Publikasjonsliste for Bjørn Mejdell Larsen fra 1971 til og med 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsliste for Bjørn Mejdell Larsen fra 1971 til og med 2000"

Transkript

1 Publikasjonsliste for Bjørn Mejdell Larsen fra 1971 til og med 2000 Internasjonale publikasjoner Hesthagen, T. & Larsen, B. M Acidification and Atlantic salmon in Norway. - Int. Council for the Exploration of the Sea. C. M. 1987/M: 28. Fjellheim, A., Hesthagen, T., Raddum, G. G. & Larsen, B. M Production, growth and food of young Atlantic salmon in two rivers with different acidification. - I: Perry, R., Harrison, R. M., Bell, J. N. B. & Lester, J. N. (red.). Acid Rain: Scientific and technical advances, s: Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Hansen, L. P., Blakar, I., Sevaldrud, I. H., Enge, E., Fjeld, E., Hegge, O., Strand, R. & Tysse, O The effects of acid precipitation on freshwater fish in Norway. - I: Longhurst, J. W. S. (red.). Acid deposition: Sources, effects and controls, s: Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Nøst, T. & Sevaldrud. I. H Abundance and population structure of perch (Perca fluviatilis L.) in some acidic Norwegian lakes. - Environmental Pollution 78: Hesthagen, T., Berger, H. M., & Larsen, B. M Fish population studies in acid-sensitive areas in eastern Finnmark, northern Norway. - Arctic Center Publ. 4: Hesthagen, T., Rosseland, B. O., Berger, H. M. & Larsen, B. M Fish community status in Norwegian lakes in relation to acidification: a comparison between interviews and actual catches by test-fishing. - Nordic J. Freshw. Res. 68: Larsen, B. M. & Hesthagen, T The effects of liming on juvenile stocks of Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta) in a Norwegian river. - Water Air Soil Poll. 85: Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M. & Saksgård, R Monitoring fish stocks in relation to acidification in Norwegian watersheds. - Water Air Soil Poll. 85: Hesthagen, T., Heggenes, J., Larsen, B. M., Berger, H. M. & Forseth, T Effects of water chemestry and habitat on density of young brown trout Salmo trutta in acid streams. - Water Air Soil Poll. 112: NINA-forskningsrapport Hesthagen, T., Larsen, B.M., Berger, H.M., Saksgård, R. og Lierhagen, S Betydningen av kalsium for tettheten av aureunger i bekker i tre forsurede vassdrag. - NINA-Forskningsrapport 25: NINA-fagrapport Larsen, B. M Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.). Litteraturstudie med oppsummering av nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. - NINA Fagrapport 28: Kvellestad, A. & Larsen, B. M Histologisk undersøking av gjeller frå fisk som del av overvaking av ungfiskbestandar i lakseførende vassdrag. - NINA Fagrapport 36: Larsen, B. M. & Hartvigsen, R Metodikk for feltundersøkelser og kategorisering av elvemusling Margaritifera margaritifera. - NINA Fagrapport 37: Larsen, B.M., Hårsaker, K., Bakken, J. & Barstad, D.V Elvemusling Margaritifera margaritifera i Steinkjervassdraget og Figga, Nord-Trøndelag. Forundersøkelse i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. - NINA Fagrapport 39: NINA-oppdragsmelding Larsen, B. M. & Næsje, T. F Ferskvannsbiologiske undersøkelser i forbindelse med regulering og overføring av avløpet fra Gammelofvatn, Tysfjord kommune. - NINA Oppdragsmelding 58: Larsen, B. M. & Hesthagen, T Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport NINA Oppdragsmelding 63: Larsen, B. M., Hesthagen, T. & Lierhagen, S Vannkvalitet og ungfisk av laks og aure i Ogna, Rogaland, før kalking. - NINA Oppdragsmelding 130: Larsen, B. M. & Schartau, A. K. L Kjemisk overvåking av vann og vassdrag. Elveserien - dataoversikt NINA Oppdragsmelding 238: Berger, H. M., Breistein, J. B., Nøst, T. H. & Larsen, B. M Effekter av redusert slamtilførsel på

2 vannkvalitet, bunn- og fiskefauna i Gråelva. Forundersøkelser NINA Oppdragsmelding 291: Larsen, B. M., Lamberg, A. & Hvidsten, N. A Metoder for overvåking av gytebestander av anadrom laksefisk. - NINA Oppdragsmelding 331: Larsen, B. M Elveperlemusling, Margaritifera margaritifera - Tilleggsutredning Rv. 7 Sokna-Ørgenvika. - NINA Oppdragsmelding 358: Larsen, B. M., Eken, M. & Tysse, Å Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 380: Hesthagen, T., Saksgård, R., Fløystad, L., Berger, H. M. & Larsen, B. M Bestandsendringer hos aure i Vikedalsfjellet, NINA Oppdragsmelding 382: Larsen, B. M Forekomst av elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Hofstadelva i Stjørdal, Nord- Trøndelag. - NINA Oppdragsmelding 463: Berger, H. M., Breistein, J. B., Larsen, B. M. & Nøst, T Gråelva - Mindre leirslam gir mer bunndyr og fisk. Sluttrapport NINA Oppdragsmelsing 468: Larsen, B. M. & Karlsen, L. R Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Enningdalselva, Østfold - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 505: Larsen, B.M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. & Økland, J Utbredelse av andemusling Anodonta anatina og flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge: en foreløpig oversikt. - NINA Oppdragsmelding 521: Hesthagen, T., Larsen, B.M., Berger, H.M. & Forseth, T Effekter av vannkvalitet og habitat på tettheten av aureunger i tilløpsbekker til innsjøer i tre forsuringsområder. - NINA Oppdragsmelding 534: Larsen, B.M. & Brørs, S Elvemusling Margaritifera margaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus. - NINA Oppdragsmelding 537: Larsen, B.M Utbredelse av elvemusling Margaritifera margaritifera i Østre og Vestre Toten kommuner, Oppland. - NINA Oppdragsmelding 570: Johnsen, B. O., Nøst, T., Møkkelgjerd, P. I. & Larsen, B. M Rapport fra Reetableringsprosjektet: Status for laksebestander i kalkede vassdrag - NINA Oppdragsmelding 582: Larsen, B.M., Sandaas, K., Hårsaker, K. & Enerud, J Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk og lokaliteter. - NINA Oppdragsmelding 651: Hårsaker, K., Larsen, B.M. & Dervo, B.K Overvåking av amfibier i Norge. Forslag til overvåkingsmetodikk, overvåkingsområder og deltakere i en atlasundersøkelse. - NINA Oppdragsmelding 652: NINA-annet Larsen, B. M. og Hesthagen, T Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport Fiskeribiologiske undersøkelser. - NINA, Avd. for ferskvannsøkologi. Rapport. 14 s. Larsen, B. M. & Hesthagen, T Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Fiskeribiologiske undersøkelser. Årsrapport NINA, avd. for ferskvannsøkologi. Rapport. 19 s. Larsen, B.M Sidebekker til lakseførende del av Vikedalselva. - NINA - Internt notat s + vedlegg. Larsen, B. M (Bokomtale) Nytt bokverk om vann og vassdrag. - Stiften 2 (1996): 21. Larsen, B. M (Bokomtale) Vann og vassdrag. 2. Økologi. - Stiften 1 (1998): 23. Hårsaker, K. & Larsen, B.M Norske amfibier. Veiledning i artsbestemmelse og atlasundersøkelse. Foreløpig utgave. Norsk institutt for naturforskning. Rapport. 18 s. DN-rapport Hindar, A., Larsen, B. M., Hesthagen, T., Fjellheim, A. og Raddum, G. G Vikedalselva, Rogaland. - I: Kleiven, E. (red.). Kalkingsvirksomheten i DN-rapport : DN-notat Larsen, B. M. og Hesthagen, T Overvåking av fisk i Vikedalselva. - I: Kalking i vann og vassdrag. Referat fra fagmøte i Drammen april DN-notat :

3 Larsen, B.M. & Hesthagen, T Vikedalselva. Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. FoU-årsrapporter DN-notat : Hesthagen, T., Larsen, B. M., Schartau, A. K. & Berger, H. M Tålegrenser for aure i ferskvann i forhold til forsuring. - Vassdragskalking - strategi og effekter. Referat fra FoU-seminar i DN-notat : Larsen, B. M. & Matzow, D. 1992: "Bestands- og produksjonsforhold hos fisk". Referat fra gruppearbeid. - Vassdragskalking - strategi og effekter. Referat fra FoU-seminar i DN-notat : Larsen, B. M. & Hesthagen, T Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag FoU-årsrapporter. DN-notat : Larsen, B. M Ogna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag FoUårsrapporter. DN-notat : Larsen, B. M Lyngavassraget. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag FoUårsrapporter. DN-notat : Larsen, B. M Sokndalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag FoUårsrapporter. DN-notat : Larsen, B. M Fiskebiologiske undersøkelser i Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Seminarreferat. DN-notat : Larsen, B. M Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Sokndalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Ogna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Lygna. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Sokndalselva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Ogna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Lygna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Vikedalselva. Fiskebiologiske undersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 12 s. Larsen, B. M Sokndalselva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 4 s. Larsen, B. M Ogna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 4 s. Larsen, B. M Lygna. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 4 s. Larsen, B. M Frafjordelva. Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 4 s. Larsen, B.M Vikedalselva. 4 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat upublisert manus. 14 s. Hindar, A., Walseng, B., Lundstrøm, E.-A., Brandrud, T. E., Larsen, B. M. & Skiple, A Arendalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Kaste, Ø. & Larsen, B. M Vegårdsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Nøst, T., Hindar, A., Skiple, A., Brandrud, T. E., Lindstrøm, E.-A. & Larsen, B. M Tovdalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Kaste, Ø., Brandrud, T. E., Larsen, B. M., Lindstrøm, E.-A. & Raddum, G. G Mandalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Kaste, Ø. & Larsen, B. M Lygna. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Kaste, Ø. & Larsen, B. M Kvina. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Nøst, T. & Larsen, B. M Sokndalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter

4 1996. DN-notat : Walseng, B., Brandrud, T. E., Kaste, Ø., Larsen, B. M. & Lindstrøm, E.-A Bjerkreimsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Nøst, T., Fjellheim, A., Raddum, G. G. & Larsen, B. M Ogna. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M., Løvhøiden, F. & Brandrud, T. E Frafjordelva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Schartau, A. K. L. & Larsen, B. M Espedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M. & Kaste, Ø Lysevassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M. & Kaste, Ø Jørpelandsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M., Kaste, Ø. & Raddum, G. G Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Nøst, T. & Larsen, B. M Rødneelva. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Tovdalsvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Mandalselva. 4 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : 62. Larsen, B.M Lygna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DNnotat : Larsen, B.M Kvina. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Sokndalselva. 3 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : 90. Larsen, B.M Ogna. 4 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Espedalselva. 3 Fiskeundersøkelser. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Lyseelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DNnotat : 118. Larsen, B.M Jørpelandselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : 125. Larsen, B.M. & Berger, H.M Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Vegårvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Tovdalsvassdraget. 3 Fisk. 3.1 Anadrom fisk - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Lygnavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Bjerkreimsvassdraget. 3 Fisk. 3.1 Anadrom fisk - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DNnotat : Larsen, B.M Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1997.

5 DN-notat : Larsen, B.M Lysevassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : 260. Larsen, B.M Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Brørs, S., Koksvik, J., Nøst, T. & Saksgård, R Fiskeundersøkelser i Vikedalselva. 1 Smoltproduksjonen Kalking i vann og vassdrag. FoU-virksomheten. Årsrapporter DN-notat upublisert manus. 5 s. Larsen, B.M. & Saksgård, R Fiskeundersøkelser i Vikedalselva. 2 Endring i næringsvalg hos ungfisk av laks og aure etter kalking. - Kalking i vann og vassdrag. FoU-virksomheten. Årsrapporter DN-notat upublisert manus. 6 s + vedlegg. Larsen, B. M Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Vegårvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Tovdalsvassdraget. 3.1 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Lygnavassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Bjerkreimvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DNnotat : Larsen, B. M Ogna. 5 Elvemusling. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen. B. M Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B. M Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Kleiven, E. & Kvellestad, A Arendalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Kleiven, E. & Kvellestad, A Vegårvassdraget. 3 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Kvellestad, A. & Nøst, T Tovdalsvassdraget. 3.1 Anadrom fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Enerud, J., Hårsaker, K., Kleiven, E., Kvellestad, A. & Nøst, T Mandalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Lygnavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat :

6 Kvinavassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Sokndalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Bjerkreimvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Ogna. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M. & Hårsaker, K Ogna. 4 Elvemusling Margaritifera margaritifera. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen. B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T Frafjordelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T Espedalselva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T Lysevassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T Jørpelandsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Koksvik, J., Kvellestad, A., Nøst, T. & Saksgård, R Vikedalsvassdraget. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : Larsen, B.M., Berger, H.M., Hårsaker, K., Kleiven, E., Koksvik, J., Kvellestad, A. & Nøst, T Rødneelva. 3 Fisk. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter DN-notat : DVF/DN/RU/Fiskeforskningen rapport Jensen, A. J., Larsen, B. M. og Andersen, R Breheimenutbyggingen: Vilt- og fiskeribiologiske undersøkelser ovenfor Langvatnet i Strynevassdraget. - DVF-Reguleringsundersøkelsene, Rapp : vedlegg. Jensen, A. J. og Larsen, B. M Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med Kobbelvutbyggingen, Nordland DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp : vedlegg. Møkkelgjerd, P. I. og Larsen, B. M Fiskeribiologiske undersøkelser av ferskvannsfisk i forbindelse med søknad om utvidet regulering ved Nyset-Steggje kraftverk. - DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp : Garnås, E. og Larsen, B. M Virkning av redusert vannføring på bunndyr, fisk og fiske ved reguleringen av Pikerfoss, Numedalslågen fra DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp : Larsen, B. M MVU-prosjekt: Minstevannføring og fisk. Statusrapport Numedalslågen DN- Reguleringsundersøkelsene, Rapp : vedlegg. Larsen, B.M. og Gunnerød, T.B Produksjon og avkastning av laks i Numedalslågen fra munningen til Hvittingfoss (Vannbruksplanlegging, Numedalslågen: Delrapport om laksefisket). - DN- Reguleringsundersøkelsene, Rapp : Larsen, B. M Forskref-prosjekt Numedalslågen. Fiskeribiologiske undersøkelser i lakseførende del. Statusrapport DN-Reguleringsundersøkelsene, Rapp : vedlegg. Larsen, B. M., Hesthagen, T., Fjellheim, A. og Raddum, G Biologisk overvåking i Vikedalselva i forbindelse med kalking. Årsrapport DN-Fiskeforskningen. 37 s. Larsen, B. M., Jensen, A. J. og Johnsen, B. O Oppgang av laks og sjøaure gjennom fisketrappa i Sjurhaugsfossen, Lærdalselva. - DN-Forskningsavdelingen, Rapp : Annet Opheim, J. og Larsen, B Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa. -

7 Rapport. 29 s. Larsen, B. M Tillegg til "Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa". - Rapport. 13 s. Opheim, J. og Larsen, B Lågendeltaet. En utredning av verneverdige områder for fuglelivet. - Rapport til Lillehammer kommune. 8 s + kart 1 : Opheim, J. og Larsen, B. M Fuglelivet i Lågendeltaet. - Rapport. 77 s. Larsen, B. M Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 1 - Hujon 2 (2): Larsen, B. M Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 2 ( ) - Rapport. 31 s. Larsen, B. M Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 3 ( ) - Rapport. 28 s. Larsen, B. M Lågendeltaet. Rapport om fuglelivet i Mjøsbassenget og mudderbankområdet våren Rapport 36 s. + vedlegg. Larsen, B. M Lågendeltaet. Rapport om fuglelivet i Mjøsbassenget og mudderbankområdet våren Rapport 24 s. + vedlegg. Larsen, B. M Fuglelivet i Lågendeltaet om høsten med spesiell vekt på trekkundersøkelsene i Rapport 85 s. Larsen, B. M Fisk og fiske på lakseførende del. - I: Saltveit, S.J. (red.). Forsknings- og Referansevassdrag (FORSKREF). Årsrapport MVU-rapport nr. B29, s Hesthagen, T., Larsen, B. M., Fjellheim, A., Raddum, G. og Berger, H. M Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 296/87, s Hesthagen, T. og Larsen, B. M Virkninger på biologien i vassdrag. - I: Tusen sjøers undersøkelsen. Overvåking av radioaktivitet. Overvåkingsresultater Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 288/87, s Hesthagen, T., Larsen, B. M., Berger, H. M., Fjellheim, A. og Raddum, G Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 333/88, s Lien, L., Larsen, B. M., Hesthagen, T. og Sevaldrud, I Fisk. - I: Naustavassdraget. Nedbør-, vannkjemiske- og biologiske undersøkelser i 1985/86. SFT Rapp. 315/88, s Larsen, B. M Forsknings- og referansevassdrag - Numedalslågen. Vandring, fangst, vekst og tetthet hos laks og aure sett i relasjon til vannføring. - NTNF, MVU-rapport B61: Hesthagen, T., Berger, H. M., Larsen, B. M., Fjellheim, A. og Raddum, G. G Vannbiologisk overvåking. - I: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensnings-overvåking. SFT Rapp. 375/89, s: Larsen, B. M. & Næsje, T. F Sjøaure i kystvassdrag i Hurum og Røyken kommuner, Buskerud. - Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. 80 s. Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 437/91: Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 466/91: Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 506/92: Larsen, B. M. & Schartau, A. K. L Vannkjemiske undersøkelser i Blåsjø Sluttrapport inklusive primærdata Forsuringsutviklingen i Suldalsvassdraget. FUS-prosjektet. 34 s. Hesthagen, T., Berger, H. M. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 533/93: Hesthagen, T. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 583/94: Hesthagen, T. & Larsen, B. M Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalsvassdraget. En vurdering av mulig oppfølging i FORSKREF. - I: Braadland, T. & Øvstedal, J. (red.). Forsknings- og referansevassdrag (FORSREF). Årsrapport Rapport : Hesthagen, T. & Larsen, B. M Vannbiologisk overvåking. - Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport Statlig program for forurensningsovervåking. SFT Rapp. 628/95: Kaste, Ø., Lande, A., Larsen, B. M., Aanes, K. J. & Åsen, P. A Tiltaksorientert overvåking av Otra i NIVA/SFT. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 767/ s. Larsen, B.M Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna,

8 Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 5/ s. Larsen, B.M Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 4/ s. Kaste, Ø., Larsen, B. M., Lindstrøm, E.-A. & Aanes, K. J Tiltaksorientert overvåking av Otra i NIVA. Rapport s. Populærvitenskapelige artikler Larsen, B. og Opheim, J Noen fugleobservasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa fra 1970 og Fauna 25: Larsen, B. 1973a. Hekkende rosenfink ved Lillehammer Fauna 26: Larsen, B. 1973b. Noen fugleobservasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa fra våren Fauna 26: Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T Om forekomst av dykkere i Oppland fram til Hujon 4: Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T Om forekomst av sothøne i Oppland fram til Hujon 4: Larsen, B. M., Opheim, J. og Østbye, T Faunistisk rapport fra Oppland Vår fuglefauna 2: Larsen, B. M Oppland - et storkefylke? - Hujon 6: Larsen, B. M Tjeldtrekk høyt til fjells - Hujon 15: 265. Larsen, B. M Tidlig hekking hos pilfink - Hujon 16: 10. Larsen, B. M Rakkelkråke eller? - Hujon 16: Larsen, B. M Biologien til elvemusling Margaritifera margaritifera - en kunnskapsoversikt. - Fauna 52: Larsen, B. M., Hartvigsen, R., Økland, K. A. & Økland, J Utbredelsen av andemusling Anodonta anatina, svanemusling Anodonta cygnea og flat dammusling Pseudanodonta complanata i Norge. - Fauna 52:

Publikasjoner Cand. Real. Hans Mack Berger 1981-2006

Publikasjoner Cand. Real. Hans Mack Berger 1981-2006 Publikasjoner Cand. Real. Hans Mack Berger 1981-2006 Rapporter (R) og Internasjonale Publikasjoner (P) (Technical reports (R) and publications (P)) R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 6a R 7 Berger, H.M., 1981.

Detaljer

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

6EV220 Forvaltning av fisk og vassdrag. Tilhørende kull. Obligatorisk litteratur. Generell forvaltning / rammevilkår

6EV220 Forvaltning av fisk og vassdrag. Tilhørende kull. Obligatorisk litteratur. Generell forvaltning / rammevilkår 6EV220 Forvaltning av fisk og vassdrag Tilhørende kull 2015 Obligatorisk litteratur Generell forvaltning / rammevilkår Stene, K. (1995). Tilrettelegging for fritidsfiske. (DN håndbok ; 10). Oslo : Direktoratet

Detaljer

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.3 Kalking i 2010. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.3 Kalking i 2010. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam Vegårvassdraget Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr: 18 Z Fylke(r): Aust-Agder Areal, nedbørfelt: 456,5 km 2 Vassdragsregulering: Kraftverk på lakseførende

Detaljer

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Tryvann vinterpark Oslo kommune 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Oppdraget er utført for Tryvann skisenter AS

Detaljer

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.1 Områdebeskrivelse. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.1 Områdebeskrivelse. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA Vikedalsvassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1.2 Kalkingsstrategi 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr, fylke: 38, Rogaland Kartreferanse, utløp: 325-6599, kartblad 1213 I Areal, nedbørfelt:

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Tap av laks i forsurede lakseelver i Norge

Tap av laks i forsurede lakseelver i Norge Tap av laks i forsurede lakseelver i Norge Trygve Hesthagen Lars P. Hansen NORSK LNSTITUTT FOR NATURFORSKNNG Trygve Hesthagen & Lars Petter Hansen Tap av laks i forsurede lakseelver i Norge N1NA Oppdragsmelding

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B)

Årvikselva. Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Årvikselva Kommune: Tysvær Lokalitet nr.: 50604 Naturtype (DN 13): Verdi for biologisk mangfold: Viktige bekkedrag Viktig naturtype (B) Ferskvann (DN 15): Verdi for fiskebestand: Lokaliteter med viktige

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

Flat dammusling - ny art for Østfold

Flat dammusling - ny art for Østfold Flat dammusling - ny art for Østfold KJELL SANDAAS OG JØRN ENERUD Sandaas, K. & Enerud, J. 2005. Flat dammusling - ny art for Østfold. Natur i Østfold 24(1-2): 3-8. Under feltarbeid i Øyeren og Glomma

Detaljer

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 7. Forsuring - kalking 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 72 7. Forsuring - kalking Forsuring og fiskedød Forsuring førte trolig allerede på slutten av 1800-tallet til fiskedød i Frafjordelva

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

med kalking. Årsrapport1990

med kalking. Årsrapport1990 *:::::;$:;:;:kk;:k;:kkk::::;::;:k.w4s..k;-:zfs:::: MEEQ «.> kkt.. Fiskeribiologiske undersøkelser i Vikedalselva i forbindeise med kalking. Årsrapport1990 BjømMejdellLarsen Trygve Hesthagen».., s». NORSK

Detaljer

Rødneelva. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata. 1.2 Kalkingsstrategi. Fylke, kommune: Rogaland fylke. Vindafjord kommune.

Rødneelva. 1 Områdebeskrivelse. 1.1 Nøkkeldata. 1.2 Kalkingsstrategi. Fylke, kommune: Rogaland fylke. Vindafjord kommune. Rødneelva Koordinator: Bjørn Mejdell Larsen, NINA 1 Områdebeskrivelse 1.1 Nøkkeldata Vassdragsnummer: 038.3Z Fylke, kommune: Rogaland fylke. Vindafjord kommune. Areal, nedbørfelt: 61,6 km 2 Spesifikk avrenning:

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010, 2011 og 2012 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I juli 2010 ble 7

Detaljer

Frafjordelva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i 2005. 1.4 Hydrologi 2005

Frafjordelva. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. 1.3 Kalking i 2005. 1.4 Hydrologi 2005 Frafjordelva Koordinator: Bjørn Mejdell Larsen (NINA) 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr., fylke: 3.Z Fylke, kommuner: Rogaland fylke, Gjesdal og Forsand kommuner Areal, nedbørfelt: 171 km2

Detaljer

Laksesmoltproduksjon i innsjøer i kalka elver i Rogaland

Laksesmoltproduksjon i innsjøer i kalka elver i Rogaland Laksesmoltproduksjon i innsjøer i kalka elver i Rogaland Stavanger, 30. mars 2005 Godesetdalen 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no Laksesmoltproduksjon i innsjøer i

Detaljer

Vannregionmyndigheten skal sørge for at:

Vannregionmyndigheten skal sørge for at: Denne figuren prøver å illustrere stegene i planprosessen. Toppen av pyramiden som vi ønsker å nå fram til er gjennomføringen av beskyttende, forbedrende eller restaurerende miljøtiltak, slik at vi når

Detaljer

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008

Notat 2009-2. Kalking i. laksevassdrag. Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Notat 2009-2 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Desember 2009 Antall sider: 449 Ekstrakt:

Detaljer

EL VEMUSLING I TELEMARKSKANALEN

EL VEMUSLING I TELEMARKSKANALEN EL VEMUSLING I TELEMARKSKANALEN EN REGISTRERINGA V MUSLINGFOREKOMST I STRAUMEN MELLOM HOGGA OG KJELDAL SLUSER ARNE LANDE OG JAN HEGGENES HØGSKOLEN I TELEMARK, INSTITUTT FOR NATUR- HELSE OG MILJØVERNF AG.

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Hedmark fylke 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I juli 2010 ble 7 elver i Hedmark

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

LAKS OG ØRRET I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2004 OG 2005 SVEIN JAKOB SALTVEIT

LAKS OG ØRRET I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2004 OG 2005 SVEIN JAKOB SALTVEIT 2 LAKS OG ØRRET I ENNINGDALSELVA, ØSTFOLD. ÅRSRAPPORT FOR 2004 OG 2005 SVEIN JAKOB SALTVEIT Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet naturhistoriske museer og botaniske

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN I N G A R A A S E S T A D A U G U S T 2 0 1 1 ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN SAMMENDRAG Dette er niende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS. Formålet

Detaljer

Prosent oppdrettslaks

Prosent oppdrettslaks Dato: 31. mai 2011 Til: Fiskeridirektoratet ved Vidar Baarøy og Terje Magnussen og DN ved Raoul Bierach, Heidi Hansen og Dagfinn Gausen Kopi til: Fra: Peder Fiske, NINA Emne: Rømt laks i prøver fra laksebestandene

Detaljer

Laks i kalkede vassdrag i Norge Status og forventninger

Laks i kalkede vassdrag i Norge Status og forventninger 81 NINA Fagrapport Laks i kalkede vassdrag i Norge Status og forventninger Bjørn Mejdell Larsen og Trygve Hesthagen L A G S P I L L E N T U S I A S M E I NTEGRITET K V A L I T E T Samarbeid og kunnskap

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør M18-2012 rapport Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør Tiltaksovervåking i 2012 Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør Tiltaksovervåking i 2012 Utførende institusjon: Miljødirektoratet Oppdragstakers

Detaljer

Fisketrapp i Rafossen i Kvina

Fisketrapp i Rafossen i Kvina 466 Fisketrapp i Rafossen i Kvina Vurdering av mulige biologiske effekter oppstrøms trappa Lars Jakob Gjemlestad Torbjørn Forseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hølenselva - Vestby kommune Oslo og Akershus 2014 Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

NINA Minirapport 177. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 2006. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth

NINA Minirapport 177. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 2006. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 26. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth Larsen, B.M., Aasestad, I. & Forseth, T. 27. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 26

Detaljer

Elvemuslingens forunderlige verden

Elvemuslingens forunderlige verden Elvemuslingens forunderlige verden Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 3. februar 2015 Fra www.arkivverket.no Fra Lande & Storesund (1999) 1.Forbud Uten tillatelse fra fylkesmannen er all

Detaljer

av innsjøer i Sør-Norge -fiskestatus innen geografiske rutenett

av innsjøer i Sør-Norge -fiskestatus innen geografiske rutenett 0 32 Forsuring av innsjøer i Sør-Norge -fiskestatus innen geografiske rutenett Hans Mack Berger Trygve Hesthagen Iver H. Sevaldrud Lars Kvenild NATURENWS TALEGRENSER Miljøverndepartementet Fagrapport 8

Detaljer

Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag

Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag 644 Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag Bjørn Mejdell Larsen Odd Terje Sandlund Sven Erik Gabrielsen Laila Saksgård Randi Saksgård

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold.

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Hobølelva, Østfold. - Utbredelse og bestandsstatus Zoologisk rapport, nr. 2011-2 TRITURUS NATURINFORMASJON Sammendrag Forekomsten av elvemusling i Hobølelvas løp

Detaljer

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør RAPPORT M-208 2014 Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør Tiltaksovervåking i 2013 Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør Tiltaksovervåking i 2013 Utførende institusjon: Miljødirektoratet Oppdragstakers

Detaljer

Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge

Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge 37 Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge Årsrapport 2003 Bjørn Mejdell Larsen (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Fangstregistreringer i Tesse

Fangstregistreringer i Tesse 33 Fangstregistreringer i Tesse Tesse (innsjønr. 278, 853.9 m o.h., 1426 ha) ligger i Ottavassdraget i Lom kommune. Tesse ble regulert første gang i 1941 og er nå regulert med totalt 12,4 m. Eneste fiskeart

Detaljer

Fangstregistreringer i Vinstervatna

Fangstregistreringer i Vinstervatna Fangstregistreringer i Vinstervatna Vinstervatna (innsjønr: 32712, 1019 m o.h., 1940 ha) er en felles betegnelse på flere innsjøer i Vinstravassdraget som dannet et sammenhengende magasin ved regulering.

Detaljer

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 NOTAT Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 Foto: Erik Friele Lie Erik Friele Lie Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen oktober 2014 Bakgrunn Innsjøen Øyangen ligger på grensen mellom kommunene

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera -Utbredelse og bestandsstatus i Sausvassdraget

Elvemusling Margaritifera margaritifera -Utbredelse og bestandsstatus i Sausvassdraget Elvemusling Margaritifera margaritifera -Utbredelse og bestandsstatus i Sausvassdraget Origo miljø as telefon: 51899796 Nedre Banegate 3 telefaks: 51899799 4014 Stavanger e-post: gh@origo-as.no web: www.origo-as.no

Detaljer

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO

Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Miljø- og næringsmiddeletaten Telefon: 22 82 13 00 Avdeling for miljørettet helsevern Telefax: 22 82 13 50 Vestbyveien 13-2D 0976 OSLO Tittel: Elvemusling Margaritifera margaritifera i Gørjabekken, Oslo

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Vegårvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Vegårvassdraget Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Tabell 1.1. Kalkforbruk i tonn i Vegårvassdraget i perioden 2-28. Reell tonnasje for ulike kalktyper anvendt er

Detaljer

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 4. februar 15 Handlingsplan Mål: 1. Livskraftige populasjoner i hele Norge 2. Alle naturlige

Detaljer

Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. Trygve Hesthagen Randi Saksgård Peder Fiske

Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. Trygve Hesthagen Randi Saksgård Peder Fiske 224 Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør Trygve Hesthagen Randi Saksgård Peder Fiske NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Nasjonalt arbeid for elvemusling - en perle i norsk vassdragsnatur. Jarl Koksvik, Miljødirektoratet Bergen,

Nasjonalt arbeid for elvemusling - en perle i norsk vassdragsnatur. Jarl Koksvik, Miljødirektoratet Bergen, Nasjonalt arbeid for elvemusling - en perle i norsk vassdragsnatur Jarl Koksvik, Miljødirektoratet Bergen, 03.12.2013 Elvemusling (Margaritifera margaritifera) En av våre 4 store ferskvannsmuslinger Kan

Detaljer

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014

Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Reetablering av laks på Sørlandet Foredrag på Krafttak for laksen i Sør Kristiansand 3-4. november 2014 Forskningssjef Kjetil Hindar Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim Opplegg Forsuring

Detaljer

www.nina.no ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG

www.nina.no ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG PROSJEKT I NVE- PROGRAMMET MILJØBASERT VANNFØRING Eva B. Thorstad Bjørn M. Larsen Trygve Hesthagen Tor F. Næsje Russel Poole Kim Aarestrup Michael I. Pedersen Frank

Detaljer

1000-sjøers undersøkelsen: endringer i fiskestatus fra 1986-1995

1000-sjøers undersøkelsen: endringer i fiskestatus fra 1986-1995 NINANorsk institutt for naturforskning 000-sjøers undersøkelsen: endringer i fiskestatus fra 986-995 Trygve Hesthagen Brit Lisa Skjelkvåle Arne Henriksen Gunnel Østborg NINA oppdragsmelding 674 NINA NIKU

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Lygnavassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Lygnavassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Lygnavassdraget Koordinator: Mona Weideborg, Aquateam 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr: 24 Fylke(r): Vest-Agder Areal, nedbørfelt: 663,5 km 2 (inkl. Møska, 124,6 km 2 ) Vassdragsregulering:

Detaljer

Elvemusling Margaritiferamargaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus

Elvemusling Margaritiferamargaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus 537 Elvemusling Margaritiferamargaritifera i Ogna, Rogaland - Utbredelse og bestandsstatus Bjørn Mejdell Larsen Sturla Brørs NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Elvemusling Margaritiferamargaritifera

Detaljer

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet

Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Ferskvannsfisk i arbeidet med Vanndirektivet Odd Terje Sandlund Fagsamling innlandsfiskeforvaltning 6.-7. desember 2011 Innhold Hva kjennetegner Vanndirektivet (VD) Fisk som kvalitetselement Tilnærminger

Detaljer

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder

Livet i ferskvann. Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Livet i ferskvann Biologi tiltak Dag Matzow Fylkesmannen i Aust-Agder Vassdraget en fremmed verden Isolert fra verden omkring men avhengig av verden omkring Ingen fluktvei for innbyggerne Reetablering

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

DN-notat 3-2009. Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Sammendragsrapport

DN-notat 3-2009. Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2008 Sammendragsrapport DN-notat 3-29 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 28 Sammendragsrapport Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 28 Sammendragsrapport Notat 3-29 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Desember

Detaljer

og innlandsfiske ;ia^oratorium for ferskvannsøkologi ZOOLOGISK MUSEUM .gapport nr 48 1981 ISSN 0333-161X

og innlandsfiske ;ia^oratorium for ferskvannsøkologi ZOOLOGISK MUSEUM .gapport nr 48 1981 ISSN 0333-161X ;ia^oratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske.gapport nr 48 1981 ISSN 0333-161X FISKEUNDERSØKELSER I TOVDAL. DEL III. STATUS FOR FISK I INNSJØER I TOVDAL OG SKJEGGEDAL, BASERT PÅ LITTERATUR. SVEIN

Detaljer

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN I N G A R A A S E S T A D S E P T E M B E R 2 0 1 2 PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN SAMMENDRAG Dette er tiende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret

Detaljer

Rapport 2013-14 Vurderinger av fem små sidebekker til Beiarelva

Rapport 2013-14 Vurderinger av fem små sidebekker til Beiarelva . Rapport 2013-14 Vurderinger av fem små sidebekker til Beiarelva Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2013-14 Antall sider - 11 Tittel - Vurderinger av fem små sidebekker til Beiarelva ISBN- 978-82-8312-047-9

Detaljer

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. Kalkingsstrategi: Kart referanse, utløp: , kartblad 1213 I

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. Kalkingsstrategi: Kart referanse, utløp: , kartblad 1213 I Vikedalsvassdraget Koordinator: Bjørn Mejdell Larsen (NINA) 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr, fylke: 038.Z, Rogaland Kart referanse, utløp: 3250-65990, kartblad 1213 I Areal, nedbørfelt:

Detaljer

NINA Minirapport 281. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 2009. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth

NINA Minirapport 281. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 2009. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport 2009. Bjørn Mejdell Larsen Ingar Aasestad Torbjørn Forseth Larsen, B.M., Aasestad, I. & Forseth, T. 2010. Ungfiskundersøkelser i Numedalslågen. Årsrapport

Detaljer

Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998

Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 ISSN-0801-9576 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr 104/1999 Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Songdalselva 1998 av Bjørn T. Barlaup,

Detaljer

1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...7 3 LOKALITETER OG GJENNOMFØRING...11 4 METODER...18 5 RESULTATER FOR PERIODEN 1998-2003...18

1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...7 3 LOKALITETER OG GJENNOMFØRING...11 4 METODER...18 5 RESULTATER FOR PERIODEN 1998-2003...18 INNHOLD 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...7 3 LOKALITETER OG GJENNOMFØRING...11 3.1 BROMMELANDSBEKKEN... 13 3.2 FOSSÅNA... 15 3.3 KVÆSTADBEKKEN... 17 3.4 MOSÅNA... 18 3.5 STEINSÅNA... 18 3.6 TJØSTHEIMSÅNA...

Detaljer

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2015

OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2015 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2015 SAMMENDRAG Dette er trettende året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra

Detaljer

Rapport fra Reetableringsprosjekte Status for laksebestander i kalkede vassdrag

Rapport fra Reetableringsprosjekte Status for laksebestander i kalkede vassdrag # 9 # Rapport fra Reetableringsprosjekte Status for laksebestander i kalkede vassdrag Bjørn Ove Johnsen Terje Nøst Per Ivar Møkkelgjerd Bjørn Mejdell Larsen NINA Norsk institutt for naturforskning \ NINA

Detaljer

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Ø. Kaste, NIVA

Vikedalsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Ø. Kaste, NIVA Vikedalsvassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse Vassdragsnr, fylke: 38, Rogaland Kartreferanse, utløp: 325-6599, kartblad 1213 I Areal, nedbørfelt: 118,4 km 2 Spesifikk

Detaljer

Kartlegging av elvemusling margaritifera margaritifera

Kartlegging av elvemusling margaritifera margaritifera Jørn Enerud Postboks 68 2410 Hernes Tlf.: 41221650 E-post: jorn.enerud@tele2.no Kartlegging av elvemusling margaritifera margaritifera i Bærum kommune i 2006 2 FORORD Undertegnede sendte 7. april 2006

Detaljer

Presentasjon av Krafttak for laks

Presentasjon av Krafttak for laks Presentasjon av Krafttak for laks Ørnulf Haraldstad miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder Ny laks på Sørlandet! Miljøverndepartementet 2011: Miljøvern nytter laksen er tilbake på Sørlandet! Dette

Detaljer

Vill laksefisk og akvakultur med vekt på Sognefjorden. Kjetil Hindar Forskningssjef, NINA

Vill laksefisk og akvakultur med vekt på Sognefjorden. Kjetil Hindar Forskningssjef, NINA Vill laksefisk og akvakultur med vekt på Sognefjorden Kjetil Hindar Forskningssjef, NINA Rømt oppdrettslaks Innslag i elvene Effekt i ville bestander Lakselus på villfisk På vill laks og sjøørret Dødelighet

Detaljer

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk

Jørpelandsvassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi og kalkforbruk Jørpelandsvassdraget Koordinator: Ø. Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1. Kalkingsstrategi og kalkforbruk Vassdragsnr, fylke: 03.Z., Rogaland Kartreferanse, utløp: 3303-6558, kartblad 113

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 KRAFTTAK FOR LAKSEN Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert

Detaljer

Verdien av villaksen lokalt og nasjonalt. Muligheter og trusler. Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU

Verdien av villaksen lokalt og nasjonalt. Muligheter og trusler. Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU Verdien av villaksen lokalt og nasjonalt. Muligheter og trusler Anders Skonhoft Institutt for Samfunnsøkonomi NTNU Fangstall og utvikling. Elvefiske, sjøfiske Verdien av elvefisket Trusler Villaksen og

Detaljer

NINANorskinstituttfornaturforskning. Vannkvalitetogfiskebestander i Aunvassdraget i Nord-Trøndelag. RitaStrand

NINANorskinstituttfornaturforskning. Vannkvalitetogfiskebestander i Aunvassdraget i Nord-Trøndelag. RitaStrand NINANorskinstituttfornaturforskning Vannkvalitetogfiskebestander i Aunvassdraget i Nord-Trøndelag RitaStrand NINAs publikasjoner NINA utgir følgende faste publikasjoner: Strand, R. 2002. Vannkvalitet og

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden. Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden. Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten 158 Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden Peder Fiske Torbjørn Forseth Lars Petter Hansen Nils Arne Hvidsten NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Velkommen til Rogaland

Velkommen til Rogaland Velkommen til Rogaland Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen, Fylkesmannen i Rogaland Vassdragsdrift og miljøforhold, EBL-seminar 25-26.10.2007 Vårt Rogaland 9325 km 2 areal 2100 øyer, 2293 km kystlinje

Detaljer

Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging. Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging. Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Småblank i øvre Namsen er truet av kraftutbygging Ole Kristian Berg, Biologisk Institutt, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1.Småblank eller namsblank? Aure eller småblank? 2.Biologi

Detaljer

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Seniorrådgiver Atle Kambestad Miljødirektoratet Miljøseminar for akvakulturnæringen, Florø, 05.02.2014 Villaksens betydning og verdier - Rekreasjonsfiske

Detaljer

Effekt av kalking på fiskebestander i innsjøer med vekt på røye

Effekt av kalking på fiskebestander i innsjøer med vekt på røye Effekt av kalking på fiskebestander i innsjøer med vekt på røye Trygve Hesthaden Randi Saksgård NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Effektav kalkingpåfiskebestander i innsjøermedvekt på

Detaljer

Rapport 4-2010. Fastsetting av etterprøvbare biologiske mål for lokale kalkingsprosjekter og oversikt over måloppnåelse i Vest-Agder

Rapport 4-2010. Fastsetting av etterprøvbare biologiske mål for lokale kalkingsprosjekter og oversikt over måloppnåelse i Vest-Agder Rapport 4-2010 Fastsetting av etterprøvbare biologiske mål for lokale kalkingsprosjekter og oversikt over måloppnåelse i Vest-Agder Skien 30. september 2010 Side 2 av 13 Forord Gjennom over 100 år har

Detaljer

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1

Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anadrome vassdrag med god datapålitelighet Side 1 Vedlegg til Notat om økologisk tilstand - anae vassdrag med god datapålitelighet Side 1 VRL, 2014 Vann-Nett Glomma 001.1Z Enningdalselva god laks Nådd Ordinært 0 Svært god 0,00 0,00 Glomma 002.111Z Hjelmungbekken

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Utv kling av bestanden av ungfisk i Skjoma etter regulering og terskelbyggin

Utv kling av bestanden av ungfisk i Skjoma etter regulering og terskelbyggin NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNNG Utv kling av bestanden av ungfisk i Skjoma etter regulering og terskelbyggin NORSK INSTIMfOR NATURgORSKNIN Bibiloteket Tor G. Heggberget Utvikling av bestanden av ungfisk

Detaljer

Forsuringstruede anadromelaksefisk bestanderog aktuellemottiltak

Forsuringstruede anadromelaksefisk bestanderog aktuellemottiltak Forsuringstruede anadromelaksefisk bestanderog aktuellemottiltak ArneSivertsen NORSKNSTITUTTFORNATURFORSKNING Forsuringstruedeanadrome laksefiskbestanderog aktuellemottiltak ArneSivertsen NORSK1NSTITU1TFORNATURFORSKNING

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad Vest-Agder Foto Tormod Haraldstad Foto: Tormod Haraldstad Foto Carl Erik Kilander Foto: Jon Erling Skåtan Foto: Carl Erik Kilander Fylkets vassdragsutfordringer Sur nedbør: Laks og biologisk mangfold i

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

Kartlegging avfiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Nordland- del2

Kartlegging avfiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Nordland- del2 9 9 9 Ä - Kartlegging avfiskebestandene i potensielle sjørøyevassdrag i Nordland- del2 ØyvindKanstadHanssen Martin-A.Svenning NINA.NIKU NINANorskinstituttfornaturforskning Kartleggingavfiskebestandene

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

F E E BASERT PÅ FANGSTER I 2003.

F E E BASERT PÅ FANGSTER I 2003. LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE Rapport p nr.233-2004 3 2 0 ISSN0333-161x S 3 3 1 FISKEUTSETTING S E T T I I SULDALSLÅGEN. S L EN TILLEGGSVURDERING L G E R I G AV EFFEKTER F E E BASERT

Detaljer

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2001

Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 2001 Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget i 21 Stavanger, 8. november 21 Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Tetthet av laks- og ørretunger i Årdalsvassdraget

Detaljer

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt.

Lysevassdraget. 1 Innledning. 1.1 Områdebeskrivelse. 1.2 Kalkingsstrategi. Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA. Figur 1.1. Lysevassdraget med nedbørfelt. Lysevassdraget Koordinator: Øyvind Kaste, NIVA 1 Innledning 1.1 Områdebeskrivelse 1.2 Kalkingsstrategi Vassdragsnr, fylke: Kartreferanse, utløp: Areal, nedbørfelt: 031, Rogaland Spesifikk avrenning: 74

Detaljer

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag

KALKING AV SURT VATN. DN-notat Kalking i laksevassdrag KALKING AV SURT VATN DN-notat 5-2010 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Kalking i laksevassdrag Effektkontroll i 2009 Notat 5-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato: Oktober 2010

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget NINANorskinstituttfornaturforskning Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget våren2001 BjørnMejdellLarsen NINAOppdragsmelding710 NINA NIKU stiftelsen FOR NATURFORSKNING

Detaljer

Kjemisk overvåking av vann. og vassdrag E ve e en dataoversikt 1965 1993

Kjemisk overvåking av vann. og vassdrag E ve e en dataoversikt 1965 1993 Kjemisk overvåking av vann og vassdrag E ve e en dataoversikt 1965 1993 Kjemisk overvåking av vann og vassdrag Elveserien - dataoversikt 1965-1993 Bjørn Mejdell Larsen Ann Kristin Lien Schartau NORSK INSTITUTT

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I perioden 10. til 15. august

Detaljer