FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER"

Transkript

1 TEMA NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK - Norsk veibygging er dessverre fremdeles prosjekt- og bompengestyrt, og preget av en ødeleggende oppsplitting i klattvis utbygging og vedlikehold der «alle får litt». Men ingen får nok til å fullføre de virkeligs store og viktige nasjonale prosjektene innenfor en rimelig tidshorisont. Hjertesukket kommer fra Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). 20 BILBRANSJEN 05/12 20 BILBRANSJEN 05/12

2 Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i OFV. BILBRANSJEN 05/12 21 BILBRANSJEN 05/12 21

3 Av Frank Williksen V ilrid Femoen har gjennom en årrekke profilert seg i norsk debatt som en uredd og konstruktiv røst til fordel for en langt mer aktiv og målrettet utbygging av infrastruktur les: vei. Ikke uventet er hun derfor spesielt opptatt av et overbyggende plandokument som Nasjonal Transportplan (NTP). Ganske passende, da, at hennes første arbeidsdag i OFV var samme dag som daværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen la frem nettopp NTP for perioden Tja Hvordan står det så til med den nåværende NTP, for perioden Følger politikerne opp de planene de har vedtatt? Dette er det vanskelig å fastslå med stor sikkerhet. Det er komplekse saker vi snakker om. Regjeringen sier at alle prosjekter som er lovet i den fasen vi nå er inne i, også er startet opp. Spørsmålet vi kan stille, er om de er kommet så langt som forutsatt? Kanskje har mange prosjekter fått bevilget penger til planlegging, men ikke til første spadetak? Og i så tilfelle er det jo litt i overkant å hevde at de faktisk er påbegynt. Det er et veldig press på dette området for tiden, og Regjeringen har da også bevilget nærmere 50 prosent mer i løpet av perioden. Problemet er bare at det samtidig har vært en voldsom kostnadsstigning, og da blir plutselig ikke økningen like imponerende. Etter på vedlikehold Det vi uansett kan slå fast, er at man ikke har gjort det man har lovet på vedlikehold. Dette kan tilskrives kostnadsveksten, foruten det faktum at tilsyn, drift og vedlikehold er samlet i én budsjettpost. Dette er en utfordring, fordi drift alltid går foran vedlikehold. Vi er definitivt kritiske til at Regjeringen ikke har klart å stanse økningen i forfall på veiene etter 7 år med flertallsregjering, til tross for deres stadige flagging av hvor viktig veispørsmål er, sier Vilrid Femoen. Nasjonale prioriteringer, takk I OFV er vi også kritiske til dagens investeringsregime med prosjekt- og bompengestyrt veibygging. Vi etterlyser nasjonale prioriteringer for veibygging i Norge, ved at midler fordeles på noen få hovedprosjekter i stedet for å klattes ut til talløse småprosjekter over hele landet. Når det overordnete målet er at «alle skal få litt», må selvsagt tempoet med de virkelig viktige prosjektene bli deretter. Norsk veibygging domineres i for stor grad av lokale og distriktspolitiske hensyn, sier hun og maner til endring: Vi må snarest mulig se mer på nasjonale hensyn og få på plass effektive transportlinjer mellom våre store byer. Et og et prosjekt Daværende statsråd Kleppa sa i fjor at Regjeringen hadde «åpnet nye veistrekninger tilsvarende strekningen Oslo-Trondheim i perioden». Det er da vi mener det hadde vært bedre om man tok akse for akse i sin helhet, og gjorde ferdig den ene før man tok fatt på den andre. Nettopp dette er noe vi for tiden jobber intenst med i OFVs policygruppe for rammebetingelser. Vi håper å være klare til å legge frem vår innstilling i månedsskiftet januar-februar neste år, og her vil det komme meget klare anbefalinger, sier Vilrid Femoen. For gruppen er det viktig å ta vare på det beste fra dagens norske situasjon, men samtidig hente det beste fra utlandet. Det vil nok bety at bompenger fortsatt vil være en del av løsningen, men samtidig også en overgang til mer nasjonal styring av store og viktige prosjekter. Fremsynt Motorveiplan OFV har eksistert lenge, og la allerede i 1968 frem OFVs Motorveiplan, som anbefalte bygging av kilometer fire felts motorvei innen tidlig på 1980-tallet. Foreløpig har vi nådd 500 kilometer. I 2012 Det er nesten påfallende hvor godt prognosene i Motorveiplanen for trafikkutviklingen stemmer helt frem til 1990-årene, sier Femoen, som ikke bare bekymrer seg over langsom motorveiutbygging: Det er også en stor bekymring at vi har hele kilometer riksveier som er smalere enn minstebredden på 8,5 meter for riksveier i Norge. I OFV mener vi dette er utilfredsstilende, og at vi må TEMA 22 BILBRANSJEN 05/12

4 Fotograf: Arild Grindheim Bli et Miljøfyrtårn du også! Øk din konkurransekraft og reduser dine kostnader. Miljøfyrtårn sertifisering gir deg og din bedrift mange fordeler. Ved å vise samfunnsansvar styrker du bedriftens og bransjens omdømme. Miljøfyrtårn er enkelt, konkret, relevant og ikke minst lønnsomt for din bedrift. Vil du vite mer om hvordan du kan bli et Miljøfyrtårn, se våre nettsider:

5 opp på 12 meter bredde på lavtrafikkert riksvei med årsdøgntrafikk (ÅDT) under En annen utfordring for Norge er at vi har hele ni veinormalklasser for riksvei, basert på årsdøgntall. Med utgangspunkt i en debatt om hvilken standard vi skal ha på det lavtrafikkerte og det høytrafikkerte veinettet kunne vi kanskje klart å bli enige om en forenkling. Hvor langt ville vi kommet med fire klasser: Høy og lav ÅDT, i og utenfor byer, undrer Femoen. Enhetlig standard Hva er fordelene med dette? I Norge er valget av veistandard altfor sterkt styrt av ÅDT. Vi mener at man i større grad enn hittil må vurdere veiens funksjon, og bygge lange enhetlige korridorer med enhetlig standard. Kroatia er et godt eksempel på veibygging etter slik tenkning, noe vi skal studere nærmere om kort tid. Vi ønsker å se på hvordan de har tenkt og prioritert for å få bygget lengre veistrekninger, som eksempelvis Zagreb-Split med samme standard på hele strekningen. Selv om ÅDT varierer mye stykkevis mellom disse byene. Bompenger Bompengeprosjektene bare strømmer på? Ja, de utgjør i dag en klart større andel enn den statlige andelen til vei. Også bompenger er et tema vi jobber med i OFV for tiden, blant annet spørsmålet VI MÅ SNAREST MULIG SE MER PÅ NASJONALE HENSYN OG FÅ PÅ PLASS EFFEKTIVE TRANSPORT- LINJER MELLOM VÅRE STORE BYER. VILDRID FEMOEN om hvorvidt det er riktig at bompenger også skal finansiere andre prosjekter enn vei. Økningen av bompengeprosjekter bare forsterker den skjeve investeringsmodellen som dessverre preger norsk veibygging, der distriktsvise kampanjer i alt for stor grad får styre. Veibygging er selvsagt et virkemiddel i både by- og distriktspolitikk, men prisen er at nasjonale, transportpolitiske målsettinger blir borte og temaet effektivitet og kjøretid havner helt i skyggen. Bilen er kommet for å bli! Ingen er uenig i at temaene miljø og sikkerhet er viktige, men også hensyn til reisetid og effektivitet har en helt annen betydning enn det hittil i praksis er blitt tillagt. Det kan lett virke som om politikerne tror at bilen snart har utspilt sin rolle? Man bør nok ta inn over seg at bilen så absolutt er kommet for å bli. Den vil fortsette å være en dominerende transportbærer, og den vil trenge plass også i fremtiden. Mer plass! Hjertesukk Etter 12 år i forskjellige fora som arbeider med bil og vei tillater jeg meg et hjertesukk: I mange av de utvalg og referansegrupper vi maser oss til plass i, opplever vi at hovedtyngden vi møter er folk som faktisk ønsker bilen bort, og som overhodet ikke evner å se og utnytte dens mange positive sider, sier TEMA 24 BILBRANSJEN 05/12

6 FARGER DU KAN STOLE PÅ. Standox i våre hjerter. Også bilfabrikantene har det. Som ledende merkevare på markedet for reparasjonslakk, har Standox godkjennelser fra alle de største og viktigste bilprodusentene. Og dette er inngangsbilletten hos bilforhandlerne, for derved sikrer de sine kunder garantiarbeider fra lakkverkstedene. Du kan stole på at Standox alltid gir de beste resultater.

7 Vilrid Femoen, som slett ikke er noen kollektivmotstander: I OFV er vi naturligvis ikke uenige i at trafikkveksten i byer i fremtiden helst må løses med kollektive transportmidler, men det er viktig at man samtidig tar inn over seg at for eksempel skinnegående transport bare kan ta en marginal del av denne trafikkveksten. Likevel er det et voldsomt overfokus på denne transportformen. Lyntog er kanskje ikke like om hjørnet likevel? Her er det viktig å passe på rekkefølgen. Først må det sørges for tilstrekkelig vedlikehold og oppgradering av dagens infrastruktur. Så kan vi begynne å se på andre løsninger. Men det står fast at etterslepet er meget stort, og må definitivt bort først milliarder Apropos etterslep hva snakker vi egentlig om i veisektoren? Det er svære tall bare for riksveiene. Om vi regner med en fullført utbygging til kilometer firefelts motorvei, oppgradering til skikkelig standard for smale riksveier og dekning av forsømt vedlikehold, så snakker vi om et beløp i størrelsesorden milliarder kroner. I et slikt perspektiv blir den klattvise veibyggingen som nå råder grunnen ekstra feil, og jeg kan vanskelig se at vi noensinne kan få et skikkelig løft ved å fortsette på denne måten, sier hun. Nasjonale hensyn Hvor forsinkende er de mange lokale påvirkningsmulighetene? Det er riktig at det er mange som skal mene noe om utbygging av veier. For eksempel har kommuner vetorett, men uten at det får økonomiske konsekvenser for dem. Vi mener at de som fremsetter krav om andre og dyre løsninger, selv burde påta seg merkostnadene ved det kravet de fremmer, men slik er det altså ikke. Bortsett fra det, er prosesser med lokal forankring fornuftig, selv om det også her må tilføyes at nasjonale hensyn lett havner i bakgrunnen, sier Femoen, som også synes veier bygges litt vel krokete her i landet. «Den rette linjen» Hvis vi sammenligner dagens hovedåre mellom Oslo og Bergen E16 med den rette linjen mellom byene, så ser vi at forskjellen i distanse er voldsom. Trasévalget på dagens vei er åpenbart diktert ut fra et ønske om at veien skal innom hver eneste husklynge på strekningen. I OFV tror vi ikke at man noen gang kommer til å få «den rette linjen», men vi ser på et realistisk alternativ som er ca. 100 km kortere enn dagens E16, og BILEN ER KOMMET FOR Å BLI... OG DEN VIL TRENGE MER PLASS I FREMTIDEN! VILDRID FEMOEN som med 90 km/t fartsgrense ville redusere kjøretiden mellom Oslo og Bergen fra dagens 7 timer til 4,5, sier Vilrid Femoen, som avslutter der hun begynte. Møre og Romsdal-prosjektet At man hele tiden skal spre ut litt til alle er problematisk med alle småprosjektene rundt om i landet. Derfor er en ny vri i Møre og Romsdal nå veldig spennende. Her har Fylkestinget og innbyggerne blitt enige om å bruke alle midler for flere år på ett enkelt fylkesveiprosjekt. Dette er dristig, og lokale politikere skal ha honnør for sin vilje til nytenkning og satsning. Dette er prioritering i beste forstand for regional utvikling. Tenk om vi kunne gjøre det samme med de lange og viktige riksveistrekningene. Hva om vi for eksempel startet med å bygge Oslo-Trondheim, og planlegger ferdig Oslo-Bergen mens den første lange strekningen ble bygget. Hva ville det gitt i gevinst på planlegging, utbygging, samfunnsnytte? Og hvor langt ville dette latt seg gjøre politisk, spør Vilrid Femoen. En av de store utfordringene, og en kraftig brems mot en slik utvikling, er at det ikke tas nok hensyn til den samfunnsøkonomiske nytten av gode og effektive veier. Kanskje hadde situasjonen endret seg dersom eksempelvis en ny motorveistrekning som Grimstad- Kristiansand ikke bare leverte imponerende lave ulykkestall men også havnet som egenkapital på statens hånd med rundt 8,5 milliarder. Penger, det også? TEMA 26 BILBRANSJEN 05/12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer