TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2"

Transkript

1 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon Dagens arealbruk i planområdet Kollektivtrafikk Gang-/sykkeltrafikk Vegtrafikk 5 3 Framtidig situasjon Planområdet Nærliggende planer Kollektivtrafikk Utvikling av vegsystemet 9 4 Vurderinger Kollektivtrafikk Gang-/sykkeltrafikk Beregning av biltrafikk (VDT) Vurdering 14 5 Oppsummering 15 6 Vedlegg genereringsfaktorer Kontor Næring - lager/logistikk Plasskrevende varehandel Øvrige formål tjeneste/service 19 OPPDRAGSNR. A039648/ DOKUMENTNR. VERSJON 3 UTGIVELSESDATO 17. april 2015 UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT gkv ejba gkv

2 2/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 1 Bakgrunn I forbindelse med områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen Næringspark I, har Ullensaker kommune behov for å få utarbeidet en trafikkutredning. Utredningen skal beskrive trafikkvolum, kollektivløsninger samt tiltak for gående syklende basert på planforslaget. Muligheter for å få god kollektivdekning i området er en sentral premiss i arbeidet. Denne utgaven er en revidering av tidligere trafikkutredninger bl.a. som følge av endrede forutsetninger. Figur 1 Illustrasjon av plassering av planområde øst for E6 mellom Oslo Lufthavn i nordvest og Jessheim i sørøst. 2 Dagens situasjon 2.1 Dagens arealbruk i planområdet Planområdet (se også Figur 7) er avgrenset mot: Framtidig veg V22 i nord mellom Vilbergvegen og Næringsparkvegen (veg V22 er ikke med i planområdet) Vilbergvegen i vest (veg V12 og V13 er ikke med i planområdet) Framtidig veg mellom E6 og næringsparken (veg V21 er ikke med i planområdet) Næringsparkvegen i øst (vegen er med i planområdet) Ragn-Sells driver mottak og sortering av avfall i området. Denne virksomheten betjener i hovedsak næringslivet. Videre drives uttak av stein, sand og grusmasser med tilhørende produksjon av betong og asfalt. For øvrig foregår produksjon av plantejord.

3 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 3/ Kollektivtrafikk Området «betjenes» i dag av busslinjer langs Trondheimsvegen (linje skoleruter) samt linjer via Gardermoen park (linje 838, Time15 Gjøvik, Elverumsekspressen, shuttle-busser til/fra Oslo lufthavn). Det går også enkelte skolelinjer via Vilbergkrysset. I tillegg er linje 855 omlagt til å betjene Gardermoen Næringspark via Fv 469. Linje 855 har nylig fått en helt ny holdeplass (Bergmoen) ved Coops nye lagerbygg nær planområdet. Nærmeste togstasjon er Hauerseter stasjon (siste stasjon før endestasjonen Dal). Hauerseter har det samme togtilbudet som Jessheim stasjon (dvs. 2 avganger per retning mellom Dal og Drammen via Lillestrøm og Oslo). Med unntak av skolelinjer er det ingen busslinjer som kjører ved Hauerseter i dag. Bakgrunnen for dette er bl.a. at befolkningen i nærområdet til Hauerseter stasjon er beskjedent. For øvrig så har Forsvaret, Sødra Cell (tidligere Romerike trelast), Ahlsell, XXL og Jernbaneverket virksomheter i nærheten av Hauerseter stasjon. Dette er imidlertid i stor grad industri, lager- og logistikkvirksomheter med relativt få ansatte og et begrenset trafikkpotensiale. Vilbergkrysset Li Gardermoen renseanlegg Bergmoen Siste store endring i kollektivtilbudet skjedde i desember 2014 hvor også togtilbudet langs Gardermobanen ble forbedret slik at det nå går 3 NSB-tog i timen hver veg mellom Eidsvoll og Drammen via Oslo Lufthavn. Reisetiden mellom Oslo Lufthavn og Oslo S med NSBs tog er 23/25 minutter (Flytoget tar 19/22 minutter). Oslo Lufthavn betjenes også av flytog hvert 10 minutt, men dette er et relativt dyrt togtil- Hauerseter (tog/buss) Hovimoen Helseheimen Grønvold Gardermoen park Figur 2 Kollektivholdeplasser (buss og tog) i området ved Gardermoen Næringspark I. Planområdet er indikert med en gul ellipse (kartkilde Avgangstidspunktet avgjør om det er raskest å reise via Jessheim stasjon eller via Oslo Lufthavn (Gardermoen stasjon) mellom Næringsparken og Oslo/Lillestrøm.

4 4/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I bud sammenlignet med NSBs tog på den samme stasjonen. Reisetiden mellom Jessheim og Oslo S med tog via Hovedbanen er til sammenligning 36/39 minutter avhengig av retning. Figur 3 Oversikt over NSB's (R10(R11), L12 og L13) og Ruters kollektivtilbud i området mellom Jessheim og Oslo lufthavn (kartkilde Ruter). 2.3 Gang-/sykkeltrafikk Det foreligger ikke registreringer av omfanget av gang-/sykkeltrafikk i området ved Gardermoen Næringspark. Det er etablert gang-/sykkelveger mellom næringsparken og Jessheim og mellom næringsparken og Oslo Lufthavn, samt videre til områdene nordvest for flyplassen. Nordover langs Fv 454 Trondheimsvegen er det etablert langsgående gang-/veg i retning Mogreina og Dal. Topografien tilsier at sykling kan være meget velegnet i området.

5 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 5/19 Figur 4 Sykkelskilt som viser avstander fra krysset med Fv 460 Vilbergvegen og Fv 469. Internt i næringsparken er det etablert en langsgående gang-/sykkelveg på sørsiden av Fv 469, samt et lokalt nett internt på Baldermoen. Videre er Vilbergvegen merket som sykkelrute, men denne går i blandet trafikk. Figur 5 Utdrag fra sykkelkart Ullensaker ved Gardermoen næringspark (kilde Ullensaker kommune). Merkede ruter er vist med blått, anbefalte sykkelveger som ikke er merkede er vist med rødt. Stiplete linjer er sykkelveger/sykkelruter i blandet trafikk. 2.4 Vegtrafikk Det er relativt lite biltrafikk på lokalvegene ved planområdet i dagens situasjon. Men på hovedvegene og i kryssområdet E6 Jessheim nord samt langs Trondheimsvegen nord for Fv 174 er trafikken betydelig. Figuren under viser foreliggende ÅDT-verdier for dagens situasjon hentet fra NVDB (Statens vegvesen).

6 6/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I Figur 6 ÅDT dagens situasjon (2015) hentet fra NVDB (Statens vegvesen). 3 Framtidig situasjon 3.1 Planområdet Ullensaker kommune har laget et forslag til utforming og arealbruk innenfor planområdet. Denne planen viser et potensial for totalt ca m² gulvflate (BRA). Dette er lavere enn det som tidligere har vært lagt til grunn for planområdet i forbindelse med transport- og trafikkanalyse for områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II b og c, hvor sonene som omfatter det samme området hadde i overkant av m². Det er foreslått etablert et internvegnettet som bl.a. omfatter en vegforbindelse fra en ny rundkjøring med V21 og videre inn i planområdet (V1, V2 og V4). I tillegg er det vist en vegforbindelse på tvers mellom Vilbergvegen og Næringsparkvegen (V3 og V5) i forlengelsen av V6 i næringsparken (se Figur 7) som krysser vegforbindelsen nevnt over i en rundkjøring (R1).

7 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 7/19 Figur 7 Internveger, inndeling i delfelter og planavgrensning (Ullensaker kommune).

8 8/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I Det foreligger et forslag til fordeling på arealbruksformål for ulike delfelter innenfor planområdet. Alternativet omfatter handel (plasskrevende varer og litt strøkstjenede handel), kontor, tjenesteyting/service og næring (forutsatt å være hovedsakelig lager-/logistikkvirksomhet). Forslaget er som følger (parkeringsarealer kommer i tillegg): Figur 8 Fordeling av m² (BRA) på ulike formål og delfelt. 3.2 Nærliggende planer Det foreligger en godkjent områdereguleringsplan for den nærliggende Gardermoen Næringspark IIb og c. Basert på denne planen er det allerede etablert en nytt hovedlager for Coop. Dette arealet (kvartal K2) er i områdereguleringsplanen regulert til formålet Næring/industri. Det foreligger også en godkjent bebyggelsesplan for det såkalte Bransjesenter Gardermoen Næringspark. Det er usikkert om planene blir realisert slik bebyggelsesplanen viser. 3.3 Kollektivtrafikk Kollektivtilreiser til/fra Gardermoen Næringspark omfatter bruk av buss evt. med bytte til/fra tog på Jessheim stasjon eller Oslo Lufthavn. I følge Ruter så vil de satse på Jessheim som et knutepunkt slik at dette vil bli et viktig omstigningspunkt buss/tog og buss/buss for reisende til/fra Gardermoen Næringspark. Konkret for Næringsparken kan Ruter også se for seg at dagens busslinje 811 evt. legges om til å gå via Vilbergvegen gjennom næringsparken i stedet for å gå via Trondheimsvegen som i dag. Ruter har foreløpig ikke tatt stilling til plassering av eventuelle nye bussholdeplasser langs denne linjetraseen (se også kap. 4.1). Når det gjelder Coop betjenes den i dag ved at dagens busslinje 855 tar en avstikker fra Fv 469 opp til Coop (Bergmoen). På lengre sikt når internvegsystemet blir bedre utbygget, kan man endre ruteføringen for å betjene Næringsparken bedre, men ikke til kvartaler lenger opp enn Coop (dvs. ikke lenger opp enn veg V5). I følge Ruter kan det på sikt være aktuelt også å betjene områdene lenger nord i næringsparken med en helt ny busslinje.

9 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 9/ Utvikling av vegsystemet Det foreligger planer for utvikling av hovedvegsystemet i området. I første omgang skal det såkalte "Flyplasskrysset" bygges (forventes å stå ferdig i 2017 til åpningen av det nye terminalbygget på Oslo Lufthavn). Planene omfatter bygging av nye direkteførte motorvegramper (V24) mellom E16 mot flyplassen og E6 nordover mot Hamar. Som følge av dette vil rundkjøringene ved eksisterende Jessheim nord kryss bli avlastet for nordvendt gjennomkjøringstrafikk. På et senere tidspunkt vil dagens Jessheim nord (kryss 51) flyttes nordover til et helt nytt og kapasitetssterkt Næringsparkkryss (V23) ved planområdet. Figur 9 Skisse av det framtidige kryss-systemet med tilhørende lokalvegnett ved det nye Næringsparkkrysset (V23) og Flyplasskrysset (V24) lengst sør (kilde Norsam). Planområdet vil ha sin hovedadkomst sørover til en rundkjøring langs samlevegen (V21) som fører inn til det nye Næringsparkkrysset fra vest. I tillegg vil planområdet ha adkomster til Vilbergvegen vest for planområdet og Næringsparkvegen øst for planområdet. På lang sikt kan man også tenke seg en potensiell adkomst nordover i planlagt grønnstruktur.

10 10/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I Figur 10 Skisse til vegsystemet rundt Næringsparkkrysset på E6 (fra Sweco/Bergmoen). 4 Vurderinger 4.1 Kollektivtrafikk I områdereguleringsplanen for GNP IIb og c er kollektivtraseer ved planområdet vist med røde streker (se skisse under). Legges Eidsvollbussen (linje 811) om via Vilbergvegen (illustrert med grønn strek) gjennom Næringsparken vil også områdene lenger nord i næringsparken bli bedre betjent med buss. Det anbefales ikke å etablere for mange ulike kollektivtraseer gjennom Næringsparken. Holdeplassplasseringen i nærheten av planområdet er i liten grad bestemt med unntak av dagens bussholdeplass Gardermoen park og holdeplassen ved Coop Bergmoen (vist med blå sirkler). På grunn av avstanden kan det være rom for etablering av nye holdeplasser mellom disse. Slike holdeplasser kan betjenes både av en evt. omlagt linje 811 og linje 855. I tillegg bør det etableres holdeplasser for linje 811 langs Vilbergvegen lenger nord som også kan betjene planområdet.

11 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 11/19 Figur 11 Røde streker viser kollektivtraseer og grønn strek mulig framtidig trase for busslinje 811. Blå sirkler viser holdeplasser ved Næringsparken og ved Coop. Det er også indikert en lyseblå stipling som alternativ kollektivtrase mellom holdeplassene Næringsparken og Coop. Planområdet er vist med gul farge. Jernbaneverket har i en høringsuttalelse foreslått eventuell bussmating til Hauerseter stasjon. Hvis f.eks. linje 811 skal foreta en avstikker fra Likrysset på ca. 1,7 km en vei fra Trondheimsvegen, gir dette anslagsvis 3 minutter ekstra kjøretid med buss hver veg, dvs. en avstikker som vil ta 5-6 minutter ekstra for linje 811 og det er sannsynligvis ikke akseptabelt. Hauerseter har et potensial for innfartsparkering (også påpekt i Ruters strategiplan K2012), men dette vil ha relativt lite betydning for Gardermoen Næringspark. 4.2 Gang-/sykkeltrafikk Det er lange gangavstander internt i næringsparken. Gang-/sykkeltrafikk er avstandsfølsom og det er ønskelig med kortest mulig gangavstander. Gang- /sykkelløsningene er dessuten viktige for kollektivtrafikken ved at de forbinder holdeplasser med utbyggingsområdene. I områdereguleringsplanen for GNP IIb og c er det satt av arealer til et relativt finmasket nett med tosidig gang-/veger langs alle vegene i planområdet supplert med gangveger gjennom grønnstrukturene. E6 er for øvrig en barriere mellom planområdet og Jessheim. Også de ulike utbyggingsområdene/kvartalene kan være barrierer dersom de gjerdes inn. Hvis de ikke

12 12/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I gjerdes inn kan et nett med lokale snarveier korte ned gangavstandene på tvers av tomtene. Diagonale gang-/sykkelvegforbindelser kan korte ned gangavstandene. I planområdet foreslås det tosidige gang-/sykkelveger langs alle internvegene. I tillegg foreslås det en ensidig gangsykkelveg på vestsiden av Næringsparkvegen på østsiden av planområdet. Gang-/sykkelløsninger internt i planområdet vil også fastlegges gjennom detaljplanleggingen av de enkelte delområdene. 4.3 Beregning av biltrafikk (VDT) Generelt Det er i hovedsak lagt til grunn de samme genereringsfaktorer for biltrafikk (VDT) 1 som benyttet i forbindelse med områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark IIb og c. Tradisjonelt har man beregnet trafikkmengder med utgangspunkt i antall m² fordelt på ulike typer virksomhet. Det finnes erfaringstall (PROSAM) for boliger, kontorvirksomhet og ulike former for handel, mens for service og industri er grunnlaget tynnere. For næring dvs. lager- og logistikkvirksomhet finnes det andre erfaringstall som er lagt til grunn for denne vurderingen. Det er bl.a. lagt til grunn følgende genereringsfaktor for biltrafikk: Kontor - VDT 4,7 per 100 m² (BRA) Tjenesteyting (service) - VDT 5 per 100 m² (BRA) Næring (lager/logistikk) - VDT 1,7 per 100 m² (BRA) I de to sørligste feltene FKNT1 og FKNT2, tillates det ikke rene lager- og logistikkvirksomheter. Derfor er det valgt å øke trafikkgenereringsfaktoren for næring til VDT 2,7 per 100 m² (BRA) i disse to feltene. Dette gir samlet en trafikk til/fra disse arealformålene i planområdet på ca. VDT 8000 (sum VDT for formålene kontor, tjenesteyting/service og næring i tabellen under). Arealformålet Næring er forutsatt i stor grad å være logistikk/lagervirksomhet, mens arealformålet Tjenesteyting er beregnet med trafikkgenereringsfaktoren for service. En grundigere beskrivelse av genereringsfaktorer er vist i vedlegg. I tillegg kommer biltrafikk til/fra salg av plasskrevende varer. I forbindelse med områdereguleringsplanen for GNP IIb og c var det lagt til grunn en faktor på VDT 20 per 100 m². Forutsatt at salg av plasskrevende varer begrenses til salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre så er det valgt å redusere genereringsfaktoren noe - f.eks. fra VDT 20 til VDT 15 pr 100 m². 1 VDT=VirkeDøgnTrafikk=gj.snitt.døgntrafikk mandag-fredag=ydt (YrkesDøgnTrafikk).

13 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 13/19 Ved bruk av denne genereringsfaktoren blir beregnet totaltrafikk til/fra planområdet VDT Med andre ord tilnærmet den samme totaltrafikken til/fra planområdet som beregnet i forbindelse med områdereguleringsplanen for GNP IIb og c. Det er da forutsatt at den den strøkstjenende handelen i hovedsak betjener området og at eksternt generert biltrafikk til/fra denne virksomheten er på linje med som forutsatt for den plasskrevende varehandelen. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til valg av genereringsfaktorene (også fordi at man ikke vet konkret hvilke virksomheter som vil komme) og dette har stor betydning for trafikkmengden beregnet som følge av salg av plasskrevende varer. Figur 12 Beregnet VDT til/fra alle delfelter forutsatt en genereringsfaktor for plasskrevende varehandel på VDT 15 per 100 m² (det samme for strøkstjenende handel). Som det også framgår av tabellen over vil om lag 59 % av biltrafikken være knyttet til delfeltene FKNT1 og FKNT2 lengst sør i planområdet Usikkerhet Det vil være usikkerhet knyttet beregnet trafikk (VDT) til/fra planområdet. Det er bl.a. usikkerhet knyttet til beregning av trafikk til/fra handel med plasskrevende varer. Dette fordi disse faktorene er høye sammenlignet med øvrige arealformål, det er stor variasjon i trafikkskapning mellom salg av ulike typer plasskrevende varer og fordi man ikke vet hva slags salg som faktisk vil komme i planområdet. Det er også en usikkerhet som skyldes at summen av trafikk fra de ulike delområdene kan være mindre enn hver enkelt delområde genererer (pga. kombinerte og interne turer). Det er imidlertid begrenset med norske erfaringer som faktisk tilsier hvor stor denne effekten er. Amerikanske erfaringstall indikerer at handel har en større andel av slik trafikk enn for mange andre arealformål. Det er ikke tatt spesielt høyde for dette i utredningen. I følge Prosam-rapporten nr 167 er mange av de undersøkte kundene på veg fra arbeid til bolig i ettermiddagsrushet. Siden det er planlagt mange arbeidsplasser både i GNP I og II vil mange av kundene allerede være i næringsparken. Ekstratrafikken for det omkringliggende vegnettet som følge av varehandelen i realiteten blir derfor noe mindre enn det man kunne tro ved å måle biltrafikken i selve adkomsten til den aktuelle butikken.

14 14/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I Figur 13 Illustrasjon av henholdsvis en avstikker på en allerede planlagt bilreise (kombinert tur) øverst og av en helt intern biltur på et definert området I et større delområde slik som Gardermoen Næringspark I er, vil det i tillegg forventes at en del bilturer til/fra handel (gjelder spesielt strøkstjenende handel) blir helt intern uten å belaste det omkringliggende vegnettet i det hele tatt (se nederste del av figuren over). 4.4 Vurdering Det er en premiss at beregnet trafikk til/fra området skal være innenfor det som tidligere har vært estimert for planområdet (dvs. ca. VDT ). Det er dette som tidligere har vært lagt til grunn for dimensjonering av det regulerte vegsystemet. En slik trafikkvekst vil innebærer at planene ikke vil ha noen avviklingsmessige konsekvenser i forhold til det som tidligere er lagt til grunn. Som nevnt er det det usikkerhet knyttet trafikkgenerering bl.a. for plasskrevende varehandel. Ved å praktisere bestemmelsene for plasskrevende varer slik at «bransjeglidningen» blir liten kan det vurderes å bruke en lavere genereringsfaktor for planområdet enn det som tidligere har vært benyttet (VDT 20 per 100 m²). Det er vurdert at den f.eks. kan reduseres til VDT 15 per 100 m², noe som vil gjøre at samlet beregnet VDT-trafikk til/fra området blir på samme nivå som tidligere estimert for planområdet i forbindelse med områdereguleringsplanen for GNP II b og c. Effekten av interne og kombinerte bilturer i forbindelse med varehandel kan også medføre at det kan være noe mer "å gå på" om biltrafikken samlet sett blir noe større enn det som er beregnet her.

15 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 15/19 Kravene til antall parkeringsplasser for plasskrevende varehandel kan for øvrig tilpasses i forhold til at denne har mindre biltrafikk enn andre typer varehandel har. For øvrig synes forslaget til regulert hovedadkomst til rundkjøringen fra planområdet (se Figur 7) å være tilrettelagt for en eventuell utvidelse fra 3 til 4 felt inn i planområdet. Dette kan gi rom for noe høyere kapasitet i rundkjøringen enn det som vegsystemet vist i Figur 10 vil ha (reguleringsplanen for V23/V24 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2014). Eventuelle filterfelt i rundkjøringen vil også kunne ha betydning for kapasiteten. Det antas at det er satt av noe arealer rundt det regulerte vegsystemet slik at disse evt. kan utvides noe om det skulle bli behov for det. Figur 14 Illustrasjon som indikerer situasjonen ved adkomstrundkjøringen og nordover inn i planområdet (kilde LPO Arkitekter) Etableringen av vegforbindelsen mellom Vilbergvegen og Næringsparkvegen gjennom området vurderes å være positiv for trafikkavviklingen i området ved at trafikken har flere alternative vegvalg uavhengig av den nye rundkjøringen på V21, som muligens kan gi en lavere andel av planområdets trafikk via den nye rundkjøringen. 5 Oppsummering Planforslaget Kollektivtrafikk Forslaget til områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen Næringspark I utgjør i overkant av 0,4 mill. m² (BRA). Dette er en god del mindre enn det utbyggingsvolumet som ble anslått for det samme området i forbindelse med trafikkanalysene for områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II b og c (i overkant av 0,5 mill. m² (BRA). Arealformålene i forslaget er imidlertid endret bl.a. ved at omfanget av handel med plasskrevende varer er foreslått økt. Omlegging av Eidsvollbussen (linje 811) via Vilbergvegen gjennom næringsparken kan bedre bussbetjeningen av planområdet. En eventuell avstikker fra Likrysset for linje 811 med mating til/fra Hauerseter stasjon vurderes som lite ønskelig. Holdeplassplasseringer i nærheten av planområdet er i liten grad bestemt. Holdeplasser i nærheten av den sørligste delen av planområdet som effektivt kan betjenes av både linje 811 og linje 855 vil bedre kollektivtilbudet i planområdet. I tillegg kan det etableres andre holdeplasser for linje 811 langs Vilbergvegen som evt. også kan betjene planområdet.

16 16/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I Gang-/sykkeltrafikk Det er lange gangavstander internt i næringsparken. Gang-/sykkelløsningene er også viktige for kollektivtrafikken ved at de forbinder holdeplasser med utbyggingsområdene. Barrierer som f.eks. E6 og inngjerdede kvartaler kan øke gangavstanden. Mer "diagonale" gangsykkelforbindelser på tvers av kvartalene kan korte ned gangavstanden internt i planområdet og mellom planområdet og Jessheim. I selve planområdet foreslås det tosidige gangsykkelveger langs alle adkomstvegene i området. I tillegg foreslås det en ensidig gangsykkelveg på vestsiden av Næringsparkvegen ved planområdet. I tillegg kan grønnstrukturen i planområdet gi rom for gangsykkelvegløsninger. Bilturproduksjon VDT Utforming vegnett Usikkerhet Forslaget er beregnet å generere en virkedøgnstrafikk (VDT) på ca bilturer, hvilket er på samme nivå med det som ble beregnet i forbindelse med Gardermoen Næringspark II b og c. Antagelig vil andelen tungtrafikk reduseres noe som følge av en mindre andel industri og lager/logistikk. Hovedtyngden av trafikken vil genereres i delfeltene nærmest adkomstvegen V21 (mellom Næringsparkkrysset på E6 og Gardermoen Næringspark). Det foreslåtte vegsystemet med evt. utvidelsesmuligheter vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet til å betjene planlagt utbygging. Det er knyttet usikkerhet til beregningene av framtidig biltrafikk bl.a. fordi man har sett på trafikksituasjonen i et svært langt tidsperspektiv. Det er det viktig å sette av nok arealer til eventuelle framtidige utvidelser og endringer av geometri i kryss etc. I tillegg kan det være fornuftig å legge opp til en parkeringsdekning bl.a. for plasskrevende varehandel i tråd med forventet trafikk.

17 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 17/19 6 Vedlegg genereringsfaktorer 6.1 Kontor I henhold til Prosam-rapport 103 (Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre) fra 2003 synes parkeringsdekningen å ha aller størst betydning for bilturskapningen (se tabellen under). Figur 15 Turproduksjonstall kontoransatte per døgn etter tilgang på gratis parkering. Det legges til grunn samme P-norm for kontor som i GNP II bc, dvs. 1 p-plass pr 75 m² areal. Dersom det er 3,33 ansatte pr 100 m² areal (30 m² per ansatt) vil det tilsi en parkeringsdekning på ca. 40 %. I henhold til tabellen under vil det tilsi ca. 1,4 bilturer pr ansatt eller ca. 4,7 bilturer (VDT) per 100 m². 6.2 Næring - lager/logistikk Trafikk til/fra Regnbuen Næringsområde i Ski Erfaringsmaterialet for turproduksjon fra lager- og logistikkområder er relativt beskjedent. For å få et bedre holdepunkt har tidligere trafikk til og fra Regnbuen Næringsområde i Ski kommune vært kartlagt. Området har: Ca. 716 daa brutto regulert tomt. Ca m² grunnflate bygninger 2. Grovt beregnede gulvarealer (fra foto): Ca m 2, hvorav ca m² kontorbygg (i to etasjer). Lagerarealer: ca m². Området er regulert til industri og annet ervervsformål. Virksomhet tilknyttet detaljhandel tillates ikke. Det er ca.1440 arbeidsplasser på området, hvorav ca. 880 ansatte er knyttet til virksomhetene på området, dvs. lager og logistikk. De øvrige 560 ansatte er knyttet til øvrig kontorvirksomhet som kunne vært lokalisert andre steder (basert på intervju med bedriftene). Nesten samtlige av bedriftene har skiftordninger. Onsdag ble det gjennomført en manuell telling av trafikken i begge retninger i tiden kl.6-18 (dagen kan antas å representere en gjennomsnittlig virkedag) i adkomsten til området. De manuelle tellingene skilte mellom lette biler, mellomtunge biler og trailere (semitrailere og vogntog). For å relatere de manuelle telling- 2 Målt på flyfoto

18 18/19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ene til døgn, og til gjennomsnitt på ukebasis, bisto Ski kommune med radartelling i det samme snittet i tiden For å få isolert ut trafikken til/fra lager/logistikkvirksomheten er derfor kontortrafikken (med en turgenereringsfaktor på 1,81 pr. ansatt), trukket fra den trafikken som ikke er direkte knyttet til virksomheten på området. Resulterende turproduksjon er på 1,95 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn, hvorav ca. 34 % er tungtrafikk, og utgjør totalt ca. 0,7 turer pr 100 m 2 pr virkedøgn. Antall m2 per ansatt i lager- og logistikk utgjorde ca. 190 m² per ansatt. Trafikk til og fra Deli skog i Vestby Et annet eksempel er Deli skog hvor Sweco i 2008 (for Vestby Næringsselskap AS) har beregnet følgende trafikkgenereringsfaktorer. Figur 16 Bilturproduksjonsfaktorer for Deli skog i Vestby. Andelen tunge kjøretøy utgjør ca. 21 % (dvs. ca. 0,6 per 100 m²). Antall m² per ansatt utgjorde ca. 118 m² per ansatt. Tallene ligner på det som er registrert på Regnbuen i Ski, men det er uvisst om tallene inkluderer kontoransatte. Trafikk til og fra Torsvikterminalen i Sverige Torsvikterminalen sør for Jønkøping i Sverige er et annet eksempel på et logistikkknutepunkt. I følge opplysninger på internett er næringsområdet ca daa stort, har ca ansatte og trafikken utgjør ca kjøretøy per virkedøgn, hvorav tungtrafikken utgjør ca. 1/3. De nærmeste planene framover omfatter ytterligere 6000 daa lenger sør langs E4 med en tilsvarende forventet økning i trafikken (kilde: Dersom det legges til grunn at område i dag har anslagsvis m² grunnflate vil dette tilsvare et sted mellom 1,9-2,4 bilturer pr 100 m² grunnflate, m.a.o. også på samme nivå som registrert for Regnbuen i Ski kommune. Oppsummering Ut fra erfaringstallene ser det ut som om lager-/logistikkvirksomheter kan generere ca. 2 bilturer per 100 m² hvorav ca. 0,7 er tunge kjøretøyturer. Det kan imidlertid legges til grunn en ytterligere effektivisering av lager-/logistikk framover ved at antall ansatte per arealenhet reduseres slik at det blir ca. 300 m² per ansatt mot i underkant av ca. 200 m² per ansatt registrert for eksempel på Regnbuen i Ski. Til sammenligning har Østlandslageret til Coop på Bergmoen planlagt å ha enda færre lageransatte per arealenhet (pga. høy grad av automasjon) enn det som foreslås lagt til grunn her. Kjøretøyene til og fra Østlandslageret planlegges også å være større enn vanlig. Dette kan medføre at både omfanget av arbeidsreiser og gods-/varetransporten reduseres i forhold til dagens nivå.

19 TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I 19/19 Det er valgt å legge til grunn en genereringsfaktor på 1,7 VDT per 100 m² lager- /logistikkareal (næring) hvor andelen tunge kjøretøy utgjør ca. 1/3. Innenfor feltene hvor det ikke tillates ikke rene lager- og logistikkvirksomheter er det valgt å øke genereringsfaktoren til VDT 2,7 per 100 m² (BRA). 6.3 Plasskrevende varehandel Plasskrevende varer defineres bl.a. som salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Avgrensing mellom plasskrevende varer og annen detaljhandel er ikke alltid like klar (bl.a. pga. såkalt «bransjeglidning»). F.eks. gjelder dette om salg av møbler, tepper og hvitevarer (kjøleskap, komfyrer mm) er plasskrevende. Det er allerede plasskrevende varehandel i Gardermoen Næringspark I abc og II a. Plantasjen er allerede etablert, mens tidligere forsøk for etablering av forretningen Biltema i området har blitt avslått av fylkesmannen i Oslo og Akershus. Prosam rapport nr 167 har kartlagt Turproduksjonstall for såkalte Arealekstensive handelskonsepter i Oslo og Akershus. For byggevarer opererer rapporten med 20 VDT per 100 m2 salgsareal (variasjon 6-35), for møbel 26 VDT per 100 m2 salgsareal (variasjon 7-46) og for elektro 36 VDT per 100 m2 salgsareal. Ved en annen kartlegging ved Plantasjen i Sandvika i april 2005 ble ÅDT beregnet til ca. 21 pr 100 m2 salgsareal (VDT 19) hvilket er på samme nivå som for lignende plasskrevende handel, men unntak av bilforhandlere som erfaringsmessig ligger på halvparten av dette nivået. Det finnes lite med erfaringstall for trafikkgenerering i forbindelse med salg av landbruksmaskiner, campingvogner, båter, etc. og det er ikke utenkelig at disse har et lavere nivå på sin trafikkgenerering. 6.4 Øvrige formål tjeneste/service For øvrige formål (tjeneste/service, kompetanse, hotell/konferanse, produksjon/lett industri) finnes det lite tilgjengelige erfaringstall og det er valgt å legge til grunn samme bilturgenereringsfaktorer som lagt til grunn i tidligere vurderinger, dvs. 5 bilturer VDT per 100 m² for tjeneste/service

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ULLENSAKER KOMMUNE Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT I NNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE 04.01.2011 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4 STATENS VEGVESEN OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3 STATENS VEGVESEN REGION VEST OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer