Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr."

Transkript

1 Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli 2014 kl CET Tilrettelegger og oppgjørsagent 19. juni 2014

2 Viktig informasjon Dette tilbudsdokumentet ("Tilbudsdokumentet") er utarbeidet av R. Domstein & Co AS ("Tilbyderen") med den hensikt å dokumentere betingelsene for det frivillige tilbudet ("Tilbudet") om kjøp av alle utestående aksjer ( Aksjene ) i Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") til en tilbudspris per aksje á NOK 10,00 ("Tilbudsprisen). Det presiseres at tilbudsplikt etter verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr 75 ( Vphl ) 6-1 ikke vil inntre ved Tilbyderens erverv av aksjer i henhold til Tilbudet, og Tilbudet er således ikke et frivillig tilbud i henhold til reglene i vphl Dette Tilbudsdokumentet og Tilbudet er ikke fremlagt for Oslo Børs for godkjennelse i henhold til Vphl Tilbudet gjelder i perioden fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli 2014 kl CET ("Tilbudsperioden") (med forbehold om forlengelse). Tilbudsdokumentet kan ikke distribueres til andre jurisdiksjoner hvor dette er ulovlig eller medfører krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse. Ingen andre enn Tilbyderen er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn i forbindelse med Tilbudet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Den enkelte aksjonær oppfordres til å gjøre en selvstendig vurdering av dette Tilbudsdokumentet og, hvis nødvendig, innhente uavhengig rådgivning vedrørende Tilbudet og dette Tilbudsdokumentet. Informasjonen vedrørende Selskapet som fremkommer i Tilbudsdokumentet skal være à jour per dato for Tilbudsdokumentet, og er basert på offentlig informasjon og kilder som er ment å være pålitelige. Offentliggjøring og distribusjon av Tilbudsdokumentet betyr ikke at det ikke kan ha skjedd endringer i forhold vedrørende innholdet som er beskrevet i dette Tilbudsdokumentet etter dato for Tilbudsdokumentet. Eventuelle tvister vedrørende Tilbudsdokumentet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive myndighet. Tilbudsdokumentet er kun utarbeidet på norsk, men et engelsk sammendrag er presentert i avsnitt 5. Fondsfinans AS ("Fondsfinans") opptrer som finansiell rådgiver og oppgjørsagent (henholdsvis "Tilrettelegger" og "Oppgjørsagent") for Tilbyderen. Fondsfinans er ikke rådgiver for andre i forbindelse med Tilbudet. Fondsfinans vil ikke være ansvarlig for å gi andre enn Tilbyder (i) slik beskyttelse som normalt gis til Fondsfinans' kunder eller (ii) rådgivning i forbindelse med Tilbudet. Det har ikke blitt utarbeidet noen fairness opinion av Fondsfinans i forbindelse med Tilbudet. For en oversikt over definisjoner benyttet i Tilbudsdokumentet, vennligst se avsnitt 1 "Definisjoner". Tilbudet er gitt til alle Aksjonærer som lovlig kan motta dette Tilbudsdokumentet og akseptere Tilbudet. I den forbindelse refereres det til særskilt melding til utenlandske Aksjonærer nedenfor. Kopier av dette Tilbudsdokumentet vil bli distribuert til Aksjonærer registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS for dato for dette Tilbudsdokumentet, med unntak av Aksjonærer tilhørende jurisdiksjoner der dette Tilbudsdokumentet ikke lovlig kan distribueres. Melding til utenlandske Aksjonærer Tilbudsdokumentet innebærer ikke et tilbud om å kjøpe noen av Aksjene i Selskapet i jurisdiksjoner hvor det er ulovlig å fremsette et slikt tilbud. Distribusjon av Tilbudsdokumentet og Tilbudet om kjøp av Aksjene i Selskapet kan, i visse jurisdiksjoner, være begrenset av lokal lovgivning. Personer som får tilgang til dette Tilbudsdokumentet bærer selv ansvaret for å overholde slik lovgivning. 2

3 Tilbudsdokumentet må ikke brukes til markedsføring eller salg av Aksjer i jurisdiksjoner der dette ikke er lovlig (inkludert, men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia, Japan og Cayman Island). Aksjonærer som ønsker å akseptere Tilbudet må selv sørge for å undersøke lokal lovgivning av relevans for dem, inkludert eventuelle behov for samtykke fra myndigheter og skattemessige forhold. Important information This offer document (the "Offer Document") has been prepared by R. Domstein & Co. AS (the "Offeror") in order to document the terms and conditions of its voluntary tender offer (the "Offer") to acquire all outstanding shares (the "Shares") in Domstein ASA ("Domstein" or the "Company") at an offer price per Share of NOK 10,00 (the "Offer Price"). It should be noted that mandatory offer pursuant to the Norwegian Securities Trading Act ("NSTA") 6-1 will not occur as a result of the Offer and the Offer is therefore not a voluntary offer subject to the rules of the NSTA's section 6. This Offer Document has not been reviewed by the Oslo Stock Exchange. The Offer can be accepted by shareholders in Domstein (the "Shareholders") in the period from and including 19 June 2014 to and including 3 July 2014 at 16:30 CET (the "Offer Period") (subject to extension). With the exception of the Offeror, no person or entity is authorised to provide any information or make any representations in connection with the Offer. If such information or representation is provided or made by anyone other than the Offeror, such information or representation should not be relied upon. Shareholders must rely on their own review of this Offer Document, and should study the Offer Document carefully, and if necessary seek independent advice concerning the Offer and this Offer Document. The information contained in this Offer Document with respect to the Company consists of publicly available information. The Offeror has not independently verified the information regarding the Company which is included in this Offer Document. None of the Offeror or any of its advisors accepts any responsibility for the correctness or completeness of the information regarding the Company set out herein. Any dispute arising out of or in connection with the Offer or the Offer Document shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts with Oslo city court as the agreed legal venue. Fondsfinans AS ("Fondsfinans") is acting as financial advisor and receiving agent (the "Financial Advisor" or the "Receiving Agent") to the Offeror and no one else in connection with the matters described in this Offer Document and will not be responsible to anyone other than the Offeror for providing the protections afforded to clients of the Financial Advisor or for providing advice in relation to matters contained in this Offer Document. The Offer is directed to all Shareholders who may legally receive this Offer Document and accept the Offer. In this respect further reference is made to the offer restrictions set out below. Copies of this Offer Document will be distributed to the Shareholders registered in the Company's shareholder registry in the VPS as of the date of this Offer Document, except for Shareholders in jurisdictions in which this Offer Document may not be lawfully distributed. Notice to Shareholders outside of Norway The Offer and this Offer Document are not to be regarded as an offer, whether directly or indirectly, in jurisdiction where such offer pursuant to legislation and regulations in such relevant jurisdictions would be prohibited by applicable law. 3

4 The Offer is not made, neither directly nor indirectly, and sale will not be accepted from, or on behalf of, Shareholders in any jurisdiction where presenting the Offer or acceptance thereof would be in conflict with the laws of such jurisdictions, including, but not limited to, Shareholders with address in USA, Canada, Australia, Japan and Cayman Island. Shareholders not resident in Norway wanting to accept the Offer must make inquiries on relevant and applicable legislation, including but not limited to whether public consent is required and possible tax consequences. 4

5 1 DEFINISJONER 6 2 ERKLÆRING 6 3 TILBUD OG BETINGELSER 7 4 INFORMASJON OM DOMSTEIN 13 5 ENGELSK SAMMENDRAG (ENGLISH SUMMARY) 17 Vedlegg: Vedlegg 1 Akseptformular Frivillig tilbud Vedlegg 2 Acceptance form Voluntary Offer 5

6 1 DEFINISJONER I dette dokumentet har nedenstående definisjoner følgende betydning med mindre annet fremgår av sammenhengen: Aksept En ugjenkallelig aksept av Tilbudet gjøres ved å fylle ut og sende, fakse eller levere Akseptformularet som beskrevet i avsnittet "Aksept av tilbudet" Akseptformularet Akseptformularet som er inkludert i dette Tilbudsdokumentet og som skal benyttes av Aksjonærer i Selskapet som aksepterer Tilbudet Aksjer Aksjer utstedt av Selskapet Aksjonær Eier av aksjer i Selskapet Asal. Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 Domstein Er definert i kap. Viktig informasjon Kverva Kverva AS NOK Norske kroner Selskapet Er definert i kap. Viktig informasjon Tilbudet Det frivillige tilbudet om å erverve alle utestående aksjer i Selskapet som beskrevet i dette Tilbudsdokumentet Tilbudsdokument Dette dokumentet datert 19. juni 2014 som beskriver Tilbudet Tilbudsperiode Perioden fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli 2014 Tilbudspris NOK 10,00 pr aksje Tilbyder R. Domstein & Co AS Tilrettelegger Er definert i kap. Viktig informasjon Oppgjør Overføring av kontanter i NOK til Aksjonærer i Selskapet som aksepterer tilbudet og samtidig overføring a Aksjer fra Aksjonærens VPS-konto til Tilbyders VPS-konto Oppgjørsdato Dato for overføring av kontanter til Aksjonærer som aksepterer tilbudet Partene Tilbyder og Kverva Vphl. Er definert i kap. Viktig informasjon VPS Verdipapirsentralen 2 ERKLÆRING Dette Tilbudsdokumentet er utarbeidet for å gi Aksjonærene et vurderingsgrunnlag i forbindelse med at Tilbyder fremsetter et frivillig tilbud om kjøp av samtlige Aksjer i Domstein. Tilbudsdokumentet tilfredsstiller i det alt vesentlige kravene til frivillige tilbud i Vphl Opplysninger om Selskapet bygger på regnskapsmateriale og annen alminnelig tilgjengelig offentlig informasjon. Tilbyder kan ikke innestå for at Tilbudsdokumentets innehold er korrekt eller fullstendig hva gjelder informasjon om Selskapet. Per 19. juni 2014 eier Tilbyder Aksjer i Domstein. Måløy, 19. juni 2014 R. Domstein & Co AS 6

7 3 TILBUD OG BETINGELSER 3.1 GENERELT Tilbyder fremsetter herved tilbud om å erverve samtlige utestående Aksjer i Domstein i henhold til betingelser som beskrevet i dette Tilbudsdokumentet. Tilbudet vil på nærmere vilkår også omfatte eventuelle Aksjer som tegnes i Domstein etter datoen for dette Tilbudsdokumentet, men før utløpet av Tilbudsperioden, og Tilbudsprisen per Aksje vil bli justert for å reflektere den endring av verdien per Aksje slike emisjoner vil medføre. Tilbudsprisen er NOK 10,00 per Aksje med kontantoppgjør. Tilbudet kan aksepteres av Aksjonærer i Tilbudsperioden fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli 2014 kl CET. Gjennomføring av Tilbudet er betinget på mottatt aksept om salg av mer enn Aksjer, tilsvarende en eierandel i Domstein på 40,73 %. Tilbyder forbeholder seg retten til å kjøpe Aksjer i markedet utenfor Tilbudet. 3.2 TILBYDER Tilbudet fremmes av Tilbyder, et aksjeselskap med organisasjonsnummer og med forretningsadresse Sjøgata, 6700 Måløy, Norge og postadresse Postboks 14, 6701 Måløy, Norge. Tilbyder er holdingselskapet for brødrene Rolf, Gunnar og Knut Magne Domsteins eierandel på 49,27 % i Domstein. Tilbyder er representert i styret i Domstein ved Gunnar og Knut Magne Domstein. Administrerende direktør i Domstein, Rolf Domstein, er styreleder og daglig leder i Tilbyder. For nærmere beskrivelse av intensjonen med Tilbudet, vennligst se avsnitt MÅLSELSKAPET Målselskapet er Domstein, et allmennaksjeselskap med organisasjonsnummer og forretningsadresse Sjøgata, 6700 Måløy, Norge. Aksjene er notert på Oslo Børs under tickerkoden "DOM", og er registrert i VPS med ISIN NO Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 5,00. Leseren henvises til kapittel 4 for ytterligere informasjon om Selskapet. 7

8 3.4 BAKGRUNNEN FOR TILBUDET Tilbudet fremmes av Tilbyder i samarbeid med Kverva. Tilbyder og Kverva AS ønsker i fellesskap å restrukturere og videreutvikle virksomheten i Domstein ASA, herunder stryke selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. Man er enige om at som en del av et slikt samarbeid knyttet til Domsteins virksomhet skal Tilbyder hovedsakelig fokusere på fiskeri, eiendom, produksjon og distribusjon i Norge, mens Kverva hovedsakelig skal fokusere på virksomheten i Sverige. En strykning av Domsteins aksjer fra Oslo Børs vil også føre til kostnadsreduksjoner som vil komme den operasjonelle virksomheten til gode, og som Domsteins børsverdi tatt i betraktning ikke er ubetydelige. 3.5 UTLIGNING AV INFORMASJON OM SELSKAPET Tilbyder har, gjennom Rolf Domsteins posisjon som administrerende direktør og Knut Magne Domstein og Gunnar Domsteins posisjon som styremedlemmer i Domstein, hatt tilgang til driftsmessig og finansiell informasjon om Selskapets status og fremtidsutsikter, som til dels kan anses å være av konfidensiell natur. All vesentlig informasjon av potensiell kurssensitiv karakter anses imidlertid utlignet i forbindelse med fremleggelsen av revidert årsregnskap for Domstein for 2013 og urevidert kvartalsrapport for første kvartal TILBUDSPRIS Tilbudsprisen er NOK 10,00 per Aksje med oppgjør i kontanter. Basert på utestående Aksjer, tilsvarer Tilbudet en verdi av samlet egenkapital i Domstein på NOK Tilbudsprisen utgjør en premie på 19,91 % sammenlignet med volumveid gjennomsnittlig handelskurs på Oslo Børs 17. juni 2014, som er siste registrerte handelsdag før offentliggjøring av dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen utgjør videre en premie på henholdsvis 22,28 % og 18,92 % sammenlignet med volumveid gjennomsnittlig handelskurs for siste tre måneder og siste seks måneder. Ved verdsettelsen av Selskapet har Tilbyder basert seg på normale anerkjente verdsettelsesmetoder og basert seg på blant annet sin kunnskap om sektoren Selskapet opererer i, offisiell finansiell informasjon for Selskapet og dets datterselskaper og Selskapets og dets datterselskapers strategiske og konkurransemessige posisjon. Merk at dersom Selskapet skulle utbetale utbytte eller andre distribusjoner til sine Aksjonærer i Tilbudsperioden, vil Tilbudsprisen bli redusert tilsvarende distribuert beløp per Aksje. I tilfelle av en aksjesplitt eller aksjespleis vil Tilbudsprisen bli justert tilsvarende. Aksept av Tilbudet gitt før en eller flere av nevnte hendelser inntrer vil bli klassifisert som Aksept av det justerte Tilbudet. Per dato for dette Tilbudsdokumentet er Tilbyder ikke kjent med planer eller vedtak om å betale utbytte eller andre distribusjoner til Aksjonærer i løpet av Tilbudsperioden. Ingen rentekompensasjon vil bli betalt fra dato for Aksept av Tilbudet til dato for Oppgjør av Tilbudet. Følgende graf viser utvikling i aksjekurs (sluttkurs i NOK) og handelsvolum (antall handlede aksjer) for Aksjene på Oslo Børs i perioden fra 18. desember 2013 til 18. juni 2014 (6 mnd.): 8

9 Volum (# aksjer) Kurs (venstre akse) ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, TILBUDSPERIODE Tilbudsperioden for dette Tilbudet er fra og med 19. juni 2014, til og med 3. juli 2014 klokken norsk tid. Tilbudsperioden kan forlenges av Tilbyder en eller flere ganger gjennom melding gjennom Oslo Børs informasjonssystem innen utløpet av børsdagen etter Tilbudsperiodens utløp. Tilbyder har rett, men ikke plikt, til å godta aksepter mottatt etter Tilbudsperiodens utløp. 3.8 AKSEPT AV DET FRIVILLIGE TILBUDET Aksjonærer som ønsker å akseptere Tilbudet, må fylle ut og behørig undertegne Akseptformularet i vedlegg 1 (eller en kopi av skjemaet) og levere det til Fondsfinans. Akseptformularet må være mottatt av Fondsfinans på adressen nedenfor med post, e-post, budtjeneste, personlig levering eller telefaks innen utløpet av Tilbudsperioden: Fondsfinans AS Haakon VII's gate 2 P.O. Box 1782 Vika Tel: (+47) Oslo Fax: (+47) Norge Hverken Tilbyder eller Fondsfinans vil være ansvarlig for forsinkelser knyttet til levering av Akseptformularet. Aksjonærer som har sine Aksjer registrert i navnet til et meglerfirma, en bank, et forvaltningsselskap eller annen forvaltningsinstans, må kontakte den relevante representanten dersom de ønsker å akseptere Tilbudet. Aksjonærer som har sine aksjer fordelt på flere VPS-kontoer vil motta et separat Akseptformular for hver konto og er pliktig å levere et separat signert Akseptformular for hver konto. Alle Aksjer som aksepteres solgt i henhold til dette Tilbudet skal overføres uten heftelser og alle andre former for tredjepartsrettigheter og med alle aksjonærrettigheter tilknyttet dem. Eventuelle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre rettigheter for tredjeparter i de relevante Aksjene og/eller VPSkontoen(e) må undertegne Akseptformularet og på denne måte frasi seg sine rettigheter til Aksjene, og godkjenne overføringen av Aksjene til Tilbyder uten heftelser og alle andre former for 9

10 tredjepartsrettigheter. Innhenting av samtykke fra rettighetshaver er utelukkende akseptantens ansvar og risiko. Aksept av Tilbudet er ugjenkallelig, og kan ikke trekkes tilbake etter at Fondsfinans har mottatt aksepten. Ved Aksept av Tilbudet, gir Aksjonæren Fondsfinans ugjenkallelig fullmakt til: i) å sperre de Aksjene som er gjenstand for aksepten til fordel for Fondsfinans på vegne av Tilbyderen. Etter at blokkering er etablert vil det ikke være anledning for Aksjonærer til å forføye over disse Aksjene. Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil beholde sine aksjonærrettigheter i Selskapet i den utstrekning det er tillatt under gjeldende lov inntil Tilbudet er gjennomført. Blokkering av Aksjene vil bare ha effekt for de Aksjene som er gjenstand for Aksepten og vil ikke ha effekt for andre verdipapirer som er registrert på den samme VPS-kontoen. ii) å overføre slike sperrede Aksjer fra den aktuelle Aksjonærens VPS-konto til Tilbyder mot betaling av Tilbudsprisen i forbindelse med gjennomføringen av oppgjøret under Tilbudet. Verken Tilbyderen eller Fondsfinans, eller noen tredjeparter, vil ha noen forpliktelse til å gi beskjed om eventuelle feil eller mangler med hensyn til aksepter eller noe ansvar for unnlatelse av å gi slik beskjed. For det tilfelle at Tilbudet bortfaller fordi betingelsene for gjennomføring av Tilbudet ikke oppfylles eller gis avkall på innen fristen fastsatt i kapittel 3.9 nedenfor, vil alle eventuelle sikkerheter og sperrer omtalt ovenfor umiddelbart fjernes av Fondsfinans. I henhold til Vphl. må Fondsfinans kategorisere samtlige nye kunder i en av tre kundekategorier. Alle Aksjonærer som innleverer et Akseptformular og som ikke allerede er kunde av Fondsfinans vil kategoriseres som ikke-profesjonell. Fondsfinans vil behandle mottak av Akseptformularet kun som en gjennomføringsinstruks fra Aksjonæren om å selge sine Aksjer, siden Fondsfinans ikke er i en posisjon til å vurdere hvorvidt aksept av Tilbudet og salg av Aksjene er egnet eller ikke for Aksjonæren. 3.9 BETINGELSER FOR TILBUDET Gjennomføring av Tilbudet er betinget av oppfyllelse eller Tilbyders frafallelse av følgende betingelser: i) at Tilbyder mottar gyldige og ubetingede aksepter fra Aksjonærer i Selskapet for Aksjer, som sammen med Aksjer som allerede eies av Tilbyder, utgjør mer enn minst 90 % av de utestående Aksjene og stemmene i Selskapet på fullt utvannet basis; og ii) Tilbyder og Domstein skal ha mottatt alle nødvendige tredjepartssamtykker; og iii) at ingen omstendigheter eksisterer eller har inntruffet som har eller med rimelighet kan forventes å få vesentlig negativ effekt for Selskapets likviditet, egenkapital eller eiendeler. Dersom de overstående betingelsene ikke er oppfylt og Tilbyderen ikke frafaller dem innen utløpet av Tilbudsperioden, vil Tilbudet bortfalle. Dersom Tilbudsperioden forlenges, skal fristen i foregående setning forskyves med et tilsvarende antall dager. Eventuell oppfyllelse eller frafall av betingelsene vil formidles til Selskapets styre med anmodning om distribusjon gjennom Oslo Børs elektroniske informasjonssystem så snart dette er avklart OPPGJØR Oppgjør for Aksjene foretas umiddelbart etter at Aksjene er overført og vil bli godskrevet den enkelte Aksjonærs bankkonto så raskt som praktisk mulig. Overføringen fra Tilbyder er forventet å foregå rundt den 11. juli 2014, og vil i alle tilfeller foregå senest 14 dager etter utløp av Tilbudsperioden. 10

11 Oppgjør vil bli foretatt i NOK og vil bli overført til den bankkontoen som på aksepttidspunktet er registrert i VPS som utbyttekonto. Dersom det ikke er registrert slik bankkonto, blir oppgjør foretatt til slikt sted som anvist av Aksjonæren eller ved bankgiro eller sjekk. Det vil ikke betales renter for perioden fra Aksept til oppgjørsdagen. Ved forsinkelse etter oppgjørsdagen vil det bli godtgjort en forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser KOSTNADER KNYTTET TIL TILBUDET Tilbyder vil dekke kostnader direkte relatert til VPS-transaksjoner i forbindelse med Aksept av Tilbudet og gjennomføring av overføring av Aksjer til Tilbyder. Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil ikke pådra meglerhonorar eller andre kostnader som er direkte knyttet til VPS-transaksjoner i forbindelse med Tilbudet. Tilbyder vil ikke dekke kostnader knyttet til rådgivning eller andre tjenester som er pådratt av en Aksjonær på eget initiativ, eller honorar eller kostnader belastet Aksjonæren av en megler eller forvalter eller tilsvarende FINANSIERING Tilbyder har mottatt tilsagn om et lån fra Kverva for å finansiere ervervet av Aksjer under Tilbudet SKATT Aksjonærer som aksepterer Tilbudet, vil være ansvarlig for eventuelle skatteforpliktelser som følger av Aksept av Tilbudet og salg av Aksjene KUNNGJØRINGER Kunngjøringer til Aksjonærene i forbindelse med Tilbudet vil bli sendt Aksjonærene skriftlig og distribuert per Oslo Børs meldingssystem under ticker DOM. Kunngjøringer vil bli betraktet som avgitt når disse er avgitt av Tilbyder FREMTDIG TILBUDSPLIKT Tilbyder eide per 19. juni 49,27 % av aksjekapitalen i Selskapet. Tilbyder vil imidlertid havne under unntaksregel for pliktig tilbud ved passering av 50 % eierandel som følge av Tilbudet, jfr. Vphl annet ledd, og vil derfor ikke være pliktig å gi noe ubetinget (pliktig) tilbud om å erverve de gjenværende Aksjene (gjentatt tilbudsplikt) i henhold til Vphl TVANGSINNLØSNING AV AKSJER Dersom Tilbyder, gjennom det Tilbudet, blir eier av mer enn 90 % av Aksjene, kan Tilbyder gjennomføre tvangsinnløsning av de øvrige aksjene i henhold til asal Tilsvarende har hver av de gjenværende Aksjonærer rett til å kreve at Tilbyder tvangsinnløser deres Aksjer. Tilbyder har til hensikt å gjennomføre tvangsinnløsning av resterende Aksjonærer dersom Tilbyder gjennom Tilbudet, eller på andre måter, blir eier av mer enn 90 prosent av Aksjene. 11

12 3.17 STRYKNING FRA OSLO BØRS Tilbyder har til hensikt å søke Aksjene i Domstein strøket fra notering ved Oslo Børs etter gjennomføring av Tilbudet KONTAKT MELLOM KVERVA AS OG TILBYDER Kverva og Tilbyder har inngått avtale omkring hvorledes et fremtidig samarbeid mellom Partene skal utformes etter at Tilbudet er gjennomført SÆRLIGE FORDELER TIL LEDELSE OG STYRENDE ORGANER Det er ikke inngått avtale med eller tiltenkt å tilstå medlemmer av ledelse eller styrende organer i Selskapet særlige fordeler i forbindelse med Tilbudet BETYDNING FOR DE ANSATTE Gjennomføring av det Tilbudet vil så langt Tilbyder kjenner til ikke få betydning for Selskapets ansatte eller ha øvrige juridiske konsekvenser for Selskapet ut over det som er beskrevet i dette Tilbudsdokumentet LOVVALG JURISDIKSJON Tilbudet og alle aksepter av dette er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Tilbudet eller Tilbudsdokumentet er underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon med Oslo tingrett som avtalt verneting DIVERSE Fondsfinans er finansiell rådgiver og oppgjørsagent for Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Advokatfirmaet BA-HR DA er norsk juridisk rådgiver for Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Magellan AS er finansiell rådgiver for Kverva AS i selskapets rolle i transaksjonen. Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for Kverva AS i selskapets rolle i transaksjonen. 12

13 4 INFORMASJON OM DOMSTEIN Følgende avsnitt inneholder en kort presentasjon av Domstein. Informasjonen er utelukkende basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Tilbyder har ikke foretatt uavhengig verifisering av informasjonen vedrørende Selskapet. Hverken Tilbyder eller Tilrettelegger påtar seg noe ansvar vedrørende innholdets korrekthet eller nøyaktighet, eller noe ansvar for å oppdatere informasjonen vedrørende Selskapet som presentert i det Tilbudsdokumentet. For en mer detaljert beskrivelse av Selskapet, vennligst besøk 4.1 INTRODUKSJON Domstein er et allmennaksjeselskap med organisasjonsnummer og forretningsadresse Sjøgata, 6700 Måløy, Norge. Aksjene er notert på Oslo Børs under tickerkoden "DOM", og er registrert i VPS med ISIN NO Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 5, SELSKAPSBESKRIVELSE Domstein er et ledende selskap innen produksjon og salg av kjølte og frosne sjømatprodukter i Norden. Selskapets kjernevirksomhet er hovedsakelig Domstein Foods med fabrikker i Kungshamn og Lysekil, og markedsposisjoner innenfor Sverige, Norge og Finland, samt Domstein Sjømat, tidligere Enghav, som selger og distribuerer hovedsakelig ferske fiskeprodukter i det norske markedet. Nedenfor følger en oversikt over datterselskaper og tilknyttede selskaper: Selskapsnavn Forretningskontor Eierandel (%) Domstein Foods AB Kungshamn, Sverige 100 % Domstein Foods AS Måløy, Norge 100 % Domstein Fish AS Måløy, Norge 100 % Domstein Sjømat AS Kjeller, Norge 100 % Domstein Service Måløy, Norge 100 % Ervik Havfiske AS Stadlandet, Norge 50 % Norbait DA Måløy, Norge 50 % Domstein Eiendom AS Måløy, Norge 49 % Nordic Group AS Trondheim, Norge 20 % Kilde: Årsrapport 2013 I løpet av første halvår 2013 ble konsernstrukturen i Domstein-konsernet endret. Fram Foods AB fusjonerte med Domstein Sverige AB og enheten skiftet navn til Domstein Foods AB. Videre fusjonerte Domstein Måløy AS og Domstein Vardø AS og skiftet navn til Domstein Foods AS, og tidligere Domstein Raudeberg AS endret navn til Domstein Fish AS. 4.3 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER Selskapets registrerte aksjekapital er NOK fordelt på Aksjer, hver pålydende NOK 5,00. Alle aksjene er autorisert og fullt ut innbetalt. Selskapet har bare én aksjeklasse og hver aksje gir én stemme. 13

14 Nedenfor følger Selskapets 20 største aksjonærer registrert i VPS per 16. juni 2014: Navn Antall aksjer Eierandel 1 R.DOMSTEIN & CO AS 3,791, % 2 MP PENSJON PK 371, % 3 SPECTATIO AS 175, % 4 CAIANO AS 170, % 5 KYLE ODD TERJE 141, % 6 CAIANO FISK AS 110, % 7 E. MORTENSEN AS 96, % 8 HORPESTAD ANDREAS 80, % 9 MYKLEBUST IVAR ARVE 71, % 10 NYBORG PER OLAV 65, % 11 SMEDASUNDET III AS 60, % 12 HAUGE PER 55, % 13 ENDRE DYRØY AS 55, % 14 FONDSAVANSE AS 53, % 15 VICAMA AS 50, % 16 HETLAND TORLAUG BJØRG 50, % 17 CLEARSTREAM BANKING S.A. 46, % 18 NETFONDS LIV ANGELIKA POTRATZ 46, % 19 NEPTUN STAVANGER HOLDING AS 45, % 20 GILLEBO KNUT OLE 38, % 14

15 4.4 UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON Konsolidert resultatregnskap 31. mars Årsslutt Beløp i NOK millioner Netto driftsinntekt Varekostnad Øvrige betalbare driftskostnader EBITDA Ordinære avskrivninger EBIT Inntekt på investering i tilknyttet selskap Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Omregningsdifferanser valuta Sum totalresultat for perioden Kilde: Domsteins årsrapporter og kvartalsrapporter Konsolidert balanse 31. mars Årsslutt Beløp i NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Fordringer Omløpsmidler holdt for salg Kontanter og kontantekvivalenter Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Avsetning for forpliktelser (pensjon og øvrige) Rentebærende langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Kilde: Domsteins årsrapporter og kvartalsrapporter 15

16 Konsolidert kontantstrømoppstilling 31. mars Årsslutt Beløp i NOK millioner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm ra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer Endring av kontanter og innskudd Kontanter og innskudd ved periodens start Kontanter og innskudd ved periodens slutt Kilde: Domsteins årsrapporter og kvartalsrapporter 4.5 STYRET OG LEDELSEN Per dato for Tilbudsdokumentet består Selskapets styre av: Navn Anne Breiby Inger Myklebust Dag-Erik Rasmussen Knut Magne Domstein Gunnar Domstein Stilling Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per dato for Tilbudsdokumentet består Selskapets ledelse av: Navn Rolf Domstein Anne I. Refvik Stilling CEO og CFO Konsernsekretær 16

17 5 ENGELSK SAMMENDRAG (ENGLISH SUMMARY) This chapter sets out an English translation of certain parts of the information included in this Offer Document. The summary is prepared only for information purposes and does not include all the information contained in the Norwegian text. In the event of discrepancies between the Norwegian and the English version, the Norwegian version will prevail. 5.1 THE OFFEROR The Voluntary Offer is made by; R. Domstein & Co AS Sjøgata, 6700 Måløy P.O. Box 14, 6701 Måløy Norway (the "Offeror" or "R. Domstein") R. Domstein is a private limited liability company organised under the laws of Norway, and is registered with registration number R. Domstein is the holding company of Rolf Domstein, Gunnar Domstein and Knut Magne Domstein, and owns 49.27% of the shares in Domstein ASA (the "Company" or "Domstein") as of the date of this Offer Document. The Offeror is represented in the Board of Domstein by Gunnar Domstein and Knut Magne Domstein. Rolf Domstein is CEO of Domstein and Chairman and CEO of the Offeror. 5.2 THE COMPANY Domstein ASA Sjøgata, 6700 Måløy P.O. Box 14, 6701 Måløy Norway Domstein is a public limited liability company, organised under the laws of Norway, and is registered with registration number The shares of the Company are listed on the Oslo Stock Exchange and are registered with the VPS with ISIN NO Domstein's share capital as of today is NOK 38,473,700 divided into 7,694,740 shares, each with a nominal value of NOK Domstein is a leading company in the production and sales of chilled and frozen seafood products in the Nordic region. The Company's core business is mainly Domstein Foods with factories in Kungshamn and Lysekil, as well as Domstein Seafood, former Enghav, which sells and distributes mainly fresh fish products in the Norwegian market. 5.3 BACKGROUND FOR THE OFFER The Voluntary Offer is made by the Offeror in cooperation with Kverva AS ("Kverva"). The Offeror and Kverva will seek to restructure and develop the business of Domstein. In this connection, the Offeror seeks to acquire 100 % of the shares in Domstein and apply for a delisting from the Oslo Stock Exchange ("OSE"). The Offeror will primarily focus on fisheries, property, production and distribution in Norway, while Kverva mainly will focus on operations in Sweden. A delisting will result in cost savings that will benefit the operational business activities which, considering the Company's market capitalization, are not insignificant. 17

18 5.4 RECONCILIATION OF INFORMATION R. Domstein has through Rolf Domstein's position as CEO and the positions of Knut Magne Domstein and Gunnar Domstein as board members of Domstein, had access to certain forward-looking operational and financial information regarding Domstein. All information of potential price-sensitive nature has, however, been offset in relation to the presentation of the audited annual report for 2013 and first quarter 2014 results. 5.5 OFFER PRICE The offer price is NOK per share payable in cash in accordance with the terms of this offer document. Based on the current number of 7,694,740 issued shares in the Company, the offer price corresponds to a market capitalization of the company of approximately NOK 77 million. The offer price represents a premium of % compared to the volume weighted price at the Oslo Stock Exchange on 17 June 2014, which was the last registered trading day before the announcement of the voluntary offer. Moreover, the offer price represents a premium of % and % respectively to the Company's volume weighted average share price for each of the 3 month and 6 month period ending on 18 June 2014 respectively. In its evaluation of the Company, the Offeror has applied recognized valuation methods on the basis of its knowledge of the sector in which the Company operates and official financial information. In the event that the Company pays out any dividend or other distribution to its shareholders for which the record date occurs prior to the settlement date, the offer price will be reduced by the amount distributed per share. In case of either a split or a reverse split of the shares, the offer price per share will be adjusted accordingly. No interest compensation will be paid from the date of acceptance of the offer until settlement of the offer is made. 5.6 OFFER PERIOD The offer period under the offer commences on 19 June 2014 and expire on 3 July 2014 at CET. The offer period may be extended, more than once, through announcement to the Oslo Stock Exchange's information system. The Offeror reserves the right, but no obligation, to accept received acceptances after the expiration of the Offer Period. 5.7 ACCEPTANCE OF THE OFFER Shareholders who wish to accept the offer must fully and correctly complete and sign an acceptance form enclosed in appendices 1 (Norwegian) or 2 (English) to this offer document and return it to Fondsfinans AS ("Fondsfinans" or the "Receiving Agent") before expiry of the offer period (subject to extension). The acceptance form shall be correctly and fully completed and signed, and sent by mail, or fax, or delivered by hand, to Fondsfinans: 18

19 Fondsfinans AS Haakon VII's gate 2 P.O. Box 1782 Vika Tel: (+47) Oslo Fax: (+47) Norway Shareholders holding shares registered in more VPS accounts will receive acceptance forms for each individual account. Each shareholder who holds its shares registered with the VPS in the name of a nominee must contact such nominee in the event that it wishes to accept the voluntary offer. All shares under the voluntary offer are to be transferred free of any encumbrances and any other third party right whatsoever, and with all shareholder rights attached to them. Any third party with registered encumbrances or other third-party rights attached to the relevant shares must sign the acceptance form and thereby waive their rights in the Domstein Shares and approve the transfer of the Domstein shares to the Offeror free of any encumbrances and any other third party rights whatsoever. By executing and delivering the acceptance form, the shareholder irrevocably authorized Fondsfinans to block such shares in favour of Fondsfinans on behalf of the Offeror. By executing and delivering the acceptance form, the shareholder also irrevocably authorizes Fondsfinans to transfer such blocked shares from the VPS account of such shareholder to the Offeror upon the conditions of the voluntary offer being fulfilled. An acceptance of the voluntary offer from a shareholder will no longer be binding for the shareholder if the offer conditions of the voluntary offer have not been met and/or waived by the Offeror within 3 July In accordance with the Securities Trading Act, the Receiving Agent must categorize all new customers in one of three customer categories. All shareholders delivering the acceptance form and who are not existing clients of the Receiving Agent will be categorized as non-professional clients. The Receiving Agent will treat the delivery of the Acceptance Form as an execution only instruction from the shareholder to sell his/her/its shares under the voluntary offer, since the Receiving Agent is not in the position to determine whether the acceptance and selling of shares is suitable or not for the shareholder. 5.8 OFFER CONDITIONS The acquisition of the shares in Domstein pursuant to the Offer is subject to fulfilment, or waiver by the Offeror, of all of the following conditions: i) the Offeror shall have received acceptance from Shareholders in Domstein which, together with the Shares already owned by the Offeror, amount to more than 90% of the outstanding Shares and voting rights in Domstein on a fully diluted basis; and ii) iii) the Offeror and Domstein shall have received all necessary third party consents; and that no circumstances exist or have occurred which may be deemed to have a material adverse effect on Domstein's liquidity, equity or assets. In the event that the above mentioned conditions have not been met or waived by the Offeror within the expiration of the Offer Period, the Offer will be revoked. In the event of an extension of the Offer Period, the above-mentioned deadline shall be extended correspondingly. 19

20 5.9 SETTLEMENT Settlement of the offer is expected to take place on or about 11 July 2014, and will in any event take place no later than two weeks after the expiry of the offer period. Payment will be made in cash in NOK, by way of transfer to the acceptor's bank account registered in VPS for dividend payments. If there are no records of such bank account, settlement will be made in accordance with bank account details provided by the acceptor or by issuing of a bank giro or check. Interest compensation will not be paid for the period from the date of acceptance until the settlement date COSTS RELATED TO THE OFFER The Offeror will pay costs directly related to the VPS transactions in connection with acceptance of the offer and completion of the transfer of the shares to the Offeror. Shareholders accepting the offer will not incur any brokerage fees or other costs directly related to VPS transactions in connection with the offer. The Offeror will not cover or reimburse any costs for advisory or other services or otherwise incurred by shareholders at their own initiative, or any fees or costs charge to the shareholder by any broker or nominee holder or similar TAX Shareholders accepting the offer will be responsible for any tax liability as a consequence of accepting the offer and selling the shares REPEATED MANDATORY OFFER REQUIREMENT As of the date of this voluntary offer, the Offeror own 49.27% of the shares in Domstein. The Offeror will however be exempt from the rules of mandatory offer (repeated offer obligation) by passing the 50% threshold pursuant to the Securities Trading Act 18-2 second paragraph, and therefore not be obliged to make any unconditional offer to acquire the remaining shares in the Company COMPULSORY ACQUISITION Pursuant to section 4-25 of the Companies Act, a shareholder that acquires and holds 90% or more of the total issued and outstanding shares representing 90% or more of the voting rights in a Norwegian Public Limited Company, will have the right (and each remaining minority will have the right to require the majority shareholder) to initiate a compulsory acquisition of remaining shares not already owned by the majority shareholder. If, as a result of the offer, or otherwise, the Offeror acquires and holds 90% or more of the total issued and outstanding shares representing 90% or more of the voting rights in the Company, the Offeror intends to carry out a compulsory acquisition of the remaining Shares at a price equal to the offer price DE-LISTING OF THE SHARES The Offeror intends to delist Domstein if reaching sufficient acceptance through the Offer. 20

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22 Til aksjeeierne i Hafslund ASA TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22 Vi tilskriver deg på vegne av Oslo Energi Holding AS («Tilbyder»).

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA MADE BY AKER FLOATING HOLDING AS OFFER PRICE: NOK 3.63 PER SHARE IN CASH OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 2 MARCH 2012 TO 17:30 (NORWEGIAN TIME)

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT Voluntary offer to acquire all outstanding Shares in Hafslund ASA made by Oslo Energi

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION Mandatory Offer to acquire all outstanding Shares in CellCura ASA not already owned by Dag Dvergsten AS Offer Price: NOK 0.20 per Share

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Tirsdag den 12. april klokken 14.30

Detaljer

OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Offer Price: NOK 28.50 in cash per share. Offer Period: 29 December 2016

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA)

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA) Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av aksjer i BIONOR IMMUNO AS (BIONOR) fremsatt av NUTRI PHARMA ASA (NUTRI PHARMA) ved utstedelse av 0,5 aksje i Nutri Pharma mot 1 aksje i Bionor Tilbudsperiode:

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Mandatory offer to acquire all outstanding Shares in Comrod Communication ASA. Made by Habu Holding AS

Mandatory offer to acquire all outstanding Shares in Comrod Communication ASA. Made by Habu Holding AS OFFER DOCUMENT Mandatory offer to acquire all outstanding Shares in Comrod Communication ASA Made by Habu Holding AS Offer price: NOK 3.00 per share with settlement in cash Offer period: From and including

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

Offer Document. Lerøy Seafood Group ASA. not already owned by. Austevoll Seafood ASA. Offer price per share NOK 59.00

Offer Document. Lerøy Seafood Group ASA. not already owned by. Austevoll Seafood ASA. Offer price per share NOK 59.00 Offer Document Mandatory offer to acquire all issued and outstanding shares of Lerøy Seafood Group ASA not already owned by Austevoll Seafood ASA Offer price per share NOK 59.00 Acceptance Period From

Detaljer

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN This merger plan is entered into on 20 December 2017 by the boards of directors

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Offer Document. Voluntary public cash offer to acquire all issued and outstanding shares in. TANDBERG Television ASA. made by

Offer Document. Voluntary public cash offer to acquire all issued and outstanding shares in. TANDBERG Television ASA. made by Offer Document Voluntary public cash offer to acquire all issued and outstanding shares in TANDBERG Television ASA made by Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Offer price: NOK 106 per share in cash

Detaljer

OFFER DOCUMENT MANDATORY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN MORPOL ASA MADE BY MARINE HARVEST ASA OFFER PRICE:

OFFER DOCUMENT MANDATORY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN MORPOL ASA MADE BY MARINE HARVEST ASA OFFER PRICE: OFFER DOCUMENT MANDATORY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN MORPOL ASA MADE BY MARINE HARVEST ASA OFFER PRICE: NOK 11.50 PER SHARE WITH SETTLEMENT IN CASH OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 15 JANUARY

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of OFFER DOCUMENT Voluntary Offer to acquire all the shares in Roxar ASA made by Aegir Norge Holding AS an indirectly wholly-owned subsidiary of Emerson Electric Co. Offer price: NOK 5.20 per Share with settlement

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Jason Shipping ASA To the shareholders of Jason

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary offer to acquire all issued and outstanding shares of. GC Rieber Shipping ASA. not already owned by.

OFFER DOCUMENT. Voluntary offer to acquire all issued and outstanding shares of. GC Rieber Shipping ASA. not already owned by. OFFER DOCUMENT Voluntary offer to acquire all issued and outstanding shares of GC Rieber Shipping ASA not already owned by GC Rieber AS Offer price: NOK 31 per share in cash Offer Period: From and including

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of. Scan Subsea ASA

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of. Scan Subsea ASA OFFER DOCUMENT Voluntary Offer to acquire all outstanding shares of Scan Subsea ASA (a public limited liability company organized under the laws of the Kingdom of Norway) Registration number: 990 691 738

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

Nordic Nanovector ASA. 1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) den 12. oktober

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

VOLUNTARY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN. Awilco Offshore ASA. made by COSL NORWEGIAN AS

VOLUNTARY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN. Awilco Offshore ASA. made by COSL NORWEGIAN AS VOLUNTARY OFFER TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES IN Awilco Offshore ASA made by COSL NORWEGIAN AS Offer Price: NOK 85 per share in Awilco Offshore with settlement in cash Acceptance Period: From and including

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

ODIM ASA ODIM ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i. Notice of extraordinary general meeting in. Date/Time: 2 October 2009, 12 p.m.

ODIM ASA ODIM ASA. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i. Notice of extraordinary general meeting in. Date/Time: 2 October 2009, 12 p.m. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i ODIM ASA Notice of extraordinary general meeting in ODIM ASA Dato/tid: 2. oktober 2009 kl. 12:00 Sted: Selskapets hovedkontor, 6063 Hjørungavåg. Agenda:

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER RESTRICTED JURISDICTION OFFER DOCUMENT

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER RESTRICTED JURISDICTION OFFER DOCUMENT Proof 3: 14.5.12 NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER RESTRICTED JURISDICTION OFFER DOCUMENT Mandatory Offer to acquire all the issued and outstanding Shares in FAIRSTAR

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer