Helsesenter til 36 millionar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesenter til 36 millionar"

Transkript

1 Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor næringslivet. SIDE 4 Helsesenter til 36 millionar Fjøler frå fjæra Drivved frå forskjellige skattekammer lags skjergarden i Austevoll får eit nytt liv i verkstaden til Guro Eimstad Tharaldsen. Rekvedkunsten hennar har funne vegen heim til mange austevollingar. SIDE 6-7 Den neglisjerte nista Etter barndomsferiar prega av mat frå kjøleboksen og få kafébesøk, bestemte journalist May Linn seg som niåring for å aldri smøra niste når ho sjølv vart vaksen og ferieturen stod for døra. SIDE 8 Nævdal Bygg AS har etter forhandlingar levert det beste tilbodet for å reisa kommunen sitt helsesenter. Kostnaden blir 36 millionar, noko ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) håpar å få grønt lys for i kommunestyret. SIDE 3 Liv i pakkeriet Etter eit par tiår litt i bakevja, pustar møkstringane retteleg liv i det gamle laksepakkeriet på øya. Idéar og investeringsvilje manglar slett ikkje. Møkster Bu med Mona Mørk, Roger Jørgensen og Karsten Inge Møgster ser lyst på framtida. SIDE 2 7

2 2 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Lokalavis for Austevoll BESØKSADRESSE: Gamle Prestagarden POSTADRESSE: 5392 Storebø Kjem ut kvar torsdag E-POST: KONTORTID REDAKSJONEN: kl 9-16 mandag-fredag KONTORTID MARKNAD/ GRAFISK: kl 9-16 mandag-onsdag torsdag-fredag etter avtale ANNONSE FRISTAR: Forretningsannonsar: måndag kl Rubrikkannonsar: tysdag kl Bygdanytt: tirsdag kl BLADPENGAR: 705 (1/1 år) 450 (1/2 år) REDAKTØR: Trond Hagenes tlf mob JOURNALIST: May Linn Clement tlf JOURNALIST: Magnhild Rommetveit Fivelstad tlf GRAFISK/ MARKNAD: Malin Økland tlf DAGLEG LEIAR: Linda Mathilde Økland tlf ANNONSAR: Arild Sunde tlf ØKONOMI: Wenche A. Toft tlf: Møkster Bu legg til rette for nye aktivitet ved kaikanten, der laksepakkeriet frå midten av 1980-talet delvis har vore i brakk. Ryddar til arbeidsplassar Det skal verta liv og røre ved det gamle laksepakkeriet på den grøne øya. Møkster Bu har kjøpt området med tre bygg, og ynskjer mest av alt heilårsarbeidsplassar. les har lang dvale med om lag Overnattingar sikkert at møkstringane med porkasselager er dermed vorte samlingsstad - og om vinteren Mona Mørk har ei tid drive Investeringar nen har investert i har vore i Trond Hagenes Avfotografering av stoff, bilete og annonsar frå Marsteinen er ikkje tillate utan etter avtale med redaktøren. UTGJEVAR: Austevoll Forlag A/S FORMGJEVING: Marsteinen TRYKK: Sunnhordland Marsteinen ynskjer å retta seg etter reglar for god presseskikk, slik dei er nedfelte i Vær Varsom-plakaten.Den som meiner seg urettmessig ramma av omtale i avisa, kan ta kontakt med redaksjonen eller Pressens faglige utvalg (PFU), som er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemer frå presseorganisasjonane og ålmenta, handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Pressens faglige utvalg Prinsensgt. 1, P.b. 46 Sentrum, 0101 OSLO Sommarbåten kjem i ettermiddag Fiskebåtar, fartøy i alle storleikar folk og bergenske popjenter. Det vert fest når NRK legg til kai i ettermiddag. Ordførar Renate Møgster Klepsvik ser fram til arrangementet. seier ho med eit smil. At skipa skal spela opp til fest med fen- med eit stort smil. Sommarbåten vert nok fylgd tett av lokale fartøy i Austevoll òg. Foto: NRK.

3 Marsteinen torsdag 23. juli Store kontraktar til Dof Det Austevoll- og bergensbaserte reiarlaget Dof har sikra seg kontraktar og kontraktforlengingar for over ein halv milliard kroner i Brasil. Det melder selskapet tysdag, fortel vest24.no. Dof har forlengt ein eksisterande avtale for skipet «Geoholm» med Petrobras i Brasil. «Geoholm», som er eigd av Dof Subsea AS, har operert for Petrobras sidan januar Vidare har Dof òg underteikna ein toårig kontrakt med Statoil og Norskan Offshore Ldta. for skipet «Skandi Peregrino». Opsjonar på to gonger eitt år er inkludert i kontrakten. «Skandi Peregrino» har operert for Statoil i Brasil sidan 2010 og er eigd av Dof ASA og Akastor ASA, skriv vest24.no. NPK Treng to nye lærarstillingar Leiargruppa ved Austevoll ungdomsskule har arbeidd for å sjå nærare på budsjettramene ved skulen, og har kome til at det trengst to nye lærarstillingar og ein ny assistentstilling. Me har arbeidd intenst med å få på plass timeplanar for komande skuleår. Når timeplanane no er lagt, kjem skulen til det same det er meldt om tidlegare, skriv fungerande inspektør Sissel Arnesen i e-post til kommuneleiinga. Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har bede om at det vert lagt fram sak til formannskapet den 27. august som tek omsyn til desse opplysningane. AVA til dei ytste? Litlakalsøy, Møkster og Hevrøy kan få vatn frå Austevoll vatn og avløp, AVA, dersom nok kundar er interesserte i å knyta seg på. Kostnaden for tilkoplinga er estimert til 5,5 millionar kroner før meirverdiavgift. Styret har fatta vedtak om at utbygginga skal gjennomførast dersom me får minimum 70 tilknytingar. Tilkoblingsavgifta vil òg verta høgare enn det som er vanleg andre stadar i kommunen, skriv teknisk sjef Odd Brekke i Austevoll vatn og avløp til Austevoll kommune. Skal drepa mink Pelsdyret mink er ein framand art i norsk fauna, og han er spesielt plagsam for sjøfugl i hekketida. Fylkesmannen har sett inn tiltak for å fjerna mink på permanent vis i viktige sjøfuglområde. I Austevoll gjeld dette i øyriket kring Møkster og Horgo, og minken vert jakta med opptrente hundar. Når mink vert lokalisert på holmane vert han avliva med skytevåpen. Helsesenter dyrare enn rekna Om den vidare prosessen går etter planen og kommunestyret går med på å auka rammene for helsesenteret, vil Nævdal Bygg AS reisa det ved Storebøportalen. Etter alt å dømma vert det Nævdal yrkesbygg som skal reisa kommunen sitt helsesenter. Kostnaden ligg på 36 millionar kroner, seks millionar over dei opphavelege rammene, og anbodet må difor godkjennast av kommunestyret. Etter forhandlingar med dei fem anbodsgjevarane, er det klart at Nævdal yrkesbygg sitt tilbod på pris og kvalitet er det beste, går det fram av protokollen som kommuneleiinga har lagt fram denne veka. 36 millionar for å reisa bygget er likevel noko høgare enn lokalpolitikarane hadde vona. I forhandlingane kom me fram til at me ikkje kunne pressa særleg ned på pris utan at det gjekk på kostnad av kvaliteten. Slik teikningane frå Nævdal ligg føre, får me eit prima senter med god plass til alle yrkesgruppene, seier ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) til lokalavisa. Når prisen likevel ligg høgare enn den Dei siste par vekene har det kome meldingar om fangst av stor rømt oppdrettslaks i Hardangerfjorden. Miljødirektoratet fryktar følgjene for villaksen. opphavelege ramma som låg til grunn for anbodet, må kommunestyret godkjenna anbodet før kontrakt vert signert. Eg meier me får mykje for pengane, og har tru på at kommunestyret vil vera med på å auka rammene noko, slår ordføraren fast. Oppdrettslaksen er fanga både i sjø og fortel Miljødirektoratet på eigen nettstad. Ingen oppdrettarar har meldt om rømming frå anlegg i regionen. Likevel har - dersøkingar frå elvar i regionen påviser òg rømt laks, til dels langt oppe i vassdraga. Dette er ein alvorleg situasjon. Dersom det dreier seg om ei rømming, har ho skjedd på ei utfordrande tid av året, når villaksen vender tilbake til elvane for haustgytinga. Den rømde laksen synest å bli kjønnsmoden i år og kan då trekkja opp i elvane for å gyta til hausten han òg. Det vil auke presset på laksestammer som allereie er nokre av dei verst stilte i landet, seier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet. Ny realitet Kommuneoverlege Inger Uglenes, som òg har leia den tverrfaglege gruppa som har kartlagt behova før senteret vart sendt på anbod, ser fram mot ein ny tidsrekning for helsetenestene. Det nye senteret vert arbeidsplassen til nesten 50 menneske, og ein enorm kvalitetsbetring frå det me opplever i dag: Tre fysioterapeutar har eitt lite kontor på de- legar på tre kontor, verken PPT eller barnevern har nok ordna lokale. No vert det tilrettelagt med gode areal, eigna for endå betre tverrfagleg samarbeid, seier Uglenes. Ho peikar på at lokala legane i dag disponerer ikkje held stand, og det fysiske arbeidsmiljøet har vore vanskeleg. Dårleg inneklima og manglane tryggleik for personale har skapt grunn til uro. Tryggleiken vert ein heilt annan for både oss og barnevernet i det nye bygget, seier Uglenes. Helsesenteret vil òg få sitt eige legevaktmottak, med topp utstyr, opplyser kommuneoverlegen. Anboda Dei fem innkomne anboda vart ikkje berre vekta på pris, men òg kriterium som kvalitet på materialar, estetisk utforming, romløysing, brukarvennlegheit og tilsettvenlegheit. På den estetiske utforminga var det Leigland bygg som kom best ut av konkurransen, medan romløysinga, som var vekta dobbelt så mykje, var Nævdal som kom med dei beste teikningane. Anboda varierte frå kroner som billegaste alternativ frå Engelsen bygg AS, om ein inkluderer opsjon, til for det dyraste, levert av Leigland AS. Ingen av anbodsgjevarane har heimeadresse i Austevoll. Trond Hagenes Miljødirektoratet uroa over lakserømming Fiskeridirektoratet har planar om å fjerna rømt oppdrettslaks i elvane før gytinga startar til hausten. Til hausten skal det òg samlast inn genmateriale til ein genbank som har mål om å ta vare på sårbare og trua lakse -og sjøaurestammer frå regionen. Det er uheldig med mykje rømt oppdrettslaks i elvane når dette arbeidet går føre seg. Planane for innsamlinga må tilpassast situasjonen, og me håpar at me framleis kan sikra nok materiale frå villaks til genbanken før det er for seint, seier avdelingsdirektøren. NPK

4 4 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Lars Henrik Paarup Michelsen arbeider får å stimulera til eit grønt skifte innanfor næringslivet. Mellom miljø og næring Lars Henrik Paarup- Michelsen (34) arbeider for å byggja bruer mellom miljø og næringsliv. Satsinga må skje no, meiner dagleg leiar hos Norsk klimastiftelse. Noreg kan ikkje surfa på oljeog gassinntektene lenger. Det gjeld å nytta tida me er inne i til å staka ut ein ny kurs, og satsa alternativt, synest Lars Henrik Paarup Michelsen i Norsk klimastiftelse. Den tidlegare Venstre-politikaren meiner at oljenæringa ikkje er nede i ein mellombels bylgjedal, men at dei låge prisane kjem til å halda fram. Samstundes som òg kostnadane for å produsera olje aukar, er prisen for å ta i bruk alternative og fornybare energikjelder på veg i den andre retninga, seier austevollingen. Ein opptur er dermed ikkje å venta, og styresmaktene bør ikkje bruka pengar på kunstig livredding innanfor denne bransjen. Solenergi er ein av konkurrentane til fossile energikjelder som er inne i ein vekstperiode. Her heime må me satsa på rett hest. Om me i staden stimulerer til alternativa, og dermed teknologiutvikling, kan Noreg vera i førarsetet under det grøne skiftet. Han peikar vidare på den maritime næringa som ein stad der støyten kan setjast inn. Sjå til dømes på dei kommande ferjeanboda i Hordaland. Stiller ein miljøkrav i anboda, kan dette vera med å setja fart i næringa, som elles kan vera på veg inn i ein periode med tomme ordrebøker, konstaterer han. Organisasjonen Austevollingen kom til Norsk klimastiftelse frå Datatilsynet, der han mellom anna hadde ansvaret for satsinga slettmeg.no. Dagens arbeidsgjevar er ei ikkje-kommersiell stifting som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye former for energi for å redusera forbruk og utslepp av klimagassar. Paarup Michelsen trur ikkje at olje- og gassproduksjonen i Noreg kjem til å tørka inn, men at næringa ikkje kan rekna med noko oppsving. Veteranane i bransjen er spesielt påpasselege med å påpeika at dei har sett dette før, og at lågkonjunkturen kjem til å gå over. Eg er usamd i dette, men meiner likevel at næringa kjem til å halda fram med å vera viktig. Å sjå inn i krystallkula er alltid krevjande. Lars Henrik peikar på at knapt nokon kunne spådd at AirBnB, eit nettverk av bed-and-breakfast-stadar, ville verta ei av dei største tilbydarane av overnatting i verda. Dei gode og banebrytande idéane er det vanskeleg å spå om. For meg dreiar deg seg meir om å pressa på for at stimulansen til å gjera tankane til verkelegheit er på plass. Organisasjonen inviterer jamleg til klimafrukost, der politikarar, meiningsytrarar og næringslivslivsfolk møter kvarandre og diskuterer utfordringar knytt til klima. Organisasjonen er òg medarrangør av Fornybarkonferansen, ein viktig arena og møteplass mellom næringsliv, politikk, akademia og organisasjonar. Politisk interessert Trass den unge alderen, er tobarnsfar Lars Henrik drivande oppteken av politikk. Samstundes som han ikkje saknar alle møta frå det aktive politiske livet, sluker han det meste han kjem over i avisene. Eg vil nok alltid vera eit politisk dyr, og slit med å riva meg laus frå skjermar der eg held meg oppdatert. Når eg er saman med barna, arbeider eg med sjølvpålagt skjermfri. Det politiske comebacket ligg ikkje snarleg i løypa, heller, for Lars Henrik. Austevollingen var nummer to på hordalandslista etter partibauta Lars Sponheim til stortingsvalet for seks år sidan, der partiet uventa vart desimert og ikkje fekk eitt einaste mandat frå fylket vårt. Trond Hagenes

5 Marsteinen torsdag 23. juli Dreg til på piren På fredag vert det sommarkonsert, og reiseradioen vil dekkja arrangementet. Over 500 billettar er allereie selde til Odd Nordstoga i Bekkjarvik. Asta Johannessen, dagleg leiar på Bekkjarvik Gjestgiveri, fortel at dei har over 100 bordreservasjonar til arrangementet, mingsband, fyrst med Kurt Ove Mæland, som har med seg eit teklang, gruppa som består av Ragnhild Cathrine Østervold, Eg har vore i Austevoll før, fekk førespurnad om eg ville Eg skal spela i halvannan time, omtrent 90 minuttar, slik nye låtar som akkurat er sleppte ut, blant anna ei låt som heiter Dette landet. eit utval av dei mest kjente låta- Ein farfar i livet, for eksempel, og Bestevenn så må eg jo spela låten om gri- landsnatur som er prega av vêr På bryggja i Bekkjarvik er det jo No spelar Nordstoga litt på ten for å opptre i Beitostølen Eg gler meg veldig til å komma til Austevoll, seier han og håpar at folk tek med seg alle dei kjenner og kjem på konser- Vêrvarsel småregn på føremiddag, vert det 13 grader og ei lita sol om Ida Camilla Jarnes Likar Austevoll Kvinnene tapar listeplassane i vest Vestlandet og Sørlandet har færrast kvinner på vallistene, og færrast kvinnelege listetoppar før kommunestyrevalet til hausten. I september går nordmenn over heile landet til urnene i kommune- og fylkestingsvalet for å avgjera kva menn og kvinner som skal styra kommunar og fylkeskommunar dei neste Nynorsk pressekontor har undersøkt kjønnsfordelinga på listene til kommunestyrevala i alle røystesetlane: Nærmare seks av Liste-likestillinga er kommen kandidatar, 40 prosent, kvinner - Også i dei andre fylka på Sørog Vestlandet er kvinner i klart mindretal: 41 prosent av kandidatane i dei ulike kommunane i Møre og Romsdal er kvinner, I Oslo er kjønnsfordelinga ner og 53 prosent menn på val- Færre kvinner på toppen Om ein undersøkjer nærmare kven som er listetoppar på dei ulike partia sine vallister i kommunane, blir kjønnsfordelinga re tre av ti listetoppar kvinner Situasjonen er dårlegast stilt i Agder-fylka, kor berre 24 pro- (Aust-Agder) av listetoppane er Også i vestlandsfylka Roga- dane og Møre og Romsdal er det færre kvinner på topp enn i 28 prosent av toppkandidatane Personrøyster hjelper ikkje Skeivfordeling på vallistene er ikkje noko nytt fenomen i norsk Valforskar Ingrid Guldvik har forska på kvinner på vallistene i - Rapporten «Personvalg ved stortingsvalg» som kom i fjor haust viser at veljarane er lite opptekne av kjønn og identitet når dei gir personrøyster ved - ha vore representerte i norske kommunestyre om personrøystene ikkje gjaldt, synte resultata personrøystene ikkje telt med, ville kvinnedelen vore 42,3 pro- NPK-Mari Torsdotter Hauge Det er oftast ein mann som har namnet sitt øvst på røystesetelen. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix / NPK

6 6 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Å gje nytt liv til gamal rekved, er vorte ein kjær hobby for Guro Eimstad Tharaldsen. Dei gode vikene for fangst, vernar ho om som moltemyrane på Voss. Det byrjar å minka no. Arild ser det han òg, så me må snart komma oss ut på skattejakt igjen. Guro Eimstad Tharaldsen ser ut frå kjøkenvindauga og mot verkstaden sin, der drivved er sortert etter lengd, tjukn og kvalitet. Klokka er 9.30, og med ein fridag på kalenderen betyr det at Guro allereie har vore ute og skrudd i nokre timar. Eg har ein tendens til å prioritera denne hobbyen framføre andre gjeremål, seier ho og ler. Hyller, benkar, krakkar og bord er noko av det som plar å kome ut av ein tur i verkstaden. Ei slags hylle-ramme er prosjektet for denne føremiddagen. Kombinerer med tur I rundt to år har Guro laga gjenstandar av rekved. Det byrja med at eldstedottera, som for fem år sidan overtok garden Guro og Arild har drive på Voss i 30 år, ynskja seg ei knaggerekkje på eit gamalt trevirke. Om mora kunne ha augo ope for ein gamal planke i sjøkanten, hadde Eg byrja å sjå litt ekstra langs strandlina når eg uansett var på tur. Eg fann ikkje berre ger borte låg nokre til, og endå nokre til... Slik byrja det, og slik har det heldt fram. No er det aldri ein tur utan ryggsekk, og er dei ute i sjergardsjeep-en, må dei stadig innom enkelte holmar og viker. Det er litt som med moltemyrane på Voss ein må vera litt var med å seia kor dei beste stadane er, seier ho lurt. At det er mykje godt materiale vest i kommunen, kan ho likevel røpa. Kombinasjonen av å gå turar materiale, bera ofte slita det med seg heimover for så å lata det tørka og gje det eit nytt liv, det er dette Guro set høgast. Eg elskar å vera ute, og klatrar ofte i stupbratte berg med sekken på for å nå den fjølebeten eg syntest å skimta. Eg gjer Måling er gull som har lege i steinar ei stunder, og gjerne i godt vêr. Desse tørrare og lettare enn fuktig trevirke som ligg i marka. Eg tenkjer ofte på kvar virket kjem frå. Somme gongar er det tydeleg, som med lok frå sildetønner eller restar frå gamle årer. Eller denne fjøla eg fann for litt sidan, seier ho og held fram det som no er vorte eit dekorativt skilt. Château St André Corbin. St Georges St Emilion 1997-årgangen frå Bordeaux skal det ha vore i trekassen skiltet ein gong var ein del av. Trefjøler med skrift eller litt måling er saman med plankar der gamle, rustna naglar framleis heng i, dei edlaste skattane Dei må eg ofte venta litt før eg bruker, og sjå litt an kvar dei passar best. Minst mogleg sag Det er ikkje så mykje Guro har strikka til dei åtte snart ni barnebarna sine. Men treng dei ein barnebenk, ein krakk eller eit lite bord, då er ho ikkje vond å be. Tre dokkehus har ho òg ker. Sjølvsagt er hobbyverkstaden til mormor ein akta stad å vera når dei eldste barnebarna er på besøk. Utstyret i verkstaden består av borar og skruar, drill, vinklar, trelim og bordsag. Til jul og bursdag er det bits og skruar eg ynskjer meg mest. Dei går det ein del av, seier ho og ler. Sjølv om bein på bord og benkar må sagast til, føretrekkjer Guro minst mogleg saging av rekveden. dei avrunda kantane slik dei er. Difor er det viktig å ha rikeleg med ulike storleikar. Ein skulle gjerne tru at plukking av rekved er noko som er kjekkast å gjera om sommaren, men i fylgje Guro er dette ein heilårssyssel så det held. Når det haglar og stormar om vinteren, det er ofte då det kjem mest rekande til lands, har ho erfart. Når ho er på skattejakt er det ikkje til å leggja skjul på at det sjølina. Då me siglar ein del, veit eg kor fort capsar eller koppar forsvinn i eit vindkast, så at slike lette ting hopar seg i vikene er ikkje så løye. Men kjøleskåp og fjernsyn, det mistar ikkje folk overbord... Går unna For eitt års tid sidan byrja Guro å leggja ut litt av brukskunsten for sal på Facebook. Barn, svigerinner og vener hadde fått i rikeleg monn, men likevel hopa det seg opp for den driftige dama. Eg sat med hjartebank fyrste gong eg la ut eit produkt. Men det tok jammen ikkje lange tida Den gode stimen har heldt fram, og mange austevollingar har vore på Nyheim ved Kolbeinshamn og henta seg rekvedprodukt. Guro har ikkje tenkt å gje seg å produsera med det fyrste. Men ein holmetur for påfyll av materiale lyt eg snart ha, seier ho smilande. May Linn Clement Guro Eimstad Tharaldsen har godt system i sorteringa av I hagen til Guro og Arild er lereie, og tåler det godt. Guro kjenner glede målingsrestar på. Her dekorativ skuff.

7 Marsteinen torsdag 23. juli rekved men meiner ho treng meir materiale snart. Benken ho sit på er sjølvsagt heimelaga. over å komma over plankar med er delar av ei gamal pall vorte til ei Bor, drill, skruer, trelim og handsag er noko av det Guro må ha innan rekkevidde. Grøn idyll rundt rekved-benken i hagen. Holmen du ser er Bleikjo. I kvar krok rundt huset dukkar kunsten til Guro opp. Her er ein stol ved inngangspartiet.

8 8 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Verdien av ein kjøleboks Det er ingenting å trakta etter. til å gå Nøyaktig 20 år seinare nærare hundrelappen freistar - Til middag - - kvantiteten har diverre vunne - knekka sjøl krepsen er så Morgonen etter MLC Det moderne ferielivet starta på 1970-talet Fram til for vel førti år sidan visste me lite om korleis nordmenn ferierte og om dei gjorde det i det heile. Ferielova frå 1947 sikra arbeidstakarane tre veker ferie, utvida - vart brukt til, når på året ferien - - Utover tiåret endra ferievana- - Med bil til Austlandet pulære staden å feriera, både - viser at i 2014 brukte 70 prosent bruk av pakkereiser eller «sel NPK-Martin Årseth llustrasjonsfoto: Berit Keilen / NTB SCANPIX / NPK

9 Marsteinen torsdag 23. juli FRYDENBØ KOMMER TIL BEKKJARVIK 23. JULI VINN REISE! Vi har med oss et utvalg av våre Volvo -modeller. Besøk vår stand i Bekkjarvik mellom kl 12 og 18 for en hyggelig bilprat. Prøvekjøring mellom kl 10 og 12. Prøvekjør en ny Volvo i juli og august og bli med i trekningen av et reisegavekort til en verdi av KR ,- SMS Kodeord FRYDENBØ til 2012 eller ring for å avtale prøvekjøring av ønsket modell. MINDE ÅSANE BERGEN VEST

10 10 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Gudsteneste Sundag 26. juli kl Austevoll krk. v/ Anne-Marie Sandve Orgel: A. Instefjord Dåp - Nattverd Offer: Kyrkjelyden Vel møtt! BASAR Det vert basar på Gauksheim skule laurdag 25. juli kl Alle er hjarteleg velkomne! Dr. Leganger-Hansen Sjømannslege og petroleumslege Me utfører òg skipsmedisin Kontor i Torangsvåg tysdagar kl Timebestilling: Tlf Flytebryggjer til sals 12 m x 2,5 m, og 12 m x 1 m + diverse Bryggjene kan sjåast på land i Austevoll Me kan ordna frakt og fortøying Øyvind tlf Me er eit nytt selskap i Austevoll Austevoll DAGNA Me utfører innvendig interiør-arbeid som Måling Sparkling Fliselegging m.m. Ring tlf Darius Velkomen til eit arrangement utanom det vanlege Møkster maraton - 42 km Nautisk maraton - 7,8 km på Møkster laurdag 1. aug. (start og mål ved skulen) Kl Møkster maraton (Evt. Kl for dei som treng meir tid) (Du når starten med snøggbåten frå Bekkjarvik kl 08.40) Start.kont. kr 600,- inkl. t-skjorte, mat i kaféen og kulturarr. om kvelden Kl Nautisk maraton (Du når starten med snøggbåten frå Hufthamar kl 10.58) Start.kont. kr 400,- inkl. mat i kaféen og kulturarr. om kvelden år og yngre: kr 200,- inkl. mat i kaféen og kulturarr. om kvelden. Kl Barneløp for dei minste: Gratis I kafèen kl vert det servert - varme og kalde rettar - kaffi og kaker - drikke - mm. For meir info, påmelding og betaling, sjå Kl Kulturarrangement: (Gratis for maraton-deltakarar!) Konsert med Jan Eggum - Inng. kr 300,- På Møkster er det alltid topp stemning og topp vêr! Vel møtt til alle - som deltakar, heiagjeng eller som tilskodar! Austevoll asfalt Din lokale asfaltør i Austevoll Kontakt oss for gratis synfaring og pristilbod Tlf E-post: Web: GARDSBARNEHAGEN har ledige barnehageplassar Me kan tilby eit stort og variert uteområde, kort veg til sjøen og me har dyr. Nettside: Ring eller send e-post til for meir informasjon. Annonseprisar 2015: Vanleg plass: Kr 7,10 pr spalte-mm Stillingsannonsar: Kr 8,10 pr spalte-mm Tekstside: Kr 9,10 pr spalte-mm Fyrsteside: Be om tilbod Fargetillegg: Kr 1,50 per spalte-mm I tillegg kjem 25% mva. Båtplassar til sals i Atalanta båthavn (Indreholmen) Prisar: Kr ,- 3 m breidde - 6 m uteliggar* Kr ,- 4 m breidde - 8 m uteliggar* Kr ,- 4 m breidde -12 m ny betongkai* *Breidda er rekna frå senter til senter. Fellesareal med toalett/dusj og parkering fylgjer båtplassen. For meir info ta kontakt på tlf e-post Kunngjering Austevoll Seaweed Farm AS Det vert søkt om løyve til å utvida antal tareartar på lokalitet Stegavåg, der Austevoll Seaweed Farm AS fekk tilsagn om løyve til å etablere akvakultur av tare frå Nærings- og fiskeridepartementet 26. juni 2014, og endeleg løyve frå Hordaland fylkeskommune 6. august Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicekontoret, kommunehuset, Storebø. Eventuelle merknader sendast innan 4 veker til: Austevoll Kommune, 5392 Storebø. Du kan tinga eit abonnement ved å ringa tlf eller senda ein e-post til: Legekontor for sjømenn i Bergen avd. Austevoll Me kan tilby: Me har ope ondagar kl Berre timebestillingar på tlf eller på nettsida vår: Dersom det er dagar med for få førehandstingingar kan me måtta avlysa timen Adresse: Livstilssenteret på Storebø - tlf / GARDSBARNEHAGEN Søkjer etter førskulelærar 100% (vikariat i 1 år) med molegheit for forlenging. Me søkjer etter nokon som er kreativ, er god til å samarbeida, har masse godt humør, og som likar å væra ute i all slags vêr. Den me søkjer etter må òg lika å jobba med dyr. Me er medlem i PBL A. Søknad skal sendast til STOREBØ e-post: Diverse Kaibygging - Forankring Reparasjonar, service, inspeksjon og vedlikehald Tlf / Me ynskjer bruktbåtar snarast! Me har seldt det meste av det me har og etterlyser fleire bruktbåtar for sal. Pris mellom kr og 5 mill. Ikkje sal - ingen kostnad. Ring for info tlf Minigravar og terrenggåande beltetrillebår til leige. Tlf / Treng du takst på bustad eller eigedom? Ta kontakt med Takstmann Kjell Erik Bjorheim Tlf / Epost: Treng du billettar til eit arrangement? Me lagar nummererte billettar frå kr 2,- per stk + mva Austevoll Forlag AS / Marsteinen er din lokale leverandør av trykksaker. Kontakt oss: Gamle prestagarden - Storebø Tlf Annonseprisar linjeannonse: Kjøp / Sal og Sakna / Funne: 6 linjer og 3 innrykk kr 50,- inkl. mva. Kr 50,- ekstra for foto. (Private annonsørar). Diverse - Hus / Eigedom - Jobb : 3 linjer: kr 120,- inkl. mva. Ekstra per linje: kr 10,- inkl. mva. Kr 50,- ekstra for foto. 20% rabatt på påfylgjande innrykk. Kjøp / Sal Ynskjer å kjøpa heile/halve/ delar til Tempo moped/mc. Tlf Ynskjer å kjøpa 2 stk keipar med (eller tillaga for) hamleband Ein gammal bom 3,5-4,5 m lang med bomnål. Svein Fagerbakke tlf Har du noko du vil selja / kjøpa? Prøv ein annonse under kjøp og sal. Kr 50,- for 3 innrykk (maks 6 linjer) Kr 50,- i tillegg for foto. Tilbodet gjeld berre for privat-annonsørar. Send tekst / foto + fakturaadresse på e-post til Hus / Eigedom Hus til leige 5 min. frå Bekkjarvik. Ledig 1. okt. Tlf Hybel i brakkerigg til leige Atalanta båthavn. 30 m 2. Delvis møblert. Sov., kjøkenkrok og bad. Ledig omgåande. For meir info kontakt tlf Liten leilegheit, delvis møblert, ny i januar, til leige på Storebø. Passar for student/elev eller par (eitt soverom). Kr 6000,- inkl. varmt vatn. Sms til tlf Søkjer hybel/leiligheit Rolig gut, 17 år, søkjer leilegheit/ hybel for skuleåret , helst i området frå Storebø til videregåande skule, men ikkje eit krav. Ta kontakt snarast på tlf eller e-post: Eg og ein kamerat er på leit etter ein plass å leiga, då me startar på andre året på fiskefagskulen i aug. mnd. Me er rolige og vaksne, 25 og 21 år. Kan kontaktast på tlf VARMEPUMPE VEST MITSUBISHI - DAIKIN - PANASONIC - TOSHIBA 19 ÅR MED VARMEPUMPER PÅ VESTLANDET! Ring for synfaring, sal, service - alle merke Austevoll v/ Reidar Vassnes - tlf «Jobbar du i butikk? Då bør du lese denne annonsen no» Pengar att på skatten og feriepengar frå jobben inneber at mange bruker litt meir pengar på shopping om sommaren enn dei gjer dei fleste andre tider på året. Og lokalavisa er framleis den beste mediekanalen du kan nytte for å få kundar inn i butikken din: Det er gjennom lokale papiraviser og lokale nettaviser dei fleste vil bli informerte om tilbod frå lokale verksemder. Annonsane i lokalavisa blir lagde godt merke til. Kundane dine bruker lokalavisa for å planlegge innkjøp. Ta kontakt med lokalavisa di i dag. Avisa hjelper deg med annonsar som gir deg merksemd og fleire kundar. Også om sommaren. Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA).

11 Marsteinen torsdag 23. juli FAG i havgapet Folk Annonseplass for tenester i Austevoll Ynskjer du å annonsera - kontakt oss på eller tlf Telefonliste: - Daniella - Vibeke - Elin TLF Bekkjarvik Gjestgiveri Tlf Tannlege Magnus Halland Tannlege Helene Hellem Tlf E-post: Agnethe Aarnes Storebø GULLFISKEN 5392 Storebø Gull- og gåvebutikk tlf / Tlf Line og Heidi Tlf Denne annonseplassen kan verta din for kr 181,05 per veke Ring oss på tlf AQUASERVICE Spyling av merdar Utsetting og skifting av merdar flytebrygger Ståle Torsvik - Tlf E-post: Din lokale byggevare- og interiørbutikk Opningstider: Måndag - fredag: Laurdag: XL Bygg - Austevoll Trelast as 5392 STOREBØ tlf e-post: Flytting Tlf Tlf eit betre liv Tlf Storebø Økonomi & Rekneskap Autorisert rekneskapsførar - Rekneskap - Økonomisk rådgjeving - Etableringshjelp Din lokale medhjelpar! Tlf / Faks THAIMAT TLF Austevoll Catering ans leverer mat til alle anledningar Tlf TIPPETUE ARKITEKTER AS Plan og Arkitektur Prestagarden, Storebø Tlf Elektrotenester for bustad, industri og skip Tlf BILHJELP Nybil-bruktbil HUFTARØY AUTO Tlf Din lokale asfaltør Tlf Vestre Vinnesvåg Tlf Faks Slangar og kuplingar Wire og kjetting Verktøy Arbeidsklede og Salthella tlf Bekkjarvik Torg tlf Tlf Austevoll veterinærkontor Storebø Tysdag kl Torsdag kl Tlf / Produksjonsdyr og hest: Tlf for avtale om besøk Veterinær Karen Elisabet Rydland Sæbø Naturterapeut Ann Irene Haugland Tlf Tlf: Elektroinstallasjon Kaibygging Mudring Sleping og sjøtransport Tlf Din lokale entreprenør Tlf ARBEIDSTØY, VERNEUTSTYR, FLYTEPLAGG, FISKEUTSTYR, JERNVARER OG FORTØYING OPE: Måndag - fredag Bekkjarvik. Tlf Har du byggeplanar? Hus - hytte - garasje Tlf

12 12 Marsteinen torsdag 23. juli 2015

13 Marsteinen torsdag 23. juli Lesarbrev: Lesarbreva må ikkje ha form som kunngjeringar og innehalda telefonnummer, e-postadresser eller tidspunkt for arrangement. Innsendingsfrist tysdag kl til eller send brev til Marsteinen, Gamle Prestagarden, 5392 Storebø Sagaen om rektor Grini held fram Det er eit utrykk som heiter at han som teier samtykkjer, og da er vel kanskje slik me kan tolka det sidan ordfører Renate Møgster Klepsvik vegrar seg for å svara på leserbrevet i Marsteinen nummer 27, medan at ho samstundes i førre Marsteinen òg som ho tidlegare har sagt, står fram og proklamerer om personvern i denne saka. Når så rådmannen kjem med leserinnlegg i denne saka og han òg byrjar å snakka om personvern, så lurar eg på kven sitt personvern dei snakkar om? For som eg skreiv i innlegg i Marsteinen for to veker sidan spurte eg Tor Grini om han hadde noko å skjula, og svaret var eit klart nei og han såg helst at det vart fullt innsyn i saka. Dette stadfestar han til Marsteinen og samfunnsansvaret Vurderingar knytt til rektorsaka. Lokalavisa har med stor interesse og breitt kjeldegrunnlag sett nærare på saka knytt til avgangen til rektor Tor Grini. Dette danna bakgrunnen for kommentaren som stod på trykk i avisa for to veker sidan. Undervegs i arbeidet har det kome sterke formaningar frå rådmannen i Austevoll kommune om at saka slett ikkje kan vera av interesse for ålmenta. Ordførar Marsteinen i nyhendesaka som blir gjort med ordfører Renate Møgster Klepsvik, der han sier at han vil vera takksam viss sanningen kjem fram. Spørsmåla som følger må jo då bli: 1. Kan da vera slik å forstå at rådmannen har kome med ei usakleg oppseiing av Tor Grini? 2. Har Tor Grini arbeidsrett eller arbeidsplikt ovenfor Austevoll kommune i henhold til avtala? 3. Kan det vera sånn at dåverande kommunalsjef ikkje greidde å takle ein rektor som på eit sakleg vis kom med merknadar av feil som blei gjort av leiinga i administrasjonen og som til slutt enda har òg bede om at redaksjonen skal oppgje kjeldene sine frå eit kommunestyremøte som etter lokalavisa si oppfatting vart stengt på feil grunnlag. Gode og mange kjelder er naudsynt for å driva med den viktigaste forma for journalistikk, og det er i tråd med presseskikken heilt uaktuelt for Marsteinen å avsløra dei, jfr Ver varsamplakaten 3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende på rådmannen sitt bord og at han tok ei avgjerd som aldri burde vore teken? 4. At for å verna om seg sjølv kjem dei dragende med paragrafar om personvern? 5. Ser av leserbrevet til rådmannen at han ikkje er einig i redaktøren sin kobling mellom adminstrativ leiing og politisk leiing. Korleis kan det då ha seg at nokre timar i forkant til kommunestyret der det blei fatta at Kolbeinsvik skule ikkje fekk halda fram likevel, vart leiaren av Senterpartiet kalla inn til hastemøte der ordførar, varaordfører og rådmann sat og sa at det var krise viss det ikkje blei gjort om på vedtaket fra førre møte og prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon og 3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende. Marsteinen stilte aldri kjeldene spørsmål knytt til den delen av møtet som burde vore unnatake offentlegheita, det som gjekk på då leiaren av SP sa det måtte kallast inn til ekstraordinært møte, fekk han beskjed om at det måtte fattast avgjerd same dag, viss ikkje ville alt gå heilt på ræv. Er dette å vera politisk nøytral? Så kanskje er det slik at rådmannen også bør kjenna si vitjingstid, og gå ut den samme døra han ba rektor Tor Grini gå? dei reine personalmessige sidene av saka. Ver samsamplakaten sin paragraf 1.3 framstår i denne saka som særleg viktig for oss i lokalavisredaksjonen: Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Lokalavisa sin kommentar for var Spørsmåla er mange og svara me har fått så langt er svevande. Håpar at rådmannen kan svara kort og konkret på desse spørsmåla utan at ein kjem dragende med ein masse paragrafar og utenomjordiske svar, men svara på ein slik måte som den vanlege lesar kan forstå. Rådmannen skriv også i lesarbrevet sitt at denne saken var delegert frå kommunestyre, ja på sett og vis er det rett at du har fått eit delgert mandat i personalsaker, men eg trur ikkje at kommunestyret vil godta at det blir laga avtalar i aust og vest og som endar med budsjettsprekker på nesten tre millionar kroner. I slike saker trur eg faktisk at du har gått langt utover det som er ditt delegerte mandat. I slike tilfelle som dette burde du kome til arbeidsgiveren din som er Austevoll kommunestyre og spurt om råd. Per Henning Gjuvsland nettopp oppsamla politisk analyse over demokratiet sine levekår i Austevoll per Det er slett ikkje overraskande at rådmannen er usamd i analysen i avisa, men som redaktør står eg 100 prosent inne for innhaldet, og vil påstå at det byggjer på solid journalistisk arbeid, og ikkje berre i denne saka, men over lang tid. Trond Hagenes, redaktør Sjøbonden og Austevoll Ja til havbruksnæring, ja til skjergardsidyll. Hundreårige tradisjonar innan fiskeri har sett sine spor i austevollingen sin tenkje- og veremåte. Å kunne snu seg etter vinden og å finne nye løysingar raskt, er eigenskaper som prega pionerane sine fyrste forsøk på havbruk i Austevoll. Kunnskapen om å driva oppdrett i sjø på 80-talet, stod ikkje alltid i samsvar med ambisjonane. I dag er tilhøva annleis. Ein driv effektivt, økonomisk og etter strenge regelverk. Dagens oppdrettar har stor kunnskap innan biologi og dyrevelferd. Han veit òg at det ikkje er butikk i å driva med lakselusproblem og rømmingar. Det er ikkje i deira interesse. På lik line med at reguleringar måtte til innan fiskeri, veit ein oppdrettar at dette må vera på plassfor at næringa skal kunne veksa. Næring, forsking og forvalting må arbeide saman for å nå måla om berekraft og færrast mogleg «fotavtrykk». Truverda i marknaden er avgjerande. Havbruksnæringa gjev mange positive ringverknader for kommunen. Konsekvensane av oppdrett i kommunen ser ein både direkte og indirekte. Mange i Austevoll har sitt daglege virke på eit oppdrett. Enda fleire nyt godt av ringverknadene av næringa. Fyrst notbøteri, pakkeri og ensilasjefabrikk, som er dei openberre, sekundære bedriftene av havbruk. Samla sett tryggjer dette busettinga vår som distrikts- og kystkommune. Me har mange skuleelevar og lærlingar som ser lyst, blått og vått på framtida, og som vender seg i retninga havbruk. Og at ungdom er framtida for ein kommune er me samde om? Austevoll nyt særs godt av skatteinntektene næringa gjev, og den står i dag for den største verdiskapinga for kommunen. Havforskingsinstituttet konkluderer i si risikovurdering, at laksenæringa er berekraftig, og at det er rom for vidare vekst om ein får kontroll på lakselusproblematikk og rømming. Kystog strandsona vår må forvaltast med kløkt og omhug, slik at det er mogleg med vekst i næringa, og samstundes for rekreasjon på, og ved sjøen. Det treng ikkje verta konfliktar om ein har forståing og respekt for kvarandre sine interesser. Me er avhengige av både arbeidsplassar, mat og kvile. I nær framtid vil ikkje olje gje oss arbeidsplassar eller store skatteinntekter lengre. I Austevoll har me heller ikkje naturgjevne føresetnader som gjev oss lette kår innan jordbruk. Men me har fått i rikt monn med sjø, holmar og skjer. Lat oss for framtida ta vare på rikdomen vår slik at komande generasjonar kan gleda seg over at me handsama arva deira klokt og varsamt. Hovudnæringar må prioriterast i kommunepolitikken. Austevoll Ap vil gjera sitt beste for leggja tiltrette for at denne næringa får gode vilkår, og kan bli i stand til å veksa vidare. Austevoll Arbeidarparti Ragnfrid Mangor-Jensen Anders Økland Ingrid Møgster

14 14 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Lesarbrev: Lesarbreva må ikkje ha form som kunngjeringar og innehalda telefonnummer, e-postadresser eller tidspunkt for arrangement. Innsendingsfrist tysdag kl til eller send brev til Marsteinen, Gamle Prestagarden, 5392 Storebø Trivselskommunen 667 Austevoll De strømmer på, folk fra fjern og nær inntar øyene ut mot hav. Det er sommer. Måseskrik og havørn topper det hele med kjente lyder og grasiøse sirklende bevegelser. Lyden av sjø, båtdur og smaken av nygrilla makrell. Hva mer kan man ønske seg? Austevoll ut mot hav, har fått en tiltrekningskraft på landkrabbene fra hele landet, som man knapt ante fantes. Vi skal ikke mange år tilbake i tid, da dette nesten var utenkelig. Hva har skjedd? Denne kommunen har hatt en fantastisk utvikling som de utenfra misunner oss på mange måter. Fra å være en fattig kjedelig kommune uten særlige tilbud å tilby innbyggerne, opplever vi nå sprudlende bygder det er fantastisk å bo i. Vi har hatt en rivende boligutbygging i de fleste deler av øyriket. Mange har etablert seg med bedrifter og tør å satse. Næringsdrivende gjør det godt og er med å bygge opp infrastruktur. Her er lukt av nylagt asfalt. Dette fører til positivitet og levende bygder. Uten god planlegging og positiv tilrettelegging fra Austevoll kommune, hadde dette ikke vert mulig. De har tenkt nytt, positivt og fremtidsrettet. Kommuneplanen er veldig nøye og godt gjennomført. Noe som er svært viktig i en kommune som våger å satse. Det samme er det i helsesektor og skole. Privatiseringen av sykehjemmet har vist seg å være positivt både økonomisk og de eldre ser ut som de stortrives. Har vel aldri hatt så mange aktiviteter som de har i dag. Eldrebussen er et godt tegn på det, den ruller nesten døgnet rundt. Ambulanse, brann og redningstjenesten både på sjø og land er et annet godt eksempel. Skolekabalen i kommunen er jo og en hard nøtt å knekke, men med de avstander vi her opererer med mellom bygdene, forstår ikke jeg at det skulle være noe problem. Ser lyst på å samle elevene på nye lyse og fine skoler. Vi går inn i en ny epoke for skolene, der det åpner seg nye muligheter for satsing, der ressursene blir brukt på innhold i skolen, framfor drift av eldre bygninger. Eldreomsorga i Austevoll Eldreomsorga i Austevoll kommune er noko av det eg kanskje aller oftast dreg fram som område eg er stolt over som ordførar. Eldreomsorg og teneste som bidreg til ein verdig alderdom, har alltid vore eit av kjerneområda til Framstegspartiet, og har vore ei viktig sak for Austevoll FrP. Eg blir ofte overraska når eg snakkar med partikollegaar i andre kommunar, som kjempar for dei eldre sin verdigheit, for at dei eldre ikkje skal stuast vekk, for at dei skal sleppa å bu på dobbeltrom mot sin vilje på sjukeheimar, for at dei skal ha ein grunn til å stå opp kvar morgon. Dette har lenge vore unødvendig å kjempa for i Austevoll. Me har eit toppmoderne PO-senter med berre enkeltrom. Me har flotte omsorgsbustader både i Bekkjarvik og på Storebø. Me har eit styrka aktivitetstilbod med både aktivitør og seniorbussen. Me har etablert dagsenter som ein av opsjonane me har innløyst med Aleris. Det skal vera godt å bli gammal i Austevoll, og dette er eit område Med det som har skjedd her i kommunen når det gjelder folkehelse, tur og aktiviteter, er det helt fantastisk. Vi har turveier, turløyper, aktivitetsplasser, badestrender. Disse er så tilrettelagt av dugnad og frivillighet at det er blitt lagt merke til langt utenfor øyriket vårt. Med kommunen og næringslivet som gode støttespillere har dette blitt en mulighet. Ta for eksempel veien rundt Vinnesvatnet. Det ble startet opp med en egenkapital på kroner. Slik anlegget står i dag har det en verdi på 3 millioner. Slik kan det bli om alle støtter opp og gjør en innsats. Når man ser bruken av veien rundt vannet og aktivitetene der, er det heilt fantastisk. Her er løpskarusell, familieorientering, organiserte treningsøkter, faste turer for funksjonshemmede og eldre, badestrand, grillhytte, grindebygg, aktivitetsapparater, samt gode parkeringsmuligheter. Takk og til velvillige grunneiere, som har gjort dette mulig. Skansen, og veien ut mot havet er enda et eksempel på god der me lukkast. Dette er det enkeltområdet eg oftast vwert kontakta av andre om som ynskjer å læra og kopiera vår modell. Me har ei god eldreomsorg. I dag er denne konkurranseutsett, folkehelse. Alle de andre godt merka turveiene, Møkster, Loddo, Veten, Kongsen, Inger Annaeløypa osv. En formidabel innsats er lagt ned i disse anleggene også. Vi har flotte idrettsanlegg på nesten alle deler av øyene, ny svømmehall på gang. Alt dette fører til at det er gøy å bo her. Så har vi jo alle sjøaktivitetene med padling, segling, dykking, fiskekonkurranser osv. Her burde være noe for en hver, i alle aldersgrupper. For å gå videre, har det vert en fantastisk utvikling i og rundt Bekkjarvik. En flott båthavn, stort fint kjøpesenter, hotellstatus, med alt hva man behøver for store og små. Masse musikk og aktiviteter hele året. Faktisk en magnet på båtfolket. Burde vel og snart ha fått lagd til en helikopterlandingsplass der. Når de veletablerte skal ha middag hos verdens beste kokk. Storebø er under utvikling, med sentrumsplan og portaler både og Aleris driftar både sjukeheim og dei heimebaserte tenestene. Privatiseringa og opprettinga av helseservicekontoret, har gitt oss betre oversikt og meir føreseielege økonomiske rammer. Dette bidreg positivt, men fyrst og fremst skuldast suksessen innafor eldreomsorga, anten ho er kommunal eller privat drive, dei tilsette sitt engasjement. Eg får ofte meldingar frå pårørande som har vore og besøkt sine på PO-senteret, eller som har fått heimesjukepleie til å fylgja eit familiemedlem på sine siste dagar. Respekt, forståing, ærekjær. Tillitsvekkande. Trygg. I det siste har det viktigaste spørsmålet knytt til eldreomsorga i Austevoll vore om dei politiske partia vil eller ikkje vil reversera privatiseringa av eldreomsorga. Det er for meg irrelevant kven her og der. Matservering i hver en del av bygda. Allsang i prestegarden. Nytt Helsesenter på gang, fantastisk. All honnør til Storebø. En stor fiskerihavn er under oppbygging på Salthella. Her må og bedrifter være om seg å etablere seg. Svært gode muligheter for de som vil satse. Dette beviser at Austevoll har blitt styrt på en fantastisk måte i den senere tid, noe som gjør meg toppmotivert til en ny periode i kommunestyret, i og for Austevoll. Er selv tilflytter her og kan ikke tenke meg å flytte her i fra. Ser man videre framover i tid vil nok bro til fastlandet tvinge seg fram. Om ikke austevollingen vil ha bro, kan du være sikker på at landkrabbene vil sørge for at broa kommer. For de vil ut her til 667 sommerparadiset Austevoll. God sommer til alle. Øystein Fammestad 2. kandidat Austevoll FrP som driv. Spørsmåla bør handla om tenestene innafor eldreomsorga. For meg er det viktig å halda på dagens nivå på verdigheit innafor eldreomsorga. Dagens kontraktar med Aleris varar ut neste valperiode, og når kontraktperioden er over, er eg og Austevoll FrP klar på at tenestene til innbyggjarane framleis skal stå i fokus. Me skal på ny definera ønska standard på tenestene, og invitera både kommunen og private aktørar til å koma med tilbod. Dersom private kjem med det beste tenestetilbodet, skal private drifta eldreomsorga i Austevoll. Dersom kommunen kjem med det beste tilbodet, er det klart at kommunen skal drifta tenestene. Kun det beste er godt nok! Renate Møgster Klepsvik (FrP) Sommar, sol og istid Det er sommar i landet, og val i vente, og alle tenkjer brått i eit litt anna modus. Lovnader står i omvendt proporsjon til forslag, og alle er brått for det som vart bra, sjølv om ein var imot. Dette treng ikkje bety noko som helst anna enn at ein kom på andre tankar. Skulesaka var spesiell, og ho kom på galt tidspunkt. Saka burde utvilsamt fått tid til å verta førebudd i partia sitt programarbeid, og sjølv om prosessen viste seg å ikkje vera klandreverdig så føltes ho feil. Då klagarane så tapte domen om lovlegheitskontrollen byrja det å røre seg i vepsebolet, og kjensler kom i rørsle. Det synest mest som at neste store sak, ei sak på personnivå og dermed krav om litt meir kjenslevar handsaming, vaks ut herifrå. I sum var saka om lag identiske med to andre personalsaker frå ei tid då eit anna parti styrte skuta, men denne gangen braut

15 Marsteinen torsdag 23. juli Prisar: Helsing med bilete kr 150 Helsing utan bilete kr 100 Takkehelsing: kr 100 Dødsannonse: kr 7,10 + mva per mm/høgde Innsendingsfrist tysdag kl 12:00 til eller via nettsida vår Ring gjerne om du lurar på noko. Marsteinen oppmodar innsendarar av bygdanytt til å nytta fullt namn på dei som vert gratulerte Marie Blix Kalvenes 11 år Gratulera så masse med 11 årsdagen som var tysdag 21. Juli. Glade i deg vennen. Klem fra Selma, Erlend, Sindre og mamma. Tobias Birkeland fyller 3 år Gratulera med 3 års-dagen på sundag! Helsing mamma, pappa og Henrik. Vibeke Rabben 20 år Hipp hurra for verdas beste Vibeke som fyller 20 år 28. juli. Ynskjer deg ein superfin bursdag i Spania. Klemmar frå Victoria, Marius- Andrè, mamma og pappa. Hurra! Me vil gratulera Malin Vassnes og Tord Harald Aarland Skår med den nydelege litle godguten som kom til verden 13. juli. Stolte tanter, onklar, besteforeldre og oldeforeldre på Storebø, Bekkjarvik, Kolbeinsvik og Stolmen gratulerer hjartleg! Ragnorok laus. Ein redaktør sat roleg i båten med sjølvpålagd munnkurv i politiske saker. Ein annan spela på alle strengane på journalistikkens banjo og såg demokratiet slå sprekker og diktaturet slå rot, og alle krigers mor var i gang. Jo betre det går, jo klårare vert det for dei som meiner seg i opposisjon, at nettopp dei bør styre før ein kan proklamera suksessen. Austevoll er per dato truleg ein av landets best drivne kommunar. Då er det kanskje freistande å gjera som Nils Arne Eggen gjorde med Troillungan. Ta dei litt ned på jorda. Men medan Brann kjefta på sine eigne og bytte ut både spelarar og trenarar, forstod Nils Arne kva som skulle til for å få sine til å yta. Difor vart dei best. Det kan nok vere fristande å koma med påstander om at ulikt burde vore løyst annleis. Men det kan vere ein farleg veg dersom Ansvarleg økonomisk styring er grunnleggjande for å sikre gode kommunale tenester. Dei fyrste som blir ramma av dårleg kommuneøkonomi er dei som treng kommunen aller mest. Derfor meiner Austevoll Høgre at det skal vere reell balanse i kommunebudsjettet, og at kommunen må vere økonomisk robust, slik at ein også er budd til å takla auka renteutgifter. Austevoll Høgre vil derfor føre ein ansvarleg økonomisk politikk der det er samsvar mellom kommunens drift og dei økonomiske påstandene er dårleg fundert og motiva vikarierande. Sola skin som aldri før, men i politikken byrja sommaren med istid. Medan me kan sponsa matkunst til verdsklasse. Luksusleiligheter og handlesenter sprett opp og eit topp moderne helsesenter er under planlegging. Ungane skal snart få gå på flett-nye skular så moderne og teknologiske at me knapt kan forstå det. Og reiselivet blomstrar. Likevel veit me at det framleis kan verta enda betre. Svaret er eigentlig eit vedvarande spørsmål. Kva gjer me for at kommunen skal verta ein enda betre stad å bu, og dårlege anekdotar som legg ny meining til andre sine utsegn må vika for langsiktige tankar om korleis kommunen skal verta sjåande ut langt inn i framtida. Det var galt å leggja ned både Trolandshamar og Kolbeinsvik, rammene. Austevoll Høgre vil fortsatt spela på lag med, og gjere det dei kan for at næringslivet skal få ytterlegare vekst i framtida. Ny tildelingsmodell av selskapsskatt gjer at auka aktivitet i næringslivet vil gje høgare skatteinntekter til kommunen. Me vil effektivisera byråkratiet i kommunen der dette er mogeleg, utan at det går utover fyrstelinjetenestene og kvaliteten på dei offentlege tenestene. men med regjeringa si kommunereform som pustar ein glovarmt i nakken, kan det paradoksalt nok verta summen av alle dei smertande grepa som har vore tekne dei seinare åra som gjer at Austevoll unngår å verta tvungen inn som ein del av ein storkommune styrt frå Stord eller ein annan stad i regionen frå juli I det perspektivet vert eit avkryssingsskjema i ei skuff og ein detalj i ei personalsak veldig smått å jobba med, men ingen lokalpolitikarar frå dei partia som no har makta på Stortinget ser ut til å løfta ein finger for å påverka dei som kan gjera noko med det. Nemleg regjeringa Solberg. Det sitjande kommunestyret har gjennom fire år fortalt oss mykje om korleis kommunen skal sjå ut i framtida. Skule og helse er viktige faktorar i bildet. Men det er ingen enda som veit om eller kven andre kommunar Ansvarleg økonomisk styring Austevoll Høgre vil arbeida for at det statlege inntektssystemet til kommunane tek omsyn til utfordringar i vekstkommunar. Me vil og styrka tilsynet med økonomisk stønad og midlar som kommunen yt til private aktørar. Kommunen har dei siste åra gjort store investeringar innan pleie og omsorg, skule og beredskap. Ytterlegare investeringar både i basseng og helsehus kjem dei neste par åra. Dette har ført til historisk høge låneopptak for kommunen. Me er ærleg på at me vert slegne samen med etter juni 2016, og det har kvilt over oss som ein mørk skygge i snart to år. Får me derimot stå att som sjølvstendig kommune ville me framleis ha friheten til å bestemma korleis me sjølv skal ha det. Då vil me kjenne handlerommet, og me veit at ingen ting er hogd i stein. Noreg er verdas beste land og bu i, og Austevoll er ein av dei beste kommunane i Noreg. Kanskje bør me reflektera over om ting er så ille som ein stundom kan få inntrykk av. Dei fleste eg kjenner gjer sitt aller beste. Og mykje tyder på at dei har lukkast ganske bra med det. Et is og nyt sommaraen. Helsing Senterpartiet Lars Knut Aarland me er i ein sårbar situasjon med den høge gjelda, men me ynskjer vekst og utvikling av kommunen vår, då må me og ta ansvar og leggje til rette for det. Austevoll Høgre har tru på at me også i framtida skal klare å oppretthalde dei gode offentlege tenestene kommunen har i dag, ved å føre ein ansvarleg økonomisk politikk. Liv Bente Storebø 3. kandidat i Austevoll Høgre Tusen takk til alle som husket meg på min 90-årsdag med blomster, gaver og gode hilsener. En særskilt takk til min datter Asta som la forholdene så godt tilrette for en minnerik og flott feiring av dagen. Jeannette Halstensen. Mennesket kan handla klokt på tre måtar: - ved ettertanke, det er den edlaste. - ved imitasjon, det er den lettaste. - ved erfaring, det er den bitraste. Konfucius 23. juli 30. juli (obs! Austevoll 15 minutt) Flo torsdag fredag laurdag sundag måndag tysdag onsdag torsdag Fjøre torsdag fredag laurdag sundag måndag tysdag onsdag torsdag

16 16 Marsteinen torsdag 23. juli 2015 Pannekakemannen Eg ringer til lennsmann Per Nordstrand ein tidleg morgon. Eg har litt problemar med å finna fram, men eg fylgjer pannekakelukta og finn fram til slutt. I ein koseleg og velstelt hage står han og vinkar. og lensmann i 26. Saman med sine to brør har han sunge i kor og i ein kvartett i femten år. Dei har til og med spelt inn to CDplater. Focus Quarted, gjengen som bestod av Per, dei to brørne hans og Terje Haveland blei etter kvar oppløyst, men han fortel at dei kjem nok til å helda på med song likevel. Spelar du nokre instrument? spør eg og ser i retning mot eit Innreiinga i huset har eit hyt- piano og ein gitar som står plastepreg. Det er heimekoseleg, sert i kroken i stova. triveleg og romsleg. Me set oss Til det eg vil kalla husbruk, ned ved kjøkkenbordet, og Per og for å kosa meg, så spelar eg diskar opp med pannekaker piano, gitar og ukulele. Eg har VRP KDQ KDU ODJD VM OY ² NDIÀ RJ heldt sundagsskule ganske lenappelsinjuice. Pannekaker er ein ge, seier han og legg til at han tradisjon på fredagskveldane har planar om å våga og spela hos familien. Han kan det å laga ukulele der. pannekaker. Ukulelen fekk han til jul hos Per dekker på med eit nydeleg kona si for tre år sidan, og har blomstrete servise, og påpeikar spelt litt på han kvar dag sidan. at det overhovudet ikkje var han Han og Iren har vore gift i 35 år, som valde det ut, men kona, like lenge som Per har jobba i Iren. politiet, og trivst godt i huset sitt 0H Á LUDU OLWW RJ VOXUSDU L RVV i Vassneset. Som 15-åring jobba NYDU YnU NRSS NDIÀ OLWW WU WWH L han på garden med far sin. Han trynet begge to, og lar praten gå. såg på tomta og sa til far sin at 'HW HU I\UVWH GDJ DY HLQ À UHYH her ville han byggja hus. kes ferie for Per. På torsdag skal Då eg og Iren gifta oss, eit han ut å reisa. Han ler godt i det par veker etter at eg vart utdaneg skal tippa alderen hans. na politi, sa eg at ho trong ikkje 58? prøv eg meg vågalt tenka på kor me skulle bu, for fram. Nei, der tek eg grundig det hadde eg allereie ordna. feil, seier han, og påpeiker at det er det grå håret som gjer det. Sommarminne Eg tippar på ny i eit forsøk på å Per mimrar tilbake til då han arbeidde på garden med far sin. redda meg inn. Eg kunne vakna om mor Øh. 42? Då ler han ein smittande latter i det han fortel at gonen og høyra slåmaskinen til han er 56, medan har tek ein ny pappa, noko eg synst var ei pest og ei plage. Medan andre for å VOXUN DY NDIÀ HQ bada, gjekk eg eit stykke bak far Lennsmann og min og raka gras medan han slo, songfugl fortel han. Per har vore politimann i 35 år (LQ À Q VRPPDU IRU 3HU L GDJ er å byrja dagen med frukost på terrassen. Det å pakka kjølebaggen og gå i båten, anten bere meg og NRQD HOOHU HLQ JMHQJ RJ À QQD RVV eit nes, er òg fantastisk. Reisa ut L KROPDQH JULOOD KD PHG NDIÀ og mat, og gjerne bada dersom det er varmt i vêret, seier han. Planar for sommaren Eit vennepar frå USA som dei har mykje kontakt med Per og Iren på ferie. I dag reiser dei til Berlin. Der skal dei vera eit par dagar før dei dreg vidare rundt i Europa. Blant anna litt sør i Tyskland, til Praha og Wien, Bratislava, og så tilbake. Det vert ein ferie på ti dagar, før det amerikanske paret skal vera ei veke hos dei i Austevoll. Då har han planar om å vera nokon dagar i sommarhuset deira på +HYU \ GHUVRP GHW HU À QW YrU 'HU VNDO GHL À VND Jn L EnW RJ leva holmalivet. Korleis para vart kjende, var heilt tilfeldig. Per var i USA, Nashville, i samband med innspeling av den fyrste av to plater saman med brørene. Dei blei inviterte til å delta på eit stemne. Det var i På stemnet kjem det songarar frå heile USA, alle kvartetter reiser der. Det varar i omtrent ei veke, med framføring, salsområde og mykje publikum. Det er utruleg kult! Me blei bedne om å vera med å synga. Då me stod på scena var det mellom tusen menneske som tilskodarar. Eg var så sveitt i nevane etterpå at det var heilt forferdeleg, seier han og fortel vidare at då dei var ferdige å synga, sat dei seg ned blant publikum i salen. Det var smikkfullt, men dei fant seg ein plass ved sida av eit tilfeldig ektepar. Mannen komplimenterte synginga deira, og kona hans sa seg einig. Slik kom dei i kontakt med to menneske som skulle visa seg å bli Per og Iren sine beste venar. Me har det så utruleg gøy i lag! Det er ein viktig del av livet: Song, konsertar og å helda kontakten med venner. Yrkesval Kva fekk deg til å velja å bli politi? Eg fekk ikkje lov til å bli pilot, smiler han, og legg til at Iren meinte det var for farleg. Likevel har han hatt nokon fæle opplevingar som politimann. Han trekkjer pusten djupt og fortel om diverse situasjonar han har vore utsatt for. Eg føler ikkje at eg har vore i fare for mitt eige liv. Men når det gjeld ulykker og dødsfall der barn er involvert, tykkjer eg at det kan vera forferdeleg. Ein må ha visse kvalitetar i dette yrket, men du treng ikkje nødvendigvis stå der som ei saltstøtte og ikkje verta påverka av noko. Eg trur du må vera deg sjølv og vera menneskeleg. Det er ikkje alltid lika enkelt å få alt på avstad, seier han. Det å mista nokon av sine nærmaste blir neste diskusjon. Eg trur at det er bra at me ikkje veit korleis det eigentleg følast å døy, derfor tykkjer eg ikkje at me skal gå rundt og ha angst for det. Du må ta livet som det kjem, seier han. Per blei lensmann då han var 29 år gammal. Før han etablerte seg i Austevoll, jobba han både i Bergen og i Lillestrøm. Han har no vore øvste politimann på øyane i 26 år, fortel han, medan han seier at eg må forsyna meg DY PHLU NDIÀ RJ SDQQHNDNHU Etter å ha budd ei stund i Bergen, blei det valets kval å søkja på ei ledig stilling i Austevoll. Eigentleg kunne han tenka seg å studera juss. Dersom han fekk jobben her, ville ikkje det skje. Jurist blei ikkje noko av, men han trivst likevel godt som lensmann i kommunen. Per likar å ha noko å helda på med, om det så er å jobba i hagen eller laga terrasse. Etter at han blei bestefar blei barnebarna fyrsteprioriteten. Det å oppleva å bli bestefar er heilt fantastisk. Eg er nok litt hanefar, seier han og tek ei ny tygg av pannekaka. Ida Camilla Jarnes arprat: r ville du m m o s s e va førre ukudd i Austevoll, k å r f l å e Spørsm ikkje hadde b eg kunn en du ara på, m ikkje tenka Dersom v s å g le vanske eg ka n budd? et er litt ka i USA. Men D : r a v s k oll. Pers prøvd lu ad enn i Austev å g e m t t tenk nan s t: u ein an marpralikar eg panmeg å b m o s s a e vek Sjølv l til nestr du best å laga? å m s r ø Sp ka atrett li Kva m. nekaker

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer