Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik."

Transkript

1 NARVIK KOMMUNE Areal og Byggesak Saksframlegg Arkivsak: 11/1029 Dokumentnr: 1 Arkivkode: K1-031 Saksbeh: Rune Hjallar SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskap /11 RUH Kompenserende tiltak til Ros-analyse og forslag til ny organisering av Ofoten Brann IKS, beredskap i Narvik. Jeg viser til merknadene og vil foreslå følgende innstilling: 1. Narvik Bystyre tar fremlagte saksfremlegg til etteretning som en alternativ løsning til utarbeidet ROS-analyse av Ofoten Brann IKS. De skisserte risiko,-og sårbarhetsforholdene anses som akseptable. 2. Brannsjefen utarbeider en ny brannordning ut fra dette saksfremlegget, der fremtidig brannordning for Narvik brannstasjon mannskapsmessig innordnes innenfor den økonomiske rammen i alt Oppmøtetid på brannstasjonen for alle mannskaper og bopolikt ihht oppmøtetid fastsettes i brannordningen. 4. Ny justert driftsramme innordnes i Ofoten Brann IKS sine budsjetter. 5. Økte utgifter for Narvik kommune medtas for økonomiplanperioden fom Det søkes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dispensasjon for utførelse av de kompenserende tiltak til Det søkes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dispensasjon for utrykningstiden i Beisfjord. Dette med bakgrunn i de avdekkede risiko- og sårbarhetsforholdene en er fremkommet til i denne saksutredningen. Rådmannen i Narvik, 27. april 2011

2 Wiggo Lauritzen Rune Hjallar Enhetsleder Saken oversendes formannskapet for behandling. Ordføreren i Narvik, 27. april 2011 Karen Margrethe Kuvaas

3 SAKSUTREDNING : 1. Innledning Den fattet Narvik Bystyre flg. vedtak i sak 104/10: Narvik bystyre tar fremlagte dokument vedrørende organisering og dimensjonering av Ofoten Brann IKS til orientering. Dokumentet med brannsjefens konklusjoner og anbefalte tiltak danner grunnlaget for de forhold som gjelder i Narvik kommune ved utarbeiding av ny felles branndokumentasjon for kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. Med hensyn til kartlagte risiko vedtar bystyret: 1. Lengre utrykningstid enn forskriften fastsetter til Skjomen, øvre deler av Håkvikdalen samt områder langs E 10 mot Sverige er en risiko en må leve med. 2. Lengre utrykningstid til sykehus i Håkvik enn forskriften fastsetter er en risiko en må leve med. Som særskilte tiltak skal bygningene ha automatiske brannvarslingsanlegg med direktevarsling til brannvesenets alarmsentral samt at bygningene skal ha spesiell oppfølging fra forebyggende avdeling. En skal spesielt vektlegge bygningenes branntekniske standard, øvelser og personalets kompetanse mht brann. 3. Med bakgrunn i et større antall bygg hvor brannvesenets høydematerieell er alternativ rømningsvei opprettes beredskap som ivaretar denne funksjonen. 4. Narvik kommunes andel av driftstilskuddet til Ofoten Brann IKS opprettholdes på 2010 nivå. 5. Administrasjonen bes legge frem forslag til kompenserende tiltak for avvik på innsatstiden i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet.brannsjefen fremmer forslag til ny brannordning basert på forskriftens minimumsløsning og innenfor eksisterende driftsramme senest 31 mars Brannordningen i Bjerkvik opprettholdes, slik at kontrakten med forsvaret ka opp fylles fra Bjerkvik brannstasjon. 2. Faktadel Ofoten Brann IKS utarbeidet i 2010 en Risiko,- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse. Denne ble faglig kontrollert av NEAS Brannconsult i skriv av Bakgrunnen for utarbeidelse av en ROS-analyse, er at norske brannvesen skal tilfredsstille en rekke krav i lover og forskrifter. Blant disse er Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) som definerer en rekke spesifikke krav til hvordan norske brannvesen skal organiseres, utrustes og bemannes, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal Dimensjoneringsforskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger (Dimensjoneringsforskriftens 1-1) i kommunen. Det er i hovedsak den enkelte kommune som skal bestemme hvilke ressurser brannvesenet skal disponere på basis av avdekket risiko og sårbarhet. Det er imidlertid gitt en del begrensninger for det kommunale selvstyret i form av definerte minstekrav. Minstekravene skal sikre at det i alle kommuner blir utført et minimum av brannforebyggende oppgaver, og at kommunene har en slagkraftig beredskapsstyrke med tilstrekkelig kompetanse og utrustning. Beredskapsstyrken skal kunne settes inn ved branner og andre ulykker innenfor kravene til innsatstider. Minstekravene er

4 satt på basis av generell risiko i forhold til tettsteder, innbyggertall og objekter med krav til innsatstid. Alle kommuner må vurdere om minstekravene til organisering og dimensjonering av brannvesenet er tilstrekkelige i forhold til kartlagt risiko og sårbarhet. Dimensjoneringsforskriftens 2-4 krever at kommunen dokumenterer at kravene til organisering, utrustning og bemanning oppfylles. En slik dokumentasjon skal omfatte og baseres på en risiko,- og sårbarhetsanalyse. Dersom kartleggingen av risiko og sårbarhet avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. Dimensjoneringen av kommunens brannvesen skal altså baseres på kartlagt risiko og sårbarhet og de minstekrav Dimensjoneringsforskriften setter for forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Disse forholdene har Ofoten Brann IKS gjennomgått i sin ROS-analyse. I denne saksutredningen gjennomgås kun den beredskapsmessige delen for Narvik brannstasjon. I ROS-analysens pkt. 2.2 har en listet opp de objekter en mener er satt krav om til innsatstid, innstastiden er satt med utgangspunkt i kasernert vakt og med hjemmevakt,og en har foreslått kompenserende tiltak der innsatstiden er ut over det lovpålagte. Dette med utgangspunkt i en minimumsløsning på beredskapssiden. Tiltak som er foreslått er; døgnkasernering, økt forebyggende aktivitet med øvelser og tilsyn samt direktevarsling til 110- sentralen. Objekter en ikke klarer å rekke innenfor innsatstiden, eller har funnet kompenserende tiltak for, er av en slik karakter at de er foreslått at en kan leve med. For å svare på pkt. 5 fra Bystyrets vedtak, så har rådmannen valgt å se nærmere på følgende elementer i ROS-analysen; krav til organisering av brannvesenet i Narvik Kommune, forskriftens krav til innsatstider for objekter samt kompenserende tiltak ved fravik på innsatstider eller risiko og sårbarhet. 2.1 Organisering og informasjon Ofoten Brann IKS Ofoten Brann IKS er et eget interkommunalt selskap med eget representantskap og eget styre. Selskapet eies av kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. Det har vært avholdt flere informasjonsmøter mellom Narvik Kommune og ledelsen i Ofoten Brann IKS i perioden denne saksutredningen har pågått. Til stede fra ledelsen i Ofoten Brann IKS har vært; styreleder, brannsjef, leder forebyggende avdeling og leder beredskapsavdeling. Som eget selskap ivaretar de alle interne prosesser i egen organisasjon, s.s. informasjonsflyt videre og sikre nødvendig behandling og involvering videre til de ansatte og tillitsvalgte i egen virksomhet. Dette er også bekreftet i møte med brannsjef og styreleder. Ved opprettelse av selskapet ble det inngått en trygghetsavtale med alle de ansatte tilhørende i Narvik kommunes organisasjon. Denne avtalen gjør det mulig, for de som ønsker det, å få gjenintre i organisasjonen til Narvik Kommune. Dersom gjennomføringstidspunktet går ut over avtalens varighet vil denne blir forlenget tilsvarende. Det har også vært avholdt egne informasjonsmøter med representantskap og styre i selskapet.

5 2.2 Krav til organisering av brannvesenet i Narvik Kommune Minimumskrav for Narvik brannstasjon er ihht dimensjoneringsforskriftens 5-3 organiserte lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke jfr. 5-3, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. Dette er utgangspunktet for dimensjonering av brannvesenet. 2.3 Forskriftens krav til innsatstider for objekter 4-8 i Veiledning til organisering av beredskap og innsats sier flg. om innsatstider: Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v. og strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. Innsatstid defineres i 1-5som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann-/skadested. Forskriften gir nå kommunene anledning til å ha lenger innsatstid enn 10 minutter når det er etablert ytterligere forebyggende tiltak i alle disse objektene, i motsetning til etter tidligere forskrift, da kommunen kun hadde denne muligheten for sykehus/sykehjem. I nevnte veiledning til Organisering av beredskap og innsats, så er kriteriene for om objekter er underlagt spesifikk innsatstid videre utdypet. For sykehus/sykehjem, så er det utdypet at dette gjelder for pleieinstitusjoner som krever assistert rømning. For strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, så er det eksempelvis nevnt : - store kjøpesenter (bruttoareal større enn m2) - konsentrert industri/ handelsområde for eksempel næringspark osv hvor mange mennesker (arbeidstakere/publikum) og store verdier er samlet. Når det gjelder kjøretiden til ulykkesstedet, som er en del av innsatstiden, beregnes kjøretiden etter fartsgrensene på aktuelle strekninger. Fartsgrensen er satt etter hva som anses som forsvarlig hastighet på strekningen ut i fra en risikobetraktning, og brannvesenet bør derfor ikke planlegge for kjøring med høyere hastighet. 3 Kompenserende tiltak ved fravik av innsatstider eller risiko og sårbarhet. I pkt. 1.5 i Risiko,- og sårbarhetsanalysen, avsnitt Dimensjonering av beredskapen, så er det listet opp de objekter som i analysen er beregnet som objekter med krav til innsatstid.

6 Rådmannen vil i det nedenstående gjennomgå hvert objekt med kommentarer ut fra ovenstående gjeldende regelverk og egne vurderinger/ undersøkelser i sakens anledning. Som grunnlag for de vurderinger som er gjort, så har en gjennomgått tilsvarende brannordninger og ROS-analyser for andre kommuner, derav sett på hvilke vurderinger disse kommunene har gjort. Det har også vært kontakt med andre brannvesen. I tillegg har det vært avholdt en halv dags møte/ gjennomgang med DSB, samt videre kontakt etter dette. En har videre også valgt å spesielt vurdere punkter i utarbeidede ROS-analyse opp mot tilsvarende ROS-analyse utført av Salten Brann IKS. Grunnen for dette, er at denne ROSanalysen er bygd opp etter Norsk Standard NS5814 sine retningslinjer, og denne analysen baserer også sannsynligheten for brann og ulykker opp mot nasjonal statistikk. ROS-analysen for Ofoten Brann IKS er bygd på annen metodikk enn Norsk Standard NS5814. En har heller ikke funnet hvilken statistikk mulige hendelser er basert på. Forskjellen på den fremlagte ROS-analysen opp mot Norsk Standard, er i hovedsak at sannsynlighetskategoriene og konsekvenskategoriene er delt i 4 kategorier i Ofoten Brann sin ROS-analyse, mens den er delt i 5 kategorier ihht Norsk Standard sine retningslinjer. I en ROS-analyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsens sannsynlighet og konsekvens. Risikomatrisen har 3 soner; grønn som er akseptabel risikoavbøtende tiltak er ikke nødvendig. Gul som er akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes og til sist rød som gir uakseptabel risiko, der avbøtende tiltak er nødvendig. Ved 4 versus 5 kategorinivåer risikerer en at samme type uønskede hendelse endrer status fra eksempelvis gul til rød sone. Dette viser sammenligningen av de 2 typer ROS-analyse. Ved gjennomgang av de bygg/ områder som er gjennomgått i framlagte ROS-analyse fra Ofoten Brann IKS, så har en i denne saksutredningen lagt vekt på samme metodikk som fra Salten Brann IKS sin ROS-analyse for avbøtende tiltak. Disse er listet opp slik: Avbøtende tiltak Med avbøtende tiltak menes sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De avbøtende tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves vertikalt eller horisontalt i matrisen. RØDE HENDELSER RISIKOREDUSERENDE TILTAK ER NØDVENDIG Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og konsekvens) vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnvis omfatter dette tiltak som retter seg opp mot årsakene til hendelsen, og derigjennom søke å redusere sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe. GULE HENDELSER TILTAK BØR VURDERES Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er kost/nyttemessig hensiktsmessig.

7 GRØNNE HENDELSER AKSEPTABEL RISIKO Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak for disse hendelsene. Følgende utsnitt fra veiledningen til dimensjoneringsforskriften er også lagt til grunn i rådmannens vurderinger: Veiledningen til dimensjoneringsforskriften regner med at førsteinnsatsstyrken (4/5 mansk) skal kontrollere en liten brann, eksempelvis frittliggende bolig eller lite branncelle. Dersom brannen ikke lar seg slokke innenfor start-branncellen forventes det at minst personer av en minsteberedskap på 16 personer skal befinne seg på brannstedet innen minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt. Det forventes at hovedstyrken skal kunne forhindre brannspredning til andre brannseksjoner gjennom utvendig brannbekjempelse, dvs. en større brann. Dersom dette ikke vurderes som mulig må kompenserende forebyggende tiltak iverksettes (for eksempel sprinkling). Det forventes ikke at brannvesenet skal kunne håndtere de aller største branner eller ulykker. Innsatsen må da baseres på bistand i akuttsituasjoner, rekvirering av personell og utstyr med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven. I slike tilfeller vil bl.a. innsats fra sivilforsvaret være til hjelp. Til hjelp i gjennomgangen av de ulike objektene, har det vært avholdt møter med Cargo-Net, Lkab, Narvik Næringsforum og REC-Scansell samt telefonmøter med Narvik Havn og Unn, Narvik Sykehus. For Narvik Havn vil det ikke få noen betydning for deres drift om det velges døgnkasernert eller dagkasernert vaktordning. Narvik brannstasjon: Utrykningstider med minimumsberedskap innkallingsmannskaper med krav om oppmøtetid maksimalt 6 minutt på kvelds-/nattetid, 1 minutt klargjøring til utkjøring, 1 minutt klargjøring til innsats etter at brannbilen er fremme på skadestedet: Sykehus i Håkvik: 22 minutter Dette gjelder 2 objekter; Nordlandsklinikken og Ofoten Psykiatriake senter. Det er sjekket mot begge objektene, at disse ikke har pleietrengende og sengeliggende pasienter. Det vil i så tilfelle være helt unntaksvis at det vil forekomme. Det er således usikkert om det følger et krav om innsatstid på 10 minutter til disse. Nordlandsklinikken er helsprinklet, og derved godt dekket med hensyn på rømningssikkerhet. Ofoten Psykiatriske senter skal på sikt samlokaliseres med rus og somatikk i nytt sykehusbygg. Dette ihht vedtak i styret for UNN av 23. mars En foreslår derfor å avvente å ta stilling til hvordan en håndterer dette bygget inntil avklaring foreligger. ROS-analysen fra Ofoten

8 Brann IKS foreslår å øke forebyggende innsats samt å direktekoble brannalarm til 110- sentralen. Dette tilsuttes som en akseptabel løsning inntil nødvendig avklaring foreligger. Sykehjem Ankenes (ABS): 17 minutter krav 10 minutter Sykehjemmet er delvis sprinklet og oppgradert brannsikkerhetsmessig de siste årene. Dette bygget nås ikke uansett om det er døgnkasernert eller dagkasernert vakt. Det foreslås å helsprinkle bygget som kompenserende tiltak. Sykehjem Furumoen: 13 minutter krav- 10 minutter Sykehjemmet er sprinklet og det er etablert seksjoneringsvegger ihht brannsikkerhetsstrategi. Bygget framstår som robust brannsikkerhetsmessig, og det bør følges opp av forebyggende avdeling at det fortsetter slik. Narvik Sykehus: 12 minutter krav 10 minutter Narvik Sykehus har i flere år vært i en dårlig forfatning når det gjelder det brannsikkerhetsmessige. UNN har i styremøte 23. mars 2011 bevilget midler til helsprinkling av bygget samt midler til øvrige nødvendige branntiltak for bygget. Ut fra telefonmøte med UNN, er det bekreftet at dette arbeidet nå vil starte snarest mulig. I tillegg har UNN startet arbeidet med å etablere ny avskillende seksjoneringsvegg i bygget, som erstatning/ i tillegg for den eksisterende mot gamle Narvik sykehjem, for å sikre rømning til sikkert sted. Summen av disse tiltakene vil øke rømningssikkerheten betydelig ut fra dagens standard, og en anser her at kompenserende tiltak for fravik i innsatstid er ivaretatt. Det må også sikres at sykehuset er bemannet på en slik måte med vaktordning at en kan utføre horisontal evakuering i bygget til sikkert sted. Økt innsats med forebyggende aktivitet utover lovens minimumsløsning med øvelser og tilsyn bør utføres inntil tiltakene og annet forebyggende arbeid er på plass. Næringsområde LKAB/BALO: 13 minutter LKAB/BALO er et industriområde med en industriaktør med i overkant av ca. 100 arbeidstakere spredt på flere arbeidsplasser innenfor området. Det er stor spredning mellom de forskjellige bygnings,- og anleggsdelene, slik at fare for spredning av eksempelvis en brann er liten. Ut fra deres ståsted er et worst-case scenario en brann ved for eksempel en bilkræsj i SILA- tunnelen eller brann tilknyttet Balo anlegget. Driftsstans i lengre tid vil være en økonomisk belastning for selskapet. Bedriften er underlagt krav om industrbrannvern, slik at den første innsatsen ved en evt. ulykke skal bedriften selv ivareta. Ofoten Brann utfører i dag opplæring innenfor brannsikkerhet med ansatte på Lkab. I tillegg har Ofoten Brann overtatt røykdykkerinnsatsen til Lkab tilknyttet deres behov/ krav innenfor industribrannvernet. Ut fra samtaler med Lkab, så ønsker de fortsatt at Ofoten Brann IKS

9 øvelser og befaringer av anlegget som tidligere avtalt. Lkab ønsker også å fortsette kjøp av røykdykkertjenester så langt de kunne se på nåværende tidspunkt. En endring av brannordningen skal da ikke påvirke avtalen mellom Ofoten Brann IKS og Lkab økonomisk. Pga krav om industrivern, følger at førsteinnsatsen ved ulykke hos Lkab skal ivaretas av bedriften selv. Objektet/ bedriften vil derfor ikke være dimensjonerende for brannordningen. Objektet ligger ut fra ovennevnte ikke innenfor kriteriene for å være et objekt med krav til innsatstid 10 minutter. Næringsområde Fagernes: 11 minutter På næringsområdet er det flere typer bedrifter spredt på et større område, samt noen bedrifter i randsonen av næringsområdet. Det er bl.a. flere grossistlager og utsalg, kjøttfabrikk, byggvarehus, transportør (Cargo Net) etc. Generelt for området, er at byggene er enkeltstående med god avstand mellom byggene. Det er liten spredningsfare mellom byggene. Det er ingen del av området som kan klassifiseres innenfor sjangeren næringspark, der mange arbeidstakere og publikum er samlet. Veilederen tilsier at type næringsparker skal omfattes av kravet om 10 minutter innsatstid. Dvs at flere større næringsbedrifter er samlet tett, og at ved en ulykke på et sted i området, så kan dette smitte over til andre steder fort, slik at mennesker og store verdier kan bli berørt. Ved en dagkasernert løsning i Narvik, så vil næringsområdet på Fagernes nås på 6 minutter innenfor ordinær arbeidstid. Felles for de aller fleste av objektene, er at disse i hovedsak er åpne/ i drift innenfor ordinær arbeidstid. Noen få har en redusert drift over andre tider av døgnet, men disse er ikke åpen for publikum i denne tiden. Unntaket er noen få bedrifter som har delvis åpent ut over Cargo-Net, som transportør av bl.a. farlig gods, bør følges opp tett, slik at de til enhver tid er i stand selv til å både forebygge og evt. ivareta den viktige førsteinnsatsen selv i størst mulig grad, jfr. Brann og eksplosjonsverloven 21; Beredskapsplikt for virksomheter som a) håndterer farlig stoff, b) utgjør en særskilt brann- eller eksplosjonsrisiko, eller c) transporterer farlig gods på veg eller jernbane og som omfattes av særskilte kriterier fastsatt i forskrift, skal etablere en tilstrekkelig egenberedskap med tilhørende varslings- og innsatsplaner. Utgjør virksomheten en risiko for en storulykke, kan sentral tilsynsmyndighet bestemme at beredskapen etter første ledd også skal omfatte områdene nær virksomheten. I møte med Cargo-Net ble det opplyst at bedriften ikke har hatt tilsyn fra brannvesenet de siste årene ang. lagring av farlig gods. Det er ikke mye farlig gods som transporteres. Det er i så fall stykkgods samlet med annet gods. Ca. 1 gang i året kan det komme tank med liter propan. Schenker AS har overtatt noe av deres tidligere transporter. Det anbefales at brannvesenet utførerer tilsyn med Cargo-Net og Schenker AS, der aktuelle løsninger kan være å iverksette tiltak ved transport av store mengder farlig gods, egne lagringsområder for farlig gods/ inngjerdet. Det har aldri vært alvorlige ulykker ved anlegget. Objektene/ området ligger ut fra ovennevnte ikke innenfor kriteriene for å være et objekt/ område med krav til innsatstid 10 minutter. Næringsområde Teknologibyen (REC) 11 minutter Området er ikke å betrakte som type næringspark. Derav ikke krav om innsatstid 10 minutter.

10 REC er den bedriften som er den mest risikofylte bedriften i området. De produserer solceller. I produksjonen anvendes bl.a. farlige stoffer som silan som er eksplosivt. Ved en storulykke her, er det ikke ihht dimensjoneringsforskriften tatt høyde for at brannvesen alene kan ivareta en slik ulykke. Det må etableres avtaler med også andre relevante aktører. Bedriften er underlagt storulykkeforskriften og de har krav om og etablert industribrannvern. 1. innsats skal derved ivaretas av bedriften selv. Bedriftens virksomhet vil ikke være dimensjonerende for Narvik Kommune s brannordning. Bedriften er helsprinklet og har direktevarsling til brannvesenet. I møte med bedriften, ble det opplyst fra deres side at de i deres egen ROS-analyse for bedriften har tatt høyde for 5- minutters innsatstid fra Ofoten Brann IKS. Ved en økning til 11 minutter innsatstid var de usikker hva det ville kunne si for deres eget beredskapsbehov. Bedriften må revidere sine egne analyser og risikobilde og se hvilke ekstra oppgraderinger de evt. må foreta i eget industribrannvern eller om det de har i dag er tilfredsstillende. Objektene/ området ligger ut fra ovennevnte ikke innenfor kriteriene for å være et objekt/ område med krav til innsatstid 10 minutter. Tettbebyggelse Håkvik 20 minutter krav 20 minutter 22 minutter innsatstid er målt til enden av tettbebyggelsen, ved Nordlandsklinikken.Starten på tettbebyggelsen vil nås innenfor 20 minutter. Ved krav om oppmøtetid på 5 minutter, vil en nå til ca. midt i tettbebyggelsen på 20 minutter. Innbyrdes avstand mellom byggene i tettstedet er i hovedsak over 8 meter. Faren for spredning fra et bygg til et annet er minimal. Forskriftskravet anses her oppfylt. Tettbebyggelse Beisfjord (Gropveien) 25 minutter krav 20 minutter Målepunkt Gropveien er i ytterkant av definert tettsted i Beisfjord. Starten av tettstedet (butikken) vil nås i løpet av ca. 22 minutter. Forskriftskravet på 20 minutter er ikke oppfylt. Beisfjord har de seneste årene vært utsatt for flere ras, som har stengt vegforbindelsen til bygda. I den forbindelse har det vært vurdert om en skal opprette et branndepot med beredskap i bygda. Det bør derfor utredes å få etablert et branndepot i bygda med frivillige mannskaper tilknyttet dette depotet. Dette både som en løsning for brannsikkerheten i forbindelse med bla. ras, samt et kompenserende tiltak for innsatstiden. Alternativt kan Narvik Kommune søke dispensasjon for kravet om innsatstid. Dette med bakgrunn i spredningsfaren av brann i bygda, som anses som liten. Det er heller ingen objekter i tettstedet som anses som spesielt risikofylte. Spredt bebyggelse Skjomen, Grønvoll 56 minutter bør 30 minutter Kraftstasjon Båtsvann 103 minutter bør 30 minutter

11 Ved overgang til dagkasernert brannvesen er forskjellen fra dagens ordning 5-6 minutter forskjell i innsatstid. Denne økningen har ingen/ liten praktisk betydning. En risiko å leve med. Kompenserende tiltak: direktevarsling till 110-sentral fra kirke i Skjomen. For øvrig en risiko å leve med. Trafikkulykke Vidrek (E6) 31 minutter bør 30 minutter Generelt trafikkulykker: En hendelse med trafikkulykke vurderes å kunne medføre fatale konsekvenser for mennesker. Gjennomsnittlig omkommer det 1 person i 89,1 % av dødsulykkene. I 10,7% av dødsulykkene omkommer det 2-4 personer. I 0,2% av dødsulykkene omkommer det 5 eller flere personer (Hentet fra SSB). For visse strekninger i kommunen vil innsatstiden på 30 min (som er et bør krav )ikke nås uavhengig av hvilken brannberedskap en velger. Det vil ikke være mulig innefor et fornutfig kostnadsperspektiv å nå alle områder, og dette vil være en risiko å leve med. Kraftstasjon Nygård (E10) ca. 30 minutter bør 30 minutter Trafikkulykke Riksgrensen 46 minutter bør 30 minutter Tilsvarende som for trafikkulykke Vidrek og generelt En risiko å leve med Amfi-senteret ca. 10 minutter krav 10 minutter Kjøpesenteret er sprinklet, har direktevarsling av brannalarm til 110-sentralen og har røykventilasjon via takluker. Senteret er åpent inn mot kjernen i bygget som er videre åpent opp mot tak. Dette gjør samlet at senteret er godt utrustet for sikker rømning. Storsenteret innenfor 10 minutter krav 10 minutter Installert sprinkler Coop Hypermarked m ishall og div. butikker 11 minutter krav 10 minutter Installert sprinkler, brannvarslingsanlegg med direktekobling mot 110-sentral, brannventilasjon i øverste etasje mot ishallområdet, rømningssikkerhet med tanke på disponibel bredde for publikum med god margin, jfr. brannsikkerhetsstrategi. Bygget er nytt og har svært gode forebyggende tiltak i bygget. Det anbefales at bygget blir fulgt nøye av forebyggende avdeling, slik at det også i fremtiden vil være robust brannsikkerhetsmessig. Rådmannens vurdering: Ovennevnte saksutredning tilsier at en kan bemanne Narvik brannstasjon ut fra en minimumsløsning med dagkasernert vakt, jfr pkt 2.1 i saksutredningen. Innenfor samme

12 vaktorganisering må en i tillegg ha en støttestyrke på 1 mann kasernert på dagtid og med hjemmevakt utenfor ordinær arbeidstid. Dette for å bemanne brannvesenets høydemateriell (stigebilen). Grunnlaget for dette, er at det i Narvik Kommune er gitt tillatelse til alternativ rømningsvei fra 82 bygg via brannvesenets høydemateriell. Dette er det definerte minstekravet som Narvik Kommune ved Bystyret må forholde seg til. Ut fra dette er det Bystyret som bestemmer hvilke ressurser brannvesenet skal disponere på basis av avdekket risiko og sårbarhet. Bemanning: Dimensjoneringsforskriften 5-1 sier flg: Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats innsats i hele kommunen innenfor krav om innsatstid etter 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer hvorav minimum 4 personer skal ha kvalifisering som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til tettsteder hvor slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter 4-8. Første innsats skal iverksettes med minst 4 mannskaper. Innen minutter etter at første innsats er iverksatt skal minst mannskaper kunne være i innsats på skadestedet. I pkt. 2.1 i denne saksutredningen var det videre vist til at dimensjoneringen for Narvik Kommune ( mennesker i tettstedet) tilsier at utrykningslederne skal ha brannvern som hovedyrke. I vedlegg s. 65 er det listet opp 5 forskjellige alternativer for organisering av Narvik Brannstasjon. Her vises det i alternativene til bemanning i stillingsprosent, diverse kostnader for vaktordninger og innkallinger tilhørende disse alternativene. De økonomiske konsekvensene i en 4 årsperiode vil bli som følger ut fra de forutsetninger med bemanning og budsjett man har pr. i dag: Alternativ 5 Alternativ 4 Alternativ 3 Alternativ 2 Alle tall i 1000 kroner Akkumulert Inntekter Utgifter Driftsresultat Inntekter Utgifter Driftsresultat Inntekter Utgifter Driftsresultat Inntekter Utgifter Driftsresultat

13 Alternativ 1 Inntekter Utgifter Driftsresultat Eksterne inntekter øker med 5% pr. år (inntekter fra eksterne utgjør om lag 50% av samlede inntekter. Alt 1,2 og 3 inkluderer årlige driftsutgifter til depot i Beisfjord. Driftsutgiftene for depot er inkludert fullt ut fra år Utgifter øker med 5% pr. år. Ulempen med å vedta en brannordning ihht alternativ 1, vil bl.a. være at brannvesenet vil miste mye kompetanse, det vil være vanskeligere å være sikret en løpende vaktordning med kvalifisert personell og en er veldig sårbar ved sykdom, ferieavvikling og kursing. Rådmannen anbefaler derfor at en beholder 10 fast ansatte brannkonstabler i en minimumsløsning for brannvesenet.dette vil sikre en god turnusløsning og vil i større grad sikre kompetansetilgangen enn ved en løsning med bare 5,32 faste stillinger. Min. 4 av disse faste stillingene forutsettes vil være kvalifiserte utrykningsledere. Minimumsbehovet for røykdykkere, med utgangspunkt i at en ønsker å beholde løpende beredskap for røykdykkere, vil være ihht alt 4 og 5, samt 8-10 for alternativ 2. Tilsvarende tall for antall kjemikaliedykkere vil være 4-6 uavhengig av alternativ. Det er i de forskjellige alternativene vurdert hvilke som krever kompenserende tiltak, og hvilke kostnader disse berører kommunen økonomisk. Ut fra det valg bystyret fatter, så må økte kostnader ut over dagens ramme legges inn i budsjettet i økonomiplanperioden. Alle tall med minus foran, må da innreguleres i økonomiplanen. I alternativ 1, 2 og 3 er det foreslått å helsprinkle Ankenes bo-og omsorgssenter (ABS) med en kostnad på ca. 2,0 mill kr. I tillegg er det også i disse alternativene foreslått å etablere en beredskap i Beisfjord. Dette forslaget er også begrunnet i forhold til rasproblematikken som har vært i Beisfjord, med stengte veier m.m. Alternativt kan Narvik Bystyre velge å søke dispensasjon for utrykningstiden til Beisfjord. Dette ut fra de forhold at man rekker dit på 22 minutter i alternativene 1,2 og 3, samt at bebyggelsen i Beisfjord er slik at spredningsfaren anses for liten ved en evt. brann. Det er heller ikke særlig risikofylte bygg, jfr. opplistingen over i denne sak, i Beisfjord. Ved valg av alternativ 4 og 5 vil innsatstiden til Beisfjord bli innenfor 20 minutter og innenfor forskriftens krav. Kompenserende tiltak kan her da utelates. Det foreslås imidlertid å helsprinkle ABS både i alternativ 4 og 5, da innsatstiden her vil ligge over 10 minutter både i alt. 4 og 5. Dette vil være en bedre kompenserende løsning enn det som er foreslått i Ofoten Brann IKS sin ROS-analyse. I tillegg vil dette medføre en oppgradering av sikkerhetsnivået på bygget totalt, ut fra dagens standard. Når det gjelder mulig økte kostnader til forsikringspremie ved valg av minimumsløsning på beredskapen, så har Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG) anbefalt rabattsatser basert på avstanden til nærmeste brannstasjon og innsatstider.

14 Brannvesene er her klassifisert ut fra størrelse og brannordning. Klassene er her da delt fra A til D ut fra disse kriteriene. Ved en endring for Narvik Brannstasjon fra dagens løsning til en minimumsløsning, vil en da endre klassifiseringen i denne skalaen fra B til C. Ut fra FG sine anbefalte rabattsatser til forsikringsselskapene vil da rabattsatsene endres fra 15-10% ved avstand til brannstasjonen 0-5 km. Ved avstand 5-10 km endres rabattsatsen fra 7,5%- 5% og ved avstand ut over 10 km er det ingen endring i satsene. Ut fra en samlet vurdering av økonomi og risiko/sårbarhet for de forskjellige alternativene, så anbefaler rådmannen Narvik Bystyre å velge alternativ 2. Med bakgrunn i vedtak fra , anbefaler rådmannen Narvik Bystyre å fatte: Forslag til vedtak: 1. Narvik Bystyre tar fremlagte saksfremlegg til etteretning som en alternativ løsning til utarbeidet ROS-analyse av Ofoten Brann IKS. De skisserte risiko,-og sårbarhetsforholdene anses som akseptable. 2. Brannsjefen utarbeider en ny brannordning ut fra dette saksfremlegget, der fremtidig brannordning for Narvik brannstasjon mannskapsmessig innordnes innenfor den økonomiske rammen i alt Oppmøtetid på brannstasjonen for alle mannskaper og bopolikt ihht oppmøtetid fastsettes i brannordningen. 4. Ny justert driftsramme innordnes i Ofoten Brann IKS sine budsjetter. 5. Økte utgifter for Narvik kommune medtas for økonomiplanperioden fom Det søkes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dispensasjon for utførelse av de kompenserende tiltak til Det søkes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dispensasjon for utrykningstiden i Beisfjord. Dette med bakgrunn i de avdekkede risiko- og sårbarhetsforholdene en er fremkommet til i denne saksutredningen. Vedlegg: Underlagsmateriell til saken

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen. Ofoten Brann IKS. Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg

Ofoten Interkommunale brann og redningsvesen. Ofoten Brann IKS. Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg Ofoten Brann IKS Ofoten Brann IKS s vurdering av dagkasernering - Narvik Brannstasjon, samt ROS tillegg 1. Oppsummering og Faglige uttalelser Brannsjef Edvar Dahl Ofoten Brann IKS: Som brannsjefen vurderer

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M82 Arkivsaksnr.: 14/3901-2 DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg

Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Gruppearbeid Brannsikring av kirkebygg Forslag til løsning 1 Plantegning 2 Plantegning galleri 3 Oppgave 1 Brann- og eksplosjonsvernlovens 7 sier at: Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Mal for melding etter storulykkeforskriften

Mal for melding etter storulykkeforskriften TEMAVEILEDNING Mal for melding etter storulykkeforskriften Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Overordnet ROS analyse

Overordnet ROS analyse Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Berlevåg Brann og Redning Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE

Detaljer

Bruk av risikoanalyser i KRIK

Bruk av risikoanalyser i KRIK Bruk av risikoanalyser i KRIK Dette dokumentet er ment som en beskrivelse av Kristen Idrettskontakts (heretter KRIK) bruk av risikoanalyser i sitt arbeid. Målet er å forebygge uønskede hendelser under

Detaljer

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune 30.04.07 1 Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune Evt. overgang til kasernert brannstasjon April 2007 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Elvegaten 20

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.10.2009 Ref. nr.: 09/13187 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 75/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Konklusjon... 5 1.2 Brannsjefens anbefalinger... 6 2 Krav til dokumentasjon... 8 3 Beskrivelse av Ålesund brannvesen KF sine

1 Innledning... 3 1.1 Konklusjon... 5 1.2 Brannsjefens anbefalinger... 6 2 Krav til dokumentasjon... 8 3 Beskrivelse av Ålesund brannvesen KF sine 21. september 2012 1 Innledning... 3 1.1 Konklusjon... 5 1.2 Brannsjefens anbefalinger... 6 2 Krav til dokumentasjon... 8 3 Beskrivelse av Ålesund brannvesen KF sine oppgaver... 9 4 Generelt om dimensjonering

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

Risikovurdering brann

Risikovurdering brann Tyrifjorden Brygge AS Risikovurdering brann Tilleggsvurdering knyttet til detaljregulering Oppdragsnr.: 5167811 Dokumentnr.: 100 Versjon: J03 2017-01-23 Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdragsgivers

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen.

Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen. ROS ANALYSE - MAL Vedlagt følger mal for ROS analyse som kan brukes for forslag om endring/omdisponering av nye områder i kommuneplanen. Skjematikken er i henhold til sjekkliste basert på Veileder for

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Rev. Dato: 17.04.2012 Sider: Side 1 av 9 RETNINGSLINJE TILRETTELEGGING FOR INNSATSMANNSKAPER Innledning: Dokumentet skal være en hjelp til både prosjekterende, bedrifter og privatpersoner, og forsøker

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Arild Hermansen, Einar Nyberg og Hilde Sivertsen

Arild Hermansen, Einar Nyberg og Hilde Sivertsen Trøndelag brann- og redningstjeneste Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Trondheim, Forfattere: Trøndelag brann- og redningstj eneste ved Arild Hermansen, Einar Nyberg og Hilde Sivertsen

Detaljer

Kap. 5. Dimensjonering av beredskap

Kap. 5. Dimensjonering av beredskap Kap. 5. Dimensjonering av beredskap 5-1 Dimensjonering og lokalisering Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter 4-8.

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44125238.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201413188 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer