,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber."

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring og selvbilde. Utsagn fra arbeidere i Lønn som Fortjent: Godt å vite at noen har troa på oss. Det føles veldig godt og: Dere er så utrolig viktig for meg, vet ikke hva jeg skulle gjort uten LsF. Dere er liksom blitt familien min. Arbeider i glede til en av de ansatte etter å ha blitt trukket ut til jobb: Jeg elsker deg! Det er mange lyse øyeblikk i Lønn som Fortjent selv om den enkeltes liv kan være utfordrende! Lønn som Fortjent (LsF) er lokalisert i Tøyenkirken. Vi tar i mot arbeiderne i kroa om morgenen, der skriver alle seg på liste for jobb, får kaffe og mat før trekking av jobber og fordeling av jobber. Etter trekking går alle ned, henter vester og utstyr før de drar ut til de faste områdene. Englemakerne går til sine plasser nede i kjelleren. Produksjonslokaler er samlokalisert med kontor plass til engleansvarlig, to arbeidsledere og en frivillig. Teamleder og administrativ ansatt har eget kontor i Tøyenkirka. LsF har jobbet videre med å utvikle struktur, metode og faglig innhold. Vi jobber som et team og alle ansatte har faste oppgaver. Lsf har få, men klare regler for arbeiderne og vi har tett oppfølging av arbeidere ute på jobb og ved brudd. Dette medfører at arbeiderne har en forutsigbar hverdag med klare og tydelige regler. Dette tror vi er grunnen til at vi har fravær av trusler og lite konflikter. Nytt av året er at Lsf har inngått en tre års avtale med MøllerGruppen som skal kjøpe 8000 engler, i tillegg til engler de kjøper årlig til sine ansatte som julegave ca 950. Våre 8000 glassengler skal brukes som gave ved bilsalg hos MøllerGruppens bilforhandlere i Oslo området. Dette har medført at vi har utvidet antall arbeidere ved engleverkstedet i 2013 med 4 personer pr dag. Avtalen ble inngått i september og de siste månedene i året rekrutterte og lærte en opp nye englemakere. Med denne gruppen er det alltid noe frafall, så noen av de som fikk opplæring falt fra. Ved utgangen av 2013 hadde vi til sammen 10 englemakere. Det vil si at vi samlet på LsF (gaterydding og engleverkstedet) har i 2013 økt antall faste jobber med 12 pr dag altså 36 flere jobber pr uke. Ved utgangen av 2013 har vi 136 faste jobber pr uke. I tillegg har vi gjennom året påtatt opp noen mer sporadiske oppdrag som gjør at vi noen dager kan tilby ytterlige flere jobber. I løpet av året har dette vært ca 30 jobber slike jobber. Lønn som fortjent har de siste år invitert Oslo kommunes bystyre representanter på besøk, dette gjorde vi også i 2013 og både Arbeiderpartiets og SV bystyre gruppe har vært på besøk. Vi tenker at Oslo kommune ser viktigheten av jobben vi gjør for i 2013 økte de beløpet vi har fått de siste år med kr ,- deretter fikk vi ytterlige kr ,- som ekstratilskudd sommer Tilskuddet samlet for 2013 var på kr 2

3 ,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. 2. Finansiering av driften og økonomisk resultat Lønn Som Fortjent har en finansierings struktur som består av salg av tjenester (Oslo T-bane drift, Oslo kommune ved Rusken og HLF som største kunder) salg av engleprodukter og offentlige midler (Oslo kommune), samt andre små og store gaver. Inntekter fra gaterydding og englesalg var i 2013 på kr ,-. Tilskudd fra Oslo kommune utgjorde kr ,- Helsedirektoratet med tilskudd på kr ,-. Vi mottok gave fra Fridtjof Nansen losje på kr ,-. Overføring av Bymisjonens egne midler var på kr ,-. Andre inntekter var på kr ,-. Til sammen utgjør dette kr ,-. Utgiftene var tilsvarende kr ,-. Opprinnelig hadde Bymisjon budsjettert med kr ,- i overføring til Lønn som fortjent for å komme i balanse. At det var tilstrekkelig med kr ,- for å få regnskapet i balanse, viser at Lønn som fortjent i 2013 har vært gode på å finne alternative inntektskilder. 3. Våre arbeidere Arbeiderne på Lsf er mennesker som ønsker lønnet arbeid som et alternativ til rus, kriminalitet og prostitusjon. De fleste har rusrelaterte problemer og sliter fysisk og psykisk. Englemakerne har selv vært med å lage en regel om å inkludere kvinner uten rusrelaterte problemer også. Det er en aktiv kjerne av registrerte på omtrent 130 personer men i løpet av et år er ca 150 ulike personer innom å jobber. Aldersmessig varierer de fra 18til 70 år. Mange er uten fast bolig, for noen betyr det at de bor på gata, for andre at de ikke eier/leier egen bolig. I 2013 hadde vi 65 inntakssamtaler, av disse kom 54 tilbake og har jobbet. Dette er svært gode tall, og sier noe om at de ansatte er gode på inntakssamtalen for å rekruttere nye arbeidere. Vi har en overvekt av menn, kun 23% av våre 586 registrerte arbeidstakere er kvinner. Av 54 nye arbeidere var det bare 14 kvinner. LsFs primære målsetning er å tilby jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som fortjent er ment å være et tiltak som ikke stiller krav til brukerne utenom tiden de er i jobb. Vi tror dette fraværet av forventninger minsker presset på en allerede presset gruppe, og gjør at de finner det lettere å benytte seg av tiltaket. Vi registrerer likevel at det å jobbe på LsF over tid ofte fører til redusert rusinntak og noen ganger et ønske om å bli rusfri. Og noen ganger fører det til at arbeiderne går videre til annen type sysselsetting LsF setter ingen krav til at arbeiderne skal være rusfrie når de møter til arbeid, men de må ikke være så ruset at de ikke kan gjøre en god jobb eller er til fare for seg selv eller andre. Det er svært få avvisninger i løpet av året. Vi tror at de fleste unnlater å komme hvis rusnivået er for høyt. Vi har også en regel om at det er uakseptabelt å ruse seg i arbeidstiden. Det har vært enkelte overtredelser på dette punktet, men også her svært få som har ført til midlertidige utestengelser. I løpet av 2013 er det to 3

4 gruppeledere som har mistet jobben pga brudd på regler. Tre gruppeledere har sagt fra seg jobben, begrunnelser har vært hhv sykdom, ny jobb, og reise. Det er derfor fem nye gruppeledere i Det er gitt fem skriftlige advarsler til arbeidere (som ikke er gruppeledere) og to av disse førte til 14 dagers utestengelse. Grunn for advarsel kan være rusing i arbeidstid, at en forsvinner, eller bryter avtaler. Ingen av utestengelsene eller advarslene omhandlet trusler eller vold mot andre arbeidere eller ansatte. 4. Oppdrag ute/gate og perrongrydding Lønn Som Fortjent selger tjenester som gate og perrongrydding, samt rydding av t. banevogner. Her har vi faste oppdragsavtaler slik at vi har samme antall jobber og samme områder alle uker, året igjennom. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for arbeiderne, og gjør at arbeiderne blir godt kjent på de ulike områdene og perrongene vi har ansvar for. I 2013 hadde vi hatt en økning på 8 jobber pr dag på gaterydding. Det vil si at vi ved utgangen av 2013 hadde hhv 38,31 og 37 jobber på gaterydding pr dag, av disse er 11 gruppeledere som har garantert/fast jobb. De resterende jobbene blir trukket. Vi har som regel flere som melder sin interesse for jobb enn vi har jobber å fordele. Vi er operative 3 dager i uka. Daglig møter i snitt 51 personer som vil jobbe, og vi har i snitt 48 jobber å tilby. Av disse er 21 faste/garanterte jobber som gruppeledere (11) og kvinner på engleverkstedet (10) De resterende jobbene blir fordelt etter trekking. Vi dokumenterer daglig hvem som møter, kjønn og hvem som får jobb og hvor de jobber den dagen. Det er mellom mennesker innom pr uke. En er garantert jobb tredje oppmøtedag. De fleste arbeiderne er hjemmehørende i Oslo. Vi har mange ulike nasjonaliteter representert, for å nevne noen land: Irak, Russland, Sverige, Danmark, Chile, Spania, Italia, Finland, Gambia, Pakistan, Estland og Iran. For å få jobb så må en ha personnummer eller DUF nummer og arbeidstillatelse. Våre faste oppdragsgiver i år 2013 Kortere oppdrag 2011: Oslo T-banedrift Oslo kommune v/rusken Oslo kommune v/omsorgsbygg Huseiernes landsforbund Oslo & Akershus Kirkens Bymisjon Tollvesenet Oslo Børs Telenor Rom Eiendom Steen & Strøm Bjørvika samarbeidet: HAV Eiendom, Flytoget, Gjensidig forsikring, PWC og Avinor Eiendomsavdelingen. SKBO Markedsavdelingen.SKBO Tøyenkirken Kirkens Bymisjon Sodexo Kinareiser 4

5 Ullern frivilligsentral 5. Engleverksted Kvinnetiltak som lager glassengler for salg. I september ble det underskrevet en tre års avtale med MøllerGruppen om salg av 8000 engler pr år. Disse skal brukes som gave ved salg av biler hos MøllerGruppens bilforhandlere i Oslo området. Denne avtalen er kommet i gang etter en ide fra LsF, og betyr en stor økning av stillinger på engleverkstedet fra de 6 opprinnelige stillingene til 15 i løpet av I løpet av 2013 økte vi antall jobber fra 6 til 10 stillinger pr dag. Det vil si at det var 6 kvinner som fikk opplæring, men to falt fra, så ved utgangen av 2013 var det 10 kvinner som produserte engler. Det er i løpet av året opprettet en ny stilling som Engleansvarlig. Ved årets utløp var dette en 100% fast stilling. LsF så behovet for egen leder ved engleverkstedet. Den som innehar stillingen er fagutdannet sykepleier og har mange års erfaring fra rusfeltet. Dette har medført at engleverkstedet og kvinnene som jobber der har fått en bedre struktur og rutiner. Det er noe andre inntakskriterier for å jobbe på engleverkstedet enn på gaterydding der en har en inntakssamtale og så kan være med på jobbtrekning. På inntakssamtalen får en utvidet informasjon om glassengel produksjon. En får bl.a informasjon om at alle må ha 14 dager oppmøte på gaterydding for å vise stabilt frammøte, deretter kommer en inn på 1 måneds opplæring. En får opplæring av en som allerede arbeider på engleverkstedet. Det er pliktig oppmøte med ukentlig evaluering. Etter endt måned må produksjonen være på 8 engler pr dag og de må ha en kvalitet som gjør at de kan selges. Det er kvinnene som jobber på engleverkstedet som har vært med å lage reglene. LsF erfarer at etter disse reglene ble innført så er det mer ro på engleverkstedet og oppmøtet er stabilt. Ved utgangen av 2013 har vi fem kvinner på venteliste. Det var tre dager arbeid i uka på engleverkstedet, men fra oktober og ut året utvidet vi antall arbeidsdager til fire og fem. Dette var etter avtale med kvinnene på verkstedet for å øke produksjonen både til Møller og til julesalg. En årlig begivenhet er å flytte engleverkstedet opp på MøllerGruppens hovedkontor. Dette hadde vi i begynnelsen av desember i år også. Ansatte får se hvordan engler blir laget og kan kjøpe engler. Vi solgte 60 engler. I 2012 startet vi samarbeid med Opera butikken som hadde glassengler utstilt, i tillegg kjøpte og solgte de englene våre. Dette samarbeidet fortsatte i 2013, og vil bli en årlig foreteelse. Nytt av 2013 er at vi får stille ut engler og informasjon på Veritas sin butikk: Det er over 2000 ansatte på Veritas. Det ble i 2013 solgt engler for kr ,- en økning fra kr ,- i Skader / sikkerhet Arbeiderne i Lønn Som Fortjent er yrkesskadeforsikret under arbeid i tiltaket. Det har i 2013 vært en skade, en som falt utenfor Tøyenkirka og brakk armen. 5

6 7. Sosiale tiltak Lønn Som Fortjent arrangerer sosiale tiltak som julebord og sommerfest. Dette bidrar til positivt fellesskap, og arbeidstakerne får anledning til å være sammen utenfor jobben. I vår arrangerte vi ryddedag sammen med bedrifter i Bjørvika som ryddet byen sammen med oss, det hele ble avsluttet med pølsefest på sukkerbiten. LsF deltar også på den årlige Børsfesten. LsF deltar på opp og nedrigging i tillegg til å rydde under og etter festen. Mange av våre arbeidere som ikke jobber deltar også på festen. I sommer arrangerte vi båttur og før jul hadde vi julebord, begge for arbeidere, samarbeidspartnere og ansatte. Det er etablert et samarbeid med Operaen som ga oss 50 billetter til valgfrie forestillinger. Dette ble organisert slik at vi valgte ut fire forestillinger, en ansatt hadde ansvar for info om forestillingen, motivering og rekruttering. 35 arbeidere deltok til sammen på disse forestillingene. De fleste hadde aldri vært i Operaen før så det ble en stor opplevelse. De siste årene har Sees optikk gitt tilbud om gratis synssjekk og briller til 15 arbeidere. Dette tilbudet fikk vi i år også og 15 personer meldte seg på og møtte. 8. Brukermedvirkning Brukermedvirkning er utfordring med denne gruppa men vi synes vi lykkes godt med dette. Vi ønsker å gi arbeiderne reell påvirkning av egen arbeidsplass. Dette blir ivaretatt gjennom tillitsvalgt, allmøter, faste møter med gruppeledere, evaluering med den enkelte gruppeleder og gruppelederlederskolen Tillitsvalgt: Velges for 1 år av gangen. Det har i 2013 vært avholdt 8 møter I år ble det av arbeiderne foreslått å sette ned en valgkomite. Dette ble gjort og det ble valgt tre arbeidere for å sitte i valgkomiteen. De gjorde en grundig jobb fram til valget og det ble stemt over to kandidater til vervet som tillitsvalgt. Allmøter: Det ble i 2013 avholdt 7 allmøter. Morgenmøter: Avholdes ved behov. Disse kan variere fra 10 minutter til 30 minutter. De ansatte orienterer om endringer og annen info. En gir også tilbakemelding på forhold som er tatt opp på allmøter, gruppemøte eller av tillitsvalgt. Det er avholdt 10 morgen møter i 2013 Gruppeledere: Vi benytter faste gruppeledere på alle faste oppdrag. Det betyr at en gruppeleder har ansvar for et område, noe som gjør at den enkelte gruppeleder kjenner området godt og får et eierforhold til det. De blir ofte kjent med ansatte som jobber i området noe som også gjør at de blir opptatt av å gjøre en god jobb. Stillingen som gruppeleder innebærer mer ansvar og mer lønn. Arbeiderne må søke på disse stillingene og vi krever et jevnt oppmøte og at en viser ansvarlighet. Vi prøver å gjøre jobb søkeprosessen mest mulig lik som i en ordinær jobb. I tillegg gis det en samtale hvis de ikke får jobben, om hvorfor og hva som er forbedringspotensialet. Det vil si at de ikke får et endelig avslag, men muligheten til å vise endring og søke på nytt senere. Dette har gitt god effekt, flere av de som har fått avslag på jobb med tilbakemelding om hvorfor, har endret atferd. Når de senere har søkt har de fått jobben og fungerer bra i denne. Det gjennomfører evaluering med den enkelte en til to ganger i året. Jobben som gruppeleder er fast og det avholdes månedlig møter med alle gruppeleder og ansatte. 6

7 Gruppelederskolen: Gjennomføres årlig og er et dagskurs der en gjennomgår noe teori og drøfter ulike problemstillinger knyttet til det å ha en gruppeleder funksjon. Det ble gjennomført i Personalet/kompetanse/IA Bedrift - Daglig leder, felles ledelse med Bymisjonssenteret, Sporet og Lsf ca 20 % - Teamleder 100% - Administasjonsansvarlig 100% - Engleansvarlig 100 % ved årets utløp - Arbeidsleder fast stilling 100% ved årets utløp I tillegg er det en arbeidsleder i engasjement 60 % stilling knyttet til Ruskenavtalen De første månedene av 2013 var det teamleder og administrasjons ansvarlig, samt en i vikariat som var på jobb. Fra fikk vi en arbeidsleder i vikariat. Våren var en utfordrende periode i forhold til å styre en virksomhet i vekst. Fra august har vi hatt et stabilt og godt personale. Vi har deltatt på flere kurs dette året. Lønn Som Fortjent en IA-Bedrift Lønn Som Fortjent har en gjeldende IA-avtale med NAV for perioden 2011 til Vi har en handlingsplan for samme periode. Denne avtale og handlingsplan vil bli fornyet fra I 2013 har vi hatt lite sykefravær, 2,26%. Dette er gledelig. Vi nådde målene i handlingsplanen for 2013 bortsett fra på to punkter: 1) Det ble ikke gjennomført vernerunder. Dette vil bli prioritert i Miljøfyrtårn November 2010 ble Bymisjonssenteret og Lønn som fortjent sertifisert som en miljøfyrtårnsbedrift. I år 2013 har det fortsatt vært fokus på kjerneområder som HMS-arbeid, arbeidsmiljø, avfall, innkjøp og materialbruk, transport, energi og estetikk. November 2013 ble vi resertifisert for en ny treårs periode. Daglig leder deltok på et seminar i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn og vi sendte vår årlige rapport innen fristen til samme instans. 10. Lønn Som Fortjent og Bymisjonens strategidokument Bymisjonens strategidokument Kompasset for perioden var også et styringsdokument i år LsF jobber for å oppfylle de strategier som ligger i Kompasset. Vi gir omsorg og bistand, vi er et inkluderende fellesskap, vi fremmer deltagelse, vi fremmer aktivitet og arbeid, og vi er miljøbevisste. Noen av våre arbeidere tar også del i det fellesskapet Tøyenkirken tilbyr. Vi har startet implementeringen av nytt Strategidokument for Bymisjon Her er begrepene myndiggjøring, sammenheng og påvirkning sentrale begrep. Begrepene er drøftet og vurdert i forhold til lønn som Fortjents oppgave. Vi mener at vårt arbeid i stor grad er relatert til disse begrepene. I Bymisjonen skal vi fremme frivillig innsats. I løpet av 2013 hadde vi 1 frivillige knyttet til vår virksomhet. 7

8 11. Brukerundersøkelse Vi har ikke foretatt brukerundersøkelse i Oppsummering: LsF har vokst fra å være et lite tilbud (under 10 personer) til å bli et forholdsvis stort arbeidstilbud. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og gi et godt arbeidstilbud. Hovedfokuset vårt er arbeid og at folk kan. Vi ansvarliggjør arbeiderne og har forventinger til dem. Vi har inntekt av jobbene vi gjør som går til å dekke lønn til den enkelte arbeider og noe til adm. kostnader. Det at vi har kunder og salg gir en ekstra motivasjon til arbeiderne, da dette er en jobb og ikke sysselsetting eller veldedighet. 13. Utfordringer: Arbeidstakerne i Lønn Som Fortjent er mennesker med svært ulike behov. En del bruker Lønn Som Fortjent som et rent arbeidstiltak hvor de kommer for å få jobb, får sin lønn og går. For de aller fleste er det rimelig å anta at Lønn Som Fortjent er noe mer enn bare en arbeidsplass. Daglig fungerer våre ansatte vel så mye som miljøarbeidere som arbeidsledere. Mange har et stort udekket behov for å samtale med noen utenfor miljøet og utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Vi ser at mange har behov for veiledning og oppfølging. Våren var preget av at to ansatte hadde permisjon. Høsten 2013 ble bemanningen styrket og har vært preget av stabilitet. Våre arbeidere har sterkt behov for forutsigbarhet og at tiltaket har kontinuitet. Det er viktig at denne kontinuitet blir opprettholdt ved at de ansatte opplever trivsel og utvikling. Personalet kompetanseutvikling og veiledning må ha større fokus i år Vi har ikke inngått nye kontrakter på gaterydding i 2013, men utvidet noen av de eksisterende kontrakter slik at vi har økt antall jobber pr dag. Det antall jobber vi har ved utgangen av 2013 er maksimum av hva vi kan klare med det antall ansatte vi har. Dette vil også gjelde for Engleverkstedet når det blir fulltallig. Gaterydding har behov for nok ansatte både for å følge opp arbeidet ute og for utbetaling av lønn og annet. Det er en utfordring å organisere alle jobbene, men det er viktig for våre arbeidere å ha tilstrekkelige jobber. En økning av arbeidsoppgaver i fremtiden forutsetter en økning av fast stab. LsF har de siste årene vokst ved å øke produksjon på engleverkstedet og rekruttert flere kunder på gaterydding. Det er derfor behov for nye lokaler og prosessen med å flytte til større og hensiktsmessige lokaler er startet. Det vil mest sannsynlig bli flytting i løpet av

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Sosialt entreprenørskap partnerskap for nye løsninger

Sosialt entreprenørskap partnerskap for nye løsninger Sosialt entreprenørskap partnerskap for nye løsninger Rokkansenteret Oppdraget Kunnskapsgrunnlag om potensialet i kommuners samarbeid med sosiale entreprenører 1. Sosiale entreprenørers perspektiv 2. Offentlige

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Habilitet-Ansvar-Velvære

Habilitet-Ansvar-Velvære Intervju - stikkordsliste Presentasjon av deltakerne Si litt generelt om BPA-ordningen HAV er arbeidsgiver, står for lønn, ansettelser o Arbeidsleder tjenestemottaker o Arbeidssted hjemme hos bruker/arbeidsleder,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

Regionalt Rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige En modellutredning. Vennesla 7. april 2011

Regionalt Rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige En modellutredning. Vennesla 7. april 2011 Regionalt Rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige En modellutredning Vennesla 7. april 2011 St.meld.47, SAMHANDLINGSREFORMEN Utfordringsbildet! 130 Økt etterspørsel/ forventning Off.

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III:

Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: Sluttrapport: Prosjektets navn: Økt nærvær redusert fravær: Gjennom målrettet og tilrettelagt fysisk aktivitet og livstils veiledning. del III: I Lyngdal Trene Mi! Prosjektets mål I Lyngdal Trene Mi! hovedmål:

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne,

Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune. Veileder til lederne, Medarbeidersamtalen i Midtre Gauldal kommune Veileder til lederne, 25.07.1 1 1. Innledning Hvorfor medarbeidersamtalen? Rollen som ansatt har endret seg de siste tiårene, og det har gjort det nødvendig

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

FONTENEHUSET DRAMMEN M ØT E I HE L S E - OG S OS IA LKOMI TEEN

FONTENEHUSET DRAMMEN M ØT E I HE L S E - OG S OS IA LKOMI TEEN FONTENEHUSET DRAMMEN MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 15.11.2016. Målet med presentasjon o Takke Drammen kommune og Helse-og sosialkomiteen for støtte o Presentere resultater siden 3.2.2015. o Presentere

Detaljer

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen

Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Møteinnkalling til styremøte Til: Styreleder: Øivind Mathisen Nest styreleder: Cecilie Lekang Styremedlemmer: Kirsten Hasvoll, Eirik Eide Haugmo, Judith Olafsen, Terje Jensen Administrasjon: Daglig Leder:

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer:

ÅRSMELDING 2010. På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: ÅRSMELDING 2010 På årsmøtet 22.03.2010 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2010 og 2011) frem til årsmøtet 2012. Sindy Herstøl Øystein Eriksen Frank Olssen

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Årsplan for Sørbyløkka barnehage

Årsplan for Sørbyløkka barnehage SØRBYLØKKA BARNEHAGE Årsplan for Sørbyløkka barnehage 2015 2016 1 2 ÅRSPLAN Årsplan for Sørbyløkka barnehage Denne årsplanen gjelder for 2015 og 2016. I tillegg til årsplan vil hver avdeling bruke månedsplaner,

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Registrering i CAPITECH 4. Registrering av info. i lister og statistikk 5. Vurdering av søknad 6. Eventuelt avslag 7. Ved inntak 8. Oppstartsmelding 9. Eventuell

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer