Angrepet på demokratiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Angrepet på demokratiet"

Transkript

1 JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Angrepet på demokratiet Sorg og samhold i Justisdepartementet Foto: Aleksander Andersen/Scanpix. Høyesterett fikk store skader Justisministeren om angrepene og veien videre

2 Nye bøker! Hans Flock Midlertidig sikring Arrest og midlertidig forføyning Midlertidig sikring er et rettslig virkemiddel for å sikre et krav i et omtvistet rettsforhold. Et vesentlig poeng er at man raskt kan få rettens kjennelse om en slik sikring, i påvente av at man senere får en endelig løsning. Denne boken er en systematisk fremstilling om midlertidig sikring. Den omfatter både arrest, som er en midlertidig sikring av pengekrav og midlertidig forføyning til sikring av andre krav. Boken dekker dermed den midlertidige sikring som skjer etter tvistelovens kapittel 32 og 34. Kr 499,- Lasse A. Warberg Norsk helserett, 2. utgave Helseretten har utviklet seg til en omfattende og komplisert juridisk disiplin. Det er neppe noe rettsområde som er så tett på menneskenes tilværelse, så nær livets drama og gleder. Helseretten har tette bånd til forvaltningsrett, strafferett og sosialrett. Boka viser helserettens mangfold og betydning, og drøfter mange vanskelige juridiske og etiske spørsmål. Boken er skrevet som er juridisk fagbok og et oppslagsverk for jurister og helsearbeidere. Kr 599,- Morten Ruud og Geir Ulfstein Innføring i folkerett, 4. utgave Innføring i folkerett gir en problemorientert fremstilling av folkeretten, I denne 4. reviderte utgaven har forfatterne skrevet et nytt kapittel om internasjonal handel og finansrett. Videre er de enkelte kapitlene bearbeidet og ajourført med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis. Kr 469,- Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård og Espen Nyland Foreldelse av Fordringer I denne boken gir forfatterne en tematisk fremstilling av foreldelseslovens regler. Innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng og hvor forholdet mellom reglene vektlegges. Hovedvekten er lagt på de praktisk viktige problemstillingene som oppstår ved anvendelse av lovens regler, det vil si spørsmål knyttet til foreldelsesfristens utgangspunkt, lengde og avbrytelse. Kr 649,- Thomas Ugelvik Fangenes friheter makt og motstand i et norsk fengsel Fangenes friheter tar opp spørsmålet om makt, motstand og frihet i fengsel. Den er en analyse av hvordan mennesker forholder seg, tenker, føler og reagerer i møte med makt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Boken er bygget på et feltarbeid i et norsk fengsel, og viser hvilke strategier fanger tar i bruk for å gjøre seg til noe annet eller mer enn en fange. Kr 399,- Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness, Audvar Os, Helge Skaaraas Plan- og bygningsrett, del 2 Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 2, med undertittelen Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, behandles alle forhold i tilknytning til byggesaker. I tillegg behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker. Kr 569,- Kjøp bøkene i bokhandelen eller På tlf På fax E-post: Internett:

3 Innhold 4 5 Leder Siden sist 6 Justisdepartementet Vi møtte et departement preget av sorg og samhold. 6 Justisdepartementet etter 22. juli 12 Høyesterett ble rammet Jurist leder kommisjonen Ingelin Killengreen Fengslingsmøte Storberget om veien videre 12 Høyesterett Vi var svært heldige, dette kunne gått mye verre, sier Høyesteretts direktør. 28 Nye studiesteder DLA Piper vokser Ny friluftslov Fritz Moen 24 Justisministeren Svaret er ikke å forhaste seg med å etablere flere inngripende metoder, sier Storberget. 38 Advokat i Ukraina Helsedirektoratet Arbeidslivet Magne Skram Hegerberg mener 28 Nye studiesteder Flere nye steder for bachelorstudier i jus. 46 Fagartikkel 47 Fag / Meninger / Debatt Hans Petter Graver Mari Hersoug Nedberg Lars-Jonas Nygard Georg Einar Bellesen Thorvald Steen 30 Fusjoner og vekst Petter Kleppe leder DLA Piper Norge. Selskapet har 4200 advokater globalt Stilling ledig Nytt om navn Det er også et tankekors at åpenheten gjør at man blir mer utsatt. Her er det mange dilemmaer Departementsråd Morten Ruud, på side 11

4 Angrepet på demokratiet vårt Omfanget er vanskelig å fatte. Det er vondt i dag å tenke på at engasjerte og imponerende Kjersti Berg Sand vi intervjuet i fjor ikke er blant oss lenger. Hvor lite man vet om hva som venter. Det er så mange hvis, som departements råd Morten Ruud i Justisdeparte mentet sier det i inter vjuet lenger bak i denne utgaven. Hva om jeg hadde gått tidligere? Hva om jeg hadde valgt den vanlige veien fra jobb? Mange har indre sår etter forferdelige opplevelser. Ruud har møtt ansatte som har sagt at hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg, mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss. Jus er sivilisasjon og sivilisasjonsbygging. Terror er mørke og barbari. Derfor blir angrepet på blant annet Justisdepartementet symbolsk på hva terroren ville ramme. Fire av Justisdeparte mentets folk er døde. Totalt omkom åtte mennesker i bomben. Og det var bare opptakten til det utenkelige massedrapet som skulle skje senere denne forferdelige fredagen i juli. Forbrytelsene var et angrep på vårt demokrati - på rettstaten - og en påminnelse om hva alternativet kan være. Det minner oss også på at juristene har en særlig rolle og et særlig ansvar i forsvaret av sivili sasjon mot barbariet. I respekt for de som mistet livet, og de som mistet sine kjære på Utøya og i regjeringskvartalet. Demokratiets svar på ugjerningene involverer jurister på alle sider. At en del ikke forstod forsvarer Geir Lippestads jobb var ubehagelig å registrere og viser at man ikke skal ta noe for gitt. Prinsippene i en rettstat er ikke opplest og vedtatt en gang for alle. Juristene i politiet og påtalemyndig heten har også en tøff jobb, der man i tillegg til å få dømt en gjernings mann skal ta hensyn til de pårørendes behov. Bistandsadvo kater gjør en viktig jobb her. Jus kan også brukes til å innskrenke demokrati og ytringsfrihet, selv om statsminis teren har sagt at dette skal møtes med mer demokrati. Justisminis teren skriver i denne utgaven av Juristkontakt at Det er viktig nå mer enn noensinne å ha et realistisk forhold til hva man rent faktisk kan klare å forebygge ved hjelp av inngripende metoder. Men hvilke konsekvenser terroren får til syvende og sist er det ingen som vet. Når vi har alle fakta på bordet, kan det hende at det kommer endringer i våre systemer for å bekjempe terror og håndtere kriser. Kanskje blir det også endringer i lovverket det er ennå alt for tidlig å si, skriver Storberget. Debatten om vårt demokrati, vår rettstat og vårt samfunn har vært sterk i de ti årene etter terror angrepene i USA, og kommer nok ikke til å avta. Hva med ytringsfrihet? Hva med anonymitet i debatter? Hva med overvåking? Hva er hatefulle ytringer? Avta gjør nok heller ikke debatt om begreper som flerkultu relt samfunn; det er jo flere defini sjoner på begrepet. Og definisjonene står ganske langt fra hverandre når man kommer til de reelle sakene, som hijab i politiet og i domstolene, sharialovgivning eller blasfemilover. Det gjelder uansett ståsted ikke å bli smittet av terrorens galskap men å være bevisst våre kjerne verdier og tenke på det vi skal være takknemmelige for. Vi skal fryktløst og åpent fortsette med samtaler og diskusjoner. Vi skal ikke miste evnen til kritisk tenkning og nysgjerrighet. Vi skal være hele mennesker av kjøtt og blod og ikke mekaniske og fanatiske roboter styrt av ismer og autoritære ideologier. Vi skal avvise alle angrep på det demokratiske samfunnet som det langt fra er noen selvfølge at vi har. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 12. september Redaksjonen avsluttet 23. august Forsidefoto: Aleksander Andersen/ Scanpix Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

5 Konferanse om sakkyndighet i domstolene I oktober arrangerer Juristenes Utdanningssenter en høringskonferanse om sakkyndighet i domstolene. Første dag setter søkelyset på generelle rettsikkerhetsutfordringer Hvorfor kritiseres domstolenes bruk av sakkyndige? Ekspertbevis en fare for rettssikkerheten? videre vil sakkyndig rollen tas opp er rammebetingelsene gode nok? Hvordan formuleres mandatene, Hvordan kan sikre god kvalitet? Kommunikasjon på tvers av faggrenser. Siste del vil ha fokus på særlige problemstillinger innenfor strafferett, erstatnings/forsikringssaker og saker om barn. Frykter etterforskningen vil gå ut over annet politiarbeid 150 politifolk skal etterforske terrorangrepene 22. juli, og det kan det gå ut over annet viktig arbeid, sier Oslo politiforenings leder Sigve Bolstad. Etter planen skal enheten jobbe i ett år med terrorangrepet. Det kommer til å bli veldig ressurskrevende, sier Bolstad til NRK. Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til 100 nye politistillinger, 95 plassert i Oslo. Juristdagen 2011 Lørdag 24. september står jurister på stands i over 20 norske byer Følgende byer er klare: Tromsø, Harstad, Mo i Rana, Verdal, Stjørdal, Trondheim, Molde, Ålesund, Leikanger, Sogndal, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Sandefjord, Tjøme, Moss, Drøbak, Ski, Kongsberg, Hamar og Oslo. Juristdagen arrangeres av Juristforbundet og skal synliggjøre juristenes rolle i samfunnet. Én lørdag i året står jurister fra alle sektorer sammen på stand i en rekke norske byer for å veilede publikum i juridiske spørsmål. Målgruppen er dommere, sakkyndige, advokater, påtalejurister og andre som arbeider med problemstillinger knyttet til sakkyndige i domstolen, opplyser Juristenes Utdanningssenter. Konferansen arrangeres i samarbeid med Domstoladministrasjonen, Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg, Norsk Psykologforening og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og foregår i Oslo 13. og 14. oktober. Deltakere er blant annet Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach, Aftenpostens Harald Stanghelle, lagmann Torolv Groseth, advokat Arild Humlen, professor Hans Petter Graver, spesialist i psykiatri Randi Rosenquist, professor dr. med. Lars Weisæth. De som kommer er sikkert dyktige, men vi kan ikke levere like godt i en overgangsfase. I tillegg må en ha forståelse for at det tar tid å erstatte noen som har jobbet lenge og som har veldig god kompetanse, sier Bolstad. Det er helt forståelig at det meste av andre saker ble liggende etter 22. juli. Alt fra Bislett-drapet til andre alvorlige drap, drapsforsøk og sedelighetssaker har blitt skadelidende. Wessel-Aas forlater NRK Etter 12 år som advokat i NRK, slutter Jon Wessel-Aas i statskanalen for å tiltre som partner i advokatfirmaet Bing Hodneland, som ifølge Wessel-Aas nå har en meget sterk medierettsavdeling, etter at også blant andre jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund gikk inn i partnerskapet i vinter, skriver Kampanje. Wessel-Aas har ført flere omtalte og prinsipielle saker på medierettsområdet og markert seg i debatter om ytringsfrihet, personvern, rettssikkerhet og menneskerettigheter, blant annet gjennom sitt engasjement som leder av den norsk avdelingen i Den internasjonale juristkommisjon. Juristkontakt for bare noen tiår siden år siden Det foreligger ingen planer om sammenslutning av Norges Juristforbund og andre organisasjoner. Etter avtale med Norske Sosialøkonomers Forening ytet vi denne for ening visse sekretariatsfunksjoner i 1 ½ år mot fastsatt vederlag. Denne samarbeidsform var ikke problemfri og vil neppe komme på tale igjen. (Ingen utsikter til sammenslåing med andre organisasjoner) 30 år siden Regjeringens kontaktutvalg har vært innkalt for å drøfte pris- og kostnadsutviklingen og muligheten for å unngå et indeksoppgjør med nominelle tillegg som ville sette konkurranse evnen og sysselsettingen i fare ( ) Regjeringen har deretter orientert de organisasjoner som ikke er med i Kontaktutvalget om tiltakene. (De som ikke er med i Kontaktutvalget er orientert) 20 år siden Å arbeide som juridisk sekretær i Høyesterett må være noe av det mest anonyme og ukjente man kan foreta seg innen det juridiske liv her i landet ( ) Nå akter høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og justissekretær Sophie Solheim å bringe stillingene ut av anonymiteten. (Vil endre tittelen til juridisk utreder ) 10 år siden Det vil alltid eksistere en uenighet om hvordan regelverk og politikk skal forvaltes. Men jeg opp lever at det har skjedd en modning og heving av kunnskapsnivået rundt flyktningespørsmål blant opinionsdannere og politikere de siste årene. (Trygve G. Nordby, ny sjef i Utlendingsdirektoratet UDI)

6 6 Juristkontakt

7 Etter 22. juli Sorg og samhold i Justisdepartementet Justisdepartementet er hardt rammet av terrorbomben i regjeringskvartalet. Fire av de ansatte døde og mange er skadet. Bygningen er ødelagt. Juristkontakt besøkte det relokaliserte departementet. Av Henrik Pryser Libell De ansatte sitter på rekker, med to og to på hver pult og et kobbel av ledninger strekker seg over gulvet. Juristkontakt

8 Dette bringer oss mer sammen, sier departementsråd Morten Ruud. Regjeringskvartalet er ikke lenger hva det var. Tretten av atten departementer, med over to tusen ansatte, ble tvunget på flyttefot da terrorangrepet 22. juli totalskadet Høyblokka og flere av bygningene rundt. Justisdepartementet hadde sitt sete i Høyblokka sammen med statsministerens kontor. 44 mennesker var på jobb i Justisdepartementet da bomben gikk av kl Totalt døde åtte mennesker etter bomben i regjeringskvartalet og mange ble skadet. Justisdepartementet mistet fire medarbeidere denne dagen, en av dem på Utøya. På grunn av de omfattende skadene har hele departementet måtte skifte kontorer, og den første måneden etter terrorangrepet jobbet de overlevende departementsansatte i Forsvarsdepartementets lokaler og fra Politihøyskolen på Majorstua i Oslo. Juristkontakt besøkte Justisdepartementet på Politihøyskolen på Majorstua halvannen uke etter relokaliseringen. Avbrøt ferie På et skilt på døren i C-blokka på Politihøyskolen står det «Justisdepartementet», festet med tape i vinduet. I fjerde etasje, henger en papirlapp med røde bokstaver «PIA» over stålskiltet «Klasserom 6». Her har Politiavdelingen og seniorrådgiver i Politiavdelingen Merethe Rein sitt midlertidige kontor. De ansatte sitter på rekker, som studentene, med to og to på hver pult, et kobbel av ledninger strekker seg over gulvet. På tavla er det laget en ukeplan. Under planen står fire kulepunkter. Det er tidspunktene mellom 2. og 9. august for de fire begravelsene for avdøde kolleger i departementet. Rein forteller at hun var på ferie på hytta med familien da hun hørte om bomben. Hun avbrøt umiddelbart ferien og var på jobb igjen mandag. Da hadde hun alt fått beskjed over sms om at hun og alle ansatte i Justisdepartementet som ønsket, kunne gå på jobb den dagen, til tross for mangelen på lokaler. På departementets nettside lå følgende melding: «Kjære kolleger i Justisdepartementet. Som dere sikkert vet, er H-blokken og R4 ødelagt som følge av bombeeksplosjoner. Vi ber derfor om at dere ikke møter på jobb i Regjeringskvartalet mandag 25. juli. Bare noen få i ledelsen vil samles fra kl 0800 etter innkalling. Du kan også få informasjon ved å henvende deg til din nærmeste leder eller ekspedisjonssjef. De som ønsker det, kan også møte på Politihøgskolen i dag lørdag 23. Juli kl 1100, hvor noen fra ledelsen vil være til stede. Dette er primært et tilbud til de som var på jobb fredag». Første dag etter angrepet var det «åpen dag» i politihøyskolekantinen, men tirsdag gikk det vanlige arbeidet i gang. Jeg har møtt ansatte som har sagt «Hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg», mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss Kriseteam Det var også åpning for de som ønsket å jobbe hjemmefra, men det var det få som ville, forteller Rein. Vi hadde mer behov for å treffe kolleger og prate sammen om det som har skjedd og finne ut av hvordan vi skal komme tilbake i jobb, sier hun. Departementsråd Morten Ruud sier at det var helt bevisst at alle ansatte fikk muligheten til å møte på jobb. Av erfaring fra krisehåndtering er det bedre å ha flest mulig på jobb, i stedet for å bare kalle inn nøkkelpersonell og la resten av staben gå for lut og kaldt vann, sier han til Juristkontakt. Departementsråd Ruud erindrer de dramatiske timene etter angrepet. Justisdepartementets krisegruppe satt i møte allerede en time etter bomben. Ruud var i byen, men på ferie, og på plass på jobb klokken 17. Da var gruppen allerede godt i gang med sitt arbeid, forteller han. Katastrofeøvelser Nøkkelpersonale og ledelsen var først samlet i midlertidige lokaler på Forsvarsdepartementet. Prioritert oppgave var å få oversikt over hvem som var og ikke var i bygget og å sørge for at forvaltningen som institusjon var intakt. Graderte dokumenter ble også sikret i de første dagene uten at Ruud ønsker å gå i detalj. Mandag var departementet operativt igjen med base i Forsvarsdepartementet og på Politihøyskolen, i stor grad ut fra bærbare datamaskiner og mobiltelefoner. Vi hadde jo allerede katastrofeøvd mange ganger, også på hvordan et mulig angrep på Høyblokka ville se ut, forteller Ruud. Under de øvelsene hadde vi også fått inn fiktive meldinger om så og så mange drepte og skadde. Men når det er virkelighet, blir det noe helt annet, sier Ruud. Departementsråden forteller at han grått en del i dagene etter angrepet. Mange ansatte har hatt reaksjoner allerede, og vi må anta andre vil få dem etter hvert. Det gjelder både de som var på jobb den dagen og de som ikke var det, sier han. For mange kommer nok reaksjonen når vi kan sette oss ned og slappe av etter det verste arbeidet er unnagjort, sier Ruud. Alle ansatte har derfor nå tilgang på kriseteam og psykiatri hvis de ønsker å prate. Er folk redde for å gå på jobb etter dette? 8 Juristkontakt

9 Jeg har møtt ansatte som har sagt «Hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg», mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss, sier Morten Ruud. Merethe Rein sier hun ikke er redd for å gå på jobb nå, men at det gjør noe med en at man som ansatt i et departement plutselig har blitt et angrepsmål. Begge sier de opplever mye dugnadsånd og samholdsfølelse i den tøffe perioden departementet nå er i. Ute i gangen utenfor kontoret står det blomster, blant annet fra Politiets fagforening, og fra ledelsen i LO. Vi skal se tilbake på dette og være stolte av det vi gjorde. Ingen vil glemme 22. juli, men vi glemmer nok ikke denne perioden heller. Dette vil bringe oss mer sammen, sier han. Mange ansatte har hatt reaksjoner allerede, og vi må anta andre vil få dem etter hvert. Det gjelder både de som var på jobb den dagen og de som ikke var det, sier departementsråd Morten Ruud. Hva hvis? Rein sier at hun har tenkt mye på tidspunktet bomben gikk av på: På tampen av en fredag midt i fellesferien. Naturligvis kunne antallet døde og skadde vært så mye verre om det var utenfor ferien eller enda tidligere den samme dagen. Til sammen har over 700 mennesker sin arbeidsplass i de skadede departementene. Det er mange «hvis» oppe i dette, sier Ruud. For eksempel «hviset» om gjerningsmannen hadde parkert i Grubbegata og ikke rett foran inngangen, slik han gjorde. Da ville ikke parkeringsrommet tatt av for eksplosjonen, og da hadde kanskje høyblokka ligger i ruiner nå, sier han. I tillegg kommer «hvis-ene» media har spekulert om i ukene etter angrepet, ikke minst teorien om at han var blitt forsinket på grunn av trafikk og egentlig mente å fyre av bomben langt tidligere på dagen. Et av mange «hvis» er historien om en ansatt som gikk tilbake etter mobiltelefonen sin rett før bomben smalt. Han var på vei hjem over Grubbegata, men snudde da han kom på at Fjernaksess og e-poster Selv om alle ansatte har kommet inn på sine arbeidsområder via departementenes fjernaksess så har ikke tilgangen vært optimal. Fjernaksessen var bare dimensjonert for 200 bruhan glemte mobilen. Han var utenfor inngangen da det sprang. Hadde han ikke gått tilbake for å hente telefonen hadde han vært rett ved bomben. Han sa han skulle ramme inn mobilen når politiet frigir bygget!, forteller Ruud. Det er de små tilfeldigheter som har avgjort liv og død 22. juli. Døde og skadde I timene etter angrepet skaffet ledelsen seg oversikt over hvem som var og ikke var på jobb ved å kontakte samtlige ansatte på sms eller telefon. Vi gikk gjennom ekspedisjonssjefene og avdelingsledere, som alle tok ringerunder til folkene under seg, sier Ruud. Etter bomben var det også folk som satt fast på kontorene sine i over to timer, blant annet ansatte i arkivet i departementet. Til sammen døde fire ansatte og mange var skadd. Ruud sier noen har reagert på å se bilder av seg selv i avisen, mens andre har vært mer utadrettet mot mediene og fortalt om sine opplevelser. Selv var Ruud ikke på kontoret, men akkurat komme tilbake fra ferie. Kort etter eksplosjonen ble han ringt opp av sønnen sin. Jeg tok telefon og sa hallo. Det var helt stille en stund, så sa sønnen min, «Nå var jeg glad for å høre stemmen din, pappa». Justisdepartementets beredskapsplaner inkluderte allerede en flytting, både til flere mulige lokaliseringer innad i byen og også utenfor, avhengig av krisesituasjonen. Morten Ruud bekrefter at Politihøyskolen var en av flere mulige lokaliseringer som var planlagt på forhånd. Sikringen der er en av fordelene. Fordi politistudentene er på sommerferie har det vært rikelig med plass i overgangsfasen. Justisdepartementet er delt inn i avdelinger, som har flyttet inn i hvert sitt klasserom. Statsråden og departementsrådene er det eneste som har fått kontorer. Statssekretærene og assisterende departementsjef har fått det Ruud kaller «noen kott innover i gangen» til rådighet, og det er satt av noen rom som møterom. Juristkontakt

10 Jeg ser ikke bort fra at vi må se på behovet for mer ressurser Det var helt stille en stund, så sa sønnen min, «Nå var jeg glad for å høre stemmen din, pappa» kere, og først etter en ukes tid ble båndet oppgradert. Rein kom ikke inn på sin mail før i uke to etter angrepet. Ruud kunne lese sin fordi han har den på Iphone. Dokumenter med tjue siders vedlegg er imidlertid litt vanskelig å lese på telefonen, smiler han. Improviseringer har det vært mange av. Det er ergerlig og frustrerende med de nøye oppbygde personlige arkivene, det er et stort handikap å ikke kunne slå opp i dem, sier Rein. Jeg skaffet meg brevmalen på en minnepinne, og har gått i gang med å jobbe med sakene, sier hun. Rein jobber med vanlige problemstillinger og ting «som ruller og går». Naturlig nok var jeg litt lettet over at jeg fikk unna mye i saksbunken før jeg gikk på ferie sommer, men det er jo de store, langvarige prosessene, som utredningsarbeid og lovforslag som er i fokus, sier hun. For å få tilgang på viktige dokumenter fra arkiv, har hver avdeling en egen Merethe Rein sier hun ikke er redd for å gå på jobb nå, men at det gjør noe med en at man som ansatt i et departement ble et angrepsmål. «arkivavdeling» på R5, som kan hente frem og frakte opp dokumenter og annet nødvendig materiale på bestilling. Jeg har sagt til de ansatte «Gjør ikke i dag, det du kan utsette til i morgen», sier Ruud; Vanligvis er det omvendt. Selv om arbeidet fortsetter tar han høyde for at angrepet vil få konsekvenser for tidsfrister og fremdrift. Det er klart noen lovforslag må leveres senere nå enn ellers planlagt, sier han. Han og ledelsen prøver å holde rutinen ved like, å avholde ledermøter som vanlig. Men det er klart det blir avbrutt av løpende oppgaver. Vil dere etter hvert måtte hyre mer arbeidskraft? Jeg ser ikke bort fra at vi må se på behovet for mer ressurser, svarer Ruud, men sier det blir et spørsmål som avgjøres av interne budsjettforhandlinger i statsbudsjettet og av Stortinget. Et drønn. Så brettet vinduene seg sammen Avdelingsdirektør Tom Brunsell i Justisdepartementets politiavdeling satt i 10. etasje i Høyblokka da bomben sprengte. Bomben virket ikke som et høyt smell i 10 og 11 etasje. Det var stille, et drønn. Så brettet vinduene seg sammen, forteller Brunsell til NTB. Seniorrådgiver Line Nærsnes i samme avdeling satt i etasjen over. Hun ble slengt 2,5 meter gjennom rommet og tok seg ut av bygningen med en lang tresplint fra vinduskarmen stikkende ut av tinningen. Ingen av dem aner hvor lang tid de brukte på å ta seg ut av bygningen. Heis var uaktuelt. Det var bare store mørke hull som gikk helt ned. Jeg orket ikke å se den veien en gang, sier Brunsell til NTB. Vi måtte krype og skreve over forvridde bygningsrester, glass og metall som hindret veien i trappeløpene. Vi brukte nok ganske lang tid, sier Brunsell og Nærsnes. På vei ned måtte de støtte sårede kolleger. Seniorrådgiver Erik Just Olsen i Olje- og energidepartementet satt i R4-bygningen da bomben gikk av. Han opplevde det som et kort konsist smell. Hele vindusrammen kom imot ham. På vei ut møtte han kolleger. Først var det helt stille, vi snakket ikke sammen engang, sier han til NTB. 10 Juristkontakt

11 Kan bli snakk om helt nytt bygg Men det er ikke sikkert Justisdepartementet kommer tilbake til Høyblokka. På lang sikt kan det bli aktuelt med et helt nytt bygg. Justisdepartementet skal flytte fra midlertidige lokaler på Politiskolen til mer permanent midlertidige lokaler i Nydalen. Men på lang sikt må vi vurdere et nytt bygg. Høyblokka var allerede i ferd med å bli for liten. To avdelinger satt allerede i andre bygg, og Statsministerens kontor hadde varslet at de skulle ha kontorer til to avdelinger til, sier departementsråd Morten Ruud til Juristkontakt. Det nye fremtidige bygget må uansett løsning være sikkert, og det må være i sentralt plassert, sier han. Muligens vil det ikke være i en høyblokk som tidligere. Mange ansatte vil kanskje vegre seg for å sitte utsatt. Regjeringen har sagt at vi skal besvare angrepet med åpenhet og at politikerne skal være tilgjengelige, men det er også et tankekors at åpenheten gjør at man blir mer utsatt. Her er det mange dilemmaer. På lang sikt må vi vurdere et nytt bygg. Høyblokka var allerede i ferd med å bli for liten Trenger kontorer til to tusen 13 av 18 departementer fikk deler av sine kontorplasser sprengt bort i terrorangrepet, med til sammen to tusen kontorplasser. Det er FAD, med fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og departementsråd Ingelin Killengreen som har hovedansvaret med å finne nye kontorer. FAD var det første departementet med en minister som kunne flytte inn igjen i sitt eget kontor, 27. juli, med et team på tjue. Halvannen uke etter angrepet hadde Regjeringen skaffet vel tusen kontorplasser. Utleiedirektør i DnB Nor Næringsmegling anslår at departementene har behov for et areal på mellom og kvadratmeter. Statsbygg understreker at det ikke uten videre er mulig å erstatte et regjeringsbygg med vanlige kontorlokaler. Det er en del sikkerhetsmessige forhold som må ivaretas, sier Hege Njaa Rygh i Statsbygg til NTB. Dyr gjenoppbygging Ingen vet ennå hva gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet vil koste. Direktør i Oslo S. Utvikling, Paul E. Lødøen uttalte tidlig at hans vurdering var ca 2,4 milliarder. I tillegg har man utgiftene til husleie i den lange perioden gjenoppbyggingen vil ta. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg sier til NTB at staten er selvassurandør for bygningsmassen. Dermed er det ingen former for forsikring som kommer til anvendelse. 180x33 annonse_layout Side 1 V I O V E R S E T T E R J U R I D I S K E D O K U M E N T E R F O R J U S T I S D E PA R T E M E N T E T, O V E R 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

12 Høyesterett rammet Store materielle skader Nær halvparten av Høyesteretts lokaler kan ikke brukes etter terrorangrepet. Men vi var svært heldige. Det kunne gått mye verre, sier direktør i Høyesterett, Gunnar Bergby. Ingen ansatte ble drept eller alvorlig skadet, men materiellskadene på Høyesteretts hus er store etter bilbomben som gikk av i Grubbegata foran høyblokka i Regjeringskvartalet 22. juli. Direktør i Høyesterett Gunnar Bergby sier i et intervju med Juristkontakt at Høyesterett var heldig, og at det hele kunne gått mye verre. I overkant av ti mennesker var på jobb da bomben gikk av kort før halv fire den 22. juli, blant annet Ankeutvalget, en del utredere og folk på biblioteket. To personer ble sjokkskadet, og to dommere fikk lette fysiske skader; glass i hodet og glass i en finger, men få av de som var tilstede har hatt behov for særlig oppfølging gjennom bedriftslegen verken for skadene eller for å snakke om opplevelsen. Kunst og dokumenter er heller ikke skadet, men selve bygget har det ikke gått så bra med. Rystelsen og lufttrykket har voldet store innvendige skader. Overalt i bygget er vinduer knust og mange steder har til og med hele vindusrammer løsnet fra veggen og enten ramlet inn eller står i fare for å gjøre det. Statsbygg har ingen anslag om hva det vil koste å sikre og gjenoppbygge bygget etter skadene. Det er særlig siden av Høyesteretts bygg som vender mot Grubbegaten som er skadet, herunder biblioteket, møtesalen, dommernes møterom ( Teen ) og Annen avdelings rettssal. Rettssalen er inntil videre tatt ut av drift. Som direktør for Høyesterett har Gunnar Bergby ansvar for den nye kontorkabalen for dommere og utredere. Huset har fått mange skader. Kan ta lang tid Sikrings- og gjenoppbyggingsarbeidet gikk i gang allerede første uken etter angrepet, men mye av bygget kan ikke tas i bruk nå eller på en god stund. I mellomtiden må de ansatte organisere seg på den plassen av huset som er sikret, og det vil si omtrent halvparten av full plass. Det betyr at noen rettssaker må gå utenfor huset og at ansatte må utføre jobben fra midlertidige kontorer på Høyesteretts hus. Som direktør har Bergby ansvar for den nye kontorkabalen for dommere og utredere. Tre stykker er for eksempel etablert på biblioteket, og to medarbeidere som arbeider med et IKT-prosjekt jobber hjemmefra i en overgangsperiode. Hver dommer har sitt eget kontor, men utredere må dele kontorer inntil videre. Først prioritert i sikringen er Høyesterettsjustitiarius sitt kontor, som ble skadet i eksplosjonen. Det var første skadede kontor som kom fullstendig i stand og stod ferdig 22. august. Andre ansatte må vente mye lenger. De ansatte må nok forberede seg på kummerlige kontorforhold i lang 12 Juristkontakt

13 Alle berammede saker vil gå som fastsatt tid fremover, sier Bergby, og bekrefter at lang tid minst betyr ett år. Hvordan påvirker terrorangrepet saksbehandlingen? Omvisninger og høstens «Åpent Hus» er avlyst og Høyesterett har sett seg nødt til å leie en rettssal i rom 327 i Oslo tinghus frem til 16. september. Ellers fungerer all saksbehandling og annet arbeid som planlagt. Alle berammede saker vil gå som fastsatt. Produktiviteten er fortsatt høy, sier Bergby. Møtesalen er verksted Han berømmer en «stor arbeidsinnsats» fra alle som var på jobb i de første ukene etter angrepet og synes ansatte fortsetter å utvise dugnadsvilje for å holde driften ved like. På kontorpulten hans ligger en rød byggeplasshjelm og en gul vest. På rettens personalinngang i Akersgata, som nå fungerer som hovedinngang, står en sofa med åtte røde bygghjelmer når en kommer inn. Det er tegn på at Høyesterett ikke er hva det pleier å være i disse ukene. Høyesteretts møtesal fungerer nå som verksted for byggearbeidet. Der oppbevares dører og vinduer for I Høyesteretts personalinngang, som fungerer som hovedinngang, står en sofa med åtte røde vernehjelmer. Møtesalen fungerer som verksted for byggearbeidet, dommernes møterom fungerer som stablerom og damegarderoben er arbeidsrom for håndverkerne. restaurering. Dommernes møterom fungerer som stablerom for møbler til kontorer og herregarderoben og damegarderoben er arbeidsrom for håndverkerne. Hver dag er det et byggmøte om status for sikring og gjenoppbygging. Viktige møbler er satt i sikkerhet. Den berømte Nøttestadklokken fra 1759 og stolen fra Kong Fredrik V s besøk I Norge 1749 er for eksempel flyttet inntil videre. Husets verdifulle kunst ble allerede tirsdag etter angrepet fraktet vekk av Nasjonalgalleriet og brakt til et trygt sted mens gjenoppbyggingen pågår. Sikkerhet Arbeidet er delikat og krever spesialister. Statsbygg har innkalt mange av håndverkerne som var med på restaureringen i 1996 for å utføre arbeidet. Det er vi veldig betrygget av, sier Bergby, som også sier at «Riksantikvaren ikke trenger å bekymre seg ; Alt settes tilbake til den stand det var i før eksplosjonen. Men blir det satt inn bombesikrede vinduer nå? Som sagt: Alt settes tilbake i den stand det var, forsikrer Bergby. Han vil ikke kommentere om retten vil innføre nye sikringstiltak etter angrepet, men han bekrefter at Høyesterett fra før av har hatt beredskapsplaner for mulige angrep, også situasjoner der retten selv kan være et mål. Er det noen som er redde for å gå på jobb etter dette? Jeg tror ikke noen er redde for å gå på jobb etter dette, men det er klart noen i en periode kan bli engstelig, sier Bergby. Høyesterett var tydeligvis ikke et tilsiktet mål. Det er annerledes enn for de institusjonene som angrepet ser ut til å ha vært rettet mot, sier han. Landets Høyesterett på Oslo tinghus Den første uken etter angrepet måtte Høyesterett låne midlertidige kontorer i Oslo tinghus. Der satt de da terrorsiktede Behring Breivik kom til fengslingsmøte. Vi vurderte det som bedre å spørre tingretten enn lagmannsretten, siden Høyesterett jo overprøver sakene fra lagmannsretten, sier Høyesteretts direktør Gunnar Bergby om valget av relokalisering for Høyesteretts ansatte i den første uken etter angrepet. Bygget var da usikret og de ansatte kunne ikke jobbe der. I stedet fikk de låne kontorer på Oslo tingerett, blant annet kontorene til sorenskriveren og direktøren. Selv om dommerne kan logge seg på sine datamaskiner fra eksterne datamaskiner, var de avhengig av tilgang til de fysiske dokumentene. Derfor måtte sikret personell gå skyttel- trafikk med vogner med dokumentene fra Høyesteretts hus og ned til Tinghuset. Satt dere i bygget da terrorsiktede ankom fengslingsmøte? Ja, vi satt i syvende, men vi konsentrerte oss om å gjøre jobben vår, sier Bergby. 1. august var Høyesterett tilbake i eget hus, og gjenforent med sine papirer og dokumentbunker. Juristkontakt

14 Slik ble skadene på Høyesterett Både høyesterettsjustitiarius Tore Schei og direktør Gunnar Bergby avbrøt ferien 22. juli og var på plass i Oslo lørdag morgen. Bildene er tatt under en befaring i Høyesterett 23. juli, gjennomført av Schei, Bergby, dommer Eirik Møse og fungerende leder for utrederne Birthe Aspehaug Buset. Bildene er tatt av Gunnar Bergby. Skader i 2. avd. rettssal Høyesteretts front fasade sett fra Høyesteretts plass Glass fra vinduene i Høyesterett, bilde tatt fra Høyesterettsplass Kontoret til dommer Tjomsland. Hele vindusrammen er trykket inn. Annen avdelings rettssal Høyesteretts møtesal Parkeringsanlegg reddet trolig mange Under bombebilen var det en underjordisk tunnel som ble et absorberende underlag og dermed tok av for mye av kraften i bombeeksplosjonen. Leder for mineavdelingen i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, anslo at bomben inneholdt kilo sprengstoff før han hørte om det underjordiske anlegget. Da anslo han at den kan ha inneholdt hele 950 kilo, slik den terrorsiktede beskriver i sitt såkalte manifest. Det er helt unikt at «bare» åtte mennesker mister livet etter at det går av cirka kilo sprengstoff i Oslo sentrum, sier Nergaard til Dagsavisen. 14 Juristkontakt

15 Jurist leder 22. juli-kommisjonen Juristen Alexandra Bech Gjørv skal lede regjeringens 22.juli-kommisjon. Hun skal lede en kommisjon med eksperter på blant annet terror, politiarbeid, helse og samfunnssikkerhet. 22. juli-kommisjonen skal se på alle aspekter ved bombeangrepet i Oslo og drapene på Utøya. Kommisjonens mandat er foreløpig vidt. Den skal undersøke alle sider ved omfanget av angrepene, hvordan politi og offentlige etater taklet oppgavene sine, og om hvordan andre sider av redningsarbeidet fungerte. Kommisjonen skal være uavhengig og ha et eget sekretariat. Den skal rapportere direkte til statsministeren. Regjeringen vil så gå gjennom rapporten og deretter legge frem en melding for Stortinget Jeg har lyst til å understreke at dette ikke skal være en granskningskommisjon. Vi har stor respekt for det arbeidet som personell fra mange etater har gjort og gjør, men det er viktig at vi får en fullstendig gjennomgang av hva som har skjedd, sier statsminister Jens Stoltenberg. Det vil bli opprettet et eget hensiktsmessig regelverk for terrorkommisjonen, og statsministeren regner med at det kan gå rundt ett år før en rapport kan legges frem. En samlet opposisjon var, ifølge VG, ikke fornøyd med at regjeringen først skal ha ønsket høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger som leder av kommisjonen. Grunnen skal ha vært frykten for å rokke ved Høyesteretts habilitet, dersom straffesaken mot den terrorsiktede Anders Behring Breivik skulle bli anket helt til Høyesterett. Alexandra Bech Gjørv var direktør for fornybar energi i Hydro og senere Statoil, før hun i fjor takket for seg og ble partner i advokatfirmaet Alexandra Bech Gjørv er partner i advokat firmaet Hjort (Foto: Øyvind Hagen) Hjort. Hun er nestleder i NRKs styre og medlem av styret i Norske Skog, men har ingen kjent politisk tilknytning. Den avdøde Ap-profilen Inger Lise Gjørv, som satt på Stortinget i 16 år, var Bech Gjørvs svigermor. Det har blitt pekt på at Alexandra Bech Gjørv, er niesen til regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og om dette kan rokke ved tilliten til terrorgranskingen. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener Fagernæs vil måtte vurdere sin habilitet dersom det kommer erstatningssaker mot staten med grunnlag i kommisjonens rapport. Fagernæs sier ifølge VG at han vanskelig kan se for seg at hans embete vil ha noen berøring med kommisjonen, men at han vil vurdere sin habilitet hvis det kommer søksmål mot staten. Danske Hanne Beck Hansen er blant dem som skal sitte i kommisjonen. Hun var politidirektør ved Københavns Politi fra 1995 til åringen er utdannet jurist, og har også vært leder for Politiets Efterretningstjeneste (PET), PSTs danske motstykke. Dette er regjeringens 22. juli-kommisjon: Leder: Advokat Alexandra Bech Gjørv, Oslo Forsker Ragnar Line Auglend, Bergen Forsker og ambassadesekretær Laila Bokhari, Oslo Einar Skaarseth Enger, Rakkestad Generalløytnant Torgeir Hagen, Hamar Forhenværende politidirektør i København Hanne Bech Hansen, Hillerup, Danmark Professor Guri Hjeltnes, Oslo Avdelingsleder Linda Motrøen Paulsen, Stavanger Fylkeslege Karin Straume, Vadsø Minnesmerke og bevaring Det er uavklart om høyblokka skal nybygges eller gjenoppbygges slik den var. Statsbygg melder at det har kommet forslag om å bevare den 52 år gamle høyblokka som et minnesmerke. Arkitekt og tidligere kunsthøgskolerektor Peter Butenschøn gikk tidlig ut og betegnet bygningen som etterkrigshistoriens viktigste politiske monument og mente riving var uklokt. Den eldste delen, med blant annet finansministerens kontor, er fredet. I høyblokka er det veggdekorasjoner i selve bygningsmassen som er utført av Picasso. Den er et monument over hele sosialdemokratiet, folkestyret og demokratiet. Man kan ikke håndtere dette som om det var en vanlig bygning, sier han til NTB. Juristkontakt

16 Ingelin Killengreen, departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vil ta flere år å få forvaltningen på plass To tusen departementsansatte stod uten kontorplass etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet. Det kan ta årevis å huse alle permanent, ifølge departementsråd i Ingelin Killengreen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Hun er stolt av at forvaltningen ikke ble satt ut av spill i angrepet. I mellomtiden blir det mye å gjøre for juristene i departementene. Forvaltningen var operativ allerede samme helgen etter angrepet. Folk jobbet ut av hoteller og midlertidige lokaler og allerede på mandag dagen etter angrepet hadde alle departementene klart å etablere seg midlertidig. Det sier litt om hvor fleksibel statsforvaltningen klarer å være, sier departementsråd i Ingelin Killengreen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til Juristkontakt. FAD har ansvaret for å koordinere arbeidet med å skaffe nye kontorplasser til de 13 departementer som nå har behov. Dette er FADs prioriterte oppgave akkurat nå. Vi er ansvarlig gjennom Statsbygg for å finne bygg til alle departementene. Vi ser på aktuelle leieprosjekter, og hva som vil passe best. Juristene får mye å gjøre Hvor lang tid vil det ta? Det må vi se fra dag til dag. Noe vil ta dager og uker, og noe vil ta noe lenger tid. Killengren sier det i mange tilfeller er snakk om å gå inn på leieforhold for tre-fire år, for det er den tiden en minst må regne med før et nytt Regjeringsbygg kan være på plass. R6 vil bidra til kapasiteten, men også det åpner først til våren, sier hun. Telefoner strømmet inn Hun er imponert over hvor stor velvilje det har vært til å hjelpe. Telefoner har strømmet inn til Statsbygg fra alle som har hatt lokaler, og de underliggende etatene som departementene har flyttet midlertidig inn i har vært fantastisk fleksible, sier hun. Mange steder er man villig til å flytte ut av egne kontorer for å gi plass til departementene. FAD har fått tilbud om over 9000 kontorplasser og må nå foreta et valg. Kriterier for å velge lokaler er blant annet størrelse, plassering og sikkerhet. Den største utfordringen med relokaliseringen blir å finne en god kabal med kontorer som kan være i en egnet gangavstand fra hverandre og fungere i årene før permanente regjeringskontorer står klar, sier Killengreen. Selv flyttet hun, statsråd Rigmor Aasrud og ledelsen i FAD inn på konferanserommene hos DIFI i ukene etter angrepet. Vi måtte holde en lukket dør for å fysisk adskille enhetene, men i det store og for min del har dette vært helt uproblematisk, svarer hun på spørsmål om det var problematisk for et styrende departement å flytte inn til en underliggende etat. All informasjon som har vært på dataservere er uskadd, men FAD har ennå ikke full oversikt over alle de 16 Juristkontakt

17 fysiske dokumentene og andre gjenstander på kontorene. Dette jobbes det imidlertid på spreng for å ordne. Folk forbinder demokrati med langsomhet, og folk som sitter på hvert sitt kontor, men når vi ser hvilken dugnadsånd og aktivitet som her utfolder seg, og hvordan folk jobber sammen og jobber hardt for å komme tilbake til hverdagen sin, så blir man imponert over hva staten kan få til, mener hun; Folk har vært utrolig handlekraftige. Men saksbehandlingen går vel langsommere etter angrepet? Det er prioriteringer som må treffer i hvert departement. Vi går for vanlig drift, men det er klart at vi prioriterer hva som må gjøres nå og hva som kan utsettes. For FAD sin del er det viktigste nå å få regjeringen inn i gode kontorer. Trent på situasjoner På det enkelte kontor er det også utfordringer. De som mistet stasjonære pc-er måtte få nye. Departementene jobber over felles-servere, og mange har jobbet hjemmefra i en periode. Hjemmefra jobber man på såkalt fjernaksess, og det er ikke alltid like enkelt med store dokumenter, ifølge departementsråden. De første dagene har det gått langsomt, men halvannen uke etter angrepet fungerte også fjernaksessen godt. Utfordringen blir å finne en god kabal med kontorer som kan være i en egnet gangavstand fra hverandre og fungere i årene før permanente regjeringskontorer står klart FAD har ansvaret i slike situasjoner. Dere har kanskje hatt en beredskap på dette på forhånd, hva var den? Uten at jeg kan gå i detaljer kan jeg si at vi har trent på situasjoner som dette. Det blir aldri helt likt i virkeligheten, men jeg tror de alle fleste av oss har hatt godt av å trene på det, mener Killengreen, som inntil i fjor ledet Politidirektoratet og har bakgrunn både som politimester og departementsråd i Justisdepartementet. Foruten de store spørsmålene, som omkomne og skadde, driften av staten og graderte dokumenter og arkiv, reiser angrepet mange mindre problemstillinger. Det gjelder for eksempel alle de personlige eiendelene i bygget, som er viktige for dem som eier det. Departementenes Servicesenter(DSS) har ansvar for å samle sammen dette, og for mange kan det være snakk om pass, nøkler, feriebilletter eller viktige dokumenter. Den aller største utfordringen er å ta vare på menneskene. Noen reagerer med en gang, noen reagerer i ettertid. Vi har mistet en ansatt her hos oss. Det er mange ansatte som kjenner noen som har mistet barn på Utøya eller som selv har mistet. Det er en stor påkjenning og ingen lett oppgave, men jeg tror mange føler at det beste vi kan gjøre er å stå på og komme tilbake i jobb, sier Killengreen, som sier hun selv kjente noen av dem som omkom 22. juli. Killengreen, som selv er jurist, tror det blir mye arbeid på juristene i statsforvaltningen i månedene fremover. Det skal kjøpes inn mye utstyr og inngås mange kontrakter. Juristene som jobber med anskaffelsesreglementet og kontrakter får mye å gjøre, sier hun. Det gjøre også juristene i arbeidsgiverpolitisk avdeling. De jobber både med erstatninger for tapt eiendom, tapte feriebilletter, kredittkort, lommebøker, bilder, arbeidstøy og andre erstatningsspørsmål. Det er kanskje bagateller i det store bildet, sier Killengreen, men i en slik situasjon blir en utrygg av å ikke ha kontroll over hverdagen. Lagdommer fikk lettere skader Lagdommer Iver Huitfeldt i Borgarting lagmannsrett ble lettere skadd da han passerte Høyesterettsbygningen. Han sier til Eidsvoll Ullensaker Blad at han var nær ved å få store splinter i hodet. Jeg ble bare lettere skadet, men jeg var like ved å få store splinter i hodet. Hadde det skjedd, er det ikke greit å si hvordan det hadde gått. Han forteller at han umiddelbart tenkte at det var en bombe da han hørte smellet og opplevde det som et slag i ryggen. Lagdommeren oppfattet ikke at han var skadet og fortsatte i retning Møllergata da andre gjorde ham oppmerksom på at han blødde fra ryggen. Han ble etter hvert fraktet til legevakta sammen med flere andre og måtte sy et sår. Huitfeldt sier til Eidsvoll Ullensaker Blad at det er et under at ikke flere mennesker i gata ble drept. Jeg er lite skadet, men terrorangrepene preger meg, ikke minst det som skjedde på Utøya. Juristkontakt

18 Lukket fengslingsmøte Presseoppbudet var massivt da siktede ble fremstilt for fengsling mandagen etter terroraksjonen. Dommeren lukket retten. Tingrettsdommer Kim Heger ledet fengslingsmøtet 25.juli. Dommeren bestemte at rettsmøtet skulle lukkes allerede før retten ble satt. Siktede fikk heller ikke anledning til å bli fremstilt i retten iført den mye omtalte «gallauniformen» som han ønsket. Utenfor Oslo tingrett var det fullpakket av pressefolk og skuelystne. Selve rettsmøtet ble lukket, men oppmøtet var stort da Kim Heger etterpå leste opp kjennelsen og det ble gitt en orientering. Siktede Behring Breivik fikk i første omgang åtte ukers varetektsfengsling. Han ble undergitt brev-, besøksog mediaforbud i hele fengslingsperioden, samt fullstendig isolasjon de første ukene. I kjennelsen heter det blant annet: Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffeskyld. Etter det retten forstår mener siktede at han måtte gjennomføre handlingene for å» å redde Norge og Vest-Europa fra bl. a kulturmarxisme og muslimsk overtagelse». Han har i tidligere politiforklaring og i retten gitt en form for motiv som kan sammenfattes noe i retning av at: Målet med attentatene var å «gi et kraftig signal» til folket. Siktede ønsker å påføre Arbeiderpartiet «størst mulig tap» slik at dette for fremtiden ville «strupe nye rekruttering». Siktede forklarte at Arbeiderpartiet har sveket landet og folket og prisen for forræderiet fikk de betalt for i går. «Operasjonen var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås. Om at så lenge Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer så må de ta ansvaret for dette forræderiet og enhver person med samvittighet kan ikke landet sitt bli kolonisert av muslimer». Isolert for lenge I det første fengslingsmøtet ble terrorsiktede Anders Behring Breivik ilagt fullstendig isolasjon i fire uker. Men det er bare adgang til å isolere i maksimalt to uker ved første fengslingsmøte. Det er riktig at fengslingskjennelsen inneholder en feil etter høyesterettspraksis som ingen var kjent med i rettsmøtet, sier tingrettsdommer Kim Heger til Aftenposten. 18 Juristkontakt

19 Rohde leder terrorenhet Hanne Kristin Rohde har ansvaret for den nye terrorenheten i politiet, ledet av John Roger Lund. Lund og Rohde leder sammen etterforskningen av Norgeshistoriens største kriminalsak. Rohde sier hun ikke selv følger avhørene av Breivik. Det gjør jeg sjelden, men jeg henter ut informasjon som jeg trenger til jobben, forklarte hun til Dagens Næringsliv. Hun er opptatt av å være nøktern, tross mediepresset på saken; Det er viktig å ha en profesjonell og saklig tilnærming til de oppgaver vi er satt til å løse, sa hun. Den nye enheten har fått stab og kontorlokaler. Halve seksjonen er nå satt på terroretterforskningen som skal munne ut i en tiltalebeslutning for hvert enkelt offer. Samtidig har vi andre løpende saker som ikke kan stoppe opp. Det er kjempeutfordrende å opprettholde vanlig drift, sier Rhode til DN. Rohde har vært i politiet siden 1989, og ble påtaleleder ved Oslo Hanne Kristin Rohde og visepolitimester Sveinung Sponheim. (Foto: Lise Åserud / Scanpix) politidistrikt i Hun har vært politiinspektør siden 2008 og er blant annet kjent for å ha vært kåret til årets Oslo-borger 2010 og ellers for å være åpen i sine uttalelser. 190 var på jobb 190 av 1600 ansatte i de hardest rammede departementene var på jobb da terrorbomben gikk av. Rundt 350 mennesker har Høyblokken som sin arbeidsplass. Da bomben gikk av, var bare 65 av dem på jobb. Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet holder til i R4. De to departementene har til sammen cirka 350 ansatte, men bare var på jobb da bomben eksploderte. Hanne Kristin Rohde Stilling: Leder for vold og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt Cand.jur: 1987, UiO Juridisk karriere: Rohde var saksbehandler i Justisdepartementet og underdirektør i Ullersmo landsfengsel før hun gikk i politiet. Hun var politifullmektig i Follo , adjutant ved vold- og sedelighetsseksjonen , påtaleleder ved Manglerud politistasjon og leder for arrest- og påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt , politiinspektør og leder for vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt siden Dokumenthåndtering/arkiv og timeregistrering/fakturering - i ett og samme system! Vår løsning bygger på tilbakemeldinger fra kunder Test oss på vår e-post løsning Spar tid jobb i riktig rekkefølge Et produkt med riktig forhold pris/nytte Det skal være unødvendig å sette sammen løsninger fra fl ere leverandører Vårt supportapparat har aldri hatt utskiftinger Våre kunder kjenner oss Advisor er et ledende system for små og store time-, dokumentog kunnskaps-intensive miljøer. Start med timeregistrering, og ta senere i bruk funksjoner for fakturering, e-post, dokumentbehandling, fristhåndtering, kvalitetssikring, erfaringsarkiv m.m. telefon: F Juristkontakt L R G

20 Ruster seg til justispolitisk debatt Det er en debatt der ute, sier justisminister Knut Storberget. Etter en så dramatisk hendelse som rammer så mange mennesker, må vi være rustet til å ha en justispolitisk debatt der vi ser på hvordan lovverket og systemet er lagt opp, sier justisminister Knut Storberget til Dagens Næringsliv. Midt oppi arbeidet med å skaffe nye lokaler til Justisdepartementet, mener han det er viktig å ta tak i dagsaktuelle problemstillinger, skriver avisen. Det er en debatt der ute om fengselsstraff og forvaring, vekslingen mellom de to formene for straff, og en debatt om straffelengde, sier justisministeren. Anders Behring Breivik er foreløpig siktet etter terrorparagrafen i straffeloven, som har strafferamme på 21 års fengsel. Politiet vil etter hvert vurdere siktelsen opp straffelovens paragraf 102, som ble vedtatt i Den omhandler forbrytelser mot menneskeheten og har en strafferamme på 30 års fengsel. Ingen praksis Jeg mener at det absolutt må vurderes. Men det er ingen praksis på dette. I paragraf 102 bokstav a står det at for forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning dreper en person, sier professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland til Aftenposten. Man kan reise spørsmål om AUF-leiren på Utøya er å definere som sivil befolkning. Jeg tror det er mye som taler for det. Angrepet var uten tvil systematisk, sier Asbjørn Strandbakken, som er professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, til bt.no. En person kan idømmes forvaring selv om den dømmes for forbrytelser mot menneskeheten. Påtalemyndigheten må vurdere hvilken lovbestemmelse den mener å kunne anvende, så er det opp til domstolen å prøve den bestemmelsen, sier statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth til Aftenposten. Breivik kan eventuelt dømmes både for terrorhandling og for forbrytelse mot menneskeheten, men straffen kan ikke i noe tilfelle overstige 30 års fengsel. I stedet kan han, etter begge bestemmelser, idømmes forvaring, men ikke i noe tilfelle lenger enn 21 år, med adgang til forlengelse 5 år om gangen, sier Eskeland. Behring Breivik er varetektsfengslet frem til 26. september. Han kommer etter alt å dømme til å få forlenget varetekten i nytt fengslingsmøte da, og vil sitte i varetekt frem til domsavsigelse. Etterforskningen er ventet å ta et år. Rettssaken kommer tidligst opp i begynnelsen av Innen 1. november kommer rapporten fra de rettspsykiatrisk sakkyndige som skal vurdere om han er strafferettslig tilregnelig. 20 Juristkontakt

Angrepet på demokratiet

Angrepet på demokratiet JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2011 45. ÅRGANG Angrepet på demokratiet Sorg og samhold i Justisdepartementet Foto: Aleksander Andersen/Scanpix. Høyesterett fikk store skader

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER REFLEKSJONER ETTER 22. JULI-KOMMISJONEN ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro og Statoil Styrearbeid

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER

REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER REFLEKSJONER ETTER 22.JULI -SIKKERHETSFORUM ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro og Statoil Styrearbeid

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI REFLEKSJONER ETTER 22. JULI NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Kommisjonen ble oppløst 13. august 2012. Presentasjonen står for Alexandras regning Mandatet Oppnevnt av

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Kommisjonen skal se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne tli:

Kommisjonen skal se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne tli: STATSMINISTERENS KONTOR Statsministerens ko Statsminister: Jens Itenbeig7 SEPT 2011 KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: 12. august 2011 Oppnevning av en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen)

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE

ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNENE FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko Grunn til økt oppmerksomhet rundt kontroll i kommunalt eide selskaper Temaene

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP

22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP 22. JULI; - HOLDNINGER, KULTUR OG LEDERSKAP FORVALTNINGSKONFERANSEN 2012 ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Direktør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

Terrorangrepene 22.juli 2011

Terrorangrepene 22.juli 2011 Terrorangrepene 22.juli 2011 Hovedbrannstasjonen rammet Brannsjefens kontor Hovedbrannstasjonen Gjerningsmannen Bomben 950 kg Norsk redningstjeneste Justis- og politidepartementet 65 N Hovedredningssentralen

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/409 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 23. september 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Lars

Detaljer

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 Etternavn Fornavn Tittel 1 Anundsen Anders Statsråd Justisdepartementet 2 Brein-Karlsen Vidar Statssekretær Justisdepartementet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

Månedens prosjekt Regjeringskvartalet. Rydder i

Månedens prosjekt Regjeringskvartalet. Rydder i Månedens prosjekt Regjeringskvartalet Rydder i regjeringskv 18 anleggsmaskinen 10-2011 kvartalet Det har gått tre måneder siden de grusomme terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. Fremdeles er det usikkerhet

Detaljer

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet

Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Norges Høyesteretts informasjonsvirksomhet Høyesterett er landets øverste domstol og dømmer i siste instans. Høyesterett er ankeinstans for avgjørelser truffet i lavere rettsinstanser Høyesteretts hovedoppgave

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november Målet for mine 45 minutter er - å mobilisere et felles ansvar og interesse for å skrive klart og tydelig at vi alle er mer bevisste på

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 22. JULI-KOMMISJONENS ARBEID

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 22. JULI-KOMMISJONENS ARBEID PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV 22. JULI-KOMMISJONENS ARBEID MIDT-NORGE KOMMUNEREVISORFORENING ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget kom helt uforberedt 2 Bred bakgrunn Jurist Konserndirektør

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon?

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? ETIKKONFERANSEN 2014 ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell korrupsjonsrisiko Temaene Hva er korrupsjon? Hva

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM?

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? Substantivene kan være i bestemt eller ubestemt form på norsk. Vi har noen absolutte regler for hvilken form vi skal bruke, men tre viktige distinksjoner hjelper oss også når

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre. Heidi Olsen Roalsø 1

22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre. Heidi Olsen Roalsø 1 22. juli - Familieperspektivet - En historie om å overleve og gå videre Heidi Olsen Roalsø 1 En historie om å overleve og gå videre Hvordan opplevde og håndterte vi det som familie? Utøya 22. juli 2011

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014.

Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Ytringsfrihet og redaktøransvar : Med utgangspunkt i henvendelsen fra Stopp Islamiseringen av Norge til Kristiansand folkebibliotek vinteren 2014. Anne Kristin Undlien Biblioteksjef i Kristiansand kommune

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer