SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Komagfjord. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/10 10/591 TILSKUDD TIL "DE UNGE MØTER THE COMMITMENTS" - ALTA SKOLEKORPS 18/10 10/776 KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER - ENDRING 19/10 10/991 BUDSJETT NÆRINGSUTVIKLING 20/10 10/488 ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR TIL DRØFTING: DRIFT KLEKKERIET KULTURNÆRINGSHUS Alta Jenny M. Rasmussen Leder Kristian A. Kvæl Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 17/10 TILSKUDD TIL "DE UNGE MØTER THE COMMITMENTS" - ALTA SKOLEKORPS Saksbehandler: Sylvi Bellika Arkiv: 223 C32 Arkivsaksnr.: 10/591 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/10 Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: Hovedutvalget for kultur og næring innvilger inntil kr ,- i redusert husleie og bruk av lyd/lys i Alta Kultursal i forbindelse med konserten De unge møter The Commitments. 16. mars Arrangør er Alta skolekorps m/samarbeidspartnere. Tilskuddet utbetales ikke til Alta Skolekorps, men overføres internt til Alta kultursal. Belastes post D565. Eventuell restbeløp av husleie og lyd/lyskostnader faktureres Alta skolekorps på vanlig måte. Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Søknaden fra Alta skolekorps, datert 1. februar 2010 Bakgrunn: Alta skolekorps skal sammen med flere samarbeidsparnere arrangere konserten De unge møter The Commitments i Alta Kultursal 16. mars I den forbindelse søker de om økonomisk tilskudd på inntil kr ,- som skal dekke deler av husleie og leie av lyd/lys. Samarbeidsparnerne er Tverrelvdalen skole- og ungdomskorps samt to unge vokalister. Prosjektet involverer ca. 100 barn og unge. Administrasjonen har bedt om å få tilsendt budsjett, men har ikke mottatt det på nåværende tidspunkt. Økonomiske konsekvenser: Kultursektoren har midler som kan benyttes til prosjekter og/eller tiltak som involverer barn og unge. Vurdering: Det er spennende når barn og unge er med i prosjekter som ender opp med forestillinger for et stort publikum. Alta kommune har barn og unge som prioritet når det gjelder økonomisk tilskudd. Alta skolekorps prosjekt er derfor innenfor kriteriene for å få innvilget søknaden. Side 2 av 19

3 Sak 17/10 Administrasjonen er av den oppfatning at alle som søker om tilskudd bør legge ved budsjett for hele prosjektet. Vi har etterspurt dette, men har ikke mottatt det før saken måtte være klar for behandling. Vi vil likevel foreslå at Alta skolekorps innvilges redusert husleie og kostnader ved bruk av lyd/lys slik det fremkommer av innstillingen ovenfor. Side 3 av 19

4 Sak 18/10 KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER - ENDRING Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 10/776 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/10 Hovedutvalg for kultur og næring / Formannskapet Innstilling: Alta kommune har følgende merknader til rapporten Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg, datert Til anbefaling nr. 1: Kriterie om anleggsfordelingen vil slå uforholdsmesisig skjevt ut for fylker med stort areal og få innbyggere. Alta kommune foreslår at det legges inn igjen en faktor for antall personer som bor spredt i fylket. Anlegg som har stor bruksfrekvens og aktiviserer store grupper av befolkningen bør vektes høyest. Til anbefaling nr. 2: Alta kommune foreslår at nåværende ordning med særskilte tilskuddssatser for Nord-Norge opprettholdes. Hvis kriteriene blir bestemt endret slik som departementets arbeidsgruppe foreslår, forutsetter Alta kommune at det innføres en overgangsordning for alle anlegg som er igangsatt og/eller har søkt om spillemidler. Vedlegg: 1. Rapport: Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettanlegg, datert Alta idrettsråd, uttalelse vedtatt i møte 16. februar Bakgrunn: Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene fordeles fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene, som foretar saksbehandling av søknader og detaljfordeler midlene til de enkelte søkerne. Side 4 av 19

5 Sak 18/10 I februar 2009 nedsatte Kulturdepartementet en arbeidsgruppe, kriteriegruppe, for å vurdere følgende: hvordan kriteriene har virket på fordelingen mellom fylkene om det har ført til bedre anleggsfordeling i pressområdene om vekting av kriteriene bør endres om eventuelle andre kriterier skal benyttes Dagens ordning for fordeling av spillemidler til fylkeskommunene er basert på følgende: godkjent søknadssum (vektes 50 %) antall innbyggere (vektes 25 %) anleggsfordeling (vektes 25 %) I gjeldende bestemmelser inngår følgende særlige tilskuddssatser: 1. Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan få 25 % tillegg til ordinære tilskudd. 2. Anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen kan få 20 % tillegg til ordinære tilskudd. 3. Anlegg i kommuner med færre enn 2000 innbyggere og som ikke har frie inntekter på mer enn 50% over landsgjennomsnittet, kan søke om tilskudd ut over tilskudd til små flerbrukshaller og små svømmehaller. Arbeidsgruppa konkluderer i sitt arbeid med følgende anbefalinger: Gruppa anbefaler at følgende kriterier og vekting av disse legges til grunn for framtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg: Godkjent søknadssum, vektes 50 % Antall innbyggere 6 19 år, vektes 25 % Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25 % Gruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere, avvikles. Høring/merknader: Rapporten Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg ble sendt til Alta idrettsråd pr. epost Alta idrettsråd har behandlet saken i møte Alta idrettsråd er forundret over at de særskilte tilskuddssatsene for arealmessige store fylker med spredt bebyggelse forslås helt fjernet. De mener at det vil være et kraftig tilbakeslag om de særskilte satsene fjernes helt. De skriver videre: Side 5 av 19

6 Sak 18/10 Finnmark har ca innbyggere fordelt på nær km2, med over 500 km veilengde mellom vest og øst i fylket. Det betyr at anleggene våre bare kan brukes daglig av et lite antall av fylkets innbyggere. Ingen av de tre kriteriene tar noe hensyn til dette. AIR (Alta idrettsråd red. anmerkning) synes dette er svært urettferdig at dette ikke skal vektes, og ber om at de endelige kriterier fortsatt kompenserer noe for spredt bebygde fylker med stor geografisk utstrekning. Alta idrettsråd mener det er feil at det ikke er dyrere å bygge i Finnmark enn på Østlandsområdet. Idrettsrådet har sjekket med fagfolk i Alta som mener at det må kalkuleres med en forskjell på 10 % i Alta og opp til % i de mer perifere kommunene i fylket. Alta idrettsråd forutsetter at det eventuelt innføres en overgangsordning for alle anlegg som i dag står på prioritert anleggsplan, og er igangsatt og/eller søkt om spillemidler. Økonomiske konsekvenser: Hvis de foreslåtte kriteriene blir vedtatt vil det få meget store konsekvenser for idrettsanleggsbyggingen i Nord-Norge og for den planlagte anleggsmassen i Alta. Følgende eksempler kan illustrere hvordan en slik endring ville slå ut for påbegynte og planlagte idrettsanlegg i kommunen: For Alta golfklubb vil det utgjøre kr ,- mindre i tilskudd for de anleggene er planlagt og påbegynt på Kvenvikmoen. For Alta SSF/NMK Alta vil det utgjøre kr ,- for den rehabilitering og utvikling som de planlegger på motorsportsanleggene på Kvenvikmoen. For BUL sin planlagte kunstgressbane på Breverud vil det utgjøre kr ,- mindre i spillemidler. For idrettshallen i Saga vil kommunen få ,- mindre i tilskudd. Dette er forholdsvis kostnadskrevende anlegg hvor tilskudd fra spillemidlene ofte er avgjørende for om anleggene lar seg realisere. Kriteriegruppa har ikke foreslått noen overgangsordning. Det vil si at anlegg som ikke har begynt å få spillemidler vil bli behandlet etter de nye kriteriene, selv om anlegget er påbegynt eller ferdig. I Alta er det opptil fem års venting på spillemidler. Det vil si at alle som har muligheter for det tar opp mellomfinansieringslån og starter byggingen selv om tilsagn om spillemidler ikke foreligger. De 12 første anleggene på prioritert liste i Plan for idrett og fysisk aktivitet er enten ferdig eller påbegynt. 3 av anleggene har fått delbevilgning og vil ikke bli berørt av nye regler, resten vil ikke ha fullfinansiert sine anlegg. Side 6 av 19

7 Sak 18/10 Vurdering: Til anbefaling nr. 1: Anleggsfordelingen vil slå uforholdsmesisig skjevt ut for fylker med stort areal og få innbyggere. Alta kommune foreslår at det legges inn igjen en faktor for antall personer som bor spredt i fylket. Anlegg som har stor bruksfrekvens og aktiviserer store grupper av befolkningen bør vektes høyest. Til anbefaling nr. 2: Alta kommune ønsker at nåværende ordning med særskilte tilskuddssatser for Nord-Norge opprettholdes. Hvis kriteriene blir bestemt endret slik som departementets arbeidsgruppe foreslår, forutsetter Alta kommune at det innføres en overgangsordning for alle anlegg som er igangsatt og/eller har søkt om spillemidler. Begrunnelse: Store avstander gjør at anlegg må bygges selv om befolkningsgrunnlaget tilsier noe annet. Rideklubben i Alta kan ikke dra 150 km til ridehallen i Hammerfest for å trene og 150 km tilbake. Ordningen med spesielle tilskuddsatser for Nord-Norge har muliggjort utbygging av en idrettslig infrastruktur i mindre kommuner. En ordning som fjerner dette tilskuddet vil gjøre det for eksempel vanskelig å renovere eller bygge nye svømmebasseng og andre store kostnadskrevende anlegg i mindre kommuner. Dette er anleggstyper som aktiviserer alle aldersgrupper. Det at Finnmark har f.eks mange kunstgressbaner i forhold til befolkningen, tilsier ikke at vi har god anleggsdekning generelt, men at fotballspillere har tilgang til anlegg på de større stedene i Finnmark. Anleggsdekning sier heller ikke noe om tilstanden på anlegget eller bruken av anleggene. Særidrettene har samme krav til et konkurranseanlegg, uansett befolkningsgrunnlag, jfr f.eks Norges fotballforbund. Tilgjengelighet til anlegg er viktig, ikke bare for den organiserte aktivteten, men også for å stimulere til egenorganisert aktivitet. (Sitat rapporten s 6). For Finnmark vil det si at vi må ha flere anlegg enn det befolkningsgrunnlaget tilsier på grunn av avstandene. Det er like langt fra Alta til Kirkenes, som fra Oslo til Trondheim. I følge har Nord-Norge og Finnmark gjennomsnittlig lavere aktivitetsnivå blant befolkningen enn andre fylker. Det å stimulere til anleggsbygging vil kunne føre til flere aktive og et høyere aktivitetsnivå. Side 7 av 19

8 Sak 18/10 Kostnadsnivået er høyt i Finnmark. I følge er Finnmark det femte dyreste byggefylket i Norge. Erfaringstall tilsier at det er ca 10 % dyrere å bygge i Alta enn på Østlandsområdet, for de mer perifere kommunene ca 20-25% dyrere. I fylker med lang ventetid på innvilgelse av tilskudd blir anlegg ofte påbegynt før spillemidlene er bevilget. Vi har allerede ca 5 års ventetid i Finnmark. De nye kriteriene vil resultere i at ventetiden blir enda lenger. Dyrere mellomfinansiering blir resultatet. Ulike ventetid på spillemidlene mellom fylkene bør utjevnes, ikke økes. Det å ta vekk det særskilte tilskuddet vil ramme hver enkelt søker. For store kostnadskrevende anlegg vil et bortfall av 25 % spillemidler utover ordinære tilskuddssatser vanskeliggjøre realisering av anleggstyper som aktiviserer en stor bredde i befolkningen. Spillemidlene er en meget viktig del av finansieringen av slike anlegg. Sponsormarkedet og muligheter for tilskudd fra private bedrifter er mindre i mindre samfunn. På grunn av den lange ventetiden har idrettslag og kommunen startet bygging av anlegg og vil blir ekstra hardt rammet hvis de nye kriteriene blir innført uten en overgangsordning. Alta kommune forutsetter at det eventuelt innføres en overgangsordning for alle anlegg som er igangsatt og/eller har søkt om spillemidler. Andre forhold: Alta kommune har en viss forståelse for at pressområder blir prioritert på grunn av stor innflytning og manglende anlegg. Det er imidlertid viktig og se helheten av tiltak. Finnmark får ikke uttelling i forhold til anleggspolitisk program (anlegg i pressområdet, konstnadskrevende anlegg). Det blir heller ikke bygd noe nasjonalanlegg i Finnmark. Finnmark har en ventetid på ca fem år, konsekvensen av kriteriegruppas forslag vil forlenge ventetiden ytterligere. Side 8 av 19

9 Sak 19/10 BUDSJETT NÆRINGSUTVIKLING Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 10/991 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/10 Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: Hovedutvalg for Kultur og næring tar budsjettsituasjonen til orientering og vil jobbe aktivt for å styrke rammen til næringsutvikling i tilknytning til budsjett For 2010 må det gjøres svært strenge prioriteringer for å sikre at virkemiddelbruken skjer innenfor vedtatte budsjettrammer. Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Bakgrunn: Budsjettrammen til næringsutvikling har over lang tid vært under press og har gjennomgått årlige kutt. Rammen til næringsutviling har hatt følgende utvikling de siste 17 årene: På 90-tallet var rammene hovesakelig frie midler. De siste årene har en stadig økende andel av rammen blitt bundet opp til finansiering av ulike flerårlige tiltak. Ved inngangen til 2010 var 3,4 mill kr av rammen på 5,7 mill kr bundet opp gjennom tidligere vedtak. Side 9 av 19

10 Sak 19/10 Reelt sett er den bundne del ennå større ettersom gjengangere som Finnmark Reiseliv, Regionrådet og Origo ikke inngår i beløpet som er definert som bundet. Pr var budsjettsituasjonen som følger: Næringsutviklin g Næringsutviklin g i distriktet Kraftfon d Næringsfon d BUDSJETTRAMME Turistinformasjonen Arbeid og entreprenørskap Destinasjon Nordlysbyen Finnmarksløpet Handlingsplan for kulturnæringer Distriktsbutikker Etablereropplæring Laksedøgn Sisa Kultursenter VEFAS Hans-Arild Hansen Alf Inge Pedersen Cyaneed / Frisk F Praktisk Verksted AS Knut Kristensen ANF Delegerte vedtak Nussir SUM BEVILGET Side 10 av 19

11 Sak 19/10 Av ovenstående kan det konkluderes med at årets ramme i hovedsak er brukt opp. Når det gjelder bruken av Kraftfondet innvilget HMPU i møte lån med til sammen kr Dette er penger som skal tilbakebetales og som derfor ikke kan likestilles med forbruk/ tilskudd. Det ligger en betydelig utfordring i at budsjettmidlene i hovedsak er brukt opp allerde ved årets begynnelse. Vi vet at det er en rekke søknader som enten allerede har kommet inn eller som vi vet er på tur inn Av oversikten nedenfor framkommer oversikt over søknader som enten er mottatt eller som ventes inn: Søker Beløp Merknad Finnmark Reiseliv / Nordnorsk Reiseliv Årlig markedsbidrag fra kommunen Regionrådet Antatt søknad til finansiering av handlingsplan Offroad Finnmark Søknad om tilskudd til profilering. Origo Varslet søknad om ramme for samarbeidsavtale Diverse annonsering Altaposten, FD og andre Deltakelse på oljemessa Romjulstreff Barentskonferansen Nordområdestrategi Nytt leverandørutviklingsprosjekt Alta DMS? Alta som studentby Alta VGS næringsretta utdanningstilbud Brand Ellefsen Nordlysattraksjon - eierkapital Alta IF??? Partsrederiet Mjaanes SUM FORVENTA SØKNADER Side 11 av 19

12 Sak 19/10 I tillegg til søknadene som er forventa inn, vil det erfaringsmessig komme prosjektsøknader som vi i dag ikke kjenner til. Ikke usannsynlig kan disse søknadene ha en ramme på ca 3 mill kr. Med utgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes med at budsjettet til næringsutvikling burde hatt en årlig ramme på 10 mill kr. Vurdering: Budsjettet for 2010 er vedtatt og det vurderes som lite realistisk å tro på store endringer tilknyttet eventuell budsjettregulering i løpet av For 2011 ligger det bindinger av samme størrelse som i Handlingsplan for kulturnæringer med drift av Klekkeriet samt kunstner- og filmstipend utløper i Avtalen om turistinformasjon utløper ved utgangen av Det samme gjør samarbeidsavtalen med Finnmarksløpet. I 2012 sluttføres også prosjektet Arbeid og Entreprenørskap i Alta. Slik budsjettsituasjonen har blitt er den økonomiske handlefrihet i forhold til næringsutvikling borte. Næringslivet går en usikker tid i møte. Erfaringsmessig øker forventingene til kommunal drahjelp og støtte i takt med økt usikkerheti næringslivet. I en slik situasjon er det uheldig at den kommunale handlefrihet er svært begrenset. En mulighet for å styrke budsjettet er å redusere fondskapitalen i kraftfond eller næringsfondet. Utfordringen med å redusere fondskapitalen er at dette også reduserer de frie midlene dvs renteinntektene fra Kraftfondet som årlig utgjør 1.7 mill kr. Reduserte renteinntekter betyr reduserte budsjettrammer for kommende år. Med de utfordringer vi står ovenfor vurderes ikke reduksjon av fondskapital som fornuftig tiltak for styrking av budsjettet for Politisk må det legges press på å øke rammen til næringsutvikling. Dette nødvendig for å sikre at kommunen fortsatt skal være en viktig aktør for omstilling og utvikling av lokalt næringsliv. For 2010 må det gjøres svært strenge prioriteringer med hensyn til virkemiddelbruk for å sikre at virkemiddelbruken skjer innenfor vedtatt økonomisk ramme. Side 12 av 19

13 Sak 20/10 ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 10/488 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: Før tomtetildeling kan skje må Aronnes Industriområde kunngjøres klart for tildeling. Tomtemangel gjør det nødvendig med strenge prioriteringer mht hvem som kan få tomt. Det foreslås at følgende prioriteringer legges til grunn: 1. Det gis prioritet til søkere som ønsker å flytte industi- og servicevirksomhet fra Alta Sentrum. Det holdes av 3 tomter i inntil 2 år for å stimulere til slik løsning. 2. Engrosvirksomhet er viktig for Alta og etablering av slik virksomhet på Aronnes Industriområde prioriteres. 3. Alta kommune v/ Drift og utbygging har behov for innendørs lagerarealer. Det pågår en prosess hvor ulike aternativer vurderes. Etablering på Aronnes Industriområde står sentralt i disse vurderingene. 4. Utover dette gis det prioritet til nye industi- og serviceetablering i Alta som ønsker å etablere seg på Aronnes Industriområde tomter i område A nærmest Geir Svendsen holdes av i inntil 2 år for å dekke behovene i pkt 3 og 4 ovenfor. 6. Tomta som er avsatt til bensistasjon tildeles ikke før reguleringsplanen for avlastningsvegen foreligger. Tildeling av denne tomta betinger at det foreligger kjedetilknytning. OPSJONER Ved tildeling av tomt gis det normalt opsjon i 6 måneder, med mulighet til forlengelse i ytterligere 6 måneder. Det skal normalt ikke gis opsjon for lengere periode enn 12 måneder. Side 13 av 19

14 Sak 20/10 Ved tilsagn om opsjon skal opsjonshaver betale gebyr tilsvarende 2% av tomtas salgssum. Gebyret tilbakebetales ikke ved kjøp av tomta. Dersom byggingen ikke har startet innen opsjonsfristen, frafalles tomtetilsagnet uavhenging av om det faktisk er gitt byggetillatelse. SALG AV TOMT Salg av tomt kan skje når byggetillatelse i samsvar med tildelingsvilkårene er gitt og finansieringsbekreftelse fra finansieringsinstiusjon om finansiering av totalprosjektet foreligger. Ved salg av tomt skal det tinlyses gjenkjøpsklausul som sikrer at Alta kommune tilbakekjøpsrett av ubebygd tomt. Hensikten med dette er å hindre spekulasjon i tomter som konsekvens av en anstrengt tomtesituasjon. Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Bakgrunn: STATUS Planleggingen av Aronnes Industriområde startet i 2006 og i oktober 2007 vedtok kommunestyret reguleringsplanen for området. Opparbeidelsen av Aronnes Industriområde ble påbegynt i 2009 og arbeidene er nå i hovedsak sluttført. Gjenstående arbeid er asfaltering samt bygging av gjerde mot deler av grøntarealene. Intensjonen med Aronnes Industiområde er å legge til rette for lett industri med tilhørende kontorer, forretning og lager. Virksomhetene skal ikke være i konkurranse med, men fungere som et supplement til senterstrukturen i Alta. AREAL Aronnes Industriområde har et samlet areal på 80 DA. Etter fradag for arealer til grøntareal, snølager, veier, gang- og sykkelvei o.l, utgjør netto industriareal 58,6 DA fordelt på 22 tomter. Deler av industriarealet, ca 6 DA, er ikke tildelingsklart før de 2 siste boligene er revet. Eierne av disse har borett fram til En av eierne har flyttet. Innenfor området er det regulert til følgende formål: Formål Samlet areal Antall tomter Side 14 av 19

15 Sak 20/10 Industri / forretning kvm 3 Besinstasjon / industri kvm 1 Industri kvm 18 UTBYGGINGSKOSTNAD Byggeregnskapet viser totalkostnad med kr 29 millkr. PLANBESTEMMELSER Innenfor området industri-/forretning tillates det industri med tilhørende forretning, lager og kontor. Forretning, lager og kontor tillates kun tilknyttet industri. Det er satt av 1 tomt til bensinstasjon / industri.. Formålene kan enten kombineres eller benyttes hver for seg. 18 tomter er avsatt til industriformål med tilhørende lager og kontor. Lager og kontor tillates kun tilknyttet industri. Felles for tomtene er at minimum BYA ( brutto gulvflate av netto tomt) er satt til 25%., mens maks BYA varierer fra 35 40%. I forhold til tildeling av tomter er det en retningslinje i reguleringsbestemmelsene som sier at tomtene skal tildeles forløpende innen hvert byggeområde, for å oppnå ryddig og effektiv arealbruk. GENERELT OM TOMTESITUASJONEN I ALTA Tilgangen til industritomter i Alta har de siste årene vært svært vanskelig. I perioder har vi hatt mellom 10 og 20 bedrifter som har ønsket industritomt uten at kommunen har vært i stand til å imøtekomme behovet. Noen av søkerne har løst sitt tomtebehov gjennom oppkjøp eller leieavtaler, mens atter andre venter på å at Aronnes Industriområde skal bli tildelingsklart. Til tross for at tomtemangelen har vært prekær, registrerer vi at de som har fått opsjon på tomter tøyer opsjonene maksimalt. Selv etter at tomtene har blitt solgt og byggene for lengst skulle vært realisert i tråd med både tildelingsvilkår og byggetillatelser trekker byggingen ut i tid. Med tanke på nye tildelinger må det stilles strenge krav til dokumentasjon av framdrift og finansiering av prosjekt og konsekvens av at prosjektene ikke blir gjennomført som forutsatt. Side 15 av 19

16 Sak 20/10 NYE INDUSTRIAREALER BYGGEKLARE I 2015? Vi ser også av diskusjonene omkring forslag til nye industriområder at bynære industriområder er og blir en knapphetsfaktor. Byplanen og kommuneplanens arealdel blir i beste fall vedtatt ulitmo Fra dette tidspunkt går det 4 5 år før vi har opparbeidet nye industriarealer / servicearealer. Slik tomtesituasjonen er i dag er omdisponering av mulige industriarealer til bolig- og forretningsformål et stort hinder for næringsutvikling i Alta. Aronnes Industriområde representerer trolig de siste byggeklare indstritomtene vi har til disposisjon før HVEM ØNSKER SEG TIL ARONNES INDUSTRIOMRÅDE? Det er i dag en rekke aktører som venter på at Aronnes Industriområde skal bli klart for tildeling. Eksempel på virksomheter som ønsker seg tomt her er: Grossister innenfor rør og dekk Trelasthandlere Maskinentreprenører Transportselskaper Bilverksted Bilforhandlere Reklamebyrå Alta kommune Drift og utbygging Etablering av besinstasjon Busselskap Dersom vi summerer ønskene fra de som har vært i kontakt med Alta kommune om tomt på Aronnes industriområde, overstiger ønskene langt det areal som vi har til disposisjon. ALTERNATIV LOKALISERING Side 16 av 19

17 Sak 20/10 De bedriftene som i dag ønsker seg til Aronnes Industriområde, men som av hensyn til de prioriteringer som gjøres ikke får tilgang til tomt, går en vanskelig tid i møte. Altahøyden pekes på som et mulig serviceområde. Det samme gjør Skillemo som ligger 6-7 km fra Alta Sentrum. Utfordringen ligger i hvor langt fra Alta Sentrum det er realistisk å få en dekkforhandler, et vaskeri, en bilforhandler til å etablere seg. Ligger Skillemoen i akseptabel avstand for kundene, for deg og meg som skal reparere bilen eller kjøpe nye dekk? Det finnes trolig ikke noe enkelt svar på dette, men dette er momenter som må vurderes når nye arealer for service- og industrivirksomhet skal klareres og avsettes. Foreløpige tilbakemeldinger fra næringslivet peker i retning av at virksomhet som ikke er direkte publikumsorienterte med fordel kan være lokalisert på Skillemo. Det forutsettes da at tomtene i dette området blir store og tomteprisene lavere enn ved en mer bynær lokalisering. HVA SKAL VEKTLEGGES/ PRIORITERES VED TILDELING AV TOMT? Det går lang tid før vi har nye områder blir tilgjengelig og det må føres en restriktiv tildelingspolitikk for Aronnes Industriområde. Hva skal vi vektlegge og hvem skal vi prioritere ved tildeling av tomt på Aronnes industriområde? Skal vi da prioritere virksomheter som: Ønsker å flytte fra Alta Sentrum? Styrker Alta som base for store grossister? Etablerte bedrifter som har fått avslag på andre industriområder? Samlokaliering av bilrelatert virksomhet? Publikumsorientert servicevirksomhet? Utleie av industilokaler Håndverkeren som har behov for eget verksted Utenbygds entreprenører som ønsker å etablere seg i Alta Bensinstasjon uten kjedetilknytning Nyetablerere Mekanisk industri Side 17 av 19

18 Sak 20/10 Utfordringen ligger kort og greit i spørsmålet om hvem som skal få tomt i 2010 og hvem som må vente til 2015 på tomt til industri eller serviceformål. FORSLAG TIL PRIORITERING Før tomtetildeling kan skje må Aronnes Industriområde kunngjøres klart for tildeling. Tomtemangel gjør det nødvendig med strenge prioriteringer mht hvem som kan få tomt. Det foreslås at følgende prioriteringer legges til grunn: 7. Det gis prioritet til søkere som ønsker å flytte industi- og servicevirksomhet fra Alta Sentrum. Det holdes av 3 tomter i inntil 2 år for å stimulere til slik løsning. 8. Engrosvirksomhet er viktig for Alta og etablering av slik virksomhet på Aronnes Industriområde prioriteres. 9. Alta kommune v/ Drift og utbygging har behov for innendørs lagerarealer. Det pågår en prosess hvor ulike aternativer vurderes. Etablering på Aronnes Industriområde står sentralt i disse vurderingene. 10. Utover dette gis det prioritet til nye industi- og serviceetablering i Alta som ønsker å etablere seg på Aronnes Industriområde tomter i område A nærmest Geir Svendsen holdes av i inntil 2 år for å dekke behovene i pkt 3 og 4 ovenfor. 12. Tomta som er avsatt til bensistasjon tildeles ikke før reguleringsplanen for avlastningsvegen foreligger. Tildeling av denne tomta betinger at det foreligger kjedetilknytning. OPSJONER Ved tildeling av tomt gis det normalt opsjon i 6 måneder, med mulighet til forlengelse i ytterligere 6 måneder. Det skal normalt ikke gis opsjon for lengere periode enn 12 måneder. Ved tilsagn om opsjon skal opsjonshaver betale gebyr tilsvarende 2% av tomtas salgssum. Gebyret tilbakebetales ikke ved kjøp av tomta. Dersom byggingen ikke har startet innen opsjonsfristen, frafalles tomtetilsagnet uavhenging av om det faktisk er gitt byggetillatelse. Side 18 av 19

19 Sak 20/10 SALG AV TOMT Salg av tomt kan skje når byggetillatelse i samsvar med tildelingsvilkårene er gitt og finansieringsbekreftelse fra finansieringsinstiusjon om finansiering av totalprosjektet foreligger. Ved salg av tomt skal det tinlyses gjenkjøpsklausul som sikrer at Alta kommune tilbakekjøpsrett av ubebygd tomt. Hensikten med dette er å hindre spekulasjon i tomter som konsekvens av en anstrengt tomtesituasjon. Side 19 av 19

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 10/488-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE - TILDELINGSVILKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/776-3 Arkiv: 243 D11 Sakbeh.: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER - ENDRING

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/776-3 Arkiv: 243 D11 Sakbeh.: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER - ENDRING Saksfremlegg Saksnr.: 10/776-3 Arkiv: 243 D11 Sakbeh.: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER - ENDRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Saksfremlegg Saksnr.: 10/2108-1 Arkiv: L83 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: ARONNES INDUSTRIOMRÅDE / TOMTETILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Komagfjord Møtedato: 09.11.2010 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5210 103683 SP: REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL

Detaljer

Høringsuttalelse - Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanle.

Høringsuttalelse - Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanle. Kulturdepartementet 14 MAI 2010,)COci/ 63 - Nærøy kommune Arkiv: 243 Saksmappe: 2010/148-3 Saksbehandler: Turid Anita Hatling Dato: 08.03.2010 Saksframlegg Utval ssaksnr Utval 33/10 Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Arkivsak: 09/00610 Arkivkode: Saksbeh: Tom Johansen. Ugradert. Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget /20

Arkivsak: 09/00610 Arkivkode: Saksbeh: Tom Johansen. Ugradert. Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget /20 10/20 HØRING - FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Behandlinger Fylkesutvalget - 26. april 2010 Saksfremlegg: HØRING - FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS

Detaljer

ark, Krtur u, og idrett

ark, Krtur u, og idrett ark, Krtur u, og idrett Tromsøkommune Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030, Dep. 0030 OSLO Ku1turdepartemer et 7 MAR 2010 Z.c)o7/ ( )3 `n- Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/632 /11712/10-243

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring, drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2015 Tid: 10:00 13:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

OKE/SKO/STMA FORSLAG NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING SPILLEMIDLER IDRETT. Dønna kommune avga høringsuttalelse, jfr. vedlagte møteutskrift.

OKE/SKO/STMA FORSLAG NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING SPILLEMIDLER IDRETT. Dønna kommune avga høringsuttalelse, jfr. vedlagte møteutskrift. Det Kongelige Kulturdepartement Postboks 8030 Dep. Kulturdepartementet P,PR 7.010 63-0030 OSLO Saksnr. 10/187-4 Arkivkode 243 Avd/Sek/Saksb OKE/SKO/STMA Deres ref Dato. 06.04.2010 FORSLAG NYE KRITERIER

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2017 Tid: 10:00-14:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTTALELSE FOR FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG Det kongelige kulturdepartement Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Arkivkode: K1-243 Saksnr.: 10/45/9 Saksbehandler: Nils-Edvard Olsen Deres ref.: Direkte innvalgsnr.: Tlf.: 78 97 74 40 Faks: 78 97

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Høringsuttalelse Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Høringsuttalelse Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg. Indre Namdal Regionråd 7870 GRONG Til Kulturdepartementet Saksbehandler: Hallvard Løkholm/ Jorunn Lilleslett Deres ref.: Vår ref.: 16 /2010 12.april 2010 Høringsuttalelse Kriterier for fordeling av spillemidler

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Møtested: Møterom Komagfjord, Alta Rådhus Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10:00 13.15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 13.04.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Øyra Møtedato: 08.02.2016 Tid: 10:00 15:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem Pedersen Øystein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand

Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF. Åsgårdstrand Anlegg og spillemidler Torstein Busland, Anleggsrådgiver NIF Åsgårdstrand 22.08.2012 Anleggsbygging Hvor mye investeres det i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Norge i året? eller hvor mye bør

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger Heiskel Medlem STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Inger

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2017 Tid: 10:00-13:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Komagfjord Møtedato: 10.11.2009 Tid: 10.00 11.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen AP Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring, drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring, drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 10:00 14:00 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall KYST Leder Rut Antona Olsen H Nestleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 12. februar 2008. Tid: 10.00 12.00. Til stede på møtet: AP/SV/SP AP Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen/Alta museum Møtedato: 07.12.2010 Tid: 10.30-11.30 12.00-14.00 (Alta Museum) Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 06.06.2017 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Zig Østfoldfilkeskornmune

Zig Østfoldfilkeskornmune Zig Østfoldfilkeskornmune Kulturc'. 05 t Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Boks 8030, Dep 0300 Vår ref.: 2010/917-16304/2010 Deres ref.: Dato: 03.05.2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.04.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

OFFENTLIG SAKSLISTE 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Sak 58/13 OFFENTLIG SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 11.11.2013 Tid: kl. 0900 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen : 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1941

Ørland kommune Arkiv: /1941 Ørland kommune Arkiv: 243-2008/1941 Dato: 13.11.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ragnar Jenssen Saksnr Utvalg Møtedato Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Daltun skole, avgang fra fergestedet i Akkarfjord senest 07:15 Dato: 26.04.2010 Tid: 08:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN.

Saksfremlegg. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. Saksfremlegg Saksnr.: 12/1135-2 Arkiv: U00 &40 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: ARBEID OG ENTREPRENØRSKAP I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Ny søknad i 2010 offroadfinnmark kr ,- Med forbehold om budsjettbehandlingen får søker tilskudd også i 2011

Saksfremlegg. 2. Ny søknad i 2010 offroadfinnmark kr ,- Med forbehold om budsjettbehandlingen får søker tilskudd også i 2011 Saksfremlegg Saksnr.: 09/4991-8 Arkiv: 223 Sakbeh.: Sylvi Bellika Sakstittel: FESTIVALER OG ARRANGEMENTER 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER

SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer