INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG ORGANISERING AV PROSJEKTET MANDAT GJENNOMFØRING Interkommunalt samarbeid...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG ORGANISERING AV PROSJEKTET MANDAT GJENNOMFØRING Interkommunalt samarbeid Regionen Regionrådet Styringsgruppemøter Valg av tema Møteaktivitet i den interkommunale arbeidsgruppa for vannforsyning Høringsmøte 27. oktober Møteaktivitet i den interkommunale arbeidsgruppa for kriseinformasjonshåndtering Høringsmøte 24. november RESULTATER Felles beredskapsutfordringer Metoder og modeller for beredskapsarbeid i et forpliktende regionalt / interkommunalt perspektiv Metoder og modeller Innhente og bearbeide bakgrunnsinformasjon Vannforsyning Beskrive utfordringene i rapporter Benytte media i å eksponere utfordringer Utvikle kompetansemetoder og modeller, og øke bevisstgjøringen om kompetansebehov hos deltakende parter Metoder og modeller Veiledningsmateriell Informere og tilby kompetansehevende tiltak Forebyggende tiltak Vannforsyning Kriseinformasjonshåndtering Aktuelle regionale/interkommunale beredskapstiltak Synergieffekter Erfaringsoverføring - erfaringsspredning

2 5.7.1 Kompetansebygging - nettverk Topplederkonferansen Sikkerhetsdagene i Trondheim SLUTTORD Felles beredskapsråd Utvikling av kompetanse / dele kompetanse Utstyr Prosjektmidler / skjønnsmidler fra fylkesmannen - en mulighet...14 VEDLEGG Sammendrag av østlandsforskning sin evaluering 1 SAMMENDRAG Initiativet til Beredskapsprosjektet i Nord-Gudbrandsdal kom fra Fylkesmannen i Oppland. I en henvendelse til DSB, ønsket fylkesmannen å videreutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap med fokus på regionale / interkommunale fellesløsninger og tiltak for felles nytte. Prosjektet ble forankret i Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, og er gjennomført i samarbeid mellom kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel. Oppstart av et forpliktende interkommunalt samarbeid byr på mange utfordringer. Det er viktig å forankre eierskap slik at deltakende parter føler at de får valuta for innsatsen. Prosessen har gitt god trening i samarbeid om temaer som normalt er kommunenes ansvar alene. Det er etablert faglige nettverk som kan aktiveres også på andre fagområder i framtiden. En av arbeidsgruppene sier følgende om rammebetingelsene rundt et interkommunalt samarbeid: Generelt vil interkommunalt samarbeid kunne bidra til at kommunene lettere kan skaffe seg eller beholde spisskompetanse på viktige områder som kommunen har ansvaret for, men da må kommunene erkjenne et behov for samarbeid uten å fokusere ensidig på økonomi og lokalisering. Å få i stand et forpliktende interkommunalt samarbeid krever erkjennelse av behov, nysgjerrighet og nytteverdi fra deltakende parter. Arbeidsgruppa for vannforsyning uttrykte det på denne måten: Arbeidsgruppa vil også peke på at forpliktende samarbeid mellom kommunene i regionen, ikke avhenger av at alle kommuner deltar innenfor ett og samme arbeidsområde. Dersom 2 eller 3 kommuner ønsker å innlede samarbeid knyttet til tema som kommuneplanlegging, kan dette bidra til at regionen får ytterligere erfaring med interkommunalt samarbeid. Prosjekt har realisert målsettingene om å lage to veiledere, en for vannforsyning og en for kriseinformasjonshåndtering. Begge er laget i et interkommunalt / regionalt samarbeid hvor kommunene, DSB og Fylkesmannen i Oppland har bidratt med kompetanse og ressurser. Veilederne kan ses på som erfaringer og oppsummeringer etter prosessene som ble gjennomført i Nord- Gudbrandsdal. Andre kommuner kan bruke dem i sitt arbeid alene, eller de kan gi nyttige tips for kommuner som vil forsøke seg på et samarbeid med en eller flere andre kommuner. Som et produkt av arbeidet, har alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal oppdaterte planer for kriseinformasjonshåndtering. Arbeidet har gitt som resultat at deltakende kommuner oppfordrer regionrådet til å videreføre arbeidet. Arbeidsgruppa for vannforsyning sier bl.a. i sin oppsummering: Arbeidsgruppa anbefaler at spørsmålet knyttet til interkommunalt samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap følges opp av arbeidsutvalget for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal. Det bør igangsettes et nytt prosjekt i regionen som mer detaljert fokuserer på og avklarer aktuelle samarbeidsområder, organisering osv. 2

3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET Styringsgruppa har bestått av: Fylkesmann Kristin Hille Valla, leder Underdirektør Nils Ivar Larsen, DSB Prosjektleder Kjell Larsen, fylkesmannen Ordfører Per Dag Hole, leder Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Ordfører Gunnar Tore Stenseng, leder Kommunenes sentralforbund Oppland Fylkesrådmann Bernt M. Tordhol, Oppland Fylkeskommune. Prosjektgruppa har bestått av: Beredskapssjef Kjell Larsen, fylkesmannen, leder Rådgiver Odd Kirkeby, DSB, sekretær Næringslivsrådgiver Reidar Johannessen, Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal. Det praktiske arbeidet er utført i 2 interkommunale grupper: Arbeidsgruppe for vannforsyning: Terje Hoel, Lom kommune Jostein Gårderløkken, Vågå kommune Johan Lyftingsmo, Lesja kommune Ola Næperud, Sel kommune Ola Holen, Dovre kommune Per Dagsgård, Skjåk kommune Arbeidsgruppe for kriseinformasjonshåndtering: Kari Hølmo Holen, Sel kommune Marie Andreassen, Sel kommune Marit Nyløkken, Lesja kommune Solveig Nymoen Båtstad, Vågå kommune Anne Grethe Pedersen, Vågå kommune Morten Kielland, Skjåk kommune Ivar Kvamsøygard, Lom kommune Ola Helstad, Lom kommune Tor-Ivar Hovhaugholen, Dovre kommune Styringsgruppa besluttet å arrangere høringsmøter i stedet for å ha en referansegruppe. Høringsmøtene ble arrangert temavis hvor prosjektet inviterte fagpersoner og organisasjoner for å sikre bedre kvalitet på prosjektet. 3 MANDAT Initiativet til prosjektet kom fra Fylkesmannen i Oppland som i en henvendelse til DSB ønsket å fokusere på forpliktende interkommunalt samarbeid med samfunnssikkerhet og beredskap som tema. DSB sa seg villig til å stille nødvendige ressurser til disposisjon for gjennomføringen av et beredskapsprosjekt for å videreutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap med fokus på regionale / interkommunale fellesløsninger og tiltak for felles nytte. Mål for prosjektet: Synliggjøre beredskapsutfordringer som berører mer enn en kommune, og velge tema for prosjektet Utvikle metoder og modeller for kommunale beredskapsplaner i et regionalt/ interkommunalt perspektiv Utvikle kompetansemetoder og modeller og øke bevisstgjøringen om kompetansebehov hos deltakende parter Fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak som kan redusere faren for tap av liv, helse og materielle verdier forårsaket av ekstraordinære hendelser og forstyrrelser i regionen Vise aktuelle regionale/interkommunale beredskapstiltak 3

4 Dokumentere eventuelle synergieffekter av beredskapsarbeid innenfor et interkommunalt samarbeid Gi erfaringsoverføring til ikke deltakende regioner i Oppland og andre fylker. 4 GJENNOMFØRING 4.1 Interkommunalt samarbeid Prosjektets målsetting har vært å avklare om temaer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap egner seg i et interkommunalt samarbeid, og om det er gevinster å hente for kommunene ved å innlede et samarbeid mellom kommunene i regionen. I region Nord-Gudbrandsdal er det allerede etablert samarbeid på flere viktige kommunale tjenesteområder. Det er opprettet en regionadministrasjon på Otta som har ansvar for å drifte samarbeidsprosjekter i regi av regionrådet. 4.2 Regionen Nord-Gudbrandsdalregionen består av 6 kommuner; Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel. I dette området bor 10% av befolkningen i Oppland og dekker 40% av fylkets areal. Lesja kommune er større i areal enn Vestfold fylke og arealet fordelt gir ca 1 km 2 på hver innbygger. 4.3 Regionrådet I starten av prosjektet var det viktig å synliggjøre beredskapsutfordringer og bevisstgjøre kommunene i en prosess for å avklare felles behov. Lederen av regionrådet ble kontaktet for å undersøke muligheten for deltakelse i prosjektet. På møtet i arbeidsutvalget i regionrådet den 21. mars 2003 der ordførerne deltok, presenterte fylkesmannen målene for prosjektet og inviterte kommunene til å delta. Samtidig ble ordførerne utfordret i forhold til valg av tema. Fylkesmannen betraktet det som svært viktig å forankre valg av tema politisk i regionrådet. Det ble redegjort for utfordringer og hvilke temaer de ønsket at prosjektet skulle ha. Konklusjonene ble brakt tilbake til styringsgruppa. 4.4 Styringsgruppemøter Det er avholdt 7 styringsgruppemøter i prosjektperioden. Den 5. februar 2003 startet prosjektgruppa sitt arbeid med gjennomgang av prosjektbeskrivelsen, godkjenning av framdriftsplan for prosjektet og møteplan for styringsgruppa. Mandatet ble hovedtema for styringsgruppa fram til 30. april, hvor endelig versjon ble vedtatt. Styringsgruppas aktivitet har i tillegg bestått i å godkjenne framdriftsplaner, vurdere rapporter fra prosjektgruppa, gi tilbakemeldinger samt deltakelse på høringsmøter for de to respektive temaene. 4.5 Valg av tema Det ble lagt mye arbeid i konkretiseringen av prosjektet, slik at kommunene skulle føle nytte av å være deltakere. Valg av tema har vært diskutert i to styringsgruppemøter. Flere temaer ble beskrevet: Naturskapte hendelser Flom Ras/skred Orkan / storm Infrastrukturelle forhold Vannforsyning Ulykker på vei i kombinasjon med dårlig vær Lange avstander til ambulanse/utrykningskjøretøyer Mangel på gode krisekommunikasjonsmuligheter (tele/it) Mediatrening, håndtering av presse, informasjonshåndtering internt i organisasjoner og overfor innbyggere/publikum 4

5 Farlig gods under transport på vei og bane Brann og tilgang på mannskaper ved kriser Bevisste / ubevisste handlinger Mennesker i ubalanse/familietragedier Flyktninger og håndtering av deres problemer Leder av arbeidsgruppa foreslo følgende temaer for prosjektet: Kompetanse i kommunene knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap Samordning av aktivitet og praktiske tiltak Håndtering av informasjon og kommunikasjon i forbindelse med krisehåndtering Vannforsyning Trafikksikkerhet Transport av farlig gods Asylmottak Ustabile mennesker Styringsgruppa valgte å følge anbefalingene fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal; vannforsyning og kriseinformasjonshåndtering. Planlagte aktiviteter måtte falle inn under begrepet samfunnssikkerhet. Det var behov for avklaringsmøter med berørte kommuner for å få en felles forståelse av innholdet i temaene. Synliggjøring av beredskapsutfordringer ble tolket slik at det skulle foretas en kartlegging. Formuleringen som berører mer enn en kommune ble tolket slik at de utfordringer som skal være gjenstand for håndtering i prosjektet, burde ha generell interesse for alle kommunene. I styringsgruppemøte den 30. april 2003 ble følgende temaer valgt for prosjektet: 1. Vannforsyning 2. Kriseinformasjonshåndtering 4.6 Møteaktivitet i den interkommunale arbeidsgruppa for vannforsyning Første møte ble avholdt 13. mai Fylkesmannen orienterte om prosjektet, målsettinger og forventninger til kommunene. Det ble gitt en innledning om lovgivningen knyttet til vannforsyning og om status for kommunene i regionen. Deretter beskrev kommunene sine utfordringer på vannforsyningssiden. Administrasjonssjefen i Sel kommune, avsluttet med et foredrag om mulig samarbeid om samfunnssikkerhet i regionen. Det ble foretatt en gjennomgang av de krav som stilles til beredskapsplaner for vannverk. ROSanalysearbeidet ble startet. Lesja/Dovre tok for seg vannkilden, Vågå/Sel tok ansvaret for forsyning og Skjåk/Lom skulle se på forhold ved nett/distribusjon. Arbeidet ble fulgt opp med en gjennomgang av alle enkelthendelser i ROS-analysen og ble sammenstilt i en matrise. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en detaljert oversikt med momenter som må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av en beredskapsplan Høringsmøte 27. oktober 2003 Den 27. oktober ble det arrangert et høringsmøte med deltakere fra Driftsassistansen i Oppland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Regional ledergruppe i Sør-Gudbrandsdal, Regionrådet i Valdres, Gilde Hedmark og Oppland slakterier BA, Nestlè Norge A/S, Næringsmiddeltilsynet i Nord- Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal, Oppland Fylkeskommune samt prosjektets styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe, til sammen 19 personer. Arbeidsgruppas leder presenterte produktet. Det framkom mange nyttige kommentarer som hadde betydning for resultatet. 5

6 4.7 Møteaktivitet i den interkommunale arbeidsgruppa for kriseinformasjonshåndtering Den 8. september 2003 avviklet arbeidsgruppa som skulle arbeide med temaet kriseinformasjonshåndtering sitt første møte. Alle kommunene var representert. Informasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland innledet om informasjonsbehov og kommunikasjonskrav til kommunene i en krisehåndteringssituasjon. Målsettingen med denne delen av prosjektet var å lage en veileder for en kommunal kriseinformasjonsplan. Kartleggingen i hver kommune med hensyn til kriseinformasjon ble gjennomgått, og i tillegg ble det gitt en innføring i hvilke rammebetingelser som må være på plass for å kunne håndtere en krisesituasjon Høringsmøte 24. november 2003 Høringsmøtet ble arrangert 24. november med samme struktur som 27. oktober. Til høringsmøtet ble de inviterte organisasjoner som har kriseinformasjonshåndtering som fag, som kunne bidra til å høyne kvaliteten på arbeidet. Her deltok til sammen 19 personer med representanter fra NRK, DSB, Sentralskolen for sivilt beredskap, Follorådet, Fylkesmannen i Hedmark, Østlandsforskning samt styringsgruppa, prosjektgruppa og arbeidsgruppa i prosjektet. 5 RESULTATER Vedlagt denne rapporten er de materielle resultatene av prosjektet; vedlegg 1 veileder for vannforsyningen og vedlegg 2 veileder for kriseinformasjonshåndtering. Problemstillingene i mandatet ble drøftet og beskrevet før endelig valg av tema ble foretatt. I det etterfølgende vil hvert enkelt punkt i mandatet bli kommentert i forhold til styringsgruppas beslutninger. 5.1 Felles beredskapsutfordringer I oppstartfasen ble flere temaer som kommunene kunne ha nytte av å løse i et samarbeid, diskutert. En av hovedmålsettingene i prosjektet var å avklare om slike finnes, og i hvilken grad det var interessant for kommunene å delta i et slikt samarbeid. Det måtte også avklares i hvilken grad et slikt samarbeid kunne gi gevinster. 5.2 Metoder og modeller for beredskapsarbeid i et forpliktende regionalt / interkommunalt perspektiv I styringsgruppas møte den 30. april 2003 ble problemstillingen diskutert, og den ble endret til å: Utvikle metoder og modeller for beredskapsarbeid i et regionalt/ interkommunalt perspektiv. Samtidig ble det besluttet å gjennomføre følgende tiltak: Delta på og arrangere møter og konferanser Innhente og bearbeide bakgrunnsinformasjon Beskrive utfordringene i rapporter Benytte media i å eksponere utfordringer osv Metoder og modeller Etter det prosjektet kjenner til, er det ikke gjort tilsvarende utprøving av å løse samfunnssikkerhets-/beredskapsoppgaver i et samarbeid mellom kommuner og statlige myndigheter. I prosjektarbeid er det viktig å skape eierskap og entusiasme for å få resultater. Samtidig er det viktig å lete etter nye løsninger som er kostnadseffektive i trange kommunebudsjetter, benytte den kompetanse som finnes i regionen, samt styrke og foredle denne. Alle disse kjennetegnene er gyldige for samarbeidet i region Nord-Gudbrandsdal. God kompetanse er viktig for å få utviklingsprosesser til å bli matnyttige for deltakende parter. I denne prosessen har prosjektet skaffet kompetanse som arbeidsgruppene har etterspurt. Arbeidet med temaene ble gjennomført som gruppearbeid mellom kommunene og ved diskusjoner internt i arbeidsgruppene. Skrivearbeidet er utført av prosjektsekretæren. 6

7 5.2.2 Innhente og bearbeide bakgrunnsinformasjon For begge temaer var det nødvendig å avdekke samarbeidsmuligheter, avklare nødvendig kompetanse, om det var stor forskjell på kommunene i forhold til valgte tema og hvilke forhold som trengte ekstra oppmerksomhet Vannforsyning For å få oversikt over utfordringene, ble det satt i gang en nærmere kartlegging. Det ble klarlagt at en av kommunene hadde gjennomført mange av de tiltakene som de andre planla å starte opp. Godkjenningsordninger av vannforsyningsanlegg er blitt relativt omfattende og innen kort tid skjer endringer i lovverket. Fram til i dag har godkjenningen blitt foretatt av kommunene selv. Staten ved Mattilsynet, overtar deler av disse oppgavene fra 1. januar Kommunene i regionen eier 30 vannverk. Ved oppstart av prosjektet er 7 godkjent etter dagens lovverk Kriseinformasjonshåndtering Samme strategi ble valgt for kriseinformasjonstemaet som for vannforsyning. Prosjektledelsen laget en spørsmålsliste som ble besvart av den enkelte kommune for å få kartlagt status for kommunene innenfor dette arbeidsområdet Beskrive utfordringene i rapporter Utfordringene for kommunene har først og fremst vært knyttet til ressurser og tidsbruk. Samtidig har kommunene oppdaget nytten ved et nærmere samarbeid med hverandre. Det er nyttig å få oversikt over hvilke utfordringer andre sliter med, og det er nyttig å diskutere felles problemer med andre i et ellers lite fagmiljø. En ser muligheter til å løse felles problemer sammen Benytte media i å eksponere utfordringer Prosjektet har blitt omtalt på DSB`s nettside, beredskapsnett.no og på fylkesmannen.no. Utover dette har det bydd på problemer å få media til å interessere seg for prosjektet. 5.3 Utvikle kompetansemetoder og modeller, og øke bevisstgjøringen om kompetansebehov hos deltakende parter I styringsgruppemøte den 30. april 2003 ble problemstillingen diskutert og endret til å: øke bevisstheten om kompetansebehov hos deltakende kommuner og foreslå metoder for å styrke kompetansen om samfunnssikkerhet lokalt. Samtidig ble det besluttet å gjennomføre følgende tiltak: Utvikle veiledningsmateriell tilpasset kompetansebehov som er avdekket Informere og tilby kompetansehevende tiltak Metoder og modeller Kort prosjektperiode gjorde det nødvendig med enkle prosesser. ROS-analyse er godt utbredt og vel kjent. Det var derfor naturlig å bruke denne metodikken i prosjektet. Til de interkommunale arbeidsgruppene utpekte hver kommune personer som hadde ansvar for disse temaene i sin organisasjon Veiledningsmateriell Kommunene ga signaler om behov for påfyll av kompetanse og hjelp til å gjennomføre konkrete tiltak. Dette førte til at prosjektet ble en arena og et nettverk for vannforsyning og kriseinformasjon. Prosjektledelsens rolle var å tilby skrivehjelp, skaffe kompetente foredragsholdere, lede og innkalle til møter i gruppa, samt å sørge for framdrift i arbeidet Vannforsyning Arbeidsgruppa har gjennomført en ROS-analyse for vannverk som skal danne grunnlag for å produsere en beredskapsplan slik det beskrives i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 7

8 beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Det foreligger også en veileder fra Sosial- og helsedepartementet på dette området. Arbeidsgruppa har nærmet seg dette ved å benytte en generell ROS-analyse metode, hvor Lom kommunes skjema har blitt benyttet. Gruppen delte så dette i 3 områder, vannkilde, forsyning og distribusjon, og foretok en gjennomgang hvor to og to kommuner gikk sammen om å finne de mest aktuelle hendelsene. Arbeidsgruppa gjennomgikk også hvilke temaer en beredskapsplan bør ha, laget en innholdsfortegnelse til denne og fordelte arbeidet internt i gruppa Kriseinformasjonshåndtering Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i sine egne kriseplaner og sett på informasjonsdelen. Gruppa har hatt flere forelesninger og kommunene har deltatt aktivt i diskusjoner i forhold til sine behov. Til grunn for dette arbeidet forelå også fylkesmannens rapporter fra gjennomførte øvelser, erfaringer kommunisert fra regionrådet, samt innledende kartlegginger av den enkelte kommunes status for krisehåndteringskompetanse. Arbeidsgruppa besluttet å benytte tiden til å gjennomgå og revidere kommunens planer. Samtidig ble det enighet om å beskrive prosessene både i gruppa og internt i den enkelte kommune som bidrag til en veileder. Prosjektledelsen skrev veiledningen på basis av de erfaringer som var høstet i arbeidsgruppa Informere og tilby kompetansehevende tiltak Informasjon knyttet til begge temaene er blitt grundig diskutert i arbeidsgruppene. Deltakerne i arbeidsgruppene var personer fra de enkelte kommunene som kjente problemstillingene knyttet til vannforsyning og kriseinformasjonshåndtering godt og hadde betydelig kompetanse. Mandatet åpnet for kjøp av kompetanse fra høgskolemiljø, men dette ble vurdert til å være unødvendig i denne omgang Vannforsyning Kompetanse knyttet til vannforsyning hadde gruppa i stor grad selv, i og med at medlemmene ble rekruttert fra teknisk etat i kommunene. Kompetanse knyttet til beredskap ble formidlet fra ledelsen i prosjektet. I stor grad besto utfordringen i å gjennomføre de enkelte aktivitetene og dokumentere arbeidet Kriseinformasjonshåndtering Kriseinformasjonsgruppa ble sammensatt av personer som hadde denne oppgaven i tillegg til andre gjøremål. Medlemmene hadde forskjellig faglig bakgrunn som ga et vidt spekter i diskusjoner og tilnærmingsmåter. De uttrykte tilfredshet i forhold til at temaet ble satt på dagsorden og dermed måtte prioriteres. Informasjonsrådgiveren hos fylkesmannen har gjennomgått anbefalinger og krav til kriseinformasjonshåndtering, samt gitt bidrag og råd i forhold til kommunenes planer. 5.4 Forebyggende tiltak Flere temaer ble nøye diskutert i regionrådet, i styringsgruppa og i prosjektgruppa. Dette viste at det var mange temaer som i seg selv kunne vært egne prosjekter (se pkt. 4.5). På grunn av begrenset tid til rådighet, ble kun to temaer valgt Vannforsyning I forhold til vannforsyning har kommunene nå opparbeidet kunnskap og kompetanse og de har laget en veileder som gjør arbeidet med å godkjenne vannverk betydelig enklere. De har også et nettverk som kan aktiveres hvis noen har ønske om det, eller de kan innlede et samarbeid med andre for å skape løsninger som er mindre sårbare enn hvis de står alene. Det forventes at forpliktende interkommunalt samarbeid er styrket som arbeidsform. 8

9 5.4.2 Kriseinformasjonshåndtering Samtlige ordførere i regionen uttrykte et sterkt ønske om å øke kompetansen knyttet til kommunenes krisehåndteringsevne. Enkelte hevdet at hvordan krisen håndteres er underordnet, det er informasjonshåndteringen en blir evaluert på i ettertid. Dette medførte at alle kommunene fant fram sine kriseplaner og det ble laget et opplegg som fokuserte på kriseinformasjonsevne og krisekommunikasjon. Alle kommunene har revidert sine kriseinformasjonsplaner. De har også dannet nettverket og blitt kjent med regionens informasjonsledere som kan aktiviseres og benyttes både i kompetansesammenheng og i en krisesituasjon. Som for vannforsyning, forventes det at forpliktende interkommunalt samarbeid er styrket som arbeidsform. 5.5 Aktuelle regionale/interkommunale beredskapstiltak. Prosjektet gjennomførte en prosess i innledningsfasen for å synliggjøre hvilke behov kommunene og regionen hadde som prosjektet kunne ta tak i. Her ble særlig regionrådet benyttet for å få en felles tilnærming i forhold til deltakende kommuner, ikke bare ut fra egne behov. Alle ordførere kom med innspill i forhold til valg av tema, dette var gunstig for forankring av ansvaret i regionen. Som en mulig oppfølging av prosjektet, kan regionen benytte samme organisering til å arbeide med flere av temaene som ble diskutert innledningsvis. 5.6 Synergieffekter Begrepet synergi betyr medvirkning fra flere om å dele en byrde, slik at oppgaven blir lettere å løse. I denne sammenheng benyttes begrepet sammen med effekter, altså effekten eller merverdien av å løse beredskapsarbeid i et forpliktende interkommunalt / regionalt samarbeid. Det er for tidlig å dokumentere effekten av å løse beredskapsarbeid i et interkommunalt / regionalt samarbeid. Men kommunene ser gevinster av å løse oppgaver i fellesskap framfor å gå veien alene. Det antas også at kommunene vil gjøre samme vurdering i forhold til en del kostnader. Særlig er dette aktuelt når alternativet er å kjøpe konsulenttjenester for å løse oppgavene. Felle innkjøpsrutiner eller å kjøpe dyrt utstyr sammen, kan være andre effekter. Arbeidsgruppene har også ytret ønske om en videreføring av temaer som har vært oppe til diskusjon og hvor en ser det nyttig å samarbeide. I begge gruppene er det oppnådd forståelse for hverandres kunnskaps- og kompetansenivå. Nytten av å dele kompetanse er erkjent. 5.7 Erfaringsoverføring - erfaringsspredning En viktig effekt av et slikt prosjekt er at andre gis mulighet for å se resultatene. Sluttrapporten og distribuering av denne vil gi en betydelig oppmerksomhet knyttet til prosjektet, og vil i seg selv være en kanal for erfaringsoverføring og markedsføring av prosjektet Kompetansebygging - nettverk De deltakende parter har gjennom prosjektet oppnådd en felles plattform som det kan arbeides videre ut fra. Prosjektet har bidratt til å bringe partene sammen, slik at de har delt kompetanse og erfaringer. De har etablert et nettverk på to fagområder som kan aktiviseres og videreføres, og de har skapt en arena som kan benyttes til erfaringsutveksling og kompetansebygging i flere sammenhenger Topplederkonferansen Styringsgruppe og prosjektgruppe ble invitert til å delta på topplederkonferansen som Direktoratet for sivilt beredskap arrangerte i samarbeid med Kommunalteknikk på Lillestrøm den 7. mai Fylkesmannen redegjorde for prosjektet. 9

10 5.7.3 Sikkerhetsdagene i Trondheim Beredskapsprosjektet i Nord-Gudbrandsdal var også tatt inn i programmet for Sikkerhetsdagene 2003 i Trondheim som er et årlig arrangement i regi av NTNU. Fylkesmannen redegjorde for prosjektet. 10

11 6 SLUTTORD Avslutningsvis vil styringsgruppa framheve noen forhold som bør vurderes videre for å få kommunene til å inngå forpliktende interkommunalt samarbeid. 6.1 Felles beredskapsråd I en krise er det generelle erfaringer som sier at det kan være hensiktsmessig å ha tilgang på ressurser utover det den enkelte kommune rår over. Dette betyr at flere kommuner må stå sammen om å løse kriser av en viss størrelse, der den enkelte ikke makter å ta unna alle utfordringer alene. Løsningen på slike utfordringer kan være at kommunene danner et felles beredskapsråd hvor regionens ressurser samles og settes inn. Dette er avhengig av erkjennelse av problemstillingen og vilje til å delegere myndighet til et slikt regionalt organ. 6.2 Utvikling av kompetanse / dele kompetanse Både å dele kompetanse og å utvikle den, er grunnleggende viktig i samhandling mellom kommuner i et samarbeid. Erfaringen fra prosjektet er at de kommuner som har deltatt, har problemer med å rekruttere og beholde arbeidskraft på høyt nivå. Samarbeid åpner muligheter for å benytte kompetanse på tvers av kommunegrenser og det er positivt. Det er nær sammenheng mellom det å kunne benytte ny kompetanse, og det å ha tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Kompetanse vil alltid være avgjørende for om en kan ta ny teknologi i bruk, og dette vil understøtte det å videreutvikle og foredle den arbeidskraft som finnes. 6.3 Utstyr Det har i prosjektperioden pågått en diskusjon om å gå til innkjøp av utstyr og tekniske løsninger i fellesskap, eller kjøpe likt utstyr slik at man kan låne av hverandre i krisesituasjoner. Diskusjonen vil bli videreført, og flere av kommunene har signalisert ønsker om å inngå et slikt samarbeid. 6.4 Prosjektmidler / skjønnsmidler fra fylkesmannen - en mulighet. I prosjektet har flere av kommunene signalisert at det kunne være interessant å videreføre samarbeidet. Dette har kommet til uttrykk i begge arbeidsgrupper, og fylkesmannen vil bemerke at det er mulig å søke om prosjektmidler via skjønnsmidlene. Det er i så fall nødvendig at henvendelsen forankres både i kommunene og regionrådet slik at det oppnås et forpliktende interkommunalt samarbeid. 11

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer