Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen"

Transkript

1 Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Statens vegvesen i Moss Tidspunkt: kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon / eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Kristelig Folkeparti Andreas Lervik Nestleder Arbeiderpartiet Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Ole Hagen Medlem Arbeiderpartiet Lars Vangen Medlem Senterpartiet Tor Prøitz Medlem Høyre Gretha Kant Medlem Høyre Hilde Borger Medlem Høyre Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Hanne Therese S. Myhrer Medlem Fremskrittspartiet Sarpsborg, 2. april 2012 Olav Ingebjørn Moe leder

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side (Ingen tittel) PS 23/2012 Regionalt Open Days arrangement høsten 2012 PS 24/2012 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 PS 25/2012 Hovedprosjekt Infragreen og medfinansiering fra Østfold fylkeskommune PS 26/2012 Tildeling av statlige viltfondsmidler og opprettelse av fylkeskommunalt viltfond PS 27/2012 Endring av driftstilskudd til skjærgårdstjenesten PS 28/2012 Søknad om støtte til regionalt nettverk mot matsvinn PS 29/2012 Tilbud om å delta som spydspissfylke - gjennomføring av klimatiltak PS 30/2012 Oppstart av arbeidet med fylkeskommunalt handlingsprogram klima og energi PS 31/2012 Forslag til kollektivtiltak for ungdom i Østfold PS 32/2012 Høring. Diverse endringer om yrkestransport med motorvogn og fartøy - yrkestransportloven PS 33/2012 Orienteringssaker i samferdsel, miljø og klimakomiteen 18. april 2012

3 Saksnr.: 2012/1398 Løpenr /2012 Klassering: 029 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Regionalt Open Days arrangement høsten 2012 Vedlegg 1. Notat til Fylkesutvalget 16. februar vedr Regionalt Open Days arrangement Bakgrunn for saken Fylkestinget vedtok i FT-sak 50/2011 at Østfold fylkeskommune sender inn en formell søknad om å være vertskap for et regionalt Open Days arrangement høsten I vedtaket står det at mulig tema kan være forebyggende helsearbeid, velferdsteknologi og folkehelse. I desember 2011 la DG Regio (EUs regionaldepartement) og Regionskomiteen i EU ut temaene for Open Days 2012 på arrangementets hjemmeside. Der fremkommer det at temaene for årets Open Days er: 1. Smart og grønn vekst for alle 2. Territorielt samarbeid: en ressurs for Europa 3. Fokus på resultater Open Days i Brussel er fra tirsdag 9. oktober til torsdag 11. oktober. Alle workshoper og seminarer under Open Days og de regionale arrangementene skal referere til ett av disse temaene. Fylkeskommunen må tilpasse det regionale arrangementet slik at det passer inn under ett eller flere av disse temaene. I et notat i mappene til Fylkesutvalget i februar foreslår fylkesrådmannen å endre tema fra det som ble vedtatt i FT-sak 50/2011 til det overordnede temaet» Smart and green growth for all». Hele konferansen vil foregå på norsk. Mer informasjon om Open Days finnes på fylkeskommunens internasjonale hjemmesider. Der er det en egen Open Days lenke på høyre side. Lenken til den offisielle Open Days siden er: Ellers vises det også til den andre Open Days saken som skal opp til behandling i fylkesutvalget i april om fylkeskommunens deltagelse under Open Days Planlegging av arrangementet - rammeprogram Tema Det overordnede temaet er Smart og grønn vekst for alle. Dette temaet er forankret i næringsstrategiens innsatsområde omstilling i eksisterende næringsliv. NCE Smart Energy Markets har en rekke prosjekter og aktiviteter relatert til temaet. Videre er energi, miljø og klima ett av de prioriterte innsatsområdene i fylkeskommunens FoU-strategi, i VRI programmet og i Oslofjordfondet. Det er flere virkemiddelaktører som er opptatt av dette temaet og som vil kunne bidra til gjennomføring av arrangementet. Videre så var temaet for fylkeskommunens deltagelse under Open Days i 2011 «Bærekraftig transportstrategi med

4 fokus på elektromobilitet og biogass». Med bakgrunn i de generelle temaene for Open Days og fylkeskommunens tema for deltagelsen under Open Days i 2011 har man for denne konferansen valgt å følge opp temaet bærekraftig utvikling av transportsektoren i det regionale Open Days arrangementet i Østfold er et veifylke og Norges mest populære fylke å kjøre gjennom. I fylkesplanen er det flere delmål knyttet til temaet og denne konferansen blir ett av flere virkemidler for å jobbe videre med disse målene. Tittel Tittelen på konferansen er viktig både for å signalisere innholdet men også for å signalisere formålet med konferansen. Fylkesrådmannen ønsker at konferansen skal bidra til både dialog, kunnskaps- og erfaringsutveksling og drøfting av en mulig felles målsetting knyttet til en bærekraftig utvikling av transportsektoren. Man ønsker både å bidra til å redusere klimautslipp samtidig som man ønsker å bidra til en god næringsutvikling på dette området for aktørene. For å bruke konferansen som et virkemiddel for å nå mål i fylkesplanen ønsker man å lansere et konkret mål knyttet til bærekraftig utvikling av transportnæringen. Et slikt mål kan være at man ønsker å oppnå at 20 % av kjøretøyene i Østfold går på fornybar energi innen Som en foreløpig arbeidstittel på konferansen foreslår fylkesrådmannen at man bruker denne målsettingen. Formål med arrangementet Formålet med konferansen er å inngå en dialog med alle relevante aktører når det gjelder fornybar energi for å drøfte hva som må til for å nå et målet om at 20 % av kjøretøyene i Østfold skal gå på fornybar energi innen Videre er det ønskelig at man gjennom denne konferansen kan utveksle kunnskap og erfaringer med både foredragsholderne og mellom deltagerne. Som et resultat fra konferansen ønsker man at deltagerne får muligheten til å drøfte hvor langt man faktisk kan komme innen 2020 når det gjelder andelen av kjøretøy som benytter fornybar energi. Er det mulig å nå 30 %, 40 % eller 50 % innen Hvis ja hva må til for å klare det? Og hva må den enkelte aktør bidra med for å nå dette målet. Dato Det er foretatt en gjennomgang av fylkeskommunens og andre aktuelle aktørers kalendere til høsten og fylkesrådmannen foreslår at konferansen arrangeres tirsdag 25. september Målgruppe Målgruppen for konferansen er politikere, transportsektoren, produsenter av fornybar energi, produsenter av kjøretøy som bruker fornybar energi, distributører, aktører som bruker fornybar energi, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer. Sted Konferansen vil bli gjennomført på Quality Hotell i Sarpsborg hvor det blant annet er god plass til utstillinger av større gjenstander; for eksempel biler o.l. Rammeprogram Tittel: «20 % av Østfolds kjøretøy på fornybar energi innen 2020?» Velkommen, innledning og status En innføring i teknologier, status på området i dag og hva får vi tak i innen Hva har vi i Østfold? Fremtidig avgiftspolitikk og tilskuddsordninger. Samfunnsutviklingsperspektivet på fornybar energi i transport Trendforsker Invitere en trendforsker som kan gjette om framtiden basert på drivkrefter i samfunnet eller invitere en provokatør som kan stille kritiske spørsmål knyttet til temaet Keynote speach Kompetanseheving, erfaringsutveksling med andre land. Invitere profiler innenfor området som kan bidra til å heve konferansen faglig.

5 10.30 PARALLELLE SESJONER/Workshops Innledning fra lederne av workshopene. Informasjon om hva man skal gjøre Pause Faglig tema nr 1. BIOGASS - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Lunch og mingling Faglig tema nr 2. ELEKTRISITET - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 3. HYDROGEN OG BIOETHANOL - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 1. BIOGASS - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 2. ELEKTRISITET - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Diskusjoner, utforme et konkret mål, avslutning Slutt Faglig tema nr 3. HYDROGEN OG BIOETHANOL - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Arrangementet blir lagt opp slik at deltagerne får mulighet til å delta på to av tre sesjoner i løpet av dagen. Videre så vil det bli lagt opp til muligheter for utstillinger i lokalene utenfor konferansesalen. Der kan det stilles ut aktuell teknologi, forskningsresultater og andre relevante ting i forhold til temaet. Fylkesrådmannen vil jobbe videre med å få på plass et endelig program med gode foredragsholdere og å legge til rette for gode diskusjoner under konferansen. For å skape en god forankring av konferansen som et virkemiddel for å nå mål i fylkesplanen foreslås det også å involvere for eksempel to politikere i det videre arbeidet. Temavalg Valg av fornybare energibærere som tema i fordypningssesjonene er gjort på bakgrunn av følgende vurderinger. Biogass er en energibærer som produseres av avfallsressurser som organisk avfall fra husholdninger, næringsmiddelindustri, gjødsel og kommunale avløp. Biogass medfører lokal verdiskaping på avfallsressurser, og produksjon av erstatning for diesel og bensin. I tillegg medfører biogass reduksjon av CO2 utslipp fra landbruket ved inkludering av gjødsel i biogassproduksjonen. Østfold har et betydelig biogass- potensial og kan utløse store utslippsreduksjoner ved bruk av biogass i transport. Biogass og naturgass i transport slipper ut marginalt med NOx og partikler sammenlignet med diesel- og bensindrevne kjøretøy. Det er i dag ca 40 kjøretøy på komprimert gass i Østfold, og to fyllestasjoner. El til transport er den mest energieffektive fremdriftsteknologien tilgjengelig i dag. En stor elbil bruker energi tilsvarende 0,2l bensin per mil. I en elmotor går nesten 90 % av energien til fremdrift og det er nesten ikke varmetap, støy eller vibrasjoner slik det i forbrenningsmotorer. Det er ingen punktutslipp av NOx eller partikler fra elmotorer. Det er i dag ca 130 kjøretøy på el i Østfold. NCE har pekt på infrastruktur for ladbare biler som et av 5 potensielle områder for utvikling av nye og gode produkter. Ved storskala bruk av ladeinfrastruktur er det behov for en smartere infrastruktur og smartere energistyring. Dagens normal-ladeinfrastruktur er passiv og kommuniserer verken med databaser, bilen eller flåtestyringsverktøy. Dagens elbiler er

6 integrert med kommunikasjon til både produsent, forhandler, bruker og GPS og kan gi all informasjon om bilen minutt for minutt over mobilnettet. For flåteeiere som taxisentraler og andre, er det behov for å knytte denne informasjonen til egne flåtestyringssystemer sammen med smart infrastruktur og bildata, for å integrere disse systemene til en smart energistyring i transport. Gevinstene er mer effektiv bruk av både energi og kjøretøy, samt muliggjøring av døgnkontinuerlig drift på elkjøretøy. For hurtigladeinfrastrukturen er det behov for smartere styring når det gjelder effektuttak. Effektavgiften er en betydelig driftskostnad for hurtigladeinfrastrukturen, og betydelig kostnadsreduksjon kan oppnås ved smartere bruk av både effekt og energi rundt hurtigladeinfrastrukturen. Også på dette området ønsker Østfold fylkeskommune å utfordre NCE Smarts nettverk og kompetanse for å høste gevinster. Østfold fylkeskommune har gjennom tilrettelegging for fornybare drivstoff til transport fokusert på biogass og el til transport. Samlet kan disse energibærerne være fullgode erstattere til fossile drivstoff. Hydrogen til brenselscelle i transport er en fremtidig teknologi som bygger videre på potensialet til elektromotoren. I en hydrogenbil er det kun en elmotor, forsynt av energi fra hydrogen omdannet til strøm gjennom en brenselscelle. Akershus fylkeskommune satser stort på hydrogen til transport og har brukt over 60 mill kr på utvikling av hydrogen til transport. Bioethanol er et sidespor i storskala utvikling av alternativer for fossile drivstoff. Likevel er det et verktøy for fornybar energi i transport i Østfold. Borregaard har en betydelig produksjon av bioethanol fra avfallsstoffer som stammer fra deres egne produksjonsprosesser. Hoveddelen av ethanol i markedet stammer fra produksjon med friske matvarer og sukkerrør, mais og korn fra plantasjer som fortrenger matproduksjon og regnskog. Finansiering Denne konferansen er en engangskonferanse og en kick-off for arbeidet med bærekraftig utvikling av transportsektoren i Østfold. Det ligger et krav fra Open Days sekretariatet om at deltagelse på konferanser og seminarer i regi av OD skal være gratis for deltagerne. Utgiftene til møtelokaler og mat til deltagerne er basert på dagpakke-priser og disse ligger på ca. kr. 550,- pr person. Videre kommer det på utgifter til to ekstra møterom, eksterne foredragsholdere, møteleder og ledere av workshopene. Nedenfor følger et anslag på utgifter for arrangementet: Dagpakker til 75 personer kr ,- 2 grupperom kr 5 000,- Foredragsholdere, møteleder, ledere av workshops kr ,- ANSLAG UTGIFTER kr ,- Fylkesrådmannen foreslår at det bevilges kr ,- til arrangementet for å dekke de anslagsvise utgiftene ovenfor samt også noe til uforutsette utgifter. Utgiftene foreslås dekket med kr ,- fra funksjon 700 Strategisk næringsutvikling og med kr ,- fra funksjon 715 Interregionalt samarbeid. Budsjettet er svært stramt, men siden det ikke ble tatt høyde for dette arrangementet når budsjettet ble lagt, finner ikke fylkesrådmannen mer penger å disponere. En eventuell styrking av budsjettet må derfor komme fra Fylkesutvalgets disposisjonspost blant annet for å kunne engasjere og honorere dyktige foredragsholdere, møteledere og ledere av workshopene. En av de viktige suksessfaktorene for et vellykket arrangement er å kunne tiltrekke seg dyktige folk til å lede, gjennomføre og holde gode foredrag. Samarbeidspartnere Fylkeskommunen vil ta kontakt med aktuelle aktører i Østfold for å finne samarbeidspartnere til konferansen når det gjelder fremskaffelse av interessante foredragsholdere, ledere av konferansen og workshopene og når det gjelder finansiell støtte til arrangementet. Telemark fylkeskommune søker også om et regionalt Open Days arrangement i løpet av høsten. Deres

7 konferanse vil finne sted i slutten av oktober. Hvis begge våre konferanser blir godkjent av Open Days sekretariatet vil vi samarbeide om felles markedsføring av våre to arrangementer. Videre arbeid Etter fylkesutvalgets møte i april vil det bli jobbet videre med programmet for konferansen samt med å forberede utstillingsdelen av konferansen. Det vil bli laget en søknad til Open Days sekretariatet med bakgrunn i vedtaket i denne saken som sendes i god tid før fristen den 30. mai. Man vil ikke vente på svar fra Open Days sekretariatets beslutning men jobbe videre med å forberede konferansen for ikke å tape tid. Fylkesrådmannen foreslår at man arrangerer konferansen også hvis det skulle bli negativt svar fra sekretariatet i Brussel. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Østfold fylkeskommune søker om å arrangere et regionalt Open Days arrangement i Temaet for konferansen er bærekraftig utvikling av transportsektoren. 3. Konferansedatoen blir 25. september Østfold fylkeskommune bevilger kr ,- til gjennomføringen av konferansen. Midlene foreslås bevilget med kr ,- fra funksjon 700 Strategisk næringsutvikling og kr ,- fra funksjon 715 Interregionalt samarbeid. 5. Fylkesutvalget utpeker to politikere til å delta i de videre forberedelsene med konferansen: Sarpsborg, 23. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør

8 Saksnr.: 2011/7555 Løpenr. 8914/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Anne-Sophie Hygen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken På bakgrunn av lokalt engasjement og sterk bekymring over tilstanden til Akerøy fort etter rundt 30 år uten vedlikehold, bidro Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune sammen til å få utarbeidet en tilstandsanalyse av fortet (rapport 2010 utarbeidet av firmaet MURING v. Espen Martinsen). Til rapporten hører en prioritert tiltaksplan med kostnader. I 2011 ble Nils Erik Saugestad engasjert som prosjektleder i 25% stilling i 3 år, finansiert med 50% hver på kommune og fylkeskommune (kfr. vedtak i SNM-komiteen , PS 36/2011). Denne stillingen ble ansett å være en forutsetning for å få fortgang i istandsettingsarbeidene. På bakgrunn av rapporten er nødvendige istandsettingsarbeider delt inn i tre delprosjekter, avhengige av hvor presserende tiltakene er. Istandsetting av Akerøy fort er forankret i Kulturminneplan for Østfold , delmål 3, strategi 3, tiltak 1 Prioritering i formidling og tilrettelegging, punkt e. forsvarsanlegg. Det er en forutsetning for formidling og tilrettelegging at anlegget er istandsatt og dermed trygt og tilfredsstillende å besøke og oppleve. Østfolds svært mange forsvarsanlegg (se oversikt i vedlegg 10.1 og 10.2, s ) er også vektlagt i tekstdelen i del 2, slik som i kap Kulturminner som er typiske for Østfold (s. 21), og i vedlegg 7.7. Særlige satsningsområder i formidlingen, avsnittet Festningsverk og militærhistorie (s ). Fakta Akerøy fort er en fremskutt del av Fredrikstad forsvarsverker. Det ble bygget ut i tre etapper mellom 1675 og 1750 som vern mot svenskene, men ble demolert av nordmennene selv i I 1883 ble det lagt i ruin under en skyteøvelse, og tilstanden forverret seg ytterligere frem til begynnelsen av 1960-tallet. Deretter gjennomførtes restaureringsarbeider ved frivillige innsats gjennom en periode på rundt 20 år, men da disse stanset, fortsatte nedbrytningen. I tilstandsrapporten fra 2010 heter det blant annet: Det er særlig forvitringsskader i natursteinsmurens fuger og i teglkonstruksjonene som preger anlegget i dag. Årsaken til problemene finner man i mangelfull fuktsikring av murkroner, og bruk av mørtler og overflatebehandling som hindrer naturlig opptørking av konstruksjonene. Skader hvor omfanget vil øke raskt jo lenger tid det går før tiltak iverksettes.. Istandsettingsprosjektet er delt inn i følgende delprosjekter:

9 Delprosjekt 1. Fjerne vegetasjon og avfall, sikre portravellin mot vanninntrenging, pigge stussfuger (de nederste loddrette fugene i murverket), informasjon. Til dette delprosjektet ble det bevilget kr ,- av Norsk Kulturminnefond. Mesteparten av dette arbeidet kan utføres ved frivillig innsats. Delprosjekt 2 Sikre og sette i stand samtlige murer mot utrasing etc., dessuten samtlige porter med tilhørende murverk, kasematter og adkomsttunnel. Disse tiltakene forutsetter spesialisert murerfaglig arbeid, som av firmaet Skarpnor AS v/ murmester Johnny Skarpnord i Sarpsborg er kostnadsberegnet til kr ,- inkl. mva. Mens Sparebankstiftelsen har avslått søknaden om tilskudd, har Stiftelsen UNI gitt tilsagn om kr ,- forutsatt fullfinansiering. Kulturminnefondet er søkt om kr ,-, men en forutsetning for tilskudd vil være at kommunen og fylkeskommunen bidrar. Finansieringsplanen er derfor slik: Hvaler kommune: kr inkl. tilskuddet fra Stiftelsen UNI Østfold fylkeskommune: kr Norsk kulturminnefond: kr Delprosjekt 3 Sikre samtlige murkroner mot vanninntrenging med egnet materialbruk, og etablere vannavrenning fra fortets indre områder. Arbeidene må utføres av fagfolk men med stort innslag av frivillige. Delprosjekt 3 kan utføres etter at delprosjekt 1 og 2 er gjennomført. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen anser tiltakene under delprosjekt 2 for å være avgjørende for prosessen med istandsetting av Akerøy fort. Eksterne tilskudd er nødvendige for finansiering av arbeidene. Delfinansiering fra Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune er en forutsetning for tilskuddene fra Stiftelsen UNI og Norsk Kulturminnefond og derfor for realisering av delprosjektet. Tiltakene under delprosjekt 2 krever spesialkompetanse. Fylkesrådmannen anser at firmaet Skarpnord AS v/ murmester Johnny Skarpnor har slik kompetanse etter mange års arbeid med konservering av Østfolds middelalderruiner. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Forutsatt fullfinansiering av istandsettingen av Akerøy fort under delprosjekt 2, bevilges kr ,- fra regionalt utviklingsfond. Den resterende del av Østfold fylkeskommunes andel av finansieringen, kr ,-, dekkes gjennom fond E550 istandsetting av festningsverk. Sarpsborg, 29. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

10 Saksnr.: 2012/1222 Løpenr /2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Hovedprosjekt Infragreen og medfinansiering fra Østfold fylkeskommune Vedlegg 1. Sak 24/2012 til fylkesutvalget, småprosjekt Infragreen Definisjoner Normallading- lading med 16Ampere eller 32Ampere over 230Volt nett. 16Ampere 230 Volt tilsvarer vanlig stikkontakt. Total effekt 7 kw eller 14 kw Hurtiglading- lading med 400V, fra 48 kw effekt. Fordrer en egen, ekstern enhet spesiallaget for hurtiglading. Biogass- Metan produsert fra avløp, avfall eller gjødsel. Har samme egenskaper som naturgass. Bakgrunn for saken Fylkesutvalget vedtok 9. februar medfinansiering på kr til et Infragreen småprosjekt. Småprosjektet er i gang og skal samle interessenter innen ladeinfrastrukturutbygging på norsk og svensk side, og komme frem til en felles tilnærming til utbygging av infrastruktur for ladbare biler i omegn langs aksen Oslo- Uddevalla. Søknaden til Sverige-Norge programmet ble godkjent og utløste kr til dette arbeidet, med Østfold fylkeskommune og Västra Götalands Län som prosjekteiere. Før vedtaket hadde det pågått samtaler mellom disse to aktørene gjennom 2011, vedrørende et mulig samarbeid. Dette ble initiert etter at den Svenske Energidepartementet og Samferdselsdepartementet ble enige om at det var ønskelig med en sammenhengende korridor for ladeinfrastruktur mellom Oslo og Gøteborg. Interreg Sverige- Norge programmet dekker ikke Gøteborg, men den svenske Energimyndigheten har finansiert andre prosjekter som vil dekke gjenværende avstand fra Uddevalla til Gøteborg. Siste frist for å søke hovedprosjektfinansiering gjennom Sverige-Norge programmet er 31. mars Til denne søknaden er det nødvendig med medfinansieringsbevis fra alle deltagere. Hovedprosjekt Infragreen samordner følgende interessenter på norsk side: Østfold fylkeskommune (norsk prosjekteier) Klima Østfold Akershus fylkeskommune Oslo kommune Transnova (Vegdirektoratet) På svensk side vil det være Länsstyrelsen og Regionen Västra Götaland.

11 Mål for hovedprosjektet er følgende: 1. Gjennom faglig og økonomisk bistand til kommuner langs aksen, planlegge og bygge ut et enhetlig system av normalladeinfrastruktur. 2. Gjennom økonomisk bistand og koordinering og samarbeid med energiselskaper, sørge for utbygging av adekvat hurtigladeinfrastruktur langs hele aksen. 3. Etablere forum for transportbruk og distribusjon av biogass på tvers av grensen, og sammen bygge videre på den erfaringen og kunnskapen som finnes i Västra Götaland, Østfold, Oslo og Akershus. 4. Øke eksponeringen for kjøretøy på fornybart drivstoff gjennom å invitere bilprodusenter, - importører og forhandlere til å delta i prosjektet for å demonstrere og vise frem biogass- og elbiler over lengre tid i kommuner langs aksen. 5. Arrangere Zero- rally i Zero Rally er et arrangement langs en strekning eller i et område, for kjøretøy på fornybare drivstoff. Hensikten er å promotere og synliggjøre denne type kjøretøy, og vise frem disse lokalt. Fullstendig prosjektplan er ikke ferdig per 20. mars. Følgende aktiviteter er tenkt i prosjektet Hovedaktivitet: Utarbeide tekniske og driftsmessig krav til normal- og hurtigladeinfrastruktur langs hele aksen. Skal sørge for et enhetlig system som best mulig ivaretar elsikkerhet og brukervennlighet, som samlet sett binder sammen tettstedene og regionene langs strekningen. Aktivitet 1 o Hver kommune får tilbud om et satt antall timer med rådgivning gjennom prosjektet for å planlegge og vurdere behov for og konkret utbyggingsplan for normallading. o Det gjennomføres en felles utlysning og inngåelse av rammeavtale med leverandører av normalladeutstyr Aktivitet 2 o Etter gjennomført Start 1 kan kommunene søke tilskudd til utbyggingen av normalladeinfrastruktur iht. plan o Utvalgte kommuner får tilbud om utprøving av el- eller biogassbiler over lengre perioder, for et best mulig erfaringsgrunnlag o Felles utarbeidelse av konkurransegrunnlag for innkjøp av biler på fornybart drivstoff. Aktivitet 3 o Aktivt arbeid opp mot energiselskaper og nettselskaper for etablering av hurtigladere med km mellomrom langs hele aksen. o Tilskudd til prosjektering, skilting og markedsføring. Prosjektet forestår ingen drift av ladesteder. Aktivitet 4 o Samarbeidsforum for private og offentlige aktører inne biogass på tvers av grensen. Fokus på bruk og distribusjon av gass for transport. o Fagkonferanser og partnersøk for prosjekter og etableringer. Resultatmål Prosjektets aktiviteter er innrettet for gjennomføring av infrastrukturutbygging. Deltagernes finansiering vil i hovedsak være kontante midler da selve utførelsen av prosjektet er tenkt gjennomført av innleide konsulenter. Resultatmålene for ladeinfrastrukturdelen av prosjektet er konkrete i form av antall ladesteder for normallading og hurtiglading. Resultatmål for eksponering av kommuner for el- og biogassbiler vil være antall kommunale driftsdøgn med el- eller biogassbiler i regi av prosjektet. For biogass er målet kvantifiserbart ved antall grenseoverskridende samarbeid på biogass, som igangsettes i løpet av prosjektperioden.

12 Fakta Norge har kommet lengst på bruk av ladbare kjøretøy og utbygging av ladeinfrastruktur, mens Sverige har kommet lengst på bruk og distribusjon av biogass til transport. For et prosjekt til 5 mill kr har man valgt ikke å bruke midler på utbygging av fyllestasjoner. Én fyllestasjon for biogass koster ca 5 mill kr alene. Prosjektets biogassatsning innebærer isteden å legge til rette for bedre samarbeid over grensen. Selv om Norge er lengre fremme enn Sverige på ladeinfrastruktur, er behovet for et slikt prosjekt like stort på begge sider av grensen. Dagens normalladeinfrastruktur i Norge er basert på vanlig stikkontakt. Elsikkerheten og brukervennlighet for storskala bruk er ikke ivaretatt gjennom denne standarden. Det er derfor behov for oppgradering og overgang til ny standard ved fortsatt storstilt økning i antall ladbare biler på veien i Norge. Gjennom et grenseoverskridende samarbeid kan Sverige unngå denne omveien om generasjon 1 ladeinfrastruktur, og man kan sammen både velge og bygge ut et enhetlig system. Finansieringstabell Infragreen hovedprosjekt ( foreløpige tall etter halvgått forprosjekt) Partnere norsk side Kontant medfinansiering Egen tid (% ) Akershus fylkeskommune Oslo kommune Transnova Østfold fylkeskommune & Klima Østfold Total norsk side Partnere svensk side Västra Götalands Län Västra Götalands Region Energimyndigheten Fylkesrådmannens vurdering Hovedprosjektet vil kunne starte høsten Det vil da være en naturlig videre prosess etter at utredningen og planleggingen av ladeinfrastrukturutbygging sammen med Oppland, Hedmark og Akershus er ferdigstilt i mai Østfold fylkeskommune kan gjennom Infragreen ta en rolle som aktiv pådriver for at infrastrukturen ikke skal være et hinder for veksten i ladbare biler. En slik rolle vil videre legge til rette for raskere etablering av et marked for el til transportformål. Østfold fylkeskommune har som mål i Fylkesplanen: «Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljøvennlig drivstoff i kjøretøyer, herunder gass» «Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøvennlig løsninger» «Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil» Basert på et prosjekt med totalt 5 mill. kr., vil det være behov for minst 1,25 mill kr på norsk side i egenfinansiering. Østfold fylkeskommunes innsats i prosjektet vil sette krav til andre partnere. Gjennom å sette av kr i medfinansiering fra fylkeskommunens regionale utviklingsmidler (jfr. FU-sak 35/2012) i tillegg til kr fra driftsbudsjettet, vil det i tillegg være mulig å gå inn med kr kr fra Klima Østfold. Klima Østfold har vedtatt handlingsplan som inkluderer satsing på ladeinfrastruktur, og har tiltaksmidler til bruk for et slikt formål. Med totalt kr fra Østfold bør man sette krav om minst tilsvarende finansiering fra Akershus fylkeskommune og Transnova. På grunn av begrensede interne ressurser i Østfold fylkeskommune innen klima & energi, legges det i prosjektet opp til en stor grad av innleid kompetanse. Dette er nødvendig for å kunne dedikere både teknisk og relevant kompetanse til oppgaver knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. Videre er det lagt opp til at prosjektmidlene i stor grad skal brukes som tilskudd for å utløse investeringsvilje hos prosjekteksterne offentlige og private aktører. Overskytende kontantfinansiering på norsk side vil brukes til å styrke tiltakene i kommunene. Ved å inkludere alle Østfold- kommuner i tillegg

13 til Follo- kommunene, vil det være behov for en større andel midler til bistand til kommunene på norsk side enn på svensk side. Samferdselsdepartementet har i sitt tildelingsbrev til Transnova nevnt E6 Oslo- Gøteborg og samarbeid over grensen uttrykkelig som et satsningsområde. Dette åpner for at Transnova kan gå inn i prosjektet utenom deres ordinære tilskuddsprogram. Oslo vil inviteres med for en lavere medfinansiering da de ikke dekker et like stort område. Dette vil representere en total finansiering over de 1,5 mill. kr. som utløser maks Interreg Sverige-Norge finansiering. Likevel anses det som verdifullt både for søknadsbehandling i Interreg og gjennomføringsevne at ambisjonen ligger over dette for norsk medfinansiering. En viktig regel i Interreg er at pengene ikke skal krysse grensen, kun samarbeidet. Det har i forprosjektet vært løpende dialog med både Transnova, Zero, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og svenske partnere. Alle partnere er blitt involvert i utarbeidelsen av søknad og prosjektplan for hovedprosjekt. Det er videre etablert kontakt med energiselskaper, bilforhandlere og importører for å involvere disse i konkrete aktiviteter i hovedprosjektet. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Østfold fylkeskommune stiller med kontante midler til medfinansiering til hovedprosjekt Infragreen pålydende kr kr som deltager og prosjekteier. Egeninnsats på 15% kommer i tillegg. Det bevilges kr fra regionale utviklingsmidler og kr fra driftsbudsjett klima & energi. 2. Tilsagnet forutsetter godkjent søknad om hovedprosjekt til Interreg Sverige- Norge, i tillegg til følgende: a. Klima Østfold går inn med kr kr i kontante midler. b. Akershus fylkeskommune og Transnova går hver inn med minst like stor andel kontante midler som Østfold totalt ( kr), i tillegg til egeninnsats. Sarpsborg, 20. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Bjarne Johnsen fylkesdirektør

14 Saksnr.: 2012/272 Løpenr /2012 Klassering: 243 Saksbehandler: Pål Erik Jensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Tildeling av statlige viltfondsmidler og opprettelse av fylkeskommunalt viltfond Vedlegg 1. Forskrift nr 537om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Bakgrunn for saken I forbindelse med regionreformen, som trådte i kraft , ble en del forvaltningsoppgaver overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Det gjelder bl.a. oppgaver knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger for viltformål. Dette er statlige midler som fylkeskommunen fordeler etter kriterier fastlagt av Miljøverndepartementet. Tildelingen til Østfold på statsbudsjettets post er i 2012 på og det har i 2012 kommet inn søknader for Den 15. mai 2011 ble forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort fastsatt. Den pålegger fylkeskommuner som mottar penger fra det statlige viltfondet å opprette et fylkeskommunalt viltfond. Fakta Årets tildeling fra statlig viltfond Midlene skal fordeles i tråd med kravene som følger de statlige viltfondsmidlene, og prioriteres i tråd med Regional plan for fysisk aktivitet Det er: Kartlegging av viltressursene/viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner. Innarbeide viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningslova. Iverksetting av tiltak der formålet er bedre oversikt over bestandene. Opprette og drifte lokale samarbeidsråd. Delta i rettighetshavernes driftsplanarbeid. FoU og studentoppgaver. Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter. Andre særlig prioriterte viltformål. Basert på Regional plan for fysisk aktivitet skal det i Østfold prioriteres søknader som fremmer følgende interesser: Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt. Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter.

15 Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting. Prosjekter som bidrar til økt kunnskap om biologisk mangfold. Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunalt viltfond Det er varierende søknadstilfang, og varierende kvalitet på søknadene om viltfondsmidler. Enkelte år er det nok gode søknader til å fordele alle de tildelte statlige midlene, andre år er det ikke nok gode prosjekter å støtte. Opprettelsen av et fylkeskommunalt viltfond, vil føre til en bedre utnyttelse av midlene og gi mer kunnskap for pengene. Forskriften presiserer at tilskudd fra det statlige fondet, og avkastning fra fondet skal regnes som inntekter. Det er også mulig å sette av andre penger i dette fondet. Fylkesrådmannens vurdering Det er i 2012 kommet 12 søknader som til sammen omfatter kroner. Av disse vurderer fylkesrådmannen at 6 av søknadene er i tråd med kriteriene. Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) Søker Prosjekt Kostnad Søknad Tildelt Kommentar Marker kommune Marker, Rakkestad, Eidsberg kommuner Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Skogbrukets kursinstitutt Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Høyskolen i Hedmark Halden kommune NINA NINA Naturdata Østre elgregion Beverfeller til utlån Bever bør tas ut ved regulær jakt. Beverfeller er ikke i tråd med formålet. Skogsfugl i fjella Styrker kunnskapen om fylkes viltbestand. En av Norges lengste serier. Viktig post. Aktiv forvaltning av rev Prosjektet kan bidra til økte jaktmuligheter for ferske jegere. Seminaret Hjortevilt Årets viktigste konferanse for forvaltning av hjortevilt. Stor deltagelse fra Østfold. Gås, and og due Bidrar til økt tilgjengelighet av jakt for ungdom og nye jegere. Strategi for en standardisert overvåkning av rype og skogsfugl i Norge Uspesifisert søknad. Mye fokus på rype. Usikker/ingen nytteeffekt for Østfold. Tiurleikregistreinger Nyttig informasjon. Det er en kommunal oppgave, men informasjonen er allmennyttig. Kommunen bør ta halve kostnaden. Grågåsundersøkelser på Østlandet Brukerkurs i Hjorteviltregisteret Aldersbestemmelser elg Prosjektet fikk støtte i fjor, men har ikke benyttet disse i Østfold. Avventer rapport og planer før eventuell tildeling i Usikker på interessen i kommunene Viktig for å holde oversikt over fylkets elgstamme.

16 Rakkestad kommune Elgforvaltning i ulverevir Samarbeid med kommunene i ulvereviret om å avgrense området rundt eventuell yngling for å kunne forvalte elgstammen på best mulig måte. Dårlige sporingsforhold har redusert behovet for midler. Utmarksavd Forvaltningsplan for elingen for villsvin Akershus og Østfold Prosjektet har uklart resultatmål, og vil ikke bidra til økt kunnskap om villsvinets utbredelse i Østfold Det resterende beløpet overføres til fylkeskommunalt viltfond. Fylkesrådmannen ser derfor stor nytte av å opprette et regionalt fond. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med gjennomføringen av større prosjekter, som vurderinger av fylkets elgbestand og hjorteviltets beitegrunnlag i de kommende årene. Disse vil det nå bli lettere å få gjennomført. Fylkesrådmannen foreslår at tildeling og søknadsfrist for fylkeskommunalt viltfond knyttes mot tildelingen av statlige viltfondsmidler. Dette innebærer søknadsfrist 15. januar, og behandling i SMK-komiteen i mars. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Fra posten Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende tiltak: Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) Søker Prosjekt Kostnad Søknad Tildelt Kommentar Marker, Rakkestad, Eidsberg kommuner Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Skogbrukets kursinstitutt Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Halden kommune Skogsfugl i fjella Styrker kunnskapen om fylkes viltbestand. En av Norges lengste serier. Viktig post. Aktiv forvaltning av rev Prosjektet kan bidra til økte jaktmuligheter for ferske jegere. Seminaret Hjortevilt Årets viktigste konferanse for forvaltning av hjortevilt. Stor deltagelse fra Østfold. Gås, and og due Bidrar til økt tilgjengelighet av jakt for ungdom og nye jegere. Tiurleikregistreinger Nyttig informasjon. Det er en kommunal oppgave, men informasjonen er allmennyttig. Kommunen bør ta halve kostnaden.

17 Østre elgregion Aldersbestemmelser elg Viktig for å holde oversikt over fylkets elgstamme. Rakkestad kommune Elgforvaltning i ulverevir Samarbeid med kommunene i ulvereviret om å avgrense området rundt eventuell yngling for å kunne forvalte elgstammen på best mulig måte. Sum Overskytende beløp settes i fylkeskommunalt viltfond. 2. Fylkesrådmannen oppretter fylkeskommunalt viltfond. Inntektene er hovedsakelig fra det statlige viltfondet. Det kan avsettes fylkeskommunale midler som ledd i finansieringen av flerårige prosjekter. 3. Midlene skal fordeles etter kravene fra miljøverndepartementet; og prosjekter som oppfyller følgene kriterier skal prioriteres: Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt. Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter. Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting. Prosjekter som bidrar til økt kunnskap om biologisk mangfold. Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. Søknadsfristen blir som for statlige viltfondsmidler, og tildelingen skjer samtidig med tildeling fra det statlige viltfondet i SMK-komiteens møte i mars. Sarpsborg, 15. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

18 Saksnr.: 2012/2517 Løpenr /2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Pål Erik Jensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Endring av driftstilskudd til skjærgårdstjenesten Vedlegg 1. Skjærgårdstjenesten for Oslofjorden, avtale for Østfold driftsområde I. Bakgrunn for saken Fagsjef for Skjærgårdstjenesten, Tom Sørum, har gjennomgått driftstilskuddet til skjærgårdstjenesten fra 2000 til Det er betydelige avvik i de summene som er fakturert og betalt av Østfold fylkeskommune, og fylkeskommunens andel av finansieringen som fremkommer av den signerte avtalen. Skjærgårdstjenesten ønsker nå å rette opp dette så raskt som mulig. Dette medfører en merutgift for Østfold fylkeskommune. Fakta Avtalen som regulerer skjærgårdstjenestens arbeidsområder, avgrensning og finansiering har nedfelt en nøkkel for finansiering. Denne innebærer at staten dekker halvparten av kostnadene, under forutsetning av at lokale/regionale parter bidrar med tilsvarende beløpet som staten. Østfold fylkeskommune skal i følge avtalen bidra med 25 prosent av dette, de resterende dekkes av kommunene (65 prosent) og Oslofjordens friluftsråd (10 prosent). Av en ukjent årsak har dette forholdet ikke vært korrekt gjenspeilet i fakturaene som er sendt ut de senere årene. Østfold fylkeskommunes andel har variert fra omtrent 23,5 prosent til under 20 prosent i 2010 og Det er i budsjettet for 2012 satt av til skjærgårdstjenesten, mens beløpet i følge avtalen skulle ha vært kroner. Fylkesrådmannens vurdering Skjærgårdstjenesten gjør en svært viktig jobb med å holde friluftsområdene i skjærgården ryddige og i god stand. De utfører også tilretteleggingsoppgaver og omfattende skjøtsel, samt at de veileder og bistår allmenheten på og ved sjøen. Skjærgårdstjenesten er svært viktige for at Østfoldkysten skal fremstå som den perlen den er. Fylkesrådmannen beklager at denne uheldige situasjonen har oppstått ved at Østfold fylkeskommune har mottatt fakturaer som ikke har vært i tråd med avtalen. Innenfor årets budsjett er det ikke rom for den økningen i driftstilskuddet som i henhold til skjærgårdstjenestens gjennomgang er nødvendig for å oppfylle avtalen. Det er imidlertid viktig at avtalen holdes, og dette forholdet må derfor rettes opp i neste års budsjett. Dersom det skal bevilges mer penger i år, må SMK-komiteen vurdere å bruke av sin disposisjonspost.

19 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Østfold fylkeskommune tar brevet fra skjærgårdstjenesten til etterretning. I økonomiplanen og budsjettet for innarbeides en økning av bevilgningen til Skjærgårdstjenesten slik at bevilgningen blir i tråd med avtalen for Østfold driftsområde I. Sarpsborg, 15. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

20 Møtebok Saksframlegg Saksnr.: 2012/1817 Løpenr /2012 Klassering: U01 Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Søknad om støtte til regionalt nettverk mot matsvinn Vedlegg 1. Søknad om støtte til opprettelse av regional nettverk mot matsvinn fra Grønn Hverdag 2. Vedlegg til søknad med liste over mulige tiltak/aktiviteter Bakgrunn for saken Østfoldforskning og Grønn Hverdag har sammen med Østfold Bondelag og Fylkesmannen i Østfold jobbet med tiltak mot matsvinn. Søknaden peker på tiltak som utvikling av kursmateriell, utarbeidelse og gjennomføring av undervisningsopplegg med avfallsplukking i husholdningsavfallet, lunsjservering med mat som er i ferd med å gå ut på dato og lokalt matkastebord. Sistnevnte ble gjennomført i Fredrikstad i 2011, og et bord med 70kg mat av ulik type ble vist frem for å illustrere hvor mye som kastet. Samtidig fikk forbipasserende muligheten til å smake på mat som var gått over utløpsdato. Nettverket skal også arbeide for å utvikle parametere for måling av resultater, og særskilt for oppfølging av matsvinn i offentlige virksomheter. Det søkes om kr til koordinering av et regionalt nettverk for arbeid mot matsvinn til og med januar Dette tilsvarer 300 timer fra Grønn Hverdag og skal brukes til å involvere regionale aktører og koordinere og gjennomføre tiltak. Fylkesmannen i Østfold ønsker å bidra til samarbeidet, og har signalisert mulighet for bruk av BU- midler til konkrete tiltak. I tillegg ønsker fylkesmannen å bidra med timer inn i et slikt nettverksarbeid. Fakta Det kastes årlig ca. 70 kg mat per forbruker i Norge. Det aller meste av denne maten er fortsatt spiselig, men kastes på grunn av datostemplingen. I Østfold tilsvarer dette i underkant av tonn mat. På landsbasis er det anslått tonn årlig. Produksjonen av denne maten innebærer både bruk av landområder, store mengder energibruk og vannforbruk. Fylkesrådmannens vurdering Tiltak mot kasting av mat kan knyttes til fylkesplanens mål om bærekraftig forbruk. Reduksjon i matsvinn vil videre kunne redusere energiforbruk og CO2 utslipp fra prosessindustri, i tillegg til å redusere transportproduksjon hos distribusjonsselskaper. For hver kilo redusert matsvinn vil det redusere 1 kg mat på vei til butikken og 1 kg mat på vei med restavfallet. Fylkeskommunen har ingen driftsmidler avsatt til tiltak mot matsvinn for 2012, og har heller ingen direkte oppgaver knyttet til dette området. Med ansvar for miljø, reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv energiforbruk, er tiltaket aktuelt å vurdere innenfor rollen som regional utvikler. Det er mange tiltak som kan og bør gjennomføres med forankring i klima- og miljømålene forankret i fylkesplanen. Hittil er vurderingene gjort med bakgrunn i hvilke tiltak som gjennomføres i samarbeid med nasjonale tiltak eller i samarbeid med andre fylkeskommuner, slik at tiltaket når en kritisk størrelse og tyngde for gjennomføring. Årets føringer for driftsbudsjettet er lagt, og det er ingen midler satt av til tiltak innen matsvinn. Det anbefales

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Statens vegvesen i Moss Dato: 18.april 2012 Tid: 09.30 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Saksnr.: 2012/3936 Løpenr. 27303/2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 Fylkeskommunale

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Saknr. 13/414-23 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2016

Tilskudd til vilttiltak 2016 Saknr. 15/10884-27 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål i 2016, til følgende tiltak: NJFF- Hedmark

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging.

SAKSFRAMLEGG. Utdrag fra planen for hurtiglading i Østfold, fra utredningen. Grønne er gjennomført. Røde er anbefalt videre utbygging. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 12/3203 INFRASTRUKTUR FOR LADING - LADBAR MOTORVOGN Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rakkestad kommune stiller til rådighet inntil kr.

Detaljer

Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13

Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13 Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13 Olav Moe (KrF) Leder samferdsel,- miljø og klimakomiteen Østfold Fylkeskommune Biogass - hva skjer på nasjonalt nivå? 2 Regjeringen vil: Bidra til utvikling

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold Handlingsplan 2013 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region.

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid Årsrapport 2012 Klima Østfold Samarbeidet Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Orienteringssak. Fase 3 hurtigladeutbygging og effekter av utbygging til nå

Orienteringssak. Fase 3 hurtigladeutbygging og effekter av utbygging til nå Saksnr.: 2013/3408 Løpenr.: 30709/2013 Klassering: K21 Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.06.2013 Orienteringssak.

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Kornmagasinet, Skjærhalden på Hvaler Tidspunkt: Tirsdag 4. juni kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan

Høringsuttalelse. Hvaler kommune. Klima- og energiplan Saksnr.: 2013/10942 Løpenr.: 39004/2015 Klassering: 144 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 04.06.2015 Høringsuttalelse. Hvaler kommune.

Detaljer

Strategi for mobilitetstiltak ved fylkeskommunal virksomheter

Strategi for mobilitetstiltak ved fylkeskommunal virksomheter Saksnr.: 2013/214 Løpenr.: 1984/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.03.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi

Fremtiden er elektrisk. Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Fremtiden er elektrisk Bergen 19.oktober 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent Utslippene

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN

TILSKUDD TIL PROSJEKTET TRE21 - TRE SOM LÆRINGSARENA I GRUNNSKOLEN Saknr. 10/4519-6 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Skogselskapet Hedmark, Statens Hus Parkgata

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Næring og kulturkomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: 13. april 2016 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Lervik

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen «Lavfossilbussene» i Østfold Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen Det har skjedd en del på området 2 2. plass i «Årets lokale klimatiltak»2013 3 Noen

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Klimanettverk Østfold Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Agenda Klima- og energiarbeidet i Østfold Bakgrunn for Klimanett Østfold Sosial kapital og erfaring

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Handlingsplan 2016. Handlingsplan 2016. Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen

Handlingsplan 2016. Handlingsplan 2016. Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen Handlingsplan 2016 Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen 1 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. En klimakontakt

Detaljer

Grønt skifte i kommunene er vi i gang? Guro Nereng Koordinator for Klima Østfold

Grønt skifte i kommunene er vi i gang? Guro Nereng Koordinator for Klima Østfold Grønt skifte i kommunene er vi i gang? Guro Nereng Koordinator for Klima Østfold Et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen Innhold Samarbeidet: Formål, organisering og forankring Smakebiter

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Saknr. 14/4334-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet

KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg - et prosjekt støttet av Oslofjordfondet KlimaReg skal bidra til å gjøre klima- og energiarbeidet lokalt og regionalt mer effektivt og handlingsrettet. Partnere Hovedmål Bidra til at kommuner,

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid Årsrapport 2013 Klima Østfold Samarbeidet Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar Planforslag på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar 16.04.2016 Vedtatt i desember 2009 Rulleringsarbeid gir anledning til å oppdatere, evaluere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 07.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:35 1 Faste

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Felt hjortevilt i Norge. Hjort Elg Villrein Rådyr

Felt hjortevilt i Norge. Hjort Elg Villrein Rådyr Nasjonale mål for hjorteviltet - hvordan kan de nås? Erik Lund 4. november 2010 Felt hjortevilt i Norge 70000 Hjort Elg Villrein Rådyr 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy

Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy Innhold Fossilfri 2030-erklæringen Biogass-satsingen Ladeinfrastruktur Egen kjøretøypark Fossilfri 2030 veien videre Klimasats-prosjekt:

Detaljer

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møtested: Høytorp Fort, Eidsberg kommune Tidspunkt: Torsdag 12. september 2013 kl. 12.00 16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

Veileder Energihandlingsplan

Veileder Energihandlingsplan Veileder Energihandlingsplan Vi vet du vil med en god energihandlingsplan kan du få det til: Ta grep om energibruken Det sentrale elementet i et godt gjennomarbeidet energiledelsessystem er energihandlingsplanen.

Detaljer

Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport

Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport Strategier og virkemidler for økt bruk av bio-drivstoff innen transport Erlend Solem Bioenergidagene 2014 Fakta om Transnova: Opprettet ifm. klimaforliket i 2009 10 ansatte Lokalisert i Trondheim 90 mill.

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 12.03.2015

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 12.03.2015 Saksnr.: 2015/9468 Løpenr.: 12580/2015 Klassering: K21 Saksbehandler: Guri Bugge Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 12.03.2015 Biogass - regionalt og internasjonalt

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017

Klimasats støtte til lokale klimatiltak. Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Klimasats støtte til lokale klimatiltak Marit Hepsø, Miljødirektoratet. Klimakonferanse Rogaland 18. jan. 2017 Nyhetsklipp: Stavanger Aftenblad og Yr.no/NRK Kommuner og fylker sentrale klimaaktører Betydelige

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer