Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi"

Transkript

1 Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring i regi av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Formålet har vært å få frem relevant kunnskap og anbefalinger med utgangspunkt i ambisjon om grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Det rettes en stor takk til prosjektteamet for vel gjennomført oppdrag. Dette har bestått av Irene Siljan, Linda Løvfall, Stein Storsul og Rolf E. Akselsen. Samtidig takkes de mange turoperatørene som har bidratt med nyttige opplysninger vedrørende dagens situasjon og vurderinger av fremtiden med hensyn til distribusjon av feriehus og naturbaserte opplevelser. Vi vil også takke Monika Zalewska for oversettelser fra polsk og søk på databaser i Polen. Ansvarlig for gjennomføring av oppdraget på vegne av prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring har vært Svein Knutsen. Innholdet i rapporten er i sin helhet slik det ble overlevert fra Kaizen A/S. Prosjektets styringsgruppe fikk presentert rapporten på møte 18. september Den ble her tatt til etterretning og oversendt eierorganisasjonene som tar stilling til oppfølging. Oslo 30. august 2006 Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund Framsidefoto: Trym Ivar Bergsmo / Samfoto Raftsundet i Lofoten 2

3 Innhold 1 INNLEDNING Bakgrunn og problemstilling Prosjektets hovedformål og mandat Gjennomføring Sluttrapporten DEFINISJONER Distribusjonssystemet Begrepet distribusjon Mellomleddene eller distributørene Distribusjonssystemet Verdikjeden Reiselivsnæringenes verdikjede Endringer i verdikjeden årsaker og former Målsettinger og utfordringer DAGENS DISTRIBUSJON AV NORSKE FERIEHUS OG OPPLEVELSER Distribusjonen av norske tilbud i det norske markedet Distribusjon av norske tilbud i de internasjonale markedene Oppsummering og konklusjoner KUNDEADFERD INFORMASJON OG BESTILLING Innhenting av produktinformasjon Informasjonskanaler hva sier kundene er viktigst? Anvendte informasjonskanaler i løpet av beslutningsfasen Bestilling/booking Internett er viktig, men mellomledd fortsatt viktigste salgskanal Turoperatørundersøkelsen aktive ferier er informasjons-krevende salg Konsumenten på Internett kundens forstadium Trender i online booking i reiselivsmarkedet Internett som salgskanal online booking av aktiv ferie? Oppsummering og konklusjoner DEN NYE INFORMASJONSKRIGEN SYNLIGHET PÅ INTERNETT Et bilde av konkurransesituasjonen Bli synlig på Internett GLOBALE ENDRINGER I VERDIKJEDEN TUROPERATØRENE FORTSATT SENTRALE AKTØRER Mellomleddet i et globalt perspektiv reisebyrå vs. turoperatører Reisebyråene Turoperatørene

4 6.2 Europeiske aktører tilpasser seg ny kundeadferd Vertikal integrasjon og fusjoner hos turoperatøre i Europa forbrukerne vinner Vertikal integrasjon Fusjoner/overtakelser Online reisebyråer Kun fly-alternativer Økning i individuelle reiser Om fremtiden SAMARBEID BLANT TILBYDERE GIR INNFLYTELSE I VERDIKJEDEN Tema- og aktivitetsferie i Østerrike Tema- og aktivitetsferie i Danmark Eksempler fra Norge Oppsummering og konklusjoner EN FRAMTIDIG MODELL FOR DISTRIBUSJON AV FERIEHUS OG NATURBASERTE OPPLEVELSER Bakgrunn og utfordringer Din Tur AS som verktøy for innflytelse og samarbeid Utvikle samarbeid med de riktige utenlandske turoperatørene Utvikle egen turoperasjon Utvikle flere konkurransedyktige tilbydere Samarbeid/partnerskap med TEMA-baserte organisasjoner o.l Samarbeid med myndighetene og virkemiddelapparatet gjennom bransjeorganisasjonene som er representert i Arena Reiseliv Konsekvenser av modellen De andre incomingoperatørene Destinasjonsselskapene Virkemiddelapparatet Muligheter for andre løsninger

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstilling Det er anslått at det er et stort verdiskapningspotensial innenfor naturbaserte opplevelser og reiseliv. For å kunne realisere et eventuelt potensial er det helt nødvendig å øke kompetansen om markedene og kjøpsadferden i de ulike markedene for ulike naturbaserte opplevelser. For å øke dette kunnskapsnivået tok Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag initiativet til et større kartleggingsarbeid med formål å avklare: Hvor stort potensialet egentlig er i viktige geografiske markedsområder? Hvilke typer naturbaserte aktiviteter har størst markedspotensialet og hvilke konkurransemessige fortrinn har norske tilbydere i et internasjonalt marked? Hva kjennetegner de viktigste og riktige kundegruppene i de ulike markedene mht. kjøpsadferd, interesser, reisefølge, betalingsvillighet, kvalitetskrav, bruk av informasjonskilder - både i dag og i fremtiden? Resultatet av dette kartleggingsarbeidet er publisert i tre fagrapporter: Markedet for jaktopplevelser. Det skandinaviske markedet for innlandsfiskeopplevelser. Markedet for naturbaserte opplevelser (inkl. laksefiske). Rapportene bygger i hovedsak på analyser av sekundære markedsdata og kommer med forslag til strategiske markedstiltak. Det anbefales at før man setter i gang med nye omfattende temakampanjer i utlandet, bør man både: Øke kunnskapen ytterligere om kjøpsadferden og distribusjonen for de naturbaserte opplevelsen i de prioriterte markedene. Øke omfanget av ferdige bookbare tilbud kvalitetssikret for et internasjonalt marked. En av de foreslåtte strategiene er: Utvikle distribusjonskonsepter fra lokal produsent til markedsplassen der man kjøper naturbaserte opplevelser eller omvendt. En del av denne strategien vil forutsette ytterligere kunnskap om distribusjonen i dag av de ulike aktiviteter i de ulike markedene og forventet utvikling i framtiden. 1.2 Prosjektets hovedformål og mandat Hovedformålet er å foreslå en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både for det norske og utenlandske markeder. I dette arbeidet skal det taes hensyn til følgende: Organisering der utgangspunktet er at grunneierne skal ha eierskap og innflytelse i distribusjonsleddet Samarbeid internt i verdikjeden (inkl. kompetansehevning, kvalitetssikring) Samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene og virkemiddelapparatet på den andre. For å kunne foreslå denne optimale modellen er det også nødvendig å ha kunnskap og innsikt i dagens og fremtidens distribusjonsformer i verdikjeden. Derfor skal prosjektet skaffe til veie nødvendig kunnskap om distribusjonen og kjøpsadferden og gjøre denne operativ i form av konkrete forslag til markeds- og salgstiltak innenfor temaene feriehus, vandring, sykling, fisking, natursafari og padling. I dette ligger det å kartlegge distribusjonskjedene både i det norske og prioriterte utenlandske markeder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia samt Polen og Tjekkia), 5

6 beskrivelse av de viktigste aktørene med dagens tilbud og kundegrupper samt avdekke de viktigste flaskehalsene i de ulike distribusjonskjedene. En grov kartlegging av grunneiersiden sin rolle i distribusjonen i andre sammenlignbare land skal inngå som en del av analysen. 1.3 Gjennomføring Gjennomføringen av prosjektet ble delt i tre faser: 1. Systematisering av kunnskapen fra de nevnte tre fagrapportene og deres kilder 2. Kartlegging av de konkrete distribusjonskjedene for vandring, sykling, fisking, natursafari og padling i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Polen og Tjekkia. Dette kartleggingsarbeidet ble gjennomført med innsamling av statistikk, ulike fagrapporter, brosjyrer, kataloger o.l. i de ulike markedene. I tillegg ble til sammen 19 turoperatører fra henholdsvis Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia intervjuet om forventet utvikling, kvalitetskrav, suksesskriterier og eventuelle spesielle forhold med betydning for valg av distribusjonskanal. Kartleggingsarbeidet avslørte at det ikke produseres statistikk o.l. som kan brukes til å beskrive distribusjonssystemet for henholdsvis vandring, sykling, fisking, natursafari og padling i de enkelte markedene. Graden av registreringer varierte også mellom de enkelte landene. Derfor er distribusjonssystemene beskrevet ut fra mer generell statistikk der vi med bakgrunn i intervjuene og noen fagrapporter har forsøkt å tilpasse dette mest mulig til virkeligheten for naturbaserte aktiviteter. Undersøkelser i våre naboland viser at grunneiersiden i meget liten grad er direkte engasjert i distribusjonen av feriehus og naturbaserte opplevelser. Engasjementet til grunneiersiden er primært knyttet til kompetansehevning og næringspolitikken. Vi mener selv at dette datagrunnlaget har vært tilstrekkelig for å kunne foreslå den optimale modellen for innflytelse i distribusjonskjeden. 3. Foreslå optimal modell for distribusjon for de ulike tema/aktiviteter i de ulike markedene I denne prosessen ble det arrangeres et arbeidsmøte med deltakerne på fagsamlingen for prosjekt Utmarksbaser reiselivsnæring i Stjørdal 9. mars 2006 der de ble presentert foreløpige resultater fra de to første fasene og eksempler på hvordan man hadde organisert arbeidet med å utvikle de naturbaserte opplevelsene i Danmark og Østerrike. Videre ble det stilt spørsmål om målet om økt innflytelse fra grunneierne i distribusjonsleddet vil kreve en annen tenkning i virkemiddelapparatet og hos myndigheten. Prosjektteamet bearbeidet dette videre. Et forslag til modell for å gi grunneierne økt innflytelse i distribusjonsleddet og i verdikjeden ble gjennomgått med Svein Knutsen, Stein Storsul og Gunnar Almlid. Resultatet av møtet var konkrete forbedringspunkter spesielt med fokus på innflytelse i distribusjonsleddet. Etter møtet utarbeidet teamet det endelig forslaget for oppdragsgiver som er en del av denne sluttrapporten. 6

7 1.4 Sluttrapporten Sluttrapporten starter med definisjon av distribusjonssystemet og de ulike aktørenes rolle samt en beskrivelse av reiselivsnæringenes verdikjede og hva er driverne som skaper endringer. En kort gjennomgang av dagens distribusjon av norske feriehus og naturbaserte opplevelser i det norske og internasjonale markedet følger som en slags introduksjon til problemstillingen. Deretter skiftes fokus til kundeadferden og kjøpsprosessens to faser: innhenting av produktinformasjon og booking. Da Internett allerede er og vil bli en stadig viktigere kanal både for informasjons innhenting og booking har vi et eget kapitel om det vi har kalt den nye informasjonskrigen. Neste kapitel er en gjennomgang av de globale endringene som skjer i verdikjeden og som vil påvirke den fremtidige distribusjonen av både feriehus og opplevelser. For å lære av andre mht. utvikling av naturbaserte aktiviteter har rapporten med eksempler fra både Østerrike, Danmark og Norge. Til slutt presenteres et forslag til modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser. 7

8 2 Definisjoner Målsettingen med dette prosjektet er å foreslå en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både i det norske og utenlandske marked der det skal fokuseres på: Grunneiernes innflytelse. Samarbeid mellom aktørene i verdikjeden. Samarbeid mellom verdikjeden og myndighetene/virkemiddelapparatet. Da distribusjonssystemet og verdikjeden er sentrale begrep i forhold til innholdet i målsettingen, er begrepene nærmere beskrevet i de følgende punktene. 2.1 Distribusjonssystemet Begrepet distribusjon Med begrepet distribusjon forstår vi alle aktiviteter som har til formål å gjøre produktet, tjenesten eller opplevelsen tilgjengelig for kunden. Med distribusjonsledd mener vi aktører som deltar i distribusjonen. Innenfor reiselivet har man de tradisjonelle distribusjonsleddene som turoperatører/reisearrangører og reisebyrå/ agenter. Distribusjonen er et viktig virkemiddel for tilbyderne av f.eks. losji og opplevelser. Distribusjonen skal sikre at det kan komme i stand et bytteforhold mellom tilbyder og kunde. Når en tilbyder skal gjøre seg tilgjengelig for kundene, er det alltid flere distribusjonsløsninger å velge mellom, f.eks. salg direkte til kunden eller benytte et eller flere mellomledd. I mange tilfelle er det et eget ledd mellom den tradisjonell turoperatøren og tilbyderne som kalles incoming turoperatør som utfører viktige oppgaver for turoperatørene Mellomleddene eller distributørene Tilbyderne på reisemålet kan ofte stå for markedsføring og salg i egen regi rettet mot et lokalog regionalmarked med høy produktkjennskap dersom det samtidig er lett for konsumentene selv å bestille og organisere reisen (f.eks. bruk av egen bil eller lokal-buss). Dersom opplevelsen og reisen krever en mer omfattende tilrettelegging, organisering før konsumentene får tilstrekkelig med produktkjennskap og trygghet for å kjøpe pakken, er det som regel behov for mellomledd eller et distribusjonssystem som når fram til konsumentene med informasjon der de bor. Aktørene i dette formidlingssytemet er reisebyrå, turoperatører og incoming operatører. Deres funksjon og oppgaver er nærmere beskrevet nedenfor. Reisebyråene har primært følgende rolle eller funksjon i distribusjonen: De har tradisjonelt vært deltaljhandelsvirksomheten (agenter) i reiselivs-systemet som har samarbeidet med turoperatører, transportselskaper og andre reiselivsvirksomheter med basis i agentavtaler o.l. De selger ferdig produkter i andres navn for en gitt provisjon. Dette kan enten være pakkeprodukter eller individuelle skreddersydde reiser. Funksjonen som billettkontor for fly- og fergeselskap, er vesentlig redusert bla. som følge av Internett. Deltar i markedsføringen ovenfor konsumentene i samarbeid med turoperatørene. Gir råd til sluttkundene i forbindelse med salg og booking. Reisebyråene er primært et utsalgssted for enten pakkereiser eller enkelte produkter (f.eks. en flybillett). I dag er størsteparten av salget turoperatørprodukter. Da reisebyråene lever av provisjoner, betyr det at reisebyråene fokuserer på å selge de produkter som representerer den mest optimale kombinasjonen av stor volum, høy omsetningshastighet og høy provisjon. 8

9 Turoperatørene sine roller og funksjoner som selvstendig virksomhet kan karakteriseres som reiselivssystemets engross eller pakke og monterings funksjon: Innkjøp og pakking av produktelement som opplevelser, transport og overnatting, og gjøre dette tilgjengelig for kunden enten gjennom et reisebyrå eller direkte til kunden under eget merkenavn og produktansvar. Markedsføring og produktprofilering av egne produkter/pakker (dvs. de ulike produktelementene) rettet både mot reisebyråer og konsumentene gjennom egne kataloger, TV-reklame, reisebyråpresentasjoner og produktkjennskaps-turer for salgspersonalet i reisebyråene. Gjør pakketurene tilgjengelig i de bookingsystemene reisebyråene bruker Påtar seg sikkerhets- og garantiforpliktelser ovenfor kunden i forbindelse med pakkereiser. Foretar de økonomiske avregninger ovenfor både reisebyråene og de lokale serviceog opplevelsestilbyderne. Turoperatørenes primære virksomhetsområde er å kjøpe direkte hos den enkelte tilbyder og deretter stå for pakking av de enkelte delelementene med formål videresalg til direkte til konsumentene eller via reisebyrå. Store og omfattende innkjøp av delelementene er et sentralt virkemiddel for å kunne oppnå en så fordelaktig og konkurransedyktig pris som mulig. Ofte utgjør incoming operatørene rollen som underleverandør for turoperatørene i forbindlese med innkjøp, pakking, kvalitetssikring og praktisk gjennomføring av leveransen til den besøkende. Incoming turoperatører er den minst kjente leddet i verdikjeden. De er svært ofte utelatt i studier og analyser av distribusjonskanaler. Denne typen bedrifter er ofte små virksomheter med lokal eierskap der lederen også er medeier. De har en klar fordel av detaljkunnskap om tilbyderne, stedene, lokal kultur og ikke minst snakker det samme språket. Deres sentrale oppgaver er ofte: Planlegging og gjennomføring av pakketurer på destinasjonsnivå (både land og steder). De fungerer ofte som mellomledd mellom turoperatørene og de ulike lokale tilbyderne. De dekker alt fra små reisemål til hele land. De tilrettelegger, organiserer og kvalitetsssikrer alle tilbud som transfer fra flyplass eller fergekai, overnatting, opplevelser, sightseeing o.l. De representerer, markedsfører og selger de lokale tilbyderne i form av bookbare tilbud på internasjonale turistmesser, workshops o.l. der de møter internasjonale turoperatører som her er potensielle kjøpere (business to business markedsføring) Distribusjonssystemet I figur 2.1 illustreres distribusjonssystemet mellom kundene på den ene siden og tilbyderne eller reisemålene på den andre siden. Figuren viser de ulike kombinasjoner av mellomledd som en tilbyder kan velge, samt løsningen med en distribusjon uten mellomledd. Lokaliseringen til de ulike mellomleddene er sentralt. Incoming turoperatører er lokalisert i tilbyderlandet og har spesial kompetanse om de ulike tilbudene. Reisebyråene og turoperatørene er lokalisert i markedslandet og har høy markedskompetanse i tillegg til generell produktkompetanse. Pengestrømmen fra kundene til tilbyderne og informasjonsstrømmen fra tilbyderne til kundene er også inkludert i figuren. 9

10 Penger Kunder Reisebyrå Turoperatører Incoming Tilbydere og (utgående) (utgående) turoperatører reisemål i markedslandet i tilbyderlandet Informasjon Figur 2.1. Reiselivsnæringenes distribusjonssystem (fra Buhalis (2001)) Et distribusjonssystem løser flere viktige oppgaver for en lokal tilbyder. I reiselivsnæringene er det vanlig å dele oppgavene inn i tre hovedområder: Transaksjonsfunksjonen (eller selve handelen mellom tilbyder og kunde) slik at det er mulig for kunden å bestille eller kjøpe produktet på et sted og til en tid som er hensiktsmessig for kunden Produktforedling der de enkelte distribusjonsleddene setter sammen komplette reisepakker tilpasset kundenes behov (f.eks. transport, overnatting og opplevelser) Hjelpefunksjoner som avlaster tilbyderne. Disse helt nødvendige funksjonene er informasjon, veiledning, service og betalingsordninger. Ved direkte salg uten mellomledd vil tilbyderen selv måtte ivareta disse funksjonene og dekke kostnadene knyttet til bruk av eget personale og systemer. 10

11 2.2 Verdikjeden Reiselivsnæringenes verdikjede Reiselivet består av mange ulike aktører med mange ulike funksjoner. Foran beskrev vi aktørene eller mellomleddene i distribusjonssystemet. Sammen med de lokale produsentene eller tilbyderne og transportselskapene danner disse aktørene det som ofte kalles reiselivssystemet. Reiselivssystemet kan beskrives på mange måter og varierer ofte med det faglige utgangspunktet. Geografene, sosiologene og økonomene har sine ulike modeller. Verdikjeden benyttes ofte av økonomene for å beskrive reiselivssystemet. Verdikjeden er primært et analytisk verktøy for å kartlegge verdiskapningen i en næring (Porter, 1985). Kunnskap om verdiskapingsprosessen er nøkkelen både til å forstå aktørenes rolle og hvorfor og hvordan rollene endres ved at spillereglene endres. Aktørene i verdikjeden har som funksjon å skape verdier for kunden eller den besøkende. Dette betyr f.eks. at nasjonale reiselivsorganisasjoner som Innovasjon Norge, ikke inngår i verdikjeden da de ikke skaper verdier for kunden eller den besøkende. En verdikjede består av såkalte primæraktiviteter og støtteaktiviteter. Primæraktivitetene er de produserende og verdiskapende, mens støtteaktiviteter kalles for utviklende og ledende. Primæraktivitetene inkluderer vanligvis følgende verdiskapende funksjoner: Alt som skjer på reisemålet av service og opplevelser, dvs.: Transport til og fra reisemålet eller langs reiseruta. Pakking og organisering. Markedsføring og salg. Produktinformasjon og kundeservice. Flere reiselivsforskere (bl.a. A. Poon) inkluderer også kreditkortselskaper og leverandører av reiseforsikringer blant primæraktivitetene. Støtteaktiviteter har ofte som oppgave å øke verdiskapningen. Disse inngår i alle primæraktivitetene og omfatter funksjoner som: Ledelse, planlegging og organisering Utvikling av ansatte for å sikre service og kvalitet i alle ledd Produkt- og serviceutvikling for å sikre innovasjon og nyskapning Teknologi og systemutvikling Innkjøp av varer og tjenester I dagens meget harde konkurransesituasjon i reiselivsmarkedet, har de aktørene som er nærmest kundene ofte størst makt i verdikjeden. Disse har størst forutsetninger for å ha detaljert kunnskap om konsumentenes behov og de ulike kundegruppenes reisevaner. Verdikjeden er ofte uavhengig av nasjonale grenser. Store deler av verdiskapningen i verdikjeden skjer derfor i flere land (jfr. en danske skiturist på besøk i Norge eller en nordmann på rundreise i Europa). Reiselivsnæringene som fenomen er meget informasjonsintensiv. Kunden kan ikke kjenne og føle på produktet før det kjøpes. Beslutningen tas meget ofte basert på kun informasjon om produktet egenskap. Derfor vil aktivitetene knyttet til bearbeiding og distribusjon av informasjon være nært knyttet til hjertet av reiselivsnæringens verdiskapingsprosess. Figur 2.2 viser eksempel på hvordan man kan illustrere verdikjeden for reiselivs-næringene. Denne viser både primæraktivitetene (vertikalt) som skaper verdiene og støtteaktiviteten (horisontalt) som skal bidra til å øke verdiskapningen. Figuren illustrerer bl.a. at utvikling av 11

12 ansatte er nødvendig enten man driver med opplevelser på stedet, transport eller i formidlingsleddet. Service og Transport Pakking Markeds- Detalj- Kundeopplevelser til/fra stedet og føring salg service på stedet og langs organisering og salg reiseruta Ledelse, planlegging og organisering Utvikling av ansatte for å sikre service og kvalitet i alle ledd Produkt- og serviceutvikling for å sikre innovasjon og nyskapning Teknologi- og systemutvikling Innkjøp av varer og tjenester Total omsetning - innkjøp varer og tjenester = VERDI- SKAPING Figur 2.2. Reiselivets verdikjede (kilde: Porter (1985), Poon (1993), Turban (2002)) De sentrale aktørene knyttet til distribusjonen som reisebyrå, turoperatører og incoming turoperatører, er omtalt i pkt Oppgavene eller funksjonene var primært knyttet til transaksjonen (selve salget på et sted og til en tid som passer kunden), foredling (pakking, organisering, kvalitetssikring o.l.) og hjelpefunksjoner (informasjon, veiledning, betalingsordninger). De sentrale aktørene på reisemålet som leverer service og opplevelser til de besøkende, kan være: Tilbydere av overnatting: Feriehus, hytteanlegg, rorbuer, sjøhus, leiligheter, camping, hotell, pensjonat o.l. Tilbydere av servering: På gård, kafeer, gatekjøkken, restauranter, barer, kafeteria o.l. Tilbydere av opplevelser og attraksjoner: Elgsafari, rafting, fisking, sykling, fotturer, fugletitting, hvalsafari, festivaler temaparker, akvarier, museer, alpinanlegg o.l.) Sentrale aktører for transport til/fra og langs reiseruta kan være flyselskap, ferge-selskap, tog, leiebil o.l. Det som kalles overrislingsnæringene (dvs. de som lever delvis av de besøkende) inngår også i verdikjeden. Dette er næringer som varehandel, lokal transport og annen service på stedet Endringer i verdikjeden årsaker og former For å øke sin makt og innflytelse i verdikjeden er det sentralt å komme nærmest mulig kunden og aktivitetene knyttet til bearbeiding og distribusjon av informasjon. Dette er en vesentlig drivkraft bak endringer i verdikjeden. Andre årsakene til endringer i verdikjeden kan være: Behov for kostnadskutt. Nye lover og forskrifter. Teknologiske endringer. Forbrukernes verdier, adferd og behov. Økt konkurranse. 12

13 Former for endringer kan skje gjennom 1 : Vertikal integrasjon Bedrifter integrerer vertikalt for å kontrollere forskjellige nivåer i produksjonen eller verdikjeden. Man integrerer bakover og forover i kjeden. F.eks. turoperatører som starter egne utsalg eller reisebyrå, transportselskap som starter egen turoperatørvirksomhet. Horisontal integrasjon Dette skjer mellom bedrifter på samme nivå i verdikjeden både for å øke kjøpekraften i forhold til leverandører og for å kontrollere distribusjon og salg i markedet. Utbredt innen hotellsektoren, flyselskap, reisebyrå, serveringsnæringen Diversifisering Man satser på helt andre produkter og/eller bransjer enn den man er inne i for å spre risiko og ha flere ben å stå på, f.eks. utenfor reiseliv. Eks. Fra Virgin Records til Virgin Airline og fra Umoe Offshore til Peppes Pizza. Diagonal integrasjon Integrasjonen skjer ved at bedrifter involveres i nært beslektede aktiviteter eller bransjer for å redusere kostnadene og for å komme nærmere kunden. Dette skjer hovedsaklig innen servicesektoren og er basert på utnyttelsen av informasjonsteknologien gjennom strategiske allianser og partnerskap. Eksemplet her er American Express som både reisebyrå og finansiell serviceleverandør. Når man fra grunneierne og det bygdebaserte reiselivet sin side ønsker eierskap og innflytelse i verdikjeden og distribusjonskjeden, vil dette kunne skje ved vertikal, horisontal eller diagonal integrasjon. Forslag til hvordan dette kan gjøres, kommer vi tilbake til senere i rapporten. Først er det nødvendig å se nærmere på hvordan distribusjonskjeden fungerer i de utvalgte markedene. 2.3 Målsettinger og utfordringer Med utgangspunkt i prosjektets målsetting blir problemstillingen eller utfordringen: 1. Hvordan skal grunneierne få eierskap og innflytelse i dette distribusjonssystemet når det gjelder distribusjon og salg av naturbaserte opplevelser, dvs. i mellomleddet? 2. Hvordan få til samarbeid i verdikjeden, dvs. mellom aktørene både vertikalt og horisontalt 3. Hvordan få til samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene/virkemiddelapparatet på den andre, dvs. mellom de ulike typer aktører og primært departementene/fylkeskommunene/innovasjon Norge. 1 Auliana Poon: Tourism, Technology and Competitive Strategies, CAB International,

14 3 Dagens distribusjon av norske feriehus og naturbaserte opplevelser Foran hadde vi en generell og teoretisk gjennomgang av distribusjonssystemet og verdikjeden for reiselivsnæringene. Tilbyderne av feriehus og naturbaserte opplevelser i Norge fungere innenfor dette distribusjonssystemet og denne verdikjeden. Det er ingen spesielle forhold knyttet til disse tilbyderne som gjør at distribusjonssystemet eller verdikjeden blir annerledes enn den generelle. Dagens verdikjede for naturbaserte opplevelser som inkluderer ulike norske tilbydere, preges i stor grad av mange små bygdebaserte tilbydere av overnatting og opplevelser som enten forsøker å selge direkte til konsumentene i det norske markedet eller gjennom utenlandske turoperatører i det internasjonale markedet. Noen selger seg også gjennom norske operatører i det norske markedet. Det eksisterer dessverre ikke noe tilgjengelig statistikk som viser omfanget på antallet tilbydere og heller ikke noe om hvilken distribusjonsform de har valgt å satse på. Det har vært antydet at det eksisterer ca småskala bygdebaserte reiselivstilbydere. Det antas at en stor andel av disse er tilbydere av feriehus og naturbaserte opplevelser. I mangel av konkrete data vil de følgende punktene være en mer kvalitativ beskrivelse av dagens distribusjon i henholdsvis det norske og de utenlandske markedene. Opplysningene er hentet fra tilgjengelig informasjon på Internett, kataloger og rapporter. 3.1 Distribusjonen av norske tilbud i det norske markedet Tilbyderne både av feriehus og opplevelser forsøker primært å selge seg direkte til konsumentene i det norske markedet. Informasjon om tilbudet skjer gjennom annonser, destinasjonsbrosjyrer, temabrosjyrer (f.eks. Laksefiske 2006) ulike tema-baserte internettportaler (f.eks. og o.l. Bestillingene kommer i hovedsak pr. telefon, men det brukes både e-post og faks. De færreste har egne online internettbaserte bookingsystemer. I tillegg til direkte salg satser flere tilbydere også på å selge tilbudene sine gjennom mellomledd i det norske markedet. Det er ofte mellomleddene som setter sammen pakker (opplevelser, overnatting, servering, transport) som kundene kjøper. De selger dette under egen merkevare. Tidligere var det flere såkalte hytteformidlingsselskaper eller byråer, bl.a. Norsk Hytteformidling, som sto for distribusjonen av norske feriehus. Her var det kun snakk om losji og ingen pakking med opplevelser. I dag er de store hytteformidlerne overtatt av Novasol som selger norske feriehus både i det norske og de utenlandske markeder. Etter hvert har også de lokale bookingselskapene i de store skisport-destinasjonene (f.eks. Trysil Booking og Hemsedal Booking) blitt de største formidlerne av norske feriehus i det norske markedet. Hele 80-90% av volumet 2 gjennom disse lokale bookingselskapene skjer i tilknytning til skibaserte opplevelser. Når det gjelder distribusjon av opplevelser som fiske, vandring, sykling som krever overnatting på turene, er det noen norske turoperatører som har satset på det norske markedet med norske tilbud. Skogeiersamvirket har tatt initiativ til både utvikling og distribusjon av naturbaserte opplevelser spesielt knyttet til fiske og jakt, men også generell utleie av feriehus. De tre følgende operatørene eller distributørene eies av ulike skogeierforeninger. Din Tur AS i Verdal er den største aktøren på sjøfiske-opplevelser med en katalog med mer enn 130 spesialisert tilbydere langs hele kysten. Selskapet tilbyr også innlandsfiske og jakt. Din Tur AS satser nå vesentlige ressurser på utvikling av konseptet Aktive Feriehus der ulike 2 Hytteformidlingsstatistikken Statistisk Sentralbyrå 14

15 aktiviteter som vandring, sykling, padling, fisking og natursafari knyttes opp til booking av feriehus Natur & Fritid AS på Elverum tilbyr primært innlands- og elvefiske som i 2006 har 13 ulike fiskeopplevelser på sine nettsider. AT Skog BA i Evje presenterer 11 ulike fisketilbud på sine nettsider. Inatur AS driver nettportalen med muligheter for direkte booking på nettet. Hovedtilbudet er jakt, fiske og fritidshus. Inatur AS eies av Statskog AS, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Norges Fjellstyre- samband 3. Inatur AS er i dag mer enn informasjons- og bookingportal enn en turoperatør. Når det gjelder vandringstilbud er Den norske Turistforening størst med sitt nettverk av betjente og ubetjente hytter. De fleste er eid av turistforeningene, men det er flere private hytter som er knyttet opp til det samme rutenettet. Norske Bygdeopplevelser AS i Lillehammer organiserer og selger ulike guidede turer med sykkel, på ski eller til fots. I 2006 besto tilbudet f.eks. av 19 ulike sykkelturer fra nord til sør og øst til vest samt 13 ulike fotturer de fleste knyttet til tema. Fjellferie AS på Gol har også sykling og vandring i sitt program. De fleste tilbudene er fleksible mht. antall dager. Turene eller rutene er knyttet til 6 ulike fjellområder. Fjord Tours AS i Bergen har kun sykling på Rallarveien i sin turportefølge. 3.2 Distribusjon av norske tilbud i de internasjonale markedene Historisk sett var det naturbaserte opplevelser som skapte turisttrafikk til Norge. Laksefiske og jakt samt fotturer var innholdet i denne trafikken. Utenlandske turoperatører og ofte incoming operatører/agenter organiserte og tilrettela de lokale naturopplevelsene for et internasjonalt marked. Når det gjelder distribusjon av norske feriehus i de utenlandske markedene, er det flere operatører som benyttes. De viktigste er DanCenter, Novasol, Dansommer, Wolters og Interchalet 4. I tillegg fungerer de lokale bookingselskapene også som distributører i noen utenlandske markeder (Danmark, Sverige, Finland). Dette er nært knyttet til skibaserte opplevelser (jfr. Trysil og Hemsedal). Inatur AS kommer litt i samme kategori som de lokale bookingselskapene mht. formidling av feriehus nært knyttet til jakt og fiske. Inatur AS har et nasjonalt tilfang på sine tilbud, mens bookingselskapene kun er fokusert på destinasjonsnivå. Flere utenlandske turoperatører selger ferier i Norge med vandring som en viktig aktivitet (f.eks. britiske Inntravel med fjordene og Lofoten). Laksefiske i Norge selges også av flere utenlandske turoperatører. Ski- og snøbaserte opplevelser selges også i stor grad gjennom utenlandske turoperatører som et destinasjonsprodukt. I disse operatørenes kataloger er Norge en av flere destinasjoner med tilsvarende tilbud. Intervjuer med utenlandske turoperatører som har deltatt i Innovasjon Norge sin TEMAsatsing (vandring, sykling og innlandsfiske), indikerer at volumet av tilbydere som satser på en internasjonal distribusjon gjennom turoperatører er begrenset. I 2006 er det f.eks. 81 deltakere i sykling og vandring (27 destinasjonsselskap, 51 tulbydere og 3 incoming turoperatører) og 16 deltakere i fiske (9 destinasjonsselskap, 3 tilbydere og 3 incoming turoperatører) 5. De norske incoming operatører fungerer som mellomledd mellom de stedlige tilbyderne og utenlanske turoperatører (jfr. pkt ). Disse incoming turoperatørene fungerer også som turoperatører i det norske markedet (jfr. pkt. 3.1.). Eksemplene er Norske Bygdeopplevelser AS og Fjellferie AS med sykling og vandring som spiss-produkter, Fjord Tours AS med sykling på Rallarveien som spissprodukt og Din Tur AS med sjøfiske som spesialitet. I markedene selges disse opplevelsesproduktene under de respektive utenlandske 3 4 Holiday Rental Intermediaries An International Focus, Travel & Tourism Analyst, september Deltakerliste

16 turoperatørenes merkenavn. I det tyske fiskereise-markedet har Din Tur AS også rollen som turoperatør og selger egen merkevare gjennom to selvstendige agenter (reisebyrå). Turoperatørene som selger under eget merkenavn, har som regel hovedansvaret for markedsføringen rettet mot forbrukerne. Det er de som har definert målgruppene og kjenner deres behov og kjøpsadferd. Denne markedsføringen omfatter som regel flere destinasjoner enn Norge. Forbrukermarkedsføringen som skjer i regi av Innovasjon Norge og eventuelt norske destinasjonsselskap har som formål å få forbrukerne til å velge norske tilbud i operatørenes kataloger. I forbindelse med den nevnte TEMA satsingen i 2004 var det til sammen 14 turoperatører som enten hadde norske vandrings-, syklings- eller innlandsfisketilbud i sine kataloger. I forhold til antall operatører i markedene er dette beskjedent. Turoperatørene oppga at dette skyldes både liten kunnskap i markedet om Norge som reisemål og at de få norske tilbudene de kjente ikke var tilstrekkelig tilrettelagt og kvalitetssikret for booking. Da var det mye mer interessant å satse på tilsvarende tilbud f.eks. i Sveits, Østerrike og Spania 6. Tilbyderne som samarbeider med de norske incoming operatørene, blir markedsført og solgt som tilrettelagte, kvalitetssikrede og ferdige bookbare til turoperatørene i de prioriterte markedene. Dette betyr at incoming operatørene gjør den jobben som tilbyderne ikke gjør samtidig som de letter arbeidet for de utenlandske turoperatørene. Når det gjelder typiske destinasjonsprodukt som en skiferie, fungerer ofte destinasjonsselskapene som en incoming operatør. 3.3 Oppsummering og konklusjoner Basert på denne kvalitative analysen av distribusjonen av norske feriehus og naturbaserte opplevelser kan vi oppsummere følgende: Aktørene selger seg i hovedsak direkte uten mellomledd til forbrukerne i Norge. Det finnes noen få mindre norske turoperatører som organiserer og pakker opplevelser, overnatting, servering o.l. og selger dette i det norske markedet. Feriehus selges også gjennom profesjonelle hytteformidlere og lokale bookingselskaper. På de utenlandske markedene er det vesentlige flaskehalser for salget av norske tilbud. Dette er primært knyttet til lav kunnskap om Norge som reisemål og få tilrettelagte og bookbare tilbud. Incoming turoperatører som kan bidra til å sikre flere tilrettelagte og bookbare tilbud til de internasjonale turoperatørene, er både få og har beskjedne ressurser til produktutvikling, markedsføring og salg. Med dette utgangspunktet kan man konkludere med at for å øke salget av norske feriehus og naturbaserte opplevelser i det internasjonale markedet er det behov for både: Øke ressursene til å gjøre Norge kjent som reisemål med en profil som fokuserer på naturbaserte opplevelser og feriehus. Her kan den nye merkevarestrategien til Innovasjon Norge være et viktig verktøy dersom den følges opp med økte operative markedsressurser. Flere tilrettelagte, kvalitetssikrede og bookbare tilbud. Satsing på utvikling av incoming turoperatører og økt fokus på produktutvikling, pakking og kvalitetssikring vil kunne bidra til å bedre situasjonen og øke attraktiviteten hos de utenlandske turoperatørene. 6 Resultatmåling 2004 TEMA satsingen, Kaizen AS

17 4 Kundeadferd hvordan informeres og bestiller kundene? Kundens etterspørsels- og kjøpsadferd er helt sentralt i forhold til distribusjon av reiselivstjenester. Dette er ut i fra den banale kjensgjerning at det er kunden som bestemmer om, hvor, hvordan og når selve kjøpet skal skje. I denne prosessen inngår det alltid to faser 7 : innhenting av produktinformasjon booking Dette kan skje enten direkte fra kunde til produkteier/tilbyder, eller man kan benytte seg av et mellomledd som for eksempel et reisebyrå, en turoperatør, eller en incoming turoperatør. Informasjon går fra produkteier/tilbyder til kunde/beslutningstaker, eventuelt via mellomledd. Booking går fra kunde/beslutningstaker til produkteier/ tilbyder, eventuelt via et mellomledd (se figur 4.1.). Figur 4.1. Kjøpsadferd og distribusjonskanaler 4.1 Innhenting av produktinformasjon Ettersom reiselivstjenester ofte bestilles og betales i lang tid før de leveres og brukes, blir adgang til utfyllende produktinformasjon sentralt i kjøpsprosessen. Dette innebærer at kunden bestiller og betaler i henhold til den produktinformasjonen som kunden får presentert. Kundens informasjonsbehov eller mulighet for informasjon kan være svært forskjellig avhengig av det etterspurte produktet eller den valgte omsetningskanalen. Kunder som kjenner til produktet fra før vil heller ikke ha samme informasjonsbehov som kunder som ikke kjenner til området eller produktet fra tidligere. Kunder som kjenner til området eller produktet fra før vil dessuten være tryggere i forhold til å kjøpe direkte fra produkteier, mens kunder som kjøper for første gang vil ha større behov for informasjon om forskjellige produkter, destinasjoner, tilknyttede aktiviteter, priser, etc. før booking gjennomføres. Lett adgang til booking er også sentralt. Man kan ha et godt produkt, effektiv levering, god markedsføring og produktinformasjon, men hvis produktet ikke er å oppdrive i tilgjengelige salgskanaler har ikke kunden mulighet til å kjøpe. For å sikre effektiv og optimal omsetning på reiselivstjenester er inngående kjennskap til målgruppenes informasjons- og bookingatferd helt sentralt. 8 7 Distribution af danske turistprodukter i Europa. Danmarks Turistråd, Distribution af danske turistprodukter i Europa. Danmarks Turistråd,

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer www.kaizen.no Forord har utført denne mulighetsanalysen på oppdrag for Innovasjon Norge. Analysen er en del av et større

Detaljer

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Handelshøgskolen Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Lars Ellingsen Masteroppgave (erfaringsbasert) i

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28/2014 Utgitt mai 2014 Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Trude Borch og Marianne Svorken Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester Notat 2005-019 Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester ECON-notat nr. 2005-019, Prosjekt nr. 43630 OSH/pil, RAR, 30. mars 2005 Offentlig Reisebyråenes rolle og

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring 615 Salg-markedsforing.book Page 1 Friday, November 16, 2007 10:00 AM Tomm Johansen og Per Nørgaard Salg og markedsføring for programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel Bokmål

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer