S A L G S P R O S P E K T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A L G S P R O S P E K T"

Transkript

1 Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Øivind Solbakken Mobil: e-post: Årstein Holthe Mobil: e-post: Jens Bøvre Mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, 7. etasje Telefon: Fax: MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen - Gnr 130 bnr 123, Grenseveien 91, i Oslo kommune i form av salg av alle aksjene i selskapet - Røwde Eiendom AS org. nr Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. 2

3 SALGSOBJEKTET Røwde & co AS org. nr eier 100 % av aksjene i Røwde Eiendom AS org. nr % av aksjene i selskapet Røwde Eiendom AS utgjør salgsobjektet. Salgsobjektets hovedaktivum er eiendommen Grenseveien 91, gnr 130 bnr 123 i Oslo kommune, med tomt og påstående bygning. For grunnbokutskrift, se vedlegg 1. Alternativt kan salgsobjektet utgjøre kun eiendommen uten dagens selskapsstruktur. Selger: Røwde & co. AS Org. nr Røwde & co. AS 100 % Salgsobjekt: Røwde Eiendom AS Org. nr Røwde Eiendom AS Hjemmelshaver: Røwde Eiendom AS Org.nr Grenseveien 91 Gnr 130 bnr 123 i Oslo kommune 3

4 BELIGGENHET OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger i bydel Gamle Oslo ved Valle Hovin på Ensjø/Helsfyr som grenser til Tøyenparken, Lille Tøyen Hageby, Kampen, Vålerenga og Valle-Hovin, hvor det de siste årene er tatt store grep for å transformere området fra nærings- til boligformål. Eiendommen ligger på et høydedrag i/over Ensjøbyen med mulighet for utsikt over byen mot fjorden og Holmenkollåsen. Tomten ligger tilbaketrukket fra Grenseveien. Området ligger sentralt med et godt kollektivtilbud fra blant annet T-bane på Helsfyr og flere bussruter i Grenseveien og Strømsveien (E6). Kort vei til parker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, forretninger, kafeer og andre servicefasiliteter. Utvalgte avstander er oppført for å gi et inntrykk av eiendommens sentrale beliggenhet på Oslo. Avstander nærliggende områder; - Oslo S ca. 4,6 km - Ekeberg ca. 4,9 km - Fyrstikktorget ca. 0,4 km Avstander nærmeste barnehage og skoler; - Barnehage ca. 0,5 km - Barneskole ca. 1,3 km - Ungdomsskole ca. 0,6 km Avstander til nærliggende anlegg; - Valle Hovin ca. 0,7 km - Jordal Amfi ca. 1,5 km - Østmarka ca. 4,3 km Avstander offentlig kommunikasjon; - Sentralstasjon Oslo ca. 5,0 km - Jernbanestasjon Tøyen ca. 1,6 km - Bussholdeplass Valle ca. 0,5 km - Helsfyr T-bane ca. 0,6 km - Teisenkrysset ca. 1,0 km 4

5 ADKOMST Fra E6, sørgående retning fra Lillestrøm, tar man av mot Helsfyr/Tveita/Bryn, og følger skiltingen mot Carl Berners plass. Når man kommer inn på Grenseveien tar man til venstre i første lyskryss, inn på Grønvoll Allé. Første innkjørsel på høyre hånd er Grenseveien 91. Fra E18/E6, nordgående retning gjennom Oslo, følger man skiltingen for E6 mot Trondheim. Tar så av mot Gøteborg/Ryen/Helsfyr/Bryn, og følger skiltingen mot Carl Berners plass. Etter man krysser tilbake over E6 tar man til venstre i andre lyskryss, inn på Grønvoll Allé. Første innkjørsel på høyre hånd er Grenseveien 91. For bruk til GPS: Adresse: Grenseveien Oslo Koordinater: Posisjon WGS N, Ø N, Ø 5

6 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Eiendommen har 20 leietakere. Med en samlet leieinntekt på ca. MNOK 7,2 og vektet gjenværende løpetid for kontraktene på ca. 1 år og 9 måneder 1. De 4 største leietakerne (Arto Emballasje AS, Røwde & Co, DuPont Norge AS og Q-Park) står for over 80 % av leieinntektene. Det er p.t. ca. 144 m² ledige kontorlokaler. Salgsobjektet har plasser hvorav 83 er utleid til Q-Park. Resterende disponeres av eier og dagens leietakere. Leietaker Kvadratmeter Park. Leieinntekter p.t. Kontrakter Gjenværende kontor lager plasser Totalt pr. m2 Inngått Utløp År Mnd KPI Arto Emballasje % DuPont Norge AS* Fast Røwde & Co AS Fast Q-park AS % Ditt Tiltak** % NEWMO AS % Festmagasinet Standard AS % Ing. Ivar Pettersen AS % Sport-X % Leilighet Fast MK Illumination AS % Tradeco Sikkerhet AS % Østlandske Malerentreprenør % Totalfasade % Hatibovic Consulting % Mestec AS Fast Lavik Betongmontasje AS % Limno % Hybel Fast Røwde Eiendom LEDIG SUM LEIETAKERE Fellesareal TOTALT * DuPont Norge tilbakebetaler i tillegg anskaffelse av ventilasjonsanlegg ca. NOK ,- over gjenværende leieperiode med tillegg av 5 % renter, ca. NOK ,- pr. år eks. renter. Gjenværende beløp er pr. dags dato ca. NOK ,-. ** Leien til Ditt Tiltak er inklusive felleskostnader. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av leieavtalene. Det gjøres oppmerksom på at det er de bakenforliggende leiekontraktene som juridisk sett er bindende for selger. Alle leiekontraktene oversendes ved henvendelse til megler. For mer utfyllende leietakeroversikt, se vedlegg 4. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER/SKATTETAKST/FORSIKRING Kjøper må selv vurdere eiendommens eierkostnader. Det er p.t. ingen eiendomsskatt i Oslo kommune og det er således ikke innhentet skattetakst. Kommunale avgifter utgjorde i 2012 ca. NOK ,-. Forsikring for eiendommen er i 2013 på NOK ,-. Selger informerer om felleskostnader for 2012 på ca. NOK ,-, hvorav utleiers andel var på ca. NOK ,-. Felleskostnader omfatter fjernvarme og strøm, renhold/renovasjon, parkering/uteareal, ventilasjon, vakthold/hjertestarter, tekniske anlegg/vedlikehold og kommunale avgifter. 1 Med utgangspunkt i 1. september

7 EIENDOMMEN TOMT Tomten ligger høyt og fritt på et relativt plant høydedrag. Topografien henvender seg vestover med minimal helling fra øst mot vest samt en svak helling i sørlig retning sør for bygningsmassen, ned mot Grønvoll Allé. Tomten er eiet og har et areal på ca m², jf. arealbekreftelse, se vedlegg 2. Utomhusområdet består i all hovedsak av asfalterte arealer i form av parkering, lasteområder eller tilkomster. Tomtegrenser for gnr. 130 bnr

8 BYGNINGSMASSE Bygget går over to etasjer samt en liten kjeller med et samlet bygningsareal på ca m² BTA, i form av ett lager- og forretningsbygg. Bygget ble i sin helhet oppført i I år 1969 ble bygget gjort om bl.a. med messaninetasje og i 1980-årene brannseksjonert til dagens lager- og forretningsbygg. Bygningens areal består av ca. 198 m² kjeller, ca m² 1. etasje og ca m² messanin/2.etasje. Kontor-/forretnings- og lagerlokaler er fordelt på henholdsvis ca m² og m² inklusive fellesarealer. Bygget består av stål- og betongkonstruksjon med teglsteinkledde fasader. Bygget er helsprinklet. Løpende vedlikehold er utført for å holde byggets standard på et driftssikkert nivå. Bygget tilfredsstiller ikke gjeldende krav til brannsikring. Dagens eier har hatt dialog med Brannog redningsetaten i flere år om nødvendighet av reolsprinkling av lagrene. I dag er det kun sprinkleranlegg i taket. Sett i lys av omregulering har dagens eier søkt og fått innvilget dispensasjon fram til januar Det er per i dag utendørs parkering på bakkeplan. 8

9 EKSISTERENDE REGULERING Eiendommen er regulert til industriformål og omfattes av reguleringsbestemmelser S-2864 fra Gesimshøyde skal ikke overstige 10 m, største takhøyde skal ikke overstige 13 m. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 0,8 og minst 1/3 av nettotomten skal være ubebygd og holdes fri for skur og lagring. For reguleringskart m/bestemmelser, se vedlegg 3. PLANINITIATIV Lund & Slaatto Arkitekter AS har utarbeidet et reguleringsforslag på vegne av selger med sikte på transformering av planområdet til boligformål. Saken ble innsendt 20. august Illustrasjonen til planinitiativet viser 252 leiligheter fordelt på 2, 3 og 4-roms over 7 bygg på 4 og 5 etasjer i henhold til Ensjøplanen. Samlet BRA på m², med parkering av bil og sykkel i henhold til norm i kjeller. Som bidrag til infrastrukturen legges det i planinitiativet opp til å avstå grunn til realiseringen av Grønvoll Park. For planinitiativet innsendt august 2012, se vedlegg 5. PBE og Byantikvarens tilbakemeldinger til dette grepet la grunnlag for en omjustering av plangrepet, der følgende 3 hensyn har lagt premissene for bearbeiding frem til planskissens utkast: 1. Avsette et størst mulig areal til Grønvoll Park, slik at kommunens måltall for parkens areal kan oppnås. 2. Åpne bebyggelsen mot Grønvoll Hageby, slik at denne visuelt knyttes mot den bevaringsverdige Grønvoll Gård og sammen danner en historisk ramme for den planlagte parken. 3. Holde bebyggelsen så lav som mulig mot arbeiderboligene i Grønvoll Hageby. Parallelt med regulering av Grenseveien 91, planlegges både Grønvoll Park og nabotomten i vest, Malerhaugveien 25. Det har vært holdt flere samarbeidsmøter mellom de involverte partene, slik at disse tre reguleringsplanene i størst mulig grad kan hensynta hverandre. PLANLEGGINGSPROGRAM FOR ENSJØ Ensjø er i kommunedelsplanen for indre Oslo fra 1998 definert som et byutviklingsområde. Det ble 17. mars 2004 vedtatt av Bystyret et planleggingsprogram for området. I motsetning til tradisjonell byplanlegging er det ikke utarbeidet en kommunedelplan for Ensjøområdet, men byutviklingen skal styres gjennom private og kommunale reguleringsplaner som må forholde seg i samsvar med bystyrets vedtak om planleggingsprogram og de underliggende dokumentene som bystyret har vedtatt skal utarbeides. Planleggingsprogrammet legger opp til at området kan utvikles til en ny bydel i Oslo med opp til nye boliger. Målet er å skape et funksjonelt byområde med miljøkvaliteter og et godt utviklet service-, næringsog kulturtilbud. Under følger enkelte momenter fra Planleggingsprogrammet av relevans for eiendommen. For arealene i nordøst mot Grenseveien, vil det måtte legges en langsiktig strategi. Dette skyldes først og fremst langsiktige bindinger i eksisterende avtaler. Det antas at området først vil endres på sikt. Det kreves en samordnet planlegging før utbygging kan skje. Omfanget av dette må vurderes nærmere. 9

10 Boligbebyggelse skal ha en variert leilighetssammensetning. I alle reguleringsplaner som inneholder boliger skal det tas inn bestemmelser om leilighetsfordeling. Det bør sikres en stor andel store leiligheter. Dette avklares ved innsendelse av reguleringsplan. Uteoppholdsarealene bør tilsvare 25 % av maks tillatt bruksareal(bra). I alle boligprosjekter/planer skal behovet og mulighetene for å innpasse barnehage vurderes. Parkering for boligene skal legges under bakken og være i henhold til norm foreslått i kap 2.5 trafikksystem, parkering. Forøvrig kan lavere parkeringsdekning vurderes dersom tilgjengelighet til kollektivtransport er meget god og det er tilrettelagt for lett tilgjengelig og sikker sykkelparkering. Det legges opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4 5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i randsonen, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. TU = %. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Kart: Prinsipp for arealbruk fra Planleggingsprogram for Ensjø For mer informasjon om transformasjonsplanene for Ensjøområdet, se Planleggingsprogram for Ensjø Internett%20%28PES%29/Dokumenter/planleggingsprogram.pdf 10

11 eller gå inn på: og følg linken til dokumentet. ADKOMST OVER TOMT Det foreligger 3 forhold som omhandler avtaler over tomten. - Tinglyst avtale om rett til adkomst til gnr. 130 bnr. 79 over tomten (nabo i vest). Avtalen gjelder eier av gnr. 130 bnr. 79 sin rett til adkomst til 19 plasseringsplasser. Videre gir den eier av gnr. 130 bnr. 123 rett til å bruke arealene mellom byggene(markert i avtalen) til parkering. Denne avtalen har en ikke tinglyst tilleggsavtale om at avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel. For avtalen med oppmerkede områder på kart, se servitutt vedlegg 1. - Adkomst til gnr. 130 bnr. 143 (nabo i øst). Beboerne på eiendommen med gnr. 130 bnr. 143 bruker i dag den sørøstre delen av tomten som adkomst til boligene. Det foreligger ingen skriftlig avtale, men dette har vært gjort i en årrekke og forhold rundt beboernes mulighet for å hevde rett til vei over eiendommen bør vurderes. - Adkomst til gnr. 130 bnr. 78 (nabo i nord). Brukerne av eiendommen med gnr. 130 bnr. 78 bruker østsiden av tomten som adkomst til parkering på egen grunn. Det foreligger ingen skriftlig avtale om rett til adkomst over tomten mellom dagens eiere. Alternative adkomster samt rettskraften til dagens praksis bør vurderes. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Multiconsult har utført en fase 1 miljøteknisk grunnundersøkelse for eiendommen, datert 19. oktober Det ble ikke mottatt informasjon om lekkasjer eller overfylling av tidligere olje-/drivstofftanker på tomten. Det ble heller ikke funnet informasjon om andre mulig grunnforurensningskilder. Rapporten oversendes ved henvendelse til megler. FERDIGATTEST Det foreligger ferdigattest for bygget. Ferdigattesten er datert 4. mars 1969 og kan oversendes ved henvendelse til megler. ENERGIATTEST Selger har fått utarbeidet energiattest for bygget den 19. mars 2012, lysegrønn - D, som kan oversendes ved henvendelse til megler. 11

12 SELSKAPET For selskapets stiftelsesdokumenter datert 10. juni 2011, se vedlegg 6. For årsregnskap for 2012, se vedlegg 7. SELSKAPET Røwde Eiendom AS org. nr er et singelpurpose selskap som ble stiftet 9. juni 2011 og har en aksjekapital på NOK ,-. LIKNINGSVERDI Eiendommens likningsverdi pr. 31. desember 2012 var NOK ,-. AVSKRIVNINGER Eiendommen har en skattemessig verdi, jf. regnskap for Røwde Eiendom AS pr. 31. desember 2012 på NOK ,-. Av dette utgjør tomten NOK ,- forretningsbygg NOK ,- bygg og anlegg NOK ,- og tekniske installasjoner NOK ,-. Skattemessige avskrivinger i 2012 utgjorde NOK ,-. Eiendommens bokførte verdi pr NOK ,-. Regnskapsmessige avskrivinger i 2012 utgjorde NOK ,-. 12

13 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrifter av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; ERKLÆRING/AVTALE Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 130 / 79 / / Bestemmelse om garasje/parkering Grunnbokutskrift samt kopi av tinglyste servitutter, se vedlegg 1. KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. AVTALE OM RETT TIL Å PLASSERE SKILT PÅ PRIVAT GRUNN Oslo kommune har i følge avtalen rett til å plassere ett skilt på eiendommen i skråningen mellom parkeringen og Grønvoll allé med et innhold som knytter seg til byutviklingen på Ensjø. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel. For kopi av avtalen, se vedlegg 8. 13

14 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum (ved kjøp av eiendom) Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 132,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Budgiver bes spesielt å angi om det er forhold i vedlagte utkast til kjøpekontrakt som ikke kan aksepteres og samtidig foreslå hvilke n formulering som ønskes på det/de angjeldende punkt(er). Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. Dersom det kreves fradrag av differansen mellom underliggende eiendomsverdi (kjøpers bud) og skattemessig saldoverdi skal dette fremkomme i budet med opplysning om fradragets størrelse. Et evt. fradrag gjøres som kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger grunnet selskapskjøp fremfor kjøp av eiendom som sådan. Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd - evt. kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger i forhold til kjøp av bygg = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer 14

15 + Kasse/Bank - Gjeld - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. 15

16 As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert 24. september 2012 (kopi servitutter) 2. Arealbekreftelse, datert 14. september Reguleringskart m/bestemmelser, vedtatt 14. mai Leietakeroversikt, pr. 01. september Planinitiativ innsendt august Stiftelsesdokumenter for Røwde Eiendom AS, datert 10. juni Årsregnskap for Røwde Eiendom AS, Avtale med Oslo kommune om skilting 9. Utkast kjøpekontrakt 16

17 Grunnbokutskrift, datert 24. september 2012 (kopi servitutter) 1 Grunnbokutskrift

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Arealbekreftelse, datert Arealbekreftelse

27

28

29 Reguleringskart m/bestemmelser S-2864, Midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre sone Vedtatt Reguleringskart m/bestemmelser

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Leietakeroversikt, pr Leietakeroversikt

39 Røwde & Co - utleieoversikt for Grenseveien 91 Leietaker m2 kontor m2 lager Park. plasser Avtale inng. Leie 2012 m2-pris 2012 Annual. leie 2013 m2-pris 2013 Garanti Justering MVAstatus Utløper Kommentar Limno (ex. Fiskebil) OK KPI, J Mestec AS OK Nei J Årlig reforhandling Lavik Betongmont OK KPI,1.1 J mnd. oppsigelse Østl. Malerentreprenør OK KPI, 1.1 J Hatibovic Consulting Mangler KPI, J Tradeco Sikkerhet OK KPI, 1.1 J Totalfasad OK KPI, LEDIG (ex. EGO-Nor) OK J Fornyes ikke Ing. Pettersen AS OK KPI, 1.1 J LEDIG (e. Tempo) OK Fornyes ikke Ditt Tiltak AS OK KPI, 1.1 J inkl. felleskostn. MK Illumination AS OK KPI, 1.1 J NEWMO OK KPI, 1.1 J DuPont Norge AS ikke i kontrakt Fast J DuPont Ventilasjon J Sport-X OK KPI, 1.1 J Festmagasinet Standard ikke i kontrakt KPI, 1.1 J Interessert i å forlenge Arto Emballasje Mangler 75% av KPI J Leilighet ikke i kontrakt fast fritatt Hybel ikke i kontrakt fast fritatt Forlenget med 1 år Q-park KPI J Justering pga. ledige lokaler SUM LEIETAKERE Fellesareal Røwde & Co fast J Røwde Eiendom 111,5 5 SUM RØWDE 1024, TOTAL 3654, Røwde & Co fakturerer Røwde Eiendom for et adm.honorar (p.t per år) for ledelse og drift inkl. IKT-systemer) Fordeling: Utleid areal 9055 m2 Oppmålt: Brøk fordeling av felleskostnader: Fellesareal 987 Kjeller 198 Hele bygg: Sum utleid og felles etasje Fellesareal -987 Egen disponering 111,5 m2 2. etasje 3875 Sum ekskl. fellesareal: 9135 Total for bygget 10153,5 m2 Hele bygget 10122

40 Planinitiativ innsendt Planinitiativ

41 PLANINITIATIV Detaljregulering Fra industri til boliger Grenseveien 91, Ensjø Forslagsstiller: LUND & SLAATTO ARKITEKTER AS for Røwde & Co. A/S 1. BAKGRUNN 1.1 Hva utløser planbehov Grunneier ønsker å utvikle et boligområde innenfor eiendommen som i dag har formål som næring. 1.2 Intensjon med planforslaget Planforslaget skal legge til rette for utbygging av boligbebyggelse på tomten. 1.3 Hovedpunkter i planforslaget Generelt om Ensjøbyen: Ensjø skal gjennom en totalforvandling - fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med nye boliger. Dette skjer i et samspill mellom private grunneiere/utbyggere av bolig- og næringsprosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur. Bydelen vil i de neste årene forandres til å bli et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Dette planinitiativet gjelder for eiendommen gnr/bnr 130/123, og ligger øst i Ensjøbyen. I planprogrammet for Ensjø legges det i dette området opp til en utnytting på 150% og bebyggelse på mellom 4 og 5 etasjer. Formål som det legges til rette for i planområdet: Formål: Boligbebyggelse. Illustrasjonen til planinitiativet viser boligbebyggelse på m2 BRA. Dette tilsvarer ca 156% utnyttelse av eiendommens areal m2. Mellom 4-5 etasjer. 252 leiligheter fordelt på 2, 3 og 4-roms. Parkering av bil og sykkel iht til norm i kjeller. Det er lagt opp til avstand 20m til bevaringsverdige boliger i øst. For øvrig legges bebyggelsen 8 m fra eiendomsgrensen i nord og vest. Interne gangveier i boligområdet. Skal kunne benyttes til uttrykningskjøretøy, eller i spesielle tilfeller. Normal kjøreadkomst til bolig skjer via parkeringskjeller og heis fra kjeller. Kjøreadkomst til ny boligbebyggelse og eksisterende boliger i Grønnvoll Allé 1-15 slås sammen, og legges øst i planområdet. Dette gir minst trafikk rundt arealet avsatt til park ved Grønnvoll Gård. Sentral søppelhåndtering søkes løst i fra østre del av planområdet. Grønnvoll Allé: Formål: Gang- sykkelvei. Dagens vei fjernes, gang- og sykkelvei i øst videreføres, med mulighet for begrenset adkomst til boligområdet, og bredde tilpasset dette, 3,5m. Gjennomgangstrafikk i Grønnvoll Allé kan hindres ved at Grønnvoll Allé sperres for bil på nordsiden av Grønnvoll gård, rett vest for planområdet. Grønnvoll Park og hageanlegg for boliger: Formål: Et formål som tilpasses felles bruk som grøntområde, mellom Grønnvoll Gård/det offentlige/grunneier i planområdet. Planforslaget tar hensyn til at KDP for torg og møteplasser (2009) angir en offentlig møteplass rundt Grønnvoll Gård: Vi har som intensjon å anlegge hageanlegget i ny boligbebyggelse slik at det vil fungere i sammenheng (eller som utvidelse av) med en fremtidig Grønnvoll Park. Ved å endre funksjonen til Grønnvoll Allé til gang- og sykkelvei og gjøre den litt smalere, reduseres barriere-virkningen veien har i dag. Byggene vest for planområdet vil fortsatt ha adkomst fra Grønnvoll Allé. Byggene syd for planområdet har i dag adkomst fra syd, fra søndre tverrforbindelse. Dette gjør at ingen grunneiere påvirkes av at veien stenges, utover at man må kjøre ut Malerhaugveien. Totalt bidrar dette grepet til å legge til rette for gjennomføring av den (nye) nordre tverrforbindelsen. Fra industri til boliger - Oslo kommune Forslagsstillers planinitiativ Side 1 av 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av KJØPSAVTALE mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling AS Vedrørende salg av deler av "Marienlystområdet" gnr. 110 bnr. 215, 228 og 5004 i Drammen kommune 1/12 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG DEFINISJONER Drammen

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M²

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M² BTA ca. 7828 M² TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE KONTAKT MEGLER Torill Skrettingland M: 91777814 - E: ts@malling.no Kurt Inge Nybru M: 91523026 - E: kn@malling.no

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND

Kjøpsbetingelser Datert Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest KRISTIANSUND Jørihaugen Vest Kristiansund Kjøpsbetingelser 20.06.2016 Byggetrinn 1 tomter for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus GENERELL ORIENTERING 1.01 SALG Notar Nordmøre Eiendomsmegling

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK

UTBYGGINGSAVTALE. for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE. FELT B/VS, N1, N2A og N2B. Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK UTBYGGINGSAVTALE for HUGGENESSKOGEN NÆRINGSOMRÅDE FELT B/VS, N1, N2A og N2B 1. PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Navn: Rygge kommune Org.nr.: 959 272 492 heretter betegnet som RK og Navn: HNP Infra

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune

KJØPEKONTRAKT. vedrørende. overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune C) / 1 1 3 KJØPEKONTRAKT vedrørende overdragelse av landbrukseiendommen Hov gnr. 79 bnr. 2 & 12 i Ørland kommune Selger: Tove Hov, f.nr,, 7129 Brekstad Øystein Hov, fnr,, 7140 Opphaug Kjøper: Bjørn Groven,

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt

KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt KJØPEKONTRAKT om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt For megler: Oppdragsnr.: Formidlingsnr.: Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

Jernbanesvingen Haglundveien

Jernbanesvingen Haglundveien I ANE- JON SKI KINO Åsenveien Jernbaneveien 18, Ski Salg av tomter på cirka 3,4 mål midt i Ski sentrum Jernbaneveien SKI STORSENTER Sanderveien Skorhaugstubben Jernbanesvingen Haglundveien JERNBANEVEIEN

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS Kart: googlemaps.no KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum.

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. TIL SALGS Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. Prisantydning: Kr. 25.000.000,- + off. omkostninger Kongsbergs mest sentrale

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Næring AS. Næringstomt til leie Heimdal

TRONDHEIM SØR. Creto Næring AS. Næringstomt til leie Heimdal TRONDHEIM SØR Næringstomt til leie Heimdal Adresse: Terminalen 12 Totalt leieareal: Ca. 10 649 kvm. Byggeår: Ubebygget tomt Prisantydning: Ta kontakt med megler Oppdragsansvarlig: Kirsten Setsaas Mobil:

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

1 TIL SALGS AS KLIPRA

1 TIL SALGS AS KLIPRA TIL SALGS AS KLIPRA 1 2 Eier/selger: Sabinum AS (org nr 940 791 545) eier og selger 100 % av aksjene i AS Klipra (org nr 830 303 472). 3 Bakgrunn: Det er aksjene i AS Klipra som er til salgs. Klipra ble

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333

UTBYGGINGSAVTALE FOR. Levabygg AS / SJØGATA 33. Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 UTBYGGINGSAVTALE FOR Levabygg AS / SJØGATA 33 Gnr. 315Bnr. 114, 288, 333 2 1 PARTER Følgende avtale er inngått mellom: Levanger kommune Org.nr. 938587051 heretter betegnet som LK, og Levabygg AS / (Sjøgata

Detaljer