Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen"

Transkript

1 Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Statens vegvesen i Moss Tidspunkt: kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen, telefon / eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Kristelig Folkeparti Andreas Lervik Nestleder Arbeiderpartiet Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Ole Hagen Medlem Arbeiderpartiet Lars Vangen Medlem Senterpartiet Tor Prøitz Medlem Høyre Gretha Kant Medlem Høyre Hilde Borger Medlem Høyre Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Hanne Therese S. Myhrer Medlem Fremskrittspartiet Sarpsborg, 2. april 2012 Olav Ingebjørn Moe leder

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side (Ingen tittel) PS 23/2012 Regionalt Open Days arrangement høsten 2012 PS 24/2012 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 PS 25/2012 Hovedprosjekt Infragreen og medfinansiering fra Østfold fylkeskommune PS 26/2012 Tildeling av statlige viltfondsmidler og opprettelse av fylkeskommunalt viltfond PS 27/2012 Endring av driftstilskudd til skjærgårdstjenesten PS 28/2012 Søknad om støtte til regionalt nettverk mot matsvinn PS 29/2012 Tilbud om å delta som spydspissfylke - gjennomføring av klimatiltak PS 30/2012 Oppstart av arbeidet med fylkeskommunalt handlingsprogram klima og energi PS 31/2012 Forslag til kollektivtiltak for ungdom i Østfold PS 32/2012 Høring. Diverse endringer om yrkestransport med motorvogn og fartøy - yrkestransportloven PS 33/2012 Orienteringssaker i samferdsel, miljø og klimakomiteen 18. april 2012

3 Saksnr.: 2012/1398 Løpenr /2012 Klassering: 029 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Regionalt Open Days arrangement høsten 2012 Vedlegg 1. Notat til Fylkesutvalget 16. februar vedr Regionalt Open Days arrangement Bakgrunn for saken Fylkestinget vedtok i FT-sak 50/2011 at Østfold fylkeskommune sender inn en formell søknad om å være vertskap for et regionalt Open Days arrangement høsten I vedtaket står det at mulig tema kan være forebyggende helsearbeid, velferdsteknologi og folkehelse. I desember 2011 la DG Regio (EUs regionaldepartement) og Regionskomiteen i EU ut temaene for Open Days 2012 på arrangementets hjemmeside. Der fremkommer det at temaene for årets Open Days er: 1. Smart og grønn vekst for alle 2. Territorielt samarbeid: en ressurs for Europa 3. Fokus på resultater Open Days i Brussel er fra tirsdag 9. oktober til torsdag 11. oktober. Alle workshoper og seminarer under Open Days og de regionale arrangementene skal referere til ett av disse temaene. Fylkeskommunen må tilpasse det regionale arrangementet slik at det passer inn under ett eller flere av disse temaene. I et notat i mappene til Fylkesutvalget i februar foreslår fylkesrådmannen å endre tema fra det som ble vedtatt i FT-sak 50/2011 til det overordnede temaet» Smart and green growth for all». Hele konferansen vil foregå på norsk. Mer informasjon om Open Days finnes på fylkeskommunens internasjonale hjemmesider. Der er det en egen Open Days lenke på høyre side. Lenken til den offisielle Open Days siden er: Ellers vises det også til den andre Open Days saken som skal opp til behandling i fylkesutvalget i april om fylkeskommunens deltagelse under Open Days Planlegging av arrangementet - rammeprogram Tema Det overordnede temaet er Smart og grønn vekst for alle. Dette temaet er forankret i næringsstrategiens innsatsområde omstilling i eksisterende næringsliv. NCE Smart Energy Markets har en rekke prosjekter og aktiviteter relatert til temaet. Videre er energi, miljø og klima ett av de prioriterte innsatsområdene i fylkeskommunens FoU-strategi, i VRI programmet og i Oslofjordfondet. Det er flere virkemiddelaktører som er opptatt av dette temaet og som vil kunne bidra til gjennomføring av arrangementet. Videre så var temaet for fylkeskommunens deltagelse under Open Days i 2011 «Bærekraftig transportstrategi med

4 fokus på elektromobilitet og biogass». Med bakgrunn i de generelle temaene for Open Days og fylkeskommunens tema for deltagelsen under Open Days i 2011 har man for denne konferansen valgt å følge opp temaet bærekraftig utvikling av transportsektoren i det regionale Open Days arrangementet i Østfold er et veifylke og Norges mest populære fylke å kjøre gjennom. I fylkesplanen er det flere delmål knyttet til temaet og denne konferansen blir ett av flere virkemidler for å jobbe videre med disse målene. Tittel Tittelen på konferansen er viktig både for å signalisere innholdet men også for å signalisere formålet med konferansen. Fylkesrådmannen ønsker at konferansen skal bidra til både dialog, kunnskaps- og erfaringsutveksling og drøfting av en mulig felles målsetting knyttet til en bærekraftig utvikling av transportsektoren. Man ønsker både å bidra til å redusere klimautslipp samtidig som man ønsker å bidra til en god næringsutvikling på dette området for aktørene. For å bruke konferansen som et virkemiddel for å nå mål i fylkesplanen ønsker man å lansere et konkret mål knyttet til bærekraftig utvikling av transportnæringen. Et slikt mål kan være at man ønsker å oppnå at 20 % av kjøretøyene i Østfold går på fornybar energi innen Som en foreløpig arbeidstittel på konferansen foreslår fylkesrådmannen at man bruker denne målsettingen. Formål med arrangementet Formålet med konferansen er å inngå en dialog med alle relevante aktører når det gjelder fornybar energi for å drøfte hva som må til for å nå et målet om at 20 % av kjøretøyene i Østfold skal gå på fornybar energi innen Videre er det ønskelig at man gjennom denne konferansen kan utveksle kunnskap og erfaringer med både foredragsholderne og mellom deltagerne. Som et resultat fra konferansen ønsker man at deltagerne får muligheten til å drøfte hvor langt man faktisk kan komme innen 2020 når det gjelder andelen av kjøretøy som benytter fornybar energi. Er det mulig å nå 30 %, 40 % eller 50 % innen Hvis ja hva må til for å klare det? Og hva må den enkelte aktør bidra med for å nå dette målet. Dato Det er foretatt en gjennomgang av fylkeskommunens og andre aktuelle aktørers kalendere til høsten og fylkesrådmannen foreslår at konferansen arrangeres tirsdag 25. september Målgruppe Målgruppen for konferansen er politikere, transportsektoren, produsenter av fornybar energi, produsenter av kjøretøy som bruker fornybar energi, distributører, aktører som bruker fornybar energi, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer. Sted Konferansen vil bli gjennomført på Quality Hotell i Sarpsborg hvor det blant annet er god plass til utstillinger av større gjenstander; for eksempel biler o.l. Rammeprogram Tittel: «20 % av Østfolds kjøretøy på fornybar energi innen 2020?» Velkommen, innledning og status En innføring i teknologier, status på området i dag og hva får vi tak i innen Hva har vi i Østfold? Fremtidig avgiftspolitikk og tilskuddsordninger. Samfunnsutviklingsperspektivet på fornybar energi i transport Trendforsker Invitere en trendforsker som kan gjette om framtiden basert på drivkrefter i samfunnet eller invitere en provokatør som kan stille kritiske spørsmål knyttet til temaet Keynote speach Kompetanseheving, erfaringsutveksling med andre land. Invitere profiler innenfor området som kan bidra til å heve konferansen faglig.

5 10.30 PARALLELLE SESJONER/Workshops Innledning fra lederne av workshopene. Informasjon om hva man skal gjøre Pause Faglig tema nr 1. BIOGASS - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Lunch og mingling Faglig tema nr 2. ELEKTRISITET - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 3. HYDROGEN OG BIOETHANOL - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 1. BIOGASS - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Faglig tema nr 2. ELEKTRISITET - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Diskusjoner, utforme et konkret mål, avslutning Slutt Faglig tema nr 3. HYDROGEN OG BIOETHANOL - kjøretøy og infrastruktur Kort faglig innledning Ferdige problemstillinger til diskusjon Arrangementet blir lagt opp slik at deltagerne får mulighet til å delta på to av tre sesjoner i løpet av dagen. Videre så vil det bli lagt opp til muligheter for utstillinger i lokalene utenfor konferansesalen. Der kan det stilles ut aktuell teknologi, forskningsresultater og andre relevante ting i forhold til temaet. Fylkesrådmannen vil jobbe videre med å få på plass et endelig program med gode foredragsholdere og å legge til rette for gode diskusjoner under konferansen. For å skape en god forankring av konferansen som et virkemiddel for å nå mål i fylkesplanen foreslås det også å involvere for eksempel to politikere i det videre arbeidet. Temavalg Valg av fornybare energibærere som tema i fordypningssesjonene er gjort på bakgrunn av følgende vurderinger. Biogass er en energibærer som produseres av avfallsressurser som organisk avfall fra husholdninger, næringsmiddelindustri, gjødsel og kommunale avløp. Biogass medfører lokal verdiskaping på avfallsressurser, og produksjon av erstatning for diesel og bensin. I tillegg medfører biogass reduksjon av CO2 utslipp fra landbruket ved inkludering av gjødsel i biogassproduksjonen. Østfold har et betydelig biogass- potensial og kan utløse store utslippsreduksjoner ved bruk av biogass i transport. Biogass og naturgass i transport slipper ut marginalt med NOx og partikler sammenlignet med diesel- og bensindrevne kjøretøy. Det er i dag ca 40 kjøretøy på komprimert gass i Østfold, og to fyllestasjoner. El til transport er den mest energieffektive fremdriftsteknologien tilgjengelig i dag. En stor elbil bruker energi tilsvarende 0,2l bensin per mil. I en elmotor går nesten 90 % av energien til fremdrift og det er nesten ikke varmetap, støy eller vibrasjoner slik det i forbrenningsmotorer. Det er ingen punktutslipp av NOx eller partikler fra elmotorer. Det er i dag ca 130 kjøretøy på el i Østfold. NCE har pekt på infrastruktur for ladbare biler som et av 5 potensielle områder for utvikling av nye og gode produkter. Ved storskala bruk av ladeinfrastruktur er det behov for en smartere infrastruktur og smartere energistyring. Dagens normal-ladeinfrastruktur er passiv og kommuniserer verken med databaser, bilen eller flåtestyringsverktøy. Dagens elbiler er

6 integrert med kommunikasjon til både produsent, forhandler, bruker og GPS og kan gi all informasjon om bilen minutt for minutt over mobilnettet. For flåteeiere som taxisentraler og andre, er det behov for å knytte denne informasjonen til egne flåtestyringssystemer sammen med smart infrastruktur og bildata, for å integrere disse systemene til en smart energistyring i transport. Gevinstene er mer effektiv bruk av både energi og kjøretøy, samt muliggjøring av døgnkontinuerlig drift på elkjøretøy. For hurtigladeinfrastrukturen er det behov for smartere styring når det gjelder effektuttak. Effektavgiften er en betydelig driftskostnad for hurtigladeinfrastrukturen, og betydelig kostnadsreduksjon kan oppnås ved smartere bruk av både effekt og energi rundt hurtigladeinfrastrukturen. Også på dette området ønsker Østfold fylkeskommune å utfordre NCE Smarts nettverk og kompetanse for å høste gevinster. Østfold fylkeskommune har gjennom tilrettelegging for fornybare drivstoff til transport fokusert på biogass og el til transport. Samlet kan disse energibærerne være fullgode erstattere til fossile drivstoff. Hydrogen til brenselscelle i transport er en fremtidig teknologi som bygger videre på potensialet til elektromotoren. I en hydrogenbil er det kun en elmotor, forsynt av energi fra hydrogen omdannet til strøm gjennom en brenselscelle. Akershus fylkeskommune satser stort på hydrogen til transport og har brukt over 60 mill kr på utvikling av hydrogen til transport. Bioethanol er et sidespor i storskala utvikling av alternativer for fossile drivstoff. Likevel er det et verktøy for fornybar energi i transport i Østfold. Borregaard har en betydelig produksjon av bioethanol fra avfallsstoffer som stammer fra deres egne produksjonsprosesser. Hoveddelen av ethanol i markedet stammer fra produksjon med friske matvarer og sukkerrør, mais og korn fra plantasjer som fortrenger matproduksjon og regnskog. Finansiering Denne konferansen er en engangskonferanse og en kick-off for arbeidet med bærekraftig utvikling av transportsektoren i Østfold. Det ligger et krav fra Open Days sekretariatet om at deltagelse på konferanser og seminarer i regi av OD skal være gratis for deltagerne. Utgiftene til møtelokaler og mat til deltagerne er basert på dagpakke-priser og disse ligger på ca. kr. 550,- pr person. Videre kommer det på utgifter til to ekstra møterom, eksterne foredragsholdere, møteleder og ledere av workshopene. Nedenfor følger et anslag på utgifter for arrangementet: Dagpakker til 75 personer kr ,- 2 grupperom kr 5 000,- Foredragsholdere, møteleder, ledere av workshops kr ,- ANSLAG UTGIFTER kr ,- Fylkesrådmannen foreslår at det bevilges kr ,- til arrangementet for å dekke de anslagsvise utgiftene ovenfor samt også noe til uforutsette utgifter. Utgiftene foreslås dekket med kr ,- fra funksjon 700 Strategisk næringsutvikling og med kr ,- fra funksjon 715 Interregionalt samarbeid. Budsjettet er svært stramt, men siden det ikke ble tatt høyde for dette arrangementet når budsjettet ble lagt, finner ikke fylkesrådmannen mer penger å disponere. En eventuell styrking av budsjettet må derfor komme fra Fylkesutvalgets disposisjonspost blant annet for å kunne engasjere og honorere dyktige foredragsholdere, møteledere og ledere av workshopene. En av de viktige suksessfaktorene for et vellykket arrangement er å kunne tiltrekke seg dyktige folk til å lede, gjennomføre og holde gode foredrag. Samarbeidspartnere Fylkeskommunen vil ta kontakt med aktuelle aktører i Østfold for å finne samarbeidspartnere til konferansen når det gjelder fremskaffelse av interessante foredragsholdere, ledere av konferansen og workshopene og når det gjelder finansiell støtte til arrangementet. Telemark fylkeskommune søker også om et regionalt Open Days arrangement i løpet av høsten. Deres

7 konferanse vil finne sted i slutten av oktober. Hvis begge våre konferanser blir godkjent av Open Days sekretariatet vil vi samarbeide om felles markedsføring av våre to arrangementer. Videre arbeid Etter fylkesutvalgets møte i april vil det bli jobbet videre med programmet for konferansen samt med å forberede utstillingsdelen av konferansen. Det vil bli laget en søknad til Open Days sekretariatet med bakgrunn i vedtaket i denne saken som sendes i god tid før fristen den 30. mai. Man vil ikke vente på svar fra Open Days sekretariatets beslutning men jobbe videre med å forberede konferansen for ikke å tape tid. Fylkesrådmannen foreslår at man arrangerer konferansen også hvis det skulle bli negativt svar fra sekretariatet i Brussel. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Østfold fylkeskommune søker om å arrangere et regionalt Open Days arrangement i Temaet for konferansen er bærekraftig utvikling av transportsektoren. 3. Konferansedatoen blir 25. september Østfold fylkeskommune bevilger kr ,- til gjennomføringen av konferansen. Midlene foreslås bevilget med kr ,- fra funksjon 700 Strategisk næringsutvikling og kr ,- fra funksjon 715 Interregionalt samarbeid. 5. Fylkesutvalget utpeker to politikere til å delta i de videre forberedelsene med konferansen: Sarpsborg, 23. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør

8 Saksnr.: 2011/7555 Løpenr. 8914/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Anne-Sophie Hygen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Istandsetting av Akerøy fort - finansiering av delprosjekt 2 Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken På bakgrunn av lokalt engasjement og sterk bekymring over tilstanden til Akerøy fort etter rundt 30 år uten vedlikehold, bidro Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune sammen til å få utarbeidet en tilstandsanalyse av fortet (rapport 2010 utarbeidet av firmaet MURING v. Espen Martinsen). Til rapporten hører en prioritert tiltaksplan med kostnader. I 2011 ble Nils Erik Saugestad engasjert som prosjektleder i 25% stilling i 3 år, finansiert med 50% hver på kommune og fylkeskommune (kfr. vedtak i SNM-komiteen , PS 36/2011). Denne stillingen ble ansett å være en forutsetning for å få fortgang i istandsettingsarbeidene. På bakgrunn av rapporten er nødvendige istandsettingsarbeider delt inn i tre delprosjekter, avhengige av hvor presserende tiltakene er. Istandsetting av Akerøy fort er forankret i Kulturminneplan for Østfold , delmål 3, strategi 3, tiltak 1 Prioritering i formidling og tilrettelegging, punkt e. forsvarsanlegg. Det er en forutsetning for formidling og tilrettelegging at anlegget er istandsatt og dermed trygt og tilfredsstillende å besøke og oppleve. Østfolds svært mange forsvarsanlegg (se oversikt i vedlegg 10.1 og 10.2, s ) er også vektlagt i tekstdelen i del 2, slik som i kap Kulturminner som er typiske for Østfold (s. 21), og i vedlegg 7.7. Særlige satsningsområder i formidlingen, avsnittet Festningsverk og militærhistorie (s ). Fakta Akerøy fort er en fremskutt del av Fredrikstad forsvarsverker. Det ble bygget ut i tre etapper mellom 1675 og 1750 som vern mot svenskene, men ble demolert av nordmennene selv i I 1883 ble det lagt i ruin under en skyteøvelse, og tilstanden forverret seg ytterligere frem til begynnelsen av 1960-tallet. Deretter gjennomførtes restaureringsarbeider ved frivillige innsats gjennom en periode på rundt 20 år, men da disse stanset, fortsatte nedbrytningen. I tilstandsrapporten fra 2010 heter det blant annet: Det er særlig forvitringsskader i natursteinsmurens fuger og i teglkonstruksjonene som preger anlegget i dag. Årsaken til problemene finner man i mangelfull fuktsikring av murkroner, og bruk av mørtler og overflatebehandling som hindrer naturlig opptørking av konstruksjonene. Skader hvor omfanget vil øke raskt jo lenger tid det går før tiltak iverksettes.. Istandsettingsprosjektet er delt inn i følgende delprosjekter:

9 Delprosjekt 1. Fjerne vegetasjon og avfall, sikre portravellin mot vanninntrenging, pigge stussfuger (de nederste loddrette fugene i murverket), informasjon. Til dette delprosjektet ble det bevilget kr ,- av Norsk Kulturminnefond. Mesteparten av dette arbeidet kan utføres ved frivillig innsats. Delprosjekt 2 Sikre og sette i stand samtlige murer mot utrasing etc., dessuten samtlige porter med tilhørende murverk, kasematter og adkomsttunnel. Disse tiltakene forutsetter spesialisert murerfaglig arbeid, som av firmaet Skarpnor AS v/ murmester Johnny Skarpnord i Sarpsborg er kostnadsberegnet til kr ,- inkl. mva. Mens Sparebankstiftelsen har avslått søknaden om tilskudd, har Stiftelsen UNI gitt tilsagn om kr ,- forutsatt fullfinansiering. Kulturminnefondet er søkt om kr ,-, men en forutsetning for tilskudd vil være at kommunen og fylkeskommunen bidrar. Finansieringsplanen er derfor slik: Hvaler kommune: kr inkl. tilskuddet fra Stiftelsen UNI Østfold fylkeskommune: kr Norsk kulturminnefond: kr Delprosjekt 3 Sikre samtlige murkroner mot vanninntrenging med egnet materialbruk, og etablere vannavrenning fra fortets indre områder. Arbeidene må utføres av fagfolk men med stort innslag av frivillige. Delprosjekt 3 kan utføres etter at delprosjekt 1 og 2 er gjennomført. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen anser tiltakene under delprosjekt 2 for å være avgjørende for prosessen med istandsetting av Akerøy fort. Eksterne tilskudd er nødvendige for finansiering av arbeidene. Delfinansiering fra Hvaler kommune og Østfold fylkeskommune er en forutsetning for tilskuddene fra Stiftelsen UNI og Norsk Kulturminnefond og derfor for realisering av delprosjektet. Tiltakene under delprosjekt 2 krever spesialkompetanse. Fylkesrådmannen anser at firmaet Skarpnord AS v/ murmester Johnny Skarpnor har slik kompetanse etter mange års arbeid med konservering av Østfolds middelalderruiner. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Forutsatt fullfinansiering av istandsettingen av Akerøy fort under delprosjekt 2, bevilges kr ,- fra regionalt utviklingsfond. Den resterende del av Østfold fylkeskommunes andel av finansieringen, kr ,-, dekkes gjennom fond E550 istandsetting av festningsverk. Sarpsborg, 29. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

10 Saksnr.: 2012/1222 Løpenr /2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Fylkesutvalget /2012 Hovedprosjekt Infragreen og medfinansiering fra Østfold fylkeskommune Vedlegg 1. Sak 24/2012 til fylkesutvalget, småprosjekt Infragreen Definisjoner Normallading- lading med 16Ampere eller 32Ampere over 230Volt nett. 16Ampere 230 Volt tilsvarer vanlig stikkontakt. Total effekt 7 kw eller 14 kw Hurtiglading- lading med 400V, fra 48 kw effekt. Fordrer en egen, ekstern enhet spesiallaget for hurtiglading. Biogass- Metan produsert fra avløp, avfall eller gjødsel. Har samme egenskaper som naturgass. Bakgrunn for saken Fylkesutvalget vedtok 9. februar medfinansiering på kr til et Infragreen småprosjekt. Småprosjektet er i gang og skal samle interessenter innen ladeinfrastrukturutbygging på norsk og svensk side, og komme frem til en felles tilnærming til utbygging av infrastruktur for ladbare biler i omegn langs aksen Oslo- Uddevalla. Søknaden til Sverige-Norge programmet ble godkjent og utløste kr til dette arbeidet, med Østfold fylkeskommune og Västra Götalands Län som prosjekteiere. Før vedtaket hadde det pågått samtaler mellom disse to aktørene gjennom 2011, vedrørende et mulig samarbeid. Dette ble initiert etter at den Svenske Energidepartementet og Samferdselsdepartementet ble enige om at det var ønskelig med en sammenhengende korridor for ladeinfrastruktur mellom Oslo og Gøteborg. Interreg Sverige- Norge programmet dekker ikke Gøteborg, men den svenske Energimyndigheten har finansiert andre prosjekter som vil dekke gjenværende avstand fra Uddevalla til Gøteborg. Siste frist for å søke hovedprosjektfinansiering gjennom Sverige-Norge programmet er 31. mars Til denne søknaden er det nødvendig med medfinansieringsbevis fra alle deltagere. Hovedprosjekt Infragreen samordner følgende interessenter på norsk side: Østfold fylkeskommune (norsk prosjekteier) Klima Østfold Akershus fylkeskommune Oslo kommune Transnova (Vegdirektoratet) På svensk side vil det være Länsstyrelsen og Regionen Västra Götaland.

11 Mål for hovedprosjektet er følgende: 1. Gjennom faglig og økonomisk bistand til kommuner langs aksen, planlegge og bygge ut et enhetlig system av normalladeinfrastruktur. 2. Gjennom økonomisk bistand og koordinering og samarbeid med energiselskaper, sørge for utbygging av adekvat hurtigladeinfrastruktur langs hele aksen. 3. Etablere forum for transportbruk og distribusjon av biogass på tvers av grensen, og sammen bygge videre på den erfaringen og kunnskapen som finnes i Västra Götaland, Østfold, Oslo og Akershus. 4. Øke eksponeringen for kjøretøy på fornybart drivstoff gjennom å invitere bilprodusenter, - importører og forhandlere til å delta i prosjektet for å demonstrere og vise frem biogass- og elbiler over lengre tid i kommuner langs aksen. 5. Arrangere Zero- rally i Zero Rally er et arrangement langs en strekning eller i et område, for kjøretøy på fornybare drivstoff. Hensikten er å promotere og synliggjøre denne type kjøretøy, og vise frem disse lokalt. Fullstendig prosjektplan er ikke ferdig per 20. mars. Følgende aktiviteter er tenkt i prosjektet Hovedaktivitet: Utarbeide tekniske og driftsmessig krav til normal- og hurtigladeinfrastruktur langs hele aksen. Skal sørge for et enhetlig system som best mulig ivaretar elsikkerhet og brukervennlighet, som samlet sett binder sammen tettstedene og regionene langs strekningen. Aktivitet 1 o Hver kommune får tilbud om et satt antall timer med rådgivning gjennom prosjektet for å planlegge og vurdere behov for og konkret utbyggingsplan for normallading. o Det gjennomføres en felles utlysning og inngåelse av rammeavtale med leverandører av normalladeutstyr Aktivitet 2 o Etter gjennomført Start 1 kan kommunene søke tilskudd til utbyggingen av normalladeinfrastruktur iht. plan o Utvalgte kommuner får tilbud om utprøving av el- eller biogassbiler over lengre perioder, for et best mulig erfaringsgrunnlag o Felles utarbeidelse av konkurransegrunnlag for innkjøp av biler på fornybart drivstoff. Aktivitet 3 o Aktivt arbeid opp mot energiselskaper og nettselskaper for etablering av hurtigladere med km mellomrom langs hele aksen. o Tilskudd til prosjektering, skilting og markedsføring. Prosjektet forestår ingen drift av ladesteder. Aktivitet 4 o Samarbeidsforum for private og offentlige aktører inne biogass på tvers av grensen. Fokus på bruk og distribusjon av gass for transport. o Fagkonferanser og partnersøk for prosjekter og etableringer. Resultatmål Prosjektets aktiviteter er innrettet for gjennomføring av infrastrukturutbygging. Deltagernes finansiering vil i hovedsak være kontante midler da selve utførelsen av prosjektet er tenkt gjennomført av innleide konsulenter. Resultatmålene for ladeinfrastrukturdelen av prosjektet er konkrete i form av antall ladesteder for normallading og hurtiglading. Resultatmål for eksponering av kommuner for el- og biogassbiler vil være antall kommunale driftsdøgn med el- eller biogassbiler i regi av prosjektet. For biogass er målet kvantifiserbart ved antall grenseoverskridende samarbeid på biogass, som igangsettes i løpet av prosjektperioden.

12 Fakta Norge har kommet lengst på bruk av ladbare kjøretøy og utbygging av ladeinfrastruktur, mens Sverige har kommet lengst på bruk og distribusjon av biogass til transport. For et prosjekt til 5 mill kr har man valgt ikke å bruke midler på utbygging av fyllestasjoner. Én fyllestasjon for biogass koster ca 5 mill kr alene. Prosjektets biogassatsning innebærer isteden å legge til rette for bedre samarbeid over grensen. Selv om Norge er lengre fremme enn Sverige på ladeinfrastruktur, er behovet for et slikt prosjekt like stort på begge sider av grensen. Dagens normalladeinfrastruktur i Norge er basert på vanlig stikkontakt. Elsikkerheten og brukervennlighet for storskala bruk er ikke ivaretatt gjennom denne standarden. Det er derfor behov for oppgradering og overgang til ny standard ved fortsatt storstilt økning i antall ladbare biler på veien i Norge. Gjennom et grenseoverskridende samarbeid kan Sverige unngå denne omveien om generasjon 1 ladeinfrastruktur, og man kan sammen både velge og bygge ut et enhetlig system. Finansieringstabell Infragreen hovedprosjekt ( foreløpige tall etter halvgått forprosjekt) Partnere norsk side Kontant medfinansiering Egen tid (% ) Akershus fylkeskommune Oslo kommune Transnova Østfold fylkeskommune & Klima Østfold Total norsk side Partnere svensk side Västra Götalands Län Västra Götalands Region Energimyndigheten Fylkesrådmannens vurdering Hovedprosjektet vil kunne starte høsten Det vil da være en naturlig videre prosess etter at utredningen og planleggingen av ladeinfrastrukturutbygging sammen med Oppland, Hedmark og Akershus er ferdigstilt i mai Østfold fylkeskommune kan gjennom Infragreen ta en rolle som aktiv pådriver for at infrastrukturen ikke skal være et hinder for veksten i ladbare biler. En slik rolle vil videre legge til rette for raskere etablering av et marked for el til transportformål. Østfold fylkeskommune har som mål i Fylkesplanen: «Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljøvennlig drivstoff i kjøretøyer, herunder gass» «Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av mer miljøvennlig løsninger» «Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil» Basert på et prosjekt med totalt 5 mill. kr., vil det være behov for minst 1,25 mill kr på norsk side i egenfinansiering. Østfold fylkeskommunes innsats i prosjektet vil sette krav til andre partnere. Gjennom å sette av kr i medfinansiering fra fylkeskommunens regionale utviklingsmidler (jfr. FU-sak 35/2012) i tillegg til kr fra driftsbudsjettet, vil det i tillegg være mulig å gå inn med kr kr fra Klima Østfold. Klima Østfold har vedtatt handlingsplan som inkluderer satsing på ladeinfrastruktur, og har tiltaksmidler til bruk for et slikt formål. Med totalt kr fra Østfold bør man sette krav om minst tilsvarende finansiering fra Akershus fylkeskommune og Transnova. På grunn av begrensede interne ressurser i Østfold fylkeskommune innen klima & energi, legges det i prosjektet opp til en stor grad av innleid kompetanse. Dette er nødvendig for å kunne dedikere både teknisk og relevant kompetanse til oppgaver knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. Videre er det lagt opp til at prosjektmidlene i stor grad skal brukes som tilskudd for å utløse investeringsvilje hos prosjekteksterne offentlige og private aktører. Overskytende kontantfinansiering på norsk side vil brukes til å styrke tiltakene i kommunene. Ved å inkludere alle Østfold- kommuner i tillegg

13 til Follo- kommunene, vil det være behov for en større andel midler til bistand til kommunene på norsk side enn på svensk side. Samferdselsdepartementet har i sitt tildelingsbrev til Transnova nevnt E6 Oslo- Gøteborg og samarbeid over grensen uttrykkelig som et satsningsområde. Dette åpner for at Transnova kan gå inn i prosjektet utenom deres ordinære tilskuddsprogram. Oslo vil inviteres med for en lavere medfinansiering da de ikke dekker et like stort område. Dette vil representere en total finansiering over de 1,5 mill. kr. som utløser maks Interreg Sverige-Norge finansiering. Likevel anses det som verdifullt både for søknadsbehandling i Interreg og gjennomføringsevne at ambisjonen ligger over dette for norsk medfinansiering. En viktig regel i Interreg er at pengene ikke skal krysse grensen, kun samarbeidet. Det har i forprosjektet vært løpende dialog med både Transnova, Zero, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og svenske partnere. Alle partnere er blitt involvert i utarbeidelsen av søknad og prosjektplan for hovedprosjekt. Det er videre etablert kontakt med energiselskaper, bilforhandlere og importører for å involvere disse i konkrete aktiviteter i hovedprosjektet. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Østfold fylkeskommune stiller med kontante midler til medfinansiering til hovedprosjekt Infragreen pålydende kr kr som deltager og prosjekteier. Egeninnsats på 15% kommer i tillegg. Det bevilges kr fra regionale utviklingsmidler og kr fra driftsbudsjett klima & energi. 2. Tilsagnet forutsetter godkjent søknad om hovedprosjekt til Interreg Sverige- Norge, i tillegg til følgende: a. Klima Østfold går inn med kr kr i kontante midler. b. Akershus fylkeskommune og Transnova går hver inn med minst like stor andel kontante midler som Østfold totalt ( kr), i tillegg til egeninnsats. Sarpsborg, 20. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Bjarne Johnsen fylkesdirektør

14 Saksnr.: 2012/272 Løpenr /2012 Klassering: 243 Saksbehandler: Pål Erik Jensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Tildeling av statlige viltfondsmidler og opprettelse av fylkeskommunalt viltfond Vedlegg 1. Forskrift nr 537om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Bakgrunn for saken I forbindelse med regionreformen, som trådte i kraft , ble en del forvaltningsoppgaver overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. Det gjelder bl.a. oppgaver knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger for viltformål. Dette er statlige midler som fylkeskommunen fordeler etter kriterier fastlagt av Miljøverndepartementet. Tildelingen til Østfold på statsbudsjettets post er i 2012 på og det har i 2012 kommet inn søknader for Den 15. mai 2011 ble forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort fastsatt. Den pålegger fylkeskommuner som mottar penger fra det statlige viltfondet å opprette et fylkeskommunalt viltfond. Fakta Årets tildeling fra statlig viltfond Midlene skal fordeles i tråd med kravene som følger de statlige viltfondsmidlene, og prioriteres i tråd med Regional plan for fysisk aktivitet Det er: Kartlegging av viltressursene/viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner. Innarbeide viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningslova. Iverksetting av tiltak der formålet er bedre oversikt over bestandene. Opprette og drifte lokale samarbeidsråd. Delta i rettighetshavernes driftsplanarbeid. FoU og studentoppgaver. Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter. Andre særlig prioriterte viltformål. Basert på Regional plan for fysisk aktivitet skal det i Østfold prioriteres søknader som fremmer følgende interesser: Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt. Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter.

15 Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting. Prosjekter som bidrar til økt kunnskap om biologisk mangfold. Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunalt viltfond Det er varierende søknadstilfang, og varierende kvalitet på søknadene om viltfondsmidler. Enkelte år er det nok gode søknader til å fordele alle de tildelte statlige midlene, andre år er det ikke nok gode prosjekter å støtte. Opprettelsen av et fylkeskommunalt viltfond, vil føre til en bedre utnyttelse av midlene og gi mer kunnskap for pengene. Forskriften presiserer at tilskudd fra det statlige fondet, og avkastning fra fondet skal regnes som inntekter. Det er også mulig å sette av andre penger i dette fondet. Fylkesrådmannens vurdering Det er i 2012 kommet 12 søknader som til sammen omfatter kroner. Av disse vurderer fylkesrådmannen at 6 av søknadene er i tråd med kriteriene. Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) Søker Prosjekt Kostnad Søknad Tildelt Kommentar Marker kommune Marker, Rakkestad, Eidsberg kommuner Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Skogbrukets kursinstitutt Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Høyskolen i Hedmark Halden kommune NINA NINA Naturdata Østre elgregion Beverfeller til utlån Bever bør tas ut ved regulær jakt. Beverfeller er ikke i tråd med formålet. Skogsfugl i fjella Styrker kunnskapen om fylkes viltbestand. En av Norges lengste serier. Viktig post. Aktiv forvaltning av rev Prosjektet kan bidra til økte jaktmuligheter for ferske jegere. Seminaret Hjortevilt Årets viktigste konferanse for forvaltning av hjortevilt. Stor deltagelse fra Østfold. Gås, and og due Bidrar til økt tilgjengelighet av jakt for ungdom og nye jegere. Strategi for en standardisert overvåkning av rype og skogsfugl i Norge Uspesifisert søknad. Mye fokus på rype. Usikker/ingen nytteeffekt for Østfold. Tiurleikregistreinger Nyttig informasjon. Det er en kommunal oppgave, men informasjonen er allmennyttig. Kommunen bør ta halve kostnaden. Grågåsundersøkelser på Østlandet Brukerkurs i Hjorteviltregisteret Aldersbestemmelser elg Prosjektet fikk støtte i fjor, men har ikke benyttet disse i Østfold. Avventer rapport og planer før eventuell tildeling i Usikker på interessen i kommunene Viktig for å holde oversikt over fylkets elgstamme.

16 Rakkestad kommune Elgforvaltning i ulverevir Samarbeid med kommunene i ulvereviret om å avgrense området rundt eventuell yngling for å kunne forvalte elgstammen på best mulig måte. Dårlige sporingsforhold har redusert behovet for midler. Utmarksavd Forvaltningsplan for elingen for villsvin Akershus og Østfold Prosjektet har uklart resultatmål, og vil ikke bidra til økt kunnskap om villsvinets utbredelse i Østfold Det resterende beløpet overføres til fylkeskommunalt viltfond. Fylkesrådmannen ser derfor stor nytte av å opprette et regionalt fond. Det vil påløpe kostnader i forbindelse med gjennomføringen av større prosjekter, som vurderinger av fylkets elgbestand og hjorteviltets beitegrunnlag i de kommende årene. Disse vil det nå bli lettere å få gjennomført. Fylkesrådmannen foreslår at tildeling og søknadsfrist for fylkeskommunalt viltfond knyttes mot tildelingen av statlige viltfondsmidler. Dette innebærer søknadsfrist 15. januar, og behandling i SMK-komiteen i mars. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Fra posten Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) fordeles tilskuddene i 2012 til følgende tiltak: Tilskudd til vilttiltak (Statsbudsjettet kap ) Søker Prosjekt Kostnad Søknad Tildelt Kommentar Marker, Rakkestad, Eidsberg kommuner Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Skogbrukets kursinstitutt Utmarksavd elingen for Akershus og Østfold Halden kommune Skogsfugl i fjella Styrker kunnskapen om fylkes viltbestand. En av Norges lengste serier. Viktig post. Aktiv forvaltning av rev Prosjektet kan bidra til økte jaktmuligheter for ferske jegere. Seminaret Hjortevilt Årets viktigste konferanse for forvaltning av hjortevilt. Stor deltagelse fra Østfold. Gås, and og due Bidrar til økt tilgjengelighet av jakt for ungdom og nye jegere. Tiurleikregistreinger Nyttig informasjon. Det er en kommunal oppgave, men informasjonen er allmennyttig. Kommunen bør ta halve kostnaden.

17 Østre elgregion Aldersbestemmelser elg Viktig for å holde oversikt over fylkets elgstamme. Rakkestad kommune Elgforvaltning i ulverevir Samarbeid med kommunene i ulvereviret om å avgrense området rundt eventuell yngling for å kunne forvalte elgstammen på best mulig måte. Sum Overskytende beløp settes i fylkeskommunalt viltfond. 2. Fylkesrådmannen oppretter fylkeskommunalt viltfond. Inntektene er hovedsakelig fra det statlige viltfondet. Det kan avsettes fylkeskommunale midler som ledd i finansieringen av flerårige prosjekter. 3. Midlene skal fordeles etter kravene fra miljøverndepartementet; og prosjekter som oppfyller følgene kriterier skal prioriteres: Prosjekter som bidrar til bedre lokal forvaltning av jaktbart vilt. Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og allmennhetens jaktmuligheter. Prosjekter med regional eller lokal forankring og målsetting. Prosjekter som bidrar til økt kunnskap om biologisk mangfold. Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet. Søknadsfristen blir som for statlige viltfondsmidler, og tildelingen skjer samtidig med tildeling fra det statlige viltfondet i SMK-komiteens møte i mars. Sarpsborg, 15. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

18 Saksnr.: 2012/2517 Løpenr /2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Pål Erik Jensen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Endring av driftstilskudd til skjærgårdstjenesten Vedlegg 1. Skjærgårdstjenesten for Oslofjorden, avtale for Østfold driftsområde I. Bakgrunn for saken Fagsjef for Skjærgårdstjenesten, Tom Sørum, har gjennomgått driftstilskuddet til skjærgårdstjenesten fra 2000 til Det er betydelige avvik i de summene som er fakturert og betalt av Østfold fylkeskommune, og fylkeskommunens andel av finansieringen som fremkommer av den signerte avtalen. Skjærgårdstjenesten ønsker nå å rette opp dette så raskt som mulig. Dette medfører en merutgift for Østfold fylkeskommune. Fakta Avtalen som regulerer skjærgårdstjenestens arbeidsområder, avgrensning og finansiering har nedfelt en nøkkel for finansiering. Denne innebærer at staten dekker halvparten av kostnadene, under forutsetning av at lokale/regionale parter bidrar med tilsvarende beløpet som staten. Østfold fylkeskommune skal i følge avtalen bidra med 25 prosent av dette, de resterende dekkes av kommunene (65 prosent) og Oslofjordens friluftsråd (10 prosent). Av en ukjent årsak har dette forholdet ikke vært korrekt gjenspeilet i fakturaene som er sendt ut de senere årene. Østfold fylkeskommunes andel har variert fra omtrent 23,5 prosent til under 20 prosent i 2010 og Det er i budsjettet for 2012 satt av til skjærgårdstjenesten, mens beløpet i følge avtalen skulle ha vært kroner. Fylkesrådmannens vurdering Skjærgårdstjenesten gjør en svært viktig jobb med å holde friluftsområdene i skjærgården ryddige og i god stand. De utfører også tilretteleggingsoppgaver og omfattende skjøtsel, samt at de veileder og bistår allmenheten på og ved sjøen. Skjærgårdstjenesten er svært viktige for at Østfoldkysten skal fremstå som den perlen den er. Fylkesrådmannen beklager at denne uheldige situasjonen har oppstått ved at Østfold fylkeskommune har mottatt fakturaer som ikke har vært i tråd med avtalen. Innenfor årets budsjett er det ikke rom for den økningen i driftstilskuddet som i henhold til skjærgårdstjenestens gjennomgang er nødvendig for å oppfylle avtalen. Det er imidlertid viktig at avtalen holdes, og dette forholdet må derfor rettes opp i neste års budsjett. Dersom det skal bevilges mer penger i år, må SMK-komiteen vurdere å bruke av sin disposisjonspost.

19 Fylkesrådmannens forslag til vedtak Østfold fylkeskommune tar brevet fra skjærgårdstjenesten til etterretning. I økonomiplanen og budsjettet for innarbeides en økning av bevilgningen til Skjærgårdstjenesten slik at bevilgningen blir i tråd med avtalen for Østfold driftsområde I. Sarpsborg, 15. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Elisabeth Dahle fylkesdirektør

20 Møtebok Saksframlegg Saksnr.: 2012/1817 Løpenr /2012 Klassering: U01 Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2012 Søknad om støtte til regionalt nettverk mot matsvinn Vedlegg 1. Søknad om støtte til opprettelse av regional nettverk mot matsvinn fra Grønn Hverdag 2. Vedlegg til søknad med liste over mulige tiltak/aktiviteter Bakgrunn for saken Østfoldforskning og Grønn Hverdag har sammen med Østfold Bondelag og Fylkesmannen i Østfold jobbet med tiltak mot matsvinn. Søknaden peker på tiltak som utvikling av kursmateriell, utarbeidelse og gjennomføring av undervisningsopplegg med avfallsplukking i husholdningsavfallet, lunsjservering med mat som er i ferd med å gå ut på dato og lokalt matkastebord. Sistnevnte ble gjennomført i Fredrikstad i 2011, og et bord med 70kg mat av ulik type ble vist frem for å illustrere hvor mye som kastet. Samtidig fikk forbipasserende muligheten til å smake på mat som var gått over utløpsdato. Nettverket skal også arbeide for å utvikle parametere for måling av resultater, og særskilt for oppfølging av matsvinn i offentlige virksomheter. Det søkes om kr til koordinering av et regionalt nettverk for arbeid mot matsvinn til og med januar Dette tilsvarer 300 timer fra Grønn Hverdag og skal brukes til å involvere regionale aktører og koordinere og gjennomføre tiltak. Fylkesmannen i Østfold ønsker å bidra til samarbeidet, og har signalisert mulighet for bruk av BU- midler til konkrete tiltak. I tillegg ønsker fylkesmannen å bidra med timer inn i et slikt nettverksarbeid. Fakta Det kastes årlig ca. 70 kg mat per forbruker i Norge. Det aller meste av denne maten er fortsatt spiselig, men kastes på grunn av datostemplingen. I Østfold tilsvarer dette i underkant av tonn mat. På landsbasis er det anslått tonn årlig. Produksjonen av denne maten innebærer både bruk av landområder, store mengder energibruk og vannforbruk. Fylkesrådmannens vurdering Tiltak mot kasting av mat kan knyttes til fylkesplanens mål om bærekraftig forbruk. Reduksjon i matsvinn vil videre kunne redusere energiforbruk og CO2 utslipp fra prosessindustri, i tillegg til å redusere transportproduksjon hos distribusjonsselskaper. For hver kilo redusert matsvinn vil det redusere 1 kg mat på vei til butikken og 1 kg mat på vei med restavfallet. Fylkeskommunen har ingen driftsmidler avsatt til tiltak mot matsvinn for 2012, og har heller ingen direkte oppgaver knyttet til dette området. Med ansvar for miljø, reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv energiforbruk, er tiltaket aktuelt å vurdere innenfor rollen som regional utvikler. Det er mange tiltak som kan og bør gjennomføres med forankring i klima- og miljømålene forankret i fylkesplanen. Hittil er vurderingene gjort med bakgrunn i hvilke tiltak som gjennomføres i samarbeid med nasjonale tiltak eller i samarbeid med andre fylkeskommuner, slik at tiltaket når en kritisk størrelse og tyngde for gjennomføring. Årets føringer for driftsbudsjettet er lagt, og det er ingen midler satt av til tiltak innen matsvinn. Det anbefales

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer