Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750"

Transkript

1 Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk Ola Teige

2

3 Til alle mine historielærere; og spesielt til minne om den første og viktigste av dem: min bestemor Sonja Teige ( ).

4

5 FORORD Enhver Forfatter, der udgiver et vidløftigt Verk, føler sig uvilkaarligt opfordret til at gjøre Almenheten en Undskyldning, fordi han vover at optræde med saa store Fordringer paa Opmerksomhed og Velvilje, som Haabet om, at et Skrift af den Vidløftighed skal finde Læsere og vedligeholde de engang fundnes Intresesse, kunde synes at forudsætte. Munch, P. A., Det norske folks Historie, første del, 1. b., fortale, Christiania Med disse ordene skrevet av P. A. Munch setter jeg nå punktum for denne avhandlingen om elitens nettverk i Christiania på 16- og 1700-tallet. Avhandlingen springer ut fra arbeidet med hovedoppgaven min og tar opp og videreutvikler problemstillinger og teoretiske perspektiver som jeg først begynte å arbeide med da. Jeg er privilegert som har fått lov til å oppholde meg i en by og en periode som stadig fascinerer og overrasker meg, og som har kunnet bruke min tid til å gjøre noe av det morsomste jeg vet: Å grave i arkivene etter spor og opplysninger om menneskene som levde der da. Det er mange som har gitt meg kloke råd og verdifull hjelp i arbeidet, og som fortjener å takkes. Først min veileder professor Øystein Rian. Han har hele tiden vært en kunnskapsrik, oppmuntrende og interessert veileder og har tålmodig kommentert og lest en rekke kapittelutkast, ofte på bemerkelsesverdig kort tid. Han har bidratt til at avhandlingens poenger og problemstillinger er mye klarere enn det de ellers ville ha vært. Jeg har likevel alltid hatt følelsen at dette fullt og helt er mitt prosjekt, og tar selvfølgelig det fulle ansvar for alle tolkninger, og de feil som måtte forekomme. Førstearkivar Tor Weidling har lest gjennom og kommentert hele manuskriptet i sin ferie, og har i tillegg alltid vist upåklagelig serviceinnstilling og velvilje på Riksarkivet. Profe,ssor Jan Eivind Myhre har lest teoridelen og kommet med verdifulle kommentarer. Marianne Solheim Sandberg har sørget for en absolutt nødvendig språkvask av manuskriptet på en kyndig og klar måte. Bård Frydenlund har i mange år vært en god kollega, støttespiller og venn. Han er også det andre medlemmet av det lille lauget med nettverkshistorikere i Oslo. Geir Kamsvaag Berntsen har bidratt med bearbeidede data om fadderskap fra Christianias kirkebøker, og dermed spart meg for mye tid og arbeid, og har dessuten tålmodig svart på en rekke forespørsler om informasjon om en rekke mer eller mindre obskure personer i Christiania på 1700-tallet.

6 En rekke kollegaer har fulgt og hjulpet meg faglig og sosialt i løpet av de vel tre årene jeg har arbeidet med avhandlingen og fortjener en takk: Nik. Brandal, Kjersti Brathagen, Eirik Brazier, Knut Dørum, Ole Henrik Gjeruldsen, Marthe Hommerstad, Finn Erhard Johannessen, Ragnhild Hutchison, Gunnar W. Knutsen, Håvard Kongsrud, Monica Mørch, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Anne Ida Røkeness, Hilde Sandvik, Karen Arup Seip, Jón Vidar Sigurdsson og Lars-Erik Vaale. I tillegg vil jeg rette en kollektiv takk hele stipendiatgruppen på Historieprogrammet og de ansatte ved IAKH for en god arbeidsplass og et hyggelig sosialt miljø. Takk også til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Studieoppholdet de innvilget meg på Schæffergaarden i København tillot meg å foreta arkivundersøkelser i det danske Rigsarkivet. Takk også til mine foreldre for all støtten de har gitt meg i min studietid og i min tid som stipendiat og for at de alltid har støttet meg i mine valg. Til sist, en dyp takk til min samboer Elisabeth Solheim Sandberg, som alvorlig har hindret fremdriften i doktorgradsprosjektet, men samtidig, ved å lese kapittelutkast, kritisere, oppmuntre og simpelthen ved bare å være der, har sørget for at avhandlingen faktisk ble ferdig i den formen den har nå, og at jeg har hatt det bra mens jeg skrev den. Ila, 22. september 2007 Ola Teige

7 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... vii Innholdsfortegnelse...ix Forkortelser...xv Tabeller og figurer...xvii 1. INNLEDNING... 1 Nettverksanalyse... 1 Elite... 3 Politikk... 4 Christiania Kilder... 5 Representativitet... 6 Disposisjon... 7 DEL A - TEORI NETTVERK Historiografi og definisjoner Historiske røtter patronasjeforskning Samfunnsvitenskaplige røtter nettverksanalyse Powell-tradisjonen i Sverige Nettverk i nordisk historieforskning Nettverk utenfor Powell-tradisjonen Min definisjon av nettverk Typer av nettverksrelasjoner Slektskap Vennskap Økonomiske relasjoner Patron-klient-forhold Aspekter ved nettverksrelasjoner Styrke Kapital Informasjon Megling Avslutning ELITE Begrepet elite Eliten i det norske samfunnet i dansketiden Stand, toppsjikt, overklasse, elite? Definisjon Avslutning ELITEN I CHRISTIANIA Christiania som administrasjons- og handelssenter Eliten i Christiania rekruttering og opphav Forholdet mellom embetsmenn og borgerskap i Christiania Samtidens syn Christiania-eliten Krigshjelpskatten Koppskatten Ekstraskattene Sammenligning av de tre skattemanntallene Avslutning ix

8 DEL B - PETER HØYER Høyer-arkivet BIOGRAFI Bakgrunn og familie Barndom og bakgrunn To brødre i København Gjord Andersens fullmektig Inspektør og aktor Materialforvalter og fogd Materialforvalter Personlighet Familie Ekteskap Avslutning SOM DE KUNDE HAFDE VERIT MIN FADER PETER HØYER OG GJORD ANDERSEN Den formelle relasjonen mellom Andersen og Høyer Den uformelle relasjonen mellom Andersen og Høyer Bruddet i Uformalitet Gjensidighet Varighet og utveksling av ressurser Ulikhet Doble bånd eller hybridbånd? Høyer og prinsipalens nettverk Avslutning PETER HØYERS NETTVERK Høyers krets i Christiania Ny patron Nettverk og formidling Embetsmann Kausjonister Høyers krets Et desperat forsøk Sterke og svake bånd Nettverk som informasjonskanal Avslutning HØJER-NETTVERKET I NORGE CA Højer-nettverket Højer-nettverket som kanal for nepotisme Folk fra Højer i embetsverket Folk fra Højer i kystbyene i Agder Haderslevere og Flensburgere Sønderjyske hjemstedsnettverk i Norge likheter og ulikheter Handelsdiasporaer? Hjemstedsnettverk og yrkesnettverk Avslutning DEL C - GJORD ANDERSEN BIOGRAFI etablering ekspansjon x

9 krise konsolidering og krig Familie Privatliv Avslutning GJORD ANDERSENS NETTVERK I CHRISTIANIA OG OMEGN Slekt Vennskap og hilsninger Bånd til det norske embetsverket Økonomiske bånd Andersen og Fölckersam en nærstudie av økonomiske bånd Patron-klient-bånd Fadderskap Andersens posisjon innad i Christiania-eliten Relasjoner i Christianias oppland Avslutning GJORD ANDERSENS POLITISKE NETTVERK OG AKTIVITET I KØBENHAVN CA Sentraladministrasjonen i København Christiania og sentraladministrasjonen i København Andersen og København Andersen i København Relasjonen til Rosencreutz Andersen i København i Andersen i København i Høyer i København Andersen som megler Bestikkelsen Høyesterettssaken Bruk av kommisjonærer Nyttårsønsker Avslutning GJORD ANDERSENS INTERNASJONALE HANDELSNETTVERK Handelsnettverk Veksler og vekselhandel Veksler og trelasthandel Andersen og vekselmarkedet i København Assignasjoner Varehandel med Danmark England Nederland Komparasjon Avslutning DEL D - TOLLERNE I CHRISTIANIA Struktur Kilder GERHARD TRESCHOW ( ) Familie Ansatte Nettverk Fadderskap FRANS JØRGENSEN ( ) Familie xi

10 Ansatte Nettverk Fadderskap CHRISTEN TOBIESEN ( ) Tobiesen og det store tollsviket Familie Ansatte Nettverk Fadderskap PETER ALBRECHT BUSCH ( ) Familie Ansatte Nettverk Fadderskap Egne barns faddere PETER WILLEMSEN ( ) Nidkjær i tre år Familie Ansatte Nettverk Fadderskap Egne barns faddere SAMMENFATNING: SENTRALE TREKK VED TOLLERNES NETTVERK Kausjoner Ansatte Opprinnelse, slekt og svogerskap Fadderskap Avslutning AVSLUTNING Den mislykkede klienten Nettverksanalyse Familie Vennskap Økonomiske bånd Patron-klient-bånd Aspekter ved nettverksbånd Doble bånd Hjemstedsnettverk Elite Hva og hvem var eliten i Christiania ? Politikk Sluttkommentar VEDLEGG Christianias største næringsdrivende i Elite i Krigshjelpen Elite i Kopp-, heste- og ildstedsskatten Elite i Familie-, kopp-, heste- og karosseskatten Peter Høyers konsept til brev til Gjord Andersen Giord Andersen og hans families fadderskap i Vår Frelsers Kirke i Christiania Gjord Andersens handelshus og ansatte ca : Gjord Andersens dødsbo xii

11 LITTERATUR OG KILDER Litteratur Oppslagsverk Trykte kilder Arkivkilder NAVNEREGISTER xiii

12 xiv

13 Forkortelser RA SAO SAKO SAT NBO DRA LAS LSØ Riksarkivet Statsarkivet i Oslo Statsarkivet på Kongsberg Statsarkivet i Trondheim. Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo Rigsarkivet (Danmark) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (Danmark) Landsarkivet for Sønderjylland (Danmark) b. Bind Chra. Christiania d. Død d.e. Den eldre d.y. Den yngre dok. Dokument(er) f. Folio Inkv. Inkvisisjon(s-) Kbh. København Kgl. res. Kongelig resolusjon(-er) mad. Madame no. Norske nr. Nummer OHR Overhoffretten Pa Privatarkiv pk. Pakke prot. Protokoll rd. Riksdaler red./ed. Redaktør/redigert av s. Side ß. Skilling sl. Salig Sø.fj. Sønnenfjelske udg./utg. Utgave xv

14 xvi

15 Figurer og tabeller Figur 4.1: Skjematisk fremstilling av samfunnsstrukturen i Christiania ca , s. 54. Tabell 4.1: Antall skatteytere i Krigshjelpmanntallet for Christiania 1683, som etter min definisjon er elite, fordelt på gruppe, s. 56. Tabell 4.2: Antall skatteytere i Koppskattemanntallet for Christiania 1699, fordelt på skatteklasse, s. 57. Tabell 4.3: Antall skatteytere i Koppskattemanntallet for Christiania 1699, som er elite etter min definisjon, fordelt på gruppe og skatteklase, s. 58. Tabell 4.4: Antall skatteytere i skattemanntallet for 1743, som er elite etter min definisjon, fordelt på gruppe, s. 60. Tabell 4.5: Elitegrupper i prosentvis andel av totalen, 1683, 1699 og 1743, s. 62. Tabell 10.1: Gjord Andersens fadderskap i Vor Frelsers kirke i Christiania , fordelt på femårsgrupper og sosialt sjikt til fedrene til fadderbarnet, s Tabell 10.2: Gjord Andersens barns fadderskap i Vor Frelsers kirke i Christiania , fordelt på femårsgrupper og sosialt sjikt til fedrene til fadderbarnet, s Tabell 13.1: Gerhard Treschows fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 13.2: Gerhard Treschows kone Karen Lemmichs fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 14.1: Frans Jørgensens fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 14.2: Frans Jørgensens kone Barbara Leopoldas fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 15.1: Christen Tobiesens fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 15.2: Christen Tobiesens kone Marthe Clausdatters fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 16.1: Peter Albert Buschs fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 16.2: Peter Albert Buschs kone Sille Clausdatters fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 17.1: Peter Willemsens fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 17.2: Peter Willemsens første kone Anna Hammers fadderskap i Vår Frelsers kirke , s xvii

16 Tabell 17.3: Peter Willemsens andre kone Helena Frederiksdatter Kjølners fadderskap i Vår Frelsers kirke , s Tabell 18.1: Tollerne i Christiania , sammenligning av deres opprinnelse og bakgrunn, s Tabell 18.2: Gjennomsnittlig antall fadderskap i året for de fem tollerne i Christiania , mens de satt i embetet, s Tabell 18.3: Fadderskapene til de fem tollerne i Christiania , fordelt på fadderbarnas fedres sosiale gruppetilhørighet, i prosent, s Figur 19.1: De ulike typer sosiale bånd i min nettverksmodell, s xviii

17 1. INNLEDNING Mand pleÿer at sige? et got ord, et got sted. Lagmann David Gorrisen Klim, i et brev der han bad Rentekammeret anbefale hans supplikk til kongen (1706) 1 Denne avhandlingen er en historisk undersøkelse av eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk i perioden Nettverk, det vil si fenomener som vennskap, patron-klientbånd og andre uformelle sosiale relasjoner, hadde stor betydning i dansketidens hierarkiske og patriarkalske samfunn. Slike relasjoner gjennomsyret samfunnet i Norge og større deler av Europa på 1700-tallet. Studier av deres relevans og innvirkning er nødvendig for å få en dypere forståelse av dette samfunnet hvordan makten fløt i det. I tillegg til en teoridel, består avhandlingen av tre nærstudier (case studies); av to aktører og en aktørgruppe. Avhandlingen er en kvalitativ undersøkelse av nettverksbånd hos et utvalg av aktører innen Christiania-eliten. Først og fremst er det hvordan båndene var og de ble brukt jeg undersøker. Av dette følger det også at min undersøkelse først og fremst er egosentriske undersøkelser av aktørers nettverk, som forhåpentligvis kan flettes sammen til en skisse av Christiania-elitens nettverk i undersøkelsesperioden. I dette innledende kapittelet knytter jeg noen overordnede refleksjoner og problemstillinger til de fire leddene i avhandlingens tittel: Nettverksanalyse, elite, politikk og Christiania i perioden I tillegg kommenterer jeg kort avhandlingens kilder og disposisjon, samt problemer omkring representativitet. Avhandlingens teoretiske rammeverk og historiografien til de sentrale metodiske begrepene som benyttes behandles utførlig i del A. Nettverksanalyse Ikke enda en som snakker om nettverk! Det er en legitim reaksjon på denne avhandlingen. Det kan virke som ordet nettverk møter oss over alt. Det diskuteres, omtales og skrives om i det vide og brede. Ikke bare i samfunnsvitenskap og humanistiske fag men også ellers i 1 RA, Generaltollkammeret, Saksarkiv, pk. 39 Inkvisisjonskom. brev og dok , Klim til Kammerkollegiet

18 offentligheten og media. Ofte snakkes det om det moderne nettverkssamfunnet og hvor viktig det er å danne nettverk. All oppmerksomheten omkring nettverk er også et tegn på at bevisstheten om viktigheten av ikke-hierarkiske sosiale og økonomiske organisasjoner og uformelle sosiale kontakter har økt. Begrepet blir imidlertid sjelden definert eller brukt i noe annet enn i generelle termer. Det er et ord snarere enn et begrep. Hvis det skal være et fruktbart og entydig analyseredskap i studier av nåværende og tidligere tiders samfunn er det derfor nødvendig å operasjonalisere og definere nettverk. Avhandlingen er et bidrag til å etablere nettverksanalyse som en metode i historiefaget, og fylle begrepet med innhold. Forhåpentligvis kan det bli et fruktbart, nyttig og dynamisk verktøy for historikere. Historisk nettverksanalyse befinner seg et sted i krysningspunktet mellom sosialhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie og kulturhistorie, og er inspirert av sosiologisk nettverksanalyse. Enkelt sagt kan man si at nettverksbånd er uformelle sosiale relasjoner. Etter min mening er slike relasjoner, og deres betydning for hvordan samfunnet fungerte i tidlig nytid, i for liten grad blitt behandlet i et samlet perspektiv. Det er samtidig klart at de fleste historikere som har befattet seg med samfunnet tidlig nytid har måttet forholde seg til rollen vennskap og andre uformelle bånd spilte, i hvert fall implisitt. Det samme gjelder de som har studert eliten. Men en eksplisitt studie, som denne avhandlingen er med sitt fokus på begrepene nettverk og elite, gir et klarere fokus, og dermed kan belyse samfunnstrekk som ellers ville være underkommunisert. Denne avhandlingens undersøkelsesobjekt er som nevnt eliten i Christianias sosiale nettverk i perioden For å utføre undersøkelsen er det nødvendig å først utrede det teoretiske og begrepsmessige grunnlaget for nettverksbegrepet. En fortsettelse av dette blir å utarbeide en modell og et begrepsapparat for de norske byelitenes nettverk i denne perioden, som definerer hensiktsmessige og faste begreper. Med dette håper jeg å legge grunnlaget for å kunne operasjonalisere, synliggjøre, beskrive og komparere nettverk i Norge i tidlig nytid. Jeg håper dessuten at mine resultater også kan appliseres på andre perioder og sammenhenger. Et grunnleggende spørsmål i min undersøkelse er: Hva kjennetegnet Christiania-elitens nettverk i perioden ? Fra dette kan man så lede ut en rekke andre spørsmål. Hvordan var deres nettverk bygget opp? Eller for å si det på en annen måte: Hvilke uformelle sosiale bånd hadde medlemmene av byens elite, og til hvem hadde de dem? Var det forskjeller mellom Christiania og andre nordiske byer i oppbyggingen av de lokale elitenes 2

19 nettverk? Og i hvilken grad ble båndene benyttet for å nå politiske mål? Aktørenes ulike sosiale relasjoner er forsøkt kartlagt, både innenfor byeliten, men også til andre utenfor deres sosiale sjikt og geografiske nærhet. Jeg har i mest mulig grad forsøkt å avdekke holdningene medlemmene av eliten hadde til nettverksbygging. Og viser kildene refleksjon over dette? Elite Gruppen jeg undersøker er eliten i Christiania. Begrepet elite er dermed en annen sentral del av avhandlingen. Historiske studier av sosiale eliter er fåtallige i Norge, men i de senere år er flere studier kommet til og man kan si at temaet har fått en viss aktualitet. Valget av akkurat dette begrepet hviler på teoretiske vurderinger fra min side. Først og fremst har jeg valgt å se det øverste sjiktet av samfunnet i Christiania i undersøkelsesperioden som én gruppe - en elite, ikke en økonomisk klasse eller de to stendene embetsmenn og borgerskap. Jeg mener at det i praksis var en samlet elitegruppe i byen bestående av kjøpmenn og embetsmenn. Ofte er disse stendene blitt sett på som to ulike og atskilte sosiale grupper og dermed behandlet hver for seg. Dette gjenspeiler etter min mening den sosiale realiteten dårlig. Et slikt fokus har ført til at likheter mellom stendene har kommet bort. Det samme gjelder det sosiale, økonomiske og kulturelle samrøret som fantes mellom stendene og en rekke andre fellestrekk mellom embetsmenn og kjøpmenn. Hva jeg legger i begrepet eliten må derfor defineres, og dens medlemmer identifiseres og skilles ut, i den gard det er mulig. Hvilke kriterier er best egnet for å definere og beskrive den? Som redskap for å gjøre dette benytter jeg kapitalteori. Ved å se like mye på hva som var felles for gruppen, spesielt sosiale og kulturelle trekk, som å legge vekt på ulikheter i næring og yrke, får man et mer nyansert bilde av maktforholdene i Christiania. Det blir lettere å gripe hvordan det øverste sjiktet i byen faktisk så ut og fungerte. Hvordan var byelitens anatomi - hvor mange medlemmer hadde den og hvilke næringer og yrker finner man dem? For å forstå enevoldssamfunnet bedre er det blant annet nødvendig med studier av samfunnseliten; hvem de var, hvordan de utøvde makt og hvilke sosiale og politiske strategier de benyttet. Et interessant spørsmål blir da: Hvordan beholdt og reproduserte eliten sin maktposisjon? 3

20 Politikk Et aspekt jeg har lagt spesiell vekt på å undersøke ved nettverksrelasjonene til eliten er det politiske. I perioden jeg undersøker var statsdannelsen Danmark-Norge et enevelde, der kongen i teorien, og langt på vei i praksis når han ønsket det, hadde all makt. Det politiske systemet eliten levde under, gir opphav til en rekke spørsmål omkring sammenhengen mellom politikk, elite og uformelle sosiale relasjoner. En bred definisjon av politikk er at det har med hvordan makt og ressurser fordeles og tas i bruk å gjøre. Jeg ønsker altså å studere de politiske relasjoner i et samfunn hvor det formelt sett ikke fantes politikk. Likevel er det klart at eliten i Christiania arbeidet for sine interesser. På hvilken måte arbeidet medlemmer av denne eliten for sine interesser? Enten det gjaldt deres næringsaktivitet, embetsvirksomhet eller annet. Hvordan benyttet eliteaktørene seg av sitt nettverk rent praktisk? Hvem henvendte de seg til og hvordan artet relasjonene seg? Var relasjonene preget av vennskap eller av ulikeartede patron-klient-relasjoner? I praksis vil spørsmålet jeg søker svar på være hvordan, og i hvilken grad, eliten i Christiania var i stand til å påvirke politiske beslutninger hjemme i Christiania og i hovedstaden København. Flere historikere har hevdet at en av effektene av det dansk-norske eneveldet var at det styrket sentralmaktens grep, ved å skape en maktpyramide. De som ønsket å utøve politisk påvirkning måtte derfor nå frem til toppen av denne pyramiden kongemakten i København. Hadde vennskap og klientbånd med mektige stormenn så stor innvirkning som det gis inntrykk av i forskningslitteraturen? Hva slags innvirkning hadde Christianias perifere status i forhold til København på det politiske arbeidet til eliten i byen? For å få svar på disse spørsmålene er det nødvendig å trenge forbi de formelle strukturene i samfunnet, ned til aktørenes liv. Det er deres mange enkelthandlinger som kan hjelpe oss med å forstå makt, sosiale bånd og statsbygging i tidlig nytid. Å se nærmere på Christiania-elitens nettverk gir en dypere forståelse av hvordan denne eliten tenkte, tok beslutninger og nådde sine sosiale og politiske mål. Christiania I perioden som er tema for denne avhandlingen var Christiania en by i oldenborgerrikets periferi, der det bodde ca mennesker, i motsetning til Københavns mer enn innbyggere. Christiania var under eneveldet det nærmeste Norge kom en hovedstad og hadde 4

21 flere administrative sentrumsfunksjoner, slik at flere embetsmenn hadde sitt sete i byen. Byens hovednæring var trelasthandel: Felling, bearbeiding og utskiping av tømmer til de umettelige markedene i Europas voksende storbyer. Som følge av gunstige næringsreguleringer og gunstige handelskonjunkturer ekspanderte de største trelasthandlerne i Christiania kraftig fra 1680-tallet av. En ny generasjon slo seg opp og samlet seg store formuer. Hvem var de, hvordan bygget og opprettholdt de sine nettverk? Denne generasjonen stod på høyden av sin makt og rikdom i årene rundt Fra krigsutbruddet i 1709 begynte en økonomisk nedgangstid for byen; bybranner, kaprere og en langvarig krig førte til harde tider for byens næringsliv. Krisen fortsatte med lave priser på trelast på og 30-tallet. Konjunkturene snudde først på midten av 1740-tallet. Det skjedde altså store strukturelle forandringer både i starten og slutten av perioden, noe som gjør det mulig å undersøke aktører både i oppgangs- og nedgangstider. Jeg ser på eliteaktørene som etablerte seg på 1680-tallet og deres barn. Disse kan klart skilles fra den generasjonen som skulle komme til å stå i fremste rekke når Christiania-eliten i siste halvdel av 1700-tallet skulle oppleve sine største fremganger, som dessuten har påkalt større oppmerksomhet i norsk historieskrivning. Kilder Grunnlaget for avhandlingens tre nærstudier kommer fra flere ulike typer kilder: forskjellige privatarkiv, embetsarkiv, kirkebøker, tingbøker og andre juridiske og økonomiske kilder. Jeg har gått vidt ut for å finne mest mulig materiale, som kan gi svar på spørsmålene mine og belyse undersøkelsesobjektene fra flere hold. Materialet er primært utnyttet kvalitativt, for å si noe om de enkelte personene og deres sosiale relasjoner, men jeg har også til en forsiktig grad forsøkt å bruke kvantitativ metode på enkelte kildetyper (skattemanntall og kirkebøker). Den største kildemessige utfordringen i denne avhandlingen har vært å lokalisere kilder som omtaler eller på annen måte belyser nettverk. Uformelle sosiale relasjoner er notorisk vanskelige å dokumentere. Informasjon om vennskap, patron-klient-forhold og korrupsjon er i liten grad til stede i arkivmateriale fra offentlig administrasjon. Et unntak er materiale fra rettsprosesser knyttet til etterforskning av kassemangler, embetsmisbruk og lignende, men dette er spredt og stammer som oftest fra ekstraordinære tilfeller. Og de kildene som eksisterer er ofte mangetydige og upålitelige. Jeg kan gi et eksempel: Om noen tiltales som 5

22 patron i et brev, betyr ikke det at personen som omtales nødvendigvis var det. Tiltalen kan være en ren formsak, eller uttrykk for et ønske om en slik relasjon. En samlet analyse av innholdet i brevet er da nødvendig, i tillegg til analysen av ordbruk. Et annet problem er at løgn og utelatelser ofte forekommer i de rettslige kildene. Hvis formålet er å skaffe seg et helhetsbilde av slike relasjoner er det dessuten nødvendig å bruke et vidt spekter av kilder, som kan belyse hverandre og skaffe bekreftelse på arten av personenes sosiale bånd. Den klart viktigste kildesamlingen jeg har benyttet meg av, og som er hovedgrunnlaget for avhandlingens del B og C, er det jeg har kalt Høyer-arkivet. Det er det samlede privat- og embetsarkivet etter Peter Høyer, som blant annet inneholder en samling av private brev til og fra Høyer. Dette rikholdige arkivet lar oss få vite mye som ville ha vært skjult hvis vi kun hadde hatt offentlige arkiver å lene oss til. Brevene gir innsikt i sosiale strukturer og elitens mentalitet i Christiania og andre steder. Jeg går nærmere inn på Høyer-arkivet i innledningen til del B (s ). Dessverre er ikke Gjord Andersens forretningsarkiv og privatarkiv bevart, slik at jeg har måttet tråle alle relevante arkiver der det kunne tenkes å finnes opplysninger om hans sosiale nettverk. Representativitet Kan man på bakgrunn av kildesituasjonen i det hele tatt si noe allmenngyldig om eliten i Christiania ved hjelp av de tre nærstudiene i denne avhandlingen? Hovedgrunnen til at dette analytiske grepet er valgt, henger hovedsakelig sammen med kildesituasjonen. I og med Høyer-arkivet er bevart, eksisterer det et fyldig kildemateriale om Peter Høyer og hans sjef Gjord Andersen. Spesielt gjør arkivets unike samling av privatbrev det mulig å si noe om deres nettverk. Få andre privatarkiver etter medlemmer av eliten i samme tidsperiode er bevert i Norge, ingen av dem fra Christiania. I hvilken grad er personene jeg ser nærmere på i nærstudiene representative for eliten som helhet? Eller er de spesielle? De tre nærstudiene er ikke valgt ut fordi de er spesielt representative. De er valgt på grunn av at de kan tjene som viktige eksempler på aktører i den eliten som er avhandlingens tema og fordi at det eksisterer et rikt kildemateriale om dem. Og Gjord Andersen er en relativt typisk representant for de store trelasthandlerne i sin tid, selv om han var en av de største og mektigste i denne perioden. Han er klart et godt eksempel og han var viktig og vellykket. Peter Høyer skiller seg på ingen måte spesielt ut fra andre 6

23 fullmektiger og embetsmannspirer under eneveldet, det vil si med unntak av at hans privatarkiv er bevart. Det gjør ham interessant, samtidig som det er svært sjeldent at det er bevart et stort kildemateriale fra en slik mann fra denne perioden. For å kunne si noe overordnet om personers og gruppers sosiale nettverk har det vist seg nødvendig å bruke en stor mengde informasjonsbrokker fra en rekke forskjellige og spredte arkivkilder. Dette kan være problematisk. Hvordan kan man unngå at teksten blir en opphopning av spredte eksempler, uten et naturlig narrativ og en tidslinje? Jeg har forsøkt å motvirke dette ved å konsentrere meg noen få personer i et lite og oversiktlig elitemiljø, og ved å gå vidt ut i jakten på kilder som kan belyse deres uformelle sosiale relasjoner. Det gjør det også mulig å gå dypere inn i stoffet enn det ville vært mulig i en videre undersøkelse. Tollerne i Christiania er valgt til en nærstudie for å undersøke en embetsmannsgruppe over tid, nettopp for å kunne si noe mer allmenngyldig om en gruppe i eliten. Som allerede nevnt var trelasthandel den ledende, altoverskyggende næringen i Christiania i undersøkelsesperioden. For alle som på en eller annen måte ønsket å drive handel var det av stor betydning å ha gode forbindelser til tollbetjentene, som kunne lette eller hindre deres virksomhet i stor grad. Slik sett var denne gruppen en av de mest sentrale embetsmannsgruppene i Christiania og dermed et interessant objekt for en nærstudie. Denne delen dekker hele perioden fra 1680 til 1750 (egentlig til 1769), i motsetning til del B og C som hovedsaklig, men noen unntak når det gjelder Gjord Andersen, dekker midtdelen av avhandlingens undersøkelsesperiode Jeg har også forsøkt å komparere funnene i nærstudiene med litteratur om andre aktører i Christianias elite og i andre nordiske byer. Alt i alt mener jeg at dette åpner for en forsiktig generalisering, ikke minst i forhold til mitt mål om å formulere en modell og et begrepsapparat om byeliters sosiale nettverk i Norge under eneveldet. Disposisjon Avhandlingen består foruten innledning og avslutning av fire deler. Del A tar for seg historiografi, undersøkelsens teoretiske rammeverk og definerer begreper, før modeller og begrepsapparatet om nettverk og elite som benyttes i avhandlingen formuleres. Til sist undersøkes sammensetningen av eliten i Christiania i denne perioden med hjelp av flere 7

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Organisasjon og ledelse i Steinerskolen

Organisasjon og ledelse i Steinerskolen Rudolf Steinerhøyskolen Masterstudium Organisasjon og ledelse i Steinerskolen Steinerskolens selvforvaltning sett i lys av organisasjonsteori Av Helge Resell Nesodden, 01.11.2011 ii Illustrasjon: utsnitt

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf:

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Nordiske renessansenavn som innovasjon i et sosiologisk og geografisk perspektiv NOR-3930 Lars Eirik Dahlberg Mastergradsoppgave i nordisk - integrert

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år 109 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Sosiale og økonomiske studier

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Linda Sætra 20003704 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS

Detaljer

Har frittstående grunnskoler økt segregeringen?

Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? RAPPORT 2/2005 Håvard Helland og Jon Lauglo Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler baselinerapport II: Elevsammensetningen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Staff Memo. Mellom politikk og marked? No. 19 2011

Staff Memo. Mellom politikk og marked? No. 19 2011 No. 19 2011 Staff Memo Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965 1980 Thomas Nordbø Berg Staff Memos

Detaljer

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT

UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT UTVIKLINGEN AV DET SIVILE SAMFUNNET I EGYPT Forholdet mellom private organisasjoner, Internasjonale NGOer og myndighetene i Egypt. Knut Tjosevik Universitetet i Bergen Våren 2007 1 Takk til: I forbindelse

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer