Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012

2 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Norges største Toyota-forhandler Totalt ble det registrert nye biler (person- og varebiler) i det norske bilmarkedet i Til tross for at dette var en svak tilbakegang sammenlignet med 2011, er dette volumet i et historisk perspektiv å betrakte som høyt. Til tross for høyt salg av både nye biler og salg av produkter og tjenester fra andre forretningsområder, er det grunn til å tro at norske bilforhandlere på grunn av hard konkurranse fikk redusert sin lønnsomhet sammenlignet med I 2012 ble det solgt nye Toyota i det norske markedet. Sammenlignet med 2011 var dette en nedgang på 2. Tilbakegangen skyldes en svekket markedsposisjon i varebilmarkedet grunnet produksjonsstans av HiAce. På den annen side utviklet markedsposisjonen i personbilmarkedet seg positivt. Med en samlet markedsandel på 11,6 opprettholdt Toyota sin posisjon som Norges nest mest solgte bilmerke etter Volkswagen. Vi mener å ha utviklet oss positivt i forhold til vårt mål om å bli mer salgsorientert på dette forretningsområdet. Konsernets årsresultat ble kr.88,9 millioner, hvilket var 8 bedre enn resultatet i Det samlede resultat fra våre forhandlerselskaper ble kr 25,2 millioner, hvilket var svakere enn i Dette ble oppveid av et bedre resultat fra eiendomsvirksomheten. Det gode resultatet fra eiendomsvirksomheten skyldes salg av en av våre eiendommer. Med en forventing om et fortsatt godt bilmarked, et fornyet og bredere modellutvalg og en organisasjon som er i positiv utvikling, forventer vi at 2013 skal bli et år hvor våre forhandlere styrker sin markedsposisjon og det samlede økonomiske resultat fra forhandlervirksomheten blir markert bedre enn i Fakta! 2012 l nye Toyota levert l 26,6av Toyotas salg i Norge l 227 nye Lexus levert l brukte biler levert l Kr ,3 millioner i driftsinntekter l Kr. 88,9 millioner i resultat I dag l 7 Toyota-forhandlere l 1 Lexus-forhandler l 18 geografiske avdelinger l 680 medarbeidere Bauda-forhandlerne solgte nye Toyota og 227 nye Lexus i 2012, hvilket var en økning på 3 sammenlignet med Dette salgsvolumet bekrefter at vi klarte å kompensere tapt varebilsalg med et høyere personbilsalg oppnådd gjennom et høyt aktivitetsnivå. Til tross for at salget av brukte biler endte på rekordhøye 6 459, ga dette forretningsområdet oss mange utfordringer i Det høye salget var en konsekvens av at lagersituasjonen krevde at ressurskrevende og salgsutløsende tiltak ble iverksatt for å redusere beholdningen. Det økonomiske resultat fra dette forretningsområdet ga et vesentlig underskudd. Etterspørselen etter deler og verkstedtjenester var stabil og omsetningen endte på tilnærmet budsjettert nivå. Henrik Baumann Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST Toyota-organisasjonen i Norge vil i årene gjennom programmet Kunden først fornye sitt fokus på Toyota-kulturen. Gjennom Kunden først vil vi søke å få fokus på hvem vi i Toyota er og hva vi skal stå for samt søke å fornye alle medarbeidernes tilhørighet og stolthet til vår merkevare. Målet er å vinne Autoindex for salg og service 2014 med god margin til konkurrentene. Programmet inneholder samlinger for hele Toyotaorganisasjonen med stort fokus på økt profesjonalitet i alle ledd. Like viktig som den felles treningen er at hver enkelt forhandler vil ha lokale aktiviteter for å styrke kulturen for å få enda mer fornøyde kunder. H o v e d t a l l f r a r e g n s k a p e t Driftsinntekter 2.641, , , , ,6 Driftsresultat 104,3 102,4 67,3 59,5 50,9 Resultat før skatter 96,6 94,0 59,1 56,1 50,9 Årets resultat 88,9 82,1 39,7 38,9 31,0 Totalkapital pr ,6 877,7 839,9 814,4 725,0 Egenkapital pr ,7 322,8 379,2 359,7 340,3 N ø k k e l t a l l Rentabilitet og soliditet 1 Driftsmargin 3,9 4,0 2,5 2,5 2,3 2 Resultatmargin 3,7 3,6 2,2 2,3 1,9 3 Kapitalens omløpshastighet 3,2 3,0 3,2 3,1 3,0 4 Totalrentabilitet 12,9 12,2 8,6 8,6 6,4 5 Egenkapitalrentabilitet 24,4 23,4 10,7 11,1 9,5 6 Egenkapitalandel 51,6 36,8 45,1 44,2 46,9 Likviditet 7 Likvididitetsgrad 1 2,17 1,42 1,89 1,34 1,60 Antall årsverk Lønnskostnader 387,4 373,2 364,4 338,2 310,2 Lønnskostnader pr. årsverk TNOK

3 Årsberetning 2012 Bauda-konsernet 4 5 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN BEDRIVES Bauda-konsernet er engasjert i forhandlervirksomhet av Toyota og Lexus samt i eiendomsvirksomhet. Konsernet omfatter nå morselskapet Bauda AS, syv eiendomsselskaper og seks Toyota-forhandlere hvorav en også er Lexus-forhandler. Forhandlerne er lokalisert i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Forhandleren Toyota Haugesund AS, som er inkludert i tallene for 2012, ble i januar 2013 solgt til Jæger Automobil AS. Vår eiendomsvirksomhet har som hovedformål å sørge for tidsmessige anlegg til bilvirksomheten. Virksomheten drives gjennom morselskapet og syv datterselskaper. Ved årsskiftet disponerte vi i alt 18 forhandleranlegg hvorav vi selv eier 6. Morselskapet har sine kontorer i forhandleranlegget på Økern som Toyota Oslo AS disponerer. I tillegg leier morselskapet et mindre areal i Toyotas importanlegg på Nøsted i Drammen MARKED OG SALG I 2012 ble det solgt nye biler, inkludert lette varebiler, i det norske markedet. Til tross for at dette innebar en tilbakegang på 2 sammenlignet med 2011, anses et nybilvolum på dette nivå i et historisk perspektiv som godt. Volumet i bruktbilmarkedet opprettholdt sitt høye nivå, men det er rimelig å anta at stor konkurranse presset lønnsomheten fra dette forretningsområdet. Det er videre grunn til å tro at etterspørselen etter ettermarkedstjenester utviklet seg stabilt. I sum innebærer dette at det er rimelig å forvente at bransjen oppnår tilfredsstillende resultater i 2012, dog noe svakere enn i 2011 på grunn av økt pris- og marginpress på salg av brukte biler. Totalt ble det registrert nye Toyota i Norge i Det er en nedgang på 2 sammenlignet med Nedgangen skyldes redusert salg av varebiler grunnet produksjonsstansen av HiAce. Markedsposisjonen i personbilmarkedet utviklet seg positivt. Markedsandelen økte med 1,3 -poeng til 12,3. Med en samlet markedsandel på 11,6, opprettholdt Toyota sin posisjon som Norges nest største bilmerke etter VW. Fra våre 7 forhandlere ble det levert nye Toyota og 227 nye Lexus. Dette totalvolumet innebar en økning på 3 sammenlignet med 2011, og bekrefter at vi klarte å kompensere tapte salgsmuligheter i varebilmarkedet med å øke salget av personbiler i våre distrikter. Salget av brukte biler fra våre forhandlere endte på rekordhøye enheter, hvilket var 19 høyere enn i Det høye salget var primært en følge at det gjennom året var nødvendige å gjennomføre kostnadskrevende lagerregulerende tiltak. Det økonomiske resultat fra dette forretningsområdet ga et vesentlig underskudd. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester på ettermarkedet var stabil og god gjennom året, og omsetningen endte på tilnærmet budsjettert nivå. Hovedsakelig drevet av de utfordringer vi hadde knyttet til salg av brukte biler ble samlet økonomisk resultat fra våre forhandlerselskaper ikke bedre enn 25,2. Hensyntatt den utviklingen som var på øvrige forretningsområder i 2012 er resultatet likevel å betrakte som akseptabelt. RESULTAT, KONTANTSTRØM, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Våre samlede driftsinntekter ble i 2012 TNOK mot TNOK i Økningen skriver seg fra et høyere bilvolum. Vår bruttomargin ble 27,4 mot 28,2 i Reduksjonen skyldes lavere marginer på brukte biler og en mindre gevinst fra salg aksjer enn i Lønnskostnadene økte med 3,8 hvilket er omtrent på landssnitt. Avskrivningene ble noe redusert i 2012 etter salget av eiendomsselskaper i 2011 og Konsernets driftsresultat ble TNOK mot TNOK i Forhandlerne hadde et svakere resultat enn i 2011 men det ble oppveid av et forbedret resultat fra eiendomsvirksomheten. Lavere lånerenter og bedret avkastning fra vår finansplassering reduserte våre netto finanskostnader i Resultat før skatt ble TNOK mot TNOK i Netto kontantstrøm fra driften var TNOK mot TNOK5 035 i 2011, mens netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var TNOK mot TNOK i Inkludert utbyttebetaling TNOK ble netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter TNOK mot TNOK i Inklusive vår investering i pengemarkedsfond og våre ubenyttede trekkrettigheter hadde konsernet ved siste årsskifte TNOK i disponible likvider mot TNOK pr TNOK av nedgangen skyldes avtale med vår bankforbindelse om reduksjon av kredittrammer som var unødvendig høye. Ved årsskiftet var konsernets kortsiktige gjeld 56,6 av den totale gjeld mot 66,0 forrige år. Totalkapitalen ved utgangen av året er TNOK mot TNOK året i forveien, mens egenkapitalen er TNOK mot TNOK Egenkapitalandelen utgjør 51,5 mot 36,8 ved forrige årsskifte. Styret mener at konsernet har en sunn finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko Vi har verken inntekter eller utgifter i valuta. Selv om bilene og delene vi selger er importvarer er Toyota en global produsent som ikke er helt avhengig av utviklingen i en enkelt valuta. Vår langsiktige opplåning er på et normalt nivå og størstedelen av den er sikret med avtale om faste renter. Vi anser markedsrisikoen for å være liten. Kredittrisiko Det vesentligste av vårt salg er mot kontant betaling og vi har historisk sett hatt lite tap på fordringer. Kredittrisikoen anses å være liten. Likviditetsrisiko Konsernet har god likviditet og hadde ved årsskiftet kun et mindre trekk på sine kredittrammer. Den langsiktige opplåningen kan økes. Vi anser at likviditetsrisikoen er liten. VIRKSOMHETENE Forhandlernes resultat for 2012 ble litt svakere enn i det foregående året. Hovedårsaken til det var svakere marginer på brukte biler. Vi opprettholdt marginene på nye biler, men den tøffe konkurransesituasjonen medførte høye markedskostnader og noe redusert inntjening. I 2012 solgte vi eiendomsselskapet Vitaminveien 4 AS med god fortjeneste. Vårt datterselskap Toyota Oslo AS har inngått leieavtale med kjøperen om leie av eiendommen fram til Eierskapet til tre av våre bilanlegg ble i 2012 overført fra Bauda AS til våre nyetablerte datterselskaper Ing Rybergsgate 108 AS, Olav Ingstadsvei 7 AS og Østmarkveien 25 AS. Det ordinære resultat fra vår eiendomsvirksomhet ble litt svakere, mens resultatet inkludert gevinsten ved salget av Vitaminveien 4 AS ble litt bedre enn i 2011.

4 6 7 PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Antall ansatte pr var 680 mot 682 pr Gjennomsnittsalderen for konsernets medarbeidere økte fortsatt noe i 2012 sammenlignet med året før - fra 38,0 år til 38,3 år. 32 medarbeidere (4,7 ) er over 60 år. Dette er en nedgang på 3 medarbeidere i løpet av året. Den gjennomsnittlige ansienniteten økte i forhold til året før, og var ved årets utløp 9,1 år. Det samlede sykefraværet for alle forhandlerselskapene i 2012 utgjorde 5,7, hvilket er en betydelig reduksjon fra 2011 da det utgjorde 6,2. Konsernets eget opplæringskontor er fortsatt en del av vår målbevisste satsning for å være selvforsynte med dyktige, faglærte medarbeidere. Antall lærlinger ved årets utløp var 53, hvilket er en reduksjon fra 59 ved forrige årsskifte. Av de 23 lærlingene som gikk opp til fagprøven sommeren 2012, fikk hele 6 vurderingen Bestått meget godt. Vår årvisse arbeidsmiljøundersøkelse FIDUS ble i 2012 gjennomført i revidert versjon for første gang med en deltakerprosent på 78,1, hvilket var en merkbar økning fra forrige gjennomføring hvor deltakerprosenten var 68,0. Konsernets selskaper har i 2012 sluttet helhjertet opp om det importørinitierte Kunden først -prosjektet. Gjennom interne kurs og målrettede, lokale aktiviteter har det blitt satt et sterkt fokus på hele Toyota-organisasjonens kundebehandling. I 2012 har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i alvorlige personskader eller store materielle skader. Styret takker alle medarbeidere for helhjertet engasjement og meget god innsats. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og konsernets policy understøtter selvsagt lovenes pålegg om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Kvinneandelen blant konsernets medarbeidere gikk noe ned i løpet av 2012 fra 14,6 til 14,3. Selv om vi mener at kvinneandelen er relativt høy siden vår bransje tradisjonelt er mannsdominert, ønsker vi oss fortsatt flere kvinner som medarbeidere. I datterselskapene er det for tiden 1 kvinnelig styrerepresentant og 2 kvinner i ledende stillinger, mens vi har 6 kvinner blant lærlingene. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det er i alt 15 menn og 17 kvinner som arbeider deltid. Ved forrige årsskifte var tilsvarende tall 13 menn og 21 kvinner. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. YTRE MILJØ Styrets vurdering er at ingen forhold ved virksomheten påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. Alle konsernets forhandlerselskaper er enten allerede ISO14001-sertifisert eller vil bli det i nær fremtid. FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITER Konsernet har for tiden ingen igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter. UTSIKTENE FOR 2013 Norsk økonomi er fortsatt sunn. En forventing om fortsatt lave renter og økte reallønner gir grunnlag til å tro på stabil og god etterspørsel i bilmarkedet. Gjennom et mer slagkraftig modellprogram og en videreutvikling av organisasjonen forventer Toyota å øke sitt salg av nye biler og styrke sin markedsposisjon i Norge. Ved å utnytte de mulighetene som følger av bedre rammebetingelser, forventer vi at våre forhandlere skal øke sitt nybilsalg med 4-5 sammenlignet med 2012 og levere nye Toyota og 235 nye Lexus i Vi forventer videre at salgsvolumet av brukte biler fra våre virksomheter vil bli noe redusert sammenlignet med 2012, men at utfordringen knyttet til å drive dette forretningsområdet med tilfredsstillende lønnsomhet vil vedvare. På ettermarkedet forventer vi å opprettholde fjorårets omsetningsnivå i 2013, og vurderer mulighetene som gode Per Baumann Styrets leder Arne Baumann Styremedlem Oslo, 9. april 2013 I styret for Bauda AS Keiji Sudo Nestleder for gjennom planlagte tiltak å bedre lønnsomheten fra forretningsområdet moderat sammenlignet med Forutsatt at makrobildet i økonomien blir som forventet og at Toyota når sine salgsmål i Norge, forventer vi at det samlede økonomiske resultat fra våre forhandlere blir markert bedre enn i Det ordinære resultatet fra vår eiendomsvirksomhet forventes å bli på samme nivå som i FORUTSETNINGEN OM FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3.3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. OVERSKUDDSDISPONERING Morselskapet Bauda AS hadde i 2012 et overskudd stort kr Styret foreslår overskuddet anvendt slik: Utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Pr utgjorde morselskapets frie egenkapital kr Akito Takami Styremedlem Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem

5 Resultatregnskap M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Beløp i kr Note Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer , 13 Andre fordringer 3, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer ,5 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2, Sum omløpsmidler Beløp i kr 8 M O R S E L S K A P K O N S E R N Note Note Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad ,6 Lønnskostnad 4, ,8 Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Avgitt konsernbidrag Overført aksjer i datterselskap Utbytte Overføringer annen egenkapital SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Aksjekapital 16, Overskuddsfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,12 Gjeld til kredittinstitusjoner 11, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Balanse Beløp i kr M O R S E L S K A P K O N S E R N Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Oslo, 9. april 2013 Varige driftsmidler ,12 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann Administrerende direktør/styremedlem Akito Takami Styremedlem Keiji Sudo Nestleder Arne Baumann Styremedlem Sum anleggsmidler

6 10 Noter til regnskapet 2012 (Beløp i kr.) Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle selskaper der morselskapet har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler eller gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Eventuell goodwill avskrives over forventet levetid. Eventuell negativ goodwill inntektsføres over forventet reverseringsperiode. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Skatter Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 3 - Poster som er sammenslått (Beløp vises i tusen kr) MORSELSKAP KONSERN Fordringer konsernselskaper Forskuddsbetalte kostnader Diverse kortsiktige fordringer Påløpte inntekter Fordringer ansatte Sum andre fordringer Konsern Av andre langsiktige fordringer gjelder TNOK innskudd i Bauda-konsernets pensjonskasse. Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor M O R S E L S K A P K O N S E R N Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret Morselskap Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelse Adm. direktør Styrets leder Det er inngått en pensjonsavtale med adm. direktør ved fratreden etter fylte 62 år. Pensjonen løper fra fratredelsestidspunktet og frem til fylte 67 år. Det er inngått en pensjonsavtale med styrets leder som løper til år Det er utbetalt TNOK 110 i styrehonorar. MORSELSKAP KONSERN 2012 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Revisjon Andre tjenester 803 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 5 - Kassekreditt/Konsernkonto Konsern Innenfor konsernkontosystemet hefter alle konsernselskapene solidarisk ovenfor banken for den totale kredittrammen på TNOK I tillegg er varelager i datterselskapene stillet som sikkerhet. Konsernet hadde pr et samlet trekk på TNOK Note 6 - Pensjoner Morselskap og konsern Morselskapet og andre selskaper i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernet har egen pensjonskasse for alle konsernets selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tabellen nedenfor gjelder de forsikrede rettigheter. MORSELSKAP KONSERN Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Estimatavvik/planendring Netto pensjonskostnad Pensjonsordningens finansielle status Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler forsikrede rettigheter Note 2 - Bankinnskudd MORSELSKAP KONSERN Bundne skattetrekksmidler utgjør Morselskap og konsern Pensjonsforpliktelser vedr. ikke forsikrede rettigheter utgjør TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet pr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,2 4,2 Forventet lønnsregulering 3,8 3,8 Forventet pensjonsøkning 0,9 0,9 Forventet G-regulering 3,8 3,8 Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,0 5,6 Øvrige aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder bl.a. demografiske faktorer.

7 Note 7 - Varige driftsmidler Morselskap Konsern Tomter, Driftsløsøre, Sum Tomter Driftsløsøre, Sum bygninger, og inventar, verktøy, bygninger, og inventar, verktøy, annen fast eiendom kontormaskiner ol. annen fast eiendom kontormaskiner ol. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Avgang driftsmidler ved fisjon Anskaffelseskost Note 14 - Nærstående parter Konsernet har foretatt forskjellige transaksjoner med nærstående selskaper. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesenligste transaksjoner som er foretatt er følgende: Nærstående selskaper Kjøp av varer Leie av eiendom Baumann Invest AS Toyota Norge AS Baumann Invest AS eies av aksjonærer i Bauda AS. Toyota Norge AS eies av Toyota Motor Europe(aksjonær i Bauda AS). Note 15 - Skatt 12 Akk. avskrivninger Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-10 år år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Selskapet leier 10 bygninger. Disse er ikke balanseført, da leieavtalene i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør TNOK MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt Betalbar skatt på konsernbidrag Endring utsatt skatt Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen For mye avsatt skatt tidligere år Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Note 8 - Immaterielle eiendeler Konsern Goodwill Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år Avskrivningsplan Lineær Note 9 - Gjenkjøpsforpliktelser Konsern I forhandlerselskapene er det inngått avtaler om gjenkjøp av solgte biler. Gjenkjøpsforpliktelsene utgjør til sammen TNOK Note 10 - Datterselskaper Selskapets navn Eierandel i Kostpris Bokført verdi Toyota Oslo AS Toyota Asker og Bærum AS Toyota Romerike AS Toyota Drammen AS Toyota Haugesund AS Toyota Østfold AS Toyota Follo AS Breivollveien Eiendom AS Vognveien 1 Eiendom AS Gystadparken Eiendom AS Tomt Gystadmyra AS Olav Ingstadsvei 7 AS Ing. Rybergsgate 108 AS Østmarkveien 25 AS Sum I løpet av 2012 er Vitaminveien 4 AS solgt. Olav Ingstadsvei 7 AS, Ing. Rybergsgate 108 AS og Østmarkveien 25 er nystiftede datterselskaper. Det er gjennomført en fisjon hvor 3 eiendommer er overført fra morselskapet til de nystiftede datterselskapene Beregning av årets skattegrunnlag Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden Tilbakeføring av inntektsført utbytte Resultatført konsernbidrag Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer o.a verdipapir Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (28) av årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger false Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) Note 16 - Egenkapital Innskutt annen Annen MORSELSKAP Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Innskutt annen Annen KONSERN Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 11 - Langsiktig gjeld MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Note 12 - Pant og garantier MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant o.l Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Morselskap I tillegg er eiendommer og varelager i datterselskapene pantsatt for morselskapets gjeld. Note 13 - Mellomværende med selskap i samme konsern MORSELSKAP Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Note 17 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer kr 630 B-aksjer kr Sum B-aksjene har ikke stemmerett. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Ved kapitalforhøyelse har aksjonærene bare fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de eier aksjer fra før. Eierstruktur Oversikt over aksjonærene i selskapet pr Navn A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Toyota Motor Europe ,0 40,0 Per Baumann ,7 52,0 Johan Baumann ,6 8,0 Punte Holding AS ,4 --- SBS Invest AS ,4 --- HBH AS ,4 --- Anders Baumann ,7 --- Sjøstjernen Holding AS ,0 --- Second Wind AS ,0 --- Totalt antall aksjer ,0 100,0 Aksjer eiet av medlemmer i styret, bedriftsforsamling og av adm. direktør: Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Navn Verv A-aksjer B-aksjer Sum aksjer Per Baumann Styrets leder Henrik Baumann gjennom selskapet HBH AS Adm. direktør Arne Baumann gjennom selskapet Sjøstjernen Holding AS Styremedlem

8 Kontantstrømoppstilling Bauda AS 14 BAUDA AS KONSERNET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endringer i kassakreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Investering i datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per I posten kontanter og bankinnskudd inngår kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bauda AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Bauda AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2012 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, 12. april ERNST & YOUNG AS Atle Terum statsautorisert revisor Som morselskap skal Bauda AS sørge for at datterselskapene tilføres tilstrekkelige ressurser, samt legge tilrette for at disse kan konsentrere seg om sin virksomhet. I tillegg til inntektene fra investeringene i datterselskapene henter Bauda AS sine inntekter fra utleie av fast eiendom. Vår forhandlervirksomhet omfattet i 2012 syv Toyotaforhandlere hvorav en, Toyota Oslo AS, også er Lexusforhandler. Fra 2013 omfatter virksomheten 6 forhandlere da Toyota Haugesund AS ble solgt i januar Forhandlernes resultat for 2012 ble litt svakere enn i det foregående året. Hovedårsaken til det var svakere marginer på brukte biler. Vi opprettholdt marginene på nye biler, men den tøffe konkurransesituasjonen medførte høye markedskostnader og noe redusert inntjening. Inkludert gevinst ved salg av eiendomsselskapet Vitaminveien 4 AS fikk vår eiendomsvirksomhet et meget godt resultat også i Konsernets opplæringskontor har nå 53 lærlinger fordelt på mekaniker-, skade-, lakk- og reservedelsfagene. Av de 23 lærlingene som gikk opp til fagprøven i 2011 fikk hele 6 vurderingen Bestått meget godt. Hovedtall for Bauda AS Driftsinntekter 68,8 89,6 88,0 75,0 73,2 Driftsresultat -14,4-2,1 1,4 0,7 3,2 Resultat før skatter 110,4 91,3 105,6 35,7 31,8 Herav fra datterselskap 44,5 21,0 103,6 31,0 25,4 Årets resultat 106,7 86,1 90,9 27,9 23,1 Totalkapital pr ,5 581,,1 528,1 404,6 399,9 Egenkapital pr ,5 270,9 323,4 252,7 244,0 1 Driftsmargin -20,9-2,3 1,6 0,9 4,4 2 Egenkapitalandel 66,7 46,6 61,2 62,5 61,0 Antall pr Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital 15 Hovedtall for Breivollveien Eiendom AS, Gystadparken Eiendom AS (1), Tomt Gystadmyra AS (1) og Vognveien 1 Eiendom AS (1), Ing. Rybergsgate 108 AS (2), Olav Ingstadsvei 7 AS (2) og Østmarkveien 25 AS (2) (1) Fra (2). Fra Driftsinntekter 23,4 9,5 3,1 4,6 5,1 Driftsresultat 15,1 6,0-2,9 2,4 2,7 Resultat før skatter 13,4 3,8-3,9 1,7 1,5 Årets resultat 9,0 2,7-2,8 1,2 1,1 Totalkapital pr ,5 63,0 43,5 25,5 27,2 Egenkapital pr ,2 5,3 2,9 2,4 2,0 N ø k k e l t a l l 1 Driftsmargin 64,5 63,2-93,5 52,2 52,9 2 Egenkapitalandel 8,6 8,4 6,7 9,4 7,4 1 Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter 2 Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital

9 Forhandlervirksomheten i 2012 Konsernets forhandlere HOVEDTALL 16 Nye Toyota Nye Lexus Bruktbilsalg Inntekter/resultat Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årets resultat Totalkapital pr Egenkapital pr Driftsmargin Resultatmargin Kapitalens omløpshastighet Totalrentabilitet Egenkapitalandel Årsverk ,3 33,9 25,2 18, ,9 39,5 33,6 23, ,3 70,6 65,6 47, ,7 54,2 50,4 36, ,4 39,1 32,4 23,6 541,4 132,5 574,5 144,0 531,1 133,1 530,7 173,9 490,1 148,2 1,3 1,0 4,6 6,1 24,5 1,6 1,4 4,5 7,5 25,1 2,7 2,5 4,9 13,8 25,1 2,2 2,0 4,8 10,7 32,8 1,8 1,5 4,3 7,4 30, Toyota Oslo AS HOVEDTALL Toyota Oslo AS Nybilsalg Toyota Nybilsalg Lexus Bruktbilsalg Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Årets resultat (a) Totalkapital pr Egenkapital pr Driftsmargin Resultatmargin Kapitalens omløpshastighet Totalrentabilitet Egenkapitalandel Årsverk ,0 10,6 7,4 5,4 771,4 10,1 7,9 5,6 822,7 8,5 6,1 4,4 795,9 13,2 12,2 8,7 810,3 14,7 13,9 10,5 175,6 43,9 177,9 44,5 170,5 42,6 179,5 63,2 151,1 60,6 1,3 0,9 4,5 6,0 25,0 1,3 1,0 4,4 5,9 25,0 1,0 0,7 4,7 4,9 25,0 1,7 1,5 4,8 8,1 35,2 1,8 1,7 4,6 8,4 40, Kaizen Kaizen betyr å strebe etter kontinuerlige forbedringer. Ingen prosess kan erklæres perfekt. Det vil alltid være rom for forbedringer"

10 Toyota Asker og Bærum AS Toyota Haugesund AS 18 HOVEDTALL Asker og Bærum AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 380,5 366,3 389,3 369,7 356,1 Driftsresultat 5,0 7,0 16,1 13,6 8,2 Resultat før skatter 4,0 6,1 15,6 13,2 6,4 Årets resultat 2,9 4,4 11,2 9,5 4,5 Totalkapital pr ,0 81,3 77,5 79,1 76,6 Egenkapital pr ,3 20,4 19,5 26,2 23,3 1 Driftsmargin 1,3 1,9 4,1 3,7 2,3 2 Resultatmargin 1,1 1,7 4,0 3,6 1,8 3 Kapitalens omløpshastighet 5,1 4,6 5,0 4,7 4,9 4 Totalrentabilitet 6,8 8,8 20,4 17,7 10,2 5 Egenkapitalandel 25,1 25,1 25,2 33,1 30,4 Årsverk HOVEDTALL Toyota Haugesund AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 168,4 163,1 163,6 164,3 155,4 Driftsresultat 3,0 4,0 6,4 4,4 3,8 Resultat før skatter 2,6 3,7 6,2 4,0 3,4 Årets resultat 1,9 2,6 4,5 2,9 2,4 Totalkapital pr ,6 35,7 27,8 29,9 41,6 Egenkapital pr ,9 9,0 6,9 9,5 8,6 1 Driftsmargin 1,8 2,5 3,9 2,7 2,4 2 Resultatmargin 1,5 2,3 3,8 2,4 2,2 3 Kapitalens omløpshastighet 5,0 5,1 5,7 4,6 4,3 4 Totalrentabilitet 8,9 13,5 22,2 11,5 10,0 5 Egenkapitalandel 25,0 25,2 24,8 31,8 20,7 Årsverk Toyota Romerike AS Toyota Østfold AS HOVEDTALL Toyota Romerike AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 535,0 477,1 473,9 464,2 254,7 Driftsresultat 16,0 16,1 20,8 10,7 10,7 Resultat før skatter 14,5 15,3 20,5 10,2 11,0 Årets resultat 10,4 11,0 14,8 7,3 8,0 Totalkapital pr ,0 118,2 97,8 94,6 55,0 Egenkapital pr ,2 29,5 24,7 32,0 17,0 1 Driftsmargin 3,0 3,4 4,4 2,3 4,2 2 Resultatmargin 2,7 3,2 4,3 2,2 4,3 3 Kapitalens omløpshastighet 4,8 4,4 4,9 6,2 4,7 4 Totalrentabilitet 14,6 15,9 21,8 14,8 20,8 5 Egenkapitalandel 25,0 25,0 25,3 33,8 30,9 Årsverk HOVEDTALL Toyota Østfold AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 252,0 256,2 263,2 242,2 227,8 Driftsresultat -2,2 2,3 3,1 5,3-2,4 Resultat før skatter -3,4 1,3 2,1 4,4-4,9 Årets resultat -2,5 0,9 1,5 2,9-4,9 Totalkapital pr ,2 68,4 60,4 59,0 76,0 Egenkapital pr ,2 15,4 14,5 13,0 10,1 1 Driftsmargin -0,9 0,9 1,2 2,2-1,1 2 Resultatmargin -1,3 0,5 0,8 1,8-2,2 3 Kapitalens omløpshastighet 3,7 4,0 4,4 3,6 3,1 4 Totalrentabilitet -3,1 3,6 5,2 7,9-3,2 5 Egenkapitalandel 23,0 22,5 24,0 22,0 13,3 Årsverk Toyota Drammen AS Toyota Follo AS HOVEDTALL Toyota Drammen AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 307,3 316,3 368,9 290,5 282,3 Driftsresultat 3,8-1,7 10,2 4,1 2,5 Resultat før skatter 2,9-2,4 9,5 3,7 1,3 Årets resultat 2,0-1,8 6,9 2,7 0,9 Totalkapital pr ,6 64,6 69,6 60,8 66,2 Egenkapital pr ,2 18,1 17,7 20,7 19,8 1 Driftsmargin 1,2-0,5 2,8 1,4 0,9 2 Resultatmargin 0,9-0,8 2,6 1,3 0,5 3 Kapitalens omløpshastighet 4,9 4,7 5,7 4,6 4,2 4 Totalrentabilitet 6,1-2,5 19,5 6,6 2,4 5 Egenkapitalandel 25,1 28,0 25,4 34,0 29,9 Årsverk HOVEDTALL Toyota Follo AS Nybilsalg Bruktbilsalg Driftsinntekter 132,1 127,5 143,7 117,9 116,8 Driftsresultat -2,3 1,7 5,5 2,9 1,6 Resultat før skatter -2,8 1,5 5,4 2,8 1,3 Årets resultat -2,0 1,0 3,9 2,0 0,9 Totalkapital pr ,4 28,4 27,5 27,7 23,6 Egenkapital pr ,8 7,1 7,2 9,4 8,8 1 Driftsmargin -1,7 1,3 3,8 2,5 1,4 2 Resultatmargin -2,1 1,2 3,8 2,4 1,1 3 Kapitalens omløpshastighet 4,3 4,6 5,2 4,6 4,5 4 Totalrentabilitet -7,8 6,4 19,9 11,3 5,4 5 Egenkapitalandel 20,4 25,0 26,2 33,9 37,3 Gjennomsnittlig antall

11 Konsernets forhandlere TOYOTA OSLO AS Forhandler Toyota og Lexus, Oslo Trykket på Munken Lynx, svanemerket miljøpapir. - Trykk-Service, Drammen TOYOTA ASKER OG BÆRUM AS Forhandler, Asker/Bærum TOYOTA ROMERIKE AS Forhandler, Romerike TOYOTA DRAMMEN AS Forhandler, Drammen TOYOTA ØSTFOLD AS Forhandler, Sarpsborg/Halden/Moss TOYOTA FOLLO AS Forhandler, Follo BAUDA AS Postboks 54 Økern, 0508 Oslo Telefon Org.nr. NO MVA Besøksadresse: Kabelgaten Økern

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2014 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2013 Innhold 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetning 2 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten Fakta!

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer