En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV"

Transkript

1 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Våre målsetninger Oslo SVs organer Representantskapet Fylkesstyret Årsmøtet AU-møter Bystyregruppa Bedre samarbeid mellom partiorganisasjonen og folkevalgte Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Oppfølging av nye medlemmer Informasjonsstruktur for Oslo SV Nettsidene Facebook og Twitter Nyhetsbrev Epost SMS Kreativ og kunnskapsrik skolering Grupper og utvalg i Oslo SV Rollefordeling og ansvarsområder i lokallagsstyrene...14 Vedlegg 1: Forslag til årshjul for Oslo SV

3 INNLEDNING Organisasjonsutvalget ble satt ned av fylkesstyret i Oslo SV og fikk i mandat å: Vurdere mer hensiktsmessige måter å organisere oss på i en situasjon med dramatisk reduserte ressurser; både økonomisk, administrativt og politisk. Konkretisere lokallagsstyrenes oppgaver og foreslå tiltak, herunder skolering for å sikre at de ivaretas på en god måte Foreslå tiltak og retningslinjer for å styrke samhandlinga mellom lokal- og fylkeslag, og deres respektive folkevalgte organer, bydelsutvalg og bystyre. Gjennomgå tidligere vedtak om temabaserte grupper og vurdere om retningslinjene er gode nok, samt foreslå eventuelle nye saksfelt det bør opprettes grupper for. Vurdere behovet for faste skoleringsopplegg for ulike målgrupper, særlig: o Nye medlemmer o Lokallagsstyrer o Bydels- og bystyrekandidater Vurdere hvordan nåværende møteplasser kan utnyttes bedre til utforming og forankring av politikk Vurdere hvordan Oslo SV kan samarbeide breiere med utsatte grupper og interesseorganisasjoner 1 Utvalget har bestått av: Hilde Maisey (leder) Geirmund Jor Ane Fidjestøl Said Farah Kaveh Ataei Joakim Damsgaard Nora Fjelddalen Utvalget har hatt 6 møter i løpet av vinteren. Saken har vært oppe til diskusjon i fylkesstyret, representantskapet og med lokallagslederne, og innspill fra alle disse møtene har vært grunnlaget for de diskusjoner utvalget har hatt. I tillegg har gruppen vært i kontakt med ressurspersoner i fylkeslaget underveis i prosessen. Vi legger her fram en rapport med innspill, vurderinger og forslag vi mener vil bidra til en mer åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi håper dette vil bidra til en god diskusjon i fylkeslaget, og foreslår at dokumentet brukes som utgangspunkt for utarbeidingen av en rullerende, fireårig arbeids- og organisasjonsplan for Oslo SV, som erstatter de tidligere årlige arbeidsplanene. 1.1 Våre målsetninger Etter et dårlig valgresultat står Oslo SV overfor mange utfordringer, både politisk og organisatorisk. Vi har færre økonomiske og politiske ressurser, og mange av våre medlemmer syns det er vanskelig å 1 De to siste punktene i mandatet ble supplert inn på representantskapsmøtet

4 kjenne eierskap til vårt felles politiske prosjekt. SV er en partipolitisk organisasjon som ønsker å få gjennomslag for vår politikk og mobilisere folk til å delta i vårt politiske prosjekt. Skal vi lykkes bedre med dette mener organisasjonsutvalgets at Oslo SV må være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi trenger en bedre arbeidsflyt, for å på effektivt og praktisk vis få gjennomført de oppgavene som må gjøres for at partiet skal reise seg frem mot neste valg. Vi trenger å fordele arbeidsoppgaver på flere av våre medlemmer og å øke innsikten i partiets prosesser. Vi trenger bedre kommunikasjon for å gjøre det mulig for medlemmene å aktivt delta og kjenne eierskap til egen organisasjon, og vi trenger et skoleringsopplegg som gir medlemmene mulighet til å representere partiet utad og være bidragsytere for ny politikk innad. Vi trenger en mer inkluderende møtekultur der flere medlemmer får direkte innflytelse på partiets avgjørelser. Det er også viktig å huske at fylkeslaget gjør mye bra, både politisk og organisatorisk. Det som fungerer i dag ønsker vi å fortsette med. Hensikten med dette utvalgets arbeid har vært å se på de elementene som fungerer og hva som ikke fungerer, for å foreslå endringer som kan gjøre det lettere for oss å få gjennomslag for vår politikk, og bygge en åpen, inkluderende og engasjerende organisasjon. Vi har derfor utarbeidet fire målsetninger og noen overordnende virkemidler vi mener vil bidra til dette: Målsetninger a. Mer synlig og tydelig som politisk aktør i Oslopolitikken. b. Bedre forankring av politikk. c. Bedre samkjøring mellom ulike ledd i organisasjonen. d. Et mer spennende og engasjerende parti å være medlem i. Overordnede virkemidler Mer politikkutvikling på alle ledd i fylkeslaget, særlig av oslopolitikk. Mer langsiktig planlegging av aktiviteter og prioriteringer (politiske og organisatoriske). Styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget og i lokallagene. Mer strukturert kommunikasjon. Vi ønsker et inkluderende parti, der det er lett å komme inn og det er takhøyde for diskusjoner om enkle og vanskelige temaer. Oslo SV skal være en kunnskapsutviklende organisasjon der både partiet og medlemmene kan lære, hvor partiet kan gi inspirasjon til nye tanker, ideer og politiske løsninger og hvor medlemmene påvirker partiets meninger og analyser. Fylkeslagets prioriteringer skal være bedre forankret i lokalorganisasjonen. Vi må legge til rette for og oppfordre til mer lokalt initiativ, og bruke flere av møtene og arrangementene i fylkeslaget til å diskutere aktuelle politiske saker for folk i byen vi bor i. Vi ønsker en aktiv og dynamisk organisasjon der det er rom for å organisere seg rundt politiske temaer som engasjerer medlemmene, hvor gruppene og nettverkene utgjør en faglig ressurs for partiet og øker partiets kapasitet for politikkutvikling i en tid med begrensede midler. Partiet bør være en organisasjon med sterk tilknytning til andre organisasjoner, fagbevegelsen og forskjellige befolkningsmiljøer, for å ha kontakt med samfunnet rundt seg og bygge allianser i politiske saker. Oslo SV må organisere seg slik at våre medlemmer opplever at arbeidet de legger ned i partiet er verdt innsatsen. Det blir mer spennende å engasjere seg i Oslo SV hvis flere får delta i beslutningene vi tar, det er større samsvar mellom de ulike leddene i organisasjonen, større forutsigbarhet og kortere avstand fra medlemmer til tillitsvalgte både lokalt og på fylkesnivå. For å utnytte ressursene våre best mulig mener organisasjonsutvalget det er viktig at vi har en klar fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder 4

5 mellom ulike ledd og personer i fylkeslaget. Vi må planlegge og koordinere aktiviteter mer langsiktig for å sikre bedre forutsigbarhet og flyt i organisasjonen. Vi må bli bedre til å kommunisere med hverandre. Vi må vite hva de andre leddene i organisasjonen driver med både i forkant av beslutninger og i etterkant. Vi må ville samarbeide mer, og det vil kreve en innsats fra hver og en av oss som er tillitsvalgte. Vi må styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget. Både for å gjøre det morsommere å være med, men også fordi det er lettere å samarbeide hvis vi kjenner hverandre bedre. Det skal så langt det er mulig legges opp til sosiale samlinger i forbindelse med møter, og vi skal ha flere arrangementer der politikken kommer litt i bakgrunnen. 5

6 OSLO SVS ORGANER 2.1. Representantskapet Representantskapets (RS) hovedoppgaver er å forankre fylkesstyrets og bystyregruppas politikk i store og viktige saker, vedta hovedlinjene i fylkeslagets aktivitet og være et organ for politikkutvikling og skolering for fylkeslaget. RS består av disse delegatene: fylkesstyret (3), bystyregruppa (3), Oslo SU (5) og Stortingsrepresentantene og 80 delegater fordelt på lokallagene etter størrelse. Totalt cirka 90 representanter. Det trengs krafttak både fra fylkesstyret og lokallagsrepresentantene skal RS bli et spennende, kreativt og ledende organ for Oslo SV. Fylkesstyret må reise viktige debatter i RS, og bidra til at det er her diskusjonene i fylkespartiet tas og avgjøres. Representantskapet bør diskutere og kjenne bystyrepolitikken bedre, slik at bystyregruppen knyttes tettere til resten av organisasjonen. Bystyregruppa må ha et visst handlingsrom samtidig som vi fremmer økt deltakelse. Lokallag, medlemmer, grupper og nettverk må i større grad reise politiske debatter og saker ved å levere inn uttalelser til representantskapet. Lokallagene må sørge for bedre kontinuitet blant delegatene, og at delegatene er forberedt. Representantene må få gode sakspapirer i god tid. 1. Representantskapets forretningsorden revideres på første representantskap etter årsmøtet. Forretningsorden må ha klare bestemmelser om frister, redaksjonskomite, dagsorden og sakspapirer. 2. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av de valgte representantene er tilstede. Dette innebærer en endring av vedtektene. 3. Hovedtemaene for representantskapene skal vedtas i fylkeslagets halvårsplaner, og være en del av de helhetlige planene og prioriteringene til fylkeslaget. 4. I saker der det fremmes flere vedtaksforslag skal det settes ned en redaksjonskomite Fylkesstyret Fylkesstyret (FS) er et koordinerende organ som skal styrke lagene og partiets virksomhet. FS består av 12 medlemmer, derav leder, nestledere og et medlem oppnevnt av Oslo SU. Minst to av medlemmene skal ha etnisk minoritetsbakgrunn. Det velges ikke vararepresentanter, og vedtaksdyktighet er sikret ved 50 % deltakelse. Medlemmene kan velges for to år av gangen. FS velger selv et arbeidsutvalg (AU) på inntil fire personer. Medlemmer av FS har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøter. Organisasjonsutvalget foreslår ingen reduksjon i antallet medlemmer i FS. 12 medlemmer sikrer bredde, og sørger for at mange kan bidra i fylkesstyret. Vi foreslår at fylkesstyret som hovedregel møtes hver tredje uke, i stedet for annenhver uke som nå. FS skal være et arbeidende styre. De som sitter der må ha tid til å følge opp vervet sitt. Styremedlemmene må regne med å få arbeidsoppgaver mellom møtene, få faste ansvarsområder og ta politiske og organisatoriske initiativ. Fylkesstyret må planlegge på langt sikt, møte på møtene og ha klare saksbehandlingsregler. Fylkesstyret bør ha flere politiske debatter og vedta egne uttalelser. Fylkesstyret må engasjere seg i og holde seg oppdatert på oslopolitiske saker. Dette kan forbedres 6

7 gjennom bedre dialog med bystyregruppa. FS skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner vi samarbeider med til FS-møter til innledning og diskusjon. Fylkesstyret skal diskutere og følge opp vedtak i landsstyret. Hele Oslo SV kan reise saker de er opptatt av ved å fremme uttalelser for fylkesstyret. Fylkesstyret skal følge opp slike initiativ på en seriøs måte. 5. Fylkesstyret har møter hver tredje uke. 6. Fylkesstyret skal utarbeide egne retningslinjer for eget arbeid i løpet av våren 2012 som tydeliggjør fylkesstyrets prioriterte arbeidsoppgaver, arbeidsform, og møteregler. 7. Det etableres kontaktordning for lokallagene, hvor FS-medlemmene får ansvar for oppfølging av ett/to lokallag. Disse fungerer som kontaktperson og ressursperson for lokallaget inn til fylkeslaget. 8. LS-representanten skal informere om og be om innspill til sakene før mnøtene, og redegjøre for vedtakene i etterkant. Disse sendes til FS, BSG og lokallagslederne. Vedtak fra LS bør brukes som saker i nyhetsbrevet til Oslo SV. 9. Fylkesstyret skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner og samarbeidspartnere til FSmøtene. 10. Fylkesstyret forplikter seg til å delta på alle lokallagsårsmøtene Årsmøtet Årsmøtet skal holdes i tida januar-mars. Lokallagene velger til sammen 200 delegater som fordeles proporsjonalt mellom lagene. Oslo SU kan delta med ti representanter. I tillegg kan fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle byrådsmedlemmer og regjeringsmedlemmer som er medlem av Oslo SV møte med fulle rettigheter. 11. Det vedtas en fireåring arbeids- og organisasjonsplan på Oslo SVs årsmøte i mars Denne planen skal inneholde de politiske og organisatoriske prioriteringene til fylkeslaget, og skal legge rammene for fylkeslagets arbeid. Planen revideres årlig. 12. Forretningsorden for årsmøtet skal gjennomgås og revideres fram mot årsmøtet i Årsmøtets første dag avsluttes med en sosial sammenkomst AU-møter Fylkesstyrets arbeidsutvalg er valgt av fylkesstyret og består av tre eller fire personer, herunder leder og nestledere. Fylkessekretæren er AUs sekretær. AU møtes ukentlig og har ansvar for den administrative driften av fylkeslaget. 14. AU utvides til fire personer Bystyregruppa Bystyregruppa består av de fire faste representantene SV har i bystyret, i tillegg til varagruppen som består av 8 personer. De faste representantene sitter i hver sin forberedende komité. 7

8 Bystyregruppa har faste gruppe- og fraksjonsmøter i tilknytning til komité- og bystyremøtene på Rådhuset. Disse organiseres av bystyregruppa, og er knyttet til sakene som behandles i bystyret. I tillegg diskuteres saker som SVs gruppe ønsker å reise på eget initiativ. 8

9 BEDRE SAMARBEID MELLOM PARTIORGANISASJONEN OG FOLKEVALGTE 3.1. Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Bystyregruppa bør legge vekt på samarbeid med partiorganisasjonen og medlemmene i fylkeslaget. Bystyrearbeidet er tidkrevende, men likevel bør gruppas medlemmer delta på representantskapsmøtene og andre aktiviteter i fylkeslaget i så stor grad som mulig. Et tettere samarbeid forutsetter at fylkeslagets organer og medlemmer blir bedre skolert i saker i bystyret. Slik kan hele organisasjonen lettere trekke i samme retning. Organisasjonsutvalget foreslår å erstatte lokallagsledermøtene med halvårlige samlinger for FS, BSG og lokallagslederne Disse samlingene skal ivareta den koordinerende funksjonen dagens lokallagsledermøter har, styrke det sosiale fellesskapet på tvers av leddene i fylkeslaget, og bidra til bedre samkjøring og forankring av prosessene i partiet. Disse samlingene skal vekselsvis utarbeide og evaluere detaljerte halvårsplaner for fylkeslaget. Planen skal inneholde en prioritering av politiske saker vi skal fronte i planperioden, strategiske og organisatoriske prioriteringer og aktivitetsplaner. Hensikten er at samlingen skal bidra til at FS, BSG og lokallagslederne samler seg om felles standpunkter og saker vi ønsker å jobbe med, og at vi koordinerer utspill og aktiviteter i tråd med dette. På samlingene legges det også opp til skolering i de sakene som prioriteres og annen relevant organisasjonsskolering. Det skal også utarbeides opplegg for tillitsvalgtskoleringene og andre store aktiviteter på tvers av leddene i fylkeslaget. 15. Det avholdes strategisamlinger for FS, BSG og lokallagslederne, BU-gruppelederne og stortingsrepresentantene for Oslo to ganger i året. 16. Bystyregruppa sender ut et kort oversikt i forkant av alle bystyremøtene om viktige saker som skal behandles, for å informere og be om innspill. Sendes til BU-representantene, FS og andre interesserte. 17. Videreutvikle fraksjonsgrupper der interesserte medlemmer utenfor bystyregruppa trekkes med. Disse diskuterer de store linjene og initiativene i Oslopolitikken. 18. Oslo-møter: AU, gruppeleder i bystyret og Oslos stortingsrepresentanter treffes ukentlig for korte, koordinerende møter. Organisasjonsutvalget anbefaler at man fortsetter ordningen med Oslo-møter Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene 19. Alle BU-gruppene får en kontaktperson i BSG som fungerer som et bindeledd mellom bydelen og bystyregruppa. Innebærer gjensidig kontakt, hvor gruppelederen i BU må holde fadderen løpende orientert om viktige saker i bydelen, og vice versa. Skal sikre tettere samarbeid mellom BU-ene og BSG, på tvers av fadderens komitetilknytning. 20. BSG forplikter seg som et minimum til å besøke et medlemsmøte i hvert av lokallagene i løpet av året for å bli kjent med medlemmene og motta deres innspill. 21. Gruppeleder i alle bydelsutvalg skal sende ut en kort rapport om de viktigste sakene i bydelsutvalget til lokallaget og bystyregruppa. 22. BU-forum: I dag arrangeres BU-forum ca. 4 ganger i året, og er en arena for skolering og samarbeid på tvers av BU-gruppene og mellom BU-gruppene og bystyregruppa. Bystyregruppa 9

10 er ansvarlig for organiseringen av foraene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Alle de 16 lokallagene i Oslo SV er svært forskjellig, og må derfor organisere seg ulikt også. Men det er uansett et viktig mål å sikre godt samarbeid mellom den folkevalgte delen av lokallaget og lokallagets styre. Organisasjonsutvalget har valgt å komme med noen eksempler på mulige måter å gjøre det på, og så er det opp til hvert lokallag å finne løsningen som fungerer best for dem. Likevel mener organisasjonsutvalget at løsningen på Bjerke hvor det sendes ut et kort referat med de viktigste sakene og forslag til vedtak i disse burde være et minimum for alle BU-gruppene. Nordre Aker BU-representantene sitter også i lokallagsstyret, men har lite ekstraoppgaver i styret. Gir god koordinering og samarbeid mellom BU og lokallaget. Krever at BU-representantene også er villig til å sitte i lokallagsstyret. Grünerløkka Har undergrupper (fraksjoner) til alle BU-komiteene. En fra lokallagsstyret sitter i hver undergruppe. Undergruppene driver med politikkutvikling på sitt område, i tillegg til å følge sakene i BU. Jobber med politikkutvikling opp mot Bystyret også. Arena for å rekruttere nye medlemmer. Bjerke Gruppeleder i BU sender kort referat fra AU-møtene til komitémedlemmene og rådgiver på Rådhuset med sine standpunkter. Ved uenighet tar de en diskusjon i laget og vedtar felles politikk. Gjør at behandlingen av de enkle sakene går fort, mens man tar diskusjon der det er uenighet. Sikrer i tillegg kommunikasjon med BSG på en effektiv måte. 4. OPPFØLGING AV NYE MEDLEMMER Oslo SV får stadig nye medlemmer, og vi er ikke flinke nok til å følge dem opp. Når man melder seg inn i SV skal det være et minimum at man blir ringt opp av lokallaget. 23. Lokallagenes medlemsansvarlige skal ha faste rutiner for ringing. FS-fadderen må følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Alle nye medlemmer skal bli kontaktet innen 3 måneder. 24. FS skal arrangere Ny i SV-møter minst 4 ganger i året, i tillegg til grunnskoleringer i SVs politikk etter opplegget som utarbeides sentralt INFORMASJONSSTRUKTUR FOR OSLO SV Ved å legge vekt på utformingen av det som skal kommuniseres og samtidig ha en rigid prioritering på hva som er viktigst, mener organisasjonsutvalget at Oslo SV vil klare å optimalisere sitt informasjonsarbeid uten store ekstrakostnader. Det legges ikke opp til kostnadskrevende endringer, men heller strukturering av eksisterende informasjonskanaler. I tillegg legges det opp til dugnadsarbeid for å få mest mulig ut av det vi har. 10

11 All informasjon som går ut fra Oslo SV bør tilfredsstille så mange av disse kriteriene som mulig: Begeistre: Informasjonen skal vekke oppsikt eller følelser. Graden vil variere avhengig av hva det er som skal kommuniseres. Hvorfor skal jeg interessere meg for dette? Informere: Det som er hovedpoenget med informasjonen skal komme raskt og klart frem. Hva er det vi vil si? Inkludere: Du skal, så langt det lar seg gjøre, vise at mottakeren har en rolle i det det skrives om. Min deltakelse i demoen var/er viktig. Aktivisere: Mottakeren skal enkelt og raskt få vite hvordan vedkommende kan bidra. Klikk her for å signere oppropet. Målet er at mottakerens etterlatte inntrykk skal være: Jeg er med på et prosjekt Min innsats betyr noe Ledelsen er interessert i meg og mine interesser Jeg er viktig for SV Dersom man har disse punktene i bakhodet når informasjonsmateriell produseres, vil resultatet bli mer gjennomført og effektfullt Nettsidene Nettsidene er i dag underlagt SV sentralt. Det gjør at friheten til å styre førsteinntrykket er minimal. Sentralt skal etablere en ny nettside og Oslo SV bør gå aktivt inn i denne prosessen for å påvirke resultatet. 25. Nettsidene skal oppdateres hver dag. Dersom det ikke er noe aktuelt å melde, reproduseres en gammel sak eller deler av programmet legges ut. 26. Nettsidene skal til en hver tid ha oppdatert informasjon om medlemmene i FS, bystyregruppa og sekretariatet. 27. Oslo SV skal fortsette å ha en google-kalender, og jobbe for å spre denne til medlemmer og tillitsvalgte slik at folk lett har oversikt over fylkeslagets aktiviteter. 28. FS setter ned en ressursgruppe som skal oppdatere og rydde arkivene på Oslo SVs nettsider i løpet av 2012, slik at siden er oppdatert med sakspapirer, protokoller, vedtak, kontaktinfo også bakover i tid. Gruppen skal oppdatere bildebanken og slik at bilder av våre toppolitikere o.l. er tilgjengelig. Gruppen skal også ha ansvar for å lage en veileder for hvordan vi kan få mer hensiktsmessige nettsider, og gå i dialog med sentralt om dette i forbindelse med utarbeidelsen av nye nettsider for hele partiet Facebook og Twitter 29. Oslo SVs Facebookside skal oppdateres daglig med saker som legges ut på nettsidene. Dette gjør at flere ender opp på nettsidene til Oslo SV. Administratorer for siden kan også legge ut lenker og lignende fortløpende. Målet er at det legges ut tre meldinger daglig på Facebook og Twitter. 11

12 30. Facebook lenkes opp mot Twitter slik at alt som legges ut der, automatisk kommer opp på Twitter Nyhetsbrev Oslo SV-nytt fungerer godt i dag. Den er oversiktlig og aktuell. Hovedregelen her må være at den kommer ut til fast tidspunkt hver uke. Oppsettet bør være så fast som mulig, etter følgende mal: Den mest aktuelle saken med hovedbilde De to siste politiske sakene Tre saker som for eksempel aktuelle aktiviteter, promotering av medlemmers blogger og ønske om partistøtte Epost Når alle informasjonskanalene over tas i bruk på en gjennomtenkt måte, vil eposten kunne fungere som noe ekstraordinært. Epost brukes til å informere om saker som av en eller annen grunn ikke fikk plass/passet inn i noen av kanalene over. Eposten skal ha en tittel som sier klart og tydelig hva den gjelder. I tillegg skal brødteksten deles opp i klare bolker. Mottaker skal kunne få en idé om hva eposten gjelder på tre sekunder. I tillegg skal den signeres SMS Denne informasjonskanalen skal bare brukes ved tilfeller hvor spesielt viktig informasjon skal ut. Reglen skal være at avsender MÅ sende ut informasjonen NÅ. Den skal ikke kunne vente til neste epost eller nyhetsbrev. 6. KREATIV OG KUNNSKAPSRIK SKOLERING Oslo SV har i et par år utviklet et relativt omfattende skoleringsopplegg. Det har vært en utfordring å mobilisere medlemmer og interesserte til å stille, og å skape engasjement rundt tematikken og oppleggene. Organisasjonsutvalget foreslår derfor et mer desentralisert skoleringsopplegg der en større del arrangeres i lokallagene. I tillegg skal fylkeslaget ta i bruk grunnskoleringsopplegget SV sentralt har utviklet, og anse det som et viktig kollektivt ansvar at våre medlemmer har vært gjennom dette opplegget. Organisasjonsutvalget mener at hovedformålet med skoleringen i Oslo SV skal være å gi våre medlemmer kompetanse og lærdom de syns er spennende og relevant. Det bør legges opp til så stor grad av deltakelse som mulig, og skoleringene skal ha stort rom for spørsmål og debatt. Skoleringene er ikke bare en opplæringsarena, men også aktive plattformer for medlemmene til å utvikle politikk. Samtidig er det avgjørende for Oslo SV at vi har medlemmer som kjenner vår politikk og kan argumentere for den i hverdagen. Derfor har vi alle et ansvar for å delta på skoleringene og bidra til at andre i lokallaget blir med. Slik står vi styrket i møtet med politiske diskusjoner i lunsjpausen, BU-salen eller på stand. God skolering er også viktig for at vi skal lykkes med bedre forankring av vår egen politikk. 31. Fylkeslaget (FS) skal arrangere en grunnskoleringsrekke (8 t) etter mal av opplegget som utvikles 12

13 av SV sentralt minst en gang hvert halvår. I tillegg skal studielederne som utdannes av sentralt være tilgjengelige for å holde kurs for lokallag og andre som ønsker det ellers i året. 32. Lokallagene, enten alene eller i samarbeid med flere lokallag, skal tilby sine medlemmer minst én skoleringsrekke (8 t) i løpet av ett år. Alle lokallag skal ha en skoleringsansvarlig som følger opp dette arbeidet. Lokallagene står selv fritt til å bestemme temaer og opplegg for disse, men skoleringsansvarlig i fylkeslaget skal bidra med tips og oppfølging dersom dette er ønskelig. 33. Oslo SV skal fortsette arbeidet med tillitsvalgtsamlinger. På disse skal våre tillitsvalgte få politisk påfyll, men også opplæring i de funksjonene de har i partiet. Dette gjelder både rollene i lokallagsstyrene og folkevalgtverv. 34. Fylkeslaget har også ansvar for skoleringstilbud i forbindelse med kampanjer, valgkamp o.l. 35. Alle nynominerte tillitsvalgte skal få tilbud om å delta på en grunnskoleringssirkel kort tid etter de er nominert, slik at vi er sikre på at alle våre tillitsvalgte kjenner SVs politikk godt. 36. Oslo SV skal ha en skoleringsansvarlig i fylkesstyret som har ansvar for oppfølgingen av både grunnskolering, tillitsvalgtskolering og skolering lokalt. 37. Skoleringsansvarlig i fylkeslaget har et ansvar for å kartlegge medlemmenes kompetansefelt og legge til rette for at medlemmer med en spesifikk kompetanse eller kunnskap kan holde skoleringer om sakspesifikke temaer. 38. Det skal søkes studiestøtte for alle skoleringsrekker som holdes i fylkeslaget. Skoleringsansvarlig skal bistå lokallagene med det praktiske rundt dette. 39. I tillegg til opplegget organisasjonsutvalget foreslår her vil arenaer som BU-forum, lørdagskafeer og lokale medlemsmøter være en viktig del av medlemstilbudet i Oslo SV, som ofte vil ha en skolerende effekt for medlemmene. Dersom det er mulig skal det også søkes studiestøtte for slike møter GRUPPER OG UTVALG I OSLO SV Oslo SVs ressursgruppene skal være fylkeslagets tilbud til folk som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt saksfelt. De skal bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde. Gruppene er en god måte å fange opp flere av våre medlemmer på, bygge kompetanse på viktige politiske felt og være en rekrutteringsarena til andre verv i partiet. Skal gruppene fungere er det viktig at det virker relevant å delta i dem. Det må være interessant og morsomt å være med, og gruppene må i stor grad selv bestemme hvordan de organiserer sitt arbeid. Gruppene må ses på som en viktig ressurs for FS og fylkeslaget generelt, og FS må følge opp gruppenes arbeid på en seriøs måte. Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført på andre nivåer i partiet. Det er for eksempel viktig å holde god kontakt med bystyregruppa og fraksjonsgruppene bystyregruppa har etablert. Antallet grupper og temaene for disse skal være behovsstyrt og avhenge av medlemmenes interesser. I tillegg kan fylkesstyret sette ned kortvarige ressursgrupper med et avgrenset mandat for å utføre bestemte oppgaver for fylkeslaget. 13

14 Organisasjonsutvalget foreslår ingen endringer i mandatet grupper og utvalg er gitt i Oslo SVs vedtekter. Vedtektene åpner for at FS skal trekke opp rammer for gruppenes arbeid og organisasjonsutvalget foreslår derfor at det vedtas følgende utdypende mandat: Mandat til ressursgrupper under Oslo SVs fylkesstyre Oslo SVs ressursgrupper nedsettes av fylkesstyret etter initiativ fra interesserte medlemmer. Ressursgruppene er ikke formelle vedtaksfora, og skal arbeide innenfor rammene av arbeidsplan og kommunevalgprogram på sine respektive områder. De står fritt til å foreslå uttalelser til valgte organer i Oslo SV, og er åpne for alle interesserte. Arbeidsutvalget i gruppene består av tre-fem personer som velges av gruppene selv, og godkjennes av FS. FS velger en kontaktperson til hver av gruppene i fylkeslaget for å sikre god kommunikasjon og oppfølging. Gruppenes oppgaver: Skape fora for debatt og politikkutvikling. Ta i mot konkrete bestillinger fra fylkesstyret. Følge opp invitasjoner og initiativer fra SV sentralt eller organisasjoner/miljøer utenfor partiet i samråd med fylkesstyret. Gjennomføre utadretta aktiviteter, som lørdagskafeer, åpne møter, stands og aksjoner, møter med andre organisasjoner eller lignende. Delta i offentlige debatter innenfor rammene av Oslo SVs vedtatte politikk. Retningslinjer ved oppstart av nye grupper Dersom man ønsker å starte opp en ny ressursgruppe tar man kontakt med FS, og i samråd lager et forslag til styre for gruppen. Alle medlemmer i Oslo SV inviteres til gruppens oppstartsmøte. Styret velges på oppstartsmøtet og godkjennes formelt av FS i etterkant. FS oppnevner også en kontaktperson til gruppen Konkrete aktiviteter og oppgaver Arrangere lørdagskafé en gang i året Ta del i planlegging og organisering av merkedager innen sitt politiske felt (8. mars, 1. mai, 5. juni) 8. ROLLEFORDELING OG ANSVARSOMRÅDER I LOKALLAGSSTYRENE For å sikre bedre drift av lokallagene foreslår organisasjonsutvalget at lokallagsstyrene organiserer seg med utgangspunkt i ulike roller med bestemte funksjoner. Under følger en beskrivelse av ulike roller et lokallagstyre bør fylle. Beskrivelsen er veiledende. De ulike ansvarsområdene kan flyttes fra en rolle til en annen eller deles opp på flere, og det er mulig for enkelte styremedlemmer å ha flere roller. En større bevissthet rundt hvilke funksjoner et lokallagsstyre skal ha vil forhåpentligvis lette arbeidet og sikre at viktige oppgaver fordeles mellom alle styrets medlemmer. Fylkeslagets tillitsvalgskolering vil legges opp etter de ulike funksjonene som er beskrevet her slik at alle får den kompetansen de trenger for å fylle sin rolle. Lederen representerer lokallaget utad og deltar i politikkutvikling med fylkeslaget og SV sentralt. Lederen 14

15 har hovedansvar for at politikkutvikling i laget finner sted. Leder har et praktisk ansvar for møtevirksomheten i laget og disse oppgavene består i å innkalle til møter, lage dagsorden, lede møter, skrive årsmelding og lage fremlegg til arbeidsplan. Underveis i arbeidsåret skal leder se til at arbeidsplanen blir fulgt opp, ha det overordnede ansvaret for innrapportering i forhold til partiloven og lete etter påskudd for å ha fest i laget. Nestleder leder møtet i leders fravær. Skriver/sekretær lager referat fra møter og sørger for at alt som trengs av skriftlig kommunikasjon for å kunne koordinere lagets arbeid. Skriveren er den som forfatter uttalelsene fra laget. I valgkampen er skriveren materiellansvarlig og søker standtillatelse. Kasserer fører regnskap og betaler regninger. Dessuten leter kasserer etter inntekstmuligheter. Dette kan være søknader om støtte eller oppfølging av innbetalingen av partiskatt. Kasserer lager budsjettfremlegg og ser til at budsjettet blir fulgt opp. Vedkommende følger opp partilovens bestemmelser om lokallagets økonomi i samarbeid med leder. Medlemsansvarlig har ansvar for lagets arbeid med å verve nye medlemmer, kontakt med nye medlemmer og for å arrangere ringerunder når det trengs. Medlemsansvarlig skal ha faste rutiner for ringing av nye medlemmer, slik at alle nyinnmeldte har blitt kontaktet innen 3 måneder. Lokallagets FSfadder skal følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Den medlemsansvarlige skriver nyhetsbrev til medlemmene og informerer om aktivitet i laget og skoleringstilbudet både lokalt og andre steder. Den medlemsansvarlige har ansvar for mobilisering og bemanning under valgkampen. Informasjonsansvarlig for nettsidene og sosiale medier publiserer aktuelle saker og sørger for at sidene har hensiktsmessig og oppdatert informasjon. Vedkommende har også et hovedansvar for lokallagets tilstedeværelse i sosiale medier. Den informasjonsansvarlige har ansvar for å dokumentere lagets aktivitet selv eller delegere dette til en annen. Samfunnskontakt har ansvaret for at pressearbeidet i laget blir gjort. Det kan enten innebære å selv ha kontakt med media eller gi innspill til lagets representanter i bydelsutvalget for at de skal gå ut. Samfunnskontakten skal også etablere kontakt med organisasjoner, fagforeninger, andre partier og lignende som SV har en strategisk interesse å samarbeide med, i tillegg til å være i kontakt med folk i lokalmiljøet. I valgkampen har samfunnskontakten ansvar for å lage en utspillsplan eller medvirke til at laget skriver en. Samfunnskontakten kan lederen i BU-gruppa dersom laget finner det mest hensiktsmessig. Skoleringsansvarlig. Lokallagets skoleringsansvarlig har ansvar for å arrangere minst én skoleringsrekke på 8 timer for lokallagets medlemmer i løpet av et år. Vedkommende skal også holde seg oppdatert på og informere om skoleringsarbeidet som foregår på fylkesnivå, slik at flest mulig i lokallaget deltar på disse tilbudene. Skoleringsansvarlig har ansvar for innrapportering av all studieaktivitet i lokallaget til SVs studieforbund, i samarbeid med fylkeslagets skoleringsansvarlig. SU- representant. SU inviteres til å sende en representant til styret. 15

16 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL ÅRSHJUL FOR OSLO SV Aktiviteter merket med grått er sentrale aktiviteter Måned Aktivitet Januar Februar Mars April Mai Landsstyremøte x x x x # Innstiller til LM i landsmøteår x x x Representantskap 5 x x x x # Valg av programkomite ved kommunevalg x # Valg av delegater til LM x x x Lokallagsårsmøter x x x x Landsmøte x x x Fylkesårsmøte x x x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Følge opp årsmøtevedtak, lage halvårsplan april-okt, detaljert budsjett Vårkampanje starter x x x x Valgkampseminar for tillitsvalgte x x Tillitsvalgtsamling x x Representantskap 1 x x x x # Valg av nominasjonskomite x x # Vedta valgkampplan x x Landsstyremøte x x x x # Nedsetter utvalg i landsmøteår Juni Valgkampsamling for alle medlemmer x x Juli August Landsstyremøte / Valgkampkick-off x x x x Representantskap 2 i ikkevalgår x x September Landsstyremøte x x x x Oktober November Desember Valg x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Første runde i valgkampevaluering x x # Lage halvårsplan okt-mar x x x x Representantskap 2 i valgår x x # Valgkamprapport Kvanmokonferansen x x Folkevalgtsamling sentralt Tillitsvalgtsamling x x x x Representantskap 3 x x x x # Sette ned valgkomite til årsmøtet x x x x Landsstyremøte x x x x # Budsjett og organisasjonsplan x x x x # Avgjør vårkampanjen x x x x Representantskap 4? x x x x # Utforme vårkampanje i tråd med LS-vedtak x x x x x 16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 1 2 3 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer