En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV"

Transkript

1 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Våre målsetninger Oslo SVs organer Representantskapet Fylkesstyret Årsmøtet AU-møter Bystyregruppa Bedre samarbeid mellom partiorganisasjonen og folkevalgte Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Oppfølging av nye medlemmer Informasjonsstruktur for Oslo SV Nettsidene Facebook og Twitter Nyhetsbrev Epost SMS Kreativ og kunnskapsrik skolering Grupper og utvalg i Oslo SV Rollefordeling og ansvarsområder i lokallagsstyrene...14 Vedlegg 1: Forslag til årshjul for Oslo SV

3 INNLEDNING Organisasjonsutvalget ble satt ned av fylkesstyret i Oslo SV og fikk i mandat å: Vurdere mer hensiktsmessige måter å organisere oss på i en situasjon med dramatisk reduserte ressurser; både økonomisk, administrativt og politisk. Konkretisere lokallagsstyrenes oppgaver og foreslå tiltak, herunder skolering for å sikre at de ivaretas på en god måte Foreslå tiltak og retningslinjer for å styrke samhandlinga mellom lokal- og fylkeslag, og deres respektive folkevalgte organer, bydelsutvalg og bystyre. Gjennomgå tidligere vedtak om temabaserte grupper og vurdere om retningslinjene er gode nok, samt foreslå eventuelle nye saksfelt det bør opprettes grupper for. Vurdere behovet for faste skoleringsopplegg for ulike målgrupper, særlig: o Nye medlemmer o Lokallagsstyrer o Bydels- og bystyrekandidater Vurdere hvordan nåværende møteplasser kan utnyttes bedre til utforming og forankring av politikk Vurdere hvordan Oslo SV kan samarbeide breiere med utsatte grupper og interesseorganisasjoner 1 Utvalget har bestått av: Hilde Maisey (leder) Geirmund Jor Ane Fidjestøl Said Farah Kaveh Ataei Joakim Damsgaard Nora Fjelddalen Utvalget har hatt 6 møter i løpet av vinteren. Saken har vært oppe til diskusjon i fylkesstyret, representantskapet og med lokallagslederne, og innspill fra alle disse møtene har vært grunnlaget for de diskusjoner utvalget har hatt. I tillegg har gruppen vært i kontakt med ressurspersoner i fylkeslaget underveis i prosessen. Vi legger her fram en rapport med innspill, vurderinger og forslag vi mener vil bidra til en mer åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi håper dette vil bidra til en god diskusjon i fylkeslaget, og foreslår at dokumentet brukes som utgangspunkt for utarbeidingen av en rullerende, fireårig arbeids- og organisasjonsplan for Oslo SV, som erstatter de tidligere årlige arbeidsplanene. 1.1 Våre målsetninger Etter et dårlig valgresultat står Oslo SV overfor mange utfordringer, både politisk og organisatorisk. Vi har færre økonomiske og politiske ressurser, og mange av våre medlemmer syns det er vanskelig å 1 De to siste punktene i mandatet ble supplert inn på representantskapsmøtet

4 kjenne eierskap til vårt felles politiske prosjekt. SV er en partipolitisk organisasjon som ønsker å få gjennomslag for vår politikk og mobilisere folk til å delta i vårt politiske prosjekt. Skal vi lykkes bedre med dette mener organisasjonsutvalgets at Oslo SV må være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Vi trenger en bedre arbeidsflyt, for å på effektivt og praktisk vis få gjennomført de oppgavene som må gjøres for at partiet skal reise seg frem mot neste valg. Vi trenger å fordele arbeidsoppgaver på flere av våre medlemmer og å øke innsikten i partiets prosesser. Vi trenger bedre kommunikasjon for å gjøre det mulig for medlemmene å aktivt delta og kjenne eierskap til egen organisasjon, og vi trenger et skoleringsopplegg som gir medlemmene mulighet til å representere partiet utad og være bidragsytere for ny politikk innad. Vi trenger en mer inkluderende møtekultur der flere medlemmer får direkte innflytelse på partiets avgjørelser. Det er også viktig å huske at fylkeslaget gjør mye bra, både politisk og organisatorisk. Det som fungerer i dag ønsker vi å fortsette med. Hensikten med dette utvalgets arbeid har vært å se på de elementene som fungerer og hva som ikke fungerer, for å foreslå endringer som kan gjøre det lettere for oss å få gjennomslag for vår politikk, og bygge en åpen, inkluderende og engasjerende organisasjon. Vi har derfor utarbeidet fire målsetninger og noen overordnende virkemidler vi mener vil bidra til dette: Målsetninger a. Mer synlig og tydelig som politisk aktør i Oslopolitikken. b. Bedre forankring av politikk. c. Bedre samkjøring mellom ulike ledd i organisasjonen. d. Et mer spennende og engasjerende parti å være medlem i. Overordnede virkemidler Mer politikkutvikling på alle ledd i fylkeslaget, særlig av oslopolitikk. Mer langsiktig planlegging av aktiviteter og prioriteringer (politiske og organisatoriske). Styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget og i lokallagene. Mer strukturert kommunikasjon. Vi ønsker et inkluderende parti, der det er lett å komme inn og det er takhøyde for diskusjoner om enkle og vanskelige temaer. Oslo SV skal være en kunnskapsutviklende organisasjon der både partiet og medlemmene kan lære, hvor partiet kan gi inspirasjon til nye tanker, ideer og politiske løsninger og hvor medlemmene påvirker partiets meninger og analyser. Fylkeslagets prioriteringer skal være bedre forankret i lokalorganisasjonen. Vi må legge til rette for og oppfordre til mer lokalt initiativ, og bruke flere av møtene og arrangementene i fylkeslaget til å diskutere aktuelle politiske saker for folk i byen vi bor i. Vi ønsker en aktiv og dynamisk organisasjon der det er rom for å organisere seg rundt politiske temaer som engasjerer medlemmene, hvor gruppene og nettverkene utgjør en faglig ressurs for partiet og øker partiets kapasitet for politikkutvikling i en tid med begrensede midler. Partiet bør være en organisasjon med sterk tilknytning til andre organisasjoner, fagbevegelsen og forskjellige befolkningsmiljøer, for å ha kontakt med samfunnet rundt seg og bygge allianser i politiske saker. Oslo SV må organisere seg slik at våre medlemmer opplever at arbeidet de legger ned i partiet er verdt innsatsen. Det blir mer spennende å engasjere seg i Oslo SV hvis flere får delta i beslutningene vi tar, det er større samsvar mellom de ulike leddene i organisasjonen, større forutsigbarhet og kortere avstand fra medlemmer til tillitsvalgte både lokalt og på fylkesnivå. For å utnytte ressursene våre best mulig mener organisasjonsutvalget det er viktig at vi har en klar fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder 4

5 mellom ulike ledd og personer i fylkeslaget. Vi må planlegge og koordinere aktiviteter mer langsiktig for å sikre bedre forutsigbarhet og flyt i organisasjonen. Vi må bli bedre til å kommunisere med hverandre. Vi må vite hva de andre leddene i organisasjonen driver med både i forkant av beslutninger og i etterkant. Vi må ville samarbeide mer, og det vil kreve en innsats fra hver og en av oss som er tillitsvalgte. Vi må styrke det sosiale fellesskapet i fylkeslaget. Både for å gjøre det morsommere å være med, men også fordi det er lettere å samarbeide hvis vi kjenner hverandre bedre. Det skal så langt det er mulig legges opp til sosiale samlinger i forbindelse med møter, og vi skal ha flere arrangementer der politikken kommer litt i bakgrunnen. 5

6 OSLO SVS ORGANER 2.1. Representantskapet Representantskapets (RS) hovedoppgaver er å forankre fylkesstyrets og bystyregruppas politikk i store og viktige saker, vedta hovedlinjene i fylkeslagets aktivitet og være et organ for politikkutvikling og skolering for fylkeslaget. RS består av disse delegatene: fylkesstyret (3), bystyregruppa (3), Oslo SU (5) og Stortingsrepresentantene og 80 delegater fordelt på lokallagene etter størrelse. Totalt cirka 90 representanter. Det trengs krafttak både fra fylkesstyret og lokallagsrepresentantene skal RS bli et spennende, kreativt og ledende organ for Oslo SV. Fylkesstyret må reise viktige debatter i RS, og bidra til at det er her diskusjonene i fylkespartiet tas og avgjøres. Representantskapet bør diskutere og kjenne bystyrepolitikken bedre, slik at bystyregruppen knyttes tettere til resten av organisasjonen. Bystyregruppa må ha et visst handlingsrom samtidig som vi fremmer økt deltakelse. Lokallag, medlemmer, grupper og nettverk må i større grad reise politiske debatter og saker ved å levere inn uttalelser til representantskapet. Lokallagene må sørge for bedre kontinuitet blant delegatene, og at delegatene er forberedt. Representantene må få gode sakspapirer i god tid. 1. Representantskapets forretningsorden revideres på første representantskap etter årsmøtet. Forretningsorden må ha klare bestemmelser om frister, redaksjonskomite, dagsorden og sakspapirer. 2. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten av de valgte representantene er tilstede. Dette innebærer en endring av vedtektene. 3. Hovedtemaene for representantskapene skal vedtas i fylkeslagets halvårsplaner, og være en del av de helhetlige planene og prioriteringene til fylkeslaget. 4. I saker der det fremmes flere vedtaksforslag skal det settes ned en redaksjonskomite Fylkesstyret Fylkesstyret (FS) er et koordinerende organ som skal styrke lagene og partiets virksomhet. FS består av 12 medlemmer, derav leder, nestledere og et medlem oppnevnt av Oslo SU. Minst to av medlemmene skal ha etnisk minoritetsbakgrunn. Det velges ikke vararepresentanter, og vedtaksdyktighet er sikret ved 50 % deltakelse. Medlemmene kan velges for to år av gangen. FS velger selv et arbeidsutvalg (AU) på inntil fire personer. Medlemmer av FS har møte- og talerett i bystyregruppas gruppemøter. Organisasjonsutvalget foreslår ingen reduksjon i antallet medlemmer i FS. 12 medlemmer sikrer bredde, og sørger for at mange kan bidra i fylkesstyret. Vi foreslår at fylkesstyret som hovedregel møtes hver tredje uke, i stedet for annenhver uke som nå. FS skal være et arbeidende styre. De som sitter der må ha tid til å følge opp vervet sitt. Styremedlemmene må regne med å få arbeidsoppgaver mellom møtene, få faste ansvarsområder og ta politiske og organisatoriske initiativ. Fylkesstyret må planlegge på langt sikt, møte på møtene og ha klare saksbehandlingsregler. Fylkesstyret bør ha flere politiske debatter og vedta egne uttalelser. Fylkesstyret må engasjere seg i og holde seg oppdatert på oslopolitiske saker. Dette kan forbedres 6

7 gjennom bedre dialog med bystyregruppa. FS skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner vi samarbeider med til FS-møter til innledning og diskusjon. Fylkesstyret skal diskutere og følge opp vedtak i landsstyret. Hele Oslo SV kan reise saker de er opptatt av ved å fremme uttalelser for fylkesstyret. Fylkesstyret skal følge opp slike initiativ på en seriøs måte. 5. Fylkesstyret har møter hver tredje uke. 6. Fylkesstyret skal utarbeide egne retningslinjer for eget arbeid i løpet av våren 2012 som tydeliggjør fylkesstyrets prioriterte arbeidsoppgaver, arbeidsform, og møteregler. 7. Det etableres kontaktordning for lokallagene, hvor FS-medlemmene får ansvar for oppfølging av ett/to lokallag. Disse fungerer som kontaktperson og ressursperson for lokallaget inn til fylkeslaget. 8. LS-representanten skal informere om og be om innspill til sakene før mnøtene, og redegjøre for vedtakene i etterkant. Disse sendes til FS, BSG og lokallagslederne. Vedtak fra LS bør brukes som saker i nyhetsbrevet til Oslo SV. 9. Fylkesstyret skal med jevne mellomrom invitere organisasjoner og samarbeidspartnere til FSmøtene. 10. Fylkesstyret forplikter seg til å delta på alle lokallagsårsmøtene Årsmøtet Årsmøtet skal holdes i tida januar-mars. Lokallagene velger til sammen 200 delegater som fordeles proporsjonalt mellom lagene. Oslo SU kan delta med ti representanter. I tillegg kan fylkesstyret og bystyret, stortingsrepresentanter fra Oslo og eventuelle byrådsmedlemmer og regjeringsmedlemmer som er medlem av Oslo SV møte med fulle rettigheter. 11. Det vedtas en fireåring arbeids- og organisasjonsplan på Oslo SVs årsmøte i mars Denne planen skal inneholde de politiske og organisatoriske prioriteringene til fylkeslaget, og skal legge rammene for fylkeslagets arbeid. Planen revideres årlig. 12. Forretningsorden for årsmøtet skal gjennomgås og revideres fram mot årsmøtet i Årsmøtets første dag avsluttes med en sosial sammenkomst AU-møter Fylkesstyrets arbeidsutvalg er valgt av fylkesstyret og består av tre eller fire personer, herunder leder og nestledere. Fylkessekretæren er AUs sekretær. AU møtes ukentlig og har ansvar for den administrative driften av fylkeslaget. 14. AU utvides til fire personer Bystyregruppa Bystyregruppa består av de fire faste representantene SV har i bystyret, i tillegg til varagruppen som består av 8 personer. De faste representantene sitter i hver sin forberedende komité. 7

8 Bystyregruppa har faste gruppe- og fraksjonsmøter i tilknytning til komité- og bystyremøtene på Rådhuset. Disse organiseres av bystyregruppa, og er knyttet til sakene som behandles i bystyret. I tillegg diskuteres saker som SVs gruppe ønsker å reise på eget initiativ. 8

9 BEDRE SAMARBEID MELLOM PARTIORGANISASJONEN OG FOLKEVALGTE 3.1. Samarbeid mellom bystyregruppa og fylkeslaget Bystyregruppa bør legge vekt på samarbeid med partiorganisasjonen og medlemmene i fylkeslaget. Bystyrearbeidet er tidkrevende, men likevel bør gruppas medlemmer delta på representantskapsmøtene og andre aktiviteter i fylkeslaget i så stor grad som mulig. Et tettere samarbeid forutsetter at fylkeslagets organer og medlemmer blir bedre skolert i saker i bystyret. Slik kan hele organisasjonen lettere trekke i samme retning. Organisasjonsutvalget foreslår å erstatte lokallagsledermøtene med halvårlige samlinger for FS, BSG og lokallagslederne Disse samlingene skal ivareta den koordinerende funksjonen dagens lokallagsledermøter har, styrke det sosiale fellesskapet på tvers av leddene i fylkeslaget, og bidra til bedre samkjøring og forankring av prosessene i partiet. Disse samlingene skal vekselsvis utarbeide og evaluere detaljerte halvårsplaner for fylkeslaget. Planen skal inneholde en prioritering av politiske saker vi skal fronte i planperioden, strategiske og organisatoriske prioriteringer og aktivitetsplaner. Hensikten er at samlingen skal bidra til at FS, BSG og lokallagslederne samler seg om felles standpunkter og saker vi ønsker å jobbe med, og at vi koordinerer utspill og aktiviteter i tråd med dette. På samlingene legges det også opp til skolering i de sakene som prioriteres og annen relevant organisasjonsskolering. Det skal også utarbeides opplegg for tillitsvalgtskoleringene og andre store aktiviteter på tvers av leddene i fylkeslaget. 15. Det avholdes strategisamlinger for FS, BSG og lokallagslederne, BU-gruppelederne og stortingsrepresentantene for Oslo to ganger i året. 16. Bystyregruppa sender ut et kort oversikt i forkant av alle bystyremøtene om viktige saker som skal behandles, for å informere og be om innspill. Sendes til BU-representantene, FS og andre interesserte. 17. Videreutvikle fraksjonsgrupper der interesserte medlemmer utenfor bystyregruppa trekkes med. Disse diskuterer de store linjene og initiativene i Oslopolitikken. 18. Oslo-møter: AU, gruppeleder i bystyret og Oslos stortingsrepresentanter treffes ukentlig for korte, koordinerende møter. Organisasjonsutvalget anbefaler at man fortsetter ordningen med Oslo-møter Samarbeid mellom bystyregruppa og BU-gruppene 19. Alle BU-gruppene får en kontaktperson i BSG som fungerer som et bindeledd mellom bydelen og bystyregruppa. Innebærer gjensidig kontakt, hvor gruppelederen i BU må holde fadderen løpende orientert om viktige saker i bydelen, og vice versa. Skal sikre tettere samarbeid mellom BU-ene og BSG, på tvers av fadderens komitetilknytning. 20. BSG forplikter seg som et minimum til å besøke et medlemsmøte i hvert av lokallagene i løpet av året for å bli kjent med medlemmene og motta deres innspill. 21. Gruppeleder i alle bydelsutvalg skal sende ut en kort rapport om de viktigste sakene i bydelsutvalget til lokallaget og bystyregruppa. 22. BU-forum: I dag arrangeres BU-forum ca. 4 ganger i året, og er en arena for skolering og samarbeid på tvers av BU-gruppene og mellom BU-gruppene og bystyregruppa. Bystyregruppa 9

10 er ansvarlig for organiseringen av foraene Samarbeid mellom lokallagsstyret og BU-gruppene Alle de 16 lokallagene i Oslo SV er svært forskjellig, og må derfor organisere seg ulikt også. Men det er uansett et viktig mål å sikre godt samarbeid mellom den folkevalgte delen av lokallaget og lokallagets styre. Organisasjonsutvalget har valgt å komme med noen eksempler på mulige måter å gjøre det på, og så er det opp til hvert lokallag å finne løsningen som fungerer best for dem. Likevel mener organisasjonsutvalget at løsningen på Bjerke hvor det sendes ut et kort referat med de viktigste sakene og forslag til vedtak i disse burde være et minimum for alle BU-gruppene. Nordre Aker BU-representantene sitter også i lokallagsstyret, men har lite ekstraoppgaver i styret. Gir god koordinering og samarbeid mellom BU og lokallaget. Krever at BU-representantene også er villig til å sitte i lokallagsstyret. Grünerløkka Har undergrupper (fraksjoner) til alle BU-komiteene. En fra lokallagsstyret sitter i hver undergruppe. Undergruppene driver med politikkutvikling på sitt område, i tillegg til å følge sakene i BU. Jobber med politikkutvikling opp mot Bystyret også. Arena for å rekruttere nye medlemmer. Bjerke Gruppeleder i BU sender kort referat fra AU-møtene til komitémedlemmene og rådgiver på Rådhuset med sine standpunkter. Ved uenighet tar de en diskusjon i laget og vedtar felles politikk. Gjør at behandlingen av de enkle sakene går fort, mens man tar diskusjon der det er uenighet. Sikrer i tillegg kommunikasjon med BSG på en effektiv måte. 4. OPPFØLGING AV NYE MEDLEMMER Oslo SV får stadig nye medlemmer, og vi er ikke flinke nok til å følge dem opp. Når man melder seg inn i SV skal det være et minimum at man blir ringt opp av lokallaget. 23. Lokallagenes medlemsansvarlige skal ha faste rutiner for ringing. FS-fadderen må følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Alle nye medlemmer skal bli kontaktet innen 3 måneder. 24. FS skal arrangere Ny i SV-møter minst 4 ganger i året, i tillegg til grunnskoleringer i SVs politikk etter opplegget som utarbeides sentralt INFORMASJONSSTRUKTUR FOR OSLO SV Ved å legge vekt på utformingen av det som skal kommuniseres og samtidig ha en rigid prioritering på hva som er viktigst, mener organisasjonsutvalget at Oslo SV vil klare å optimalisere sitt informasjonsarbeid uten store ekstrakostnader. Det legges ikke opp til kostnadskrevende endringer, men heller strukturering av eksisterende informasjonskanaler. I tillegg legges det opp til dugnadsarbeid for å få mest mulig ut av det vi har. 10

11 All informasjon som går ut fra Oslo SV bør tilfredsstille så mange av disse kriteriene som mulig: Begeistre: Informasjonen skal vekke oppsikt eller følelser. Graden vil variere avhengig av hva det er som skal kommuniseres. Hvorfor skal jeg interessere meg for dette? Informere: Det som er hovedpoenget med informasjonen skal komme raskt og klart frem. Hva er det vi vil si? Inkludere: Du skal, så langt det lar seg gjøre, vise at mottakeren har en rolle i det det skrives om. Min deltakelse i demoen var/er viktig. Aktivisere: Mottakeren skal enkelt og raskt få vite hvordan vedkommende kan bidra. Klikk her for å signere oppropet. Målet er at mottakerens etterlatte inntrykk skal være: Jeg er med på et prosjekt Min innsats betyr noe Ledelsen er interessert i meg og mine interesser Jeg er viktig for SV Dersom man har disse punktene i bakhodet når informasjonsmateriell produseres, vil resultatet bli mer gjennomført og effektfullt Nettsidene Nettsidene er i dag underlagt SV sentralt. Det gjør at friheten til å styre førsteinntrykket er minimal. Sentralt skal etablere en ny nettside og Oslo SV bør gå aktivt inn i denne prosessen for å påvirke resultatet. 25. Nettsidene skal oppdateres hver dag. Dersom det ikke er noe aktuelt å melde, reproduseres en gammel sak eller deler av programmet legges ut. 26. Nettsidene skal til en hver tid ha oppdatert informasjon om medlemmene i FS, bystyregruppa og sekretariatet. 27. Oslo SV skal fortsette å ha en google-kalender, og jobbe for å spre denne til medlemmer og tillitsvalgte slik at folk lett har oversikt over fylkeslagets aktiviteter. 28. FS setter ned en ressursgruppe som skal oppdatere og rydde arkivene på Oslo SVs nettsider i løpet av 2012, slik at siden er oppdatert med sakspapirer, protokoller, vedtak, kontaktinfo også bakover i tid. Gruppen skal oppdatere bildebanken og slik at bilder av våre toppolitikere o.l. er tilgjengelig. Gruppen skal også ha ansvar for å lage en veileder for hvordan vi kan få mer hensiktsmessige nettsider, og gå i dialog med sentralt om dette i forbindelse med utarbeidelsen av nye nettsider for hele partiet Facebook og Twitter 29. Oslo SVs Facebookside skal oppdateres daglig med saker som legges ut på nettsidene. Dette gjør at flere ender opp på nettsidene til Oslo SV. Administratorer for siden kan også legge ut lenker og lignende fortløpende. Målet er at det legges ut tre meldinger daglig på Facebook og Twitter. 11

12 30. Facebook lenkes opp mot Twitter slik at alt som legges ut der, automatisk kommer opp på Twitter Nyhetsbrev Oslo SV-nytt fungerer godt i dag. Den er oversiktlig og aktuell. Hovedregelen her må være at den kommer ut til fast tidspunkt hver uke. Oppsettet bør være så fast som mulig, etter følgende mal: Den mest aktuelle saken med hovedbilde De to siste politiske sakene Tre saker som for eksempel aktuelle aktiviteter, promotering av medlemmers blogger og ønske om partistøtte Epost Når alle informasjonskanalene over tas i bruk på en gjennomtenkt måte, vil eposten kunne fungere som noe ekstraordinært. Epost brukes til å informere om saker som av en eller annen grunn ikke fikk plass/passet inn i noen av kanalene over. Eposten skal ha en tittel som sier klart og tydelig hva den gjelder. I tillegg skal brødteksten deles opp i klare bolker. Mottaker skal kunne få en idé om hva eposten gjelder på tre sekunder. I tillegg skal den signeres SMS Denne informasjonskanalen skal bare brukes ved tilfeller hvor spesielt viktig informasjon skal ut. Reglen skal være at avsender MÅ sende ut informasjonen NÅ. Den skal ikke kunne vente til neste epost eller nyhetsbrev. 6. KREATIV OG KUNNSKAPSRIK SKOLERING Oslo SV har i et par år utviklet et relativt omfattende skoleringsopplegg. Det har vært en utfordring å mobilisere medlemmer og interesserte til å stille, og å skape engasjement rundt tematikken og oppleggene. Organisasjonsutvalget foreslår derfor et mer desentralisert skoleringsopplegg der en større del arrangeres i lokallagene. I tillegg skal fylkeslaget ta i bruk grunnskoleringsopplegget SV sentralt har utviklet, og anse det som et viktig kollektivt ansvar at våre medlemmer har vært gjennom dette opplegget. Organisasjonsutvalget mener at hovedformålet med skoleringen i Oslo SV skal være å gi våre medlemmer kompetanse og lærdom de syns er spennende og relevant. Det bør legges opp til så stor grad av deltakelse som mulig, og skoleringene skal ha stort rom for spørsmål og debatt. Skoleringene er ikke bare en opplæringsarena, men også aktive plattformer for medlemmene til å utvikle politikk. Samtidig er det avgjørende for Oslo SV at vi har medlemmer som kjenner vår politikk og kan argumentere for den i hverdagen. Derfor har vi alle et ansvar for å delta på skoleringene og bidra til at andre i lokallaget blir med. Slik står vi styrket i møtet med politiske diskusjoner i lunsjpausen, BU-salen eller på stand. God skolering er også viktig for at vi skal lykkes med bedre forankring av vår egen politikk. 31. Fylkeslaget (FS) skal arrangere en grunnskoleringsrekke (8 t) etter mal av opplegget som utvikles 12

13 av SV sentralt minst en gang hvert halvår. I tillegg skal studielederne som utdannes av sentralt være tilgjengelige for å holde kurs for lokallag og andre som ønsker det ellers i året. 32. Lokallagene, enten alene eller i samarbeid med flere lokallag, skal tilby sine medlemmer minst én skoleringsrekke (8 t) i løpet av ett år. Alle lokallag skal ha en skoleringsansvarlig som følger opp dette arbeidet. Lokallagene står selv fritt til å bestemme temaer og opplegg for disse, men skoleringsansvarlig i fylkeslaget skal bidra med tips og oppfølging dersom dette er ønskelig. 33. Oslo SV skal fortsette arbeidet med tillitsvalgtsamlinger. På disse skal våre tillitsvalgte få politisk påfyll, men også opplæring i de funksjonene de har i partiet. Dette gjelder både rollene i lokallagsstyrene og folkevalgtverv. 34. Fylkeslaget har også ansvar for skoleringstilbud i forbindelse med kampanjer, valgkamp o.l. 35. Alle nynominerte tillitsvalgte skal få tilbud om å delta på en grunnskoleringssirkel kort tid etter de er nominert, slik at vi er sikre på at alle våre tillitsvalgte kjenner SVs politikk godt. 36. Oslo SV skal ha en skoleringsansvarlig i fylkesstyret som har ansvar for oppfølgingen av både grunnskolering, tillitsvalgtskolering og skolering lokalt. 37. Skoleringsansvarlig i fylkeslaget har et ansvar for å kartlegge medlemmenes kompetansefelt og legge til rette for at medlemmer med en spesifikk kompetanse eller kunnskap kan holde skoleringer om sakspesifikke temaer. 38. Det skal søkes studiestøtte for alle skoleringsrekker som holdes i fylkeslaget. Skoleringsansvarlig skal bistå lokallagene med det praktiske rundt dette. 39. I tillegg til opplegget organisasjonsutvalget foreslår her vil arenaer som BU-forum, lørdagskafeer og lokale medlemsmøter være en viktig del av medlemstilbudet i Oslo SV, som ofte vil ha en skolerende effekt for medlemmene. Dersom det er mulig skal det også søkes studiestøtte for slike møter GRUPPER OG UTVALG I OSLO SV Oslo SVs ressursgruppene skal være fylkeslagets tilbud til folk som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt saksfelt. De skal bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt og holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde. Gruppene er en god måte å fange opp flere av våre medlemmer på, bygge kompetanse på viktige politiske felt og være en rekrutteringsarena til andre verv i partiet. Skal gruppene fungere er det viktig at det virker relevant å delta i dem. Det må være interessant og morsomt å være med, og gruppene må i stor grad selv bestemme hvordan de organiserer sitt arbeid. Gruppene må ses på som en viktig ressurs for FS og fylkeslaget generelt, og FS må følge opp gruppenes arbeid på en seriøs måte. Gruppene skal være mest mulig selvdrevet, men det må være et godt samarbeid mellom gruppene og den øvrige aktiviteten til Oslo SV slik at hele partiorganisasjonen får glede av det gruppene driver på med, og at folk som bruker krefter på politisk arbeid i gruppene opplever at dette blir videreført på andre nivåer i partiet. Det er for eksempel viktig å holde god kontakt med bystyregruppa og fraksjonsgruppene bystyregruppa har etablert. Antallet grupper og temaene for disse skal være behovsstyrt og avhenge av medlemmenes interesser. I tillegg kan fylkesstyret sette ned kortvarige ressursgrupper med et avgrenset mandat for å utføre bestemte oppgaver for fylkeslaget. 13

14 Organisasjonsutvalget foreslår ingen endringer i mandatet grupper og utvalg er gitt i Oslo SVs vedtekter. Vedtektene åpner for at FS skal trekke opp rammer for gruppenes arbeid og organisasjonsutvalget foreslår derfor at det vedtas følgende utdypende mandat: Mandat til ressursgrupper under Oslo SVs fylkesstyre Oslo SVs ressursgrupper nedsettes av fylkesstyret etter initiativ fra interesserte medlemmer. Ressursgruppene er ikke formelle vedtaksfora, og skal arbeide innenfor rammene av arbeidsplan og kommunevalgprogram på sine respektive områder. De står fritt til å foreslå uttalelser til valgte organer i Oslo SV, og er åpne for alle interesserte. Arbeidsutvalget i gruppene består av tre-fem personer som velges av gruppene selv, og godkjennes av FS. FS velger en kontaktperson til hver av gruppene i fylkeslaget for å sikre god kommunikasjon og oppfølging. Gruppenes oppgaver: Skape fora for debatt og politikkutvikling. Ta i mot konkrete bestillinger fra fylkesstyret. Følge opp invitasjoner og initiativer fra SV sentralt eller organisasjoner/miljøer utenfor partiet i samråd med fylkesstyret. Gjennomføre utadretta aktiviteter, som lørdagskafeer, åpne møter, stands og aksjoner, møter med andre organisasjoner eller lignende. Delta i offentlige debatter innenfor rammene av Oslo SVs vedtatte politikk. Retningslinjer ved oppstart av nye grupper Dersom man ønsker å starte opp en ny ressursgruppe tar man kontakt med FS, og i samråd lager et forslag til styre for gruppen. Alle medlemmer i Oslo SV inviteres til gruppens oppstartsmøte. Styret velges på oppstartsmøtet og godkjennes formelt av FS i etterkant. FS oppnevner også en kontaktperson til gruppen Konkrete aktiviteter og oppgaver Arrangere lørdagskafé en gang i året Ta del i planlegging og organisering av merkedager innen sitt politiske felt (8. mars, 1. mai, 5. juni) 8. ROLLEFORDELING OG ANSVARSOMRÅDER I LOKALLAGSSTYRENE For å sikre bedre drift av lokallagene foreslår organisasjonsutvalget at lokallagsstyrene organiserer seg med utgangspunkt i ulike roller med bestemte funksjoner. Under følger en beskrivelse av ulike roller et lokallagstyre bør fylle. Beskrivelsen er veiledende. De ulike ansvarsområdene kan flyttes fra en rolle til en annen eller deles opp på flere, og det er mulig for enkelte styremedlemmer å ha flere roller. En større bevissthet rundt hvilke funksjoner et lokallagsstyre skal ha vil forhåpentligvis lette arbeidet og sikre at viktige oppgaver fordeles mellom alle styrets medlemmer. Fylkeslagets tillitsvalgskolering vil legges opp etter de ulike funksjonene som er beskrevet her slik at alle får den kompetansen de trenger for å fylle sin rolle. Lederen representerer lokallaget utad og deltar i politikkutvikling med fylkeslaget og SV sentralt. Lederen 14

15 har hovedansvar for at politikkutvikling i laget finner sted. Leder har et praktisk ansvar for møtevirksomheten i laget og disse oppgavene består i å innkalle til møter, lage dagsorden, lede møter, skrive årsmelding og lage fremlegg til arbeidsplan. Underveis i arbeidsåret skal leder se til at arbeidsplanen blir fulgt opp, ha det overordnede ansvaret for innrapportering i forhold til partiloven og lete etter påskudd for å ha fest i laget. Nestleder leder møtet i leders fravær. Skriver/sekretær lager referat fra møter og sørger for at alt som trengs av skriftlig kommunikasjon for å kunne koordinere lagets arbeid. Skriveren er den som forfatter uttalelsene fra laget. I valgkampen er skriveren materiellansvarlig og søker standtillatelse. Kasserer fører regnskap og betaler regninger. Dessuten leter kasserer etter inntekstmuligheter. Dette kan være søknader om støtte eller oppfølging av innbetalingen av partiskatt. Kasserer lager budsjettfremlegg og ser til at budsjettet blir fulgt opp. Vedkommende følger opp partilovens bestemmelser om lokallagets økonomi i samarbeid med leder. Medlemsansvarlig har ansvar for lagets arbeid med å verve nye medlemmer, kontakt med nye medlemmer og for å arrangere ringerunder når det trengs. Medlemsansvarlig skal ha faste rutiner for ringing av nye medlemmer, slik at alle nyinnmeldte har blitt kontaktet innen 3 måneder. Lokallagets FSfadder skal følge opp dette arbeidet, og sikre at fylkesleddet ringer medlemmer dersom lokallaget ikke har kapasitet. Den medlemsansvarlige skriver nyhetsbrev til medlemmene og informerer om aktivitet i laget og skoleringstilbudet både lokalt og andre steder. Den medlemsansvarlige har ansvar for mobilisering og bemanning under valgkampen. Informasjonsansvarlig for nettsidene og sosiale medier publiserer aktuelle saker og sørger for at sidene har hensiktsmessig og oppdatert informasjon. Vedkommende har også et hovedansvar for lokallagets tilstedeværelse i sosiale medier. Den informasjonsansvarlige har ansvar for å dokumentere lagets aktivitet selv eller delegere dette til en annen. Samfunnskontakt har ansvaret for at pressearbeidet i laget blir gjort. Det kan enten innebære å selv ha kontakt med media eller gi innspill til lagets representanter i bydelsutvalget for at de skal gå ut. Samfunnskontakten skal også etablere kontakt med organisasjoner, fagforeninger, andre partier og lignende som SV har en strategisk interesse å samarbeide med, i tillegg til å være i kontakt med folk i lokalmiljøet. I valgkampen har samfunnskontakten ansvar for å lage en utspillsplan eller medvirke til at laget skriver en. Samfunnskontakten kan lederen i BU-gruppa dersom laget finner det mest hensiktsmessig. Skoleringsansvarlig. Lokallagets skoleringsansvarlig har ansvar for å arrangere minst én skoleringsrekke på 8 timer for lokallagets medlemmer i løpet av et år. Vedkommende skal også holde seg oppdatert på og informere om skoleringsarbeidet som foregår på fylkesnivå, slik at flest mulig i lokallaget deltar på disse tilbudene. Skoleringsansvarlig har ansvar for innrapportering av all studieaktivitet i lokallaget til SVs studieforbund, i samarbeid med fylkeslagets skoleringsansvarlig. SU- representant. SU inviteres til å sende en representant til styret. 15

16 VEDLEGG 1: FORSLAG TIL ÅRSHJUL FOR OSLO SV Aktiviteter merket med grått er sentrale aktiviteter Måned Aktivitet Januar Februar Mars April Mai Landsstyremøte x x x x # Innstiller til LM i landsmøteår x x x Representantskap 5 x x x x # Valg av programkomite ved kommunevalg x # Valg av delegater til LM x x x Lokallagsårsmøter x x x x Landsmøte x x x Fylkesårsmøte x x x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Følge opp årsmøtevedtak, lage halvårsplan april-okt, detaljert budsjett Vårkampanje starter x x x x Valgkampseminar for tillitsvalgte x x Tillitsvalgtsamling x x Representantskap 1 x x x x # Valg av nominasjonskomite x x # Vedta valgkampplan x x Landsstyremøte x x x x # Nedsetter utvalg i landsmøteår Juni Valgkampsamling for alle medlemmer x x Juli August Landsstyremøte / Valgkampkick-off x x x x Representantskap 2 i ikkevalgår x x September Landsstyremøte x x x x Oktober November Desember Valg x x Halvårssamling for FS, BSG, St.rep, BU og LL x x x x # Første runde i valgkampevaluering x x # Lage halvårsplan okt-mar x x x x Representantskap 2 i valgår x x # Valgkamprapport Kvanmokonferansen x x Folkevalgtsamling sentralt Tillitsvalgtsamling x x x x Representantskap 3 x x x x # Sette ned valgkomite til årsmøtet x x x x Landsstyremøte x x x x # Budsjett og organisasjonsplan x x x x # Avgjør vårkampanjen x x x x Representantskap 4? x x x x # Utforme vårkampanje i tråd med LS-vedtak x x x x x 16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Forord En forutsetning for et parti i vekst er lokallag med aktive og engasjerte medlemmer. SVs lokallag

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Forord Godt organisasjonsarbeid er avgjørende for et parti som skal vokse. Vi bygger ikke en sterk organisasjon

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer