St.meld. nr. 15 ( ) Om konkurransepolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 15 (2004 2005) Om konkurransepolitikken"

Transkript

1 St.meld. nr. 15 ( )

2 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv.

3 Folk fra samme næring kommer sjelden sammen, ikke engang for hygge og adspredelse, uten at samtalene slutter med en sammensvergelse mot allmenheten, eller en eller annen forståelse om å heve prisene. Adam Smith, Wealth of Nations, 1776

4 4 St.meld. nr.? Pensjonsreform trygghet for pensjonene

5 Innhold 1 Innledning Offentlige anskaffelser Hovedutfordringer i konkurransepolitikken... 8 Styrking av virkemidlene og endret fokus i konkurransepolitikken... 9 Offentlige anskaffelser og offentlig støtte som en del av konkurransepolitikken Konkurranse og andre samfunnshensyn Konkurransemyndighetenes rolle i liberaliseringsprosesser Konkurransesituasjonen i det nordiske kraftmarkedet og offentlig støtte som en del av konkurransepolitikken...39 Offentlige anskaffelser...39 Handlingsplan for offentlige anskaffelser...39 Evaluering og revisjon av regelverket...39 Klagenemnda for offentlige anskaffelser...40 Styrking av innkjøpskompetansen...40 Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser (AUDA)...40 Offentlig støtte...41 Regelverket for offentlig støtte...41 Offentlig støtte og markedssvikt Modernisering og konkurranse Utvikling av statsstøttereglene 3.1 Behovet for modernisering fremover...42 av offentlig sektor Konkurranse som virkemiddel Konkurranseeksponering Bruk av konkurranseeksponering i moderniseringsarbeidet Konkurransepolitikkens rolle i IT-politikken Konkurransepolitisk handlingsplan Vurderingskriterier...44 Former for konkurranseeksponering...45 Eksempler på konkurranseeksponeringstiltak i kommunesektoren Styrking av konkurranse 7 Konkurranse og andre myndighetene samfunnshensyn Ny konkurranselov 7.1 Innledning...50 og EØS-konkurranselov Konkurransebegrensende De viktigste endringene virkemidler og særlige hensyn...51 i konkurranseloven og EØS-konkurranseloven Samspillet mellom forbrukerpolitikk og konkurransepolitikk Økt fokus på lokale markeder Gjennomgang av offentlige reguleringer og ordninger som kan virke konkurransebegrensende.. 32 Offentlige innkjøp skal stimulere konkurranse og etableringer Generelt om virkemidler for å ivareta andre samfunnshensyn...51 Konkurranse og kulturpolitikk...52 Konkurranse og litteratur...52 Sosial- og helsepolitiske hensyn...54 Distrikts- og regionalpolitiske hensyn...55 Konkurranse, nasjonale vinnere og sysselsetting...55 Konkurranse og innovasjon Sikre at salg av statlige 8 Konkurransepolitikk selskaper ikke bidrar til i liberaliseringsprosesser konkurransebegrensninger og monopoldannelser Offentlig virksomhet skal organiseres på en måte som fremmer konkurranse Innledning...58 Liberalisering og konkurransepolitikk...58 Begrepsavklaring...58 Erfaringer med liberalisering og liberaliseringsprosesser...59

6 8.2.1 Liberaliseringsprosesser i Norge Liberalisering internasjonalt OECDs arbeid med reguleringsreformer Stadiene i en liberaliseringsprosess Konkurransepolitikk i tilretteleggingsfasen Konkurransemyndighetene må involveres tidlig Betydning av rekkefølge og samtidighet ved liberalisering Strukturelle tilpasninger Offentlig eller privat eierskap Behov for sektorspesifikt regelverk for å sikre konkurranse Unødig konkurransebegrensende reguleringer må unngås Ivaretakelse av særlige samfunnshensyn som ikke er i strid med konkurransehensynet Konkurransepolitikk i omreguleringsfasen Oppgavefordelingen mellom konkurransemyndighet og sektormyndighet Hindre at offentlige konkurransebegrensninger erstattes av private reguleringer Tiltak på etterspørselssiden for å fremme konkurranse Konkurransepolitikk i avreguleringsfasen Vilkår for å fjerne sektor reguleringer som ivaretar konkurransehensyn Fortsatt særlig konkurransepolitisk oppmerksomhet Vedlegg 1 Konkurranseforholdene i det nordiske energimarkedet...80 Innledning...80 Avklaring av problemstillingen...80 Aktuelle utredninger og vurderinger av konkurranseforholdene i kraftmarkedet...80 Det nordiske kraftmarkedet...81 Bakgrunn...81 Engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet...82 Redegjørelse fra Konkurransetilsynet om det nordiske kraftmarkedet...83 Vurdering av konkurranse forholdene i det nordiske kraftmarkedet...83 Tiltak foreslått av Konkurranse tilsynet og andre for å avhjelpe de konkurransemessige problemene...87 Departementets vurderinger...88 Forholdet mellom det nordiske og de nasjonale markedene...88 Internasjonalt og nasjonalt samarbeid på myndighetsnivå...89 Konkurranseforholdene i det norske markedet...90 Tiltak...92 Økonomiske og administrative konsekvenser...93 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk...95

7 St.meld. nr. 15 ( ) Tilråding fra Moderniseringsdepartementet av 18. februar 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Regjeringen legger med dette fram melding om konkurransepolitikken. I tråd med regjeringserklæringen er konkurransepolitikken styrket for ytterligere å bidra til effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig næringsliv og en tydeliggjøring av forbrukernes interesser. Kort tid etter tiltredelsen høsten 2001 lanserte Regjeringen en handlingsplan med konkrete tiltak for å nå dette målet. Styrkingen av konkurransepolitikken inngår som et ledd i Regjeringens moderniseringsprogram for offentlig sektor, hvor målene er brukerretting, effektivisering og forenkling. I meldingen redegjøres det for utviklingen i konkurransepolitikken. Utfordringene fremover drøftes, og Regjeringen presenterer prioriteringene i utformingen av konkurransepolitikken. Meldingen svarer videre på Stortingets vedtak nr. 572, 18. juni 2003, hvor det heter: «Stortinget ber Regjeringen å legge fram for Stortinget en sak om konkurransesituasjonen i det nordiske energimarkedet.» Meldingens kapittel 2 tar opp de grunnleggende utfordringene i konkurransepolitikken og gir et sammendrag av meldingen. Kapittel 3 drøfter konkurransepolitikkens rolle i arbeidet med modernisering av offentlig sektor. Kapittel 4 redegjør for arbeidet med den konkurransepolitiske handlingsplanen. En drøfting av konsekvensene av den nye konkurranseloven er en sentral del av kapittelet. Kapittel 5 tar spesielt for seg offentlige innkjøp og statsstøtte som en integrert del av konkurransepolitikken. Kapittel 6 redegjør for ulike former for konkurranseeksponering. I kapittel 7 redegjøres det for forholdet mellom konkurransepolitikken og andre samfunnshensyn, med særlig utgangspunkt i bokbransjen. I kapittel 8 drøftes hvilken rolle konkurransepolitikken bør spille i liberaliseringsprosesser. Her trekker meldingen inn erfaringer fra andre land og gir eksempler fra norske liberaliseringsprosesser. Kapittel 9 redegjør for konkurransesituasjonen i det nordiske kraftmarkedet og svarer gjennom dette på Stortingets anmodningsvedtak om en slik redegjørelse.

8 8 St.meld. nr Hovedutfordringer i konkurransepolitikken Regjeringen har samlet ansvaret for virkemidlene i konkurransepolitikken hos moderniseringsministeren. Dette innebærer at ansvaret for regelverket for offentlige anskaffelser og EØS-avtalens regler for statsstøtte er overført fra Nærings- og handelsdepartementet til Moderniseringsdepartementet. Sistnevnte har fra før ansvaret for den alminnelige konkurranselovgivningen og etatstyringen av Konkurransetilsynet. Samlingen av de konkurransepolitiske virkemidlene åpner for utnytting av gjensidig utfyllende kompetanse og en mer helhetlig konkurransepolitikk. Den tradisjonelle konkurranselovgivningen retter seg mot offentlig og privat næringsvirksomhet. Konkurranseloven skal sørge for at bedriftene må konkurrere seg imellom. Konkurransen bidrar til at bedriftene blir mer effektive, og dernorsk næringsliv blir mer konkurransedyktig. Det med til å holde priser og kostnader nede, slik at er viktig at bedrifter som konkurrerer internasjonalt, får br yne seg gjennom effektiv konkurranse her hjemme. Like viktig er det at de bedriftene som bare opererer i et skjermet, nasjonalt marked, må konkurrere og derigjennom holder sine priser og kostnader nede. Mange av disse bedrifstillende inntjening, må bedriftene kunne tilby tene er leverandører av varer og tjenester til konkurranseutsatt næringsliv. Deres pris- og kostnadsnivå har dermed direkte betydning for landets konkurranseevne. Konkurranse er viktig for forbrukerne. De aktører som ikke er gode nok, faller ut av markedet, mens de beste blir igjen. For å få en tilfredsgode produkter til rimelige priser. Når de videreutvikler sine produkter eller lanserer nye produkter som forbrukerne vil ha, får de et forsprang på konkurrentene og kan i en periode oppnå større inntjening. Konkurrentene vil på den annen side forsøke å innhente forspranget og eventuelt gå forbi ved å tilby enda bedre produkter. På denne måten bidrar konkurransen til at forbrukeren blir tilbudt stadig bedre produkter til konkurransedyktige priser. Forbrukerne vil gjennom sin etterspørsel gi signaler tilbake til tilbyderne om hvilke varer og tjenester de foretrekker. Et slående eksempel på en slik utvikling finner man i marke dene for data og forbrukerelektronikk. I markeder med effektiv konkurranse kommer forbrukerne i fokus. I arbeidet med å modernisere offentlig sektors tjenesteproduksjon, er Regjeringens mål å fremme valgfrihet, konkurranse og desentralisering framfor detaljerte reguleringer. Dette vil bidra til større mangfold og tjenester tilpasset enkeltmennesket. For samfunnet som helhet betyr det en mer effektiv offentlig sektor. Skal samfunnet klare å imøtekomme behovene for blant annet helse og omsorg i årene som kommer, er det helt nødvendig å få mer ut av hver krone som går over offentlige budsjetter. Videre må offentlig sektor innrettes slik at den fungerer effektivt i forhold til næringslivet. Reguleringer og skjemavelde som hindrer effektiviteten uten å bidra til oppfyllelsen av overordnede politiske mål på en effektiv måte, må reduseres og erstattes av rammebetingelser og virkemidler som fremmer konkurranse, effektivitet og evne til omstilling både i offentlig og privat sektor. Konkurransepolitikken har en viktig rolle å spille i moderniseringen av offentlig sektor og i arbeidet med å sikre vår framtidige velferd gjennom et effektivt næringsliv som kan konkurrere i internasjonale markeder. Det er en viktig del av Regjeringens moderniseringsprogram å legge til rette for insentiver som fremmer konkurranse og konkurranselignende mekanismer innen offenttjenester. Konkurranseutsetting og for lige eksempel fritt brukervalg skaper insentiver som stimulerer til konkurranse innen offentlig sektor. Dette gir økt valgfrihet for den enkelte og bedre offentlige tjenester innen gitte budsjettrammer. I moderniseringen av offentlig sektor skal konkurransemyndighetene være en pådriver. Konkurrantanse slik at reformene kan gjennomføres på en semyndighetene kan bidra med viktig kompebest mulig måte. Offentlig sektor har viktige oppgaver. Det gjelder for eksempel å sikre at alle har tilgang til gode velferdstjenester uavhengig av betalingsevne. Det offentliges ansvar for å stille krav til sikkerhet er et annet eksempel på en oppgave som ikke kan konkurranseutsettes. Grunnlaget for de offentlig

9 St.meld. nr mært fremmer konkurranse i markedene. Til tak for å fremme konkurranse innen det offent lige er et viktig element i moderniseringsarbei det. garanterte velferdstjenestene blir sterkere når tjenestene produseres effektivt. Konkurranse er uansett ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å få mest mulig ut av gitte ressurser, herunder bedre kvalitet på offentlige tjenester. Selv om ikke konkurranse og markedsløsninger er tilstrekkelig, er konkurranse normalt et 2.1 Styrking av virkemidlene og endret godt virkemiddel for å oppnå økt effektivitet. Kon- fokus i konkurransepolitikken kurransen bør suppleres med direkte støtteordninger eller særskilte sektorreguleringer dersom Konkurranseloven 1 som trådte i kraft 1. mai 2004 en ønsker å oppnå mål som markedsløsningen forbyr konkurransebegrensende samarbeid melikke realiserer. lom foretak og utilbørlig utnyttelse av en domine- Utviklingen av konkurransepolitikken de rende stilling. De nye forbudsbestemmelsene seneste årene preges av handlingsplanen for styr- innebærer en harmonisering av norske konkurking av konkurransepolitikken som Regjeringen ranseregler og konkurransereglene i EU/EØSvedtok i november Handlingsplanen har føl- retten. Loven gir konkurransemyndighetene gende fem punkter: atskillig sterkere og mer effektive virkemidler ved Styrke konkurransemyndighetene. Den nye kon- håndhevingen av reglene. kurranseloven som trådte i kraft 1. mai 2004, Den viktigste endringen er at Konkurransetilgir konkurransemyndighetene et kraftfullt red- synet kan ilegge foretak overtredelsesgebyr (en skap for å fremme konkurransen i næringsli- administrativt fastsatt bot). Det legges opp til at vet. overtredelsesgebyret kan utgjøre inntil 10 pro Gjennomgå offentlige reguleringer og avtaler sent av foretakets samlede omsetning. Dette innesom kan virke konkurransebegrensende. En bærer en betydelig økning i bøtenivået for overgjennomgang av offentlige reguleringer og til- tredelser av konkurranseloven i Norge. I tillegg tak på alle politikkområder skal bidra til stabile beholdes muligheten for å ilegge strafferettslige og gode rammebetingelser for næringslivet og sanksjoner overfor foretak og personer. legge grunnlag for konkurranse og effektivi- Selv om ordlyden er noe endret, har den nye tet. Nærings- og handelsdepartementets hand- konkurranseloven samme formål som den tidlilingsplan, «Et enklere Norge», bidrar til gere; samme mål. «å sørge for effektiv bruk av samfunnets res Sikre at offentlige innkjøp stimulerer konkursurser ved å legge til rette for virksom konkurranse og etableringsmuligheter. Offentlige inn- ranse.» kjøp utgjør så store beløp at måten disse innkjøpene skjer på, kan påvirke konkurransefor- Den nye loven tydeliggjør forbrukernes interesse holdene i mange markeder. Offentlige innkjøp i velfungerende markeder ved at det i formålspabasert på konkurransemessige prinsipper er ragrafen heter: viktig for at det offentlige skal oppnå god kvali- «Ved anvendelse av denne lov skal det tas særtet og gunstige priser på sine innkjøp. Offentlig hensyn til forbrukernes interesser.» lige innkjøp skal også bidra til å fremme konkurransen i markedene generelt. Virkemidlene i loven setter også Konkurranse Påse at salg av statlige selskaper ikke bidrar til tilsynet bedre i stand til å føre tilsyn med regiokonkurransebegrensninger. Omstruktureringer nale og lokale markeder. Dette er særlig viktig for der statlige bedrifter er involvert (for eksempel forbrukerne, som bruker en vesentlig del av sin utsalg av statlige eierandeler), må behandles inntekt på varer og tjenester som omsettes i regioetter konkurranselovgivningen på samme nale eller lokale markeder. Lokale markeder kan måte som strukturendinger i det private for eksempel være boligtjenester, håndverkertjenæringsliv. nester og varehandel. Det er derfor av stor betyd Sørge for at offentlig virksomhet blir organisert ning for forbrukerne at det er konkurranse om å og drevet på en måte som fremmer konkurranse. tilby slike varer og tjenester. En del offentlig virksomhet drives i konkurranse med private bedrifter. Rammebetingel- 1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og sene må gi like konkurransevilkår. Det statlige kontroll med foretakssammenslutninger. Loven er nå foreslått endret, jf. Ot.prp. nr. 94 ( ) Innst.O. nr. 11 eierskapet må forvaltes på en måte som pri- ( ). Se for øvrig kapittel

10 10 St.meld. nr Økt oppmerksomhet mot regionale og lokale Ved forskrift om melding av foretakssammenmarkeder innebærer at Konkurransetilsynets slutninger mv., er det gitt unntak fra meldeplikten håndheving blir mer krevende enn tidligere. For når de involverte foretak har en samlet årlig det første må tilsynet ha oppmerksomhet rettet omsetning i Norge på under 20 milloner kroner, mot flere aktører. For det andre må tilsynet skaffe eller bare ett av de involverte foretak har en årlig seg tilstrekkelig informasjon og kunnskap om omsetning i Norge på over 5 milloner kroner. En ulike lokale markeder. konkurransepolitikk som i større grad enn tidli- Konkurransetilsynet må i denne sammenheng gere er innrettet mot regionale og lokale markeutnytte den preventive effekten som kontroller og der, er også viktig i et distriktspolitisk perspektiv. sanksjoner ved overtredelse har. Det er blant Den alminnelige meldeplikten skal evalueres i annet viktig at det ikke går for lang tid mellom løpet av avdekking av en overtredelse og den påfølgende Samtidig med ny konkurranselov ble det også sanksjonering. Det at tilsynet nå har fått mulighet gitt en ny EØS-konkurranselov. 2 Endringene i fortil selv å ilegge overtredelsesgebyr, vil bidra til å hold til den tidligere loven er i det vesentligste iniivareta dette hensynet. tiert av moderniseringen av EUs regler for hånd- Brudd på konkurransereglene kan også danne heving av EF-traktaten artikkel 81 og 82 (tilsvarer grunnlag for søksmål fra kunder eller konkurren- artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen). I EFTA-pilaren ter som mener seg utsatt for atferd i strid med innebærer dette blant annet desentralisert håndkonkurranseloven. Det nye konkurranseregelver- heving av forbudsbestemmelsene i EØS-avtalen ket legger i større grad enn tidligere til rette for artikkel 53 og 54 og direkte anvendelige unntak. I slik privat håndheving. Privat håndheving av kon- Norge vil Konkurransetilsynet være håndhevingskurransereglene er et supplement til konkur- organ. Tidligere var det bare EFTAs over våkingsransemyndighetenes håndheving og vil bidra til organ (ESA) og Kommisjonen som kunne håndbedre etterlevelse av regelverket. heve disse reglene. Samtidig var man avhengig av Aktive og krevende forbrukere er viktig for at et vedtak fra et av disse organene for å nyte godt konkurransen skal fungere tilfredsstillende. Krav av unntaksreglene. til prisopplysning og kvalitetsmerking bidrar til å Desentraliseringen er for ventet å føre til en bevisstgjøre forbrukerne. Konkurransemyndig- mer effektiv håndheving og dermed større grad hetene har tidligere administrert og håndhevet av etterlevelse. Samlet sett bidrar dette til å skape bestemmelser om prismerking. Da den nye kon- klarere rammevilkår og bedre forutsigbarhet for kurranseloven ble vedtatt, ble denne oppgaven næringslivet. overført til forbrukermyndighetene. Konkurran- Den nye konkurranselovgivningen gir grunnsemyndighetene har imidlertid fremdeles adgang lag for å føre en mer effektiv kontroll med konkurtil å pålegge prisopplysning dersom dette er nød- ransebegrensende handlinger blant de næringsvendig for å fremme konkurransen. drivende i Norge. Samtidig kreves det økt innsats I samarbeid mellom konkurranse- og forbru- fra Konkurransetilsynet for å oppnå den ønskede kermyndighetene vil det bli satt i gang et arbeid effekten av det nye regelverket. Forbudsbestemfor å vurdere hvilken informasjon tilsynsmyndig- melsene i den nye konkurranseloven åpner videre heter bør fremskaffe og gjøre offentlig tilgjenge- for økt bruk av privat håndheving av konkurranlig, og hvilken informasjon tilbyderne selv bør sereglene. Privat håndheving innebærer at bedriffremskaffe. I dette arbeidet vil også avgrensning ter og privatpersoner kan bruke domstolen og samarbeidsflater mellom forbruker- og kon- direkte for å håndheve brudd på konkurranserekurransemyndighetene vurderes. glene. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt Økt fokus på lokale markeder vil også ha bruk av privat håndheving av konkurranserebetydning for Konkurransetilsynets kontroll med glene som et supplement til myndighetenes håndforetakssammenslutninger. Etter den nye konkur- heving av de samme reglene. ranseloven skal Konkurransetilsynet gripe inn Regjeringen vil derfor tilføre økte ressurser til mot en foretakssammenslutning dersom tilsynet konkurransetilsynsområdet generelt og til Konfinner at den vil føre til eller forsterke en vesentlig kurransetilsynet spesielt, jf. St.prp. nr. 1 (2004 begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. For å kunne føre en forsvarlig kontroll 2 Lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. På grunn av problemer også med de lokale markedene, er det innført en med å innlemme nytt EU-regelverk i EØS-avtalen, er denne alminnelig meldeplikt for alle foretakssammen- loven ikke forventet å tre i kraft før i starten av Loven slutninger. er nå foreslått endret, jf. Ot.prp. nr. 94 ( ), Innst.O.nr. 16( ) og Besl.O.nr. 11( ).

11 St.meld. nr ) for Moderniseringsdepartementet. Dette for offentlige innkjøp for små og mellomstore skal bidra til bedre utnyttelse av samfunnets res- bedrifter. Handlingsplanen er utformet som en surser og bedre ivaretakelse av forbrukernes løpende tiltaksplan hvor hovedmålet er at det skal interesser både lokalt og nasjonalt. bli enklere å delta i konkurransen om offentlige Ved lov 17. desember 2004 nr. 100 om endrin- kontrakter, særlig for små og mellomstore bedrifger i EØS-konkurranseloven og konkurranselo- ter. Dette er viktig for at virksomheter i alle deler ven ble EØS-konkurranseloven og den norske av landet skal ha muligheten til å bli leverandør til konkurranseloven endret. Bakgrunnen er først og det offentlige. fremst behovet for å innlemme EUs fusjonsforord- Departementet vil fremover arbeide aktivt på ning (EF) nr. 139/2004 i norsk konkurranselov- flere fronter for å presentere en pakkeløsning der givning. regelforenkling, kompetansetiltak og virkemidler for etterlevelse blir sett i sammenheng. Målet er å finne en balanse der ressurseffektive regler, høy regeletterlevelse og økt profesjonalitet i innkjøps- 2.2 Offentlige anskaffelser arbeidet bidrar til sunn konkurranse og god utnytog offentlig støtte som en del telse av samfunnets ressurser. Oppfølging av av konkurransepolitikken AUDA-rapporten 3 er en del av dette arbeidet. Bevisste og overlagte brudd på et regelverk som er overkommelig å forstå og praktisere, kan ikke tillates. Regjeringen vil innføre egnede sank- sjoner mot dette i det reviderte regelverket. Dette vil ha en klar preventiv virkning som sikrer større etterlevelse. Offentlige innkjøp Offentlig sektor kjøpte i 2002 varer og tjenester for om lag 220 milliarder kroner. Dette utgjorde om lag 14,5 prosent av brutto nasjonalprodukt. Utformingen av reglene for offentlige anskaffelser er en viktig del av næringslivets rammebetingelser, og påvirker sterkt konkurranseforholdene i viktige markeder. Regelverket er derfor en viktig Offentlig støtte del av konkurransepolitikken. Gjennom å legge EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1 setter grenser for regelverket for offentlige anskaffelser til samme offentlig støtte til næringsvirksomhet. Offentlig departement som har ansvaret for konkurranse- støtte som truer med å vri konkurransen og sampolitikken, har Regjeringen gitt dette politikkom- tidig påvirker samhandelen mellom avtalepartene, rådet større tyngde. Målet er å sikre sunn konkur- er i utgangspunktet forbudt. ranse og bidra til at offentlige midler brukes Forbudet mot offentlig støtte er imidlertid effektivt. ikke absolutt. Artikkel 61 nr. 2 og 3 angir en rekke Regelverket for offentlige anskaffelser består unntak fra forbudet. Unntaket i artikkel 61 nr.3 (c) av: gir EFTAs over våkingsorgan (ESA) kompetanse Lov 16. juli nr. 69 om offentlige anskaffelser til å godkjenne: Forskrift 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser «Støtte som har til formål å lette utviklingen av Forskrift 5. desember 2003 nr om inn- enkelte næringsgrener eller på enkelte økonokjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og miske områder, forutsatt at støtten ikke endrer energiforsyning, transport og telekommunika- vilkårene for samhandelen i et omfang som strisjon (forsyningssektorene). der mot felles interesser.» Unntak er blant annet gitt for å fremme utviklin- Regelverket består delvis av regler som følger av gen i visse områder (regionalstøtte) og visse for- EU-direktiver, som Norge er forpliktet til å imple- mer for næringsvirksomhet eller atferd, eksempelmentere, og delvis av regler Norge selv har valgt å vis støtte til små og mellomstore bedrifter, støtte til gjennomføre. De nasjonale reglene ble fastsatt i forskning og utvikling, samt støtte til miljøtiltak Med utgangspunkt i EØS-avtalen artikkel 61 I februar 2004 vedtok EU en ny lovpakke for nr. 3(c) har ESA utviklet omfattende retningslinjer offentlige anskaffelser som skal erstatte fire tidli- for hvilke typer næringsstøtte som kan akseptegere direktiver. Lovpakken har som formål å for- res. Disse retningslinjene er under kontinuerlig enkle og modernisere regelverket. Norge har frist utvikling. til 31. januar 2006 med å implementere de nye direktivene i norsk lovgivning. 3 Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser, rapport Regjeringen vedtok i 2002 en handlingsplan fra en arbeidsgruppe satt ned av Nærings- og handelsdepar- tementet. Ferdigstilt 31. mars 2003.

12 12 St.meld. nr positivt. Samtidig er det en målsetting for Regje ringen å bidra til å dempe konkurranseulempene som en del distrikter i Norge har. Regjeringen mener derfor at ordninger som bidrar til å styrke konkurransekraften i distriktene kan være hen siktsmessige. I den sammenheng har departementet observatørstatus i EU-kommisjonens rådgivende komité for statsstøtte. Departementet gir på vegne av norske myndigheter innspill til nye regelverk etter hvert som de utvikles eller eksisterende regelverk revideres. Departementet har også ansvar for å håndtere saker fra ESA på vegne av norske myndigheter, både når ESA ber om informasjon om norsk praksis og når det åpnes formell klagesak 2.3 Konkurranse og andre mot Norge. samfunnshensyn Felles støtteregler i EØS bidrar til å hindre en uheldig subsidiekonkurranse mellom EØS-land, Markeder med virksom konkurranse bidrar til og sikrer at aktørene i det indre markedet stilles effektiv ressursbruk, men vil ikke sørge for at alle overfor likere og mer forutsigbare konkurranse- sentrale mål for samfunnsutviklingen blir nådd. og rammevilkår for næringsvirksomhet i hele For eksempel kan markedet: EØS-området. gi uønskede fordelingsmessige virkninger, Skattefunn 4 er et eksempel på støtte til for- herunder bidra til at enkelte grupper ikke sikskning og utvikling som er gjennomført innenfor res en rimelig grad av tilgang på viktige varer rammene av statsstøtteregelverket. Fra 1. januar og tjenester til overkommelige priser 2002 har bedriftene hatt rett til skattefradrag for gi for lav produksjon eller omsetning av visse sine kostnader til forskning og utvikling. Skatte- produkter og tjenester i forhold til det som er funn er et virkemiddel for å få bedriftene til å samfunnsmessig ønskelig som følge av positive investere mer i forskning og utvikling. indirekte virkninger (for eksempel kulturgo- Det eksisterende regelverket i EØS-avtalen gir der som kan ha en samfunnsmessig merverdi ikke rom for den støtteordningen som Regjerin- utover det som den enkelte er villig til å betale gen anser som mest treffsikker i forhold til for) målene i distriktspolitikken, nemlig regionalt dif- gi for høy produksjon eller omsetning av visse ferensiert arbeidsgiveravgift. Norske myndighe- produkter og tjenester i forhold til det som er ter arbeider med sikte på å oppnå økt rom for et samfunnsmessig ønskelig som følge av negaslikt virkemiddel i regelverket i forbindelse med tive indirekte virkninger (for eksempel produkden pågående revisjonen av retningslinjene for ter som forurenser eller har andre samfunnsregional støtte. Dette er nærmere beskrevet i messige uheldige virkninger) kapittel Det er ikke et mål å utnytte alle de rom for I slike sammenhenger bør en om mulig velge støtte EØS-avtalen gir. All støtte vil påvirke kon- direkte virkemidler som i størst mulig grad løser kurransen og ressursbruken i økonomien. Samti- de aktuelle problemene uten å redusere konkurdig er det realøkonomiske kostnader knyttet til å ransen. finansiere støtten. Det er derfor vesentlig at all I en del tilfeller har en tidligere søkt å ivareta støtte vurderes kritisk i forhold til måloppfyllelse særlige samfunnsmessige hensyn gjennom reguleog kostnader. Regjeringen vil tillegge hensynet til ringer som har virket sterkt konkurransebegrenkonkurranse og effektivitet større vekt i vurderin- sende, eller ved å gi dispensasjoner fra konkurrangen både av eksisterende og framtidige støtteord- seloven med samme virkning. Dette kan ha bidratt ninger. både til at de spesifikke målsettingene ble dårligere Det er målet med støtteordningen som må ivaretatt, og at de samfunnsøkonomiske kostnavære i fokus, ikke ordningen i seg selv. Kan mål- dene i form av mindre effektiv ressursbruk som settingen oppnås ved andre virkemidler, som ikke følge av redusert konkurranse har blitt større enn svekker konkurransen, er det grunnleggende nødvendig. I andre sammenhenger, særlig innenfor rusmiddelpolitikken, er det ønskelig å unngå 4 Skattefunn er et regelstyrt virkemiddel hvor støtte til for- privatøkonomiske insentiver til å øke omsetningen skning og utvikling tildeles via skattesystemet. Skattefunn og dermed forbruket av rusmidler. Hensynet til de fungerer som en tilskuddsordning, ved at eventuell fradragsverdi utover skyldig skatt betales ut til bedriften ved skatte- samfunnsøkonomiske gevinster ved lavere forbruk oppgjøret. Norges forskningsråd har satt i gang en evalue- enn hva en markedsbasert løsning ville innebære vil nødvendigvis være overordnet i slike tilfeller. ring av Skattefunn over perioden En avsluttende rapport fra evalueringen skal foreligge i 2007.

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering. Av Nils-Ola Widme 1 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering Av Nils-Ola Widme 1 1. opplag, mai 2008 Utgiver: CIVITA AS Formgivning, omslag og sats: Therese Thomassen Produksjon: F. J. Stenersen, Oslo ISBN 978-82-92581-23-0

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis Rapport 2003-84 Effektiv og bærekraftig konkurranse i tele- og mediemarkedene hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis ECON-rapport nr. 2003-84, Prosjekt nr. 37880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-631-6

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013)

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013) Innst. 465 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 144 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om omsetning av bøker (bokloven) Til Stortinget

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn

ØKONOMISK FORUM TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK INTERVJU MED LARS SØRGARD. Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn NR. 1 2006 60. årgang ØKONOMISK FORUM INTERVJU MED LARS SØRGARD TEMA: KONKURRANSEPOLITIKK Trond Bjørnenak med flere Øystein Foros og Erling Hjelmeng Thomas Rieber-Mohn Røed: FLEKSIBEL PENSJON I NORGE Brunstad

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer