det tilstrebes enighet mellom alle berørte parter. Styret er ansvarlig for optimal utnyttelse av havnen Styret fører liste over medlemmer som venter på båtplass, både for nykommere i havnen og for bytte av båtplass. Alle som er oppført på venteliste må bekrefte sin interesse innen 31. desember hvert år. I god tid før 31. desember vil styret sende påminnelse. Dersom en ikke bekrefter sin interesse etter å ha mottatt påminnelse, faller en ut av listen.

11 2.18 Styret fører liste over medlemmer som har fått tildelt båtplass med tildelingstidspunkt, båtens registreringsnummer og spesifikasjoner, og med angivelse av båtplassen med bredde og andre data Båteier skal kunne dokumentere sitt eierskap gjennom registrering hos Norges Seilforbund eller i andre registre, og i tillegg med gyldig forsikringsbevis Både ventelister og liste over tildelte båtplasser skal være tilgjengelig for medlemmene og Stavanger kommune Endring av boligadresse, e-postadresse og telefonnummer må uten opphold meldes til styret. Dette gjelder også spesifikasjoner for ny båt, nytt seilnummer eller annet registreringsnummer Båtplass tapes dersom den som har fått tildelt plassen ikke har benyttet plassen til egen båt i 1 år. Båtplass tapes også ved oppsigelse eller om medlemskapet opphører. Styret kan gjøre unntak i særlige tilfelle, for eksempel ved seiltokt av lengre tids varighet Når en båtplass midlertidig ikke er i bruk, for eksempel ved ferieseilas eller ved at båten ligger i opplag på land, kan styret leie fram plassen. Båteiere har ikke anledning til selv å drive framleie eller utlån av båtplass. Ved planlagt fravær ut over to uker skal båteier varsle havnesjefen om at båtplassen kan benyttes av andre. Ved tidlig tilbakekomst må havnesjefen varsles. Båteier har da rett på å få plassen tilbake Arve-berettigede i rett linje, ektefelle/samboer/foreldre/barn kan etter søknad til styret overta et medlemskap med rett til å beholde tildelt båtplass i båthavnen. Styret skal hjelpe til med en slik søknad. Medlemsansiennitet i foreningen kan ikke arves Hvis en båt har flere eiere, skal det registreres en hovedeier som er ansvarlig for båtplassen og som bærer alle plass-innehaverens forpliktelser. Foreningen forholder seg til hovedeieren. Medeiere må være medlemmer av SF1928. Medeiere som ønsker å overta båt fra hovedeier, må søke båtplass etter samme regler som andre søkere. 3. Bruk av båtplassen 3.1 Tildelt båtplass medfører ansvar for riktig bruk. Den enkelte båteier skal føre tilsyn med plassen og se til at den blir vedlikeholdt. Flytelementer og fortøyninger skal holdes rimelig fri for tare og annen marin vekst. Reparasjon av skader og nødvendig arbeid som båteier ikke kan utføre selv, må meldes til havnesjefen. 3.2 Båten skal holdes fortøyd på skikkelig og sikker måte, bl.a. for å unngå skade på havneinnretninger og andre båter. Fortøyningene skal innrettes etter eventuelle pålegg fra styret Fortøyningene skal være utstyrt med fjæring. Ved fortøyning i fast brygge, skal fortøyningene foran være festet i bryggen og ikke i utrigger.

12 3.4 Ved tilkopling av landstrøm eller under opplag skal det brukes elektriske kabler med ledningstverrsnitt minst 2,5 mm² og isolering for utendørs bruk. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 500W. Landstrømkabel skal gå direkte fra båten til foreningens koplingspunkt, uten at kabelen skjøtes slik at fukt kan komme til. Kabelen skal ikke surres rundt utriggere eller festes på en måte som gjør at den kan komme i klem og bli utsatt for påkjenninger eller falle i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Strømboksen skal holdes låst. 3.5 Det er ikke adgang til å seile inn og ut av havnen så fremt båten har fremdriftsmaskineri. 4. Båter som ikke har båtplass 4.1 Joller og 2,4mR-båter skal oppbevares på områder styret har bestemt og slik havnesjefen anviser. 4.2 Alle joller skal registreres og merkes med tildelt nummer. Liste med jollenummer, eiers navn, telefonnummer, bryggeplass og båthavn skal slås opp i slipphuset og verkstedrommet ved slippen. 4.3 Styret tildeler plass i jollehuset for joller inntil 10 fot etter skriftlig søknad på basis av medlemsansiennitet. Styret fører liste over tildelte plasser og venteliste. Det tildeles maksimalt én jolleplass i jollehuset pr. seilbåt i havnen. 4.4 Dørene i jollehuset skal holdes låst. 5. Slipp, mastekran og annet utstyr 5.1 All bruk av foreningens utstyr så som vognslippslipp, mastekran, verktøy m.m. skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier og den som skal operere slipp og mastekran, må ha gyldig egenerklæring før bruk. 5.2 Bruk av slippen forhåndsbestilles i samsvar med gjeldende prosedyre. (Se foreningens hjemmeside.) Foreningens slipp er fortrinnsvis for foreningens medlemmer. Ikke-medlemmers bruk av slipp må avtales med havnesjef på forhånd. 5.3 I tiden 15. mars 1. juli er slippen prioritert for båter med fast plass i havnen, hver med 1 slipping. 5.4 En ordinær slipping kan vare inntil 3 døgn. 5.5 Foran regattaer har deltakerbåter rett til å benytte slippen for bunnspyling, mellom ordinære slippinger, mot rimelig forhåndsvarsel til neste ordinære slipper.

13 5.6 Hvis bestilt slipptid ikke skal benyttes, må bestillingen kanselleres hos havnesjefen og strykes i slippkalenderen så snart som mulig og neste person på listen eller ventelisten søkes varslet direkte. Det er anledning til internt bytte av bestilt slipptid. Dette skal dokumenteres i slippkalenderen. 5.7 Betalingskrav for slipping gjelder for båter uten fast plass i havnen selv om den bestilte tiden ikke benyttes, såfremt avbestilling ikke er meldt til havnesjefen to uker i forveien. 5.8 Private eiendeler skal ikke lagres i slippverkstedet eller slipphuset. 5.9 Ved bruk av mastekran plikter brukeren å påse at belastningen iht. merket «total last» ikke overstiges. 6. Opplagsplassen 6.1 Ved vinteropplag og/eller vårpuss organiserer havnesjef land- og sjøsetting av båter med mobilkran. Dato for dette fastsettes av styret og kunngjøres i god tid på foreningens nettside og ved oppslag i Breivik. Båteiere skal klargjøre båt, krakker og støtter i god tid før landsetting. Etter landsetting skal båteieren selv sørge for at opplagskrakken er sikret med skråstropper og at båten står trygt. 6.2 Opptak og sjøsetting med mobilkran, oppstilling og opplag på land skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier må ha gyldig egenerklæring før operasjonene tar til. 6.3 Opplagsplassen og utstyrskonteinerne disponeres og brukes slik det bestemmes av styret og anvises av havnesjefen. 6.4 Private båttilhengere kan oppbevares på foreningens område etter skriftlig avtale med havnesjef. 6.5 Utstyrskonteinere skal ikke brukes til oppbevaring av private eiendeler med mindre dette er seilbåtutstyr av typen seil, kalesjer, spinnakerbommer etc. som må ryddes ut av seilbåt før regatta eller seilas. Konteiner 1 er for foreningens utsyr og materiell. Påhengsmotorer og bensintanker kan etter avtale med havnesjef plasseres i konteiner 2. Konteiner 3 er for regattautstyr. 7. Klubbhuset 7.1 Medlemmene kan benytte klubbhuset når dette ikke kolliderer med møter eller andre foreningsbestemt arrangement. 7.2 For å kunne benytte klubbhuset til lukkede arrangement, må styret søkes om tillatelse.

14 7.3 Røyking i klubbhuset er ikke tillatt. 7.4 Klubbhuset skal ikke brukes til oppbevaring av privat utstyr. 8. Dugnad 8.1 Alle som har båtplass i havnen plikter å delta i dugnad etter foreningens bestemmelser. 8.2 For dugnad på klubbhuset kan alle medlemmer pålegges dugnadsplikt. 9. Sikkerhet og miljø 9.1 Som rettledning for all aktivitet gjelder foreningens Sikkerhetsplan og foreningens Miljøplan. (Se foreningens hjemmeside) 9.2 Brukerne skal, før arbeidet tar til, gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for vognslipp og mastekran og for bruk av opplagsplassen. 9.3 For å operere vognslipp og mastekran kreves særskilt opplæring. 9.4 Medlemmene skal holde seg oppdatert om hvilke regler som gjelder for tømming av søppel og deponering av spillolje og annet miljøbelastende avfall. 9.5 Det er forbudt å lense bunnvann som er forurenset av olje. 9.6 Ved bruk av båttoalett i havnen skal septiktank være lukket mot sjø. 9.7 Det skal ikke kastes noe miljøbelastende over bord i Breivik, under arrangementer og regattaer gjennomført av SF1928, eller av medlemmer eller deltakere for øvrig. 10. Avvik og endring 10.1 Styret avgjør tvilstilfeller ved praktiseringen av reglementet. Styret kan også gjøre avvik når spesielle forhold tilsier det Brudd på reglementet eller andre bekjentgjorte bestemmelser kan medføre tap av båtplass eller bortvisning fra havnen Umerket, privat utstyr som er etterlatt eller ureglementert lagret, kan bli fjernet uten varsel For skyldig betaling eller for skade som voldes, kan styret sende regningen til inkasso og sette en båt på land for båteieres ansvar, regning og risiko.

15 10.5 Reglementet kan endres ved vanlig flertall på årsmøtet.

16 Faglig Råd for Småbåtforeninger i Stavanger Kommune Stavanger 10/02/2015 Seilforeningen 1928 Postboks 1573, 4014 Stavanger v /Styrets leder Stig Gard Paulsen Kopi : Stavanger kommune, v/ Bymiljø og utbygging ENDRING AV HAVNEREGLEMENT Viser til deres søknad om godkjennelse av endring i havnereglement for Seilforeningen 1928, datert 19. Januar Faglig råd Småbåthavner, har hatt det foreslåtte havnereglement til behandling som sak 10 i møte den 10. Februar Stavanger formannskaps vedtatte grunnleieavtale, driftsavtale og handlingsplan gjelder for alle kommunale småbåthavner i Stavanger kommune, og er dermed de styrende avtaler for foreningene når det gjelder drift og leie av grunn til småbåthavn. Vi kan ikke se at det foreslåtte havne reglementet er i strid med overnevnte avtaler. Er det allikevel noe vi har oversett, og det er motstrid mellom bestemmelser i enkelte av de ovennevnte avtaler og havnereglementet, er det de signerte avtaler og handlingsplan som går foran bestemmelser i havnereglementet. Faglig Råd finner det foreslåtte havnereglement i overensstemmelse med vedtatt forvaltings regime, handlingsplan, grunnleieavtale og driftsavtale. Faglig råd godkjenner derfor havnereglementet og tilrår derfor at Stavanger kommune også godkjenner søknaden om å godkjenne vedtektene i tråd med innsendt endrings forslag. Havne reglementet er et omfattende dokument og vi ber om at foreningen tilkjennegir eventuelle endringer i dokumentet ved senere endringer, for eksempel etter årsmøte, slik at vi unngår å måtte ta hele dokumentet opp til ny behandling. Med vennlig hilsen For Faglig Råd Småbåtforeninger i Stavanger Kommune Terje Løland Leder Faglig Råd for småbåtforeninger i Stavanger Kommune.

17 Bymiljø og utbygging Park og vei Seilforeningen 1928 v/stig Gard Paulsen Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: / /15 SEILFORENINGEN GODKJENNING AV ENDRET REGLEMENT Viser til deres søknad om godkjennelse av endring i havnereglement, miljøplan og sikkerhetsplan, mottatt 18 januar Stavanger formannskaps vedtatte grunnleieavtale, driftsavtale og handlingsplan gjelder for alle kommunale småbåthavner i Stavanger kommune, og er dermed styrende avtaler for dere, når det gjelder drift og leie av grunn til småbåthavn. Vi kan ikke se at forslag om vedtekts endringer i Seilforeningen 1928, er i strid med overnevnte avtaler. Vi godkjenner dermed innsendte søknad om endring i havnereglement, miljøplan og sikkerhetsreglement. Er det noe vi har oversett, vil det alltid være de signerte avtaler og handlingsplan som går foran Seilforeningens reglement og planer. Vi ønsker dere lykke til med årsmøte og videre drift i havnen. Med hilsen Torgeir Esig Sørensen park- og veisjef Jostein Tverdal seksjonsleder Stein Bethuelsen saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Postadresse Telefon Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Løkkeveien 99 Org.nr. NO

18 Forslag til nytt reglement. Alternativ til styrets forslag. Fra Marthon Michaelsen: Ønsker at styret skal opplyse om at det er venteliste på jolleplass. Etter en behovsundersøkelse (ved hjelp av skjema eller lignende) skal styret ha myndighet til å omfordele tildelte plasser. Manglende svar på behovsundersøkelsen kan resultere i at plassen blir tildelt andre på ventelisten. Styrets forslag til nytt punkt 4.3 gis følgende tillegg: Tildelt plass skal primært benyttes til jolle som blir brukt gjennom sesongen. Når det oppstår venteliste, kan styret omfordele jolleplass basert på historisk anvendelse og behov for plassen i jollehus.

19 Konteineroverbygg Fasade mot opplagsplassen 4 konteinere Overbygg i treverk/takplate Ytre skyvedører Mellomrom for lagring og verksted Estetisk utforming Gjennomføres i 2015 Total pris ca. kr

20 Konteineroverbygg Regattaseil Regattaustyr Motorer Privat utstyr Regattaseil Opplagsmateriell Lager Privat utstyr Seiltørke m/lufting Verksted 2,4mR Lager bryggeutstyr

21 Konteineroverbygg + Konteinerne trenger overflatebehandling + Nåværende situasjon uestetisk, temporært preg + Kommunen legger vekt på orden + Regattakonteineren er sprengfull + 2,4mR får hjelp i sitt behov - Øket vedlikehold - Investering Vedtak: Styret arbeider for å gjennomføre konteineroverbygg-prosjektet i løpet av 2015 i samsvar med årsmøtets prioritering

22 Bladabonnement. Årsmøtet i 2014 vedtok at foreningen skulle inngå avtale om kollektivt abonnement på Seilmagasinet, som er offisiell samarbeidspartner til Norges Seilforbund. På bakgrunn av dette ble en avtale inngått med Norsk Maritimt Forlag AS sommeren 2014 om levering til medlemmenes postadresse den første årgangen med 9 nummer til kr 225 (ordinær pris kr 769) og med første bladleveranse 11. september. Styret ønsker å avslutte ordningen, fordi: 1. Styret registrerte betydelig uro blant en del medlemmer da ordningen ble iverksatt. Det ble fremholdt at ordningen var lovstridig. Ordningen ble lagt til grunn for utmelding fra foreningen. 2. Styret har hatt mye strev med å administrere avtalen, blant annet for å imøtekomme krav fra medlemmer som ikke ønsket å delta i ordningen. Arbeidsmengden står ikke i rimelig forhold til foreningens fordeler. 3. Både årsmøtets vedtak og avtalen med bladforlaget forutsetter et kollektivt abonnement og ikke en samling individuelle/private abonnement. Nåværende praksis er ikke i samsvar forutsetningene og kan ikke fortsette. Styrets innstilling til vedtak: Foreningens avtale med Maritimt Forlag om kollektivt abonnement av Seilmagasinet (eller Seilas) sies opp.

23 Bladabonnement. Alternativ til styrets forslag. Fra Frode Sjøthun: Leder - Stig Gard Paulsen - har presentert fine innlegg i SEILmagasinet og fremmet SF28 og distriktet på en flott måte. Seilmagasinet innholder mye nasjonalt seilstoff, nasjonale regattaer, vår kyst, fjorder, havner og farvann. Praktiske tips og gjøremål. Det skal fremstå som hele Norges seilblad. Avtalen innebærer gunstig års pris på Seilmagasinet, vi har tilgang til påmeldingstjeneste og "regattapakke", med egen regattaside, "live news", seilblogg og en egen foreningsside. Medlemmer har anledning til å reservere seg fra abonnementet. Totalt utgjør et årsabonnement nå 8 nummer for kr.200,-. Ordinær pris er kr.769,-. Medlem sparer kr.569,-. Stavanger Seilforening har av hovedstyret nå godkjent tilsvarende avtale. Det vises til åsmeldingen for Stavanger Seilforening på SS sin hjemmeside (Krabben 2015). Foreslår: SF28 viderefører inngått avtale med NMF.

24 Sikkerhetsplan for Seilforeningen 1928 Vedtatt av styret 18, januar Formål Seilforeningens virksomhet i Breivig skal utføres under hensyn til person-sikkerhet og risiko. Ulykker og personskader kan ikke aksepteres. Denne planen skal bidra til at dette oppnås. Planen er i samsvar med Stavanger kommunes «Handlingsplan for småbåthavner», de forpliktelser som foreningen har påtatt seg gjennom sine avtaler med kommunen og øvrige krav som stilles til virksomheten. Bruk av området Området skal brukes i henhold til målsettingen om å fremme seilsport og seiling som fritidsaktivitet. Foreningens medlemmer kan ha sine båter i havnen samt drive vedlikehold av båtene og annen tilknyttet aktivitet. Området skal være åpent for allmenn ferdsel i samsvar med avtale med grunneier, Stavanger kommune. Medlemmene har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen. Et velordnet område bidrar til respekt for reglement og bestemmelser og er viktig for holdningen til sikker bruk. Båtplassen Fortøyning av båter, av- og ombordstigning, lasting og lossing av varer, vask og vedlikehold på båten mens den ligger fortøyd, er alle aktiviteter som også innebærer fare for fall- og klemskader og at personer faller i vannet. Det viktigste forebyggende tiltaket er at foreningen bidrar til en grunnleggende holdning til forsiktighet og årvåkenhet ved slike aktiviteter. Den enkelte båteier har ansvar for at egen båtplass holdes ved like med henblikk på personsikkerhet. Dette er et vilkår for å inneha en båtplass og er inntatt i reglementet. Fester som har løsnet, bryggebord som er råtnet osv. må repareres slik at alle konstruksjonene ved båtplassen har sin nødvendige styrke og tiltenkte funksjon. Nødvendig arbeid som den enkelte båteier ikke kan utføre selv, meldes til havnesjefen. Felles brygger Det plasseres redningsbøye eller tilsvarende innen rimelig avstand fra enhver båtplass. Disse etterses årlig. Ved servicebryggen, som kan være vanskelig å entre for person som faller i vannet, er det montert en entringsstige. Alle brygger skal ved behov spyles rene for grønske for å forebygge fallskader.

25 Havnen skal kunne fungere som nødhavn, bruken må innrettes etter dette. Båter kan ikke ligge ved servicebryggen over lengre tid. Vognslipp og mastekran Bruk av disse innretningene innebærer trekking og løfting med store krefter. Det er avgjørende for sikkerheten at operatøren kjenner til riktig bruk og har forståelse for faremomentene. For å ivareta dette, krever foreningen at operatøren har avgitt en skriftlig egenerklæring som innebærer erkjennelse av ansvar og bekreftelse på tilstrekkelig opplæring og kjennskap til rett bruk. Egenerklæringen må fornyes etter en nærmere angitt gyldighetsperiode (p.t. 4 år). Opplæring skjer gjennom havnesjef eller en annen kompetent person. Også båteier skal avgi egenerklæring som bekrefter forståelse for faremomentene. Foreningen kan avvise båter som ønsker bruk av vognslipp eller mastekran når vekt eller andre forhold medfører risiko. Havnesjefen står for periodisk tilsyn av heisespill, kabel, slippvogn og mastekran med henblikk på sikkerhet ved bruk. Noen viktige regler: Ingen skal bevege seg på nedsiden av slippvogn mens den er i usikret stilling. Ingen oppholder seg på oppsiden av slippvognen annet enn for rask passering, så lenge det er strekk i kabelen. Veien skal være sperret så lenge slippvognen befinner seg på oppsiden av veien i usikret tilstand. Arbeid på båt som står på slippvogn skal ikke utføres mens vognen er usikret. Mastekran skal ikke benyttes for last med større vekt enn påmalt begrensning (p.t. 200 kg) Vinteropplag og vårpuss. Heising av båter med mobilkran og oppstilling i opplagskrybber innebærer store krefter som kan få alvorlige konsekvenser ved uhell. Seilforeningen legger derfor vekt på at disse operasjonene ledes av en kompetent person. Det er likeledes viktig at personell som deltar, er forberedt, forstår operasjonene en deltar i og respekterer ledelsen for operasjonen. Det kreves egenerklæring av båteier. Selskapet som opererer mobilkran står ansvarlig for eget utsyr og bruken av dette. Grensesnittet mellom mobilkranoperatørens og foreningens ansvar og utsyr skal være avklart. Båteier har ansvar for at båten stilles opp på en riktig og sikker måte på opplagsplassen. Hjelp kan søkes hos havnesjefen, den som leder heiseoperasjonene eller annet kompetent personell. Anvisninger som blir gitt må følges. Feilaktig oppstilling av båten eller feil bruk av materiellet kan føre til båtvelt og ulykker. For å styrke sikkerheten ved operasjonene og riktig bruk av utstyret, vil foreningen vanligvis arrangere et forberedende møte forut for heiseoperasjonen. Noen viktig regler:

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

Reglement for seilforeningen 1928

Reglement for seilforeningen 1928 Styrets forslag til Reglement for seilforeningen 1928 Reglementet er vedtatt 25. mars 1984 og oppdatert 25. oktober 1993, 25. november 1998, 25. januar 2006 og 15. mars 2011. (Forslaget er basert på nåværende

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

I tillegg til mandatet kommer følgende problemstillinger styret mener lov- og reglementskomiteen må ta hensyn til:

I tillegg til mandatet kommer følgende problemstillinger styret mener lov- og reglementskomiteen må ta hensyn til: Oppdatering av lov og reglement for Seilforeningen 1928 Mandat: Dere, med Espen som leder, er oppnevnt som lov- og reglementskomité for Seilforeningen 1928. Mandatet er å følge opp sakene 6a og 6b fra

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Estimerte timer 705. Utførte timer Totalt 238. Utførte Krav timer 168. Kostnader Verktøy 0. Kostnader Materiell 10 731. Kapasitet timer 550

Estimerte timer 705. Utførte timer Totalt 238. Utførte Krav timer 168. Kostnader Verktøy 0. Kostnader Materiell 10 731. Kapasitet timer 550 Dugnad - 01.04.2013-01.04.2014 Estimerte timer 705 Utførte timer Totalt 238 Utførte Krav timer 168 Kostnader Verktøy 0 Kostnader Materiell 10 731 Kapasitet timer 550 Differanse -383 Fakturerbare timer

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Reglement for Hylla marina

Reglement for Hylla marina Reglement for Hylla marina Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:30:00 Filreferanse: Reglement

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER

HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER 1. Innledning... side 2 2. Miljø 2.1 Miljøplan 2.2 Avfallshåndtering og spyle-plass 2.3 Miljøinformasjon 3. Kvalitet 3.1 Universell utforming 3.2 Belysning i båthavn

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

LOVER FOR ARNA MOTORBÅTLAG. Foreningens navn er Arna Motorbåtlag. Lagets sete er Festtangen i Arna.

LOVER FOR ARNA MOTORBÅTLAG. Foreningens navn er Arna Motorbåtlag. Lagets sete er Festtangen i Arna. Lover, reglement og instrukser for Arna Motorbåtlag Ajourført pr. april 2007 LOVER FOR ARNA MOTORBÅTLAG Foreningens navn er Arna Motorbåtlag. Lagets sete er Festtangen i Arna. 1 Båtlagets formål er å opparbeide

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsmelding for 2010. Styret Styret i Seilforeningen 1928 har i 2010 hatt følgende sammensetning:

Årsmelding for 2010. Styret Styret i Seilforeningen 1928 har i 2010 hatt følgende sammensetning: Årsmelding for 2010 Styret Styret i Seilforeningen 1928 har i 2010 hatt følgende sammensetning: Formann Varaformann Havnesjef Regattasjef Kasserer Sekretær Styremedlem Bjørn Aage Krane Bjørn Midttun Tor

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter.

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter. Tid: 3. jun kl 1900 Sted: Klubbhuset EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19. MAI 2010 I ordinært årsmøte ble det foreslått å utsette de fleste forslag, siden forslagene var omfattende, og få hadde fått satt seg inn

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Årsmelding for 2012. Styret i Seilforeningen 1928 har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Årsmelding for 2012. Styret i Seilforeningen 1928 har i 2012 hatt følgende sammensetning: Årsmelding for 2012 Styret Styret i Seilforeningen 1928 har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Regattasjef Havnesjef Kasserer Sekretær Styremedlem Stig Gard Paulsen Trond Ferkingstad Terje

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS

HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS HAVNEKONTRAKT FOR LEIE AV KAIPLASS Parter/båt: 1. I forbindelse med leie av kaiplass ved Tønsberg Kystkultursenter(TKS) er det med Loggen kystlag(lk) inngått følgende avtale: Båteier(e):... Adresse: e-mail:

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Revidert 10.03.2010 PRISLISTE FOR ÅBF Kontingent Kr. 300,- Båtplassavgift Liten Kr. 1.000,- Båtplassavgift Mellomstor Kr. 1.500,- Båtplassavgift Stor Kr. 1.750,- Båtplassavgift

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008.

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Årsrapport 2008 Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Styrets sammensetning for 2008 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for Tenvik båtforening

Vedtekter for Tenvik båtforening Vedtekter for Tenvik båtforening Vedtatt av årsmøte 10.04.2007 1 Navn Foreningens navn er Tenvik båtforening. Foreningen er hjemmehørende i Nøtterøy kommune. 2 Formål Foreningens formål er å drift av småbåthavnen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken:

Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken: Holvika kommunale småbåthavns forening Årsmøtet den 30.05.2013, kl 1800. Sted: Grimstad Rådhus. Saksdokument er lagt ut på Grimstad kommunes hjemmeside under linken: http://www.grimstad.kommune.no/tjenester/trafikk-bat-og-samferdsel/bat-og-havn/holvikakommunale-smabatforening/

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2017 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer