Angrepet på demokratiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Angrepet på demokratiet"

Transkript

1 JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Angrepet på demokratiet Sorg og samhold i Justisdepartementet Foto: Aleksander Andersen/Scanpix. Høyesterett fikk store skader Justisministeren om angrepene og veien videre

2 Nye bøker! Hans Flock Midlertidig sikring Arrest og midlertidig forføyning Midlertidig sikring er et rettslig virkemiddel for å sikre et krav i et omtvistet rettsforhold. Et vesentlig poeng er at man raskt kan få rettens kjennelse om en slik sikring, i påvente av at man senere får en endelig løsning. Denne boken er en systematisk fremstilling om midlertidig sikring. Den omfatter både arrest, som er en midlertidig sikring av pengekrav og midlertidig forføyning til sikring av andre krav. Boken dekker dermed den midlertidige sikring som skjer etter tvistelovens kapittel 32 og 34. Kr 499,- Lasse A. Warberg Norsk helserett, 2. utgave Helseretten har utviklet seg til en omfattende og komplisert juridisk disiplin. Det er neppe noe rettsområde som er så tett på menneskenes tilværelse, så nær livets drama og gleder. Helseretten har tette bånd til forvaltningsrett, strafferett og sosialrett. Boka viser helserettens mangfold og betydning, og drøfter mange vanskelige juridiske og etiske spørsmål. Boken er skrevet som er juridisk fagbok og et oppslagsverk for jurister og helsearbeidere. Kr 599,- Morten Ruud og Geir Ulfstein Innføring i folkerett, 4. utgave Innføring i folkerett gir en problemorientert fremstilling av folkeretten, I denne 4. reviderte utgaven har forfatterne skrevet et nytt kapittel om internasjonal handel og finansrett. Videre er de enkelte kapitlene bearbeidet og ajourført med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis. Kr 469,- Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård og Espen Nyland Foreldelse av Fordringer I denne boken gir forfatterne en tematisk fremstilling av foreldelseslovens regler. Innfallsvinkelen åpner for en behandling av foreldelsesreglene hvor de ses i sammenheng og hvor forholdet mellom reglene vektlegges. Hovedvekten er lagt på de praktisk viktige problemstillingene som oppstår ved anvendelse av lovens regler, det vil si spørsmål knyttet til foreldelsesfristens utgangspunkt, lengde og avbrytelse. Kr 649,- Thomas Ugelvik Fangenes friheter makt og motstand i et norsk fengsel Fangenes friheter tar opp spørsmålet om makt, motstand og frihet i fengsel. Den er en analyse av hvordan mennesker forholder seg, tenker, føler og reagerer i møte med makt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Boken er bygget på et feltarbeid i et norsk fengsel, og viser hvilke strategier fanger tar i bruk for å gjøre seg til noe annet eller mer enn en fange. Kr 399,- Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness, Audvar Os, Helge Skaaraas Plan- og bygningsrett, del 2 Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 2, med undertittelen Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, behandles alle forhold i tilknytning til byggesaker. I tillegg behandles også refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar i byggesaker. Kr 569,- Kjøp bøkene i bokhandelen eller På tlf På fax E-post: Internett:

3 Innhold 4 5 Leder Siden sist 6 Justisdepartementet Vi møtte et departement preget av sorg og samhold. 6 Justisdepartementet etter 22. juli 12 Høyesterett ble rammet Jurist leder kommisjonen Ingelin Killengreen Fengslingsmøte Storberget om veien videre 12 Høyesterett Vi var svært heldige, dette kunne gått mye verre, sier Høyesteretts direktør. 28 Nye studiesteder DLA Piper vokser Ny friluftslov Fritz Moen 24 Justisministeren Svaret er ikke å forhaste seg med å etablere flere inngripende metoder, sier Storberget. 38 Advokat i Ukraina Helsedirektoratet Arbeidslivet Magne Skram Hegerberg mener 28 Nye studiesteder Flere nye steder for bachelorstudier i jus. 46 Fagartikkel 47 Fag / Meninger / Debatt Hans Petter Graver Mari Hersoug Nedberg Lars-Jonas Nygard Georg Einar Bellesen Thorvald Steen 30 Fusjoner og vekst Petter Kleppe leder DLA Piper Norge. Selskapet har 4200 advokater globalt Stilling ledig Nytt om navn Det er også et tankekors at åpenheten gjør at man blir mer utsatt. Her er det mange dilemmaer Departementsråd Morten Ruud, på side 11

4 Angrepet på demokratiet vårt Omfanget er vanskelig å fatte. Det er vondt i dag å tenke på at engasjerte og imponerende Kjersti Berg Sand vi intervjuet i fjor ikke er blant oss lenger. Hvor lite man vet om hva som venter. Det er så mange hvis, som departements råd Morten Ruud i Justisdeparte mentet sier det i inter vjuet lenger bak i denne utgaven. Hva om jeg hadde gått tidligere? Hva om jeg hadde valgt den vanlige veien fra jobb? Mange har indre sår etter forferdelige opplevelser. Ruud har møtt ansatte som har sagt at hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg, mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss. Jus er sivilisasjon og sivilisasjonsbygging. Terror er mørke og barbari. Derfor blir angrepet på blant annet Justisdepartementet symbolsk på hva terroren ville ramme. Fire av Justisdeparte mentets folk er døde. Totalt omkom åtte mennesker i bomben. Og det var bare opptakten til det utenkelige massedrapet som skulle skje senere denne forferdelige fredagen i juli. Forbrytelsene var et angrep på vårt demokrati - på rettstaten - og en påminnelse om hva alternativet kan være. Det minner oss også på at juristene har en særlig rolle og et særlig ansvar i forsvaret av sivili sasjon mot barbariet. I respekt for de som mistet livet, og de som mistet sine kjære på Utøya og i regjeringskvartalet. Demokratiets svar på ugjerningene involverer jurister på alle sider. At en del ikke forstod forsvarer Geir Lippestads jobb var ubehagelig å registrere og viser at man ikke skal ta noe for gitt. Prinsippene i en rettstat er ikke opplest og vedtatt en gang for alle. Juristene i politiet og påtalemyndig heten har også en tøff jobb, der man i tillegg til å få dømt en gjernings mann skal ta hensyn til de pårørendes behov. Bistandsadvo kater gjør en viktig jobb her. Jus kan også brukes til å innskrenke demokrati og ytringsfrihet, selv om statsminis teren har sagt at dette skal møtes med mer demokrati. Justisminis teren skriver i denne utgaven av Juristkontakt at Det er viktig nå mer enn noensinne å ha et realistisk forhold til hva man rent faktisk kan klare å forebygge ved hjelp av inngripende metoder. Men hvilke konsekvenser terroren får til syvende og sist er det ingen som vet. Når vi har alle fakta på bordet, kan det hende at det kommer endringer i våre systemer for å bekjempe terror og håndtere kriser. Kanskje blir det også endringer i lovverket det er ennå alt for tidlig å si, skriver Storberget. Debatten om vårt demokrati, vår rettstat og vårt samfunn har vært sterk i de ti årene etter terror angrepene i USA, og kommer nok ikke til å avta. Hva med ytringsfrihet? Hva med anonymitet i debatter? Hva med overvåking? Hva er hatefulle ytringer? Avta gjør nok heller ikke debatt om begreper som flerkultu relt samfunn; det er jo flere defini sjoner på begrepet. Og definisjonene står ganske langt fra hverandre når man kommer til de reelle sakene, som hijab i politiet og i domstolene, sharialovgivning eller blasfemilover. Det gjelder uansett ståsted ikke å bli smittet av terrorens galskap men å være bevisst våre kjerne verdier og tenke på det vi skal være takknemmelige for. Vi skal fryktløst og åpent fortsette med samtaler og diskusjoner. Vi skal ikke miste evnen til kritisk tenkning og nysgjerrighet. Vi skal være hele mennesker av kjøtt og blod og ikke mekaniske og fanatiske roboter styrt av ismer og autoritære ideologier. Vi skal avvise alle angrep på det demokratiske samfunnet som det langt fra er noen selvfølge at vi har. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 12. september Redaksjonen avsluttet 23. august Forsidefoto: Aleksander Andersen/ Scanpix Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

5 Konferanse om sakkyndighet i domstolene I oktober arrangerer Juristenes Utdanningssenter en høringskonferanse om sakkyndighet i domstolene. Første dag setter søkelyset på generelle rettsikkerhetsutfordringer Hvorfor kritiseres domstolenes bruk av sakkyndige? Ekspertbevis en fare for rettssikkerheten? videre vil sakkyndig rollen tas opp er rammebetingelsene gode nok? Hvordan formuleres mandatene, Hvordan kan sikre god kvalitet? Kommunikasjon på tvers av faggrenser. Siste del vil ha fokus på særlige problemstillinger innenfor strafferett, erstatnings/forsikringssaker og saker om barn. Frykter etterforskningen vil gå ut over annet politiarbeid 150 politifolk skal etterforske terrorangrepene 22. juli, og det kan det gå ut over annet viktig arbeid, sier Oslo politiforenings leder Sigve Bolstad. Etter planen skal enheten jobbe i ett år med terrorangrepet. Det kommer til å bli veldig ressurskrevende, sier Bolstad til NRK. Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner til 100 nye politistillinger, 95 plassert i Oslo. Juristdagen 2011 Lørdag 24. september står jurister på stands i over 20 norske byer Følgende byer er klare: Tromsø, Harstad, Mo i Rana, Verdal, Stjørdal, Trondheim, Molde, Ålesund, Leikanger, Sogndal, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Sandefjord, Tjøme, Moss, Drøbak, Ski, Kongsberg, Hamar og Oslo. Juristdagen arrangeres av Juristforbundet og skal synliggjøre juristenes rolle i samfunnet. Én lørdag i året står jurister fra alle sektorer sammen på stand i en rekke norske byer for å veilede publikum i juridiske spørsmål. Målgruppen er dommere, sakkyndige, advokater, påtalejurister og andre som arbeider med problemstillinger knyttet til sakkyndige i domstolen, opplyser Juristenes Utdanningssenter. Konferansen arrangeres i samarbeid med Domstoladministrasjonen, Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg, Norsk Psykologforening og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og foregår i Oslo 13. og 14. oktober. Deltakere er blant annet Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach, Aftenpostens Harald Stanghelle, lagmann Torolv Groseth, advokat Arild Humlen, professor Hans Petter Graver, spesialist i psykiatri Randi Rosenquist, professor dr. med. Lars Weisæth. De som kommer er sikkert dyktige, men vi kan ikke levere like godt i en overgangsfase. I tillegg må en ha forståelse for at det tar tid å erstatte noen som har jobbet lenge og som har veldig god kompetanse, sier Bolstad. Det er helt forståelig at det meste av andre saker ble liggende etter 22. juli. Alt fra Bislett-drapet til andre alvorlige drap, drapsforsøk og sedelighetssaker har blitt skadelidende. Wessel-Aas forlater NRK Etter 12 år som advokat i NRK, slutter Jon Wessel-Aas i statskanalen for å tiltre som partner i advokatfirmaet Bing Hodneland, som ifølge Wessel-Aas nå har en meget sterk medierettsavdeling, etter at også blant andre jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund gikk inn i partnerskapet i vinter, skriver Kampanje. Wessel-Aas har ført flere omtalte og prinsipielle saker på medierettsområdet og markert seg i debatter om ytringsfrihet, personvern, rettssikkerhet og menneskerettigheter, blant annet gjennom sitt engasjement som leder av den norsk avdelingen i Den internasjonale juristkommisjon. Juristkontakt for bare noen tiår siden år siden Det foreligger ingen planer om sammenslutning av Norges Juristforbund og andre organisasjoner. Etter avtale med Norske Sosialøkonomers Forening ytet vi denne for ening visse sekretariatsfunksjoner i 1 ½ år mot fastsatt vederlag. Denne samarbeidsform var ikke problemfri og vil neppe komme på tale igjen. (Ingen utsikter til sammenslåing med andre organisasjoner) 30 år siden Regjeringens kontaktutvalg har vært innkalt for å drøfte pris- og kostnadsutviklingen og muligheten for å unngå et indeksoppgjør med nominelle tillegg som ville sette konkurranse evnen og sysselsettingen i fare ( ) Regjeringen har deretter orientert de organisasjoner som ikke er med i Kontaktutvalget om tiltakene. (De som ikke er med i Kontaktutvalget er orientert) 20 år siden Å arbeide som juridisk sekretær i Høyesterett må være noe av det mest anonyme og ukjente man kan foreta seg innen det juridiske liv her i landet ( ) Nå akter høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og justissekretær Sophie Solheim å bringe stillingene ut av anonymiteten. (Vil endre tittelen til juridisk utreder ) 10 år siden Det vil alltid eksistere en uenighet om hvordan regelverk og politikk skal forvaltes. Men jeg opp lever at det har skjedd en modning og heving av kunnskapsnivået rundt flyktningespørsmål blant opinionsdannere og politikere de siste årene. (Trygve G. Nordby, ny sjef i Utlendingsdirektoratet UDI)

6 6 Juristkontakt

7 Etter 22. juli Sorg og samhold i Justisdepartementet Justisdepartementet er hardt rammet av terrorbomben i regjeringskvartalet. Fire av de ansatte døde og mange er skadet. Bygningen er ødelagt. Juristkontakt besøkte det relokaliserte departementet. Av Henrik Pryser Libell De ansatte sitter på rekker, med to og to på hver pult og et kobbel av ledninger strekker seg over gulvet. Juristkontakt

8 Dette bringer oss mer sammen, sier departementsråd Morten Ruud. Regjeringskvartalet er ikke lenger hva det var. Tretten av atten departementer, med over to tusen ansatte, ble tvunget på flyttefot da terrorangrepet 22. juli totalskadet Høyblokka og flere av bygningene rundt. Justisdepartementet hadde sitt sete i Høyblokka sammen med statsministerens kontor. 44 mennesker var på jobb i Justisdepartementet da bomben gikk av kl Totalt døde åtte mennesker etter bomben i regjeringskvartalet og mange ble skadet. Justisdepartementet mistet fire medarbeidere denne dagen, en av dem på Utøya. På grunn av de omfattende skadene har hele departementet måtte skifte kontorer, og den første måneden etter terrorangrepet jobbet de overlevende departementsansatte i Forsvarsdepartementets lokaler og fra Politihøyskolen på Majorstua i Oslo. Juristkontakt besøkte Justisdepartementet på Politihøyskolen på Majorstua halvannen uke etter relokaliseringen. Avbrøt ferie På et skilt på døren i C-blokka på Politihøyskolen står det «Justisdepartementet», festet med tape i vinduet. I fjerde etasje, henger en papirlapp med røde bokstaver «PIA» over stålskiltet «Klasserom 6». Her har Politiavdelingen og seniorrådgiver i Politiavdelingen Merethe Rein sitt midlertidige kontor. De ansatte sitter på rekker, som studentene, med to og to på hver pult, et kobbel av ledninger strekker seg over gulvet. På tavla er det laget en ukeplan. Under planen står fire kulepunkter. Det er tidspunktene mellom 2. og 9. august for de fire begravelsene for avdøde kolleger i departementet. Rein forteller at hun var på ferie på hytta med familien da hun hørte om bomben. Hun avbrøt umiddelbart ferien og var på jobb igjen mandag. Da hadde hun alt fått beskjed over sms om at hun og alle ansatte i Justisdepartementet som ønsket, kunne gå på jobb den dagen, til tross for mangelen på lokaler. På departementets nettside lå følgende melding: «Kjære kolleger i Justisdepartementet. Som dere sikkert vet, er H-blokken og R4 ødelagt som følge av bombeeksplosjoner. Vi ber derfor om at dere ikke møter på jobb i Regjeringskvartalet mandag 25. juli. Bare noen få i ledelsen vil samles fra kl 0800 etter innkalling. Du kan også få informasjon ved å henvende deg til din nærmeste leder eller ekspedisjonssjef. De som ønsker det, kan også møte på Politihøgskolen i dag lørdag 23. Juli kl 1100, hvor noen fra ledelsen vil være til stede. Dette er primært et tilbud til de som var på jobb fredag». Første dag etter angrepet var det «åpen dag» i politihøyskolekantinen, men tirsdag gikk det vanlige arbeidet i gang. Jeg har møtt ansatte som har sagt «Hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg», mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss Kriseteam Det var også åpning for de som ønsket å jobbe hjemmefra, men det var det få som ville, forteller Rein. Vi hadde mer behov for å treffe kolleger og prate sammen om det som har skjedd og finne ut av hvordan vi skal komme tilbake i jobb, sier hun. Departementsråd Morten Ruud sier at det var helt bevisst at alle ansatte fikk muligheten til å møte på jobb. Av erfaring fra krisehåndtering er det bedre å ha flest mulig på jobb, i stedet for å bare kalle inn nøkkelpersonell og la resten av staben gå for lut og kaldt vann, sier han til Juristkontakt. Departementsråd Ruud erindrer de dramatiske timene etter angrepet. Justisdepartementets krisegruppe satt i møte allerede en time etter bomben. Ruud var i byen, men på ferie, og på plass på jobb klokken 17. Da var gruppen allerede godt i gang med sitt arbeid, forteller han. Katastrofeøvelser Nøkkelpersonale og ledelsen var først samlet i midlertidige lokaler på Forsvarsdepartementet. Prioritert oppgave var å få oversikt over hvem som var og ikke var i bygget og å sørge for at forvaltningen som institusjon var intakt. Graderte dokumenter ble også sikret i de første dagene uten at Ruud ønsker å gå i detalj. Mandag var departementet operativt igjen med base i Forsvarsdepartementet og på Politihøyskolen, i stor grad ut fra bærbare datamaskiner og mobiltelefoner. Vi hadde jo allerede katastrofeøvd mange ganger, også på hvordan et mulig angrep på Høyblokka ville se ut, forteller Ruud. Under de øvelsene hadde vi også fått inn fiktive meldinger om så og så mange drepte og skadde. Men når det er virkelighet, blir det noe helt annet, sier Ruud. Departementsråden forteller at han grått en del i dagene etter angrepet. Mange ansatte har hatt reaksjoner allerede, og vi må anta andre vil få dem etter hvert. Det gjelder både de som var på jobb den dagen og de som ikke var det, sier han. For mange kommer nok reaksjonen når vi kan sette oss ned og slappe av etter det verste arbeidet er unnagjort, sier Ruud. Alle ansatte har derfor nå tilgang på kriseteam og psykiatri hvis de ønsker å prate. Er folk redde for å gå på jobb etter dette? 8 Juristkontakt

9 Jeg har møtt ansatte som har sagt «Hvis departementet flytter tilbake til Høyblokka, da slutter jeg», mens andre har ivret på for å komme tilbake, for å vise at vi ikke gir oss, sier Morten Ruud. Merethe Rein sier hun ikke er redd for å gå på jobb nå, men at det gjør noe med en at man som ansatt i et departement plutselig har blitt et angrepsmål. Begge sier de opplever mye dugnadsånd og samholdsfølelse i den tøffe perioden departementet nå er i. Ute i gangen utenfor kontoret står det blomster, blant annet fra Politiets fagforening, og fra ledelsen i LO. Vi skal se tilbake på dette og være stolte av det vi gjorde. Ingen vil glemme 22. juli, men vi glemmer nok ikke denne perioden heller. Dette vil bringe oss mer sammen, sier han. Mange ansatte har hatt reaksjoner allerede, og vi må anta andre vil få dem etter hvert. Det gjelder både de som var på jobb den dagen og de som ikke var det, sier departementsråd Morten Ruud. Hva hvis? Rein sier at hun har tenkt mye på tidspunktet bomben gikk av på: På tampen av en fredag midt i fellesferien. Naturligvis kunne antallet døde og skadde vært så mye verre om det var utenfor ferien eller enda tidligere den samme dagen. Til sammen har over 700 mennesker sin arbeidsplass i de skadede departementene. Det er mange «hvis» oppe i dette, sier Ruud. For eksempel «hviset» om gjerningsmannen hadde parkert i Grubbegata og ikke rett foran inngangen, slik han gjorde. Da ville ikke parkeringsrommet tatt av for eksplosjonen, og da hadde kanskje høyblokka ligger i ruiner nå, sier han. I tillegg kommer «hvis-ene» media har spekulert om i ukene etter angrepet, ikke minst teorien om at han var blitt forsinket på grunn av trafikk og egentlig mente å fyre av bomben langt tidligere på dagen. Et av mange «hvis» er historien om en ansatt som gikk tilbake etter mobiltelefonen sin rett før bomben smalt. Han var på vei hjem over Grubbegata, men snudde da han kom på at Fjernaksess og e-poster Selv om alle ansatte har kommet inn på sine arbeidsområder via departementenes fjernaksess så har ikke tilgangen vært optimal. Fjernaksessen var bare dimensjonert for 200 bruhan glemte mobilen. Han var utenfor inngangen da det sprang. Hadde han ikke gått tilbake for å hente telefonen hadde han vært rett ved bomben. Han sa han skulle ramme inn mobilen når politiet frigir bygget!, forteller Ruud. Det er de små tilfeldigheter som har avgjort liv og død 22. juli. Døde og skadde I timene etter angrepet skaffet ledelsen seg oversikt over hvem som var og ikke var på jobb ved å kontakte samtlige ansatte på sms eller telefon. Vi gikk gjennom ekspedisjonssjefene og avdelingsledere, som alle tok ringerunder til folkene under seg, sier Ruud. Etter bomben var det også folk som satt fast på kontorene sine i over to timer, blant annet ansatte i arkivet i departementet. Til sammen døde fire ansatte og mange var skadd. Ruud sier noen har reagert på å se bilder av seg selv i avisen, mens andre har vært mer utadrettet mot mediene og fortalt om sine opplevelser. Selv var Ruud ikke på kontoret, men akkurat komme tilbake fra ferie. Kort etter eksplosjonen ble han ringt opp av sønnen sin. Jeg tok telefon og sa hallo. Det var helt stille en stund, så sa sønnen min, «Nå var jeg glad for å høre stemmen din, pappa». Justisdepartementets beredskapsplaner inkluderte allerede en flytting, både til flere mulige lokaliseringer innad i byen og også utenfor, avhengig av krisesituasjonen. Morten Ruud bekrefter at Politihøyskolen var en av flere mulige lokaliseringer som var planlagt på forhånd. Sikringen der er en av fordelene. Fordi politistudentene er på sommerferie har det vært rikelig med plass i overgangsfasen. Justisdepartementet er delt inn i avdelinger, som har flyttet inn i hvert sitt klasserom. Statsråden og departementsrådene er det eneste som har fått kontorer. Statssekretærene og assisterende departementsjef har fått det Ruud kaller «noen kott innover i gangen» til rådighet, og det er satt av noen rom som møterom. Juristkontakt

10 Jeg ser ikke bort fra at vi må se på behovet for mer ressurser Det var helt stille en stund, så sa sønnen min, «Nå var jeg glad for å høre stemmen din, pappa» kere, og først etter en ukes tid ble båndet oppgradert. Rein kom ikke inn på sin mail før i uke to etter angrepet. Ruud kunne lese sin fordi han har den på Iphone. Dokumenter med tjue siders vedlegg er imidlertid litt vanskelig å lese på telefonen, smiler han. Improviseringer har det vært mange av. Det er ergerlig og frustrerende med de nøye oppbygde personlige arkivene, det er et stort handikap å ikke kunne slå opp i dem, sier Rein. Jeg skaffet meg brevmalen på en minnepinne, og har gått i gang med å jobbe med sakene, sier hun. Rein jobber med vanlige problemstillinger og ting «som ruller og går». Naturlig nok var jeg litt lettet over at jeg fikk unna mye i saksbunken før jeg gikk på ferie sommer, men det er jo de store, langvarige prosessene, som utredningsarbeid og lovforslag som er i fokus, sier hun. For å få tilgang på viktige dokumenter fra arkiv, har hver avdeling en egen Merethe Rein sier hun ikke er redd for å gå på jobb nå, men at det gjør noe med en at man som ansatt i et departement ble et angrepsmål. «arkivavdeling» på R5, som kan hente frem og frakte opp dokumenter og annet nødvendig materiale på bestilling. Jeg har sagt til de ansatte «Gjør ikke i dag, det du kan utsette til i morgen», sier Ruud; Vanligvis er det omvendt. Selv om arbeidet fortsetter tar han høyde for at angrepet vil få konsekvenser for tidsfrister og fremdrift. Det er klart noen lovforslag må leveres senere nå enn ellers planlagt, sier han. Han og ledelsen prøver å holde rutinen ved like, å avholde ledermøter som vanlig. Men det er klart det blir avbrutt av løpende oppgaver. Vil dere etter hvert måtte hyre mer arbeidskraft? Jeg ser ikke bort fra at vi må se på behovet for mer ressurser, svarer Ruud, men sier det blir et spørsmål som avgjøres av interne budsjettforhandlinger i statsbudsjettet og av Stortinget. Et drønn. Så brettet vinduene seg sammen Avdelingsdirektør Tom Brunsell i Justisdepartementets politiavdeling satt i 10. etasje i Høyblokka da bomben sprengte. Bomben virket ikke som et høyt smell i 10 og 11 etasje. Det var stille, et drønn. Så brettet vinduene seg sammen, forteller Brunsell til NTB. Seniorrådgiver Line Nærsnes i samme avdeling satt i etasjen over. Hun ble slengt 2,5 meter gjennom rommet og tok seg ut av bygningen med en lang tresplint fra vinduskarmen stikkende ut av tinningen. Ingen av dem aner hvor lang tid de brukte på å ta seg ut av bygningen. Heis var uaktuelt. Det var bare store mørke hull som gikk helt ned. Jeg orket ikke å se den veien en gang, sier Brunsell til NTB. Vi måtte krype og skreve over forvridde bygningsrester, glass og metall som hindret veien i trappeløpene. Vi brukte nok ganske lang tid, sier Brunsell og Nærsnes. På vei ned måtte de støtte sårede kolleger. Seniorrådgiver Erik Just Olsen i Olje- og energidepartementet satt i R4-bygningen da bomben gikk av. Han opplevde det som et kort konsist smell. Hele vindusrammen kom imot ham. På vei ut møtte han kolleger. Først var det helt stille, vi snakket ikke sammen engang, sier han til NTB. 10 Juristkontakt

11 Kan bli snakk om helt nytt bygg Men det er ikke sikkert Justisdepartementet kommer tilbake til Høyblokka. På lang sikt kan det bli aktuelt med et helt nytt bygg. Justisdepartementet skal flytte fra midlertidige lokaler på Politiskolen til mer permanent midlertidige lokaler i Nydalen. Men på lang sikt må vi vurdere et nytt bygg. Høyblokka var allerede i ferd med å bli for liten. To avdelinger satt allerede i andre bygg, og Statsministerens kontor hadde varslet at de skulle ha kontorer til to avdelinger til, sier departementsråd Morten Ruud til Juristkontakt. Det nye fremtidige bygget må uansett løsning være sikkert, og det må være i sentralt plassert, sier han. Muligens vil det ikke være i en høyblokk som tidligere. Mange ansatte vil kanskje vegre seg for å sitte utsatt. Regjeringen har sagt at vi skal besvare angrepet med åpenhet og at politikerne skal være tilgjengelige, men det er også et tankekors at åpenheten gjør at man blir mer utsatt. Her er det mange dilemmaer. På lang sikt må vi vurdere et nytt bygg. Høyblokka var allerede i ferd med å bli for liten Trenger kontorer til to tusen 13 av 18 departementer fikk deler av sine kontorplasser sprengt bort i terrorangrepet, med til sammen to tusen kontorplasser. Det er FAD, med fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og departementsråd Ingelin Killengreen som har hovedansvaret med å finne nye kontorer. FAD var det første departementet med en minister som kunne flytte inn igjen i sitt eget kontor, 27. juli, med et team på tjue. Halvannen uke etter angrepet hadde Regjeringen skaffet vel tusen kontorplasser. Utleiedirektør i DnB Nor Næringsmegling anslår at departementene har behov for et areal på mellom og kvadratmeter. Statsbygg understreker at det ikke uten videre er mulig å erstatte et regjeringsbygg med vanlige kontorlokaler. Det er en del sikkerhetsmessige forhold som må ivaretas, sier Hege Njaa Rygh i Statsbygg til NTB. Dyr gjenoppbygging Ingen vet ennå hva gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet vil koste. Direktør i Oslo S. Utvikling, Paul E. Lødøen uttalte tidlig at hans vurdering var ca 2,4 milliarder. I tillegg har man utgiftene til husleie i den lange perioden gjenoppbyggingen vil ta. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg sier til NTB at staten er selvassurandør for bygningsmassen. Dermed er det ingen former for forsikring som kommer til anvendelse. 180x33 annonse_layout Side 1 V I O V E R S E T T E R J U R I D I S K E D O K U M E N T E R F O R J U S T I S D E PA R T E M E N T E T, O V E R 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

12 Høyesterett rammet Store materielle skader Nær halvparten av Høyesteretts lokaler kan ikke brukes etter terrorangrepet. Men vi var svært heldige. Det kunne gått mye verre, sier direktør i Høyesterett, Gunnar Bergby. Ingen ansatte ble drept eller alvorlig skadet, men materiellskadene på Høyesteretts hus er store etter bilbomben som gikk av i Grubbegata foran høyblokka i Regjeringskvartalet 22. juli. Direktør i Høyesterett Gunnar Bergby sier i et intervju med Juristkontakt at Høyesterett var heldig, og at det hele kunne gått mye verre. I overkant av ti mennesker var på jobb da bomben gikk av kort før halv fire den 22. juli, blant annet Ankeutvalget, en del utredere og folk på biblioteket. To personer ble sjokkskadet, og to dommere fikk lette fysiske skader; glass i hodet og glass i en finger, men få av de som var tilstede har hatt behov for særlig oppfølging gjennom bedriftslegen verken for skadene eller for å snakke om opplevelsen. Kunst og dokumenter er heller ikke skadet, men selve bygget har det ikke gått så bra med. Rystelsen og lufttrykket har voldet store innvendige skader. Overalt i bygget er vinduer knust og mange steder har til og med hele vindusrammer løsnet fra veggen og enten ramlet inn eller står i fare for å gjøre det. Statsbygg har ingen anslag om hva det vil koste å sikre og gjenoppbygge bygget etter skadene. Det er særlig siden av Høyesteretts bygg som vender mot Grubbegaten som er skadet, herunder biblioteket, møtesalen, dommernes møterom ( Teen ) og Annen avdelings rettssal. Rettssalen er inntil videre tatt ut av drift. Som direktør for Høyesterett har Gunnar Bergby ansvar for den nye kontorkabalen for dommere og utredere. Huset har fått mange skader. Kan ta lang tid Sikrings- og gjenoppbyggingsarbeidet gikk i gang allerede første uken etter angrepet, men mye av bygget kan ikke tas i bruk nå eller på en god stund. I mellomtiden må de ansatte organisere seg på den plassen av huset som er sikret, og det vil si omtrent halvparten av full plass. Det betyr at noen rettssaker må gå utenfor huset og at ansatte må utføre jobben fra midlertidige kontorer på Høyesteretts hus. Som direktør har Bergby ansvar for den nye kontorkabalen for dommere og utredere. Tre stykker er for eksempel etablert på biblioteket, og to medarbeidere som arbeider med et IKT-prosjekt jobber hjemmefra i en overgangsperiode. Hver dommer har sitt eget kontor, men utredere må dele kontorer inntil videre. Først prioritert i sikringen er Høyesterettsjustitiarius sitt kontor, som ble skadet i eksplosjonen. Det var første skadede kontor som kom fullstendig i stand og stod ferdig 22. august. Andre ansatte må vente mye lenger. De ansatte må nok forberede seg på kummerlige kontorforhold i lang 12 Juristkontakt

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Student diktet jusoppgave Stortingsvalget: Jurister om hjertesaker Advokataction på TV Jurist på piratjakt i Somalia

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt 15 år siden UNI-Storebrand Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Juristmangel ved NAV-kontorer Akademikernes

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2012 46. ÅRGANG Statsadvokatene Forbereder bevisføringen i terrorsaken Studentenes ulike lønnsforventninger // Vil ha bachelorene inn i Juristforbundet

Detaljer

Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist

Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 4 2015 49. ÅRGANG Viktig signaleffekt når barn forsvinner: Må aldri gi opp å lete Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Hverken sjelesørger eller talsmann

Hverken sjelesørger eller talsmann JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2011 45. ÅRGANG Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer