Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012

2 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Norges største Toyota-forhandler Totalt ble det registrert nye biler (person- og varebiler) i det norske bilmarkedet i Til tross for at dette var en svak tilbakegang sammenlignet med 2011, er dette volumet i et historisk perspektiv å betrakte som høyt. Til tross for høyt salg av både nye biler og salg av produkter og tjenester fra andre forretningsområder, er det grunn til å tro at norske bilforhandlere på grunn av hard konkurranse fikk redusert sin lønnsomhet sammenlignet med I 2012 ble det solgt nye Toyota i det norske markedet. Sammenlignet med 2011 var dette en nedgang på 2. Tilbakegangen skyldes en svekket markedsposisjon i varebilmarkedet grunnet produksjonsstans av HiAce. På den annen side utviklet markedsposisjonen i personbilmarkedet seg positivt. Med en samlet markedsandel på 11,6 opprettholdt Toyota sin posisjon som Norges nest mest solgte bilmerke etter Volkswagen. Vi mener å ha utviklet oss positivt i forhold til vårt mål om å bli mer salgsorientert på dette forretningsområdet. Konsernets årsresultat ble kr.88,9 millioner, hvilket var 8 bedre enn resultatet i Det samlede resultat fra våre forhandlerselskaper ble kr 25,2 millioner, hvilket var svakere enn i Dette ble oppveid av et bedre resultat fra eiendomsvirksomheten. Det gode resultatet fra eiendomsvirksomheten skyldes salg av en av våre eiendommer. Med en forventing om et fortsatt godt bilmarked, et fornyet og bredere modellutvalg og en organisasjon som er i positiv utvikling, forventer vi at 2013 skal bli et år hvor våre forhandlere styrker sin markedsposisjon og det samlede økonomiske resultat fra forhandlervirksomheten blir markert bedre enn i Fakta! 2012 l nye Toyota levert l 26,6av Toyotas salg i Norge l 227 nye Lexus levert l brukte biler levert l Kr ,3 millioner i driftsinntekter l Kr. 88,9 millioner i resultat I dag l 7 Toyota-forhandlere l 1 Lexus-forhandler l 18 geografiske avdelinger l 680 medarbeidere Bauda-forhandlerne solgte nye Toyota og 227 nye Lexus i 2012, hvilket var en økning på 3 sammenlignet med Dette salgsvolumet bekrefter at vi klarte å kompensere tapt varebilsalg med et høyere personbilsalg oppnådd gjennom et høyt aktivitetsnivå. Til tross for at salget av brukte biler endte på rekordhøye 6 459, ga dette forretningsområdet oss mange utfordringer i Det høye salget var en konsekvens av at lagersituasjonen krevde at ressurskrevende og salgsutløsende tiltak ble iverksatt for å redusere beholdningen. Det økonomiske resultat fra dette forretningsområdet ga et vesentlig underskudd. Etterspørselen etter deler og verkstedtjenester var stabil og omsetningen endte på tilnærmet budsjettert nivå. Henrik Baumann Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST Toyota-organisasjonen i Norge vil i årene gjennom programmet Kunden først fornye sitt fokus på Toyota-kulturen. Gjennom Kunden først vil vi søke å få fokus på hvem vi i Toyota er og hva vi skal stå for samt søke å fornye alle medarbeidernes tilhørighet og stolthet til vår merkevare. Målet er å vinne Autoindex for salg og service 2014 med god margin til konkurrentene. Programmet inneholder samlinger for hele Toyotaorganisasjonen med stort fokus på økt profesjonalitet i alle ledd. Like viktig som den felles treningen er at hver enkelt forhandler vil ha lokale aktiviteter for å styrke kulturen for å få enda mer fornøyde kunder. H o v e d t a l l f r a r e g n s k a p e t Driftsinntekter 2.641, , , , ,6 Driftsresultat 104,3 102,4 67,3 59,5 50,9 Resultat før skatter 96,6 94,0 59,1 56,1 50,9 Årets resultat 88,9 82,1 39,7 38,9 31,0 Totalkapital pr ,6 877,7 839,9 814,4 725,0 Egenkapital pr ,7 322,8 379,2 359,7 340,3 N ø k k e l t a l l Rentabilitet og soliditet 1 Driftsmargin 3,9 4,0 2,5 2,5 2,3 2 Resultatmargin 3,7 3,6 2,2 2,3 1,9 3 Kapitalens omløpshastighet 3,2 3,0 3,2 3,1 3,0 4 Totalrentabilitet 12,9 12,2 8,6 8,6 6,4 5 Egenkapitalrentabilitet 24,4 23,4 10,7 11,1 9,5 6 Egenkapitalandel 51,6 36,8 45,1 44,2 46,9 Likviditet 7 Likvididitetsgrad 1 2,17 1,42 1,89 1,34 1,60 Antall årsverk Lønnskostnader 387,4 373,2 364,4 338,2 310,2 Lønnskostnader pr. årsverk TNOK

3 Årsberetning 2012 Bauda-konsernet 4 5 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN BEDRIVES Bauda-konsernet er engasjert i forhandlervirksomhet av Toyota og Lexus samt i eiendomsvirksomhet. Konsernet omfatter nå morselskapet Bauda AS, syv eiendomsselskaper og seks Toyota-forhandlere hvorav en også er Lexus-forhandler. Forhandlerne er lokalisert i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Forhandleren Toyota Haugesund AS, som er inkludert i tallene for 2012, ble i januar 2013 solgt til Jæger Automobil AS. Vår eiendomsvirksomhet har som hovedformål å sørge for tidsmessige anlegg til bilvirksomheten. Virksomheten drives gjennom morselskapet og syv datterselskaper. Ved årsskiftet disponerte vi i alt 18 forhandleranlegg hvorav vi selv eier 6. Morselskapet har sine kontorer i forhandleranlegget på Økern som Toyota Oslo AS disponerer. I tillegg leier morselskapet et mindre areal i Toyotas importanlegg på Nøsted i Drammen MARKED OG SALG I 2012 ble det solgt nye biler, inkludert lette varebiler, i det norske markedet. Til tross for at dette innebar en tilbakegang på 2 sammenlignet med 2011, anses et nybilvolum på dette nivå i et historisk perspektiv som godt. Volumet i bruktbilmarkedet opprettholdt sitt høye nivå, men det er rimelig å anta at stor konkurranse presset lønnsomheten fra dette forretningsområdet. Det er videre grunn til å tro at etterspørselen etter ettermarkedstjenester utviklet seg stabilt. I sum innebærer dette at det er rimelig å forvente at bransjen oppnår tilfredsstillende resultater i 2012, dog noe svakere enn i 2011 på grunn av økt pris- og marginpress på salg av brukte biler. Totalt ble det registrert nye Toyota i Norge i Det er en nedgang på 2 sammenlignet med Nedgangen skyldes redusert salg av varebiler grunnet produksjonsstansen av HiAce. Markedsposisjonen i personbilmarkedet utviklet seg positivt. Markedsandelen økte med 1,3 -poeng til 12,3. Med en samlet markedsandel på 11,6, opprettholdt Toyota sin posisjon som Norges nest største bilmerke etter VW. Fra våre 7 forhandlere ble det levert nye Toyota og 227 nye Lexus. Dette totalvolumet innebar en økning på 3 sammenlignet med 2011, og bekrefter at vi klarte å kompensere tapte salgsmuligheter i varebilmarkedet med å øke salget av personbiler i våre distrikter. Salget av brukte biler fra våre forhandlere endte på rekordhøye enheter, hvilket var 19 høyere enn i Det høye salget var primært en følge at det gjennom året var nødvendige å gjennomføre kostnadskrevende lagerregulerende tiltak. Det økonomiske resultat fra dette forretningsområdet ga et vesentlig underskudd. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester på ettermarkedet var stabil og god gjennom året, og omsetningen endte på tilnærmet budsjettert nivå. Hovedsakelig drevet av de utfordringer vi hadde knyttet til salg av brukte biler ble samlet økonomisk resultat fra våre forhandlerselskaper ikke bedre enn 25,2. Hensyntatt den utviklingen som var på øvrige forretningsområder i 2012 er resultatet likevel å betrakte som akseptabelt. RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Våre samlede driftsinntekter ble i 2012 TNOK mot TNOK i Økningen skriver seg fra et høyere bilvolum. Vår bruttomargin ble 27,4 mot 28,2 i Reduksjonen skyldes lavere marginer på brukte biler og en mindre gevinst fra salg aksjer enn i Lønnskostnadene økte med 3,8 hvilket er omtrent på landssnitt. Avskrivningene ble noe redusert i 2012 etter salget av eiendomsselskaper i 2011 og Konsernets driftsresultat ble TNOK mot TNOK i Forhandlerne hadde et svakere resultat enn i 2011 men det ble oppveid av et forbedret resultat fra eiendomsvirksomheten. Lavere lånerenter og bedret avkastning fra vår finansplassering reduserte våre netto finanskostnader i Resultat før skatt ble TNOK mot TNOK i Netto kontantstrøm fra driften var TNOK mot TNOK5 035 i 2011, mens netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var TNOK mot TNOK i Inkludert utbyttebetaling TNOK ble netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter TNOK mot TNOK i Inklusive vår investering i pengemarkedsfond og våre ubenyttede trekkrettigheter hadde konsernet ved siste årsskifte TNOK i disponible likvider mot TNOK pr TNOK av nedgangen skyldes avtale med vår bankforbindelse om reduksjon av kredittrammer som var unødvendig høye. Ved årsskiftet var konsernets kortsiktige gjeld 56,6 av den totale gjeld mot 66,0 forrige år. Totalkapitalen ved utgangen av året er TNOK mot TNOK året i forveien, mens egenkapitalen er TNOK mot TNOK Egenkapitalandelen utgjør 51,5 mot 36,8 ved forrige årsskifte. Styret mener at konsernet har en sunn finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Vi har verken inntekter eller utgifter i valuta. Selv om bilene og delene vi selger er importvarer er Toyota en global produsent som ikke er helt avhengig av utviklingen i en enkelt valuta. Vår langsiktige opplåning er på et normalt nivå og størstedelen av den er sikret med avtale om faste renter. Vi anser markedsrisikoen for å være liten. Kredittrisiko Det vesentligste av vårt salg er mot kontant betaling og vi har historisk sett hatt lite tap på fordringer. Kredittrisikoen anses å være liten. Likviditetsrisiko Konsernet har god likviditet og hadde ved årsskiftet kun et mindre trekk på sine kredittrammer. Den langsiktige opplåningen kan økes. Vi anser at likviditetsrisikoen er liten. VIRKSOMHETENE Forhandlernes resultat for 2012 ble litt svakere enn i det foregående året. Hovedårsaken til det var svakere marginer på brukte biler. Vi opprettholdt marginene på nye biler, men den tøffe konkurransesituasjonen medførte høye markedskostnader og noe redusert inntjening. I 2012 solgte vi eiendomsselskapet Vitaminveien 4 AS med god fortjeneste. Vårt datterselskap Toyota Oslo AS har inngått leieavtale med kjøperen om leie av eiendommen fram til Eierskapet til tre av våre bilanlegg ble i 2012 overført fra Bauda AS til våre nyetablerte datterselskaper Ing Rybergsgate 108 AS, Olav Ingstadsvei 7 AS og Østmarkveien 25 AS. Det ordinære resultat fra vår eiendomsvirksomhet ble litt svakere, mens resultatet inkludert gevinsten ved salget av Vitaminveien 4 AS ble litt bedre enn i 2011.

4 6 7 PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte pr var 680 mot 682 pr Gjennomsnittsalderen for konsernets medarbeidere økte fortsatt noe i 2012 sammenlignet med året før - fra 38,0 år til 38,3 år. 32 medarbeidere (4,7 ) er over 60 år. Dette er en nedgang på 3 medarbeidere i løpet av året. Den gjennomsnittlige ansienniteten økte i forhold til året før, og var ved årets utløp 9,1 år. Det samlede sykefraværet for alle forhandlerselskapene i 2012 utgjorde 5,7, hvilket er en betydelig reduksjon fra 2011 da det utgjorde 6,2. Konsernets eget opplæringskontor er fortsatt en del av vår målbevisste satsning for å være selvforsynte med dyktige, faglærte medarbeidere. Antall lærlinger ved årets utløp var 53, hvilket er en reduksjon fra 59 ved forrige årsskifte. Av de 23 lærlingene som gikk opp til fagprøven sommeren 2012, fikk hele 6 vurderingen Bestått meget godt. Vår årvisse arbeidsmiljøundersøkelse FIDUS ble i 2012 gjennomført i revidert versjon for første gang med en deltakerprosent på 78,1, hvilket var en merkbar økning fra forrige gjennomføring hvor deltakerprosenten var 68,0. Konsernets selskaper har i 2012 sluttet helhjertet opp om det importørinitierte Kunden først -prosjektet. Gjennom interne kurs og målrettede, lokale aktiviteter har det blitt satt et sterkt fokus på hele Toyota-organisasjonens kundebehandling. I 2012 har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i alvorlige personskader eller store materielle skader. Styret takker alle medarbeidere for helhjertet engasjement og meget god innsats. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og konsernets policy understøtter selvsagt lovenes pålegg om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Kvinneandelen blant konsernets medarbeidere gikk noe ned i løpet av 2012 fra 14,6 til 14,3. Selv om vi mener at kvinneandelen er relativt høy siden vår bransje tradisjonelt er mannsdominert, ønsker vi oss fortsatt flere kvinner som medarbeidere. I datterselskapene er det for tiden 1 kvinnelig styrerepresentant og 2 kvinner i ledende stillinger, mens vi har 6 kvinner blant lærlingene. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er i alt 15 menn og 17 kvinner som arbeider deltid. Ved forrige årsskifte var tilsvarende tall 13 menn og 21 kvinner. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. YTRE MILJØ Styrets vurdering er at ingen forhold ved virksomheten påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Alle konsernets forhandlerselskaper er enten allerede ISO14001-sertifisert eller vil bli det i nær fremtid. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITER Konsernet har for tiden ingen igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter. UTSIKTENE FOR 2013 Norsk økonomi er fortsatt sunn. En forventing om fortsatt lave renter og økte reallønner gir grunnlag til å tro på stabil og god etterspørsel i bilmarkedet. Gjennom et mer slagkraftig modellprogram og en videreutvikling av organisasjonen forventer Toyota å øke sitt salg av nye biler og styrke sin markedsposisjon i Norge. Ved å utnytte de mulighetene som følger av bedre rammebetingelser, forventer vi at våre forhandlere skal øke sitt nybilsalg med 4-5 sammenlignet med 2012 og levere nye Toyota og 235 nye Lexus i Vi forventer videre at salgsvolumet av brukte biler fra våre virksomheter vil bli noe redusert sammenlignet med 2012, men at utfordringen knyttet til å drive dette forretningsområdet med tilfredsstillende lønnsomhet vil vedvare. På ettermarkedet forventer vi å opprettholde fjorårets omsetningsnivå i 2013, og vurderer mulighetene som gode Per Baumann Styrets leder Arne Baumann Styremedlem Oslo, 9. april 2013 I styret for Bauda AS Keiji Sudo Nestleder for gjennom planlagte tiltak å bedre lønnsomheten fra forretningsområdet moderat sammenlignet med Forutsatt at makrobildet i økonomien blir som forventet og at Toyota når sine salgsmål i Norge, forventer vi at det samlede økonomiske resultat fra våre forhandlere blir markert bedre enn i Det ordinære resultatet fra vår eiendomsvirksomhet forventes å bli på samme nivå som i FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3.3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. OVERSKUDDSDISPONERING Morselskapet Bauda AS hadde i 2012 et overskudd stort kr Styret foreslår overskuddet anvendt slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Pr utgjorde morselskapets frie egenkapital kr Akito Takami Styremedlem Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem

5 Resultatregnskap M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Beløp i kr Note Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer , 13 Andre fordringer 3, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer ,5 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2, Sum omløpsmidler Beløp i kr 8 M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad ,6 Lønnskostnad 4, ,8 Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avgitt konsernbidrag Overført aksjer i datterselskap Utbytte Overføringer annen egenkapital SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Aksjekapital 16, Overskuddsfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,12 Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Balanse Beløp i kr M O R S E L S K A P K O N S E R N Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Oslo, 9. april 2013 Varige driftsmidler ,12 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem Akito Takami Styremedlem Keiji Sudo Nestleder Arne Baumann Styremedlem Sum anleggsmidler

6 10 Noter til regnskapet 2012 (Beløp i kr.) Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle selskaper der morselskapet har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler eller gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Eventuell goodwill avskrives over forventet levetid. Eventuell negativ goodwill inntektsføres over forventet reverseringsperiode. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 3 - Poster som er sammenslått (Beløp vises i tusen kr) MORSELSKAP KONSERN Fordringer konsernselskaper Forskuddsbetalte kostnader Diverse kortsiktige fordringer Påløpte inntekter Fordringer ansatte Sum andre fordringer Konsern Av andre langsiktige fordringer gjelder TNOK innskudd i Bauda-konsernets pensjonskasse. Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor M O R S E L S K A P K O N S E R N Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Morselskap Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelse Adm. direktør Styrets leder Det er inngått en pensjonsavtale med adm. direktør ved fratreden etter fylte 62 år. Pensjonen løper fra fratredelsestidspunktet og frem til fylte 67 år. Det er inngått en pensjonsavtale med styrets leder som løper til år Det er utbetalt TNOK 110 i styrehonorar. MORSELSKAP KONSERN 2012 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester 803 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 5 - Kassekreditt/Konsernkonto Konsern Innenfor konsernkontosystemet hefter alle konsernselskapene solidarisk ovenfor banken for den totale kredittrammen på TNOK I tillegg er varelager i datterselskapene stillet som sikkerhet. Konsernet hadde pr et samlet trekk på TNOK Note 6 - Pensjoner Morselskap og konsern Morselskapet og andre selskaper i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har egen pensjonskasse for alle konsernets selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tabellen nedenfor gjelder de forsikrede rettigheter. MORSELSKAP KONSERN Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Estimatavvik/planendring Netto pensjonskostnad Pensjonsordningens finansielle status Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler forsikrede rettigheter Note 2 - Bankinnskudd MORSELSKAP KONSERN Bundne skattetrekksmidler utgjør Morselskap og konsern Pensjonsforpliktelser vedr. ikke forsikrede rettigheter utgjør TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,2 4,2 Forventet lønnsregulering 3,8 3,8 Forventet pensjonsøkning 0,9 0,9 Forventet G-regulering 3,8 3,8 Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,0 5,6 Øvrige aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder bl.a. demografiske faktorer.

7 Note 7 - Varige driftsmidler Morselskap Konsern Tomter, Driftsløsøre, Sum Tomter Driftsløsøre, Sum bygninger, og inventar, verktøy, bygninger, og inventar, verktøy, annen fast eiendom kontormaskiner ol. annen fast eiendom kontormaskiner ol. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Avgang driftsmidler ved fisjon Anskaffelseskost Note 14 - Nærstående parter Konsernet har foretatt forskjellige transaksjoner med nærstående selskaper. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesenligste transaksjoner som er foretatt er følgende: Nærstående selskaper Kjøp av varer Leie av eiendom Baumann Invest AS Toyota Norge AS Baumann Invest AS eies av aksjonærer i Bauda AS. Toyota Norge AS eies av Toyota Motor Europe(aksjonær i Bauda AS). Note 15 - Skatt 12 Akk. avskrivninger Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-10 år år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Selskapet leier 10 bygninger. Disse er ikke balanseført, da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør TNOK MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt Betalbar skatt på konsernbidrag Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen For mye avsatt skatt tidligere år Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Note 8 - Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsplan Lineær Note 9 - Gjenkjøpsforpliktelser Konsern I forhandlerselskapene er det inngått avtaler om gjenkjøp av solgte biler. Gjenkjøpsforpliktelsene utgjør til sammen TNOK Note 10 - Datterselskaper Selskapets navn Eierandel i Kostpris Bokført verdi Toyota Oslo AS Toyota Asker og Bærum AS Toyota Romerike AS Toyota Drammen AS Toyota Haugesund AS Toyota Østfold AS Toyota Follo AS Breivollveien Eiendom AS Vognveien 1 Eiendom AS Gystadparken Eiendom AS Tomt Gystadmyra AS Olav Ingstadsvei 7 AS Ing. Rybergsgate 108 AS Østmarkveien 25 AS Sum I løpet av 2012 er Vitaminveien 4 AS solgt. Olav Ingstadsvei 7 AS, Ing. Rybergsgate 108 AS og Østmarkveien 25 er nystiftede datterselskaper. Det er gjennomført en fisjon hvor 3 eiendommer er overført fra morselskapet til de nystiftede datterselskapene Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden Tilbakeføring av inntektsført utbytte Resultatført konsernbidrag Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer o.a verdipapir Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (28) av årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger false Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 16 - Egenkapital Innskutt annen Annen MORSELSKAP Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Innskutt annen Annen KONSERN Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 11 - Langsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Note 12 - Pant og garantier MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Morselskap I tillegg er eiendommer og varelager i datterselskapene pantsatt for morselskapets gjeld. Note 13 - Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Note 17 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer kr 630 B-aksjer kr Sum B-aksjene har ikke stemmerett. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Ved kapitalforhøyelse har aksjonærene bare fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de eier aksjer fra før. Eierstruktur Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Navn A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Toyota Motor Europe ,0 40,0 Per Baumann ,7 52,0 Johan Baumann ,6 8,0 Punte Holding AS ,4 --- SBS Invest AS ,4 --- HBH AS ,4 --- Anders Baumann ,7 --- Sjøstjernen Holding AS ,0 --- Second Wind AS ,0 --- Totalt antall aksjer ,0 100,0 Aksjer eiet av medlemmer i styret, bedriftsforsamling og av adm. direktør: Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Navn Verv A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann gjennom selskapet HBH AS Adm. direktør Arne Baumann gjennom selskapet Sjøstjernen Holding AS Styremedlem

8 Kontantstrømoppstilling Bauda AS 14 BAUDA AS KONSERNET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endringer i kassakreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Investering i datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per I posten kontanter og bankinnskudd inngår kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bauda AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Bauda AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2012 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, 12. april ERNST & YOUNG AS Atle Terum statsautorisert revisor Som morselskap skal Bauda AS sørge for at datterselskapene tilføres tilstrekkelige ressurser, samt legge tilrette for at disse kan konsentrere seg om sin virksomhet. I tillegg til inntektene fra investeringene i datterselskapene henter Bauda AS sine inntekter fra utleie av fast eiendom. Vår forhandlervirksomhet omfattet i 2012 syv Toyotaforhandlere hvorav en, Toyota Oslo AS, også er Lexusforhandler. Fra 2013 omfatter virksomheten 6 forhandlere da Toyota Haugesund AS ble solgt i januar Forhandlernes resultat for 2012 ble litt svakere enn i det foregående året. Hovedårsaken til det var svakere marginer på brukte biler. Vi opprettholdt marginene på nye biler, men den tøffe konkurransesituasjonen medførte høye markedskostnader og noe redusert inntjening. Inkludert gevinst ved salg av eiendomsselskapet Vitaminveien 4 AS fikk vår eiendomsvirksomhet et meget godt resultat også i Konsernets opplæringskontor har nå 53 lærlinger fordelt på mekaniker-, skade-, lakk- og reservedelsfagene. Av de 23 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2011 fikk hele 6 vurderingen Bestått meget godt. Hovedtall for Bauda AS Driftsinntekter 68,8 89,6 88,0 75,0 73,2 Driftsresultat -14,4-2,1 1,4 0,7 3,2 Resultat før skatter 110,4 91,3 105,6 35,7 31,8 Herav fra datterselskap 44,5 21,0 103,6 31,0 25,4 Årets resultat 106,7 86,1 90,9 27,9 23,1 Totalkapital pr ,5 581,,1 528,1 404,6 399,9 Egenkapital pr ,5 270,9 323,4 252,7 244,0 1 Driftsmargin -20,9-2,3 1,6 0,9 4,4 2 Egenkapitalandel 66,7 46,6 61,2 62,5 61,0 Antall pr Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital 15 Hovedtall for Breivollveien Eiendom AS, Gystadparken Eiendom AS (1), Tomt Gystadmyra AS (1) og Vognveien 1 Eiendom AS (1), Ing. Rybergsgate 108 AS (2), Olav Ingstadsvei 7 AS (2) og Østmarkveien 25 AS (2) (1) Fra (2). Fra Driftsinntekter 23,4 9,5 3,1 4,6 5,1 Driftsresultat 15,1 6,0-2,9 2,4 2,7 Resultat før skatter 13,4 3,8-3,9 1,7 1,5 Årets resultat 9,0 2,7-2,8 1,2 1,1 Totalkapital pr ,5 63,0 43,5 25,5 27,2 Egenkapital pr ,2 5,3 2,9 2,4 2,0 N ø k k e l t a l l 1 Driftsmargin 64,5 63,2-93,5 52,2 52,9 2 Egenkapitalandel 8,6 8,4 6,7 9,4 7,4 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

9 Forhandlervirksomheten i 2012 Konsernets forhandlere HOVEDTALL 16 Nye Toyota Nye Lexus Bruktbilsalg Inntekter/resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årets resultat Totalkapital pr Egenkapital pr Driftsmargin Resultatmargin Kapitalens omløpshastighet Totalrentabilitet Egenkapitalandel Årsverk ,3 33,9 25,2 18, ,9 39,5 33,6 23, ,3 70,6 65,6 47, ,7 54,2 50,4 36, ,4 39,1 32,4 23,6 541,4 132,5 574,5 144,0 531,1 133,1 530,7 173,9 490,1 148,2 1,3 1,0 4,6 6,1 24,5 1,6 1,4 4,5 7,5 25,1 2,7 2,5 4,9 13,8 25,1 2,2 2,0 4,8 10,7 32,8 1,8 1,5 4,3 7,4 30, Toyota Oslo AS HOVEDTALL Toyota Oslo AS Nybilsalg Toyota Nybilsalg Lexus Bruktbilsalg Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årets resultat (a) Totalkapital pr Egenkapital pr Driftsmargin Resultatmargin Kapitalens omløpshastighet Totalrentabilitet Egenkapitalandel Årsverk ,0 10,6 7,4 5,4 771,4 10,1 7,9 5,6 822,7 8,5 6,1 4,4 795,9 13,2 12,2 8,7 810,3 14,7 13,9 10,5 175,6 43,9 177,9 44,5 170,5 42,6 179,5 63,2 151,1 60,6 1,3 0,9 4,5 6,0 25,0 1,3 1,0 4,4 5,9 25,0 1,0 0,7 4,7 4,9 25,0 1,7 1,5 4,8 8,1 35,2 1,8 1,7 4,6 8,4 40, Kaizen Kaizen betyr å strebe etter kontinuerlige forbedringer. Ingen prosess kan erklæres perfekt. Det vil alltid være rom for forbedringer"

10 Toyota Asker og Bærum AS Toyota Haugesund AS 18 HOVEDTALL Asker og Bærum AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 380,5 366,3 389,3 369,7 356,1 Driftsresultat 5,0 7,0 16,1 13,6 8,2 Resultat før skatter 4,0 6,1 15,6 13,2 6,4 Årets resultat 2,9 4,4 11,2 9,5 4,5 Totalkapital pr ,0 81,3 77,5 79,1 76,6 Egenkapital pr ,3 20,4 19,5 26,2 23,3 1 Driftsmargin 1,3 1,9 4,1 3,7 2,3 2 Resultatmargin 1,1 1,7 4,0 3,6 1,8 3 Kapitalens omløpshastighet 5,1 4,6 5,0 4,7 4,9 4 Totalrentabilitet 6,8 8,8 20,4 17,7 10,2 5 Egenkapitalandel 25,1 25,1 25,2 33,1 30,4 Årsverk HOVEDTALL Toyota Haugesund AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 168,4 163,1 163,6 164,3 155,4 Driftsresultat 3,0 4,0 6,4 4,4 3,8 Resultat før skatter 2,6 3,7 6,2 4,0 3,4 Årets resultat 1,9 2,6 4,5 2,9 2,4 Totalkapital pr ,6 35,7 27,8 29,9 41,6 Egenkapital pr ,9 9,0 6,9 9,5 8,6 1 Driftsmargin 1,8 2,5 3,9 2,7 2,4 2 Resultatmargin 1,5 2,3 3,8 2,4 2,2 3 Kapitalens omløpshastighet 5,0 5,1 5,7 4,6 4,3 4 Totalrentabilitet 8,9 13,5 22,2 11,5 10,0 5 Egenkapitalandel 25,0 25,2 24,8 31,8 20,7 Årsverk Toyota Romerike AS Toyota Østfold AS HOVEDTALL Toyota Romerike AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 535,0 477,1 473,9 464,2 254,7 Driftsresultat 16,0 16,1 20,8 10,7 10,7 Resultat før skatter 14,5 15,3 20,5 10,2 11,0 Årets resultat 10,4 11,0 14,8 7,3 8,0 Totalkapital pr ,0 118,2 97,8 94,6 55,0 Egenkapital pr ,2 29,5 24,7 32,0 17,0 1 Driftsmargin 3,0 3,4 4,4 2,3 4,2 2 Resultatmargin 2,7 3,2 4,3 2,2 4,3 3 Kapitalens omløpshastighet 4,8 4,4 4,9 6,2 4,7 4 Totalrentabilitet 14,6 15,9 21,8 14,8 20,8 5 Egenkapitalandel 25,0 25,0 25,3 33,8 30,9 Årsverk HOVEDTALL Toyota Østfold AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 252,0 256,2 263,2 242,2 227,8 Driftsresultat -2,2 2,3 3,1 5,3-2,4 Resultat før skatter -3,4 1,3 2,1 4,4-4,9 Årets resultat -2,5 0,9 1,5 2,9-4,9 Totalkapital pr ,2 68,4 60,4 59,0 76,0 Egenkapital pr ,2 15,4 14,5 13,0 10,1 1 Driftsmargin -0,9 0,9 1,2 2,2-1,1 2 Resultatmargin -1,3 0,5 0,8 1,8-2,2 3 Kapitalens omløpshastighet 3,7 4,0 4,4 3,6 3,1 4 Totalrentabilitet -3,1 3,6 5,2 7,9-3,2 5 Egenkapitalandel 23,0 22,5 24,0 22,0 13,3 Årsverk Toyota Drammen AS Toyota Follo AS HOVEDTALL Toyota Drammen AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 307,3 316,3 368,9 290,5 282,3 Driftsresultat 3,8-1,7 10,2 4,1 2,5 Resultat før skatter 2,9-2,4 9,5 3,7 1,3 Årets resultat 2,0-1,8 6,9 2,7 0,9 Totalkapital pr ,6 64,6 69,6 60,8 66,2 Egenkapital pr ,2 18,1 17,7 20,7 19,8 1 Driftsmargin 1,2-0,5 2,8 1,4 0,9 2 Resultatmargin 0,9-0,8 2,6 1,3 0,5 3 Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,7 5,7 4,6 4,2 4 Totalrentabilitet 6,1-2,5 19,5 6,6 2,4 5 Egenkapitalandel 25,1 28,0 25,4 34,0 29,9 Årsverk HOVEDTALL Toyota Follo AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 132,1 127,5 143,7 117,9 116,8 Driftsresultat -2,3 1,7 5,5 2,9 1,6 Resultat før skatter -2,8 1,5 5,4 2,8 1,3 Årets resultat -2,0 1,0 3,9 2,0 0,9 Totalkapital pr ,4 28,4 27,5 27,7 23,6 Egenkapital pr ,8 7,1 7,2 9,4 8,8 1 Driftsmargin -1,7 1,3 3,8 2,5 1,4 2 Resultatmargin -2,1 1,2 3,8 2,4 1,1 3 Kapitalens omløpshastighet 4,3 4,6 5,2 4,6 4,5 4 Totalrentabilitet -7,8 6,4 19,9 11,3 5,4 5 Egenkapitalandel 20,4 25,0 26,2 33,9 37,3 Gjennomsnittlig antall

11 Konsernets forhandlere TOYOTA OSLO AS Forhandler Toyota og Lexus, Oslo Trykket på Munken Lynx, svanemerket miljøpapir. - Trykk-Service, Drammen TOYOTA ASKER OG BÆRUM AS Forhandler, Asker/Bærum TOYOTA ROMERIKE AS Forhandler, Romerike TOYOTA DRAMMEN AS Forhandler, Drammen TOYOTA ØSTFOLD AS Forhandler, Sarpsborg/Halden/Moss TOYOTA FOLLO AS Forhandler, Follo BAUDA AS Postboks 54 Økern, 0508 Oslo Telefon Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Kabelgaten Økern

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer