Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/olaug Tveiten. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 1/14 Sakstittel Referat Lukket/åpen RS 1/14 Plan 2014 og rapport for brannvesenet - forebyggende - feiing 2013 PS 2/14 Delegerte saker PS 3/14 Dispensasjon for å restaurere/endre bruk av husvære - 70/3 - Anders Eriksrud PS 4/14 Mindre endring reguleringsplan - del av plan Årset/Votndalen PS 5/14 Søknad om støtte fra næringsfondet til hovedprosjekt "markedsføring av Rollag" PS 6/14 Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune PS 7/14 Konsesjon på erverv av fast eiendom - 11/2/0/0 og 12/1/0/0

3 PS 1/14 Referat RS 1/14 Plan 2014 og rapport for brannvesenet - forebyggende - feiing 2013

4 PS 2/14 Delegerte saker Se vedlagte liste.

5 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 70/3/0/0 Saksmappe : 2013/615 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Dispensasjon for å restaurere/endre bruk av husvære - 70/3 Anders Eriksrud MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for restaurering/endring av bruk for høylyu på eiendommen gnr. 70, bnr. 3. Fakta: Det søkes om dispensasjon for restaurering/endring bruk av husvære fra høylyu-fjøs til driftshusvære-overnattingsrom på eiendommen gnr. 70, bnr. 3. I tillegg til restaureringsjobben søkes det om å bygge et inngangsparti og et lite rom til sammen 4,5 m² og en frittstående utebod på 4 m². Begrunnelsene for søknaden er: Det er en gammel bygning som har vært brukt til seterdrift på gården Køset 70/3 Ønsker å ta vare på den eneste bygningen som er igjen på eiendommen Køset 70/3 Høylyu ligger på Me-seter vollen hvorav det ligger 8 andre husvære fra før av De fleste av de andre eierne i sameiga har hytte eller seter på vollen. Det er gitt byggetillatelse til bygging på vollen i nyere tid i 2007 og 2008 Driftshusværet vil være på 25,6 m² med tilbygget Det er langt i fra gården Køset 70/3 og inn til Me-seter vollen Det ligger mange hytter i forskjellige hyttefelt på nabogården på sørsiden Det er viktig å få restaurert høylyua for å opprettholde de rettighetene og andelene som Køset har i Me-seter sameiga.

6 Det er beskrevet om nåværende høylyu: Høylyu-fjøset ligger på køsevollen inne i Me-seter vollen. Lyua ble brukt til oppbevaring av høy til buskapen, i tillegg var det et kryp inn for arbeidsfolk og gjetere. Me-seter vollen ligger inne i Me-seter sameiga som er på drøye 4800 daa delt mellom 8 gårder. Det er forskjellig hvor mye andeler og rettigheter de forskjellige gårdene har. Vollen ligger i et område hvor det er preget av myrer og fjellskog. Vollen er et stort åpent område som er graskledd og preget av mye beite og høy-sanking. Nå blir området mest brukt til rekreasjon og til de 8 hyttenesetrene som ligger der. Høylyu-fjøset er ei lafta tømmerbu hvorav takkonstruksjonen er dratt litt over døra. Den opprinnelige laftekassa er på 13,7 m² og overbygget over døra på 7,4 m². Restaureringa og påbygginga blir bygget opp etter gammel håndverk-tradisjon og etter lyua sitt opprinnelige utseende. Det vil bli brukt laftetømmer og grov plank i den gamle delen og stavlaft i det nye tilbygget. I dag er høylya i veldig dårlig forfatning og det haster å få restaurert den. Taket har falt ned og veggene er i ferd med å rase i sammen. Det er derfor viktig å få begynt restaureringsarbeidet slik at jag kan få bevart den siste bygningen som står oppe på gårde Køset 70/3. Utedo: Ettersom driftshusværet er så lite blir det ikke plass til noe do inne, derfor er det viktig å få samlet do-besøk på en plass. Doen vil bli delt med 2 rom, det andre rommet vil bli oppbevaring av ved og vil bli brukt som ei sikringsbu. Doen vil bli bygget i samme stil som nybygget på hytta. Stav og laft. Doen skal legges slik i terrenget at den ikke blir til sjenanse for andre Det lir en liten utedo på 4 m² Saken har vært på høring hos Fylkeskommunen og Fylkesmannen. De har kommet med følgende merknader: Buskerud fylkeskommune: Vi ser det som positivt at bygningen, som i dag er ruin, settes i stand og tas i bruk. Det er positivt at tømmeret kan gjenbrukes. Vi har ellers ingen merknader til tiltaket. Vi overlater til kommunen å vurdere saken nærmere og å eventuelt sette krav til tiltaket. Vi kjenner ikke til at det finnes automatisk fredete kulturminner på eiendommen, men vi gjør oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8.2 ledd. Vi ber om at meldeplikten legges inn som et vilkår i en eventuell dispensasjon fra planen. Dersom det under arbeidene framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven 8.2 ledd Fylkesmannen i Buskerud: Mesetervollen ligger sørøst for Sørkjevatn på nordre Blefjell, i et høydedrag på ca 820 moh. Dette er et område som er lite berørt av tekniske inngrep og som har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Den merkede turløypa til Eriksbu passerer Sølvtjønn, sør for Meseter. Det går ikke veg til Mester og den nærmeste bilvegen stopper ved Stabekksetre. I luftlinje er det en avstand på ca 2 km mellom denne vegen og setervollen. Det er søkt om dispensasjon for restaurering av eksisterende seterbebyggelse som hører til eiendommen Køse på Mestervollen. Den gamle bygningen er dårlig vedlikeholdt og taket har falt ned. Det som står igjen er en laftekasse som ikke kan betraktes som en bygning men deler av tømmeret kan trolig inngå ved oppføring av en ny bygning på vollen. Det går videre fram av søknaden at et nytt bygg ikke vil ha noen funksjon i forbindelse med drift av landbrukseiendommen, men vil bli benyttet som fritidsbebyggelse.

7 I brevet fra Rollag kommune står det at eiendommen befinner seg i område B2 i Fylkesdelplan for Blefjell, hvor hyttebygging kan tillates på visse vilkår. Ved nærmere ettersyn av den vedtatte fylkesdelplanen viser det seg imidlertid at Mester ligger i område A2. dette er fjellområde hvor det ikke tillates ny fritidsbebyggelse eller turistanlegg. Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse tillates heller ikke i område A2. Det går fram av punkt i retningslinjene til fylkesdelplanen at eksisterende bebyggelse på setervollene kan tas i bruk til miljøbasert næringsvirksomhet, og at virksomheten kan omfatte overnattingsmuligheter for inntil 15 sengeplasser på hver seter eller anlegg, men ikke fritidsboliger. Dispensasjonssøknaden gjelder en bygning som skal benyttes til fritidsformål og vil være i strid med denne retningslinjen. Meseter ligger i grenseområdet til villreinens leveområde på Blefjell. Som i de fleste villreinområder vil reinens bruk av området variere fra år til år, men ut fra villreinkartet i Naturbase ligger det meste av seterområdet og Køsevollen innenfor villreinens leveområde. Ny bebyggelse som kan føre til øket menneskelig aktivitet i slike områder kan føre til forstyrrelse for villreinen og bør inngås. Fylkesmannen viser til at søknaden gjelder oppføring av en bygning for fritidsformål i område med forbud mot bygg og anlegg som ikke er nødvendig for drift av stedbunden næring. Tiltaket er videre i strid med retningslinjene for felles Fylkesdelplan for Blefjell, som gjelder de berørte kommunene Buskerud og Telemark. Det omsøkte bygget med uthus vil bli oppført i et område som har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser, og som berører villreinens leveområde på Blefjell. Vi kan derfor ikke anbefale at søknaden imøtekommes. Dersom Rollag kommune likevel gir dispensasjon i denne saken må vi vurdere om vi skal benytte vår rett til å klage på kommunens vedtak. Vurdering: Det er søkt om en restaurering av eksisterende bygning og endring av bruk av denne. Høylya er av beskjeden størrelse og det er ikke søkt om store tilbygg. Eksisterende tømmer skal benyttes og bygningen skal restaureres til sitt opprinnelige utseende, den vil derfor ikke endre områdets karakter. Selv om den vil kunne benyttes som fritidsbeboelse vil en slik høylyu av denne størrelse ikke kunne kalles en fritidsbolig slik vi i dag ville beskrevet en fritidsbolig. Etter en nærmere vurdering av kart for fylkesdelplan Blefjell og Naturbase viser disse at seterbygningen ligger helt i grensen mellom A2 og B2 for fylkesdelplanen og for villreinenes leveområde. En slik linje på et større kart vil aldri kunne bli helt nøyaktig, og det vil derfor kunne tas en avveining for vurdering etter hva slags omgivelser/miljø den omsøkte bygning ligger i. I området A2 er det ikke tillat med ny fritidsbebyggelse, men det er tillatt med miljøbasert næringsvirksomhet i tilknytning til setervollene. Ved å restaurere eksisterende bebyggelse vil man senere kunne ha mulighet til å utnyte dette til miljøbasert næringsvirksomhet. Denne restaureringen vil da ikke være i strid med formålet i fylkesdelplan for Blefjell. Vedlagt kart viser Naturbase sitt kart for villreinens leveområde. Denne linjen går midt gjennom seterområdet. Det er her det er viktig å kunne se hvordan en linje på et stort kart ikke alltid vil plasseres naturlig. Og det må gjøres individuelle vurdering. I dette tilfellet vil en restaurering av eksisterende bebyggelse i et seterområde ikke gi noen økt negativ påvirkning på villreinens leveområde. Plan- og bygningsloven sier: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

8 Etter en helhetlig vurdering av tiltaket mener vi at hensynene i lovens formålsbestemmelse og bestemmelsene i fylkesdelplan for Blefjell ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene vil være større enn ulempene i denne saken. Saken gis oppsettende virkning til klagefrist er gått ut. Rådmannens konklusjon: Med hjemmel i lov om plan- og byggesaksbehandling kapittel 19, 19-2, jfr gis dispensasjon for restaurering/endring av bruk for høylyu på eiendommen gnr. 70, bnr. 3. Vedlegg: Bilder og skisse Kart over villreinenes leveområde situasjonskart

9 Rollag kommune Rollag : Arkiv : L12 Saksmappe : 2011/188 Avd : Teknisk Saksbehandler : Tanja Grinde Bjørkgården Mindre endring reguleringsplan - del av plan Årset/Votndalen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak: Mindre endring av reguleringsplan for del av Årset/Votndalen, revidert kartutsnitt vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Det settes følgende vilkår for vedtaket: Plankartet skal være entydig. Hele området må ha reguleringsformål med hjemmel i pbl. og være utformet i samsvar med SOSI-standard. Jordlovens 12 gjøres gjeldende i byggeområder. Fakta: Grunneier Solveig Kongsjorden søker om mindre endring av reguleringsplan for Årset- Votndalen som ble vedtatt av kommunestyret Endringen omfatter justering av en tomt. Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Buskerud. Det er ikke kommet noen merknader til høringen. Vurdering: Saken vurderes å være en mindre endring av reguleringsplanen. Dette åpner for at saken kan behandles på en enklere måte jf. lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov datert Saken skal imidlertid forelegges berørte myndigheter før det treffes vedtak

10 om mindre endring av reguleringsplan, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Kommunen er positiv til at mindre justeringer gjøres som en reguleringsendring mot for at det kommer dispensasjonssøknader. Omreguleringen omfatter ifølge grunneier å justere på to eksisterende tomter som ikke vil gi noen vesentlige endringer for natur, miljø eller naboer. Rådmannens konklusjon: Mindre endring av reguleringsplan for del av Årset/Votndalen, revidert kartutsnitt vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Det settes følgende vilkår for vedtaket: Plankartet skal være entydig. Hele området må ha reguleringsformål med hjemmel i pbl. og være utformet i samsvar med SOSI-standard. Jordlovens 12 gjøres gjeldende i byggeområder. Vedlegg: Kartutsnitt

11 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 223 Saksmappe : 2014/53 Avd : Utvikling Saksbehandler : Ellen Skarsten Søknad om støtte fra næringsfondet til hovedprosjekt "markedsføring av Rollag" MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Fakta: Rollag næringsforening v/leder Gunhild Sole Fossan søker om økonomisk støtte til gjennomføring av hovedprosjektet markedsføring av Rollag Høsten 2013 finansierte omstillingsstyret og lokalt næringsliv et forprosjekt i markedsføring. Forprosjektets mål var å avklare hvordan man best kan oppnå bedre markedsføring av bedriftene i kommunen. Hovedprosjektet skal sette forstudiets konklusjoner ut i livet. Konklusjonen fra forprosjektet ble at en vil gjennomføre et hovedprosjekt hvor utarbeidelse av nettsider for Rollag integrert med nettsider for enkeltbedrifter i kommunen produseres. Disse vil være et viktig verktøy for alle kunder og samarbeidspartnere for å styrke næringslivet mot kunder og øke samarbeidet mellom aktørene. Parallelt med planlagt prosjekt i Rollag startes et prosjekt i Numedal med navn: «Visit Numedal». Man ser for seg at Rollagssidene vil integreres under denne paraplyen når begge deler er fullført. Hovedprosjekt markedsføring, vil være en klar kompetanseøkning på elektronisk markedsføring som er mer enn å ha en nettside med kontaktinformasjon som er situasjonen i dag for flere av de som er på nett. Rollag næringsforenings har pr. i dag 30 medlemmer. Næringforndet:

12 Det er i budsjettet for 2014 avsatt ca til støtte til næringsformål. I fjor ble det utbetalt ca fra næringsfondet. Faste forpliktelser utgjør vel i året (Numedalsutvikling). Organisering: Prosjektet skal gjennomføres i perioden Prosjekteier er Rollag Næringsforening, Prosjektansvarlig er Olav Traaen, Prosjektleder ansettes når finansiering er på plass. Styringsgruppe er styret i Rollag Næringsforening og referansegruppe er medlemmene i Rollag næringsforening. Prosjektet avgrenses til medlemmer av Rollag næringsforening. Følgende aktiviteter skal utføres: 1. Lage nettside. Det foreligger et tilbud fra Newpoint. 2. Utarbeide konsept for nyhetsbrev 3. Utvikle landskapskart/terrengmodell 4. Bygge opp et fotoarkiv 5. Informasjonsskjerm på Veggli Handel 6. Servicekurs 7. Bygge opp kompetanse ved å gjennomføre kurs og workshops Økonomi: Prosjektet har følgende budsjett: Inntekter Tilskudd næringsfond: ,- Tilskudd omstillingsmidler ,- Egenandel næringslivet 50 00,- Egeninnsats næringsliv ,- Sum Utgifter Utarbeide nettside Rollag, innleid ,- Prosjektledelse, innleid ,- Elementer i arbeidet, se eget vedlegg ,- Egeninnsats næringslivet se eget vedlegg ,- Sum ,- Som en ser av oppsettet søker også prosjektet om betydelig støtte fra omstillingsmidler. Søknaden skal til behandling i Omstillingsstyret 24. februar. Prosjektleder Heitmann er positiv til å gi omsøkte beløp på kr ,-. Utvalgsleder er søker og derved inhabil. Nestleder vurderer eventuell innstilling i møte. Vurdering: Kommunen er positiv til at det tas et initiativ til å samordne informasjonen fra tilbydere av varer og tjenester i kommunen. Når det gjelder pris på utarbeidelse av nettside, bør flere tilbydere kontaktes slik at en er sikker på at prisen er konkurransedyktig. Det er også satt av til prosjektledelse og til administrasjon. Dette kommer som tillegg til penger avsatt til de forskjellige prosjektene.

13 Videre mener kommunen at egenfinansiering fra næringslivet på kr 2500,- pr. medlem er i minste laget. Summen bør økes slik at medlemmene i næringsforeningen virkelig får et eierskap til prosjektet. Når det gjelder egeninnsats (se vedlegg) legges det opp til at egeninnsatsen dekkes inn ved at medlemmene deltar på allmøter, workshops, styremøter, kompetansekurs. Dette er priset til kr. 400,- pr. time for deltakerne. Kommunen stiller spørsmålstegn ved at deltakelse på slike kompetansekurs kan regnes for egeninnsats til kr 400,- pr. time. Dette utgjør kr av prosjektets totale kostnader. Normalt er det oftest en kursavgift for å delta på kompetansekurs. Medlemmene i næringsforeningen mottar også kr ,- i støtte til bistand til å utarbeide egne nettsider. Rådmannens konklusjon: Saken legges fram til utvalget for drøfting. Vedlegg: Søknad om støtte fra næringsfondet for hovedprosjektet markedsføring av Rollag Prosjektspesifikasjon Finansieringoversikt

14 Rollag kommune Rollag : Arkiv : Q80 Saksmappe : 2014/35 Avd : Teknisk Saksbehandler : Gjermund Otterholt Trafikksikkerhetsplan Rollag kommune MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Fakta: Eksisterende trafikksikkerhetsplan ble sist godkjent i 2007 og planene skal iht. kommunens planstrategi rulleres nå. Administrasjonen har derfor utarbeidet et utkast som har blitt hørt for innspill hos ulike lag/foreninger og organisasjoner i kommunen. Forslag til trafikksikkerhetsplanen for Rollag kommune bygger på mål og strategier i Nasjonal transportplan (NTP) og Strategi for trafikksikkerhetsarbeid i Buskerud NTP bygger på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med døde eller hardt skadde i transportsektoren. Kommunen har en rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, både som vegmyndighet, skole og barnehageeier, myndighet ved arealplanlegging, ved søknader om fysiske tiltak, som arbeidsgiver og som transportkjøper. I tillegg har kommunen et ansvar gjennom Folkehelseloven, der kommunene er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke negativt for helsetilstanden til befolkningen. Etter høringen har det kommet innspill fra enhetslederne for skole og barnehage samt at nye momenter fra administrasjonen angående gangbru i Veggli. Høringsfristen er knapp og en ser ikke bort i fra at det kan komme flere innspill. Planen legges derfor fram slik den nå foreligger. NMR-utvalget vurderer i møte hvilke

15 endringer/tillegg som bør foretas. Videre behandling blir nå at dokumentet blir sendt ut til frivillig høring med ny behandling i NMR og sluttbehandling i kommunestyret i april Selv om det ikke er formelle krav til behandling av denne planen ønskes det god forankring. Det oppfordres til interne prosesser i de ulike lag/foreninger og organisasjoner slik at planen blir godt gjennomarbeidet. Rådmannens konklusjon: Utkastet til plan legges til utvalget for gjennomgåelse sammen med de merknader som er kommet inn. Merknadene innarbeides og planen bearbeides slik at den kan sendes direkte ut på høring. Vedlegg: Tiltaksliste, trafikksikkerhetsplan (arbeidsversjon)

16 Rollag kommune Rollag : Arkiv : 12/1/0/0 Saksmappe : 2014/12 Avd : Utvikling Saksbehandler : Knut Landsverk Konsesjon på erverv av fast eiendom - 11/2/0/0 og 12/1/0/0 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Næring, Miljø, Ressurs /14 Utvalgsleders forslag til vedtak : Alt. 1: Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune ikke konsesjon til Gunn Jorunn Tveiten på erverv av eiendommen gnr. 11/2 og 12/1 m. flere i Rollag kommune. Rollag kommune legger avgjørende vekt bosettingshensynet ved at søker ikke vil oppfylle boplikten på eiendommen. Fritak med boplikten vil medføre uheldig presedens som kan forsterke nedgangen av folketallet i kommunen. Alt 2: Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune konsesjon til Gunn Jorunn Tveiten på erverv av eiendommen gnr. 11/2 og 12/1 m. flere i Rollag kommune. Rollag kommune legger avgjørende vekt bosettingshensynet. Det er derfor et vilkår at søker bosetter seg på eiendommen innen 3 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Fakta: Gunn Jorunn Tveiten søker om konsesjon på eiendommen Mogen gnr 12/1 m. fl. Eiendomsopplysninger fra søknaden: Eiendom Gnr Total Full- Ov.fl dy/ Prod. Anna Anna

17 Mogen 11/ 2 12/1 m.fl areal dyrka beite Skog skog areal Med overdragelsen medfølger fiskerett med 1/30 i gnr 79/4 og 108/1 beliggende i Nore og Uvdal kommune. Jorda er bortleid. Skogen skal drives av eier. Søker skal overta eiendommen fra sin far. Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven 5 første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år I konsesjonssøknaden datert er oppgitt følgende årsak: Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen, jf. konsesjonsloven 5 annet ledd. Søker er bosatt i Kongsberg. Av følgeskriv til søknaden framgår: Gården har ikke egnede boliger for to familier. Gunn Jorunn vil derfor ikke kunne flytte til eiendommen innen ett år etter overtakelse siden selger har forbeholdt seg uinnskrenket borett for sin levetid. I skjøtet framgår at boretten bortfaller ved varig fraflytting. Avgjørelsesmyndigheten i saken er delegert til kommunen, jf. delegasjonsbestemmelser gitt av Landbruksdepartementet i forskrift og rundskriv M-6/2003. Kommunestyret har delegert myndigheten til NMR, jf. delegasjonsreglement av , sak 35. Etter administrativt delegasjonsreglement av har jordbrukssjefen ikke fullmakt til å fatte vedtak i saker som gjelder konsesjon på bebygd eiendom større enn 250 dekar. Rådmannens konklusjon: Ved avgjørelse av søknad om konsesjon i sak der nær slekt søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd, skal det legges særlig vekt på følgende, jf konsesjonslovens 9: 1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 3. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet I tillegg skal det blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. Boplikt - bosettingshensyn Boplikten er personlig for de som overtar landbrukseiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka mark. Søker skriver i konsesjonssøknaden: Eiendommen har en enkel boenhet hvor selger har forbeholdt seg borett. Boplikten oppfylles derved ved at selger fortsatt bor på eiendommen.. På bakgrunn av EU-dom om boplikt (Ospeltdommen, 23. sept. 2003) skal det legges vekt på en individuell vurdering av om det er nødvendig å opprettholde lovens utgangspunkt som er personlig boplikt, eller om boplikten kan oppfylles av andre enn den nye eieren. Selgerens borett regnes ikke som oppfyllelse av evt. upersonlig boplikt. Folketallet i Rollag har vist sterk nedgang etter år 2000 og Rollag var eneste kommune i Buskerud med nedgang i folketallet i Den prognostiserte befolkningsveksten for perioden fram mot 2020 fra SSB viser at Rollag kommune risikerer ytterligere

18 befolkningsnedgang selv med høy nasjonal vekst. Rollag kommune er bl.a. som følge av dette innvilget status som omstillingskommune der en av målsettingene er å øke folketallet. Kommunen har i dag en stor andel av sin befolkning som er tilknyttet gårdsbruk. Rådmannen mener derfor at fritak med boplikten er svært uheldig og kan undergrave pågående omstillingsarbeid samt forsterke nedgangen i folketallet. Det framgår heller ikke av søknaden at søker har til hensikt å tilflytte eiendommen etter at nåværende eier ikke lenger bebor eiendommen. Driftsmessig løsning. Ved behandling av konsesjonssaker må det vurderes om eiendommen bør bestå som eget bruk. Spørsmålet er om hva som er mest gagnlig for samfunnet» jf. konsesjonsloven og jordlovens 1. Det må derfor foretas en helhetsvurdering over hva som er tjenlig ut fra samfunnsutviklingen i området og tjenlig for det aktuelle bruket. Momenter som har betydning i en slik vurdering er bl.a.: bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Etter rådmannens vurdering må eiendom av en slik størrelse og beskaffenhet bestå som eget bruk Eiendommen framstår arronderingsmessig som en driftsmessig god løsning. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Rådmannen antar at eieren kan og vil ivareta eiendommens produksjonsevne og utnyttelsesevne, slik at eiendommen i framtida også kan legge grunnlag for drift og bosetting. Bruksstørrelse/avkastning Rådmannen mener at eiendommen er av en slik størrelse at det må forventes at den kan gi en inntekt av noe betydning for eier. Bruksstørrelse og avkastning taler derfor ikke for fritak. Husforhold Det er ikke hus til to familieenheter på eiendommen. Søkerens far (som er 75 år) er bosatt i eiendommens våningshus. Det må derfor foretas en vurdering om når det ut fra bruksstørrelse, avkastningsevne er rimelig å kreve at det må være to boenheter på eiendommen. Tilstand på eksisterende husforhold bør også vurderes i forhold til evt. krav om flere boenheter. I søknaden er det opplyst følgende om våningshuset: grunnflate 90 m2, 1 ¾ etasje, byggeår 1800, teknisk tilstand: middels til dårlig. I vedlegg til konsesjonssøknaden Verdivurdering av gårdsbruket Mogen datert , framgår at våningshuset har enkel standard og er for en stor del - av 1. etasje samt hele 2. etasje - uisolert i tak, gulv og vegger. Det er derfor antatt at våningshuset ikke tilfredsstiller dagens krav til normal boligstandard. På denne bakgrunn legger rådmannen til grunn at det på denne eiendommen uansett kan være behov for nybygg ved evt. tilflytting av ny generasjon. Kommunen antar at det ikke vil være problemer med evt. bosetting på eiendommen dersom eiendommen ble solgt i det frie markedet. Tilknytning/ Livssituasjon Det er ikke påpekt momenter som tilsier fritak på bakgrunn av livssituasjon. Søker er heller ikke født eller oppvokt på eiendommen. Søkerens tilknytning til eiendommen kan derfor ikke tillegges vekt. Annet Etter lovending i konsesjonsloven i kraft fra 1. juli 2009, innebærer driveplikt for jordbruksarealet en personlig og varig plikt som ikke lenger er knyttet opp mot ervervet av eiendommen. Driveplikten kan oppfylles etter jordloven 8 annet ledd ved bortleie.

19 Eieren har driveplikt til skogen selv om jordbruksarealet leies bort. Det er i sammenlignbare saker ikke gitt fritak med boplikten. Konklusjon Alt. 1: Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune ikke konsesjon til Gunn Jorunn Tveiten på erverv av eiendommen gnr. 11/2 og 12/1 m. flere i Rollag kommune. Rollag kommune legger avgjørende vekt bosettingshensynet ved at søker ikke vil oppfylle boplikten på eiendommen. Fritak med boplikten vil medføre uheldig presedens som kan forsterke nedgangen av folketallet i kommunen. Alt 2: Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken og med hjemmel i konsesjonsloven av 28. nov 2003 nr. 98 gir Rollag kommune konsesjon til Gunn Jorunn Tveiten på erverv av eiendommen gnr. 11/2 og 12/1 m. flere i Rollag kommune. Rollag kommune legger avgjørende vekt bosettingshensynet. Det er derfor et vilkår at søker bosetter seg på eiendommen innen 3 år og selv bebor eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Vedlegg: Journalposter 0 S Konsesjon på erverv av fast eiendom - 11/2/0/0 og 12/1/0/0 1 I Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 11/2/0/0 og 12/1/0/0 Merkur Regnskap SA

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 5/14), Knut Landsverk (7/14)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Gjermund Otterholt, Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 5/14), Knut Landsverk (7/14) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:15 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30.

HOVEDUTSKRIFT. Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med sak 60/16. Oppmøte ved Texaco kl. 17:30. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 18:00 21:30 Det innkalles til befaring tirsdag den 6/9-16 i forbindelse med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15)

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Tanja Bjørkgården, Ellen Skarsten (sak 84/15), Knut Landsverk (sak 68/15, 69/15, 70/15) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg)

HOVEDUTSKRIFT. Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Møtested: Dato: 25.04.2017 Næring, Miljø, Ressurs Tidspunkt: 18:00 20:00 Veggli vertshus. Oppmøtested: Texaco (Befaring Veggli renseanlegg) Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:40

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 17:00 20:40 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 17:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Lars Erik Emrud,

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar Strandli, Hellik Lislien, Monica Fulsås, Live Sunniva Gladheim

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar Strandli, Hellik Lislien, Monica Fulsås, Live Sunniva Gladheim Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars Erik Emrud (leder), Stein Ivar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell.

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 11.10.2016 Tidspunkt: 16:00 19:45 Før behandling av saksliste, var det befaring på Vegglifjell. Følgende medlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Møteinnkalling. Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15.

Møteinnkalling. Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: 14:00 Oppmøte ved Felleskjøpet i Veggli kl. 14:00 for befaring på sak 75/15.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:30 20:30 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 18:30 20:30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Viel Jaren Heitmann,, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Viel Jaren Heitmann,, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 18:00-20:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av saksliste, blir det befaring på Vegglifjell (Reguleringsplan Storhaug- Kråkås).

Møteinnkalling. Før behandling av saksliste, blir det befaring på Vegglifjell (Reguleringsplan Storhaug- Kråkås). Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Oppmøtested: Veggli sentrum v/texaco kl. 17:00. Før behandling av saksliste,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Utvikling

ROLLAG KOMMUNE Utvikling ROLLAG KOMMUNE Utvikling Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/301 KLA.. 31 02 37 02 V60 15.05.2008 Endring i odelsloven, konsesjonsloven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: 16:30 21:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: 16:30 21:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: 16:30 21:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Saksframlegg Arkivnr. 232/1 Saksnr. 2016/2411-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 KONSESJONSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SELBEKKEN 89/13 - ANN KARIN SOLEMSLØKK KVERNSTAD OG BRITT SOLEMSLØKK HELGEMO Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Frøydis

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed,

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik Emrud, Per Gunnar Løkseth, Einar Engebrethsen, Even Amandus Røed, Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Lars Erik

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/11 Søknad om fritak fra

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Vedr. befaring: Eventuell

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 95 96/2008 Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2008 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Møtet starter med befaring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 09.09.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/14 Klage på deling av grunneiendom

Detaljer

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: Tidspunkt: 16:00 20:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: Tidspunkt: 16:00 20:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Veggli vertshus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen (leder), Lars Erik Emrud, Frøydis

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Byvandring Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer