En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV"

Transkript

1 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Våre målsetninger Oslo SVs organer Representantskapet Fylkesstyret Årsmøtet AU-møter Bystyregruppa Bedre samarbeid mellom partiorganisasjonen og folkevalgte Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Oppfølging av nye medlemmer Informasjonsstruktur for Oslo SV Nettsidene Facebook og Twitter Nyhetsbrev Epost SMS Kreativ og kunnskapsrik skolering Grupper og utvalg i Oslo SV Rollefordeling og ansvarsområder i lokallagsstyrene...14 Vedlegg 1: Forslag til årshjul for Oslo SV

3 INNLEDNING Organisasjonsutvalget ble satt ned av fylkesstyret i Oslo SV og fikk i mandat å: Vurdere mer hensiktsmessige måter å organisere oss på i en situasjon med dramatisk reduserte ressurser; både økonomisk, administrativt og politisk. Konkretisere lokallagsstyrenes oppgaver og foreslå tiltak, herunder skolering for å sikre at de ivaretas på en god måte Foreslå tiltak og retningslinjer for å styrke samhandlinga mellom lokal- og fylkeslag, og deres respektive folkevalgte organer, bydelsutvalg og bystyre. Gjennomgå tidligere vedtak om temabaserte grupper og vurdere om retningslinjene er gode nok, samt foreslå eventuelle nye saksfelt det bør opprettes grupper for. Vurdere behovet for faste skoleringsopplegg for ulike målgrupper, særlig: o Nye medlemmer o Lokallagsstyrer o Bydels- og bystyrekandidater Vurdere hvordan nåværende møteplasser kan utnyttes bedre til utforming og forankring av politikk Vurdere hvordan Oslo SV kan samarbeide breiere med utsatte grupper og interesseorganisasjoner 1 Utvalget har bestått av: Hilde Maisey (leder) Geirmund Jor Ane Fidjestøl Said Farah Kaveh Ataei Joakim Damsgaard Nora Fjelddalen Utvalget har hatt 6 møter i løpet av vinteren. Saken har vært oppe til diskusjon i fylkesstyret, representantskapet og med lokallagslederne, og innspill fra alle disse møtene har vært grunnlaget for de diskusjoner utvalget har hatt. I tillegg har gruppen vært i kontakt med ressurspersoner i fylkeslaget underveis i prosessen. Vi legger her fram en rapport med innspill, vurderinger og forslag vi mener vil bidra til en mer åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi håper dette vil bidra til en god diskusjon i fylkeslaget, og foreslår at dokumentet brukes som utgangspunkt for utarbeidingen av en rullerende, fireårig arbeids- og organisasjonsplan for Oslo SV, som erstatter de tidligere årlige arbeidsplanene. 1.1 Våre målsetninger Etter et dårlig valgresultat står Oslo SV overfor mange utfordringer, både politisk og organisatorisk. Vi har færre økonomiske og politiske ressurser, og mange av våre medlemmer syns det er vanskelig å 1 De to siste punktene i mandatet ble supplert inn på representantskapsmøtet

4 kjenne eierskap til vårt felles politiske prosjekt. SV er en partipolitisk organisasjon som ønsker å få gjennomslag for vår politikk og mobilisere folk til å delta i vårt politiske prosjekt. Skal vi lykkes bedre med dette mener organisasjonsutvalgets at Oslo SV må være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi trenger en bedre arbeidsflyt, for å på effektivt og praktisk vis få gjennomført de oppgavene som må gjøres for at partiet skal reise seg frem mot neste valg. Vi trenger å fordele arbeidsoppgaver på flere av våre medlemmer og å øke innsikten i partiets prosesser. Vi trenger bedre kommunikasjon for å gjøre det mulig for medlemmene å aktivt delta og kjenne eierskap til egen organisasjon, og vi trenger et skoleringsopplegg som gir medlemmene mulighet til å representere partiet utad og være bidragsytere for ny politikk innad. Vi trenger en mer inkluderende møtekultur der flere medlemmer får direkte innflytelse på partiets avgjørelser. Det er også viktig å huske at fylkeslaget gjør mye bra, både politisk og organisatorisk. Det som fungerer i dag ønsker vi å fortsette med. Hensikten med dette utvalgets arbeid har vært å se på de elementene som fungerer og hva som ikke fungerer, for å foreslå endringer som kan gjøre det lettere for oss å få gjennomslag for vår politikk, og bygge en åpen, inkluderende og engasjerende organisasjon. Vi har derfor utarbeidet fire målsetninger og noen overordnende virkemidler vi mener vil bidra til dette: Målsetninger a. Mer synlig og tydelig som politisk aktør i Oslopolitikken. b. Bedre forankring av politikk. c. Bedre samkjøring mellom ulike ledd i organisasjonen. d. Et mer spennende og engasjerende parti å være medlem i. Overordnede virkemidler Mer politikkutvikling på alle ledd i fylkeslaget, særlig av oslopolitikk. Mer langsiktig planlegging av aktiviteter og prioriteringer (politiske og organisatoriske). Styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget og i lokallagene. Mer strukturert kommunikasjon. Vi ønsker et inkluderende parti, der det er lett å komme inn og det er takhøyde for diskusjoner om enkle og vanskelige temaer. Oslo SV skal være en kunnskapsutviklende organisasjon der både partiet og medlemmene kan lære, hvor partiet kan gi inspirasjon til nye tanker, ideer og politiske løsninger og hvor medlemmene påvirker partiets meninger og analyser. Fylkeslagets prioriteringer skal være bedre forankret i lokalorganisasjonen. Vi må legge til rette for og oppfordre til mer lokalt initiativ, og bruke flere av møtene og arrangementene i fylkeslaget til å diskutere aktuelle politiske saker for folk i byen vi bor i. Vi ønsker en aktiv og dynamisk organisasjon der det er rom for å organisere seg rundt politiske temaer som engasjerer medlemmene, hvor gruppene og nettverkene utgjør en faglig ressurs for partiet og øker partiets kapasitet for politikkutvikling i en tid med begrensede midler. Partiet bør være en organisasjon med sterk tilknytning til andre organisasjoner, fagbevegelsen og forskjellige befolkningsmiljøer, for å ha kontakt med samfunnet rundt seg og bygge allianser i politiske saker. Oslo SV må organisere seg slik at våre medlemmer opplever at arbeidet de legger ned i partiet er verdt innsatsen. Det blir mer spennende å engasjere seg i Oslo SV hvis flere får delta i beslutningene vi tar, det er større samsvar mellom de ulike leddene i organisasjonen, større forutsigbarhet og kortere avstand fra medlemmer til tillitsvalgte både lokalt og på fylkesnivå. For å utnytte ressursene våre best mulig mener organisasjonsutvalget det er viktig at vi har en klar fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder 4

5 mellom ulike ledd og personer i fylkeslaget. Vi må planlegge og koordinere aktiviteter mer langsiktig for å sikre bedre forutsigbarhet og flyt i organisasjonen. Vi må bli bedre til å kommunisere med hverandre. Vi må vite hva de andre leddene i organisasjonen driver med både i forkant av beslutninger og i etterkant. Vi må ville samarbeide mer, og det vil kreve en innsats fra hver og en av oss som er tillitsvalgte. Vi må styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget. Både for å gjøre det morsommere å være med, men også fordi det er lettere å samarbeide hvis vi kjenner hverandre bedre. Det skal så langt det er mulig legges opp til sosiale samlinger i forbindelse med møter, og vi skal ha flere arrangementer der politikken kommer litt i bakgrunnen. 5

6 OSLO SVS ORGANER 2.1. Representantskapet Representantskapets (RS) hovedoppgaver er å forankre fylkesstyrets og bystyregruppas politikk i store og viktige saker, vedta hovedlinjene i fylkeslagets aktivitet og være et organ for politikkutvikling og skolering for fylkeslaget. RS består av disse delegatene: fylkesstyret (3), bystyregruppa (3), Oslo SU (5) og Stortingsrepresentantene og 80 delegater fordelt på lokallagene etter størrelse. Totalt cirka 90 representanter. Det trengs krafttak både fra fylkesstyret og lokallagsrepresentantene skal RS bli et spennende, kreativt og ledende organ for Oslo SV. Fylkesstyret må reise viktige debatter i RS, og bidra til at det er her diskusjonene i fylkespartiet tas og avgjøres. Representantskapet bør diskutere og kjenne bystyrepolitikken bedre, slik at bystyregruppen knyttes tettere til resten av organisasjonen. Bystyregruppa må ha et visst handlingsrom samtidig som vi fremmer økt deltakelse. Lokallag, medlemmer, grupper og nettverk må i større grad reise politiske debatter og saker ved å levere inn uttalelser til representantskapet. Lokallagene må sørge for bedre kontinuitet blant delegatene, og at delegatene er forberedt. Representantene må få gode sakspapirer i god tid. 1. Representantskapets forretningsorden revideres på første representantskap etter årsmøtet. Forretningsorden må ha klare bestemmelser om frister, redaksjonskomite, dagsorden og sakspapirer. 2. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av de valgte representantene er tilstede. Dette innebærer en endring av vedtektene. 3. Hovedtemaene for representantskapene skal vedtas i fylkeslagets halvårsplaner, og være en del av de helhetlige planene og prioriteringene til fylkeslaget. 4. I saker der det fremmes flere vedtaksforslag skal det settes ned en redaksjonskomite Fylkesstyret Fylkesstyret (FS) er et koordinerende organ som skal styrke lagene og partiets virksomhet. FS består av 12 medlemmer, derav leder, nestledere og et medlem oppnevnt av Oslo SU. Minst to av medlemmene skal ha etnisk minoritetsbakgrunn. Det velges ikke vararepresentanter, og vedtaksdyktighet er sikret ved 50 % deltakelse. Medlemmene kan velges for to år av gangen. FS velger selv et arbeidsutvalg (AU) på inntil fire personer. Medlemmer av FS har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøter. Organisasjonsutvalget foreslår ingen reduksjon i antallet medlemmer i FS. 12 medlemmer sikrer bredde, og sørger for at mange kan bidra i fylkesstyret. Vi foreslår at fylkesstyret som hovedregel møtes hver tredje uke, i stedet for annenhver uke som nå. FS skal være et arbeidende styre. De som sitter der må ha tid til å følge opp vervet sitt. Styremedlemmene må regne med å få arbeidsoppgaver mellom møtene, få faste ansvarsområder og ta politiske og organisatoriske initiativ. Fylkesstyret må planlegge på langt sikt, møte på møtene og ha klare saksbehandlingsregler. Fylkesstyret bør ha flere politiske debatter og vedta egne uttalelser. Fylkesstyret må engasjere seg i og holde seg oppdatert på oslopolitiske saker. Dette kan forbedres 6

7 gjennom bedre dialog med bystyregruppa. FS skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner vi samarbeider med til FS-møter til innledning og diskusjon. Fylkesstyret skal diskutere og følge opp vedtak i landsstyret. Hele Oslo SV kan reise saker de er opptatt av ved å fremme uttalelser for fylkesstyret. Fylkesstyret skal følge opp slike initiativ på en seriøs måte. 5. Fylkesstyret har møter hver tredje uke. 6. Fylkesstyret skal utarbeide egne retningslinjer for eget arbeid i løpet av våren 2012 som tydeliggjør fylkesstyrets prioriterte arbeidsoppgaver, arbeidsform, og møteregler. 7. Det etableres kontaktordning for lokallagene, hvor FS-medlemmene får ansvar for oppfølging av ett/to lokallag. Disse fungerer som kontaktperson og ressursperson for lokallaget inn til fylkeslaget. 8. LS-representanten skal informere om og be om innspill til sakene før mnøtene, og redegjøre for vedtakene i etterkant. Disse sendes til FS, BSG og lokallagslederne. Vedtak fra LS bør brukes som saker i nyhetsbrevet til Oslo SV. 9. Fylkesstyret skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner og samarbeidspartnere til FSmøtene. 10. Fylkesstyret forplikter seg til å delta på alle lokallagsårsmøtene Årsmøtet Årsmøtet skal holdes i tida januar-mars. Lokallagene velger til sammen 200 delegater som fordeles proporsjonalt mellom lagene. Oslo SU kan delta med ti representanter. I tillegg kan fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle byrådsmedlemmer og regjeringsmedlemmer som er medlem av Oslo SV møte med fulle rettigheter. 11. Det vedtas en fireåring arbeids- og organisasjonsplan på Oslo SVs årsmøte i mars Denne planen skal inneholde de politiske og organisatoriske prioriteringene til fylkeslaget, og skal legge rammene for fylkeslagets arbeid. Planen revideres årlig. 12. Forretningsorden for årsmøtet skal gjennomgås og revideres fram mot årsmøtet i Årsmøtets første dag avsluttes med en sosial sammenkomst AU-møter Fylkesstyrets arbeidsutvalg er valgt av fylkesstyret og består av tre eller fire personer, herunder leder og nestledere. Fylkessekretæren er AUs sekretær. AU møtes ukentlig og har ansvar for den administrative driften av fylkeslaget. 14. AU utvides til fire personer Bystyregruppa Bystyregruppa består av de fire faste representantene SV har i bystyret, i tillegg til varagruppen som består av 8 personer. De faste representantene sitter i hver sin forberedende komité. 7

8 Bystyregruppa har faste gruppe- og fraksjonsmøter i tilknytning til komité- og bystyremøtene på Rådhuset. Disse organiseres av bystyregruppa, og er knyttet til sakene som behandles i bystyret. I tillegg diskuteres saker som SVs gruppe ønsker å reise på eget initiativ. 8

9 BEDRE SAMARBEID MELLOM PARTIORGANISASJONEN OG FOLKEVALGTE 3.1. Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Bystyregruppa bør legge vekt på samarbeid med partiorganisasjonen og medlemmene i fylkeslaget. Bystyrearbeidet er tidkrevende, men likevel bør gruppas medlemmer delta på representantskapsmøtene og andre aktiviteter i fylkeslaget i så stor grad som mulig. Et tettere samarbeid forutsetter at fylkeslagets organer og medlemmer blir bedre skolert i saker i bystyret. Slik kan hele organisasjonen lettere trekke i samme retning. Organisasjonsutvalget foreslår å erstatte lokallagsledermøtene med halvårlige samlinger for FS, BSG og lokallagslederne Disse samlingene skal ivareta den koordinerende funksjonen dagens lokallagsledermøter har, styrke det sosiale fellesskapet på tvers av leddene i fylkeslaget, og bidra til bedre samkjøring og forankring av prosessene i partiet. Disse samlingene skal vekselsvis utarbeide og evaluere detaljerte halvårsplaner for fylkeslaget. Planen skal inneholde en prioritering av politiske saker vi skal fronte i planperioden, strategiske og organisatoriske prioriteringer og aktivitetsplaner. Hensikten er at samlingen skal bidra til at FS, BSG og lokallagslederne samler seg om felles standpunkter og saker vi ønsker å jobbe med, og at vi koordinerer utspill og aktiviteter i tråd med dette. På samlingene legges det også opp til skolering i de sakene som prioriteres og annen relevant organisasjonsskolering. Det skal også utarbeides opplegg for tillitsvalgtskoleringene og andre store aktiviteter på tvers av leddene i fylkeslaget. 15. Det avholdes strategisamlinger for FS, BSG og lokallagslederne, BU-gruppelederne og stortingsrepresentantene for Oslo to ganger i året. 16. Bystyregruppa sender ut et kort oversikt i forkant av alle bystyremøtene om viktige saker som skal behandles, for å informere og be om innspill. Sendes til BU-representantene, FS og andre interesserte. 17. Videreutvikle fraksjonsgrupper der interesserte medlemmer utenfor bystyregruppa trekkes med. Disse diskuterer de store linjene og initiativene i Oslopolitikken. 18. Oslo-møter: AU, gruppeleder i bystyret og Oslos stortingsrepresentanter treffes ukentlig for korte, koordinerende møter. Organisasjonsutvalget anbefaler at man fortsetter ordningen med Oslo-møter Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene 19. Alle BU-gruppene får en kontaktperson i BSG som fungerer som et bindeledd mellom bydelen og bystyregruppa. Innebærer gjensidig kontakt, hvor gruppelederen i BU må holde fadderen løpende orientert om viktige saker i bydelen, og vice versa. Skal sikre tettere samarbeid mellom BU-ene og BSG, på tvers av fadderens komitetilknytning. 20. BSG forplikter seg som et minimum til å besøke et medlemsmøte i hvert av lokallagene i løpet av året for å bli kjent med medlemmene og motta deres innspill. 21. Gruppeleder i alle bydelsutvalg skal sende ut en kort rapport om de viktigste sakene i bydelsutvalget til lokallaget og bystyregruppa. 22. BU-forum: I dag arrangeres BU-forum ca. 4 ganger i året, og er en arena for skolering og samarbeid på tvers av BU-gruppene og mellom BU-gruppene og bystyregruppa. Bystyregruppa 9

10 er ansvarlig for organiseringen av foraene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Alle de 16 lokallagene i Oslo SV er svært forskjellig, og må derfor organisere seg ulikt også. Men det er uansett et viktig mål å sikre godt samarbeid mellom den folkevalgte delen av lokallaget og lokallagets styre. Organisasjonsutvalget har valgt å komme med noen eksempler på mulige måter å gjøre det på, og så er det opp til hvert lokallag å finne løsningen som fungerer best for dem. Likevel mener organisasjonsutvalget at løsningen på Bjerke hvor det sendes ut et kort referat med de viktigste sakene og forslag til vedtak i disse burde være et minimum for alle BU-gruppene. Nordre Aker BU-representantene sitter også i lokallagsstyret, men har lite ekstraoppgaver i styret. Gir god koordinering og samarbeid mellom BU og lokallaget. Krever at BU-representantene også er villig til å sitte i lokallagsstyret. Grünerløkka Har undergrupper (fraksjoner) til alle BU-komiteene. En fra lokallagsstyret sitter i hver undergruppe. Undergruppene driver med politikkutvikling på sitt område, i tillegg til å følge sakene i BU. Jobber med politikkutvikling opp mot Bystyret også. Arena for å rekruttere nye medlemmer. Bjerke Gruppeleder i BU sender kort referat fra AU-møtene til komitémedlemmene og rådgiver på Rådhuset med sine standpunkter. Ved uenighet tar de en diskusjon i laget og vedtar felles politikk. Gjør at behandlingen av de enkle sakene går fort, mens man tar diskusjon der det er uenighet. Sikrer i tillegg kommunikasjon med BSG på en effektiv måte. 4. OPPFØLGING AV NYE MEDLEMMER Oslo SV får stadig nye medlemmer, og vi er ikke flinke nok til å følge dem opp. Når man melder seg inn i SV skal det være et minimum at man blir ringt opp av lokallaget. 23. Lokallagenes medlemsansvarlige skal ha faste rutiner for ringing. FS-fadderen må følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Alle nye medlemmer skal bli kontaktet innen 3 måneder. 24. FS skal arrangere Ny i SV-møter minst 4 ganger i året, i tillegg til grunnskoleringer i SVs politikk etter opplegget som utarbeides sentralt INFORMASJONSSTRUKTUR FOR OSLO SV Ved å legge vekt på utformingen av det som skal kommuniseres og samtidig ha en rigid prioritering på hva som er viktigst, mener organisasjonsutvalget at Oslo SV vil klare å optimalisere sitt informasjonsarbeid uten store ekstrakostnader. Det legges ikke opp til kostnadskrevende endringer, men heller strukturering av eksisterende informasjonskanaler. I tillegg legges det opp til dugnadsarbeid for å få mest mulig ut av det vi har. 10

11 All informasjon som går ut fra Oslo SV bør tilfredsstille så mange av disse kriteriene som mulig: Begeistre: Informasjonen skal vekke oppsikt eller følelser. Graden vil variere avhengig av hva det er som skal kommuniseres. Hvorfor skal jeg interessere meg for dette? Informere: Det som er hovedpoenget med informasjonen skal komme raskt og klart frem. Hva er det vi vil si? Inkludere: Du skal, så langt det lar seg gjøre, vise at mottakeren har en rolle i det det skrives om. Min deltakelse i demoen var/er viktig. Aktivisere: Mottakeren skal enkelt og raskt få vite hvordan vedkommende kan bidra. Klikk her for å signere oppropet. Målet er at mottakerens etterlatte inntrykk skal være: Jeg er med på et prosjekt Min innsats betyr noe Ledelsen er interessert i meg og mine interesser Jeg er viktig for SV Dersom man har disse punktene i bakhodet når informasjonsmateriell produseres, vil resultatet bli mer gjennomført og effektfullt Nettsidene Nettsidene er i dag underlagt SV sentralt. Det gjør at friheten til å styre førsteinntrykket er minimal. Sentralt skal etablere en ny nettside og Oslo SV bør gå aktivt inn i denne prosessen for å påvirke resultatet. 25. Nettsidene skal oppdateres hver dag. Dersom det ikke er noe aktuelt å melde, reproduseres en gammel sak eller deler av programmet legges ut. 26. Nettsidene skal til en hver tid ha oppdatert informasjon om medlemmene i FS, bystyregruppa og sekretariatet. 27. Oslo SV skal fortsette å ha en google-kalender, og jobbe for å spre denne til medlemmer og tillitsvalgte slik at folk lett har oversikt over fylkeslagets aktiviteter. 28. FS setter ned en ressursgruppe som skal oppdatere og rydde arkivene på Oslo SVs nettsider i løpet av 2012, slik at siden er oppdatert med sakspapirer, protokoller, vedtak, kontaktinfo også bakover i tid. Gruppen skal oppdatere bildebanken og slik at bilder av våre toppolitikere o.l. er tilgjengelig. Gruppen skal også ha ansvar for å lage en veileder for hvordan vi kan få mer hensiktsmessige nettsider, og gå i dialog med sentralt om dette i forbindelse med utarbeidelsen av nye nettsider for hele partiet Facebook og Twitter 29. Oslo SVs Facebookside skal oppdateres daglig med saker som legges ut på nettsidene. Dette gjør at flere ender opp på nettsidene til Oslo SV. Administratorer for siden kan også legge ut lenker og lignende fortløpende. Målet er at det legges ut tre meldinger daglig på Facebook og Twitter. 11

12 30. Facebook lenkes opp mot Twitter slik at alt som legges ut der, automatisk kommer opp på Twitter Nyhetsbrev Oslo SV-nytt fungerer godt i dag. Den er oversiktlig og aktuell. Hovedregelen her må være at den kommer ut til fast tidspunkt hver uke. Oppsettet bør være så fast som mulig, etter følgende mal: Den mest aktuelle saken med hovedbilde De to siste politiske sakene Tre saker som for eksempel aktuelle aktiviteter, promotering av medlemmers blogger og ønske om partistøtte Epost Når alle informasjonskanalene over tas i bruk på en gjennomtenkt måte, vil eposten kunne fungere som noe ekstraordinært. Epost brukes til å informere om saker som av en eller annen grunn ikke fikk plass/passet inn i noen av kanalene over. Eposten skal ha en tittel som sier klart og tydelig hva den gjelder. I tillegg skal brødteksten deles opp i klare bolker. Mottaker skal kunne få en idé om hva eposten gjelder på tre sekunder. I tillegg skal den signeres SMS Denne informasjonskanalen skal bare brukes ved tilfeller hvor spesielt viktig informasjon skal ut. Reglen skal være at avsender MÅ sende ut informasjonen NÅ. Den skal ikke kunne vente til neste epost eller nyhetsbrev. 6. KREATIV OG KUNNSKAPSRIK SKOLERING Oslo SV har i et par år utviklet et relativt omfattende skoleringsopplegg. Det har vært en utfordring å mobilisere medlemmer og interesserte til å stille, og å skape engasjement rundt tematikken og oppleggene. Organisasjonsutvalget foreslår derfor et mer desentralisert skoleringsopplegg der en større del arrangeres i lokallagene. I tillegg skal fylkeslaget ta i bruk grunnskoleringsopplegget SV sentralt har utviklet, og anse det som et viktig kollektivt ansvar at våre medlemmer har vært gjennom dette opplegget. Organisasjonsutvalget mener at hovedformålet med skoleringen i Oslo SV skal være å gi våre medlemmer kompetanse og lærdom de syns er spennende og relevant. Det bør legges opp til så stor grad av deltakelse som mulig, og skoleringene skal ha stort rom for spørsmål og debatt. Skoleringene er ikke bare en opplæringsarena, men også aktive plattformer for medlemmene til å utvikle politikk. Samtidig er det avgjørende for Oslo SV at vi har medlemmer som kjenner vår politikk og kan argumentere for den i hverdagen. Derfor har vi alle et ansvar for å delta på skoleringene og bidra til at andre i lokallaget blir med. Slik står vi styrket i møtet med politiske diskusjoner i lunsjpausen, BU-salen eller på stand. God skolering er også viktig for at vi skal lykkes med bedre forankring av vår egen politikk. 31. Fylkeslaget (FS) skal arrangere en grunnskoleringsrekke (8 t) etter mal av opplegget som utvikles 12

13 av SV sentralt minst en gang hvert halvår. I tillegg skal studielederne som utdannes av sentralt være tilgjengelige for å holde kurs for lokallag og andre som ønsker det ellers i året. 32. Lokallagene, enten alene eller i samarbeid med flere lokallag, skal tilby sine medlemmer minst én skoleringsrekke (8 t) i løpet av ett år. Alle lokallag skal ha en skoleringsansvarlig som følger opp dette arbeidet. Lokallagene står selv fritt til å bestemme temaer og opplegg for disse, men skoleringsansvarlig i fylkeslaget skal bidra med tips og oppfølging dersom dette er ønskelig. 33. Oslo SV skal fortsette arbeidet med tillitsvalgtsamlinger. På disse skal våre tillitsvalgte få politisk påfyll, men også opplæring i de funksjonene de har i partiet. Dette gjelder både rollene i lokallagsstyrene og folkevalgtverv. 34. Fylkeslaget har også ansvar for skoleringstilbud i forbindelse med kampanjer, valgkamp o.l. 35. Alle nynominerte tillitsvalgte skal få tilbud om å delta på en grunnskoleringssirkel kort tid etter de er nominert, slik at vi er sikre på at alle våre tillitsvalgte kjenner SVs politikk godt. 36. Oslo SV skal ha en skoleringsansvarlig i fylkesstyret som har ansvar for oppfølgingen av både grunnskolering, tillitsvalgtskolering og skolering lokalt. 37. Skoleringsansvarlig i fylkeslaget har et ansvar for å kartlegge medlemmenes kompetansefelt og legge til rette for at medlemmer med en spesifikk kompetanse eller kunnskap kan holde skoleringer om sakspesifikke temaer. 38. Det skal søkes studiestøtte for alle skoleringsrekker som holdes i fylkeslaget. Skoleringsansvarlig skal bistå lokallagene med det praktiske rundt dette. 39. I tillegg til opplegget organisasjonsutvalget foreslår her vil arenaer som BU-forum, lørdagskafeer og lokale medlemsmøter være en viktig del av medlemstilbudet i Oslo SV, som ofte vil ha en skolerende effekt for medlemmene. Dersom det er mulig skal det også søkes studiestøtte for slike møter GRUPPER OG UTVALG I OSLO SV Oslo SVs ressursgruppene skal være fylkeslagets tilbud til folk som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt saksfelt. De skal bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde. Gruppene er en god måte å fange opp flere av våre medlemmer på, bygge kompetanse på viktige politiske felt og være en rekrutteringsarena til andre verv i partiet. Skal gruppene fungere er det viktig at det virker relevant å delta i dem. Det må være interessant og morsomt å være med, og gruppene må i stor grad selv bestemme hvordan de organiserer sitt arbeid. Gruppene må ses på som en viktig ressurs for FS og fylkeslaget generelt, og FS må følge opp gruppenes arbeid på en seriøs måte. Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført på andre nivåer i partiet. Det er for eksempel viktig å holde god kontakt med bystyregruppa og fraksjonsgruppene bystyregruppa har etablert. Antallet grupper og temaene for disse skal være behovsstyrt og avhenge av medlemmenes interesser. I tillegg kan fylkesstyret sette ned kortvarige ressursgrupper med et avgrenset mandat for å utføre bestemte oppgaver for fylkeslaget. 13

14 Organisasjonsutvalget foreslår ingen endringer i mandatet grupper og utvalg er gitt i Oslo SVs vedtekter. Vedtektene åpner for at FS skal trekke opp rammer for gruppenes arbeid og organisasjonsutvalget foreslår derfor at det vedtas følgende utdypende mandat: Mandat til ressursgrupper under Oslo SVs fylkesstyre Oslo SVs ressursgrupper nedsettes av fylkesstyret etter initiativ fra interesserte medlemmer. Ressursgruppene er ikke formelle vedtaksfora, og skal arbeide innenfor rammene av arbeidsplan og kommunevalgprogram på sine respektive områder. De står fritt til å foreslå uttalelser til valgte organer i Oslo SV, og er åpne for alle interesserte. Arbeidsutvalget i gruppene består av tre-fem personer som velges av gruppene selv, og godkjennes av FS. FS velger en kontaktperson til hver av gruppene i fylkeslaget for å sikre god kommunikasjon og oppfølging. Gruppenes oppgaver: Skape fora for debatt og politikkutvikling. Ta i mot konkrete bestillinger fra fylkesstyret. Følge opp invitasjoner og initiativer fra SV sentralt eller organisasjoner/miljøer utenfor partiet i samråd med fylkesstyret. Gjennomføre utadretta aktiviteter, som lørdagskafeer, åpne møter, stands og aksjoner, møter med andre organisasjoner eller lignende. Delta i offentlige debatter innenfor rammene av Oslo SVs vedtatte politikk. Retningslinjer ved oppstart av nye grupper Dersom man ønsker å starte opp en ny ressursgruppe tar man kontakt med FS, og i samråd lager et forslag til styre for gruppen. Alle medlemmer i Oslo SV inviteres til gruppens oppstartsmøte. Styret velges på oppstartsmøtet og godkjennes formelt av FS i etterkant. FS oppnevner også en kontaktperson til gruppen Konkrete aktiviteter og oppgaver Arrangere lørdagskafé en gang i året Ta del i planlegging og organisering av merkedager innen sitt politiske felt (8. mars, 1. mai, 5. juni) 8. ROLLEFORDELING OG ANSVARSOMRÅDER I LOKALLAGSSTYRENE For å sikre bedre drift av lokallagene foreslår organisasjonsutvalget at lokallagsstyrene organiserer seg med utgangspunkt i ulike roller med bestemte funksjoner. Under følger en beskrivelse av ulike roller et lokallagstyre bør fylle. Beskrivelsen er veiledende. De ulike ansvarsområdene kan flyttes fra en rolle til en annen eller deles opp på flere, og det er mulig for enkelte styremedlemmer å ha flere roller. En større bevissthet rundt hvilke funksjoner et lokallagsstyre skal ha vil forhåpentligvis lette arbeidet og sikre at viktige oppgaver fordeles mellom alle styrets medlemmer. Fylkeslagets tillitsvalgskolering vil legges opp etter de ulike funksjonene som er beskrevet her slik at alle får den kompetansen de trenger for å fylle sin rolle. Lederen representerer lokallaget utad og deltar i politikkutvikling med fylkeslaget og SV sentralt. Lederen 14

15 har hovedansvar for at politikkutvikling i laget finner sted. Leder har et praktisk ansvar for møtevirksomheten i laget og disse oppgavene består i å innkalle til møter, lage dagsorden, lede møter, skrive årsmelding og lage fremlegg til arbeidsplan. Underveis i arbeidsåret skal leder se til at arbeidsplanen blir fulgt opp, ha det overordnede ansvaret for innrapportering i forhold til partiloven og lete etter påskudd for å ha fest i laget. Nestleder leder møtet i leders fravær. Skriver/sekretær lager referat fra møter og sørger for at alt som trengs av skriftlig kommunikasjon for å kunne koordinere lagets arbeid. Skriveren er den som forfatter uttalelsene fra laget. I valgkampen er skriveren materiellansvarlig og søker standtillatelse. Kasserer fører regnskap og betaler regninger. Dessuten leter kasserer etter inntekstmuligheter. Dette kan være søknader om støtte eller oppfølging av innbetalingen av partiskatt. Kasserer lager budsjettfremlegg og ser til at budsjettet blir fulgt opp. Vedkommende følger opp partilovens bestemmelser om lokallagets økonomi i samarbeid med leder. Medlemsansvarlig har ansvar for lagets arbeid med å verve nye medlemmer, kontakt med nye medlemmer og for å arrangere ringerunder når det trengs. Medlemsansvarlig skal ha faste rutiner for ringing av nye medlemmer, slik at alle nyinnmeldte har blitt kontaktet innen 3 måneder. Lokallagets FSfadder skal følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Den medlemsansvarlige skriver nyhetsbrev til medlemmene og informerer om aktivitet i laget og skoleringstilbudet både lokalt og andre steder. Den medlemsansvarlige har ansvar for mobilisering og bemanning under valgkampen. Informasjonsansvarlig for nettsidene og sosiale medier publiserer aktuelle saker og sørger for at sidene har hensiktsmessig og oppdatert informasjon. Vedkommende har også et hovedansvar for lokallagets tilstedeværelse i sosiale medier. Den informasjonsansvarlige har ansvar for å dokumentere lagets aktivitet selv eller delegere dette til en annen. Samfunnskontakt har ansvaret for at pressearbeidet i laget blir gjort. Det kan enten innebære å selv ha kontakt med media eller gi innspill til lagets representanter i bydelsutvalget for at de skal gå ut. Samfunnskontakten skal også etablere kontakt med organisasjoner, fagforeninger, andre partier og lignende som SV har en strategisk interesse å samarbeide med, i tillegg til å være i kontakt med folk i lokalmiljøet. I valgkampen har samfunnskontakten ansvar for å lage en utspillsplan eller medvirke til at laget skriver en. Samfunnskontakten kan lederen i BU-gruppa dersom laget finner det mest hensiktsmessig. Skoleringsansvarlig. Lokallagets skoleringsansvarlig har ansvar for å arrangere minst én skoleringsrekke på 8 timer for lokallagets medlemmer i løpet av et år. Vedkommende skal også holde seg oppdatert på og informere om skoleringsarbeidet som foregår på fylkesnivå, slik at flest mulig i lokallaget deltar på disse tilbudene. Skoleringsansvarlig har ansvar for innrapportering av all studieaktivitet i lokallaget til SVs studieforbund, i samarbeid med fylkeslagets skoleringsansvarlig. SU- representant. SU inviteres til å sende en representant til styret. 15

16 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL ÅRSHJUL FOR OSLO SV Aktiviteter merket med grått er sentrale aktiviteter Måned Aktivitet Januar Februar Mars April Mai Landsstyremøte x x x x # Innstiller til LM i landsmøteår x x x Representantskap 5 x x x x # Valg av programkomite ved kommunevalg x # Valg av delegater til LM x x x Lokallagsårsmøter x x x x Landsmøte x x x Fylkesårsmøte x x x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Følge opp årsmøtevedtak, lage halvårsplan april-okt, detaljert budsjett Vårkampanje starter x x x x Valgkampseminar for tillitsvalgte x x Tillitsvalgtsamling x x Representantskap 1 x x x x # Valg av nominasjonskomite x x # Vedta valgkampplan x x Landsstyremøte x x x x # Nedsetter utvalg i landsmøteår Juni Valgkampsamling for alle medlemmer x x Juli August Landsstyremøte / Valgkampkick-off x x x x Representantskap 2 i ikkevalgår x x September Landsstyremøte x x x x Oktober November Desember Valg x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Første runde i valgkampevaluering x x # Lage halvårsplan okt-mar x x x x Representantskap 2 i valgår x x # Valgkamprapport Kvanmokonferansen x x Folkevalgtsamling sentralt Tillitsvalgtsamling x x x x Representantskap 3 x x x x # Sette ned valgkomite til årsmøtet x x x x Landsstyremøte x x x x # Budsjett og organisasjonsplan x x x x # Avgjør vårkampanjen x x x x Representantskap 4? x x x x # Utforme vårkampanje i tråd med LS-vedtak x x x x x 16

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer