MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den kl på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund den 14. januar 2005 Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel TEKNISK: PS 0001/05 05/00042 REFERATSAKER - TEKNISK PS 0002/05 04/00975 GNR. 14, BNR. 136: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -BYGGING AV FRITIDSBOLIG PS 0003/05 04/01437 GNR. 24, BNR : PRIVAT REGULERING SKAIDIÅSEN - 1. GANGS BEHANDLING PS 0004/05 04/01182 REGULERINGSPLAN - REPPARFJORD INDUSTRIOMRÅDE- UTVIDELSE 2. GANGS BEHANDLING NÆRING: PS 0005/05 04/01461 REGIONSBROSJYRE 2005/ "HAMMERFEST- REGIONEN" PS 0006/05 05/00007 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00042 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/05 Utviklingsutvalget REFERATSAKER - TEKNISK Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 SAKSGRUNNLAG: 1. Kvalsund kommune, Teknisk etat. Rapport etter brannsyn Kvalsund sykehjem. 2. Byggtjeneste. Igangsettelse av reguleringsarbeid ved Skaidi Turisthotell. 3. Ulf Mathisen. Deling av grunneiendom gnr. 7, bnr Snorre Sunquist. Melding om bygging av anneks gnr. 4, bnr. 1, fnr Wergeland Halsvik. Bygging av lasteanlegg nr. 2 gnr. 7, bnr. 1, fnr Bjørg Monsen Vars. Bruksendring fra våningshus til fritidsbolig gnr. 23, bnr. 9. Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

5 Sak 0002/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Cicilie Kåsbøll Arkiv: G/B 14/136 Arkivsaksnr.: 04/00975 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0094/04 Utviklingsutvalget Utsatt 0002/05 Utviklingsutvalget GNR. 14, BNR. 136: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - BYGGING AV FRITIDSBOLIG Leders innstilling: Med hjemmel i Pbl 7 gis dispensasjon fra Pbl 17.2 (100-metersbeltet) og for bygging av hytte på egen eiendom som omsøkt. Før tiltaket igangsettes må følgende forhold godkjennes: 1. Statens Vegvesen må godkjenne avkjørsel. 2. Det må fremsendes plan som godkjennes av kommunen for etablering av minimum 2 parkeringsplasser på egen eiendom. Parkeringsplassen må anlegges ihht. Statens Vegvesen krav om avstand til fylkesveg. Parkeringsplassene må opparbeides før bygging kan starte. 3. Det må fremmes søknad om utslipptillatelse ihht. Forurensningsforskriftens 16 for godkjennelse av avløpet. 4. Det må søkes om særskilt ansvarsrett for utførelse av avløpsanlegget. 5. Det må fremlegges en plan for hvordan privat vannforsyning tenkes løst. 6. Tiltaket må tilfredstille kommunale retningslinjer til Pbl 74.2 når det gjelder form og farge. 7. Grunnmurshøyden må ikke overstige 60 cm. Peder Hansen gis lokal godkjenning og ansvarsrett med hjemmel i Pbl 93 for gjennomføring av tiltaket.

6 Sak 0003/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Søknad av fra Annveig Misvær. 2. Brev av fra Kvalsund kommune. 3. Brev av fra Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen. 4. Brev av fra Landbruksforvaltningen i Kvalsund. 5. Brev av fra Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen. SAKSOPPLYSNINGER: Annveig Misvær søker om oppføring av fritidsbolig på egen eiendom gnr.14, bnr.136. Fritidsboligen er planlagt på 33,5 m2 i 1 etg. Det er planlagt innlagt vann og avløp. Bygging medfører etablering av ny avkjørsel fra fylkesvegen. Avkjørsel fra fylkesvegen og parkeringsplasser er ikke inntegnet på situasjonsplanen. Planstatus: Det omsøkte tiltaket ligger innenfor LNF57 i arealplanen. Arealplanen gir adgang til etablering av inntil 3 fritidsboliger i planperioden. Dette er første etablering etter godkjennelse av planen. Lokalisering av spredt bebyggelse i LNF-områdene skal skje i nær tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse og etter uttalelse fra kulturvern- og landbruksmyndighetene. Videre ligger det omsøkte området innenfor 100-metersbeltet, slik at det må gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens (Pbl) Saken er sendt til høring. Innen høringsfristens utløp er det kommet inn følgende uttalelser: Landbruksmyndighetene i Kvalsund: Landbruksmyndighetene i Kvalsund kommune har ingen innvendinger til bygging av fritidsbolig på eiendommen Siretun, gnr.14,bnr.136. Sametinget, miljø- og kulturvernavdelingen: Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner i det omsøkte området. Vi har derfor ingen merknader til søknaden. Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf.lov 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner 8 annet ledd. Finnmark Fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen: Areal- og kulturvernavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket.

7 Sak 0003/05 Skulle det under arbeidet likevel komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, jf. lov om kulturminner av 1978, 8. SAKSVURDERING: Søknaden er i tråd med bestemmelsene i arealplanen for LNF57, og kulturvern- og landbruksmyndighetene har ingen innvendinger til bygging av fritidsbolig på gnr. 14, bnr Plasseringen av fritidsboligen er ikke til hinder for allmennhetens ferdsel i standsonen. Søknaden har følgende mangler: Statens Vegvesen har ikke gitt avkjørselstillatelse fra fylkesvegen Det er ikke inntegnet parkeringsplasser på egen eiendom ihht bestemmelsene i arealplanen. Det er ikke fremmet søknad om utslippstillatelse ihht Forurensningsforskriftens 16. Det er ikke fremlagt plan for hvordan privat vannforsyning skal anordnes. Rådmannens tilråding: Med hjemmel i Pbl 7 gis dispensasjon fra Pbl 17.2 (100-metersbeltet) og for bygging av hytte på egen eiendom som omsøkt. Før tiltaket igangsettes må følgende forhold godkjennes: 1. Statens Vegvesen må godkjenne avkjørsel. 2. Det må fremsendes plan som godkjennes av kommunen for etablering av minimum 2 parkeringsplasser på egen eiendom. Parkeringsplassen må anlegges ihht. Statens Vegvesen krav om avstand til fylkesveg. Parkeringsplassene må opparbeides før bygging kan starte. 3. Det må fremmes søknad om utslipptillatelse ihht. Forurensningsforskriftens 16 for godkjennelse av avløpet. 4. Det må søkes om særskilt ansvarsrett for utførelse av avløpsanlegget. 5. Det må fremlegges en plan for hvordan privat vannforsyning tenkes løst. 6. Tiltaket må tilfredstille kommunale retningslinjer til Pbl 74.2 når det gjelder form og farge. 7. Grunnmurshøyden må ikke overstige 60 cm. Peder Hansen gis lokal godkjenning og ansvarsrett med hjemmel i Pbl 93 for gjennomføring av tiltaket. Geir Nesse rådmann

8 Sak 0003/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: G/B 24/1 Arkivsaksnr.: 04/01437 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/05 Utviklingsutvalget GNR. 24, BNR : PRIVAT REGULERING SKAIDIÅSEN - 1. GANGS BEHANDLING Leders innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Utviklingsutvalget at reguleringsplan for Skaidiåsen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, med følgende merknader: 1. Tomtene 30, 31, 32 og 33 skal benyttes til boligtomter og tas ut av planen 2. Tomtene 15, 22 27, 7, 14 og 21 samt deler av 26 og 29 tas ut av planen og området legges ut som friareal. 3. Det må innreguleres 0.5 gjesteparkeringsplasser pr hytte, og disse må fordeles bedre i feltet, slik at avstanden til den enkelte hytte ikke blir for stor. 4. Det må anlegges gangstier ut til friområdet fra de enkelte veier.

9 Sak 0003/05 SAKSGRUNNLAG: 1.Reguleringsplan for Skaidiåsen, datert Reguleringsbestemmelser datert Brev av fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark. 4.Brev av fra Finnmark fylkeskommune, Areal og kulturvernavdelingen. 5.Brev av fra Statens vegvesen, Region nord. 6.Brev av fra Kvalsund Naturforvaltningsutvalg. 7.Brev av fra Landbruksmyndighetene i Kvalsund kommune. 8.Brev av fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. 9.Brev av fra Statsskog. 10.Brev av fra Arvid J. Solberg (nabo) SAKSOPPLYSNINGER: I arealplanen fra 1993 var området avsatt til byggeområde. I arealplanen vedtatt av kommunestyret er området avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. Skaidi Utvikling AS søkte i brev av til Kvalsund kommune om å få gjøre en privat regulering på gnr.24 bnr og deler av statsgrunn, og fikk i brev av tillatelse til dette. Skaidi Utvikling AS varslet oppstart av reguleringsarbeidet Varsel til sektormyndigheter og øvrige berørte parter ble også sendt I forhåndskonferanse med kommunen ble omfanget belyst, og retningslinjer gitt. I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeidet kom det inn følgende uttalelser: Reindriftsforvaltingen Vest-Finnmark: Områdestyret viser til arealplanen for Kvalsund kommune. Området er regulert til fritidsbebyggelse samtidig som det også er et sommerbeite for Rbd 21 Gearetnjarga. Unødige gjerder og stengsler som hindrer reinens naturlige trekk i området må av den grunn begrenses til det minimale. Det vil for alle parter, og ikke minst for framtidige hytteeiere, være til fordel at det opprettes kontakt med berørt reinbeitedistrikt for valg av løsninger som bidrar til at reinens naturlige trekk i området ikke forringes vesentlig. Det er tatt med i reguleringsbestemmelsene at det ikke er tillatt med inngjerding av tomtene

10 Sak 0003/05 Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen: Planfaglige innspill: Vi ønsker at reguleringsforslaget sier noe om fysisk plassering, størrelse og utforming av hyttene. Forslaget bør skille klart mellom eksisterende og nye (planlagte) bygg. Reguleringsformålet byggeområde, fritidsbebyggelse må benyttes til hyttene. Restarealet mellom hyttene som ikke berøres av planleggingen bør reguleres til spesialområde friluftsområde. For mindre områder som skal være felles for hyttene kan det benyttes fellesområder. Det må da angis hvilke hytter disse fellesområdene gjelder for. Det må også utredes behovet for og evt. Løsninger for parkeringsbehov, mulig adkomst til hyttene, samt evt. Løsninger for vann, avløp og strømforsyning. Det bør stilles krav om løsninger for adkomst og parkering skal være på plass før bygging av hytter kan finne sted. Kulturminnefaglig innspill: Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området og har derfor ingen merknader å komme med innenfor det aktuelle planområdet. Skulle det under arbeidet likevel komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, jf. Lov om kulturminner av 1978, 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket. I planen er det satt byggegrense, møne retning er fastlagt og utseendemessig er det også lagt føringer for området. Kommunen har vedtatt retningslinjer til Plan- og bygningslovens 74.2 og disse vil gjelde innenfor planområdet. Det er stilt krav i regulerings bestemmelsene om parkering på egen tomt. Kulturminnefaglig innspill er tatt med i regulerings bestemmelsene. Statens vegvesen: Statens vegvesen tar Deres varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet til etterretning, og ber herved om å få delta aktivt i det videre planarbeidet når det gjelder eventuelle reguleringsformål som byggeområder, trafikkområder, spesialområder og fellesområder. Statens vegvesen er med som hørings instans. Veger som forvaltes av Statens Vegvesen er ikke direkte berørt av reguleringsplanen. Det vil bli utvidet bruk av allerede eksisterende vegkryss ved E6. Kvalsund Naturforvaltningsutvalg: Utvalget har i møte den behandlet saken og fattet slikt vedtak: Utvalget har ingen merknader til reguleringsarbeidet på Skaidi.

11 Sak 0003/05 Landbruksmyndighetene i Kvalsund kommune: Landbruksmydigheten i Kvalsund kommune har ingen innvendinger til omsøkte regulering på Skaidi. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Miljøvernavdelingens innspill: Form og størrelse på hyttene og plassering av disse må gjøres på en slik måte at det medfører minst mulig inngrep i terrenget. Hyttas møneretning bør følge terrenget. Bygninger på tvers av landskapet bør kun unntaksvis tillates, for eksempel der en ønsker tundannelse. Punktfestet anbefales vist som sirkelsymbol på plankartet, og møneretningen bør vises i sirkelen. Terreng med brattere fall enn 1:4 bør ikke bygges ut da veier og hyttetomter vil gi store terrenginngrep. Terrengtilpassing og bevaring av vegetasjon er særlig viktig av hensyn til landskapet og fjernvirkning av byggeområdet. Standard og linjeføring på eventuelle veier innenfor planområdet må tilpasses terrenget. Etablerte stier, løyper og aktivitetsområder må/bør ikke brytes opp eller avskjæres med nye hytter. Dersom sti eller løypetrase må legges om, så må det gjøres på en slik måte at de nye traseene virker like rasjonelle for brukerne som de tradisjonelle stiene. Grønntarealene innenfor planområdet anbefales regulert til spesialområde-friluftsliv. I planfasen er det viktig at vannforsyningen blir sikret på plankartet og gjennom reguleringsbestemmelser. Det er spesielt viktig at det avsettes sikringssoner rundt kildene. Vannkildene bør reguleres til spesialområde vannforsyningskilde med nedslagsfelt. Etter forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. må vannforsyningssystemet godkjennes av Mattilsynet dersom det forsyner minst 50 personer eller 20 enheter, i dette tilfellet hytter Kommunalavdelingen beredskapsseksjonens merknader: Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for naturbasert eller menneskeskapt fare, må det innhentes tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før utbygging vedtas. I reguleringsbestemmelsene er det satt maks bebygd areal lik 150 m2 for hyttetomtene, dette er lik den størrelsen som gjelder for resten av kommunen. Det er også satt at møneretning som hovedregel skal følge kotene i terrenget. Det er også satt grense for max. grunnmurshøyde, mønehøyde og gesims/rafthøyde. Kommunen har utarbeidet retningslinjer til Plan- og bygningslovens Disse retningslinjene og planbestemmelsene skulle ivareta de estetiske forholdene på en tilfredstillende måte. Grøntarealene i planen er regulert til spesialområde-friluftsliv. Topografien i området er som det fremgår av kartet av en slik karakter at det ikke er fare for natur eller menneskeskapt fare som følge av utbyggingen. Det skal utarbeides vann- og avløpsplan for området, og området skal tilknyttes kommunens vann- og avløpsnett.

12 Sak 0003/05 Statsskog: Jordsalgssjefen registrerer at Skaidi Utvikling AS har satt i gang utarbeiding av reguleringsplan for området av Skaidi. Det meste av området som inngår i reguleringsplan er statsgrunn. Statsskog har fått søknad fra flere interessenter på angjeldende område. Jordsalgssjefen har imidlertid ikke tatt endelig standpunkt til hvem av søkerne som skal tildeles arealet. Kommunen har kontakt med Statsskog ang. kjøp av området, for videresalg eller feste.. Arvid J. Solberg (nabo): Disse planer berører min eiendom GNR 24 BNR på den måte at jeg etter avtale med Kvalsund kommune har rett til fri vann og kloakktilknyting. Vann og avløp er lagt i adkomstveg til min hytte og berører GNR 24 BNR Anlegg bygget i nært samarbeid med Kvalsund kommune i til hytte som stod ferdig i Trase for vann/kloakk/vag antydes på vedlagte kart. Jeg går ut fra at dette blir tatt hensyn til ved regulering, og at jeg vil bli holdt informert. Jeg vil også nevne tilførselslinjen for strøm til min hytte som går langs tomtegrensen mot vest, og at jeg er særlig opptatt av at mest mulig av skogen blir bevart, herunder plantefeltet Dahl-skogen. Det er tatt med i reguleringsbestemmelsene at det ubebygde arealet på tomtene skal bevares slik det er i dag. Det skal utarbeides vann- og avløpsplan for området, og i den forbindelse skal det tas hensyn til eksisterende ledningsnett i området. SAKSVURDERING: Området som omfattes av reguleringsplanforslaget ligger mellom tidligere godkjente plan for Skaidi hyttefelt og et område omkring Skaidi turisthotell der Skaidi eiendom har igangsatt regulering. Videre ligger området opp til Hofsethbakken som er regulert til boligformål. Reguleringsplanforslaget legger opp til en høy utnyttelse av området, og når en ser på omkringliggende områder, vil en slik høy utnyttelse av området medføre stor naturinngrep i området. Det må etterstrebes at hyttefeltene ikke blir for store og at det blir grøntarealer mellom feltene. Mellom dette feltet og Skaidi hyttefelt er det m grøntbelte. Dersom en skal oppnå dette mellom Skaidiåsen hyttefelt og den reguleringen som er igangsatt omkring turisthotellet, må omfanget av Skaidiåsen hyttefelt reduseres. Videre er 33 hyttetomter i et sammenhengende hyttefelt for mye. Skaidiåsen hyttefelt bør reduseres som følger: 1. Tomtene 30, 31, 32 og 33 tas ut av planen og reguleres til boligtomter som tillegges Hofsethbakken boligfelt. 2. Videre tas følgende tomter ut av planen: Tomt nr. 15, 22, 27, 7, 14 og 21 og deler av 26 og 29.

13 Sak 0003/05 Dette medfører at Skaidiåsen hyttefelt vil ha 23 hyttetomter. Dette anses å være opp mot det største antallet de enkelte hyttefelt bør inneholde. Planen legger opp til at gjesteparkering skal være på felles parkeringsplasser i feltet. Det må avsettes 0,5 gjesteparkeringsplasser pr. hytte og parkeringsplassene må få en bedre fordeling innen feltet, slik at ikke avstandene fra den enkelte hytte til gjesteparkeringsplassene blir for store. Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene at parkeringsplassene på de enkelte tomter skal være så store at de har plass til bil og henger. I forbindelse med de enkelte veier skal det anlegges gangstier ut til friområdet, fortrinnsvis i enden av hver veg. Rådmannens tilråding: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Utviklingsutvalget at reguleringsplan for Skaidiåsen hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn, med følgende merknader: 1. Tomtene 30, 31, 32 og 33 skal benyttes til boligtomter og tas ut av planen 2. Tomtene 15, 22 27, 7, 14 og 21 samt deler av 26 og 29 tas ut av planen og området legges ut som friareal. 3. Det må innreguleres 0.5 gjesteparkeringsplasser pr hytte, og disse må fordeles bedre i feltet, slik at avstanden til den enkelte hytte ikke blir for stor. 4. Det må anlegges gangstier ut til friområdet fra de enkelte veier. Geir Nesse rådmann

14 Sak 0003/05

15 Sak 0004/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Per Stensøy Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/01182 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0079/04 Utviklingsutvalget /05 Utviklingsutvalget REGULERINGSPLAN - REPPARFJORD INDUSTRIOMRÅDE- UTVIDELSE 2. GANGS BEHANDLING (Innstillingssak til kommunestyret) Leders innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Repparfjord industriområde datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

16 Sak 0004/05 SAKSGRUNNLAG: 1. Reguleringsplan for utvidelse av Repparfjord industriområde, datert Reguleringsbestemmelser datert Brev av fra Fylkesmannen i Finnmark, Areal- og kulturvernavdelingen. 4. Brev av fra Finnmark Fylkeskommune. 5. Brev av fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. 6. Brev av fra Bergvesenet 7. Brev av fra Sametinget Miljø- og kulturvernavdelingen. 8. Brev av fra Naturforvaltningsutvalget i Kvalsund SAKSOPPLYSNINGER: Halsvik Aggregates har fremmet forslag om utvidelse av reguleringsplan for Repparfjorden industriområde. Utvidelsen er inntegnet på kart datert Reguleringsplanen er en flateplan og det må utarbeides bebyggelsesplan/uttaksplan før tiltak kan iverksettes. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utviklig av industri og lager. Halsvik Aggregates har et utstrakt behov for lagerplass av masser i forbindelse med Snehvit prosjektet (i størrelsesorden tonn). Lagerplass til disse massene må være så nært kaiområdene som mulig. Etablering av annen virksomhet som krever arealer kan lokaliseres lenger fra kaiområdet. Det er på denne bakgrunn at det fremmes en reguleringsplan for utvidelse av industriområdet i Repparfjord. Arealet innenfor B1 der det skal foretas masseuttak er under 75 dekar og masseuttaket er under m3. Dermed er området under grensene for konsekvensutreding. Innenfor område B2 og B3 er det ikke tillatt med vesentlig masseuttak uten nærmere tillatelse. Planforslaget har lagt ute til offentlig ettersyn og innen fristen er det kommet inn følgende uttalelser til planforslaget: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen: Forvarsel: Det faste utvalget for plansaker skal iflg. Plan- og bygningsloven på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlige interesser i reguleringsarbeidet. Jfr. 9-3 og 16. Vi oppfatter kommunens brev datert som varsel om oppstart av reguleringsplan for Repparfjord industriområde 2.

17 Sak 0004/05 Oppstart av reguleringsarbeidet for hele området ble varslet for hele området inkl. Ulveryggen. At utarbeidelse av reguleringsplanen er tatt som flere deler har med uklarheter i forbindelse med utnyttelsen av området Reguleringsformål: Hovedtyngden av arealet innenfor planområdet er avsatt til næring på plankartet. Dette er ikke overensstemmende med 2.0 i bestemmelsene. Næring er ikke et eget reguleringsformål, men kan være en uformell samlebetegnelse på blandet reguleringsformål. Næring vil omfatte både industri, forretning, kontor, lager m.v.. For å styre arealutnyttelsen bedre og sikre en mer forutsigbar utvikling og bruk av arealet, må det angis hvilke formål som er aktuelle i området. Vi forventer plankartet utformes slik at det kommer tydelig frem hvilke arealer som er avsatt til henholdsvis industri (pbl 25.1) og spesialområder masseuttak (pbl 25.6). Uttak av masser i områdene B2 og B3 er ikke forenelig med reguleringsformål byggeområde industri. Skal det tas ut masser her, så bør arealene reguleres til spesialområder masseuttak. Dersom det kun skal tas ut masser her i den hensikt å planere tomter til industribygg, avfallsdeponi eller lignende, så bør dette presiseres i planbestemmelsene. Reguleringsformålet er endret fra næring til industri/lager. Områdene B2 og B3 er tatt ut av plankart og regulert til spesialområde friluftsområde. Fareområde: Høyspentlinjen som ligger innenfor planområdet er regulert til fareområde. Regulering til fareområder innebærer at alle byggetiltak innenfor planen er forbudt, eventuelt tillatt på spesielle vilkår som avbøter faremomentet. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene. Det er presisert i reguleringsbestemmelsene hva som er tillatt innenfor fareområdet. Friområde: Fylkesmannen foreslår at friområdet reguleres til spesialområde friluftsområde. Det bør gis bestemmelser om at det ikke er tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som er til hinder for områdets bruk til friluftsområde. Fylkesmannens forslag tas til etterretning. Vei: Iflg. Planbestemmelsene er den interne veien gjennom planområdet regulert til offentlig trafikkområde. Dersom veien ikke er åpen for allmenn ferdsel, så bør den reguleres til spesialområde privat veg. Forslaget tas til etterretning. Masseuttak: Vi ber om at følgende bestemmelser tas inn i planen: jf- Bergvesenets uttalelse datert : Driften av masseuttak skal følge driftsplan som til en hver tid er godkjent av Bergvesenet.

18 Sak 0004/05 Planen skal normalt ajourføres hvert 5. år, eller når Bergvesenet finner det nødvendig. Bergvesenet vil på grunnlag av driftsplanen også føre tilsyn med virksomheten. Dette er tatt inn i planbestemmelsene. Inert avfallsdeponi og borekaks: Det er ikke aktuelt med lagring av avfall og inert borekaks innenfor området. Finnmark Fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen: Finnmark Fylkeskommune påpeker manglende kunngjøring av reguleringsplanen ihht. plan- og bygningslovens Planforslaget inneholder få eller ingen bestemmelser som sier noe om landskapstilpassing av tiltaket. Arealkategorien Næring blir for upresist. Et viktig formål med regulering av slike områder vil være å sikre en akseptabel etterbruk og oppnå en effektiv tilbakeføring eller tilrettelegging for annen bruk Areal og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle området. Skulle det under arbeidet likevel komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen Oppstart av reguleringsarbeidet er varslet i forbindelse med oppstart av planarbeidet for hele Repparfjord industriområde og Ulveryggen masseuttak. Arealkategorien er endret fra næring til industri/lager. Det er tatt med i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides uttaksplaner som viser fjellkonturene etter at området er ferdig planert, samt bebyggelsesplan for oppføring av bygninger. Kravet om videreføring av eventuelle kulturminner som måtte dukke opp er tatt med i reguleringsbestemmelsene. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark: Reinbeitedistrikt 22 har sine trekk- og flytteleier nært opp til Repparfjord industriområde. Erfaringer tilsier at reinen ved trekk og flytting, vil trekke unna områder som er støybelagt. Repparfjord gruver kan sies å være et godt eksempel i så måte. I dette tilfelle vil reinen trekke mot vest, noe som kan føre til at distriktet må bygge et gjerde i vest for å unngå uro og ekstraarbeid under flytting. Distriktet foreslår at det opprettes støyskjerming av områder som blir belastet med støy. Ved rullering av arealplanen for Kvalsund kommune avga områdestyret følgende uttalelse: Gjennom dette området er det sentrale flytteleier. Ved eventuell aktivitet og regulering av området til gruvedrift, forutsettes det at områdestyret på et tidlig stadium hentes inn som part i saken. Det forutsettes også at eventuelt nyoppstart blir gjenstand for konsekvensutredning. Området som omhandles av reguleringsplanen ligger i fjellskråningen ned mot Repparfjord. Slik flytteleia er inntegnet på arealiskartene, ligger den inne på fjellplatået. Dette gjør at en får en naturlig skjerming mot støy og aktivitet kommer ikke i direkte berøring

19 Sak 0004/05 med flytteleia. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal være møte mellom Halsvik Aggregates og Reindriftsforvaltningen, vår og høst i forbindelse med flytting for avklaring av forholdene omkring flytting av reinen. Områdets karakter gjør at arealet ikke kan betegnes som beiteland. Bergvesenet: Bergvesenet ser det som viktig at det i forbindelse med drift av massetak stilles krav til uttaksplan (driftsplan), hvor det tas hensyn til landskapstilpassing, skjermsoner, sikring og andre tiltak for å redusere miljøbelastningene på omgivelsene. En driftsplan vil også inneholde avslutningsplan, dvs. plan for avbøtende tiltak og istandsetting etter avsluttet virksomhet. For å sikre gjennomføringen i henhold til driftsplan må det etableres et løpende tilsyn i forbindelse med oppstart, drift og avslutning. Reguleringsbestemmelsene for masseuttak bør inneholde følgende bestemmelse: Driften av massetak skal følge en driftsplan som til en hver tid er godkjent av Bergvesenet. Planen skal normalt ajourføres hvert 5. år, eller når Bergvesenet finner det nødvendig. Bergvesenet vil med grunnlag i driftsplanen også føre tilsyn med virksomheten. Bergvesenets krav og utarbeidelse av driftsplan er tatt med i planbestemmelsene. Sametinget, Miljø og kulturvernavdelingen: Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i planområdet. Vi har ingen merknader til planforslaget. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående. I planbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser om at dersom det skulle dukke opp kulturminner skal Sametinget varsles. Naturforvaltningsutvalget i Kvalsund: Naturforvaltningsutvalget har ingen merknader til planarbeidet.. SAKSVURDERING: Reguleringsplanforslaget er fornuftig, da området omkring gamle Folldal verk mangler arealer som egner seg til etablering av industri. Skal den etableringen Halsvik Aggregates har foretatt i området få utvikle seg, må det legges til rette for etablering av nye arealer for utvidet virksomhet. Noe denne reguleringsplanen ivaretar. Sektormyndighetene er kommet med en del merknader til planforslaget. De fleste av disse er innarbeidet i planforslaget. Det vises til kommunens kommentarer under saksopplysninger fra de enkelte sektormyndigheter.

20 Sak 0004/05 Rådmannens tilråding: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Repparfjord industriområde datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Geir Nesse rådmann

21 Sak 0005/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/01461 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/05 Utviklingsutvalget REGIONSBROSJYRE 2005/ "HAMMERFEST- REGIONEN" Leders innstilling: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr ,- til trykking og distribusjon av regionsbrosjyren. Det forutsettes at Kvalsund kommunes andel i brosjyren gjenspeiler tilskuddet. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond og belastes post

22 Sak 0006/05 SAKSGRUNNLAG: Søknad fra Hammerfest Turist datert SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til tidligere samarbeid knyttet til produksjon av regionsbrosjyre rettet mot reiselivsmarkedet. Brosjyren i 2002 ble finansiert delvis av kommunene, med ferdigstillelse våren Brosjyren ble distribuert i eksemplarer over hele verden på messer og workshops. I tillegg ble den utdelt på turistinformasjonene i regionen, samt distribuert i posten til de som forespurte om turistinfo fra regionen. Hammerfest Turist er nå i gang med produksjon av neste utgave av brosjyren, som også denne gang skal distribueres i eksemplarer. Brosjyren vil også bli lagt ut på Hammerfest Turists nye hjemmesider i 2005, samt hjemmesidene til VisitNorway og VisitNorthCape. Design blir i henhold til Finnmark Reiselivs profil, og noe av teksten og bildene fra forrige brosjyre vil bli forsøkt gjenbrukt. Dette er et økonomisk stort løft for Hammerfest Turist, og de er helt avhengig av et spleiselag for å kunne gjennomføre prosessen for produksjon av brosjyren. De søker derfor kommunene om tilskudd til delfinansiering av dette arbeidet i henhold til finansieringsplan under. Fremdriftsplan: Annonsesalg januar/februar Avklaring på det finansielle februar 2005 Informasjonsinnhenting februar-mars 2005 Bilder/tekst og setting april 2005 Trykking april 2005 Finansieringsbehov for prosjektet Oversettelse kr ,- Kjøp av billedmateriell kr ,- Utarbeidelse med tekst/dokumentasjon kr ,- Design og trykking av brosjyren eks. kr Totale kostnader inklusive mva kr ,- Finansieringsplan for prosjektet

23 Sak 0006/05 Med følgende fordeling : - Hammerfest kommune kr ,- - Kvalsund kommune kr ,- - Måsøy kommune kr ,- - Hasvik kommune kr ,- Annonser kr ,- Sum kr ,- SAKSVURDERING: Skal vi lykkes med vår satsing innen turisme så er markedsføring et must. For de som driver innen reiseliv er det helt nødvendig å få spredt budskapet om våre produkter ut til turistene. En slik lokal guide, tilgjengelig nær sagt over alt i regionen, gir turistene den informasjonen de etterspør om våre produkter. Det er disse brosjyrene som blant annet ligger på turistinfoen på Skaidi. Det er to år siden siste brosjyre ble laget, og det er på tide å rullere denne. I bunnen for Hammerfest Turist sin profilering av Kvalsund kommune ligger det en samarbeidsavtale som ble fornyet i høsten Tiltaket betegnes som utvikling av infrastruktur, og kan støttes av næringsfondet. Rådmannens tilråding: Hammerfest Turist AS innvilges et tilskudd på kr ,- til trykking og distribusjon av regionsbrosjyren. Det forutsettes at Kvalsund kommunes andel i brosjyren gjenspeiler tilskuddet. Tilskuddet gis i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond og belastes post Geir Nesse rådmann

24 Sak 0006/05 MØTEBOK KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Kai-Hugo Knutsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00007 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0006/05 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT Leders innstilling: Otto Svendsen innvilges tilskudd på 15 % av totalkostnaden, maksimalt kr ,- til kjøp av fiskebåt. Tilskuddet utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og belastes post

25 Sak 0006/05 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tilskudd for kjøp av fiskebåt datert SAKSOPPLYSNINGER: Otto Svendsen og hans kone har drevet gårdsbruk siden De har et sauebruk på ca 0,7 årsverk, og har drevet bruket i kombinasjon med annen næring. Fra 1978 til 1992 drev han fjordfiske, og i perioden fram til 1998 var han ansatt i Kvalsund kommune. Fra 1999 til 2003 arbeidet han ved Masterfisk AS, de tre siste årene som daglig leder. Det siste året har han både snekret og rodd fiske som mannskap hos Harald Mikalsen. For å øke utkomme i kombinasjonsdriften vil han nå investere i egen båt. Med et videre samarbeid med Harald Mikalsen, som har en gruppe I båt, vil de kunne sikre seg helårsarbeid i Kokelv. Han ønsker å kjøpe en speedsjark. En slik båt gir kortere gangtid, og han kan levere fisken der han får best pris. Dersom fisken skal landes i Kokelv, er man avhengig av bil for å kjøre fisken til mottaksanlegg. Finansieringskostnad: Pris for båt med utstyr kr Finansieringsplan: Egenkapital kr Kvalsund kommune kr DnB NOR kr SU kr Sum kr Forventet årsinntekt av fiske med egen båt: Kvote for gruppe II båt (8 til 9,9 m) for 2005 er 20, 9 tonn. Torsk: kg x kr 16, 25 = kr Sei eller hyse ca. kr Sum kr I tillegg vil forventet inntekt som mannskap hos Harald Mikalsen være ca. kr ,-

26 Sak 0006/05 SAKSVURDERING: I samtale med søkeren synes planen å være vel gjennomtenkt. Søkeren har bred erfaring med både næringsdrift og fiske. At han sammen med Harald Mikalsen kan styrke næringsutkomme, og på den måten sikre sitt arbeide, synes veldig positivt. Kommunens satsing innen primærnæringen, og statuttene næringsfondet styres etter, gir rom for betydelig tilskudd. Investering i forbindelse med nyetablering kan støttes med inntil 30 % av tiltakets totalkostnad. Innovasjon Norge er kontaktet i denne saken, men gir ikke støtte til kjøp av båter i klassen som Otto Svendsen skal kjøpe. For fiske i Kokelvs nærområde vil Kvalsund være den naturlige leveringsplassen. Ved kjøp av speedsjark vil gangtiden reduseres betraktelig, og de unngår å kjøre fisken med bil til nærmeste mottak. Styrking av primærnæringene i bygdene bidrar til både økt næringsaktivitet og trygging av bosettingen. Saksbehandler foreslår å øke det omsøkte tilskuddet fra 10 % til 15 %. Rådmannens tilråding: Otto Svendsen innvilges tilskudd på 15 % av totalkostnaden, maksimalt kr ,- til kjøp av fiskebåt. Tilskuddet utbetales i henhold til Vilkår for støtte fra næringsfond, og belastes post Geir Nesse rådmann

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 FOR ÄMMENNIEMMI HYTTEFELT I SAPPE I NORDREISA KOMMUNE PLAN ID: 19422015-XXX Dato: 20.05.2015 Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Stig Gunnar Lyngmo AP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.04.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt Planbestemmelser Utarbeidet av: Arkitekt: Sara Ezeta Vedtatt av Steigen kommunestyre: 11.12.2012 29.10.2012 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV AKSLA HYTTEFELT Plan id: 18482010003 Forslagstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Helleberg Store Blefjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND,

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, GNR. 3 BNR. 2 Røros kommune Oppdragsgiver: Sverre Tyvold, 7079 TRONDHEIM Utarbeidet av BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger i Rugldalen i Røros kommune, og grenser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vår ref: A03.078.54 Alta 2006-09-18 Rev. 2010-06-10 LAVKAVANN NORD HYTTEFELT, PORSANGER KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 Planens intensjon 1.1 INTENSJON Planens intensjon er å legge til rette for

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat)

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Deanu gielda Tana kommune Detaljregulering for Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Planbestemmelser Nasjonal arealplanid: 20252010004 Versjon: 10.02.2014 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Grødevigen Arkivsak: 2010/1626 Arkivkode: 2109r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 11.12.2014, PS 14/196 Plankartets dato:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ- OG TEKNISK UTVALG Møtested: Restauranten : 22.06.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Del av utmark under Gnr 40. PLAN ID: 14112012004 Dokument B Vedtekter/ bestemmelser Dokumenter i saken: A Planskildring B Vedtekter 01.07.2014 (

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer