Årsrapport PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for"

Transkript

1 Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern

2 STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD ( Electrically Addressable Smectic Liqid Daylight Memory Display ). PolyDisplay eier patentene til teknologien og disponerer personell og nettverk med erfaring fra nasjonal og internasjonal industri, slik at denne oppgaven kan virkeliggjøres. Selskapets forretningskontorer er i Sandefjord. PolyDisplay s forretningsidé er å bli en ledende internasjonal aktør innen display relatert industri, med hovedfokus på lavkost displaymoduler til bruk i situasjoner som krever lesbarhet under alle lysforhold, som dessuten har svært brede lesevinkler, medfører robusthet, har lavt energiforbruk, tilfører miljøvennlighet og kan bidra med fleksible/bøyelige løsninger. Hovedpunkter drift Driften i konsernet i 2001 har vært preget av følgende hovedaktiviteter: Gjennomføring av et omfattende FoU-program i samarbeid med SINTEF og enkeltstående forskere og ressurspersoner i inn- og utland, for utvikling av potensialet i EASL DMD teknologien. Programmet bygger på tidligere prosjekter utført ved SINTEF på oppdrag av PolyDisplay og vil etter planen pågå frem til sommeren Videreutvikling av Locus AS i et strategisk samarbeide med Zenitel ASA (Sait-Stento ASA). Dette vil muliggjøre en raskere penetrering av Locus produkter inn mot sentral-europeiske markeder. Ferdigstillelse av den første prototypen til SmartBoard konseptet, som representerer et modulært konsept for å bygge store tavler for både utendørs- og innendørs anvendelser. Selskapet innledet samtaler med flere potensielle strategiske samarbeidspartnere både på teknologisk nivå og innenfor salg- og markedsføring. Dette for at det skulle kunne danne basis for videre finansiering, eller for oppfølging mot industrielle finansielt orienterte aktører for på den måten å kunne akselerere den videre industrialiseringsprosessen. Innlevering av tre sentrale patentsøknader i Norge og USA. Innen 12 måneder (november 2002) vil disse bli videreført som internasjonale patentsøknader via PCT-systemet ( Patent Cooperation Treaty ). Etter forberedende arbeider gjennom 2001, med møter i Hærens forsyningskommando (HFK) nå FLO/LAND, Forsvarets overkommando (FO) og Forsvarsdepartementet (FD), ble det i februar 2002 sendt brev fra FD til HFK om å iverksette PolyDisplay ASAs foreslåtte prosjekt POINTER ( Personal Orientation and Information Terminal ) for å fremskaffe nye terminaler til Forsvaret, basert på PolyDisplay gruppens displayteknologi og systemkompetanse (MobilDisplay). Prosjektet innebærer utvikling og leveranse av terminaler, og har en økonomisk ramme på ca. NOK 70 millioner. Avtalen fordrer en egen/fremmedfinansiering på NOK 25 mill. I tillegg til den militære terminal og dens applikasjoner, vil det parallelt bli utviklet sivile varianter for applikasjoner med antatt større markedsmuligheter enn det militære.

3 Forhold i 2002 Som et ledd i konsernets konsoliderings- og effektiviseringstiltak, ble det vedtatt å samle utviklingsmiljøene på ett sted. På denne bakgrunn flyttet TechnoDisplay primo mars 02 fra Forskningsveien/SINTEF til et samlende teknologimiljø i Horten. Overføring av laboratoriefasiliteter/ testproduksjonslinje fra Karlskoga, samt å avvikle operativ virksomhet i PD AB og også overføre og samle disse aktivitetene til Horten, ble gjort i løpet av våren 02. Det er inngått en strategisk rammeavtale med Koreanske SYhitech, som er et datterselskap av SamYoung konsernet. Det forutsettes at avtalen videreføres som en forretningsavtale som skal ferdigstilles innen 15.august d.å. SamYoung gruppen omsatte i 2001 for USD 400 mill. og oppnådde et resultat på USD 50 mill. Samarbeidsavtalen innbefatter at det innen 12 måneder skal fremskaffes ferdigutviklete fargedisplayer som igjen skal danne basis for kapitaltilførsel og industriproduksjon. I tillegg til ovenstående arbeider ledelsen konkret med flere andre aktuelle strategiske alliansemodeller, både mot produksjonsrelaterte og markedsorienterte aktører, hvor siktemålet også er at en eller flere av disse skal eksponere seg finansielt mot PD ASA slik at konsernet får driftsfinansiert videre industrialisering. Datterselskaper Locus AS Locus AS har sin forretningsadresse i Sandefjord. Selskapets formål er å utvikle og selge systemer for transportkontroll og ledelse og flåtestyringssystemer. Disse er basert på egen programvare. Ved årets utgang var det 31 ansatte i selskapet. Locus AS eies 100% av PolyDisplay ASA. Etter et meget godt resultat I 1999 har selskapet vært gjennom 2 krevende år med utvikling. TechnoDisplay AS TechnoDisplay AS utøver sitt forretningsmessige virke i Borre, utenfor Horten. Selskapet ble etablert i 1994 med formål å utvikle teknologien (glass, væske og elektronikk) til demonstratorer og prototyper som element i kommersialisering og industrialisering av EASL displaymoduler. Selskapet er 100% eiet av PolyDisplay ASA og har overtatt produksjonsutstyr. PolyDisplay AB Sommeren 2000 kjøpte PolyDisplay ASA det svenske teknologiselskap Tunna Display Moduler AB for å sikre seg viktige patenter og kompetanse for utvikling og industrialisering av tynne displaymoduler mot særlig reflektive skilt-/tavle-/skjermapplikasjoner, som kan gi tidligere markedsadgang enn tilsvarende applikasjoner basert på EASL teknologi. Teknologien ble demonstrert i Operativ virksomhet i Sverige er nå lagt ned og overført og integrert til Horten for videre industrialisering. PolyDisplay AB er 100% eiet av PolyDisplay ASA. ImageDisplay Ltd ImageDisplay Ltd har sin forretningsadresse i London. Selskapet formål er å forvalte patentrettigheter gjennom salg og inngåelse av lisensavtaler. Selskapet eier verdensomfattende patentrettigheter på EASL DMD teknologien, samt dokumentasjon og utstyr for displayproduksjon ved SINTEF i Trondheim. Det er ingen operativ aktivitet og ansatte i selskapet, som er 100% eiet av PolyDisplay ASA. PolyDisplay Iberica SL/SIDSA Sistemas SL Et heleid datterselskap, PolyDisplay Iberica SL ble etablert i Madrid i 2001 for å ivareta PolyDisplay ASAs forretningsinteresser og muligheter i Spania, bl.a. i gjenkjøps-sammenheng. PolyDisplay ASA kjøpte dessuten 51% av teknologiselskapet SIDSA Sistemas SL, også lokalisert i Madrid. SIDSA Sistemas er i markedet med skreddersydde elektroniske paneler/displayer primært innen terminaler/transport segmentet.

4 PolyDisplay Inc. PolyDisplay Inc. ble etablert i Michigan, USA i 2001 for å forberede fremstøt mot potensielle strategiske partnere og kunder. Selskapet har en ansatt. PolyDisplay ASA eier 100%. AutoDisplay AS AutoDisplay AS ble stiftet i 1996 med formål å utvikle og selge storskala automatisert produksjonsprosess for PolyDisplay EASL moduler, samt delta i slik produksjon. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i PolyDisplay ASA eier 100%. AudioVision AS AudioVision AS (AV) ble stiftet 11. november 1993 med formål å utvikle, produsere og selge multimedia-løsninger. Det har ikke vært noen aktivitet i selskapet i PolyDisplay ASA eier 100%. MobileDisplay AS MobileDisplay AS ble stiftet 1 april 2002, med formål å drive utvikling og produksjon, utnyttelse av lisensrettigheter, konsulentvirksomhet, eie og forvalte aksjer og andre verdipapirer, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i eller overta annen virksomhet, primært knyttet til MobileDisplays system applikasjoner. Det er hensikten at POINTER prosjektet i sin helhet legges inn i det heleide datterselskapet MobileDisplay AS. Organisasjon I PolyDisplay ASA og TechnoDisplay AS var det ved årets utgang totalt 10 ansatte. Konsernet hadde ved årets utgang 52 ansatte. Konsernsjef i 2001 har vært Thor G. Kamfjord. Et viktig poeng med flyttingen til Horten, har vært å styrke strukturen på organisasjonskapitalen i TechnoDisplay. Ved at (tekniske) virksomheter har hatt en spredt lokalisering, har samordningsgevinster ikke vært optimale. Dette er det dramatiske forandringer og forbedringer på, ved at de totale FoU aktivitetene i konsernet er blitt samlet. Som en ytterligere styrking er det i denne sammenhengen besluttet å overføre både LCD prosess/pilotlinje og diverse laboratoriefasiliteter, som har vært lagret i Karlskoga i Sverige siden 1998, og reaktivere disse og implementere dette utstyret i det samlende miljøet i Horten. Etableringen av TechnoDisplay AS i mikroteknologisenteret i Vestfold i Horten, medførte et løft og nye muligheter for teknologiutviklingen i selskapet. Med etablering av produktutvikling, "rapid prototyping", test og evaluering av nye materialer og konsepter i et innovativt miljø, samt på litt sikt utvikling og produksjon av nye flytende krystaller, gis TechnoDisplay en ny dimensjon i sitt målrettede program mot industrialisering av EASL DMD teknologien. Det er i denne forbindelse av stor verdi at morselskapet PolyDisplay har ivaretatt pilotlinjeutstyret som nå i stor grad vil benyttes til utviklingsarbeidet i Horten. Utstyret består i stor grad av kostbare, spesialbygde prosesseringsenheter som, til tross for at det er over 12 år gammelt, er tilnærmet ubrukt og meget velegnet til prototype fremstilling og prosessutvikling. Uten den eksisterende utrustningen ville denne prosessen ha tatt lang tid (typisk leveransetid for denne type utstyr er 8-10 måneder etter spesifikasjonsfasen) og vært svært kostbart. Etableringen av utviklingslaboratoriet vil gi en "flying start" for industrialiseringen av teknologien og en langt høyere grad av interaktiv innovasjon en tidligere. Overførsel av utstyret fant sted i slutten av april Utstyret ble opprinnelig kjøpt inn av AutoDisplay AS for rundt NOK 25 mill, og skulle representere en pilotproduksjonslinje for LCD skjermer til bil. Utstyret ble senere ervervet av PolyDisplay ASA for ca. NOK 5 mill. Produksjonslinjen og tilbehør ble av UNI Storebrand, , forsikret til NOK 25 mill. på vegne av PolyDisplay. Forsikringssummen var basert på gjenanskaffelsesverdi.

5 Da utstyret har vært fullstendig deaktivert, har det representert en død kapital og regnskapsmessig har det derfor vært vurdert til null. Dagens verdi er anslått til ca. NOK 5 mill. I Tyskland har Deutsche Flachdisplay-Forum (DFF) - hvor PolyDisplay ASA er medlem - iverksatt et prosjekt og etablert et selskap for å sette opp en referanseproduksjonslinje for OLED-displaymoduler (DORA GmbH). PolyDisplay ASA har i 2002 gått inn med en 5% eierandel i prosjektet for ha et utsiktspunkt i forhold til det som skjer på dette teknologifeltet, og for å vurdere egne muligheter i prosessen. PolyDisplays representant i Tyskland, Dr Werner Doll, ivaretar PolyDisplays interesser i DFF og DORA. Arbeidsmiljø og det ytre miljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Dette gjelder også konsernet som helhet. Sykefraværet var på 0,16 % av total normalarbeidstid. Dette er lavt og det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det var ingen skader eller ulykker i Dette gjelder også konsernet. Årsregnskapet - Morselskapet Som en konsekvens av at selskapet ennå ikke har startet regulært salg, ble driftsresultatet også for 2001 negativt. På grunn av betydelig økt FoU aktivitet, ble driftsresultatet minus NOK 41.5 mill. mot minus NOK 10.8 mill. i år Netto finansposter ble positiv med NOK 2.2 mill. mot NOK 3.1 mill. året før. Som et ledd i prosessen med å overføre bl. a. operativ virksomhet i PD AB til Horten, har vi valgt å skrive ned verdiene på aksjene i det svenske datterselskapet. Det er administrasjonens oppfatning at det er riktig at bruttoverdien i balansen av patentene blir økt fra NOK til NOK 10.4 mill. ved at kostnader forbundet med FoU aktiviteter mot SINTEF, som har resultert i innlevering av tre patentsøknader i 2001 og ytterligere en i februar 2002, vil bli aktiverte. Vi mener det er riktig å aktivere disse utgiftene da patentbeskyttelse vil representere bærebjelken i den intellektuelle kapitalen når de nåværende patentene begynner å løpe ut. I morselskapets balanse blir verdien av datterselskapene vurdert etter kostmetoden. Ved årets slutt er dette bokført til NOK 47.5 mill. Ved årets slutt i år 2000 var disse verdsatt til NOK 59.0 mill. Per 31. desember 2001 utgjør egenkapitalen NOK 76.2 mill. Kontantbeholdningen var på samme tid NOK 13.8 mill. Tilsvarende tall per 31. desember 2000 var henholdsvis NOK mill. og NOK 55.5 mill. Styret foreslår at årets underskudd inndekkes slik: Fra overkursfond NOK ,- Årsregnskapet - Konsernet Konsernets samlede inntekter for 2001 var NOK 27.6 mill. mot NOK 22.1 mill. i Hovedtyngden av denne omsetningen kommer fra Locus. Aktiviteten til Locus har i 2001 vært preget av utvikling av ny software og nødvendig oppdatering av selskapets teknologi- og kompetanseplattform, innsalg til nye kunder og inngåelse av strategisk samarbeidsavtale med Zenitel ASA for salg og markedsføring av Locus produkter i Danmark, Nederland, Belgia og Frankrike. Avtalen gir Zenitel en rett, men ingen plikt å erverve inntil 51 % av aksjene i Locus innen 1. juli 2002 til en pris av NOK 65 mill. på 100 % basis. Locus AS fikk et regnskapsmessig underskudd i 2001 på NOK 2.7 mill. Selskapet gikk imidlertid inn i 2002 med en ordrereserve på ca NOK 13 mill.

6 I og med at flere av selskapene i PolyDisplay Gruppen er i en tidlig fase i forhold til markedet, medfører dette at driftsresultatet ble negativt med NOK 45.6 mill. Tilsvarende tall for år 2000 var minus NOK 24.5 mill. Årsresultatet ble minus NOK 42.1 mill. mot minus NOK 19.3 mill. for år Totale aktiva utgjorde NOK 58.5 mill. mens bokført egenkapital utgjorde NOK 39.5 mill. Likviditetsreserve på konsernnivå representerte NOK 15.7 mill. De tilsvarende tallende per 31. desember 2000 var henholdsvis NOK 93.5 mill., NOK 82.3 mill. og NOK 60.3 mill. Patentsituasjonen PolyDisplay arbeider aktivt med å beskytte sin teknologibase gjennom vedlikehold av eksisterende patenter og patentering av nye teknologi- og anvendelsesområder basert på forsknings- og utviklingsresultater. Av den opprinnelige patentporteføljen på 20 patenter som PolyDisplay kjøpte fra STC/Nortel Networks, er det fremdeles 8 aktive patenter. Disse begynner å bli foreldet, og vil reduseres suksessivt frem mot 2008 (2010) hvor det siste av de opprinnelige patentene løper ut. Gjennom oppkjøp av TDM AB (nå PolyDisplay AB), har selskapet sikret seg tre nye patenter innenfor teknologiområdet. Disse har levetid som strekker seg frem til Gjennom år 2001 har det vært fokusert på å få forberedt og levert søknader for nye patenter basert på de meget lovende utviklingsresultatene som har kommet frem de siste årene. Siden søknadene er unntatt offentlighet i 18 måneder fra innleveringsdato, vil ikke det konkrete innholdet i patentene bli beskrevet før dette tidspunktet inntreffer, men patentsøknadene dekker i grove trekk fire forskjellige felt innenfor EASL DMD teknologiområdet: ECAP-patentet beskriver en helt ny og unik måte å lage EASL baserte displayer på som åpner veien for en meget enkel og effektiv produksjonsprosess for plastbaserte, ultratynne displayer. SmartGrid-patentet beskriver en måte å bygge store display til en meget konkurransedyktig kostnad hvor EASLs spesielle egenskaper mht. multistabilitet og drivterskel utnyttes i fullt monn. MicroPocket-patentet beskriver en metode for produksjon av plastbaserte displayer i kombinasjon med Rpix patentet fra PD AB som vil forenkle produksjon og redusere forbruk av kostbare komponenter. EASL colour #1 ble innlevert i februar 2002 og relaterer seg til fargedisplayer. Det vil i løpet av 2002 sannsynligvis bli levert inn ytterligere patentsøknader basert på de siste forsknings- og utviklingsresultatene i PolyDisplay ASA. Disse vil kunne dekke områder som fargegenerering i EASL - baserte displayer, grunnleggende basisteknologi for mer effektiv hydrodynamisk manipulering av de flytende krystallene, nye konkrete applikasjonsområder og en ny måte å utnytte de lyseffektive optiske egenskapene i EASL DMD. Videre drift og utvikling På basis av de planer som styret arbeidet etter ved inngangen til 2001 og den kapital som ble hentet i markedet ved emisjonen i mars 2000, er det gjennom året gjennomført aktiviteter som styrker selskapet betydelig, både organisatorisk, kompetanse- og forretningsmessig og som løfter teknologien videre fremover mot industrialisering. Samtidig er det gjennomført et konsolideringsprogram som fra august 2001 til primo 2002 reduserte det månedlige pengeforbruk i konsernet fra ca. NOK 4.0 mill. til NOK 1.0 mill., slik at kapitalbasen i selskapet kan strekkes lengre. I tillegg til utviklingen av EASL DMD teknologien fremover mot dens kommersielle potensialet, er det ved kontakt med ulike fagmiljøer og markedet, iverksatt prosjekter som ytterligere underbygger og forsterker selskapets forretningsmessige gjennomføringsevne.

7 Totalmarkedet for flate displayer utgjør omkring USD 28 mrd. i Markedspotensialet for EASL DMD teknologien vurderes internasjonalt til omkring USD 4.5 mrd. som er 22.5% av totalmarkedet. Selv om flere teknologier og teknikker ser dagens lys og produksjonskostnadene for LCD med konvensjonell teknologi er fallende, ser vi at etterspørselen generelt vil vokse og behovet for de kvaliteter som EASL DMD teknologien tilbyr øke i årene fremover. I tillegg kan EASL åpne nye markeder. På grunn av de finansielle innstramningstiltakene vil likviditetsreserven holde inn i 3. kvartal mot tidligere rapportert mot slutten av 2. kvartal. Ledelsen arbeider konkret med flere aktuelle strategiske alliansemodeller, både mot produksjonsrelaterte og markedsorienterte aktører, hvor siktemålet er at en eller flere av disse også skal eksponere seg finansielt mot PD ASA slik at konsernet får driftsfinansiert industrialiseringsfasen. Med henvisning til det overnevnte er det etter styrets mening grunnlag for fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under denne forutsetningen. Sandefjord, 29. april 2002 Leif A Ellevset Jan-Olaf Willums Marianne Lie Styreleder Styremedlem Styremedlem Leif Rune Rinnan Pentti Kölhi Thor G Kamfjord Styremedlem Styremedlem Styremedlem/konsernsjef

8 Resultatregnskap Mor Konsern Note Salgsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend Nedskrivning aksjer i datterselskap o.a anleggsmidler 5, Annen driftskostnad Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsinteresser Anvendelse av årsresultatet Overkursfond Sum anvendelse

9 Balanse Mor Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter 5, F&U 5, Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til konsernselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler , kl.09:01

10 Balanse Mor Konsern Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innskutt, ikke registrert kapital Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser 8-8 Annen langsiktig gjeld 60 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til kredittinstitusjoner Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord 29. april 2002 Leif A Ellevset Marianne Lie Leif Rune Rinnan Styrets leder Styremedlem Styremedlem Jan Olaf Willums Pentti Kölhi Thor G Kamfjord Styremedlem Styremedlem Styremedlem/ Konsernsjef , kl.08:48

11 Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Nedskrivning aksjer i datterselskap Ordinære avskrivninger Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 39 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Endringer minoritetskapital, omregningsdiff Økning merverdi Locus ført mot egenkapitalen Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter , Kontanter og kontantekvivalenter , , kl.09:02

12 Note 1 Regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet for PolyDisplay ASA består av følgende deler for morselskapet og konsernet: * Resultatregnskap * Balanse * Kontantstrømoppstilling * Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2001 er utarbeidet i samsvar med ny regnskapslov. Implementering av ny regnskapslov medførte følgende endringer av tallene for 1998; implementering av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet for datterselskap som konsolideres, utsatt skattefordel. Egenkapitalmetoden er senere er blitt reversert som en følge av utviklingen i praksis blant regnskapsprodusenter. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader , kl.09:06

13 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Egne kostnader forbundet med forskning og utvikling aktiveres hvis det er rimelig sikkerhet for fremtid inntjening. Ved stor grad av usikkerhet kostnadsføres utgifter tilfou. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Ordinære avskrivninger avskrivninger påselskapets øvrige anleggsmidler påbegynnes når forventet omsetning knyttet til utviklingen forventes å finne sted. Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Selskapet har tidligere innarbeidet datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se også nedenfor vedrørende prinsippendringer Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Locus AS har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordnnger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser , kl.09:06

14 Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. For selskaper i konsernet hvor det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig anvendelse av underskudd til fremføring mv., er ikke medtatt i utsatt skattefordel. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Datterselskapet Locus AS er innarbeidet i konsernregnskapet etter kontinuitetsmetoden. Metode ble valgt som følge av at datterselskapet ble ervervet etter sammenslåing av likeverdige interesser. Inaktive datterselskap konsolideres ikke. Øvrige datterselskap med konsolideres etteroppkjøpsmetoden. Virkning av endring i konsernsammensetning Selskapet har ervevet ett nytt selskap i løpet av Nedenfor fremgår det hvilket. Omsetning Kostnader Resultat Eiendeler Egenkapital PolyDisplay Iberica S.L Note 2 Segmentinformasjon Geografiske områder Norden Rest Europa USA Asia/ Afrika Totalt Salgsinntekter Note 3 Varer, langvarige tilvirkningskontrakter Konsern Varer Endring Ferdigvarer Varer Morselskapet har ikke varelager eller langsiktige tilvirkningskontrakter Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelsekost og virkelig verdi. Det er gjor fradrag for eventuell ukurans. Prosjekter i arbeid Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader opptjent inntekt og tapsavsetninger, direkte prosjektkostnader Netto resultatført igangværende prosjekter 583 Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld , kl.09:06

15 Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Morselskap Konsernet Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i Lønn og Godtgjørelser (i kroner) annen godtgjørelse Daglig leder Styret 300 Konsernet har en generell opsjonsordning på kjøp av PolyDisplay aksjer for alle ansatte. Denne er basert på nyemisjon av aksjer, godkjent av generalforsamlingen 29.mai 2000 gjennom styrefullmakt på aksjer, dvs ca 5% av aksjemassen. Opsjonsprogrammet har en varighet på 3 år, innløsningskurs NOK 42 pr aksje og ingen opsjonspremie. Ordningen er fulltegnet. Siden aksjekursen var lavere enn innløsningskursen har ikke opsjonsordningen noen regnskapsmessige konsekvenser for år Revisor Revisjonshonoraret for morselskapet 2001 utgjør kr ,-. I tillegg kommer annen bistand med kr Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til foreløpig NRS. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Det er kun datterselskapet Locus AS som har pensjonsordninger, den omfatter i alt 26 personer. Ordningene gir rett til definertefremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Pensjonskostnad Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad Konsern Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsmidler Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,3 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % Forventet G-regulering 3,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 8,0 % , kl.09:06

16 Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Maskiner og Patenter Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler 0-33 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år Avskrivningsplan Lineær Selskapet leier sine lokaler. Lokalene er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør kr Selskapet leier også kontorer i Oslo,. For 2001 utgjør leien kr Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Konsern Maskiner og utstyr Patenter Goodwill F&U Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Tilgang aktiverte patanter Sidsa Tilgang aktiverte patenter Polydisplay ASA Tilgang aktivert F&U i Locus Tilgang Goodwill Sidsa 0 0 Avgang driftsmidler 0-31 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Samtlige selskaper leier sine lokaler, samlet leie utgjør kr Leien anses ikke som finansiell leasing. Note 6 Forsknings og utviklingskostnader Selskapets og konsernets bruk av midler til forskning og utvikling, se nedenfor. Forskningen er i en innledende fase. Selskapet har aktivert deler av forsknings- og utviklingskostnadene. Disse forventer man en inntjening hvis nåverdi av kontantstrømmen overstiger det aktiverte beløpet. Det er forventet at samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter Morselskap Konsern Samlede F&U utgifter - LCD utvikling Easl utvikling Tunna Displayer Programvare flåtestyring Samlede F&U utgifter år Av samlede kostnader til FoU, herunder utviklingskostnader knyttet til omsøkte patenter er ca kr aktivert i morselskapet, og i konsernet er ca kr aktivert , kl.09:07

17 Note 7 Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttetselskap, felles kontrollert virksomhet og andre selskap Aksjer og andeler i datterselsk, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Selskap Anskaffelses Forretnings Eier andel Stemme Bokført Egenkapital Resultat tidspunkt kontor andel verdi Locus AS 1-jan-99 Sandefjord/Ski 100 % 100 % TechnoDisplay AS 15-sep-94 Oslo 100 % 100 % AutoDisplay AS 19-jan-96 Sandefjord 100 % 100 % AudioVision AS 11-nov-93 Sandefjord 100 % 100 % ImageDisplay Ltd 1994 London, UK 100 % 100 % 338 Tunna Display Moduler AB 10-aug-00 Kista, Sverige 100 % 100 % Autopricing AB, datter av TDM 10-aug-00 Kista, Sverige 100 % 100 % Sidsa Sistemas SA 31-des-00 Madrid, Spania 51 % 51 % PolyDisplay Iberica S.L. 31-des-01 Madrid, Spania 100 % 100 % PolyDisplay INC 1-nov-00 Michigan,USA 100 % 100 % Sum Verdien av aksjene i PolyDisplay AB er etter en helhetsvurdering nedskrevet med 87 %, til sammen ca. 16 mnok , kl.09:07

18 Note 8 Skatt Mor Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad des des des des-00 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Reduksjon grunnlag utsatt skattefordel Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Gjenværende utsatt skattefordel i konsernet gjelder datterselskapet Locus AS Selskapets og konsernets ubenyttede skatteposisjoner fremgår ovenfor som "reduksjon grunnlag utsatt skattefordel". Underskuddene til fremføring har følgende forfall: Mor Konsernet Sum til fremføring , kl.09:08

19 Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital / Aksjekapital Overkursfond Innskutt, ikke reg. emisjon Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Rettet emisjon til aksjonærer i PD AB Årsresultat Egenkapital Egenkapital i Konsernet pr 31/12/ Endring minoritet, omregningsdifferanse mv -370 Resultat før minoritetsinteresser Egenkapital i Konsernregnskapet 31/12/ Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Eierstruktur: De største aksjonærene i PolyDisplay ASA pr var Antall aksjer Eierandel og Stemmeandel Fjord Investment AS ,2 % Telenor Venture AS ,5 % Sören Eriksson ,6 % Tine Pensjonskasse ,1 % Navia Invest AS ,0 % ABIF Norge ,0 % ABIF Norge ,0 % Telespar A/L ,8 % Johs. Bruvik AS ,7 % Oddmund Hammerstad ,7 % Jan L. Andersen ,7 % Svein Jørgensen ,6 % Stian Opsahl ,6 % Øst Invest AS ,6 % Skandinaviska Enskil ,6 % Ole-Johan Olsen Invest ,6 % Ken Roger Kullerød ,5 % Isek Invest AS ,5 % Waltyr Nagell ,5 % Per Christian Wahl ,4 % Sum 20 største ,3 % Sum øvrige 654 aksjonærer ,7 % Totalt antall aksjer ,0 % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret, og daglig leder: Navn Verv Aksjer Ant. opsjoner Leif Agnar Ellevset Styreleder Thor G. Kamfjord Styremedlem/ konsernsjef samt kontrolleres direkte og indirekte av TGK ) 1) TGK eier gjennom Fjord International AS ca 57 % av Fjord Investment AS (FIN) og har således bestemmende innflytelse ove FIN's eierandel. I tillegg har FIN stemmerett for aksjene som Telenor Venture, Søren Eriksson, Bertil Dahlström Erdenius og Fjord International AS ( aksjer) eier , kl.09:09

20 Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Lån til konsernselskap fordeler seg som følger: Locus AS Sum Kundefordringene er oppført til pålydende uten nedvurdering for tap. På tidspunktet for regnskapsavleggelsen er mesteparten av kundefordringene pr. årsskiftet innbetalt. Note 11 Nærtstående parter/ Viktige avtaler PolyDisplay ASA bruker SINTEF som ekstern utvikler av EASL teknologien. Avtalen med SINTEF gir PolyDisplay ASA full eiendomsrett til resultatene. Gjennom Hærens Forsyningskommando (HFK) tilkommer det norske forsvar 2% royalty av netto salgspris ved alt salg av de utviklede produkter i PolyDisplay ASA. Ved den videreutvikling av produkter som ikke HFK er med på, reduseres royaltyprosenten etter en gitt formel. PolyDisplay leier kontorlokaler av Fjord International som er eiet av adm.dir. Thor G. Kamfjord. Årlig leie kr Selgerne av Tunna DisplayModuler AB skal i flg generalforsamlingsvedtak innen en 3-års periode kunne motta inntil nyemiterte aksjer dersom kursen på PolyDisplay aksjene oppnår et nivå på en trappestige fra kr 110,- til kr 200,- pr aksje. PolyDisplay ASA har en forpliktelse til å kjøpe ytterligere 40% av Sidsa Sistemas SL, betinget av at selskapet når visse definerte mål innen en 2 års periode. PolyDisplay har dessuten rett til å kjøpe de resterende 9% til markedspris. Note 11 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser Opplysninger om usikre forpliktelser det er foretatt avsetning for i regnskapet: Morselskapet Konsernet Avsetning Periodens tillegg i avsetning Ny avsetning i perioden Oppggjør som er motregnet mot avsetning i perioden Reversering i perioden Økning i avsetning som følge av renteeffekt av neddiskontering Avsetning , kl.09:09

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS ÅRSRAPPORT 2007 jotun globalt LEDENDE PÅ VERDENSBASIS Jotun er ET AV verdens ledende selskaper innen maling og pulverlakker. Vi har 71 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle verdensdeler. I

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer