Skjerstad kommunedelsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjerstad kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset i Misvær Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Siden sist. Eventuelle uttalelser til saker i komiteer, formannskap og bystyre.

2 Saksliste Saksnr PS 14/21 PS 14/22 RS Innhold Brøyteroder i Bodø kommune. Færre roder i kommunedel Skjerstad. Trafikkforholdene ved Vallibakkan, Karbølkrysset. Referatsaker Bodø, 30. april 2014 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1405 Q03 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/21 Skjerstad kommunedelsutvalg Brøyteroder i Bodø kommune. Færre roder i kommunedel Skjerstad. Forslag til uttalelse: Saken legges fram uten forslag til uttalelse. Sammendrag Det ble på kommunedelsutvalgets måte 28.4 bestemt at denne saken skal settes opp til behandling på neste møte. Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: Notat til orientering datert fra Byteknikk. Utrykte vedlegg: ingen

4 Notat til orientering Byteknikk Dato: Saksbehandler:... Arne Jakobsen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /1405 Arkivkode:... KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BRØYTERODER I BODØ KOMMUNE Bodø kommune ved Byteknikk ønsker tilbud på følgende brøyteroder i tre år, med ett års opsjon: Rode nr. Område Rodelengde (km) 8 Limyra, Hunstad og nedre Hunstad 13 13A Skivik Løpsmark - Kvalvika 11 km(fortau 1,1 km, vei 9,9 km) 14 Alstad - Grønnåsen 15,45(fortau 3,2-vei 12,25) 27 Kjerringøy sentrum, med div. parkeringsarealer 3 km 29 Seines Hella, inkl. strøing 6 km 30 Breivik, Skjerstad, Støvset, Åkervik, Sand, 13,8 Evenset og parkering- og offentlige plasser, inkl. strøing. 32 Oldereid, Kletteng, Misvær, Karbøl, Brekke, Vestvatn, Vesterli og Kåsmo og parkering- og offentlige plasser, inkl. strøing. 13,3 km Oppdragsgiver er Bodø Kommune ved Byteknikk: Bodø Kommune Byteknikk Postboks Bodø Tlf: Fax:

5 Denne anskaffelsesprosess blir behandlet som åpen anbudskonkurranse, i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69. Ajourført med endring, senest ved lov 30. juni 2006 nr. 41. Forskrift fastsatt ved kgl. res. 7. april 2006 nr. 402 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11 første ledd. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Endret ved forskrift 24. november 2006 nr Kontraktens totale kontraktsverdi er estimert til ca. 8 millioner kroner for alle rodene for hele kontraktsperioden. Byteknikk vil ha pris på hver enkelt rode, og kontrakt vil bli inngått for hver enkelt rode. For spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget, rode kart eller lignende, kontakt: seksjonsleder Arne Jakobsen, tlf , ingeniør Gunnstein Sørnes, tlf eller produksjonsleder Per Arne Pedersen, tlf Siste frist for levering av tilbud er satt til: Dato: 19. mai kl Tilbudet skal fysisk være levert/mottatt i lukket konvolutt innen fristen hos Byteknikk i Speiderveien 3. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Tilbudsdokumentene skal merkes tydelig med: "Tilbud brøyterode. Tilbudsåpning vil finne sted den 19. mai 2014 kl Tilbydere som ikke leverer godkjente dokumentasjoner eller beskrivelser vil kunne bli utelukket for tildeling av kontrakt. Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelsen: Kvalitet og funksjon 30 % Pris og betingelser 70 % Følgende dokumentasjon skal foreligge: Skatteattest. HMS erklæring. Kjøreløyve Kopier av maskinførerens sertifikater. Dokumentasjon på at maskin/bil er i forskriftsmessig stand. Kopi av vognkort. Forsikringsbevis for maskin Dersom det må kjøpes utstyr for å utføre arbeidet må det dokumenteres hvilket utstyr som skal anskaffes, og det må være dokumentert på plass innen 1. oktober i år. Manglende dokumentasjon vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Ved kontraktsinngåelse må det oppgis sjåfør/-er og gyldige sertifikater/-bevis må dokumenteres. Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 2 av 7

6 Kvalitet og funksjon Maskinene/bilene skal fylle kravene gitt for de forskjellige rodene, med utstyr som beskrevet. Rode nr. Område Krav til utstyr 8 Limyra Hunstad - Nedre Hunstad Maskin tonn med U-plog og snøskuff. Alternativ traktor > 150 HK med U-plog, snøskuff og fres. Transporthastighet: km /t. 13A Skivik Løpsmark - Kvalvika Maskin tonn med U-plog og snøskuff. Alternativ traktor > 150 HK med U-plog, snøskuff og fres. Transporthastighet: km /t. 14 Alstad - Grønnåsen Maskin tonn med U-plog med snøskuff. Alternativ traktor > 150HK med U-plog, snøskuff og fres. Transporthastighet: km /t. 27 Kjerringøy sentrum Traktor > 100 HK med U-plog, snøskuff og fres. Transporthastighet: km /t. 29 Hella - Seines Lastebil med skjær og strøcontainer. Alternativ traktor med U-plog og strøskuffe, transporthastighet km/t. 30 Breivik, Skjerstad, Støvset, Åkervik, Sand, Evenset 32 Oldereid, Kletteng, Misvær, Karbøl, Brekke, Vestvatn, Vesterli og Kåsmo. Traktor > 150 HK med U-plog, fres og strøskuffe. Transporthastighet: km/t. Traktor > 150 HK med underskjær, U-plog, snøfres og strøskuffe. Maskiner og lastebiler skal være i en slik stand at de kan benyttes til brøyting av kommunale veier. Maskinens alder og egnethet vil bli vektlagt. For maskiner/hjullaster og traktorer holder kontraktøren alt utstyr. PRIS OG BETINGELSER Beredskapstillegg og garantitimer: Det utbetales et beredskapstillegg på kr ,- pr. sesong. Beløpet utbetales i to terminer, et på høsten og et på våren. Timepriser og beredskapstillegg indeksreguleres den 1. oktober hvert år. Reguleringen skjer i henhold til SSB s Tabell Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, i alt, maskiner Første regulering skjer Kontraktøren i rode 27 og 29 innrømmes et garantert timetall på 50 brøytetimer hver sesong, mens kontraktørene i rode 8, 13A, 14, 30 og 32 innrømmes et garantert timetall på 200 brøytetimer. Garantitimene kan akonto faktureres over 5 terminer i brøytesesongen. Det skal vedlegges timeliste for utført brøyting ved hver faktureringsrunde, minimum en gang pr. måned.. Før ytterligere godtgjørelse utbetales må det dokumenteres gjennom timelister at garantitimene er brukt. Eget faktureringsskjema skal vedlegges fakturaene. Ved sesongslutt skal det uten ugrunnet opphold leveres sluttregning hvor det fremgår hva som er uttatt av garantitimer og utførte timer. Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 3 av 7

7 Rode 29, 30 og 32 omfatter også ansvaret for strøing. Timer som medgår til dette skal spesifiseres i timelisten og er ikke inkl. i grunnlaget for garantitime-tillegget. Bodø kommune tiltransporterer roden strøsand. Kontraktørens pris: Det skal gis pris på følgende: Godtgjørelse pr. brøytetime: kr pr. time Godtgjørelse pr. brøytetime inkludert bruk av midtmontert høvelskjær: kr pr. time Godtgjørelse pr. brøytetime med fres: kr pr. time Godtgjørelse pr. time strøing: kr pr. time Ved fastsettelse av timepris skal det tas hensyn til at brøytemannskapene kan bli utkalt døgnet rundt og i helgene, uten overtidstillegg. Det må også tas hensyn til at bilen/maskinen kan bli beordret i annen rode, midlertidig. Det skal spesifiseres hvor mange timer det er brukt midtmontert høvelskjær. Prosedyrer og forsikring Brøytingen skal foregå etter gjeldende prosedyre som vil bli tatt med i kontrakten. Se vedlegg Prosedyre for brøytesjåfører. Innholdet skal være kjent for alle brøytesjåfører. I tillegg til bestemmelsene i prosedyren pålegges det kontraktørene å tegne nødvendige ansvarsforsikringer for kontraktstiden. Ansvarsforsikringen skal også omfatte skade påført tredje person. For øvrig gjelder alle offentlige krav og forskrifter til maskiner og biler. Bodø kommune har standard for når brøyting og strøing skal iverksettes. Radiosamband Maskinen må kunne tilknyttes Byteknikks radiosamband. Kontraktøren må også ha mobiltelefon som kan kobles opp mot Byteknikks beredskapstelefon. Dette for at mobiltelefonen skal kunne brukes ved felles utkalling. Utgiftene til mobiltelefon dekkes av kontraktøren. Utgifter til øvrig radiosamband dekkes av kommunen. Brøyteskader Skader som oppstår under brøyting, på annen manns eiendom, hagegjerder, kantstein eller lignende og som kan tilbakeføres til at kontraktøren har opptrådt uaktsomt, må dekkes av kontraktøren. Kontraktstid Kontraktstiden vil bli fra inngåelse til 30.april 2017, tre brøytesesonger, med opsjon på ytterligere en sesong. Kontraktøren har beredskap i perioden 15. oktober til 30. april. Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 4 av 7

8 Endringer Byteknikk kan gjøre endringer i rodene med justeringer av rodegrenser og lengde i Kontraktstiden, om man finner det hensiktsmessig. Rodene kan justeres inntil 10 % av lengden før kontraktøren kan kreve endringer i kontrakten. Helse miljø og sikkerhet Vi minner om «Forskrift om internkontroll» fastsatt ved Kgl. Res. 22.mars 1991, om kontrollsystem for helse miljø og sikkerhet. Alle firmaer som skal utføre arbeid for Byteknikk skal utarbeid et kontrollsystem slik forskrift krever. Navn på verneombud må, i de tilfeller forskrift krever det, oppgis til Byteknikk før kontrakt inngås. Med anbudet skal det følge den dokumentasjonen som er krevd i paragraf 14 i denne forskrift. Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 5 av 7

9 ANBUDSBESVARELSE FIRMANAVN: Adresse: Foretaksnummer: KONTAKTPERSON: Navn: Stilling: Telefon: Telefax: adresse: Sted/dato Underskrift Med hilsen Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 6 av 7

10 Arne Jakobsen Seksjonsleder Konkurransegrunnlag for brøyteroder i Bodø kommune 7 av 7

11 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /739 Q00 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Skjerstad kommunedelsutvalg Trafikkforholdene ved Vallibakkan, Karbølkrysset. Forslag til uttalelse: Saken legges fram uten forslag til uttalelse. Sammendrag Det ble på utvalgets møte 28.4 bestemt at denne saken skal settes opp til behandling på neste møte. Saken var sist oppe til behandling for vel et år siden. Saksbehandler: Gotfred Jensen Trykte vedlegg: ingen Utrykte vedlegg: ingen

12 RSReferatsaker

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer