Kapittel 1. YourCo-scenarioet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1. YourCo-scenarioet"

Transkript

1 Kapittel 1. YourCo-scenarioet I 1997 opprettet YourCo Financial et nettsted. Nettstedet inneholder opplysninger om bedriften, hor hoedkontoret ar plassert, åpningstider, og en ny funksjon hordan firmaet kunne nås ia e-post. Nettsidene inneholdt forklaringer om markedsaspektene ed bedriften, men de inneholdt ingen funksjoner som hjalp kundene på en dynamisk måte. I og med en oppmykning a USAs regelerk for finansselskaper i 1999, kunne YourCo utide tjenestene som ble tilbudt til kundene. I og med at bedriften nå kunne gi kundene flere algmuligheter, begynte YourCo-ledelsen å se erdien a å legge disse tjenestene på nettstedet. Firmaet hadde en IBM DB2-database med kundenan, kontoer og andre personlige data. Databaseadministratoren kunne nå bruke, ed hjelp a web-administratoren, en brukerpålogging for å få tilgang til YourCo Financial-nettstedet og få tilgang til kontoinformasjon. Nettstedet kunne tilby flere tjenester til kunden, men nettstedet ble bygd med statisk HTML og hadde derfor ikke noe dynamisk innhold. Kunden måtte fremdeles kommer til kontoret for å få utført mange ting. I år har YourCo-ledelsen truffet en smart forretningsmessig beslutning. YourCo Financial tok skrittet til IBM WebSphere. Utiklingsadelingen i YourCo brukte WebSphere Studio til å utikle bedriftsprosjekter. Ved å tilføye IBM WebSphere Portal og WebSphere Portal Content publishing (WPCP), gjennomfører YourCo Financial løftet til sine kunder om å tilby tjenester og persontilpasset innhold i sanntid. YourCo-ledelsen pekte ut disse medarbeiderne for å bygge opp den nye portalen: Andy (WebSphere Portal-administratoren), Joe (WebSphere Studio-applikasjonsutikler - WSAD), Tara (prosjektpubliserer), Greg, (ansarlig innholdsleerandør) og Dae, innholdsleerandør). Det ar denne gruppen som opprettet YourCo Financial-portalen du ser nå. Formål Formålet med scenarioplanlegging er å ise hordan forskjellige grupper kan bidra til å styre et prosjekt mot et felles mål. Når dette er oppnådd, får man et prosjekt som kan brukes på nytt og utides i et forretningsmiljø. Derfor inneholder scenarioet opplæringsmoduler som bygger på erfaring og økt funksjonalitet. Som en hjelp i arbeidet finnes det eksempelfiler som du kan bruke som kontroll på at du har fullført en modul på riktig måte, eller som en mal du kan bruke i ditt eget utiklingsarbeid. Når dere har fullført alle modulene, il teamet ære klart til å opprette et nytt portalprosjekt. Sel om ikke alle selskaper som bruker WPCP er finansselskaper, har de fleste de samme behoene for å dele informasjon fra ulike forretningsområder eller disipliner, i og utenfor selskapet. WPCP integrerer disse ulike områdene i en sømløs operasjon, og tillater samtidig at ansatte med forskjellige kunnskaper kan delta på lik linje i et prosjekt. WebSphere Portal Content Publishing-grensesnittet WPCP-grensesnittet gir mulighet til å tilpasse og styre bedriftens portal og opprette, teste, feilsøke og spre indiiduelle portletter og web-innhold. Ved hjelp a maler kan utiklere raskt og enkelt opprette sine egne portletter. De kan opprette regler, legge til innhold og generere prosjektrapporter som legges til gruppene, samtidig som brukere med ulike niåer teknisk kunnskap kan bidra på lik linje. Copyright IBM Corp

2 Komponenter i WPCP YourCo-scenarioet inneholder alle komponentene i WPCP-grensesnittet. Sel om YourCo-scenarioet er et fullført prosjekt, il du forstå hordan elementene i scenarioet fungerer ed å følge opplæringsmodulene. Her modul gjennomgår en bestemt funksjon eller oppgae som er nødendig for å fullføre YourCo-scenarioet. Modulene blir anskeligere etter hert som du blir flinkere til manørere i grensesnittet, og etter hert som du klarer å fullføre oppgaer. Opplæringsmodulene behandler disse komponentene i WPCP-grensesnittet: Redigeringsmaler Et a hoedmålene til WPCP er å gjøre brukerne (emneeksperter og innholdsforfattere som ikke har teknisk kunnskap) i stand til å leere innhold til nettstedet. Redigeringsmaler er nettsider som gjør innholdsleerandørene i stand til å legge til og redigere innhold ed å fylle ut web-formularer. Genereringsmaler Innhold som sendes ed hjelp a redigeringsmaler, blir lagret i databasen. Genereringsmaler blir brukt til å lage utsnitt fra innholdet som er lagret som filer i databasen. Det er mulig å lage mange maler for å generere forskjellige utsnitt for ulike enheter og målbrukere. Forhåndsisning Forhåndsisning gjør WPCP-brukerne i stand til å forhåndsise hordan innholdet il se ut på den faktiske nettsiden. Syndikert innhold Web Content Publisher støtter innholdsleering gjennom syndikerte kilder. Syndikert innhold er informasjon som er leert a eksterne innholdsleerandører, og som skal brukes på nettsider. Vanlige eksempler på syndikert innhold er nyhetsoerskrifter, finansiell informasjon og ærmeldinger. Tilgangskontroll WPCP gir tilgangskontroll for innholdsressurser og brukerhandlinger. Eksempelbrukere utfører oppgaene i opplæringsmodulene til YourCo-scenarioet. Brukergrensesnitt for nettleser Brukeren får tilgang til WPCP ed hjelp a et nettlesergrensesnitt. Med unntak a utikling a ressurser i WSAD, blir alle oppgaer i opplæringsmodulene utført i nettlesergrensesnittet. Fylle YourCo-scenarioet med eksempelbrukere 2 YourCo-scenarioet Det går raskere å opprette brukere og grupper og tilordne roller ed å bruke WPCPs sett med XML-inndatafiler som kjøres med XMLkonfigurasjonsgrensesnittet i WebSphere Portal under installeringsprosessen. Brukerne og gruppene som opprettes, har nødendige autorisasjoner for å bruke eksemplene i opplæringen i Komme i gang og opplæringsmodulene i YourCo-scenarioet. Disse filene kan oppdateres og brukes på nytt for å legge inn data i ditt eget system a brukere, grupper og autorisasjoner. Slik blir eksempelbrukere, -grupper og -autorisasjoner opprettet under installering: 1. Forhåndsdefinerte grupper som har tilgang til arbeidsområdet, opprettes ed hjelp a wpcpgroups.xml. De forhåndsdefinerte gruppene inkluderer WPCPUsers, WPCPAdmins, innholdsleerandør, innholdsutgier, domeneekspert og prosjektleder. Innholdsleerandør, innholdsutgier, domeneekspert og prosjektleder tilordnes til gruppene med arbeidsflyt. WPCPUsers og WPCPAdmins er logiske grupperinger a WPCP-brukere.

3 2. For at riktige portletter skal bli distribuert, og for at etiketten og siden for arbeidsområdet skal bli opprettet, kjøres wpcpworkspace.xml. Dette trinnet tilordner også tillatelser til gruppene som ble opprettet a wpcpgroups.xml. Disse tillatelsene gir gruppene muligheten til å se på etiketten, siden og portlettene (som samlet utgjør arbeidsområdet). I tillegg kjøres sample10.xml for å distribuere sidene og etikettene for YourCo Financial-eksempelet. 3. Tilgang til hele systemet og prosjekttilgang gis ed å kjøre samplepac.xml. WPCP-administratorer får autorisasjon til Tildel tillatelser og å ise portletten Ressurstillatelser og siden som er del a de administratie portlettene. WPCPUsers får autorisasjon som redigerer i arbeidsområdet. Som referanse ligger wpcpgroups.xml, wpcpworkspace.xml og samplepac.xml i denne katalogen: WebSphere\PortalSerer\wpcp\5.0\author\portlet Nødendig konfigurasjonstrinn konfigureringstrinnetter installering: For å tilføye eksempelbrukerne (Rob, Greg, Tara, Dae og WCPAdmin), som brukes i WPCP-eksemplene, må du kjøre den følgende Ant-konfigurasjonsoppgaen etter installeringen. WPCPconfig action-create-sample-users Du finner flere opplysninger om hordan du kjører Ant-konfigurasjonsoppgaer i dokumentasjonen om installering a WebSphere Portal InfoCenter. Merk: His du oppleer problemer med bruken a produkteksemplene, bør du kontakte den som er ansarlig for installeringen, og kontrollere at dette trinnet er utført. Filen sampleusers.xml, som inneholder en modell du kan bruke for WPCP-redigeringsmiljøet, er plassert i følgende katalog (ahengig a hilken databasetype som brukes): WebSphere\PortalSerer\wpcp\5.0\author\samples_5\database_type\sampleUtilities Kapittel 1. YourCo-scenarioet 3

4 4 YourCo-scenarioet

5 Kapittel 2. Bruke opplæringsmodulene Opplæringsmoduler Når du følger YourCo Portal-scenarioet, lærer du å bruke WPCP på to måter. Du lærer å starte og fullføre eksempelprosjektene ed hjelp a åre maler og forhåndsutformede ressurser, slik at du blir mer erfaren og føler deg tryggere når du bruker WPCP, og du lærer å bruke instruksjonene som en eiiser til å opprette ditt eget portalsted med egne ressurser og maler. Hert prosjekt eller her opplæringsmodul er basert på oppgaer som er brukt i tidligere prosjekter. Her prosjektmappe inneholder ferdige eksempelfiler. Bruk disse eksempelfilene til å teste ytelsen i forhold til dine egne forsøk på prosjekter eller som komponenter i ditt eget scenario. Alle opplæringsmodulene følger den samme disposisjonen for å fullføre tildelte oppgaer i et prosjekt. Du følger den første moduldisposisjonen, og fullfører de andre moduler på den samme måten. Her modul inneholder en generell beskrielse a oppgaer i modulen, og en kort oersikt som forklarer de iktigste årsakene til brukerhandlinger og horfor. Noen moduler er basert på tidligere leksjoner, og i heniser til dem før du begynner på oppgaene. Her modul følger denne disposisjonen: Brukere/roller YourCo-scenarioet bruker forhåndsdefinerte brukere til å fullføre oppgaer. Disse brukerne er knyttet til roller i en irkelig organisasjon. I YourCo-scenarioet har her bruker et bestemt ansar for at her opplæringsmodul blir fullført. Noen roller trengs ikke i alle opplæringsmodulene, og de er derfor utelatt i isse deler. Her bruker står oppført etter rolle og generert brukerpåloggingsnan, fulgt a en kort forklaring på oppgaene som skal utføres i den aktuelle opplæringsmodulen. Disse eksempelbrukerne blir aktiert ia YourCo Financial-portalen. I Fylle YourCo-scenarioet med eksempelbrukere på side 2 lærer du hordan du oppretter disse brukerne. I YourCo-scenarioet har i identifisert disse brukerne med følgende roller: Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) Utikleren oppretter ressursfilene som skal brukes i dette scenarioet. For å spare tid inneholder noen a opplæringsmodulene eksempelressurser som er utiklet uten å ta hensyn til denne brukeren. I disse tilfellene kan du opprette trinnene for brukeren på nytt, ed å følge henisningene. WPCP-administrator (wpsadmin) WPCP Web-administratoren oppretter opplæringsmodulprosjektene. I tillegg importerer denne personen ressurser, definerer innholdsleerandørmaler og tilordner publiseringssereren. WPCP-innholdsleerandør (Dae) Brukeren Dae representerer informasjonsutiklere som oppretter innhold for YourCo-scenarioet. Denne rollen i YourCo-scenarioet har grunnleggende rettigheter i et prosjekt, og er bare ansarlig for å leere innhold. Copyright IBM Corp

6 WPCP-innholdsleerandør (Greg) Brukeren Greg er likeerdig i forhold til brukeren Dae. Denne brukeren har imidlertid ansar for å opprette regler i WPCP-prosjektene. Denne ansarsfremstillingen representerer rollen som systemansarlig eller redigerer (Editor) for innholdsleerandører. Ved å opprette regler definerer brukerne med denne rollen også distribusjon a innhold og persontilpasning for sluttbruker. Merk: Det er mulig at du ikke har beho for å ha disse gruppene så detaljert som i YourCo-eksempelet. Forklaringen a her gruppes rolle og ansar bør imidlertid gjelde for dine egne ressurser.tabellen forklarer hordan en bruker står i forhold til et irkelig forretningsmiljø, og hilken opplæringsmodul denne brukeren forekommer i. WSAD-utikler WPCP-administrator (wpsadmin) Rolle (WPCPpåloggingsnan) WPCPinnholdsleerandør (dae) WPCPinnholdsleerandør (greg) WPCP-innholdsutgier (tara) Forretningskorrelasjon En utikler i organisasjonen som har ansaret for å skaffe innholdsressurser til et IBM WebSphere Portal-prosjekt. Administratoren har ansaret for minst en portalserer. Portalen kan omfatte ressursene i en enkelt adeling eller i en hel diisjon. Innholdsleerandøren representerer alle bidragsytere på et grunnleggende niå. Alle personer i et firma bør ha denne tilgangen til WPCP. Mens eksempelbrukerne Greg og Dae har samme rolle, representerer denne personen en gruppeleder. Denne personen har en lederposisjon i forhold til de andre innholdsleerandørene. Denne stillingen kan også iaretas a en redigerer. Utgieren tilsarer en produksjonskoordinator. WPCP-administratoren oppretter prosjektets arbeidsområde,wsadutikleren oppretter prosjektressursene, og innholdsleerandørene sørger for innhold og regler. Det siste trinnet er publisering. Forekomst i opplæringsmodul Opprette et YourCo-prosjekt, Utide maler og regler Forekommer i samtlige opplæringsmoduler. Opprette et YourCo-prosjekt, Utide maler og regler, Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon Forekommer i samtlige opplæringsmoduler. Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon Før du starter I denne delen a her opplæringsmodul finner du en oersikt oer nødendige trinn som må utføres før du starter på prosjektoppgaene nedenfor. Disse trinnene 6 YourCo-scenarioet

7 innebærer anligis at du har riktige ressurser klare eller har kjennskap til en tidligere opplæringsmodul. Disse forutsetningene må ære oppfylt før du starter på prosjektet. Prosjektoppgaer Dette er oppgaene som brukerne må utføre for å kunne fullføre opplæringsmodulen. Prosjektoppgaene er atskilt a bruker og må utføres i rekkefølge. Etter hert som du følger med i modulene, il du se at noen a oppgaene er forklart i et tidligere eksempel som du blir henist til. Bruk trinnene i dette scenarioet som en eiiser for å bygge ditt eget WebSphere Portal-prosjekt. Du kan elge eksempelressurser for å fullføre hert prosjekt. Disse ressursene ble migrert under installeringen, og installert i standardkatalogen: %installeringskatalog%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\sample02\web Content. Disse eksemplene er fullstendige prosjektfiler, og kan brukes til sammenlikning med ditt eget prosjekt, eller brukes slik de er. Sammendrag Denne informasjonen gir en oersikt oer begrepene i opplæringsmodulen og forbereder deg på den neste modulen. Når du er ferdig med en modul, il du se hordan IBM WebSphere Portal-erktøy og -funksjoner brukes i praksis. Etter hert som du fullfører flere moduler, ser du hordan disse separate eksemplene irker sammen og hordan du oppretter mer aanserte interaksjoner. Det siste prosjektet, Innføring i YourCo-scenarioet, gir en oersikt oer elementene og oppgaene du brukte i den forrige opplæringsmodulen. Vi har laget disse opplæringsmodulene for YourCo Financial-scenarioet: Opprette et YourCo-prosjekt på side 9 Utide maler og regler på side 17 Bruke brukerressurser på side 21 Publisere og bruke effekti ressursadministrasjon på side 25 Kapittel 2. Bruke opplæringsmodulene 7

8 8 YourCo-scenarioet

9 Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene Opprette et YourCo-prosjekt Den finansielle institusjonen YourCo Financial er klar til å opprette selskapets WebSphere-portalsted etter å ha satt sammen en gruppe med ansatte som skal utforme og implementere funksjonene og informasjonen. Først måtte de lære å starte og fullføre et WPCP-prosjekt. De fant ut at det enkleste prosjektet de (som en gruppe) kunne fullføre, ar å opprette en enkel nyhetsfunksjon. Dette prosjektet danner grunnlaget for isning a informasjon til kunden. Her bruker har et sett med oppgaer som skal fullføres etter hert som prosjektet nærmer seg slutten og de er klare til å begynne. I denne modulen, som er den første opplæringsmodulen, lærer du hordan du oppretter et enkelt YourCo-nyhetsprosjekt, importerer ressursene for en grunnleggende nyhetsseksjon og forhåndsiser det ferdige prosjektet. Du kommer også til å opprette en redigeringsmal som definerer prosjektet, og en regel som strukturerer innholdet. Når du er ferdig med denne modulen, kan du gå idere til mer aanserte maldefinisjoner og regeltilordninger. Brukere/roller Disse brukerne deltar i denne opplæringsmodulen: WSAD-utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) Utikleren oppretter ressursfilene som skal brukes i denne opplæringsmodulen. Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) Web-administratoren WPCP oppretter Sample01-prosjektet og importerer ressursene som ble opprettet a utikleren. Rollen WPCP-innholdsansarlig (Greg) Den innholdsansarlige oppretter en regel for det strukturerte nyhetsinnholdet. Rollen WPCP-innholdsoppretter (Dae) Den som oppretter innholdet, legger til en ressurs i nyhetsdatabasen. Før du starter Å opprette et WPCP-prosjekt er det enkleste, men iktigste trinnet i dette scenarioet. Det finnes imidlertid trinn som må utføres utenfor WPCP som må gjøres før i starter det nye prosjektet. Disse handlingene dreier seg om å opprette ressursene og applikasjonene som brukes i WPCP. Brukeren/rollen Utikler oppretter ressurser og applikasjoner ed hjelp a WebSphere Studio Application Deeloper (WSAD) eller WebSphere Studio Site Deeloper (WSSD) i dette scenarioet. Det finnes et fullført eksempelprosjektet i eksempelfilene. Bruk det fullførte prosjektet til å hoppe oer oppgaene som er beskreet detaljert for rollen som utikler, eller som en eiledning til alle oppgaene som står oppført. Før du starter på denne modulen, må du kontrollere følgende: WPCP er installert og konfigurert med forhåndsdefinerte eksempelbrukere Copyright IBM Corp

10 WSAD eller WSSD er tilgjengelig. (His du ikke bruker de tilgjengelige fullførte ressursene.) WebSphere Portal-erktøysettet er installert på WSAD eller WSSD. Opprettet miljøariabelen WPS_V5_PLUGINDIR i WSAD. Administrati tilgang til WebSphere Application Serer (WAS). Prosjektoppgaer Følg oppgaene som er tildelt disse brukerne når du skal fullføre det enkle Sample01-nyhetsprosjektet: Utikler (WebSphere Studio Application Deeloper) 1. Åpne en kopi a WebSphere Studio (WSAD). 2. Åpne J2EE-perspektiet. 3. Opprett et nytt prosjekt. 4. I eiiseren Nytt prosjekt elger du Enkelt Prosjekt. Klikk på Neste. 5. I feltet Prosjektnan skrier du Sample01. Resten a elementene forblir uendret. Klikk på Fullfør. Prosjektet Sample01 er opprettet. Du ser disse filene i Ressurs-rammen i WSAD. Vi må deretter importere prosjektinnholdet fra eksempelkatalogen. Disse filene er opprettet på forhånd for dette prosjektet. 6. Velg Sample01 i naigeringsrammen, høyreklikk og elg Importer. Importdialogboksen åpnes. 7. Velg filsystem og klikk på Neste. 8. Vi må deretter importere fra Sample01-katalogen. Klikk på Bla gjennom.velg banen %installation_directory%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\sample01 og klikk på OK. Kontroller at alle underkataloger og filer er algt i katalog- og filinduene. 9. Målmappen for importen a ressursene er Sample01. Bekreft at mappen er riktig og klikk på Fullfør. 10. Det blir ist et tilleggsindu som spør om du il oerskrie prosjektinformasjonen. Klikk på Ja til alt. WSAD kompilerer de importerte filene til WSAD Sample01-prosjektet. Nå trenger i å endre prosjektet for å legge til WPCP-elementer. 11. Mens Sample01 fremdeles er algt, høyreklikker og elger du WebSphere Portal content publishing Legg til prosjekttype. WSAD oppdaterer klassebanen. Den neste oppgaen år er å opprette eksempelressursen med nyheter som inneholder oerskrift og tekstdeler, ressursmal og innholdspunkt. 12. Etter at i har importert eksempelfilene, får i en feil på grunn a en uløst klassebane. Fra menylinjen klikker du på Project Rebuild Project. Når prosjektet gjenoppbygges, korrigeres klassebaneinformasjonen. Det finnes brutte koblinger, men dette er som entet. Når et prosjekt blir distribuert, blir koblingene fikset. 13. I naigeringsrammen utider du katalogen med Sample01 og underkatalogen, src. Velg den neste underkatalogen, sample På erktøylinjen klikker du på Opprett en WPCP-ressurs. Ressurseiiseren i WebSphere Portal content publishing åpnes. 10 YourCo-scenarioet

11 15. Vi trenger nå å elge en datamodell til prosjektet årt. Filene du importerte til prosjektet, inneholder en SQL-modell. Klikk på Use existing database model. 16. Vi trenger å bla gjennom katalogen for å finne modellen år. Klikk på Bla gjennom. Tilleggsinduet for dataressurs åpnes. 17. Utid Sample01-katalogen og underkatalogene Web Content, WEB-INF og databases. Velg databasen WPCPSAMP (DB2 Uniersal Database V7.1) og klikk på OK. 18. Siden Lag en web-innholdsressurs åpnes i eiiseren. Vi må deretter inkludere den importerte tabellen. På flippen Tabeller utider du SAMPLE. Utid NEWSSAM1. Legg merke til at body- og headline-ariablene finnes. 19. Velg NEWSSAM1. Klikk på høyre pilknapp for å flytte NEWSSAM1-tabellen til den algte kolonnen. Vi bruker denne tabellen til prosjektet årt. 20. Klikk på flippen Kolonner. 21. Velg Newssam1 fra kolonnefeltet. Klikk på knappen med dobbeltpilen for å elge alle kolonnene i tabellen. 22. Vi kommer ikke til å lage kombineringer eller tilordninger i denne modulen. Klikk på flippen Distribusjon. 23. Distribusjonsmenyen iser distribusjonsariablene for dette prosjektet. Det eneste i trenger til årt første prosjekt, er datakildeplasseringen. Skri jdbc/wpcpsample i datakildefeltet. Denne datakildeplasseringen ble opprettet under installeringen a WebSphere Portal. Klikk på Neste. 24. På siden Alternatier for ressursgenerering merker du a for Generer et innholdspunkt for denne ressursen. Opphe alget Ta med skjemanan i generert Kjøretidsstyrer for ressurs. Vi trenger ikke skjemanan i dette enkle prosjektet. Klikk på Neste. 25. Siden Angi malstil brukes når du har beho for å spesifisere et entydig stilark eller et separat stilark for en bestemt mal. I denne opplæringsmodulen bruker i ikke stilark. Klikk på Neste. 26. På siden Utform inndataformularet angir i formularet innholdsleerandøren skal bruke for å legge inn innhold. I induet Egenskaper for brukerisning elger du oerskrift og hoeddel. Klikk på Neste. 27. Fra de tilgjengelige egenskapene elger du Redigeringsisning for: Aktieringsdato, Utløpsdato og Type. På siden Oppgi egenskapen Redigeringsisning og Skjult ises alle egenskapene i prosjektet. Alle egenskapene blir først algt som skjulte egenskaper. Når i flytter en egenskap fra Skjult til Redigeringsisning, endrer i egenskapen fra å ære en databaseerdi til en metadataerdi. Innholdsleerandøren bruker disse metadataene til å lage flere regler. I denne opplæringsmodulen il i ikke opprette en spesifikk regel for metadataene i elger her. Formålet for å elge egenskapene for redigeringsisning, er å ise egenskapene slik de blir ist i forhåndsisningen på slutten a denne modulen. Klikk på Neste. 28. Vi genererer ikke en sammendragsside for dette prosjektet. Klikk på Fullfør. Vi har generert ressursene i trenger til dette prosjektet. Vi må opprette en side som iser innholdet årt. 29. Åpne Web-perspektiet. 30. I J2EE Naigator-rammen utider du katalogen Web-innhold. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 11

12 31. Velg katalogen sample01. Høyreklikk og elg Ny JSP-fil. Veiiseren Ny JSP-fil blir åpnet. 32. I feltet Filnan skrier du index.jsp. På dette tidspunktet er i ikke interessert i å gjøre en enkel fil mer aansert. Klikk på Fullfør. 33. I filrammen elger du induet Utforming. 34. Utid WEB-INF-katalogen, underkatalogen classes og underkatalogen sample Trekk filen Newssam1Spot.class til utformingsrammen. Mens objektet fremdeles er algt, skrier du newssam1spot i ID-feltet i rammen Attributter. Gå tilbake til kildeutsnittet. Du ser at jsp:usebean-funksjonen er understreket i filen. Under denne linjen sletter du asnittet Place index.jsp s content here. 36. Vi må redigere indeksfilen slik at den inkluderer den nye tabellen. Redigeringstrinnene nedenfor bør kopieres nøyaktig, slik at du unngår skriefeil. Under usebean-setningen, setter du inn forespørselskonteksten for bønnefunksjonen: <% newssam1spot.setrequest(request); %> 37. Vi må aktiere regelstyring i forhåndsisningsfunksjonen til eksempelet. Under setrequest-linjen tilføyer du ankerkoden: <%= newssam1spot.getpreiewanchortag() %> 38. Når du har aktiert regelstyring, ises regelresultatene. Skri følgende funksjon: <% sample01.newssam1[] _a0 = newssam1spot.getrulecontent(); if (_a0!=null) { sample01.newssam1 _p0; for (int _i0=0; _i0<_a0.length; _i0++) { _p0 = _a0[_i0]; %> <B>Headline: </B><%= _p0.getheadline() %><BR> <B>Body: </B><%= _p0.getbody() %><BR> <BR> <% } } %> 39. Lagre filen index.jsp. 40. I J2EE-naigatorrammen komprimerer du Sample01-oersikten. Mens Sample01 er algt, høyreklikker du på Eksporter. Du får frem induet Eksporter. 41. Velg Filsystem. Klikk på Neste. 42. Kontroller at Sample01-mappen og -filene er algt. I feltet Katalog skrier du eller finner frem til den katalogen på portalsereren der Sample01-filene skal ligge. WebSphere Portal-administratoren må ha tilgang til denne katalogen for å importere prosjektet til WPCP. 43. Klikk på Fullfør. Du kan kontrollere at du har fullført oppgaene i prosjektet, ed å sammenlikne filen index.jsp med det ferdige index.jsp-eksempelet, plassert i underkatalogen done i sample01. Du har fullført rollen som utikler i denne modulen. Rollen WPCP-administrator (wpsadmin) 12 YourCo-scenarioet

13 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord for wpsadmin. I Komme i gang finner du mer informasjon om hordan du får tilgang til WPCP med en a disse brukerne. 2. Velg flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Velg flippen Administrator. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekt/Utgaer. Elementrammen iser en liste oer opprettede prosjekter. 6. I elementrammen klikker du på Nytt prosjekt. Dialogboksen Nytt prosjekt Nettside åpnes. 7. Fyll ut tekstfeltene med denne informasjonen: Nan: Sample01 Beskrielse: Learning module 1 Kontekstrot: wps/wcpfr Denne katalogen ble opprettet under installeringen og er fellesbanen for YourCo-scenarioet. Rotbane for import/eksport: %installeringskatalog%:\%wsad_eksportkatalog%\web Content Skri inn banen til de eksporterte filene fra WSAD-prosjektet. Husk å ta med underkatalogen Web Content som siste katalog i banen. Område-ID: Sample01 Startside for forhåndsisning: wps/wcpfr/sample01/index.jsp Brukerressurs for forhåndsisning: Standardprosess: (elg) Endring, Godkjennelse Versjon: (elg) Ingen Hurtigredigering: (merk a for) Ja Lås: (merk a for) Ja Varsle innholdseier ed utløp: (merk a for) Nei. Merknader: a. Rotbanen for import/eksport har samme plassering som WSAD-ressursen som ble opprettet og lagret eller lastet opp til WPCP-sereren. His utikleren arbeider fra en fjernterminal, må disse filene lastes opp til WebSphere Application-sereren. b. Hert prosjekt inneholder en entydig rotbane for import/eksport og startside for forhåndsisning. Et prosjekt som bruker ressurser fra Sample02, bruker wps/wcpfr/sample02/index.jsp som startside for forhåndsisningen, og så idere. Rotbane for import/eksport er definert a filene som ble eksportert a WSAD-utiklerrollen, eller a standard eksempelkatalog, %installeringskatalog%:\websphere\portalserer\wpcp\5.0\author\ samples_5\db2\samplexx\web Content der %installeringskatalog% er rotkatalogen for WebSphere-installasjonen, og samplexx er eksempelressursene som er brukt i opplæringsmodulen. 8. Klikk på OK for å lagre informasjonen og lukke dialogboksen. Når du har fullført dette trinnet, har du opprettet et fysisk datalager for alle ressurselementene i dette prosjektet. Deretter importerer i ressursene som er opprettet a utikleren, til prosjektet. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 13

14 9. Velg hoedutgae (base) under prosjekttittelen Sample01 på erktøylinjen for prosjekter. 10. Klikk på Gjør gjeldende i induet Utgaedetaljer under erktøylinjen for prosjekter. Prosjekttittelen endres til Sample01 i statusisningen. Eentuelle endringer a ressurser eller andre data påirker bare det algte prosjektet. 11. Klikk på Importer i elementrammen. Du får frem dialogboksen Importer prosjekt. 12. Importbanene i induet Importer prosjekt defineres fra dialogboksen Nytt prosjekt Nettside, som i fylte ut i trinn 7. Ikke endre innstillingene. Kontroller at Importer innhold nå er algt, og klikk på Importer. 13. Importprosessen iser alle filene som blir kopiert, og ressursen blir registrert. Når prosessen er fullført, klikker du på OK for å lukke dialogboksen Importer prosjekt. Importeringen a ressurser er nå fullført. Du har nå fullført rollen som administrator i denne modulen. Logg a brukeren wpsadmin. Merk: Vi antar at det blir brukt et enkelt portalgrensesnitt, og at her bruker må logge seg a før neste bruker kan starte på den neste oppgaen. I et større miljø kan her gruppe med brukere ære pålogget mens du kjører scenarioet. Innholdsleerandør (Dae) Dae er personen som er ansarlig for å legge til innhold i denne modulen. Han lager oerskriften og hoeddelen (teksten) i eksempeldatabasen med nyheter. Din rolle (som Dae) er å leere innholdsinformasjon til prosjektet. I likhet med andre prosjekter skrier innholdsleerandøren informasjon som skal ises gjennom regler som defineres a den andre innholdsleerandøren Greg. 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord for brukeren Dae. 2. Velg flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Velg flippen Administrasjon. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekter/utgaer. Elementrammen iser listen med tilgjengelige prosjekter. 6. Bla i elementrammen til du finner Sample01-prosjektet. Klikk på hoedutgae under prosjekttittelen Sample I detaljrammen klikker du på Gjør gjeldende. Trinn 2 til og med 5 iser hordan du elger og gjør et prosjekt gjeldende. Når du gjør et prosjekt gjeldende, blir alle ressurser, filer og innhold som er knyttet til dette prosjektet, gjort gjeldende i naigeringsrammen. I andre opplæringsmoduler heniser i til denne delen når du blir bedt om å gjøre et prosjekt gjeldende. 8. Velg flippen Innhold. 9. I naigeringsrammen, under Strukturert innhold, elger du Newssam1. Elementrammen iser innhold for dette elementet. Siden dette er nytt innhold, må du opprette det nå. 10. I elementrammen klikker du på * for å opprette et nytt innholdselement. Dialogboksen Opprett et nytt Newssam1-element åpnes. 14 YourCo-scenarioet

15 11. Skri Dette er hoeddelen. i tekstfeltet og Dette er en oerskrift i oerskriftsfeltet. Utikleren algte Aktieringsdato, Utløpsdato og Type i trinn 27. Merk: His du gjør en feil, klikker du på Tilbakestill. Vær imidlertid klar oer at his du klikker på Tilbakestill, fjernes all informasjon i begge feltene. Vær forsiktig når du bruker denne funksjonen. 12. Klikk på OK for å fullføre. Det nye innholdet ises i elementrammen. 13. Når innholdet er algt, klikker du på Forhåndsis i elementrammen. Forhåndsisningsinduet blir åpnet. De utfylte feltene ises i induet. Forhåndsis og lukk induet. Du har nå fullført rollen som Dae i denne modulen. Logg a brukeren Dae. Rollen WPCP-innholdsleerandør (Greg) Brukeren Greg har samme autorisasjon som bidragsyteren Dae. I dette scenarioet endrer i imidlertid Gregs rolle som innholdsleerandør slik at han får autorisasjon oer Dae. I denne modulen, og i andre, oppretter Greg regler for innholdet som opprettes a Dae. I et forretningsmiljø kan Gregs rolle sammenliknes med en gruppeleder eller en leder for innholdsleerandører. 1. Åpne WebSphere Portal content publishing-nettleseren og logg deg på systemet med Bruker-ID og Passord til brukeren Greg. 2. Klikk på flippen Innholdspublisering. 3. Klikk på den neste pilen. 4. Klikk på flippen Administrasjon. 5. I naigeringsrammen elger du Prosjekter/utgaer. Elementrammen iser listen med tilgjengelige prosjekter. 6. Bla i elementrammen til du finner Sample01-prosjektet. Klikk på hoedutgae under prosjekttittelen Sample I detaljrammen klikker du på Gjør gjeldende. Trinn 2 til og med 7 iser hordan du elger et prosjekt og gjør det gjeldende. Når du gjør et prosjekt gjeldende, blir alle ressurser, filer og innhold som er knyttet til dette prosjektet, gjort gjeldende i naigeringsrammen. I andre opplæringsmoduler heniser i til denne delen når du blir bedt om å gjøre et prosjekt gjeldende. 8. Velg flippen Persontilpasning. 9. I naigeringsrammen klikker du på Regler. Regelmenyen blir ist i elementrammen. 10. I elementrammen klikker du på * (Ny regel). Detaljrammen åpner en ny regel og iser flippen Regelegenskaper. 11. Skri SelectAllNews i feltet Regelnan. 12. På menyen Regeltype elger du Velg innhold. 13. I detaljfeltet klikker du på Resource.Attribute. Du får frem dialogboksen Oppgi et ressursattributt. 14. Vi angir en ressurs som regelmål. Kontroller at ressursattributt er algt. 15. I tabellen Ressurs elger du Newssam I tabellen Attributt elger du Headline. 17. Klikk på Lagre. 18. I detaljfeltet klikker du på er lik. Kapittel 3. YourCo-opplæringsmodulene 15

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01

IBM DB2 Universal Database. Nyheter SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 IBM DB2 Uniersal Database Nyheter Versjon 8.2 SA15-4813-01 Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henist til, må du

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer