ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan

2 LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders Ree-Pedersen Administrerende direktør Gunn Grøndahl Finansdirektør 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

3 INNLEDNING LeasePlan Norge AS er et heleid datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation N.V. er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, Australia, New Zealand, Brasil, India og de forente Arabiske Emirater. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,3 millioner kjøretøy på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med ca biler på veien er LeasePlan klar markedsleder i Norge. Virksomheten er lokalisert i Oslo. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

4 INNHOLD 2 Ledergruppen i LeasePlan Norge 3 Innledning 7 I team for tempo! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet 19 Utsiktene fremover 21 Resultatregnskap 22 Balanse 24 Noter 30 Kontantstrømanalyse 31 Revisjonsberetning LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE. DETTE MÅLET ER NEDFELT I VÅRT LØFTE: IT S EASIER TO LEASEPLAN. VÅRT LØFTE BESKRIVER DEN MER-VERDI VÅRE KUNDER VIL OPP LEVE I ET SAM ARBEID MED OSS, OG HVA DE KAN FORVENTE. 4 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

5 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

6 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 6 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

7 I TEAM FOR TEMPO! DEN GENERELLE ØKONOMISKE SITUASJONEN ETTER AT FINANSMARKEDENE HADDE STABILISERT SEG NOE GJENNOM 2010, SÅ VAR DET FORNYET URO SOM PREGET DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN GJENNOM STORE DELER AV AKSJEKURSENE PÅ VERDENS BØRSER FALT KRAFTIG OG MARKEDET VAR PREGET AV STØRRE SVINGNINGER. STYRINGSRENTENE BLE HOLDT PÅ ET HISTORISK LAVT NIVÅ OG DEN FORVENTEDE OPPGANGEN I DISSE RENTENE BLE SKJØVET FREM I TID. SÆRLIG INNEN EU-OMRÅDET HAR STORE UNDERSKUDD I STATSFINANSENE, INNSTRAMNINGER I OFFENTLIGE BUDSJETTER OG STOR ARBEIDSLEDIGHET SKAPT MISMOT OG DYSTRE FREMTIDSUTSIKTER. I KJØLEVANNET AV DETTE HAR VI SETT STORE DEMONSTRASJONER OG ALVORLIGE OPPTØYER I FLERE LAND. For Norge har bildet dog vært annerledes og mer positivt. Det har vært god vekst i norsk økonomi og norske statsfinanser er fortsatt i en unik posisjon. Vi har hatt en stabil og lav arbeidsledighet, samtidig som boligprisene og boliginvesteringene har økt videre. Dette har medført at folk flest opplever at de har god råd og relativt trygge framtids - utsikter. Konsekvensen har bl.a. vært økt privat konsum, gjenspeilet i et historisk høyt nybil-salg. Anders Ree-Pedersen Administrerende direktør UTVIKLINGEN FOR LEASEPLAN NORGE En god og effektiv håndtering av bruktbiler, er en viktig bærebjelke innen profesjonell biladministrasjon. For LeasePlan Norge var det således en milepæl da vi i september 11 flyttet inn i vårt nye bruktbil-anlegg på Exporama/Hellerudsletta rett utenfor Oslo. Med ca m2, hvorav ca m2 under tak, er det lagt til rette for effektiv logistikk og betydelige vekstmuligheter. Selskapet garanterer selv restverdiene i de inngåtte leasingkontrakter og det genereres således et betydelig antall tilbakeleverte brukbiler ved utløp av kontraktene. Totalt sett solgte vi nærmere 7000 bruktbiler gjennom 2011, noe som gjør oss til Norges største aktør innen dette felt var et ujevnt år for bruktbil-salg, preget av relativt store svingninger i etterspørsel og pris-nivå. Samlet sett ble bilene solgt med gevinst, men noe lavere enn i VED HJELP AV SELSKAPETS DYNAMISKE STRATEGI, HAR VI OPPNÅDD VEKST OGSÅ GJENNOM Finanskrisen har skapt uro i pengemarkedene, og på linje med andre finansinstitusjoner har også LeasePlan-konsernet fått betydelig økte innlånskostnader (funding) de siste par år. I LeasePlan Norge er kun deler av denne økte kostnaden på å låne penger videreført til selskapets kunder. Ved hjelp av selskapets dynamiske strategi, har vi oppnådd vekst også gjennom Selskapets leasingportefølje økte med ca. 450 mill. (8,5 %) til mill., mens antall kontrakter økte med ca (+ 3,6 %). Selskapet har en meget solid kundeportefølje med bl.a. en vesentlig andel innen offentlig.sektor, og har unngått tap som følge av kundekonkurser. Ved hjelp av effektivisering, kostnadskontroll og fokus på andre inntekter, økte selskapet sitt overskudd sammenlignet med Resultat (etter skatt) på 73,8 mill. er det beste i selskapets historie. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

8 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 8 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

9 PEAK PERFORMANCE Etter 2 år preget av finanskrisen, valgte selskapet en dynamisk strategi for I en tid hvor markedet var preget av den generelle økonomiske situasjonen og flere konkurrenter tilsynelatende hadde et internt fokus, ønsket vi å agere overraskende offensivt. Hovedinnholdet; strategien «PEAK PERFOMANCE: I Team for Tempo» var lønnsom vekst med fokus på andre inntekter, på forbedrede interne prosedyrer samt satsning på salg. Strategien handlet også om å være positiv og å se muligheter. Vi ønsket å ta initiativ, være i forkant og å stadig forbedre oss. HOVEDOMRÅDENE I VÅR LANGSIKTIGE PEAK PERFORMANCE-STRATEGI ER: Fokus på våre dyktige medarbeidere og videreutvikling av disse Fokus på kundeorientering og å forsterke/tydeliggjøre merverdiene kundene våre opplever i sitt samarbeid med oss. SELSKAPETS INTERNE STRATEGI: PEAK PERFORMANCE - I TEAM FOR TEMPO HANDLET OGSÅ OM Å VÆRE POSITIV OG Å SE MULIGHETER. VI ØNSKET Å TA INITIATIV, VÆRE I FORKANT OG Å STADIG FORBEDRE OSS. Fokus på effektivisering ved å gjøre oppgaver smartere og bedre Fokus på lønnsomhet Sentralt i denne strategien ligger vår tro på at kompetansebygging internt i et inspirerende miljø også skaper motiverte ansatte, som gir kundene den beste service og de beste løsningene. Vi har i 2011 gjennomført både kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet-under - søkelser, hvor resultatene bekrefter at vi lykkes på disse områdene. Begge undersøkelser viser en bedring fra allerede høye nivåer, og resultatene er blant de beste i LeasePlankonsernet. VÅRT LØFTE OG VÅRE VERDIER LeasePlan-konsernet har som mål å være en unik service-orientert organisasjon, som klart skiller seg ut fra konkurrentene. Dette målet er nedfelt i vårt løfte: «It s easier to leaseplan». Vår kundeundersøkelse viser at 9 av 10 kunder er enige i utsagnet om «It s easier to leaseplan». Vårt løfte beskriver den merverdi våre kunder vil oppleve i et samarbeid med oss, og hva de kan forvente. I tråd med vårt løfte om «It s easier to leaseplan» har vi nedfelt våre 4 kjerneverdier: PASSION PASSION: Vi er stolte av vårt selskap og av kundene som velger å samarbeide med oss, og vi viser dette i alle våre handlinger og vår kommunikasjon. Vi inspirerer og motiverer de rundt oss, og hjelper alle med et smil. Vi viser våre kunder på en positiv måte at vi tror på det i står for og at vi bryr oss. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

10 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 10 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

11 RESPECT RESPECT: Vi erkjenner og er åpne for andres følelser, verdier, kultur og meninger, og vi behandler dem med integritet, rettferdighet, tillit og toleranse. Vi opptrer ansvarlig ovenfor miljø, mennesker og lønnsomhet ved å levere bærekraftige løsninger som gir total - økonomi. Vi viser at ord og handling hører sammen, vi overholder etiske prinsipper og vi opptrer ærlig og pålitelig i alt vi gjør. COMMITMENT COMMITMENT: Vi tar personlig ansvar for våre handlinger, og våre kunder kan stole på at vi leverer det vi lover. Vi vil at våre kunder skal være fornøyd med oss som samarbeidspartner, og gjennom proaktivitet forsøker vi kontinuerlig å forbedre vår virksomhet, våre prosesser og våre løsninger for å styrke kundetilfredsheten ytterligere. EXPERTISE EXPERTISE: Vår lange erfaring og vår globale tilstedevarelse har gitt oss omfattende kunnskap om biler og biladministrasjon. Vi deler denne kunnskap på en enkel og lettfattelig måte. Vi lytter aktivt og til våre kunder og benytter vår kunnskap og kompetanse proaktivt for å tilby dem de løsninger som passer best for deres individuelle behov. MILJØFOKUSET GJENSPEILES OGSÅ I SALGET AV EL-BILER SOM VAR HISTORISK HØYT I LEASEPLAN HAR BIDRATT TIL DENNE UTVIKLINGEN GJENNOM Å BYGGE OPP KOMPETANSE INNEN DETTE FELT OG Å DELE DENNE KOMPETANSEN MED VÅRE KUNDER. MARKEDSSITUASJONEN Markedet for biladministrasjon er fortsatt i vekst, og tjenesten etterspørres i økende omfang både innen næringslivet og offentlig sektor. Finanskrisen har nok dempet miljøfokuset innen bilhold noe, men det er nå til en viss grad økende igjen. Miljøfokuset gjenspeiles også i salget av el-biler som var historisk høyt i LeasePlan har bidratt til denne utviklingen gjennom å bygge opp kompetanse innen dette felt og å dele denne kompetansen med våre kunder. Samtidig har vi tatt posisjoner ved å garantere restverdier på disse bilene. I løpet av året besluttet Fokus Bank/Fokus leasing (en av de største aktørene) å legge ned sin virksomhet innen operasjonell leasing/biladministrasjon. Det ble etablert et samarbeid mellom Fokus og LeasePlan der LeasePlan overtok administrasjonen av Fokus sin kundeportefølje innen dette området. Partene har også innledet et samarbeid der man anbefaler sin e respektive kunder og prospects til den annen part. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

12 GJENNOMGANG AV ÅRET ADM. DIREKTØR HAR ORDET 12 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

13 DEN VIKTIGSTE RESSURS LeasePlan Norge innehar med våre ca. 100 ansatte landets beste kompetanse innen profesjonelt bilhold. Vår kontinuerlige målsetting er å videreutvikle denne kompetansen, bl.a. ved å involvere de ansatte i selskapets strategiprosess. Det er også iverksatt et omfattende lederutviklingsprogram. DE ANSATTE ER SELSKAPETS VIKTIGSTE RESSURS, OG VI HAR SÅLEDES NEDFELT FØLGENDE VISJON FOR PERSONALOMRÅDET: LeasePlan Norge er en spesialisert kompetansebedrift, og det er de ansatte som er vår viktigste kilde til verdiskapning. Som en del av et stort internasjonalt konsern og samtidig et «vinnerlag» med en klar nr. 1 posisjon i det norske markedet, kan vi også tiltrekke oss de beste medarbeiderne. LEASEPLAN NORGE ER EN SPESIALISERT KOMPETANSE - BEDRIFT, OG DET ER DE ANSATTE SOM ER VÅR VIKTIGSTE KILDE TIL VERDI - SKAPNING. Det er ikke hvem du er eller hvem du kjenner som har betydning for din utvikling i LeasePlan, men hva du bidrar med til fellesskapet. Vi ønsker å stimulere til mangfold, og vi mener at de fleste problemstillinger forstås best når de vurderes fra ulike perspektiver. Som arbeidsgiver har vi også et ansvar for å sikre nødvendig fleksibilitet og vise vilje og evne til å forstå og møte individuelle behov. En effektiv, kundeorientert og serviceinnstilt organisasjon forutsetter at de interne relasjoner er basert på tillitsfull dialog og gjensidig respekt. Det er helt nødvendig med samsvar mellom de holdninger og normer som er i selskapet og de holdninger og normer man ønsker at kundene skal kunne oppleve. Vi skal være resultatorienterte og det er viktig at den enkelte når sine mål og at avdelingen skaper gode resultater. Det er likevel enda viktigere å være bevisst på at et selskap er sterkest når avdelingene samarbeider godt på tvers, og utnytter den enkeltes kompetanse og ressurser fleksibelt og målrettet. Ledere i LeasePlan skal være opptatt av de verdigrunnlag og etiske retningslinjer vi bygger vår virksomhet på, samt de holdninger som preger vår relasjon til kunder, kollegaer og andre forbindelser. En leder skal være en rollemodell, og vise at verdier og holdninger reflekteres i praktisk handling. INN I 2012 Verden er generelt preget av store omveltninger og betydelig usikkerhet. Solide statsfinanser og ikke minst stor aktivitet innen oljesektoren gjør at det meste ser bra ut for norsk økonomi. Den internasjonale uto og den lave veksten vil dog påvirke Norge i negativ retning. For LeasePlan Norge vil markedet gi grunnlag for fortsatt vekst, særlig ved å differensiere seg fra konkurrentene og ved å tilby produkter/tjenester tilpasset de forskjellige kundegrupper. Den dynamiske strategien vil bli videreført med et aktivitetsnivå som er vesentlig høyere enn de foregående år. Gjennom å gi kundene den beste service og totalopplevelse skal vi virkelig vise at «it s easier to leaseplan»! Anders Ree-Pedersen Adm. direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

14 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER 14 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 14 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

15 STYRETS ÅRSBERETNING ØKONOMISKE FORHOLD Forsterket uro i den internasjonale økonomien gjennom 2011 økte risikoen for en ny resesjon, særlig i Europa. Gjeldskrisen i euro-området gjorde det bl.a. vanskeligere og mer kostbart for europeiske banker å hente finansiering i markedet. I Norge har veksten i oljeinvesteringer og oljerelaterte næringer holdt aktiviteten i økonomien oppe. Stor usikkerhet har dog gjort husholdninger og bedrifter forsiktige når de tar beslutninger om forbruk og investeringer. TOTALT SETT KJØPTE SELSKAPET CA NYE BILER I LØPET AV ÅRET, HVILKET ER EN ØKNING PÅ CA. 30 % SAMMEN - LIGNET MED SELSKAPETS VIRKSOMHET Også gjennom 2011 har selskapet styrket sin markedslederolle i det norske markedet. Gjennom en tydelig og dynamisk strategi har det blitt skapt økt aktivitet, gjennomført flere prosjekter og forbedrede prosesser på en rekke områder. Dette har også resultert i fortsatt vekst. Totalt sett kjøpte selskapet ca nye biler i løpet av året, hvilket er en økning på ca. 30 % sammenlignet med Gjennom målrettede salgsaktiviteter og en bevisst kredittpolicy, har selskapet gjennom flere år bygget en kundeportefølje med god kvalitet og lav risiko. LeasePlan Norge har utifra en risikovekting (Basel II), den lavest risiko-vurderte kundeporteføljen i LeasePlankonsernet. Denne kundeporteføljen har gjort at selskapet i finanskrisen fra 2008 og frem til nå, ikke har opplevd kundekonkurser som har medført tap for selskapet. Selskapets største utfordring har også gjennom 2011 vært høye innlånskostnader. I et langsiktig perspektiv og med marginbaserte kontrakter med kundene, har selskapet selv båret store deler av disse økte kostnadene. Det historisk lave rentenivået gir også lavere renteinntekter på selskapets arbeidskapital. I tillegg til innlånskostnadene har også håndtering og salg av bruktbiler vært en utfordring gjennom året. I tråd med selskapets vekst de senere år, genereres det også et økende antall bruktbiler for salg. Fysisk og logistikkmessig har vi vokst ut av vårt bruktbil-senter i Alf Bjerkes vei. Etter noen politiske avklaringer som forsinket prosessen, flyttet selskapet sin bruktbil-virksomhet til Exporama-senteret på Hellerudsletta høsten Anlegget på totalt over m2 er unikt i sitt slag, og gir grunnlag for en særdeles profesjonell og kostnadseffektiv bruktbil-håndtering i mange år fremover. Et historisk høyt nybilsalg i Norge i 2011 har gitt større lager av innbyttebiler/bruktbiler hos bilforhandlere. Samtidig har innstramminger fra bankene og krav om reduserte balanser hos de samme aktører medført et press på bruktbil-prisene. Under kompliserte forhold og i et svakt bruktbilmarked, er styret godt i fornøyd med at bruktbilsalget totalt sett er gjennomført med en betydelig gevinst. Selskapet har gjennom 2011 gjennomført sin strategi «PEAK PERFORMANCE: I Team for Tempo». Strategien har styrket selskapets merkevare-løfte «it s easier to leaseplan» og sterke resultater i kundeundersøkelser viser at kundene opplever og verdsetter merverdiene i samarbeidet med oss. Med fokus på andre inntekter enn rentemargin og med kostnadseffektiv drift, har selskapet levert et historisk godt resultat. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

16 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER ORGANISASJON OG MILJØ ORGANISASJON Selskapet har et internkontroll system for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det har ikke vært nødvendig å igangsette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag, som er et resultat av HMS- og AMU opplegget. Selskapet har også en «LeasePlan Identity» - gruppe, som arbeider med en rekke tiltak for å opprettholde og ytterligere forbedre det gode arbeidsmiljøet i selskapet. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det har verken oppstått ulykker, personskader eller materielle skader i Antall sykedager var 981,71 tilsvarende 4,29 %. Selskapet legger stor vekt på både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø. God tilrettelegging av kontorarbeidsplassene for å forebygge evt. plager gjøres fortløpende. Selskapet har en hjertestarter og har utdannet 10 ansatte i bruk av denne. I tillegg har samtlige ansatte tilbud om massasje hver 14. dag. SELSKAPET LEGGER STOR VEKT PÅ BÅDE DET FYSISKE OG DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ. GOD TILRETTE - LEGGING AV KONTOR - ARBEIDS PLASSENE FOR Å FOREBYGGE EVT. PLAGER GJØRES FORTLØPENDE. Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Selskapet tar dog miljøutfordringene på alvor, og har iverksatt en rekke tiltak. Selskapet har bl.a. et miljøstyringssystem og ble miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 i Selskapet er også medlem i Grønt Punkt Norge AS. Selskapet tilbyr også aktivt sitt produkt GrønnPlan til selskapets kunder. Som et videre ledd i vårt miljøarbeid har vi også kartlagt det totale CO2-utslippet fra selskapets egne firmabiler. For å gjøre vår egen virksomhet klimanøytral, har vi kjøpt FNgodkjente utslippskvoter for CO2 for det totale utslipp våre egne biler står for, samt for samtlige ansattes bilbruk, flyreiser, feriereiser osv. LIKESTILLING, MANGFOLD M.M. Ved utgangen av 2011 var det 104 fast ansatte i selskapet mot 102 i LeasePlan retter seg etter Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det er et mål for selskapet å ha et inkluderende arbeidsmiljø og har etiske retningslinjer som forbyr alle former for diskriminering. Etiske retningslinjer og selskapets verdier er et fast punkt i introduksjonsprogram for nyansatte. LeasePlan har ingen medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Det foretas nøytrale vurderinger i saker som for eksempel lønn, ansettelser, avansement m.m. Av selskapets 104 ansatte var 40 kvinner og 64 menn. LeasePlan har 29 ledere med personalansvar. Av disse innehas 7 stillinger av kvinner og 22 menn. I 2011 ble det rekruttert 13 personer, og av disse var 3 kvinner og 10 menn. 16 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

17 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAPET Selskapets årsresultat ble 73,8 mill., hvilket er det beste noensinne og er en forbedring på 14 mill. sammenlignet med FORSKNING OG UTVIKLING LPNO har ikke vært involvert i større forskning og utviklingsaktiviteter i 2011, utover det som foregår i selskapets egen avdeling for forretningsutvikling. BALANSE LPNO har gjennom 2011 økt sin portefølje av utleiebiler med 449 mill. og har dermed tatt sin del av veksten i markedet. Omløpsmidler har økt med 119,5 mill. hovedsakelig gjennom en økning av lagerbeholdning og kundefordringer. Totalbalansen har økt tilsvarende med 569 mill. og økning er finansiert ved økt låneopptak gjennom langsiktig lån. Det foreligger en avtale mellom LeasePlan Corporation og LPNO som sikrer LPNO likviditet. Selskapet hadde ved utgangen av 2011 en egenkapital på 594 mill. Egenkapitalen ved utgangen av 2010 var 520,2 mill. Selskapets frie egenkapital er 0 pr KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Kontantstrøm fra virksomheten ble i mill. sammenlignet med mill. Kontantstrøm til investeringsaktiviteter har igjen økt fra mill. i 10 til mill. i 11. Nyinvesteringer i 2011 er mill. som er en økning på 649 mill. sammenlignet med Kontantstrøm fra finansierings - aktiviteter ble som en følge av store investeringer økt med 189 mill. i Samlet utgjorde LPNO s likviditetsbeholdning pr kr. 14,3 mill. mot kr. 6,2 mill. i LPNO har i tillegg en kassekreditt på 75 mill. som pr var trukket opp med 11,5 mill. RISIKO LeasePlan Norge er utsatt for kredittrisiko og restverdirisiko. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av avtale og deretter årlig kredittvurdert. Historisk sett har selskapet hatt minimalt med tap på fordringer. Selskapets største kunder har høy kredittverdighet og god likviditet. Restverdirisikoen blir blant annet ivaretatt av selskapets restverdikomite som løpende fastsetter restverdi på nye modeller, samt gjennomgår restverdifastsettelsen på eksisterende modeller. Det er ingen direkte markedsrisiko (herunder valutarisiko, renterisiko og prisrisiko) og likviditetsrisiko. Det er ingen valutarisiko siden alle transaksjoner skjer i norske kroner. Utlånene er i hovedsak marginbasert, og er derfor ikke avhengig av rentebevegelser i markedet. Likviditetsrisikoen er sikret via en avtale med eier som sikrer lån fremover. Selskapet anvender ikke finansielle instrumenter. DISPONERING AV OVERSKUDDET Årsoverskuddet etter skatt ble kr ,-. Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. Ved utarbeidelse av årsregnskapet er forutsetningen om forsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorar til styret og revisor er spesifisert i note 7. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

18 STYRETS ÅRSBERETNING ORGANISASJON OG MILJØ KOMMENTARER TIL REGNSKAPET UTSIKTENE FREMOVER 18 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

19 UTSIKTENE FREMOVER Det er fortsatt stor usikkerhet i verdensøkonomien. Selv om det meste ser bra ut i norsk økonomi, så vil uro en og den lavere veksten internasjonalt også påvirke Norge i negativ retning. For selskapets del vil rentemargin være den største utfordring. Også utviklingen i bruktbil-markedet vil påvirke selskapets resultat i vesentlig grad. Selskapet vil videreføre strategien for lønnsom vekst, og vil investere i fremtiden, i verktøy og i omgivelser. Styret takker selskapets dyktige ansatte for den innsats og entusiasme som er lagt ned, noe som har bidratt til at selskapet igjen har nådd de oppsatte mål. 31.desember 2011 Oslo, 21 mai 2012 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

20 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE 20 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

21 REVISORS BERETNING RESULTATREGNSKAP 2011 Beløp i kr ,- LEASEPLAN NORGE AS NOTE Inntekter Driftsinntekter Andre driftsinntekter Gevinst v/salg av anleggsmidler Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader 4, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt Finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd Overført til annen egenkapital LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

22 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE BALANSE Beløp i kr ,- EIENDELER NOTE Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Netto pensjonmidler Sum finansielle anleggsmidler Fordringer Varebeholding Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

23 REVISORS BERETNING BALANSE Beløp i kr ,- GJELD OG EGENKAPITAL NOTE Egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr.100,-) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Konsernmellomværende Banklån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Konsernmellomværende Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31.desember 2011 Oslo, 21. juni 2012 Kevin McNally Styreformann Vahid Daemi Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

24 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NOTER NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på de grunnleggende prin - sipper om transaksjonsprinsippet, sammen stilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift, forsiktighet og beste estimat. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Valuta Alle lånetransaksjoner gjøres i norske kroner. Inngående fakturaer i utenlands valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Det er ikke resultatført agio/disagio av vesentlig art i regnskapsåret. Vurdering og klassifisering av balanseposter: Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid. Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet Utleiebiler Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelses - kost redusert med estimert annenhåndsverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 til 5 år. Varer på lager Selskapet har kun brukte biler i lagerbeholdning. Varebeholdingen er oppgitt til bokført verdi. Det foretas ikke nedskrivning av varelager, og eventuelle tap tas ved avhendelse av bilen. Omløpsmidler Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning på tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av den enkelte fordring. I tillegg er det foretatt en uspesifisert tapsavsetning for å dekke antatt tap. Ingen fordringer har forfall senere enn ett år fra regnskapsårets slutt. Prinsipper for behandling av gjeld Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten Lønn, honorarer og andre personalkostnader i resultatregnskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 24 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

25 REVISORS BERETNING NOTE NR. 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i kr ,- Note 2 Leasinggjenstander / egne driftsmidler Utleiebiler / egne driftsmidler Utleiebiler Egne driftsmidler Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev ned Akkumulerte avskrivninger Korrigert akk. avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi herav balanseførte leieavtaler herav gjenværende oppskrivning Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid Inntil 7 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler 0 Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 0 NOTE NR. 3 DRIFTSINNTEKTER Selskapet har et virksomhetsområde, og all utleievirksomhet foregår i Norge. LEASEPLAN ÅRSRAPPORT

26 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NOTE NR. 4 - PENSJONER OG PENSJONSKOSTNADER Lease Plan Norge AS følger NorskRegnskapsStandard nr 6 om pensjonskostnader. Standarden tar utgangs - punkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløpig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 17 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik Resultatført planendring 0 0 Opphør av tidligpensjonsavtale 0 76 Arbeidsgiveravgift 0 0 Administrasjonskostnader 195 Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført planendring 0 0 Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,30% Forventet avkastning 4,80% Årlig lønnsvekst 4,00% Årlig G-regulering 3,75% Forventet pensjonsregulering 0,60% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. I tillegg til ytelsesbasert pensjon, har selskapet innskuddsbasert pensjon for alle øvrige ansatte. Det er kostnadsført tusen kroner i 2011 for denne ordningen. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning dekker kravene i lov om Offentlig tjenestepensjon. 26 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2011

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer