4.4. Ønsker for fremtiden Planlagt drift innen reiseliv Planlagte aktiviteter/tilbud... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.4. Ønsker for fremtiden... 13 4.4.2. Planlagt drift innen reiseliv... 14 4.4.3. Planlagte aktiviteter/tilbud... 15"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Om grønt reiseliv Definisjon grønt og landbruksbasert reiseliv Grønt reiseliv hos Fylkesmannen i Østfold Generelt om kartleggingsundersøkelsen Bakgrunn og formål med kartlegging Målgrupper og avgrensning Innsamling av respondentdata Respondenter Validitet, reliabilitet og representativitet Respondentdata med kommentarer Respondenter Hovedproduksjon Grønt reiseliv Drift innen grønt reiseliv Tilbud/aktiviteter som tilbys Antall år med reiselivsrelatert virksomhet Omsetning relatert til reiseliv Fremtidsplaner innen grønt reiseliv Ønsker for fremtiden Planlagt drift innen reiseliv Planlagte aktiviteter/tilbud Markedsføring og salg Hvem er kundene Salg Markeder / Markedsplan Medlemskap Kompetanse Behov Tidspunkt Form for formidling Type kurssamling Egenandel Studietur Egenandel for studietur Nettverksteam Mat & Grønt reiseliv Ille gøy i Østfold og Med kurs for Østfold Informasjonsbehov Bidrag av aktiviteter Status aktiviteter Dyr på gården Hvilke dyr Andre produkter som kan inngå i et barneprodukt Andre ressurser på gården Uutnyttede bygninger på eiendommen Ønske om mer informasjon om Ille gøy i Østfold og Med kurs for Østfold Befaring/besøk på gården Ønske om befaring

3 5.0. Regional matkultur Ønske om mer informasjon om Regional matkultur Ønske om tilbud/produksjon av lokale råvarer Inn på tunet Ønske om informasjon om Inn på tunet Kilder: Innovasjon Norge generelt Regjeringen Reiselivsplan Verdifulle opplevelser (2008) ØFK Reiselivsplan for Østfold (2009) LMD Strategi Ta landet i bruk (2009) LMD Utviklingsprogram for grønt reiseliv FMOS Handlingsplan for landbruket i Østfold (2010) Foto: Foto forside: Terje Rakke, Nordic Life Anne-Louise Daae Kajakkentusiasten Foto under: Terje Rakke, Nordic Life Anne-Louise Daae Ukjent Foto side 5, 10, 11, 29 Anne-Louise Daae og 35: Ukjent Foto side 32: Ringsbytunet 3

4 1. Sammendrag Kartleggingen er gjennomført av Fylkesmannen i Østfold, avdeling Landbruk i mars april Undersøkelsen kartlegger først og fremst grønt reiseliv, men gir innen områder som kompetanse og informasjonsbehov, også bruksverdi for andre områder innen landbruksrelatert næring. Undersøkelsen er resultat av en omfattende e-post innsamling, og er sendt elektronisk (uten feilmelding) til 648 respondenter, hvorav 313 har besvart undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 48,3. Hovedformålet med undersøkelsen er å få mer og bedre kunnskap om grønt reiseliv, både mht. nåværende og fremtidige ressurser. Fylkesmannen ønsker med kartleggingen å ta tak i de som signaliserer et ønske om å starte med grønt reiseliv, og da særlig de som har et potensial for næringsutvikling innen reiseliv, men som av ulike grunner, ikke har kommet i gang. Undersøkelsen viser at om lag 20 % av de 313 som har besvart undersøkelsen, har tilleggsnæring innen grønt reiseliv. Det kan ikke fastslås, men kun antas at dette forholdet vil være det samme om alle ca 2500 bønder i Østfold, som i dag mottar produksjonstilskudd, hadde besvart kartleggingen (se også kapittel 3.5 om validitet). Hovedvekten ligger innen aktiviteter/opplevelse, mat og overnattingstilbud. Blant etablerte aktører innen grønt reiseliv er ønsket om fornying og videreutvikling sterkt, og mange er også i gang, eller har lagt konkrete planer for videreutvikling innen feltene nevnt over. Mange har også ressurser innen kurs- og møtelokaler og besøksgård med dyr som har potensial for videreutvikling. 29 respondenter vet ikke om de ønsker å starte reiselivsvirksomhet, mens 19 % (38) av respondentene ønsker å starte, eller kanskje starte reiselivsvirksomhet. Disse oppgir hovedsakelig ønsket om å skape en heltidsstilling på gården, økt inntektsgrunnlag og bedre utnyttelse av gårdens ressurser som viktigste motivasjonsfaktorer. Undersøkelsen viser at omsetningen relatert til reiselivsvirksomhet har stor spennvidde. 2,1 % rapporterer om over 80 % relatert til grønt reiseliv, mens 7,5 % av de som har svart, relaterer inntektsgrunnlaget til mellom 20 og 80 %. mens 13,3 % rapporterer inntektsgrunnlaget til å ligge mellom 5 til 19 % eller lavere. De viktigste markedene og målgruppene for respondentene ligger nasjonalt med hovedvekt innen lokal- og regionalmarkedet, samt Østlandet. Av utenlandsmarkedene topper Tyskland statistikken. Familier med barn, bedrifter & organisasjoner samt ferie- & fritidsmarkedet generelt, oppgis som viktigste målgrupper, men en relativt stor andel, vel 62 %, har ikke gjort seg opp noen mening om målgruppe, eller oppgir andre målgrupper (hovedsakelig kombinasjon av alle), som svar. Word of mouth/gjenkjøp, egen nettside, tlf/mail og egen direkte markedsføring oppgis som salgskanaler. Få benytter turoperatør, destinasjonsselskap eller Visit Norway/Visit Oslofjord som markedskanal. Dette samsvarer med oppfølgende spørsmål som viser at få for eksempel er medlem av et destinasjonsselskap. De som benytter turoperatør (8) er hovedsakelig medlem i Havass (utmarksavdelingen) innen fisketurisme. Hele 80 % (153) er medlem av Østfold Bondelag, mens ingen er medlem av Hanen. Ingen oppgir også å benytte bygdeturismekampanjen til Innovasjon Norge. Siden undersøkelsen også omfatter en stor andel respondenter som kun driver tradisjonelt landbruk, så er det naturlig at 83 % (176) oppgir å ikke ha en markedsplan. Det som er interessant er imidlertid at vel 17 % (28) av disse igjen, ønsker hjelp til å lage en markedsplan. Det antas at disse 17 % hovedsakelig da kan relateres til grønt reiseliv, og hvis dette stemmer, gir dette et viktig signal til behov for bedriftsutvikling og kompetanseheving innen næringen. 4

5 Dette underbygges ytterligere i spørsmål konkret på kompetanseheving hvor områder som markedsføring, bruk av sosiale medier, utvikling av nettside, kvalitetssikring og bedriftsutvikling/økonomi utpeker seg som områder respondentene gjerne vil kurses i, og da helst i form av dagsamling, eventuelt halvdag eller lunsj-til-lunsj med overnatting. For dagsamling er det akseptabelt å betale en egenandel fra 500 til 1000 kr for å delta på kurs. Vel 60 % (134) av respondentene vil gjerne, eller kanskje, delta på en studietur for å se på grønt reiseliv, til en destinasjon det flys til fra Moss Lufthavn Rygge, og synes en egenandel fra 1000,- til 2000,- kr er akseptabelt for dette. Nesten halvparten av respondentene (119) vil gjerne delta på et team grønt reiseliv for å utveksle erfaringer i landbruket. Når det gjelder informasjon om Fylkesmannens, i samarbeid med partnerskapets satsninger (jmfr. Handlingsplanen 2010), så rapporteres det om stor interesse for mer informasjon innen prosjektsatsninger og tilbud (spørsmålene ble innledet med noe grunnlagsinformasjon per emne): Vel 50 % (140) vil gjerne vite mer om prosjektsatsningene Ille gøy i Østfold og Med kurs for Østfold, og sier de kan bidra med hovedsakelig aktiviteter/opplevelser, kurs- og møtelokaler, overnatting og kafé/matservering inn i disse prosjektene. 39,2 % har denne aktiviteten allerede, mens 26,7 % er i gang med utvikling. 113 respondenter rapporterer om at de har uutnyttede bygninger i tilknytning til sin eiendom som kan egne seg til et kurs- og møtemarked. Spennvidden er stor fra innredet potetkjeller til grisehus, men de fleste med hovedvekt på ekstra hus på eiendommen, stabbur og låve. Noen rapporterer om bygninger på opptil 1100 kvadratmeter. 135 respondenter bekrefter at de har skogskulturlandskap, vann, terreng eller annet som kan egne seg for å lage aktivitetspakker som kan tilpasses et kurs- og møteprodukt. 77 respondenter sier de har egne dyr, eller tilgang til dyr, på gården som kan inngå i et barneprodukt til en fast tid og innenfor et tidsavgrenset tidsrom. 89 sier de har andre produkter som kan inngå i et barneprodukt eksempelvis fra båt, aktivitetsløype, ulike håndverksmuligheter til spøkelseskjeller. 31,8 % (93) ønsker en befaring på gården for rådgivning innen grønt reiseliv. 73 personer vil gjerne ha mer informasjon om Regional Matkultur. 32 personer sier det er aktuelt, mens 77 sier det kanskje senere er aktuelt, å tilby mat basert på lokale råvarer, eller å produsere råvarer for videreforedling basert på lokale ressurser. Samme antallet, dvs. 73 vil gjerne ha mer informasjon om Inn på Tunet. Moss, den Anne-Louise Daae Fylkesmannen i Østfold / Thor Bjønnes Landbruksdirektør Fylkesmannen i Østfold 5

6 2. Om grønt reiseliv 2.1. Definisjon grønt og landbruksbasert reiseliv Innovasjon Norge definerer grønt reiseliv som reiselivsrettede aktiviteter med basis i gårdens og bygdas ressurser, basert på overnatting, mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Det vektlegges særlig en bærekraftig bruk, og at reiselivsproduktet i stor grad skal bygge på lokal kultur og tradisjoner kombinert med kunnskap om markedet. Eksempler på slike opplevelsesaktiviteter kan være utmarksbaserte opplevelser som vandring, riding, padling, sykling, jakt og fiske i kombinasjon med gode mat- og kulturopplevelser og overnatting. Men kan også være andre reiselivsaktiviteter som har sitt utspring i, og/eller tilknytning til, gårdens og bygdas ressurser. Grønt reiseliv er for øvrig en del av, og har felles utfordringer med det tradisjonelle reiselivet. Reiseliv generelt defineres av Wikipedia til å være en eller flere personers reise til, eller opphold, på et sted som ligger utenfor det området han eller hun normalt ferdes i, der reisen er av en ikke rutinemessig karakter og oppholdet varer under ett år. Både dags- og overnattingsturister er omfattet av reiselivsbegrepet Grønt reiseliv hos Fylkesmannen i Østfold Landbruket er viktig for reiselivs- og kulturnæringene. Fylkesmannen skal bidra til å styrke verdiskapingen og innovasjonsevnen i det landbruksbaserte reiselivet, og har som oppdrag å stimulere til økt satsning innenfor landbruksbasert vare- og tjenesteproduksjon, grønt reiseliv, matspesialiteter, småkraft og utmarksnæringer. Fylkesmennene har en mobiliserings- og tilretteleggingsrolle for næringsutvikling innen grønt reiseliv. Grønt reiseliv er et satsningsområde for Fylkesmannen i Østfold. Det er sterk vekst i grønne reiseopplevelser, og opplevelsestilbud med utgangspunkt i landbruksbasert natur, kultur og tradisjoner, ofte i kombinasjon med kortreiste matopplevelser, viser seg å gi økonomisk verdiskaping. 3. Generelt om kartleggingsundersøkelsen 3.1. Bakgrunn og formål med kartleggingen Høsten 2009 ansatte Fylkesmannen i Østfold (FMOS), landbruksavdelingen, en person i et 1-årig engasjement til å jobbe med grønt reiseliv. Grønt reiseliv er et satsningsområde hos Landbruksog Matdepartementet, og man ønsket hos FMOS å se på behovet for å jobbe med grønt reiseliv også i Østfold. Det fantes imidlertid lite eller ingen bakgrunnsinformasjon om statusen innen grønt reiseliv, eller om behov og ønsker ute blant aktørene i forhold til grønt reiseliv. For å kunne jobbe målrettet med grønt reiseliv hos Fylkesmannen, så var det nødvendig å fremskaffe et arbeidsverktøy som speilet det reelle bildet av grønt reiseliv i Østfold, anno Undersøkelsen hadde som mål å teste ut interessen og kjennskapen til både etablerte satsningsområder i skjæringspunktet til grønt reiseliv, som Inn på tunet og Regional matkultur, men også nye utviklingsprosjekter på produktsiden innen grønt reiseliv (familieaktiviteter Ille gøy i Østfold og kurs- og møtepakker Med kurs for Østfold ). For produktutvikling innen grønt reiseliv er det viktig å ha en markeds- og etterspørselfokus, men dersom aktørene innen grønt reiseliv ikke ønsker, eller har mulighet til å stille sine gårder og ressurser til disposisjon, så kommer man ikke så mye lengre uansett hvor bra og markedsrettet konseptet/ideen måtte være. Det var derfor interessant å teste ut noen prosjekttanker, som var i tråd med markeds- og 6

7 etterspørselstrender og analyser generelt (jmfr. Innovasjon Norges og andres ulike forbrukerog statistikk analyser), og med forankring i ulike overordnede plandokumenter (bl.a. nasjonal reiselivsplan og Østfolds reiselivsplan). Undersøkelsen skjedde parallelt med at Østfold fylkeskommune hadde innleid en prosessdriver i forbindelse med et forprosjekt i prosjektet Mat & Reiseliv. Et forprosjekt som er eid av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Østfold Bondelag. Fylkesmannen er representert i både arbeidsgruppe og styringsgruppe for dette forprosjektet. Store deler av denne kartleggingsundersøkelsen har dannet grunnlag for henvisninger, konklusjoner og anbefalninger i prosjektrapporten fra forprosjektet. For reiselivsproduktet og utvikling av kommersielle produktpakker, er det nødvendig med kunnskap. Kartleggingen hadde derfor et formål om å kartlegge nåværende kompetanse, og evt. mangler og ønsker aktørene selv har innen kompetanseheving, som det offentlige evt. kan være behjelpelig med. Aktørene selv er helt sentral i produktutviklingen, og dersom det er brister i kompetansen hos disse, så skaper det igjen en usikkerhet i forhold til næringsutvikling og nødvendig markedsfokusering. Kartleggingen har dermed følgende formål: 1. Det er ønskelig med en oppdatert liste over grønt reiselivsaktører i Østfold. Listen trenger ikke være komplett, men skal dekke de mest vesentlige næringsaktørene innenfor grønt reiseliv, hvor det foreligger et potensial og en interesse for ny- eller videreutvikling. 2. Det er ønskelig å kartlegge om noen av disse grønne aktørene har mottatt, eller har behov for støtte/rådgivning/utviklingshjelp etc. 3. Det er et formål å få avdekket hvilke kompetansehevingsbehov disse aktørene har. 4. Det er ønskelig å informere om aktuelle nettverk og å kartlegge behov for nye. 5. Det er ønskelig å kartlegge mulige interessenter til ulike utviklingsprosjekter Målgrupper og avgrensning Undersøkelsen omfatter aktører med tilknytning til landbruket og gårdsrelatert virksomhet, både tradisjonelt landbruk og kombinasjons- og tilleggsnæring. Undersøkelsen omfatter også utmarksbasert virksomhet i de tilfeller hvor virksomheten har sitt utspring i landbruket og/eller ressurser landbruket forvalter. Bonden er primærmålgruppen enten han driver i førstelinje, eller har inntekt av aktører som driver innen ressurser han forvalter. Undersøkelsen kartlegger ikke sammenslutninger som grunneierlag, foreninger og sammensluttninger, eller hytter innen nettverk som for eksempel DNT. Undersøkelsen omfatter ikke museer og bygdetun som drives av andre aktører enn landbruksbaserte aktører Innsamling av respondentdata Innsamling av grunnlagsdata baserer seg på en kombinasjon av mye manuelt arbeid i form av gjennomgang av Bygdeutviklingssøknader 3 år tilbake, og ulike adresse- og kontaktregistre. Fylkesmannen og Statens Landbruksforvaltning har lister over mottakere av produksjons-tilskudd og RMP-tilskudd, men det er bare sporadisk registrert e-poster for mottakerne. I tillegg til eget arbeid har ulike samarbeidspartnere vært behjelpelig, bl.a. landbrukskontorene i kommunene, Østfold Bondelag, lokale bondelag, Innovasjon Norge og Forsøksringen. 7

8 3.4. Respondenter Kartleggingen ble sendt elektronisk via spørreskjemametoden Questback til 709 bønder. 61 e- poster kom tilbake med melding om ikke-eksisterende eller feil med e-post, slik at reelt utvalg for undersøkelsen er 648 respondenter. Av disse har 313 besvart kartleggingen. Dette utgjør en svarprosent på 48,3 %. Kartleggingen ble gjennomført i perioden 17. mars til 17. april Det ble sendt ut påminnelse per e-post 2 ganger i løpet av denne perioden. De 313 respondentene (hvorav 30 anonym) er fordelt på kommunene som følger: Kommunefordeling Antall. Moss 3 2. Våler 7 3. Rygge Råde Hvaler 2 6. Fredrikstad Sarpsborg Rakkestad Eidsberg Spydeberg Skiptvet Askim Trøgstad Hobøl Rømskog Marker Aremark Halden 34 Anonym 30 Sum Validitet, reliabilitet og representativitet En kan spørre seg om validiteten av 20 % tilleggsnæring innen grønt reiseliv er lik for hele populasjonen gårdsbrukere i Østfold, dvs. ville vi fremdeles fått 20 % dersom undersøkelsen hadde blitt sendt til alle ca 2500 som mottar produksjonstilskudd i Østfold? Hvis undersøkelsen gjentas, vil den da gi samme resultat for hvert spørsmål? Reliabilitet kan i denne undersøkelsen deles inn i to hovedkategorier: - dataene vi får oppgitt er feilaktige - slurv under innsamling og behandling av data Behandling av data i denne undersøkelsen er foretatt så nøyaktig som mulig. Mulige årsaker til at en respondent eventuelt oppgir feilaktige svar kan være at: - respondenten misforstår spørsmålet - respondenten vet ikke svaret, men svarer likevel - respondenten tror han vet svaret, men tar feil - respondenten pynter på sannheten bevisst eller ubevisst Denne undersøkelsen kan ikke utelukke at enkelte respondenter kan ha misforstått noen spørsmål, eller at de har svart at de er interessert i, og gjør flere aktiviteter enn det som er tilfellet. 8

9 Imidlertid antas det at disse eventuelle feilene i denne undersøkelsen ikke er store nok til å påvirke reliabiliteten i vesentlig grad. Respondentene er ikke sortert, og i forhold til god svarprosent, så antas det at dataene er relativt valid, og at reliabiliteten er høy. Det antas videre at den tilfeldige utvalgsmetoden kombinert med en 48,3 svarprosent gir en pekepinn om at undersøkelsen er representativ for gårdsbrukere i Østfold, og at resultatene, med fratrekk av noen feilkilder, kan antas som signifikante. 4. Respondentdata med kommentarer 4.1. Respondenter Driver du et gårdsbruk i dag? 4.2. Hovedproduksjon Kartleggingen ble sendt ut bredt og ikke silt på spesielle næringer, så ikke overraskende er det flest av respondentene som driver kun med tradisjonelt landbruk (197 av 313). 8 %, dvs 25 stykker driver tradisjonelt med kombinasjon innen reiseliv, 12 innen matproduksjon. Her foreligger trolig en feilkilde. Under rubrikken annet, som er besvart av 23 stykker så skjuler det seg bl.a. en person som driver kombinert kafé, en som driver minihotell, en som driver matkultur formidling og 3 som driver med hesteridning/hestesenter. Dette kan bero på at respondenten ikke har funnet en riktig kombinasjon under svar alternativene, at de ikke definerer seg som en reiselivsbedrift, at de ikke har turister som målgruppe, eller at de ikke definerer mat som reiseliv m.m. Ingen av respondentene oppgir å drive kun med reiseliv. Det er ikke mange aktører det gjelder, men litt avhengig av hvordan man definerer spørsmålet, så er det aktører som i praksis driver kun med reiseliv i Østfold ved at de har forpaktet bort jorda og satt bort den tradisjonelle driften. Disse kan likevel ha inntekter av jorda, og fanges dermed ikke opp i undersøkelsen. Andre grunner kan være at de det gjelder ikke har fått, eller ikke har besvart kartleggingen, eller at de har lagt en annen definisjon av reiseliv til grunn, og tolket spørsmålet ulikt. Videre er det forskjell på å produsere tradisjonell mat (levere korn, melk, kjøtt etc.), kontra regional og lokal matproduksjon. Sistnevnte vil trolig i større grad av mange defineres som reiselivsrelatert. 9

10 4.2. Hva er hovedproduksjonen på gården? 4.3. Grønt reiseliv Drift innen grønt reiseliv Respondentene fikk spørsmål om de driver med grønt reiseliv, og antall respondenter som svarte ja, delvis, eller indirekte samsvarer godt med antallet i forrige spørsmål. 12 stykker svarer at de ikke vet om de driver med grønt reiseliv, og dette samsvarer også godt med svarene under Annet i spørsmålet over. Grønt reiseliv er et vanskelig begrep, og assosiasjonene kan være svært sprikende mht hva det i landbruksrelatert øyemed favner. Når respondenten ikke er trygg på at han forstår et spørsmål, så oppstår gjerne en mulig feilkilde. De fleste dette gjelder vil velge bort spørsmålet, men i undersøkelsen var dette spørsmålet obligatorisk for å komme videre. Neste logiske måte å håndtere spørsmålet på er dermed å svare vet ikke. Hadde ikke vet ikke vært et valg, så er sannsynligheten stor for at flere av de 12 ville svart litt vilkårlig. 10

11 Driver du med grønt reiseliv? Tilbud/aktiviteter som tilbys Overnatting, aktiviteter/opplevelser, matproduksjon og kurs- og møtelokaler er nokså jevnt fordelt på respondentene. 222 av 313 respondenter på spørsmålet har krysset av for at de ikke driver med reiseliv. Dette var et obligatorisk spørsmål for å komme videre i undersøkelsen, men hvor det var mulig å krysse av for flere aktiviteter. Noen har benyttet seg av dette, og det viser at de som driver med reiseliv har nokså sammensatte produkter. 29 respondenter har krysset av for annet, og her skjuler det seg alt fra akupunktur, til et par frisørsalonger. En har krysset av for camping, en for fisketurisme, en for jaktutleie, en for julemarked, en for mikrobryggeri, mens to har krysset av for småskala mat. Sammenlignes tilbudene/aktivitetene som er krysset av i dette spørsmålet, med antallet som har krysset av for at de driver med grønt reiseliv i foregående spørsmål, så er det sprik. Langt flere har krysset av for reiselivsrelaterte tilbud/aktiviteter, enn hva 24 respondenter i spørsmålet over, skulle tilsi. Dette underbygger ytterligere at grønt reiseliv sannsynligvis er et vanskelig begrep for mange, og at flere som driver med noe reiselivsrelatert, ikke nødvendigvis definerer seg selv til å drive med reiselivsrelatert virksomhet. 11

12 Hvilke tilbud/aktiviteter tilbyr du? Antall år med reiselivsrelatert virksomhet Halvparten av respondentene som har besvart dette spørsmålet (59 av 118) sier at de ikke vet hvor lenge de har hatt reiselivsrelatert virksomhet. Dette var ikke et obligatorisk spørsmål, men den store andelen som har svart vet ikke kan også bero på at ingen av de andre alternativene passet. Videre kan det være at det under vet ikke skjuler seg respondenter som ikke driver med reiseliv, men at ingen av rubrikkene har fanget opp dette. Alternativet var å evt. hoppe over spørsmålet. Alternativet 1-5 år har høyest score. Det kan tyde på, hvis dataene kan generaliseres og trekkes slutninger om, at det grønne reiselivet i Østfold er relativt ungt. Særlig interessant å følge opp er de 14 som har drevet med reiseliv under 1 år. Sannsynligheten for at disse vil ha et stort utbytte av veiledning og motivasjonsfaktorer er større enn for de som har drevet lengre enn 10 år Hvor lenge har du hatt reiselivsrelatert virksomhet? 12

13 Omsetning relatert til reiseliv Spørsmål om omsetning er gjerne en spire til feilkilde. Dette kan skyldes flere ting. Eksempelvis at bonden ikke har måleverktøy for å skille ut en del av inntekten på gården som direkte relatert til spesifikk delproduksjon, og derfor anslår litt vilkårlig det han tror, eller at han av ulike grunner ikke ønsker å oppgi dette, og derfor oppgir mindre omsetning enn det den faktisk er. Sammenlignes dette spørsmålet med spørsmålet over, hvor det er 59 respondenter som sier de har reiselivsrelatert virksomhet, så får vi et lite avvik i forhold til de 55 respondentene som svarer på spørsmålet om omsetning. Forklaringen kan ligge i en relativt ung satsning på grønt reiseliv i fylket, og at omsetningen av den grunn foreløpig vurderes til 0 % og fanges opp i den store bolken som responderer 0 % omsetning relatert til grønt reiseliv. Det kan også skyldes at disse bøndene driver veldig stort innen tradisjonelt og at reiselivsandelen i en sammenligning derfor blir veldig liten. Men i det store og det hele er omsetning et vanskelig spørsmål for en bonde å besvare eksakt, så det er sannsynlig at funnene i kartleggingen ikke tegner det hele og fulle bildet på de faktiske forhold, og at mørketall kan foreligge Hvor stor del av omsetningen på gården, anslagsvis, mener du kan relateres til reiseliv? 4.4. Fremtidsplaner innen grønt reiseliv 4.4. Ønsker for fremtiden Fylkesmannen jobber med mobilisering og tilrettelegging knyttet til landbruksrelatert og grønt reiseliv (som også omfatter mat og hest i næring i en opplevelsessammenheng), og i så måte var det interessant i kartleggingen å fange opp de respondentene som har et ønske om å starte med reiselivsrelatert virksomhet. Dette slik at disse kan følges opp med rådgivning, informasjon om nettverk, kompetansetiltak, støtteordninger og lignende. 13

14 Ønsker du å starte med reiselivsrelatert drift? Planlagt drift innen reiseliv Sammenlignes dette spørsmålet med spørsmålet over så er det tydelig sprik.. Det er underlig at bare 8 respondenter i spørsmål har konkrete/fremtidige planer for et ønske om drift, når vi sammenligner spørsmålet under, hvor 34 respondenter sier de planlegger å utvikle, eller å videreutvikle sitt reiselivstilbud. I tillegg sier hele 51 respondenter i at de kanskje planlegger å utvikle, eller å videreutvikle tilbudet. Det er et sannsynlig scenario at disse 85 respondentene til sammen i også burde vært fanget opp i spørsmål Forklaringen er trolig en ulik tolkning av spørsmålene, og at mange er fanget opp i kanskje (34) og vet ikke (29). Det kan virke som om de som har besvart har tolket dette som helt ny drift innen reiseliv, mens spørsmål under i større grad fanger opp mer de som driver i dag, og som vil videreutvikle? Planlegger du å utvikle eller videreutvikle tilbudet ditt innen reiseliv? 14

15 Planlagte aktiviteter/tilbud Dette spørsmålet ønsket å fange opp, innenfor hvilke aktiviteter/tilbud respondentene som hadde svart at de ønsket å utvikle eller videreutvikle sitt tilbud, var. Dette spørsmålet ble derfor rutet kun til de som i spørsmålet over (4.4.2) svarte ja, eller kanskje (85). Det var mulighet for å krysse av for flere ting da et reiselivsprodukt sjelden vil bestå av kun en aktivitet alene. Svarene respondentene ga viser at det er størst ønske og potensial om utvikling innen aktiviteter/opplevelser, men med overnatting og kurs- og møtelokaler like bak. Matproduksjon, besøksgård med dyr og gårdsbutikk scorer nokså jevnt, og er også noe flere strekker seg etter. Under annet skjuler det seg mye forskjellig: 4 ønsker å starte aktiviteter mht Inn på tunet/skole/sfo. 4 tenker på jakt/fisk/hytteutleie. 1 er interessert i lokal matproduksjon, 1 i alternativ behandling/spa, 1 i historieforskning, 1 i turstier, 1 i gjestehavn, 1 i golf. Resten vet ikke, eller har ikke-direkte reiselivsaktiviteter i tankene Hvilke aktiviteter/tilbud planlegger du å utvikle eller videreutvikle på gården? 4.5. Markedsføring og salg Hvem er kundene Det var ønskelig å kartlegge hvem kundene til det som tilbys innen grønt reiseliv i Østfold er. På forhånd ble det antatt at, med henvisning til tilgjengelig SSB-statistikk og gjestedøgnstatistikk, at hovedvekten ville ligge innen ferie- og fritidsmarkedet, som i det tradisjonelle reiselivet. 15

16 Spørsmålet viser en noe større fordeling på bedrifts- og organisasjonsmarkedet enn ferie- og fritidsmarkedet, men slår man sammen familier med barn, med ferie- og fritidsmarkedet, så stemmer statistikken med det generelle mønstret i reiselivsstatistikken i Østfold, hvor hovedvekten ligger på ferie- og fritidstrafikken. Andelen individuelle, eller par uten barn, er fremdeles lav, men viser at det er et potensial innenfor disse markedssegmentene. 23 % av respondentene vet ikke hvem kundene deres er, og nesten 40 % har krysset av for annet. Mange som har krysset av for annet har sannsynligvis vært usikre på begrepsbruken, og burde lagt på bedrifter/ organisasjoner (3 inn på tunet/2 barnehage, skole). 3 som driver med mat har svart produsenter/grossister. 3 har skrevet en blanding mellom flere. Mange svarer at de ikke har gjort seg opp noen mening, svarer ingen, eller har ikke kommentert valget Hvem er dine kunder i dag? Salg Kartlegging av hvordan produktene selges, viser at nesten 32 % (40 respondenter) oppgir gjenkjøp til å være viktigste faktor. Vel 26 % (32) oppgir egen nettside, mens litt over 18 % oppgir hhv. egen direkte markedsføring eller egen tlf/mail. Kun litt over 6 % oppgir turoperatør/reisebyrå eller Visit Norway/Visit Oslofjord, og enda færre, vel 5 %, benytter et destinasjonsselskap. Vel 24 % oppgir at de ikke vet på dette spørsmålet (30), mens vel 30 % (37) har svart annet. Under annet oppgir 2 respondenter å selge gjennom Angelreisen, 2 oppgir likevel destinasjonsselskap, og to oppgir grossist/dagligvare. Øvrige som har kommentert på dette skriver enten egen annonsering, eget salg eller gjenkjøp. Svarene på dette spørsmålet viser at respondentene ikke skiller så mye mellom markedsføringsog salgskanaler. Mange oppgir markedsføringstiltak når det spørres om salg. 16

17 Hvordan selges produktet ditt hovedsakelig i dag? Markeder Nesten halvparten av respondentene (65) oppgir lokal- og regionalmarkedet som sitt viktigste marked. Dernest oppgir vel 24 % (34) Østlandet, og ca 15 % (22) Norge som viktigste markeder. Viktigste utenlandsmarkedet er Tyskland med nesten 17 %, og Skandinavia med vel 10 %. Under Annet er det få som har kommentert, og de som har gjort det representerer stor spredning. Det er derfor vanskelig å se noen sammenhenger annet enn at 2 respondenter nevner Oslofjorden Hvilke markeder er viktigst for deg, evt. hvilke markeder planlegger du å satse på? 17

18 4.5.4./ Markedsplan Hele 83 % av respondentene (212) på dette spørsmålet har ikke en markedsplan. Dette er ikke så underlig når vi vet at mange av respondentene kun driver tradisjonelt landbruk. 17 % (36) bekrefter at de har en markedsplan. Som et oppfølgende, rutet spørsmål kun til de 176 respondentene som svarte nei, ble det spurt om de ønsket hjelp til å lage en markedsplan. 28 respondenter sier de gjerne vil ha hjelp til å lage en markedsplan, og det er interessant, fordi det med stor sannsynlighet kan antas at disse 28 representerer tilleggsnæring, og sannsynligvis da også grønt reiseliv Har du en markedsplan for virksomheten? Ønsker du hjelp til å lage markedsplan? Medlemskap Det var med dette spørsmålet ønskelig å kartlegge om respondentene var medlem av nettverk, organisasjoner eller foreninger. Det er vanskelig å trekke konklusjoner ut av et slikt spørsmål, fordi behovene vil være forskjellig hos respondentene, men også fordi det er stor forskjell mellom de nettverkene, organisasjonene og foreningene som er representert. Noen driver kun informasjons- og nettverkstjenester, mens andre er rene markedsføringskanaler. Noen krever også medlemsavgift, mens andre igjen er subsidiert av det offentlige. 191 respondenter har imidlertid besvart dette spørsmålet. Siden mange representerer tradisjonell næring er det ikke overraskende at Norges Bondelag har bred oppslutning med 80 %. 11,5 % (22) er medlem i Havass og 6,3 % (12) er medlem av Regional Matkultur. Dette er organisasjoner/ nettverk som har stor støtte i offentlige midler. 18

19 Det er 5 destinasjonsselskaper i fylket, og undersøkelsen viser at landbruksnæringen i liten grad benytter seg av det tradisjonelle reiselivsapparatet. Det samme gjelder for Innovasjon Norges bygdeturismekampanje, som ikke har noen oppslutning blant respondentene % (38) har krysset av for Annet. Spredningen er stor blant de som har kommentert. Her nevnes både grunneierlag, 4H, bygdekvinnelag, urtelag og diverse særforeninger. 4 stykker har her krysset av for Reiseliv Indre Østfold, noe som kan være et tegn på at man ikke har forstått begrepet destinasjonsselskap, eller at RIØ ikke defineres som et destinasjonsselskap av respondentene Er du medlem av et nettverk/organisasjon/forening? 4.6. Kompetanse Behov Behovet for kompetanseutvikling er størst innen økonomi, markedsføring, salg/sosiale medier, det å lage nettside og bedriftsutvikling Har du behov for kompetanseheving? 19

20 4.6.1.a. Økonomi Økonomi defineres av 55 % (65) av respondentene som viktig, eller kanskje viktig a. Kompetanseheving innen økonomi b. Markedsføring Markedsføring defineres av vel 60 % (70) av respondentene som viktig, eller kanskje viktig b. Kompetanseheving innen markedsføring c. Salg Salg defineres av vel 60 % (52) av respondentene som viktig, eller kanskje viktig c. Kompetanseheving innen salg 20

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Kola Viken Telemark 19. 21.10.2010

Kola Viken Telemark 19. 21.10.2010 Kola Viken Telemark 19. 21.10.2010 Anne-Louise Daae Foto: Terje Rakke/ Nordic Life/ ØFK Innovasjon Norge definerer grønt reiseliv med at: bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Inn på tunet - En verden av muligheter - Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Min verden av muligheter Stavrum

Detaljer

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport

Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport Anleggsdekningen i Østfold Klubbenes situasjonsrapport 1 Innholdsfortegnelse: 3 Bakgrunn 3 Metode 4 Analyse 10 Resultater og konklusjoner 2 Bakgrunn I den årlige statistikksamlingen utgitt av Kulturdepartementet

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen

INFORMASJON. www.visithaldenkanalen.no. Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen INFORMASJON www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen Regionalparkrådet Rådsleder Regionalparkstyret Styreleder Administrasjon Daglig leder FORMÅL Formålet med Regionalpark

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.

Samvirke. Hvem skal eie verdiskapningen? Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA. Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet. Samvirke Hvem skal eie verdiskapningen? Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Daglig leder Inn på Tunet Trøndelag SA Inn på tunet, definisjon Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

Inn på tunet. -En verden av muligheter. Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA. Tlf

Inn på tunet. -En verden av muligheter. Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA. Tlf Inn på tunet -En verden av muligheter Ny bonde Mo i Rana 22.11.16 Tlf. 979 60 744 hege.lindstrom@innpatunet.no Hege Lindstrøm Daglig leder Inn på tunet Norge SA Østre Stavrum gård Inn på tunet Norge SA

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Næringspolitikk for reiseliv Gardermoen 27.1.2010 Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Nasjonal strategi : Verdifulle opplevelser Aktivt landbruk, lokal mat og skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet

Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet Kjære bedriftseiere, fagfolk og andre interesserte, Det er stor entusiasme knyttet til

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no

HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? matmerk.no HVORDAN PROFILERE ARKTISK MAT? Adm dir Nina Sundqvist Tromsø 23.sept 2014 TØRRFISK, GULLØYE, LOFOTLAM OG ISHAVSRØYE HVORDAN ØKE VERDIEN AV ARKTISK MAT? MANGE ER INTERESSERT I NORSKE MATSPESIALITETER

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården

DEL 1: Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården Tema i dag: 1) Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiseliv med utgangspunkt i gården 2) Presentasjon av prosjektet Grønt reiseliv i Nordland 2012-15 DEL 1: Muligheter og utfordringer ved

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Inn på Tunet - Løftet

Inn på Tunet - Løftet Inn på Tunet - Løftet Erfaringer, suksesskriterier og veien videre. MED MEISTRING SOM BALLAST - STAVANGER 2. -3. NOVEMBER Morten Stenstadvold 12.01.2016 2 «tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester

Detaljer

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Kartlegging av språkbehov 2014 Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode og utvalg... 3 3. Resultater språkbehov... 4 3.1 Vanskelig å skaffe

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland

Gårdsturisme i Nordland NF-rapport nr. 14/2011 Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Clausen Gårdsturisme i Nordland Bakgrunn: Prosjekt Grønt reiseliv i Nordland i avslutningsfasen (3 år) Behov for å

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Saknr. 9539/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008

Saknr. 9539/08. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008 Saknr. 9539/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim PROSJEKT RONDANE - SØKNAD OM FINANSIERING 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer