Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE"

Transkript

1 Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

2 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell nr European Language Portfolio: accredited modell No Portfolio européen des langues: modèle accrédité no Utgiver: Utdanningsdirektoratet Layout: Magnolia design as Illustrasjon: Elisabeth Moseng This model confirms to common Principles and Guidelines STEERING COMMITTEE FOR EDUCATION EUROPEAN VALIDATION COMMITTEE Ce modèle est conforme aux principes et directives communs LE COMITE DE COORDINATION POUR L EDUCATION COMITE EUROPEEN DE VALIDATION The descriptors in this ELP model are based on the Council of Europe data bank of descriptors. They were especially inspired by the Irish model: nr Milestone - Model for learners of the host community language, and by the Dutch model: The Netherlands (CINOP) - Model for adult second language learners.

3 EUROPEISK SPRÅKPERM for voksne innvandrere Språkpermen for voksne innvandrere, en norsk versjon av European Language Portfolio (ELP), er utviklet etter retningslinjer fra Europarå og i tråd med Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Språkpermen er et redskap som sammenfatter og konkretiserer ideene i rammeverket. Den bygger på kjente prinsipper for læring av og undervisning i fremmedspråk og andrespråk. Målet er å fremme læring og dokumentere språkferdigheter. Språkpermen har derfor både en kartleggingsfunksjon og en pedagogisk funksjon. Språkpermen synliggjør innehaverens medbrakte erfaringer og kompetanse, tilegnet gjennom formell utdanning og/eller praktisk erfaring. Språkpermen er personlig, og bruken må tilpasses til innehaverens utdanningsbakgrunn, språkferdigheter, progresjon og mål. For innehaveren blir språkpermen til i en prosess der egenvurdering og refleksjon omkring egen læring og egne læringsmål på kort og lang sikt står sentralt. Den bør bygges ut etter hvert som de enkelte, relevante delene tas i bruk. Språkpermen består av tre deler: språkpass, språkbiografi og språkmappe. 1 Språkpasset gir en oversikt over innehaverens språkferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer. 2 Språkbiografien er både en slags fortettet livshistorie som sier hva den enkelte har gjort før han/hun kom til lan, og en dagbok/loggbok om læringsprosessen i vertslan. 3 I språkmappen innehaveren oppbevare både egenproduserte tekster og viktige dokumenter som gjelder språklæring, handlingsplan og yrkesliv. Selv om denne Språkpermen ble spesielt utviklet for bruk i opplæringen av norsk som andrespråk, alle delene brukes til alle språk innehaveren lærer eller har lært. Ta kopi av enkelte sider, for eksempel sjekklister. På den samme måten du også oppdatere alt innhold i Språkpermen din. INNLEDNING 1

4 Bruk av Språkpermen Til deg som lærer norsk som andrespråk Språkpermen er et redskap for å vise hva du på norsk å sette deg mål, planlegge og evaluere språklæringsprosessen å finne fram til hvordan du lærer best å presentere medbrakt kompetanse: utdanning, arbeidserfaringer, språklige og andre ferdigheter Til læreren Språkpermen er et redskap for å planlegge opplæringen og å ta hensyn til innehaverens individuelle behov å hjelpe innehaveren til innsikt i egen læring og egenvurdering av språkferdighetene å se hva innehaveren på ulike språk Til arbeidsgivere, offentlige kontorer og utdanningsinstitusjoner Språkpermen gir informasjon om innehaverens norskferdigheter og hvordan han/hun har lært norsk innehaverens samlede kompetanse: utdanning, arbeidserfaringer, språkkompetanse og interkulturelle erfaringer INNLEDNING 2

5 Innhold side Språkbiografi 1 1 Om meg selv 2 Slik lærer jeg norsk Språkbiografi 2 - Sjekklister 3 Lytting 4 Lesing 5 Muntlig samhandling 6 Muntlig produksjon 7 Skriving Språkmappe 8 Eget arbeid 9 Dokumenter INNHOLD 3

6 SPRÅKBIOGRAFI 1 Language Biography 1

7 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 1 Om meg selv 1.1 Personlige opplysninger 1.2 Språkportrett 1.3 Språk jeg har lært på skolen 1.4 Språk jeg har lært utenfor skolen 1.5 Planer og mål 1.6 Oversikt over utdanning 1.7 Oversikt over arbeidserfaring 1.8 Min språkprofil 1.9 Skjema for egenvurdering side Del 2 Slik lærer jeg norsk 2.1 Språklig nivå ved starten 1 begynner her 2 Kontakt med norsk språkmiljø 2.2 Språklige mål og planlagte kurs 1 Mine forventninger til egne språkferdigheter etter norskkurset 2 Dette er nivået/nivåene jeg ønsker å oppnå på slutten av planlagte kurset 3 Faser i språkopplæringen 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder 1 Framdriftsplan 2 Slik lærer jeg 3 Å lære om å lære: ulike læringsmetoder 2.4 Praktiske språkoppgaver på skolen 2.5 Læring av språk utenfor skolen 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur 1 Interkulturelle erfaringer 2 Kontakt med norsk kultur 3 Aktiviteter, hobbyer, interesser 2.7 Se bakover og framover 1 Se bakover 2 Se framover. Lag en handligsplan for neste periode 2.8 Progresjon 1 Læringsmål og ferdighetsprofil 2 Læringsmål og ferdighetsprofil mer aljert side SPRÅKBIOGRAFI 1 4

8 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 1 Om meg selv About myself I denne delen av biografien har jeg samlet opplysninger om meg selv, mine språkkunnskaper og mine mål. Her oppsummerer jeg hvordan jeg har lært språk tidligere, og hvilke ferdigheter jeg har i ulike språk. lager en oversikt over min utdanning og yrkesbakgrunn. har begynt å sette meg egne mål for framtiden og å bestemme meg for hva jeg må gjøre for å nå målene. (Du fornye sidene etter en stund ved å ta kopi. Spesielt målarkene vil du ha behov for å bytte ut etter hvert som du når dine mål eller begynner på et nytt kurs.) SPRÅKBIOGRAFI 1 5

9 1.1 Personlige opplysninger Personal Background Fyll ut Fornavn: Etternavn: Adresse: Telefonnr.: Fødselsdato: Fødested, land: Morsmål: Yrke: Utdannelse: Ankomst til Norge: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 6

10 1.2 Språkportrett My languages Eksempel forstår Tv-programmer på tysk snakker tyrkisk med min familie snakker engelsk med venner snakker norsk på skolen, i butikker leser aviser på engelsk skriver brev på tyrkisk Fyll ut forstår forstår forstår forstår snakker snakker snakker leser leser skriver skriver Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 7

11 1.3 Språk jeg har lært på skolen Languages I have learnt at school Hvilket språk snakket læreren og elevene sammen? Hvilke andre språk lærte du? Ta bare med du mener er viktig. Eksempel Fag og skole Språk Hvor Når/Alder Alle fag i grunnskolen Alle fag i videregående skole Høyskole / univeristet dari dari/engelsk dari/engelsk Kabul, Afghanistan Kabul Afghanistan Kabul Afghanistan år år år Fyll ut Fag og skole Språk Hvor Når/Alder Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 8

12 1.4 Språk jeg har lært utenfor skolen Languages I have learnt outside of formal education Ta bare med du mener er viktig. Eksempel Språk Forstå? Lese? Snakke? Skrive? Hvordan Hvor Når Tysk forstå og snakke Arbeid på restaurant Antalaya, Tyrkia Norsk forstå snakke lese Praksisplass på kafé Kristiansand 5 måneder 2005 Fyll ut Språk Forstå? Lese? Snakke? Skrive? Hvordan Hvor Når Mine kommentarer: Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 9

13 1.5 Planer og mål Plans and goals Hva gjør du nå, og hva gjør du om 5 år? Hvilke mål har du satt deg, og hva må du gjøre for å nå målene dine? Nå Om 5 år Fyll ut Hva gjør du nå? Hva gjør du om fem år? Hva må du gjøre for å nå målene dine? Dato for utfylling: SPRÅKBIOGRAFI 1 10

14 1.6 Oversikt over utdanning Education Vitnemål, diplom eller annen dokumentasjon legges i mappen din. Fyll ut Navn Dato for utfylling: Fødselsdato: Fyll ut Skolens navn Sted Type utdanning Fag Fra til Bevis SPRÅKBIOGRAFI 1 11

15 1.7 Oversikt over arbeidserfaring Work experience Lønnet og ulønnet arbeid, arbeid i hjemmet. Attester og annen dokumentasjon legges i mappen. Fyll ut Navn Dato for utfylling: Fødselsdato: Fyll ut Yrke Arbeidssted Beskrivelse Fra til Bevis SPRÅKBIOGRAFI 1 12

16 1.8 Min språkprofil My Profile of Language Skills Fargelegg rutene opp til nivået du er på i de forskjellige ferdighetene. Bruk ett rutenett for hvert språk. Husk at du også fargelegge halve ruter SPRÅKBIOGRAFI 1 13

17 1.9 Skjema for egenvurdering Self-assessment grid SKRIFT TALE FORSTÅELSE SKRIFTL. PROD. MUNTL. PROD. MUNTL. SAMHANDL. LESING LYTTING A1 A2 B1 B2 C1 C2 kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som har med meg selv, min familie og mine nære omgivelser å gjøre, når man snakker langsomt og tydelig. forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av umiddelbar personlig betydning (f.eks. svært enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, nærmiljø, innkjøp og arbeidsliv). oppfatte hovedinnhol i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger. forstå hovedinnhol i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid. forstå hovedinnhol i mange radioog TV-program om aktuelle saker eller om emner som er av personlig eller faglig interesse for meg, når man snakker relativt langsomt og tydelig. forstå lengre, sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent. forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogram på TV. forstå de aller fleste filmer der man bruker standard tale. forstå lengre, sammenhengende tale også når den ikke er tydelig strukturert, og når deler av innhol er underforstått og ikke kommer tydelig fram. forstå fjernsynsprogram og filmer uten altfor store anstrengelser. forstår uten problemer alle former for muntlig språk både i virkelige liv og i mediene, også når morsmålsbrukere snakker i et naturlig og hurtig tempo, dersom jeg får litt tid til å gjøre meg kjent med dialekten. oppfatte kjente navn og forstå ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger. lese svært korte, enkle tekster. finne konkrete, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. forstå korte, enkle, personlige brev. forstå tekster der språket i stor grad er preget av frekvente, dagligdagse ord og uttrykk eller er knyttet til arbei mitt. forstå personlige brev med beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker. lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger der forfatteren gir uttrykk for spesielle holdninger eller synspunkter. forstå prosalitteratur fra vår egen tid. forstå lange, komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster og legge merke til trekk som er typiske for ulike stilnivå. forstå fagartikler og lengre, tekniske instruksjoner selv når de ligger utenfor mitt felt. leser uten problemer praktisk talt alle former for skriftlig språk, også tekster om abstrakte emner og tekster som er komplekse når gjelder språk eller struktur, som instruksjoner, fagartikler og litterære verk. delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg med å formulere meg. stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner. delta i enkle og rutinepregede samtaler som innebærer enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående. klare meg språklig i de fleste situasjoner som oppstå når man reiser i et område der språket snakkes. uforberedt delta i samtaler om kjente emner, emner av personlig interesse eller emner som er viktige i dagliglivet (f.eks. familie, hobby, arbeid, reise, aktuelle hendelser). bruke språket så flytende og spontant at samtaler med morsmålsbrukere ikke byr på særlige problemer. delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger, og jeg uttrykke og begrunne synspunktene mine. uttrykke meg flytende og spontant uten at i særlig grad merkes at jeg leter etter uttrykksmåter. bruke språket fleksibelt og effektivt både i sosiale og faglige sammenhenger. formulere ideer og meninger presist og forholde meg til samtalepartnerne på en hensiktsmessig måte. uten anstrengelse delta i alle former for samtale og diskusjon og har god kjennskap til idiomatiske uttrykk og alminnelige talemåter. uttrykke meg flytende og formidle finere meningsnyanser på en presis måte. Hvis jeg får et språklig problem, jeg omformulere meg slik at nesten ikke merkes. bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive ste der jeg bor, og mennesker jeg kjenner. bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte å beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdanningsbakgrunn og min nåværende eller tidligere jobb. gi en enkel, sammenhengende framstilling av hendelser, erfaringer, drømmer, håp og planer. kort forklare og begrunne mine meninger og planer. fortelle en historie eller gjenfortelle handlingen i en bok eller film og beskrive reaksjonene mine. gi klare og aljerte beskrivelser innenfor et vidt spekter av emner knyttet til mitt interessefelt. forklare et synspunkt på en gitt problemstilling og gjøre rede for fordeler og ulemper ved ulike alternativer. gi klare og aljerte beskrivelser av komplekse emner der jeg trekker inn delmomenter, utdyper enkelte punkter og runder av med en passende konklusjon. beskrive og drøfte/ argumentere på en klar og flytende måte, bruke et språk eller en stil som passer i sammenhengen, og strukturere jeg sier, på en hensiktsmessig og logisk måte, slik at den som lytter, legge merke til og huske viktige poeng. skrive et enkelt postkort, f.eks. et julekort. fylle ut skjema med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse. skrive, korte, enkle beskjeder om saker knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet. skrive et svært enkelt personlig brev, f.eks. et takkebrev. skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. skrive personlige brev der jeg beskriver opplevelser og inntrykk. skrive klare, aljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til mine interesser. skrive en sammenhengende framstilling eller rapport for å formidle informasjon eller argumentere for eller imot et bestemt synspunkt. skrive brev som tydelig viser hvilken betydning visse hendelser og erfaringer har for meg. skrive klare og strukturerte tekster og gi uttrykk for mine synspunkter på en utfyllende måte. skrive om komplekse emner (i brev, rapporter, artikler eller stil ) og understreke hva jeg mener er de viktigste punktene. velge en stil som passer til den som skal lese teksten. skrive klare tekster med god flyt i en egnet stil. skrive komplekse brev, rapporter og artikler der jeg legger fram en sak på en hensiktsmessig, logisk og strukturert måte som hjelper mottakeren til å legge merke til og huske viktige poeng. skrive sammendrag og anmeldelser både av faglige og litterære arbeider. SPRÅKBIOGRAFI 1 14

18 Språkbiografi 1 Language Biography 1 Del 2 Slik lærer jeg norsk How I learn Norwegian I denne delen av språkbiografien planlegger, kartlegger og vurderer jeg min egen språklæring. tenker gjennom hvilke måter jeg lære norsk på, både på og utenfor skolen. skriver om mine erfaringer med andre samfunn og kulturer. vurderer hvilken kontakt jeg har med norskspråklige miljøer. sammenlikner aktiviteter jeg drev med før, med dem jeg driver med nå. setter meg personlige læringsmål og lager framdriftsplan. Med jevne mellomrom vurderer jeg min framgang, og justerer mål og datoer hvis er nødvendig. SPRÅKBIOGRAFI 1 15

19 2.1 Språklig nivå ved starten My starting level 1 begynner her Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Spor (1, 2 eller 3): Antall undervisningstimer i uken: Sett kryss Lytte Samtale Snakke Lese Skrive B1 A2 A1 Under A1 SPRÅKBIOGRAFI 1 16

20 2.1 Språklig nivå ved starten My starting level 2 Kontakt med norske språkmiljøer Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Sjelden/Aldri Av og til Ofte I familien Med naboer Med venner På skolen til barna I barnehagen Gjennom post, reklame, aviser Gjennom TV og radio SPRÅKBIOGRAFI 1 17

21 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 1 Mine forventninger til egne språkferdigheter etter norskkurset Disse listene inneholder bare eksempler på ferdigheter på hvert nivå. Likevel illustrerer de en progresjon fra A1 til B2. Du fylle ut hvilke mål du setter deg. Disse målene du forandre og supplere etter hvert. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Muntlig (mitt mål: jeg...) hilse på folk gi enkle opplysninger om meg selv og familien min gjøre avtaler med f.eks. lege og tannlege spørre om ting i en butikk snakke med naboen(e) om dagligdagse ting snakke med læreren til barna mine snakke med kolleger på jobben holde en enkel tale eller et innlegg i klassen forstå norske radio- og TV-programmer fortelle om en bok jeg har lest eller en film jeg har sett fortelle om mine hobbyer og interesser klare meg på egen hånd hos legen eller på et kontor argumentere for mitt syn og begrunne mine meninger om et tema diskutere politikk holde foredrag om et tema som interesserer meg delta i alle slags telefonsamtaler A1 A2 B1 B2 C1 SPRÅKBIOGRAFI 1 18

22 Sett kryss Skriftlig (mitt mål: jeg...) fylle ut enkle skjemaer skrive enkle kort og beskjeder lese postkort med kort, enkelt innhold forstå skilt og oppslag lese korte informasjonstekster skrive om familien min, hjembyen min, skolen min eller yrket mitt finne ting på en liste, i en katalog eller en ordbok gjøre egne notater og skrive beskjeder til andre lese enkle avisartikler skrive søknad på jobb forstå bruksanvisninger skrive om en bok jeg har lest eller en film jeg har sett skrive et innlegg i lokalavisen lese tidsskrifter og fagblader skrive en utførlig rapport med argumentasjon lese artikler og reportasjer om aktuelle hendelser A1 A2 B1 B2 C1 SPRÅKBIOGRAFI 1 19

23 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 2 Dette er nivået/nivåene jeg ønsker å oppnå ved slutten av planlagte kurset Oppgi bruksområde. For eksempel: trenger B2 i alle ferdigheter for å kunne studere. må kunne lytte, samtale og snakke, nivå A2, for å ha kontakt med skolen/barnehagen til barna. trenger B1 i alle ferdigheter i den jobben jeg vil ha. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Fyll ut Lytte Samtale Snakke Lese Skrive C2 C1 B2 B1 A2 A1 Spesifisering: SPRÅKBIOGRAFI 1 20

24 2.2 Språklige mål og planlagte kurs My goals and courses I have planned 3 Faser i språkinnlæringen Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Læringsforløpet i norsk A1 A2 B1 B2 C1 Fra til Fra til Fra til Fra til Fra til Språkpraksisplass: Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Bruk av norsk i forbindelse med arbeid, kurs eller utdanning: Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til Hvor: Fra til SPRÅKBIOGRAFI 1 21

25 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 1 Framdriftsplan Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Kurstype, nivå: (Eksempel: spor 2, A1) Eksempel Aktiviteter, læremidler, lærebok, kapitler, nivå Planlagt innen Fullført Resultat, kommentarer Bok:..., kapitlene 1, 2, 3 og 4 Før juleferien 20. desember 20 alle ordene; synes uttalen er vanskelig; trenger å øve mer Fyll ut Aktiviteter, læremidler, lærebok, kapitler, nivå Planlagt innen Fullført Resultat, kommentarer SPRÅKBIOGRAFI 1 22

26 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 2 Slik lærer jeg Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Når jeg leser Sjelden Av og til Ofte kjenner igjen ord og uttrykk fra andre språk jeg. ser på bilder til teksten. prøver å lese hele teksten selv om jeg ikke forstår alt. bruker ordbok. streker under nye ord og fører dem opp i en egen ordliste. prøver å gjenfortelle hovedinnhol. Når jeg samtaler Sjelden Av og til Ofte øver meg på å snakke når er mulig. tør snakke selv om jeg vet at jeg gjør feil. Hvis jeg mangler et ord, prøver jeg å uttrykke meg på en annen måte. SPRÅKBIOGRAFI 1 23

27 Sett kryss Når jeg samtaler Sjelden Av og til Ofte prøver å få den jeg snakker med, til å hjelpe meg. bruker kroppsspråk i tillegg til ord. pleier å be folk gjenta hvis jeg ikke forstår. ber om forklaring hvis er et ord jeg ikke forstår. tolker kroppsspråket til samtalepartneren. Sett kryss Når jeg skriver Sjelden Av og til Ofte bruker andre tekster som modell. skriver selv om jeg vet at ikke alt er riktig. bruker hjelpemidler; ordbok eller grammatikk. lager en plan før jeg skriver en lang tekst. prøver å finne ord som passer for å binde teksten sammen. pleier å kontrollere teksten min for å finne feil. SPRÅKBIOGRAFI 1 24

28 2.3 Min progresjon og ulike læringsmetoder My progress and ways of learning 3 Å lære om å lære: ulike læringsmetoder Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Sett kryss Aldri Av og til Alltid Nye mål Oppnådde mål (dato) organiserer nye ord i effektive kategorier eller ordlister samler notater og arbeider i mappen, slik at de være nyttige for meg i framtiden tenker gjennom hva jeg har lært, og hvor viktig er for meg snakker om hva jeg gjør, og hva jeg lære av forklarer hvordan jeg lærer best setter meg små og store læringsmål vurderer hvordan jeg har utført en oppgave, og finner ut om jeg har nådd mitt læringsmål eller ikke SPRÅKBIOGRAFI 1 25

29 Sett kryss Aldri Av og til Alltid Nye mål Oppnådde mål (dato) forklarer forskjellen mellom ulike måter å lære på sammenlikner hvordan jeg lærte før, og hvordan jeg lærer nå tar notater om hva jeg har lært, og bruker notatene til å sette meg nye læringsmål samarbeider med andre for å nå mine mål bruker hjelpemidler effektivt (ordbok, grammatikkbøker, arbeidsbok osv.) planlegger tiden effektivt for å støtte opp under læringsprosessen SPRÅKBIOGRAFI 1 26

30 2.4 Praktiske språkoppgaver på skolen Tasks practiced in class Skriv på tabellen nedenfor hvilke oppgaver du har fullført på skolen. Noter hvilket bevis du har for at du har fullført oppgavene. For eksempel: En innspilt kassett eller et brev vise at en oppgave er fullført. Før opp hvilket bevis du har for at oppgaven er fullført, og oppbevar beviset i språkmappen. Nummerer oppgavene! Ta nødvendige kopier. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Navn og nummer på oppgaven Lesing, egen tale, lytting, samtale eller skriving Språknivå Fullført (dato) Bevis ja/ nei Egen vurdering(dato) Bra Prøv igjen Lærerens vurdering Bra Prøv igjen SPRÅKBIOGRAFI 1 27

31 2.5 Læring av språk utenfor skolen What I do to learn Norwegian outside class Skriv på tabellen nedenfor hva du gjør for å lære norsk i dagligdagse situasjoner utenfor skolen. Noter i de første kolonnene hva du har planlagt å gjøre, eller hva du har gjort. Vurder i de andre kolonnene hvordan gikk. Hvis du har bevis for den praktiske språkoppgaven, du skrive ja i bevis-kolonnen. Eksempel: Du har en samtale med læreren til barnet ditt i grunnskolen. Be denne læreren signere i bevis-kolonnen. Nummerer språksituasjonene! Ta nødvendige kopier. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Type situasjon og nummer Lesing, egen tale, lytting, samtale eller skriving Hvor, med hvem? Fullført (dato) Egen vurdering Bra Prøv igjen Bevis? SPRÅKBIOGRAFI 1 28

32 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 1 Interkulturelle erfaringer Hva har du lagt merke til når gjelder forskjeller og likheter mellom din kultur (andre kulturer du kjenner) og den norske? Her du skrive stikkord, for eksempel som utgangspunkt for diskusjon eller for skriftlige oppgaver som du legger i språkmappen. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: 1 Dagligliv (familie, boforhold, mat, klær, omgangsformer, høflighet) Hva, når? Kommentar: 2 Arbeidsliv/skole Hva, når? Kommentar: 3 Tradisjoner (høytider, merkedager, fester) Hva, når? Kommentar: 4 Historie Hva, når? Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 29

33 5 Kunst og litteratur Hva, når? Kommentar: 6 Annet Hva, når? Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 30

34 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 2 Kontakt Fyll ut med norsk kultur Navn: Dato for utfylling: Litteratur jeg har lest (dikt, eventyr, noveller, romaner). Noter tittel, forfatter, antall sider. Kommentar: Aviser jeg har lest (tittel, dato, artikkel osv.) Kommentar: Norske filmer jeg har sett (tittel, sjanger, skuespillere) Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 31

35 Fyll ut Norske radio- og TV-programmer jeg har hørt og sett (tittel, al, type program, deltakere, dato) Kommentar: Norsk musikk jeg har hørt (artist/ gruppe, sjanger osv.) Kommentar: Kontakt med norskspråklige miljøer (på skolen, utenfor skolen, naboer, venner, på jobb, i fritiden, brev, telefon, e-post, sms...) Kommentar: Annet Kommentar: SPRÅKBIOGRAFI 1 32

36 2.6 Interkulturelle erfaringer og kontakt med norsk kultur Intercultural experiences and contact with Norwegian culture 3 Aktiviteter, Fyll ut hobbyer, interesser Navn: Dato for utfylling: I hjemlan mitt Aktiviteter, hobbyer, interesser Hvor ofte I eller utenfor hjemmet Sammen med familie, gruppe eller i en organisasjon Hva jeg synes om te SPRÅKBIOGRAFI 1 33

37 Fyll ut I Norge Aktiviteter, hobbyer, interesser Hvor ofte I eller utenfor hjemmet Sammen med familie, gruppe eller i en organisasjon Hva jeg synes om te SPRÅKBIOGRAFI 1 34

38 2.7 Se bakover og framover Looking back and looking ahead 1 Se bakover Vurder den siste perioden: Hvordan har du lært norsk? Er du fornøyd? Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Periode fra til 1 Hva har du gjort? Ta for deg de sjekklistene som passer til ditt språknivå. Kryss av du har øvd på i den siste perioden. Skriv hvor vanskelig eller lett du synes har vært: synes er vanskelig ikke ennå Diskuter listene med læreren din. 2 Hva er du ferdig med? Hvis du klarer de fleste oppgavene på sjekklisten lett, har du antakelig nådd språknivået som er beskrevet. Diskuter med læreren din om er noe som mangler! 3 Lag en oversikt Ta vare på du har gjort i denne perioden i språkmappen: en liste over språksituasjonene resultater på eventuelle prøver/tester resultatet på eventuell avsluttende prøve, f.eks. trinn 1, trinn 2, trinn 3 SPRÅKBIOGRAFI 1 35

39 2.7 Se bakover og framover Looking back and looking ahead 2 Se framover. Lag en handlingsplan for neste periode Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Periode fra til Handlingsplan: Hva vil du gjøre videre? Hvilke språklige mål setter du deg for neste periode? Hvilket tidsperspektiv? Ta de sjekklistene som passer til ditt nivå/dine nivåer. Kryss av du vil øve spesielt på i den neste perioden. Hvis du vil, du føye til egne punkter/språkoppgaver. SPRÅKBIOGRAFI 1 36

40 2.8 Progresjon My progress Bruk én av tabellene nedenfor, 1 eller 2, til å sette opp egne læringsmål og registrere egen progresjon. Du bruke ulike farger for å markere forhol mellom dine nåværende ferdigheter og de målene du har satt deg. 1 Læringsmål og ferdigheter I denne tabellen merker jeg av hvor langt jeg er kommet i språklæringen, og hvilke mål jeg har. Fyll ut Navn: Dato for utfylling: Lytte Samtale Snakke Lese Skrive C1 B2 B1 A2 A1 SPRÅKBIOGRAFI 1 37

41 Progresjon My progress 2 Læringsmål Fyll ut og ferdigheter mer aljert Navn: Dato for utfylling: a) Egne læringsmål Marker på figur A, på skalaen for hver språklige aktivitet 1, nivået du ønsker å oppnå. Sett et merke på toppen av nivået, og diskuter med læreren din. skriving 3 4 C 1 B lytting 2 B 1 3 A 2 1 A A1 1 egen tale lesing samtale 2 1 Figur A: Mål og progresjon 1 Oversikt over ferdigheter og språklige aktiviteter på neste side. SPRÅKBIOGRAFI 1 38

42 2.8 Progresjon My progress 2 Læringsmål og ferdigheter mer aljert Oversikt over ferdigheter og språklige aktiviteter Lytting 1 Å forstå innfødte språkbrukere 2 Å lytte som medlem av en forsamling 3 Å lytte til meldinger og instruksjoner 4 Å lytte til radio, TV, video- og lydopptak Lesing 1 Å lese korrespondanse 2 Å lese for å orientere seg 3 Å lese for å innhente informasjon 4 Å lese instruksjoner Muntlig samhandling 1 Uformell konversasjon 2 Formelle diskusjoner og møter 3 Målorientert samhandling. / Å få ting gjort 4 Utveksling av informasjon Muntlig produksjon 1 Monologer 2 Presentasjoner Skriving 1 Korrespondanse 2 Beskjeder, meldinger og skjemaer 3 Rapporter og stiler 4 Kreativ skriving SPRÅKBIOGRAFI 1 39

43 2.8 Progresjon My progress 2 Læringsmål og ferdigheter mer aljert Fyll ut Navn: Dato for utfylling: b) Registrer din egen progresjon Dokumenter dine nåværende ferdigheter i forhold til de målene du har satt opp på figur A. Fargelegg de aktuelle seksjonene for de nivåene du har oppnådd på hver skala for språklige aktiviteter. Noter datoene for vurderingene i tabellen. Be læreren din signere på lista. Dato for vurdering Ferdigheter Lærerens underskrift Skolens stempel SPRÅKBIOGRAFI 1 40

44 SPRÅKBIOGRAFI 2 Language Biography 2

45 SJEKKLISTER LYTTING CHECKLISTS LISTENING Lytting A1 forstå korte, enkle instrukser. forstå korte, enkle beskrivelser av veien til... forstå navnet på dagene og månedene. forstå tall, priser og klokkeslett. Lytting A2 Når jeg lytter til samtaler, forstår jeg hva folk snakker om. forstå forklaringer og instruksjoner om kjente ting. forstå når noen forteller meg noe eller spør meg om noe. gjenkjenner kjente navn og forstår hovedpunktene i nyhetene på TV. forstå beskjeder fra en telefonsvarer eller på intercom. Lytting B1 vanligvis forstå hovedinnhol i en samtale jeg lytter til. forstå aljerte instrukser og enkel teknisk informasjon. forstå en kort forklaring om et kjent emne. forstå hovedinnhol i radio- og TV-programmer video- og lydkassetter. forstå informasjon og instrukser jeg hører på automatiske telefonsvarere. Lytting B2 forstå og følge en samtale. forstå viktigste i forelesninger og presentasjoner. forstå instrukser og beskjeder om både konkrete og abstrakte tema. forstå dokumentarprogrammer i radio og på TV, underholdningsprogrammer, intervjuer og de fleste filmer. Lytting C1 med letthet følge med i samtaler og diskusjoner. relativt lett følge med i de fleste forelesninger, diskusjoner og debatter. forstå beskjeder og meldinger over en høyttaler selv om kvaliteten på lyden er dårlig og er mye støy. forstå de fleste radio- og TV-programmer og filmer. Lytting C2 side side side side side side 63 SJEKKLISTER LYTTING 41

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas Europeisk språkperm European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas 6 12 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2001

Oppdragsrapport nr. 11-2001 Oppdragsrapport nr. 11-2001 Det kommer jo an på hva folk vil ha...liksom Kjønn og alder - kjøp og bruk av elektriske apparater av Tove L. Mordal Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer