S A L G S P R O S P E K T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A L G S P R O S P E K T"

Transkript

1 Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Øivind Solbakken Mobil: e-post: Årstein Holthe Mobil: e-post: Jens Bøvre Mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, 7. etasje Telefon: Fax: MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen - Gnr 130 bnr 123, Grenseveien 91, i Oslo kommune i form av salg av alle aksjene i selskapet - Røwde Eiendom AS org. nr Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. 2

3 SALGSOBJEKTET Røwde & co AS org. nr eier 100 % av aksjene i Røwde Eiendom AS org. nr % av aksjene i selskapet Røwde Eiendom AS utgjør salgsobjektet. Salgsobjektets hovedaktivum er eiendommen Grenseveien 91, gnr 130 bnr 123 i Oslo kommune, med tomt og påstående bygning. For grunnbokutskrift, se vedlegg 1. Alternativt kan salgsobjektet utgjøre kun eiendommen uten dagens selskapsstruktur. Selger: Røwde & co. AS Org. nr Røwde & co. AS 100 % Salgsobjekt: Røwde Eiendom AS Org. nr Røwde Eiendom AS Hjemmelshaver: Røwde Eiendom AS Org.nr Grenseveien 91 Gnr 130 bnr 123 i Oslo kommune 3

4 BELIGGENHET OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger i bydel Gamle Oslo ved Valle Hovin på Ensjø/Helsfyr som grenser til Tøyenparken, Lille Tøyen Hageby, Kampen, Vålerenga og Valle-Hovin, hvor det de siste årene er tatt store grep for å transformere området fra nærings- til boligformål. Eiendommen ligger på et høydedrag i/over Ensjøbyen med mulighet for utsikt over byen mot fjorden og Holmenkollåsen. Tomten ligger tilbaketrukket fra Grenseveien. Området ligger sentralt med et godt kollektivtilbud fra blant annet T-bane på Helsfyr og flere bussruter i Grenseveien og Strømsveien (E6). Kort vei til parker, skoler, barnehager, idrettsanlegg, forretninger, kafeer og andre servicefasiliteter. Utvalgte avstander er oppført for å gi et inntrykk av eiendommens sentrale beliggenhet på Oslo. Avstander nærliggende områder; - Oslo S ca. 4,6 km - Ekeberg ca. 4,9 km - Fyrstikktorget ca. 0,4 km Avstander nærmeste barnehage og skoler; - Barnehage ca. 0,5 km - Barneskole ca. 1,3 km - Ungdomsskole ca. 0,6 km Avstander til nærliggende anlegg; - Valle Hovin ca. 0,7 km - Jordal Amfi ca. 1,5 km - Østmarka ca. 4,3 km Avstander offentlig kommunikasjon; - Sentralstasjon Oslo ca. 5,0 km - Jernbanestasjon Tøyen ca. 1,6 km - Bussholdeplass Valle ca. 0,5 km - Helsfyr T-bane ca. 0,6 km - Teisenkrysset ca. 1,0 km 4

5 ADKOMST Fra E6, sørgående retning fra Lillestrøm, tar man av mot Helsfyr/Tveita/Bryn, og følger skiltingen mot Carl Berners plass. Når man kommer inn på Grenseveien tar man til venstre i første lyskryss, inn på Grønvoll Allé. Første innkjørsel på høyre hånd er Grenseveien 91. Fra E18/E6, nordgående retning gjennom Oslo, følger man skiltingen for E6 mot Trondheim. Tar så av mot Gøteborg/Ryen/Helsfyr/Bryn, og følger skiltingen mot Carl Berners plass. Etter man krysser tilbake over E6 tar man til venstre i andre lyskryss, inn på Grønvoll Allé. Første innkjørsel på høyre hånd er Grenseveien 91. For bruk til GPS: Adresse: Grenseveien Oslo Koordinater: Posisjon WGS N, Ø N, Ø 5

6 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Eiendommen har 20 leietakere. Med en samlet leieinntekt på ca. MNOK 7,2 og vektet gjenværende løpetid for kontraktene på ca. 1 år og 9 måneder 1. De 4 største leietakerne (Arto Emballasje AS, Røwde & Co, DuPont Norge AS og Q-Park) står for over 80 % av leieinntektene. Det er p.t. ca. 144 m² ledige kontorlokaler. Salgsobjektet har plasser hvorav 83 er utleid til Q-Park. Resterende disponeres av eier og dagens leietakere. Leietaker Kvadratmeter Park. Leieinntekter p.t. Kontrakter Gjenværende kontor lager plasser Totalt pr. m2 Inngått Utløp År Mnd KPI Arto Emballasje % DuPont Norge AS* Fast Røwde & Co AS Fast Q-park AS % Ditt Tiltak** % NEWMO AS % Festmagasinet Standard AS % Ing. Ivar Pettersen AS % Sport-X % Leilighet Fast MK Illumination AS % Tradeco Sikkerhet AS % Østlandske Malerentreprenør % Totalfasade % Hatibovic Consulting % Mestec AS Fast Lavik Betongmontasje AS % Limno % Hybel Fast Røwde Eiendom LEDIG SUM LEIETAKERE Fellesareal TOTALT * DuPont Norge tilbakebetaler i tillegg anskaffelse av ventilasjonsanlegg ca. NOK ,- over gjenværende leieperiode med tillegg av 5 % renter, ca. NOK ,- pr. år eks. renter. Gjenværende beløp er pr. dags dato ca. NOK ,-. ** Leien til Ditt Tiltak er inklusive felleskostnader. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av leieavtalene. Det gjøres oppmerksom på at det er de bakenforliggende leiekontraktene som juridisk sett er bindende for selger. Alle leiekontraktene oversendes ved henvendelse til megler. For mer utfyllende leietakeroversikt, se vedlegg 4. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER/SKATTETAKST/FORSIKRING Kjøper må selv vurdere eiendommens eierkostnader. Det er p.t. ingen eiendomsskatt i Oslo kommune og det er således ikke innhentet skattetakst. Kommunale avgifter utgjorde i 2012 ca. NOK ,-. Forsikring for eiendommen er i 2013 på NOK ,-. Selger informerer om felleskostnader for 2012 på ca. NOK ,-, hvorav utleiers andel var på ca. NOK ,-. Felleskostnader omfatter fjernvarme og strøm, renhold/renovasjon, parkering/uteareal, ventilasjon, vakthold/hjertestarter, tekniske anlegg/vedlikehold og kommunale avgifter. 1 Med utgangspunkt i 1. september

7 EIENDOMMEN TOMT Tomten ligger høyt og fritt på et relativt plant høydedrag. Topografien henvender seg vestover med minimal helling fra øst mot vest samt en svak helling i sørlig retning sør for bygningsmassen, ned mot Grønvoll Allé. Tomten er eiet og har et areal på ca m², jf. arealbekreftelse, se vedlegg 2. Utomhusområdet består i all hovedsak av asfalterte arealer i form av parkering, lasteområder eller tilkomster. Tomtegrenser for gnr. 130 bnr

8 BYGNINGSMASSE Bygget går over to etasjer samt en liten kjeller med et samlet bygningsareal på ca m² BTA, i form av ett lager- og forretningsbygg. Bygget ble i sin helhet oppført i I år 1969 ble bygget gjort om bl.a. med messaninetasje og i 1980-årene brannseksjonert til dagens lager- og forretningsbygg. Bygningens areal består av ca. 198 m² kjeller, ca m² 1. etasje og ca m² messanin/2.etasje. Kontor-/forretnings- og lagerlokaler er fordelt på henholdsvis ca m² og m² inklusive fellesarealer. Bygget består av stål- og betongkonstruksjon med teglsteinkledde fasader. Bygget er helsprinklet. Løpende vedlikehold er utført for å holde byggets standard på et driftssikkert nivå. Bygget tilfredsstiller ikke gjeldende krav til brannsikring. Dagens eier har hatt dialog med Brannog redningsetaten i flere år om nødvendighet av reolsprinkling av lagrene. I dag er det kun sprinkleranlegg i taket. Sett i lys av omregulering har dagens eier søkt og fått innvilget dispensasjon fram til januar Det er per i dag utendørs parkering på bakkeplan. 8

9 EKSISTERENDE REGULERING Eiendommen er regulert til industriformål og omfattes av reguleringsbestemmelser S-2864 fra Gesimshøyde skal ikke overstige 10 m, største takhøyde skal ikke overstige 13 m. Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 0,8 og minst 1/3 av nettotomten skal være ubebygd og holdes fri for skur og lagring. For reguleringskart m/bestemmelser, se vedlegg 3. PLANINITIATIV Lund & Slaatto Arkitekter AS har utarbeidet et reguleringsforslag på vegne av selger med sikte på transformering av planområdet til boligformål. Saken ble innsendt 20. august Illustrasjonen til planinitiativet viser 252 leiligheter fordelt på 2, 3 og 4-roms over 7 bygg på 4 og 5 etasjer i henhold til Ensjøplanen. Samlet BRA på m², med parkering av bil og sykkel i henhold til norm i kjeller. Som bidrag til infrastrukturen legges det i planinitiativet opp til å avstå grunn til realiseringen av Grønvoll Park. For planinitiativet innsendt august 2012, se vedlegg 5. PBE og Byantikvarens tilbakemeldinger til dette grepet la grunnlag for en omjustering av plangrepet, der følgende 3 hensyn har lagt premissene for bearbeiding frem til planskissens utkast: 1. Avsette et størst mulig areal til Grønvoll Park, slik at kommunens måltall for parkens areal kan oppnås. 2. Åpne bebyggelsen mot Grønvoll Hageby, slik at denne visuelt knyttes mot den bevaringsverdige Grønvoll Gård og sammen danner en historisk ramme for den planlagte parken. 3. Holde bebyggelsen så lav som mulig mot arbeiderboligene i Grønvoll Hageby. Parallelt med regulering av Grenseveien 91, planlegges både Grønvoll Park og nabotomten i vest, Malerhaugveien 25. Det har vært holdt flere samarbeidsmøter mellom de involverte partene, slik at disse tre reguleringsplanene i størst mulig grad kan hensynta hverandre. PLANLEGGINGSPROGRAM FOR ENSJØ Ensjø er i kommunedelsplanen for indre Oslo fra 1998 definert som et byutviklingsområde. Det ble 17. mars 2004 vedtatt av Bystyret et planleggingsprogram for området. I motsetning til tradisjonell byplanlegging er det ikke utarbeidet en kommunedelplan for Ensjøområdet, men byutviklingen skal styres gjennom private og kommunale reguleringsplaner som må forholde seg i samsvar med bystyrets vedtak om planleggingsprogram og de underliggende dokumentene som bystyret har vedtatt skal utarbeides. Planleggingsprogrammet legger opp til at området kan utvikles til en ny bydel i Oslo med opp til nye boliger. Målet er å skape et funksjonelt byområde med miljøkvaliteter og et godt utviklet service-, næringsog kulturtilbud. Under følger enkelte momenter fra Planleggingsprogrammet av relevans for eiendommen. For arealene i nordøst mot Grenseveien, vil det måtte legges en langsiktig strategi. Dette skyldes først og fremst langsiktige bindinger i eksisterende avtaler. Det antas at området først vil endres på sikt. Det kreves en samordnet planlegging før utbygging kan skje. Omfanget av dette må vurderes nærmere. 9

10 Boligbebyggelse skal ha en variert leilighetssammensetning. I alle reguleringsplaner som inneholder boliger skal det tas inn bestemmelser om leilighetsfordeling. Det bør sikres en stor andel store leiligheter. Dette avklares ved innsendelse av reguleringsplan. Uteoppholdsarealene bør tilsvare 25 % av maks tillatt bruksareal(bra). I alle boligprosjekter/planer skal behovet og mulighetene for å innpasse barnehage vurderes. Parkering for boligene skal legges under bakken og være i henhold til norm foreslått i kap 2.5 trafikksystem, parkering. Forøvrig kan lavere parkeringsdekning vurderes dersom tilgjengelighet til kollektivtransport er meget god og det er tilrettelagt for lett tilgjengelig og sikker sykkelparkering. Det legges opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4 5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i randsonen, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. TU = %. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Kart: Prinsipp for arealbruk fra Planleggingsprogram for Ensjø For mer informasjon om transformasjonsplanene for Ensjøområdet, se Planleggingsprogram for Ensjø Internett%20%28PES%29/Dokumenter/planleggingsprogram.pdf 10

11 eller gå inn på: og følg linken til dokumentet. ADKOMST OVER TOMT Det foreligger 3 forhold som omhandler avtaler over tomten. - Tinglyst avtale om rett til adkomst til gnr. 130 bnr. 79 over tomten (nabo i vest). Avtalen gjelder eier av gnr. 130 bnr. 79 sin rett til adkomst til 19 plasseringsplasser. Videre gir den eier av gnr. 130 bnr. 123 rett til å bruke arealene mellom byggene(markert i avtalen) til parkering. Denne avtalen har en ikke tinglyst tilleggsavtale om at avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel. For avtalen med oppmerkede områder på kart, se servitutt vedlegg 1. - Adkomst til gnr. 130 bnr. 143 (nabo i øst). Beboerne på eiendommen med gnr. 130 bnr. 143 bruker i dag den sørøstre delen av tomten som adkomst til boligene. Det foreligger ingen skriftlig avtale, men dette har vært gjort i en årrekke og forhold rundt beboernes mulighet for å hevde rett til vei over eiendommen bør vurderes. - Adkomst til gnr. 130 bnr. 78 (nabo i nord). Brukerne av eiendommen med gnr. 130 bnr. 78 bruker østsiden av tomten som adkomst til parkering på egen grunn. Det foreligger ingen skriftlig avtale om rett til adkomst over tomten mellom dagens eiere. Alternative adkomster samt rettskraften til dagens praksis bør vurderes. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Multiconsult har utført en fase 1 miljøteknisk grunnundersøkelse for eiendommen, datert 19. oktober Det ble ikke mottatt informasjon om lekkasjer eller overfylling av tidligere olje-/drivstofftanker på tomten. Det ble heller ikke funnet informasjon om andre mulig grunnforurensningskilder. Rapporten oversendes ved henvendelse til megler. FERDIGATTEST Det foreligger ferdigattest for bygget. Ferdigattesten er datert 4. mars 1969 og kan oversendes ved henvendelse til megler. ENERGIATTEST Selger har fått utarbeidet energiattest for bygget den 19. mars 2012, lysegrønn - D, som kan oversendes ved henvendelse til megler. 11

12 SELSKAPET For selskapets stiftelsesdokumenter datert 10. juni 2011, se vedlegg 6. For årsregnskap for 2012, se vedlegg 7. SELSKAPET Røwde Eiendom AS org. nr er et singelpurpose selskap som ble stiftet 9. juni 2011 og har en aksjekapital på NOK ,-. LIKNINGSVERDI Eiendommens likningsverdi pr. 31. desember 2012 var NOK ,-. AVSKRIVNINGER Eiendommen har en skattemessig verdi, jf. regnskap for Røwde Eiendom AS pr. 31. desember 2012 på NOK ,-. Av dette utgjør tomten NOK ,- forretningsbygg NOK ,- bygg og anlegg NOK ,- og tekniske installasjoner NOK ,-. Skattemessige avskrivinger i 2012 utgjorde NOK ,-. Eiendommens bokførte verdi pr NOK ,-. Regnskapsmessige avskrivinger i 2012 utgjorde NOK ,-. 12

13 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrifter av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; ERKLÆRING/AVTALE Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 130 / 79 / / Bestemmelse om garasje/parkering Grunnbokutskrift samt kopi av tinglyste servitutter, se vedlegg 1. KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. AVTALE OM RETT TIL Å PLASSERE SKILT PÅ PRIVAT GRUNN Oslo kommune har i følge avtalen rett til å plassere ett skilt på eiendommen i skråningen mellom parkeringen og Grønvoll allé med et innhold som knytter seg til byutviklingen på Ensjø. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel. For kopi av avtalen, se vedlegg 8. 13

14 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum (ved kjøp av eiendom) Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 132,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Budgiver bes spesielt å angi om det er forhold i vedlagte utkast til kjøpekontrakt som ikke kan aksepteres og samtidig foreslå hvilke n formulering som ønskes på det/de angjeldende punkt(er). Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. Dersom det kreves fradrag av differansen mellom underliggende eiendomsverdi (kjøpers bud) og skattemessig saldoverdi skal dette fremkomme i budet med opplysning om fradragets størrelse. Et evt. fradrag gjøres som kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger grunnet selskapskjøp fremfor kjøp av eiendom som sådan. Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd - evt. kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger i forhold til kjøp av bygg = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer 14

15 + Kasse/Bank - Gjeld - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. 15

16 As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert 24. september 2012 (kopi servitutter) 2. Arealbekreftelse, datert 14. september Reguleringskart m/bestemmelser, vedtatt 14. mai Leietakeroversikt, pr. 01. september Planinitiativ innsendt august Stiftelsesdokumenter for Røwde Eiendom AS, datert 10. juni Årsregnskap for Røwde Eiendom AS, Avtale med Oslo kommune om skilting 9. Utkast kjøpekontrakt 16

17 Grunnbokutskrift, datert 24. september 2012 (kopi servitutter) 1 Grunnbokutskrift

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Arealbekreftelse, datert Arealbekreftelse

27

28

29 Reguleringskart m/bestemmelser S-2864, Midlertidige reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre sone Vedtatt Reguleringskart m/bestemmelser

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Leietakeroversikt, pr Leietakeroversikt

39 Røwde & Co - utleieoversikt for Grenseveien 91 Leietaker m2 kontor m2 lager Park. plasser Avtale inng. Leie 2012 m2-pris 2012 Annual. leie 2013 m2-pris 2013 Garanti Justering MVAstatus Utløper Kommentar Limno (ex. Fiskebil) OK KPI, J Mestec AS OK Nei J Årlig reforhandling Lavik Betongmont OK KPI,1.1 J mnd. oppsigelse Østl. Malerentreprenør OK KPI, 1.1 J Hatibovic Consulting Mangler KPI, J Tradeco Sikkerhet OK KPI, 1.1 J Totalfasad OK KPI, LEDIG (ex. EGO-Nor) OK J Fornyes ikke Ing. Pettersen AS OK KPI, 1.1 J LEDIG (e. Tempo) OK Fornyes ikke Ditt Tiltak AS OK KPI, 1.1 J inkl. felleskostn. MK Illumination AS OK KPI, 1.1 J NEWMO OK KPI, 1.1 J DuPont Norge AS ikke i kontrakt Fast J DuPont Ventilasjon J Sport-X OK KPI, 1.1 J Festmagasinet Standard ikke i kontrakt KPI, 1.1 J Interessert i å forlenge Arto Emballasje Mangler 75% av KPI J Leilighet ikke i kontrakt fast fritatt Hybel ikke i kontrakt fast fritatt Forlenget med 1 år Q-park KPI J Justering pga. ledige lokaler SUM LEIETAKERE Fellesareal Røwde & Co fast J Røwde Eiendom 111,5 5 SUM RØWDE 1024, TOTAL 3654, Røwde & Co fakturerer Røwde Eiendom for et adm.honorar (p.t per år) for ledelse og drift inkl. IKT-systemer) Fordeling: Utleid areal 9055 m2 Oppmålt: Brøk fordeling av felleskostnader: Fellesareal 987 Kjeller 198 Hele bygg: Sum utleid og felles etasje Fellesareal -987 Egen disponering 111,5 m2 2. etasje 3875 Sum ekskl. fellesareal: 9135 Total for bygget 10153,5 m2 Hele bygget 10122

40 Planinitiativ innsendt Planinitiativ

41 PLANINITIATIV Detaljregulering Fra industri til boliger Grenseveien 91, Ensjø Forslagsstiller: LUND & SLAATTO ARKITEKTER AS for Røwde & Co. A/S 1. BAKGRUNN 1.1 Hva utløser planbehov Grunneier ønsker å utvikle et boligområde innenfor eiendommen som i dag har formål som næring. 1.2 Intensjon med planforslaget Planforslaget skal legge til rette for utbygging av boligbebyggelse på tomten. 1.3 Hovedpunkter i planforslaget Generelt om Ensjøbyen: Ensjø skal gjennom en totalforvandling - fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med nye boliger. Dette skjer i et samspill mellom private grunneiere/utbyggere av bolig- og næringsprosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur. Bydelen vil i de neste årene forandres til å bli et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Dette planinitiativet gjelder for eiendommen gnr/bnr 130/123, og ligger øst i Ensjøbyen. I planprogrammet for Ensjø legges det i dette området opp til en utnytting på 150% og bebyggelse på mellom 4 og 5 etasjer. Formål som det legges til rette for i planområdet: Formål: Boligbebyggelse. Illustrasjonen til planinitiativet viser boligbebyggelse på m2 BRA. Dette tilsvarer ca 156% utnyttelse av eiendommens areal m2. Mellom 4-5 etasjer. 252 leiligheter fordelt på 2, 3 og 4-roms. Parkering av bil og sykkel iht til norm i kjeller. Det er lagt opp til avstand 20m til bevaringsverdige boliger i øst. For øvrig legges bebyggelsen 8 m fra eiendomsgrensen i nord og vest. Interne gangveier i boligområdet. Skal kunne benyttes til uttrykningskjøretøy, eller i spesielle tilfeller. Normal kjøreadkomst til bolig skjer via parkeringskjeller og heis fra kjeller. Kjøreadkomst til ny boligbebyggelse og eksisterende boliger i Grønnvoll Allé 1-15 slås sammen, og legges øst i planområdet. Dette gir minst trafikk rundt arealet avsatt til park ved Grønnvoll Gård. Sentral søppelhåndtering søkes løst i fra østre del av planområdet. Grønnvoll Allé: Formål: Gang- sykkelvei. Dagens vei fjernes, gang- og sykkelvei i øst videreføres, med mulighet for begrenset adkomst til boligområdet, og bredde tilpasset dette, 3,5m. Gjennomgangstrafikk i Grønnvoll Allé kan hindres ved at Grønnvoll Allé sperres for bil på nordsiden av Grønnvoll gård, rett vest for planområdet. Grønnvoll Park og hageanlegg for boliger: Formål: Et formål som tilpasses felles bruk som grøntområde, mellom Grønnvoll Gård/det offentlige/grunneier i planområdet. Planforslaget tar hensyn til at KDP for torg og møteplasser (2009) angir en offentlig møteplass rundt Grønnvoll Gård: Vi har som intensjon å anlegge hageanlegget i ny boligbebyggelse slik at det vil fungere i sammenheng (eller som utvidelse av) med en fremtidig Grønnvoll Park. Ved å endre funksjonen til Grønnvoll Allé til gang- og sykkelvei og gjøre den litt smalere, reduseres barriere-virkningen veien har i dag. Byggene vest for planområdet vil fortsatt ha adkomst fra Grønnvoll Allé. Byggene syd for planområdet har i dag adkomst fra syd, fra søndre tverrforbindelse. Dette gjør at ingen grunneiere påvirkes av at veien stenges, utover at man må kjøre ut Malerhaugveien. Totalt bidrar dette grepet til å legge til rette for gjennomføring av den (nye) nordre tverrforbindelsen. Fra industri til boliger - Oslo kommune Forslagsstillers planinitiativ Side 1 av 3

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo

Kikutsikten 4D. Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo Kikutsikten 4D Geilotjødnvegen Kikut, 3580 Geilo * Fritidsleilighet i moderne utførelse og høy kvalitet * Stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad og gang/hall * Underjordisk garasje med sportsbod * BRA 102 m 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer