,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber."

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring og selvbilde. Utsagn fra arbeidere i Lønn som Fortjent: Godt å vite at noen har troa på oss. Det føles veldig godt og: Dere er så utrolig viktig for meg, vet ikke hva jeg skulle gjort uten LsF. Dere er liksom blitt familien min. Arbeider i glede til en av de ansatte etter å ha blitt trukket ut til jobb: Jeg elsker deg! Det er mange lyse øyeblikk i Lønn som Fortjent selv om den enkeltes liv kan være utfordrende! Lønn som Fortjent (LsF) er lokalisert i Tøyenkirken. Vi tar i mot arbeiderne i kroa om morgenen, der skriver alle seg på liste for jobb, får kaffe og mat før trekking av jobber og fordeling av jobber. Etter trekking går alle ned, henter vester og utstyr før de drar ut til de faste områdene. Englemakerne går til sine plasser nede i kjelleren. Produksjonslokaler er samlokalisert med kontor plass til engleansvarlig, to arbeidsledere og en frivillig. Teamleder og administrativ ansatt har eget kontor i Tøyenkirka. LsF har jobbet videre med å utvikle struktur, metode og faglig innhold. Vi jobber som et team og alle ansatte har faste oppgaver. Lsf har få, men klare regler for arbeiderne og vi har tett oppfølging av arbeidere ute på jobb og ved brudd. Dette medfører at arbeiderne har en forutsigbar hverdag med klare og tydelige regler. Dette tror vi er grunnen til at vi har fravær av trusler og lite konflikter. Nytt av året er at Lsf har inngått en tre års avtale med MøllerGruppen som skal kjøpe 8000 engler, i tillegg til engler de kjøper årlig til sine ansatte som julegave ca 950. Våre 8000 glassengler skal brukes som gave ved bilsalg hos MøllerGruppens bilforhandlere i Oslo området. Dette har medført at vi har utvidet antall arbeidere ved engleverkstedet i 2013 med 4 personer pr dag. Avtalen ble inngått i september og de siste månedene i året rekrutterte og lærte en opp nye englemakere. Med denne gruppen er det alltid noe frafall, så noen av de som fikk opplæring falt fra. Ved utgangen av 2013 hadde vi til sammen 10 englemakere. Det vil si at vi samlet på LsF (gaterydding og engleverkstedet) har i 2013 økt antall faste jobber med 12 pr dag altså 36 flere jobber pr uke. Ved utgangen av 2013 har vi 136 faste jobber pr uke. I tillegg har vi gjennom året påtatt opp noen mer sporadiske oppdrag som gjør at vi noen dager kan tilby ytterlige flere jobber. I løpet av året har dette vært ca 30 jobber slike jobber. Lønn som fortjent har de siste år invitert Oslo kommunes bystyre representanter på besøk, dette gjorde vi også i 2013 og både Arbeiderpartiets og SV bystyre gruppe har vært på besøk. Vi tenker at Oslo kommune ser viktigheten av jobben vi gjør for i 2013 økte de beløpet vi har fått de siste år med kr ,- deretter fikk vi ytterlige kr ,- som ekstratilskudd sommer Tilskuddet samlet for 2013 var på kr 2

3 ,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. 2. Finansiering av driften og økonomisk resultat Lønn Som Fortjent har en finansierings struktur som består av salg av tjenester (Oslo T-bane drift, Oslo kommune ved Rusken og HLF som største kunder) salg av engleprodukter og offentlige midler (Oslo kommune), samt andre små og store gaver. Inntekter fra gaterydding og englesalg var i 2013 på kr ,-. Tilskudd fra Oslo kommune utgjorde kr ,- Helsedirektoratet med tilskudd på kr ,-. Vi mottok gave fra Fridtjof Nansen losje på kr ,-. Overføring av Bymisjonens egne midler var på kr ,-. Andre inntekter var på kr ,-. Til sammen utgjør dette kr ,-. Utgiftene var tilsvarende kr ,-. Opprinnelig hadde Bymisjon budsjettert med kr ,- i overføring til Lønn som fortjent for å komme i balanse. At det var tilstrekkelig med kr ,- for å få regnskapet i balanse, viser at Lønn som fortjent i 2013 har vært gode på å finne alternative inntektskilder. 3. Våre arbeidere Arbeiderne på Lsf er mennesker som ønsker lønnet arbeid som et alternativ til rus, kriminalitet og prostitusjon. De fleste har rusrelaterte problemer og sliter fysisk og psykisk. Englemakerne har selv vært med å lage en regel om å inkludere kvinner uten rusrelaterte problemer også. Det er en aktiv kjerne av registrerte på omtrent 130 personer men i løpet av et år er ca 150 ulike personer innom å jobber. Aldersmessig varierer de fra 18til 70 år. Mange er uten fast bolig, for noen betyr det at de bor på gata, for andre at de ikke eier/leier egen bolig. I 2013 hadde vi 65 inntakssamtaler, av disse kom 54 tilbake og har jobbet. Dette er svært gode tall, og sier noe om at de ansatte er gode på inntakssamtalen for å rekruttere nye arbeidere. Vi har en overvekt av menn, kun 23% av våre 586 registrerte arbeidstakere er kvinner. Av 54 nye arbeidere var det bare 14 kvinner. LsFs primære målsetning er å tilby jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som fortjent er ment å være et tiltak som ikke stiller krav til brukerne utenom tiden de er i jobb. Vi tror dette fraværet av forventninger minsker presset på en allerede presset gruppe, og gjør at de finner det lettere å benytte seg av tiltaket. Vi registrerer likevel at det å jobbe på LsF over tid ofte fører til redusert rusinntak og noen ganger et ønske om å bli rusfri. Og noen ganger fører det til at arbeiderne går videre til annen type sysselsetting LsF setter ingen krav til at arbeiderne skal være rusfrie når de møter til arbeid, men de må ikke være så ruset at de ikke kan gjøre en god jobb eller er til fare for seg selv eller andre. Det er svært få avvisninger i løpet av året. Vi tror at de fleste unnlater å komme hvis rusnivået er for høyt. Vi har også en regel om at det er uakseptabelt å ruse seg i arbeidstiden. Det har vært enkelte overtredelser på dette punktet, men også her svært få som har ført til midlertidige utestengelser. I løpet av 2013 er det to 3

4 gruppeledere som har mistet jobben pga brudd på regler. Tre gruppeledere har sagt fra seg jobben, begrunnelser har vært hhv sykdom, ny jobb, og reise. Det er derfor fem nye gruppeledere i Det er gitt fem skriftlige advarsler til arbeidere (som ikke er gruppeledere) og to av disse førte til 14 dagers utestengelse. Grunn for advarsel kan være rusing i arbeidstid, at en forsvinner, eller bryter avtaler. Ingen av utestengelsene eller advarslene omhandlet trusler eller vold mot andre arbeidere eller ansatte. 4. Oppdrag ute/gate og perrongrydding Lønn Som Fortjent selger tjenester som gate og perrongrydding, samt rydding av t. banevogner. Her har vi faste oppdragsavtaler slik at vi har samme antall jobber og samme områder alle uker, året igjennom. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for arbeiderne, og gjør at arbeiderne blir godt kjent på de ulike områdene og perrongene vi har ansvar for. I 2013 hadde vi hatt en økning på 8 jobber pr dag på gaterydding. Det vil si at vi ved utgangen av 2013 hadde hhv 38,31 og 37 jobber på gaterydding pr dag, av disse er 11 gruppeledere som har garantert/fast jobb. De resterende jobbene blir trukket. Vi har som regel flere som melder sin interesse for jobb enn vi har jobber å fordele. Vi er operative 3 dager i uka. Daglig møter i snitt 51 personer som vil jobbe, og vi har i snitt 48 jobber å tilby. Av disse er 21 faste/garanterte jobber som gruppeledere (11) og kvinner på engleverkstedet (10) De resterende jobbene blir fordelt etter trekking. Vi dokumenterer daglig hvem som møter, kjønn og hvem som får jobb og hvor de jobber den dagen. Det er mellom mennesker innom pr uke. En er garantert jobb tredje oppmøtedag. De fleste arbeiderne er hjemmehørende i Oslo. Vi har mange ulike nasjonaliteter representert, for å nevne noen land: Irak, Russland, Sverige, Danmark, Chile, Spania, Italia, Finland, Gambia, Pakistan, Estland og Iran. For å få jobb så må en ha personnummer eller DUF nummer og arbeidstillatelse. Våre faste oppdragsgiver i år 2013 Kortere oppdrag 2011: Oslo T-banedrift Oslo kommune v/rusken Oslo kommune v/omsorgsbygg Huseiernes landsforbund Oslo & Akershus Kirkens Bymisjon Tollvesenet Oslo Børs Telenor Rom Eiendom Steen & Strøm Bjørvika samarbeidet: HAV Eiendom, Flytoget, Gjensidig forsikring, PWC og Avinor Eiendomsavdelingen. SKBO Markedsavdelingen.SKBO Tøyenkirken Kirkens Bymisjon Sodexo Kinareiser 4

5 Ullern frivilligsentral 5. Engleverksted Kvinnetiltak som lager glassengler for salg. I september ble det underskrevet en tre års avtale med MøllerGruppen om salg av 8000 engler pr år. Disse skal brukes som gave ved salg av biler hos MøllerGruppens bilforhandlere i Oslo området. Denne avtalen er kommet i gang etter en ide fra LsF, og betyr en stor økning av stillinger på engleverkstedet fra de 6 opprinnelige stillingene til 15 i løpet av I løpet av 2013 økte vi antall jobber fra 6 til 10 stillinger pr dag. Det vil si at det var 6 kvinner som fikk opplæring, men to falt fra, så ved utgangen av 2013 var det 10 kvinner som produserte engler. Det er i løpet av året opprettet en ny stilling som Engleansvarlig. Ved årets utløp var dette en 100% fast stilling. LsF så behovet for egen leder ved engleverkstedet. Den som innehar stillingen er fagutdannet sykepleier og har mange års erfaring fra rusfeltet. Dette har medført at engleverkstedet og kvinnene som jobber der har fått en bedre struktur og rutiner. Det er noe andre inntakskriterier for å jobbe på engleverkstedet enn på gaterydding der en har en inntakssamtale og så kan være med på jobbtrekning. På inntakssamtalen får en utvidet informasjon om glassengel produksjon. En får bl.a informasjon om at alle må ha 14 dager oppmøte på gaterydding for å vise stabilt frammøte, deretter kommer en inn på 1 måneds opplæring. En får opplæring av en som allerede arbeider på engleverkstedet. Det er pliktig oppmøte med ukentlig evaluering. Etter endt måned må produksjonen være på 8 engler pr dag og de må ha en kvalitet som gjør at de kan selges. Det er kvinnene som jobber på engleverkstedet som har vært med å lage reglene. LsF erfarer at etter disse reglene ble innført så er det mer ro på engleverkstedet og oppmøtet er stabilt. Ved utgangen av 2013 har vi fem kvinner på venteliste. Det var tre dager arbeid i uka på engleverkstedet, men fra oktober og ut året utvidet vi antall arbeidsdager til fire og fem. Dette var etter avtale med kvinnene på verkstedet for å øke produksjonen både til Møller og til julesalg. En årlig begivenhet er å flytte engleverkstedet opp på MøllerGruppens hovedkontor. Dette hadde vi i begynnelsen av desember i år også. Ansatte får se hvordan engler blir laget og kan kjøpe engler. Vi solgte 60 engler. I 2012 startet vi samarbeid med Opera butikken som hadde glassengler utstilt, i tillegg kjøpte og solgte de englene våre. Dette samarbeidet fortsatte i 2013, og vil bli en årlig foreteelse. Nytt av 2013 er at vi får stille ut engler og informasjon på Veritas sin butikk: Det er over 2000 ansatte på Veritas. Det ble i 2013 solgt engler for kr ,- en økning fra kr ,- i Skader / sikkerhet Arbeiderne i Lønn Som Fortjent er yrkesskadeforsikret under arbeid i tiltaket. Det har i 2013 vært en skade, en som falt utenfor Tøyenkirka og brakk armen. 5

6 7. Sosiale tiltak Lønn Som Fortjent arrangerer sosiale tiltak som julebord og sommerfest. Dette bidrar til positivt fellesskap, og arbeidstakerne får anledning til å være sammen utenfor jobben. I vår arrangerte vi ryddedag sammen med bedrifter i Bjørvika som ryddet byen sammen med oss, det hele ble avsluttet med pølsefest på sukkerbiten. LsF deltar også på den årlige Børsfesten. LsF deltar på opp og nedrigging i tillegg til å rydde under og etter festen. Mange av våre arbeidere som ikke jobber deltar også på festen. I sommer arrangerte vi båttur og før jul hadde vi julebord, begge for arbeidere, samarbeidspartnere og ansatte. Det er etablert et samarbeid med Operaen som ga oss 50 billetter til valgfrie forestillinger. Dette ble organisert slik at vi valgte ut fire forestillinger, en ansatt hadde ansvar for info om forestillingen, motivering og rekruttering. 35 arbeidere deltok til sammen på disse forestillingene. De fleste hadde aldri vært i Operaen før så det ble en stor opplevelse. De siste årene har Sees optikk gitt tilbud om gratis synssjekk og briller til 15 arbeidere. Dette tilbudet fikk vi i år også og 15 personer meldte seg på og møtte. 8. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er utfordring med denne gruppa men vi synes vi lykkes godt med dette. Vi ønsker å gi arbeiderne reell påvirkning av egen arbeidsplass. Dette blir ivaretatt gjennom tillitsvalgt, allmøter, faste møter med gruppeledere, evaluering med den enkelte gruppeleder og gruppelederlederskolen Tillitsvalgt: Velges for 1 år av gangen. Det har i 2013 vært avholdt 8 møter I år ble det av arbeiderne foreslått å sette ned en valgkomite. Dette ble gjort og det ble valgt tre arbeidere for å sitte i valgkomiteen. De gjorde en grundig jobb fram til valget og det ble stemt over to kandidater til vervet som tillitsvalgt. Allmøter: Det ble i 2013 avholdt 7 allmøter. Morgenmøter: Avholdes ved behov. Disse kan variere fra 10 minutter til 30 minutter. De ansatte orienterer om endringer og annen info. En gir også tilbakemelding på forhold som er tatt opp på allmøter, gruppemøte eller av tillitsvalgt. Det er avholdt 10 morgen møter i 2013 Gruppeledere: Vi benytter faste gruppeledere på alle faste oppdrag. Det betyr at en gruppeleder har ansvar for et område, noe som gjør at den enkelte gruppeleder kjenner området godt og får et eierforhold til det. De blir ofte kjent med ansatte som jobber i området noe som også gjør at de blir opptatt av å gjøre en god jobb. Stillingen som gruppeleder innebærer mer ansvar og mer lønn. Arbeiderne må søke på disse stillingene og vi krever et jevnt oppmøte og at en viser ansvarlighet. Vi prøver å gjøre jobb søkeprosessen mest mulig lik som i en ordinær jobb. I tillegg gis det en samtale hvis de ikke får jobben, om hvorfor og hva som er forbedringspotensialet. Det vil si at de ikke får et endelig avslag, men muligheten til å vise endring og søke på nytt senere. Dette har gitt god effekt, flere av de som har fått avslag på jobb med tilbakemelding om hvorfor, har endret atferd. Når de senere har søkt har de fått jobben og fungerer bra i denne. Det gjennomfører evaluering med den enkelte en til to ganger i året. Jobben som gruppeleder er fast og det avholdes månedlig møter med alle gruppeleder og ansatte. 6

7 Gruppelederskolen: Gjennomføres årlig og er et dagskurs der en gjennomgår noe teori og drøfter ulike problemstillinger knyttet til det å ha en gruppeleder funksjon. Det ble gjennomført i Personalet/kompetanse/IA Bedrift - Daglig leder, felles ledelse med Bymisjonssenteret, Sporet og Lsf ca 20 % - Teamleder 100% - Administasjonsansvarlig 100% - Engleansvarlig 100 % ved årets utløp - Arbeidsleder fast stilling 100% ved årets utløp I tillegg er det en arbeidsleder i engasjement 60 % stilling knyttet til Ruskenavtalen De første månedene av 2013 var det teamleder og administrasjons ansvarlig, samt en i vikariat som var på jobb. Fra fikk vi en arbeidsleder i vikariat. Våren var en utfordrende periode i forhold til å styre en virksomhet i vekst. Fra august har vi hatt et stabilt og godt personale. Vi har deltatt på flere kurs dette året. Lønn Som Fortjent en IA-Bedrift Lønn Som Fortjent har en gjeldende IA-avtale med NAV for perioden 2011 til Vi har en handlingsplan for samme periode. Denne avtale og handlingsplan vil bli fornyet fra I 2013 har vi hatt lite sykefravær, 2,26%. Dette er gledelig. Vi nådde målene i handlingsplanen for 2013 bortsett fra på to punkter: 1) Det ble ikke gjennomført vernerunder. Dette vil bli prioritert i Miljøfyrtårn November 2010 ble Bymisjonssenteret og Lønn som fortjent sertifisert som en miljøfyrtårnsbedrift. I år 2013 har det fortsatt vært fokus på kjerneområder som HMS-arbeid, arbeidsmiljø, avfall, innkjøp og materialbruk, transport, energi og estetikk. November 2013 ble vi resertifisert for en ny treårs periode. Daglig leder deltok på et seminar i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn og vi sendte vår årlige rapport innen fristen til samme instans. 10. Lønn Som Fortjent og Bymisjonens strategidokument Bymisjonens strategidokument Kompasset for perioden var også et styringsdokument i år LsF jobber for å oppfylle de strategier som ligger i Kompasset. Vi gir omsorg og bistand, vi er et inkluderende fellesskap, vi fremmer deltagelse, vi fremmer aktivitet og arbeid, og vi er miljøbevisste. Noen av våre arbeidere tar også del i det fellesskapet Tøyenkirken tilbyr. Vi har startet implementeringen av nytt Strategidokument for Bymisjon Her er begrepene myndiggjøring, sammenheng og påvirkning sentrale begrep. Begrepene er drøftet og vurdert i forhold til lønn som Fortjents oppgave. Vi mener at vårt arbeid i stor grad er relatert til disse begrepene. I Bymisjonen skal vi fremme frivillig innsats. I løpet av 2013 hadde vi 1 frivillige knyttet til vår virksomhet. 7

8 11. Brukerundersøkelse Vi har ikke foretatt brukerundersøkelse i Oppsummering: LsF har vokst fra å være et lite tilbud (under 10 personer) til å bli et forholdsvis stort arbeidstilbud. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og gi et godt arbeidstilbud. Hovedfokuset vårt er arbeid og at folk kan. Vi ansvarliggjør arbeiderne og har forventinger til dem. Vi har inntekt av jobbene vi gjør som går til å dekke lønn til den enkelte arbeider og noe til adm. kostnader. Det at vi har kunder og salg gir en ekstra motivasjon til arbeiderne, da dette er en jobb og ikke sysselsetting eller veldedighet. 13. Utfordringer: Arbeidstakerne i Lønn Som Fortjent er mennesker med svært ulike behov. En del bruker Lønn Som Fortjent som et rent arbeidstiltak hvor de kommer for å få jobb, får sin lønn og går. For de aller fleste er det rimelig å anta at Lønn Som Fortjent er noe mer enn bare en arbeidsplass. Daglig fungerer våre ansatte vel så mye som miljøarbeidere som arbeidsledere. Mange har et stort udekket behov for å samtale med noen utenfor miljøet og utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Vi ser at mange har behov for veiledning og oppfølging. Våren var preget av at to ansatte hadde permisjon. Høsten 2013 ble bemanningen styrket og har vært preget av stabilitet. Våre arbeidere har sterkt behov for forutsigbarhet og at tiltaket har kontinuitet. Det er viktig at denne kontinuitet blir opprettholdt ved at de ansatte opplever trivsel og utvikling. Personalet kompetanseutvikling og veiledning må ha større fokus i år Vi har ikke inngått nye kontrakter på gaterydding i 2013, men utvidet noen av de eksisterende kontrakter slik at vi har økt antall jobber pr dag. Det antall jobber vi har ved utgangen av 2013 er maksimum av hva vi kan klare med det antall ansatte vi har. Dette vil også gjelde for Engleverkstedet når det blir fulltallig. Gaterydding har behov for nok ansatte både for å følge opp arbeidet ute og for utbetaling av lønn og annet. Det er en utfordring å organisere alle jobbene, men det er viktig for våre arbeidere å ha tilstrekkelige jobber. En økning av arbeidsoppgaver i fremtiden forutsetter en økning av fast stab. LsF har de siste årene vokst ved å øke produksjon på engleverkstedet og rekruttert flere kunder på gaterydding. Det er derfor behov for nye lokaler og prosessen med å flytte til større og hensiktsmessige lokaler er startet. Det vil mest sannsynlig bli flytting i løpet av

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer