Handlingsprogram for Fjell kommune Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015"

Transkript

1 Handlingsprogram for Fjell kommune 2015 Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

2 Administrative tiltak i perioden Visjon: Fjell kommune skal bli den mest veldrivne kommunen i landet Rådmannen har starta arbeidet med å implementera ei ny plattform for den administrative verksemda, kalla VP20 (Verksemdsplan 2020). Prosessen mot å realisera visjonen vil involvera alle medarbeidarane i Fjell kommune. Ein samordna struktur for verksemdsplanen vert samkjørt med strukturen i handlingsprogrammet, og vil for første gong bli presentert i årsmelding for 2014 (våren 2015).Kommunen sine planbehov er skildra i Planprogrammet Desse to handlingsdokumenta må sjåast i samanheng med Årsbudsjett og Økonomiplan. Tiltak 2015 og rapportering av status for 2014 Lesenøkkel: Rapportering 2014 Nye tiltak 2015 Endra tekst i tiltak Stroke tekst i tiltak Status: status Nytt tiltak: nytt tiltak Endra tekst i tiltak Stroke tekst i tiltak Tiltak med anna status enn gjennomført vidareførast. Gjennomførte tiltak utgår/innarbeidast i drift. Nye tiltak gjeld frå KS-vedtak i desember Samfunnsutvikling 1. Ferdigstilla utbyggingsavtalen for Straume sentrum. Status: Pågår 2. Vurdera Fjell kommune si etablering i Straume sentrum, mellom anna ved å leggja til rette for utvikling av offentlege tilbod og ikkje kommersielle møteplassar i den nye byen. Status: Pågår 3. Vurdera Fjell kommune sitt driftsansvar av offentleg regulerte område i Straume sentrum. Status: Pågår Administrasjons og organisasjonsutvikling 4. Gjera seg kjend med og gjennomføra ny statleg politikk. Status: Under arbeid 5. Setja i verk konkurranseutsetjing der det er føremålstenleg i høve til økonomi, leveringsstabilitet og kvalitet. Det skal fortløpande rapporterast til politisk nivå om utviklinga i dette arbeidet. Eventuelt samarbeid med Bergen kommune i høve sakshandsaming skal undersøkjast. Status: Pågår 6. Førebu og leggja til rette for kommunesamanslåing i regionen, med tanke på økonomiske og organisatoriske følgjer av alternative løysingar. Status: Politisk styringsgruppe oppnemnt 7. Gjennomgå arbeidsprosessar i organisasjonen, med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving. Status: Under arbeid 8. Gjennomføra samarbeids og utviklingsprosjekt med andre kommunar og andre land. Status: under arbeid. Til dømes prosjekt lokal medisinsk senter, ulike prosjekt innan helse og omsorg, samarbeid med danske kommunar og sjef i eige liv. 9. Utvikla samarbeidet med strategiske partnarar innan relevante forskingsmiljø. Status: under arbeid. Samarbeid med Sintef, UIB, HIB, Innomed, Innovasjon Norge, KS, RKBU, NIFES, Universitetet i Tromsø, Høgskulen i Hedmark, Center for framtidsforsking i Danmark. 1

3 10. Utvikla ein overordna arbeidsgjevarpolitikk med særleg fokus på rekrutteringstiltak og tiltak for ulike livsfasar. Status: Gjennomført. Vedteken i Utvikla ein ny strategisk kompetanseplan for Fjell kommune. Status: Gjennomført i Gjennomføra brukarundersøkingar annakvart år som ein del av kvalitetsutvikling i tenestene. Status: Under arbeid. 13. Redusera sakshandsamingstida i byggje, dele, og klagesaker gjennom omdisponering av ressursar. Status: Gjennomført 14. Oppdatera matrikkelen, for å gje innbyggarar og utbyggarar oppdatert informasjon. Status: Pågår, gjennomført for Kaier og Veger 15. Revidera strategi for handtering av ulovleg bygging. Status: Pågår 16. Oppdatera kommunen sitt planregister. Status: Gjennomført Samferdsle 17. Fjell kommune skal bidra aktivt i reguleringsarbeidet av nytt Sotrasamband og vegsystema kring Straume sentrum. Dette gjeld sjølve hovudtraseen, sekundærvegar og gang og sykkelvegar. Status: Pågår 18. Vurdera vidare deltaking i ein ny regional hamneorganisasjon med Bergen kommune som hovudaktør, eller skiping av ein alternativ organisasjon med anna deltaking. Status: Pågår 19. Gjennomføra aktuelle tiltak i kommunedelplan for trafikksikring i tråd med prioriteringane i planen, og på grunnlag av investeringsprogram. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Gjennomført etter plan. 20. Halda fram arbeidet med oppgradering og vedlikehald av dei kommunale vegane. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Gjennomført som planlagt. 21. Utarbeida nye parkeringsvedtekter for Fjell kommune. Status: Gjennomført (innarbeida i Kommuneplanen sin arealdel). Eigedomsforvalting 22. Leggja fram politiske saker der ein drøftar etterbruk, eventuelt sal, av Ekerhovd skule, og Misje skule etter at eventuell utviding av Landro skule er avklart. Status: fremjast hausten Kommunen skal gjennomføra eit optimalt sal av eigedomar med sikte på reduserte låneopptak. Tomteområde Søre Bildøyna. Status: Gjennomført sal. Knarrevik skule og tidlegare aldersheim med styrarbustad i Knarrevika: Staus: Under førebuing. Industriområde Vindnes. Status: Gjennomført sal. Gangstøgarden. Status: Ligg ute for sal. Tomt i Solheimfeltet. Status: Under førebuing. Kårtveit skule. Status: Sal utsett (vurderast til eige bruk). 24. Fullføra planlegging og oppføring av paviljong ved Kolltveit skule. Status: Gjennomført 25. Fullføra planlegging av utviding/ombygging av Ågotnes barnehage, Landro skule og eventuelt Bjorøy skule i påvente av prioritering i investeringsprogrammet. Status: Utsett til Planlegging og gradvis gjennomføring av standardheving for dei eldre kommunale barnehagane, Ulveseth, Bildøy, Tussatjødna og Straume. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Utsett 27. Gjennomføra aktuelle standardhevingstiltak for kommunale bygg på grunnlag av investeringsprogram. Eiga, årleg fordelingssak vert fremja. Status: Går som planlagt. 28. Planleggja utbetring av foajeen og tilkomsten i og ved rådhus/kulturhus i påvente av prioritering i investeringsprogrammet. Status: Utsett 29. Planleggja og gjennomføra naudsynt standardheving for Ågotnes idrettsanlegg som følgje av Nest Sotra sitt opprykk til 1. divisjon. Status: Gjennomført 30. På sikt gjennomføra ein gradvis auke i driftspostane for uføresett og planlagt vedlikehald av bygg, frå om lag 90 kr/m2, til om lag 170 kr/m2. Status: Utsett 2

4 Helse, sosial og omsorg 31. Ferdigstilla planen for nytt lokalmedisinsk senter. Status: under arbeid. Sak til KS hausten Etablera nytt bustadkontor i Fjell kommune. Status: Under arbeid, den første av tre fasar er gjennomført. 33. Utarbeida samarbeidsavtale med Fjell bustadstifting, i tett dialog med stiftinga. Status: under arbeid 34. Utarbeida kommunen sine krav for samarbeid med private utbyggjarar om realisering av kommunedelplan for bustadutvikling. Status: Gjennomført 35. Planleggja og byggja bustader for personar med store oppfølgingsbehov knytt til rus og psykiatri. Status: under arbeid 36. Byggja fire bustader i tilknyting til eksisterande psykiatribustader på Blombakkane. Status: under planlegging. 37. Byggja sju leilegheiter i bufellesskap for menneske med psykisk liding, i tillegg til vidare utbygging som skildra i kommunedelplan for bustadutvikling. Status: ikkje starta 38. Fullføra etablering og drift av visningshusvære for velferdsteknologi ved Straume bu og servicesenter. Status: Utført. Vidareutvikling av drifta under arbeid 39. Oppretta eit utviklingsteam på 3 5 personar for å realisera tiltaka skissert i "Sjef i eige liv". Status: ikkje starta 40. Etablera eit døgnope aksjonssenter som skal vera både ein mottakssentral for tryggleiksalarmar og anna velferdsteknologi, samt svara og vidareformidla telefonar frå innbyggjarane i kommunen. Aksjonssenteret skal aktivisera eit breitt nettverk av aktørar, både offentlege, private, pårørande, vener og frivillige, som kan aksjonera for å møta både akutte og langsiktige behov. Status: under planlegging 41. Etablera ei teneste for innbyggjarar i akuttsituasjonar knytt til vald, overgrep og andre krisesituasjonar. Status: under arbeid 42. Utvikla samarbeidsavtalar med frivillige lag og organisasjonar om lågterskeltilbod til ulike grupper. Status: 1 samarbeidsavtale er inngått, under arbeid 43. Etablera eige dagtilbod for menneske med demenssjukdom. Status: Etablert nytt tilbod for 5 deltakarar 1 dag i veka 44. Utgreia behov for støttekontakt for menneske med demenssjukdom. Status: ikkje starta 45. Samarbeid med NAV, næringsliv og andre om alternative arbeidsplassar for menneske med utviklingshemming og menneske med nedsett funksjonsevne. Status: under arbeid, fleire avtalar inngått 46. Etablera oppsøkjande verksemd for alle innbyggjarar over 75 år for tidleg identifisering av behov, og gje rettleiing om tiltak. Status: ikkje starta 47. Leggja til rette og sikra bustader med døgnbemanning for unge/vaksne med nedsett funksjonsevne/menneske med utviklingshemming. Status: under planlegging 48. Etablera fleire omsorgsplassar med heildøgnsbemanning ved Kvednatunet. Status: ikkje starta 49. Utgreia behov for interkommunalt samarbeid/bustader, for menneske med særlege behov knytt til psykisk helse. Status: under planlegging 50. Tilby kunnskapsbaserte tiltak i grupper for barn/ungdom med angst (Friends), foreldrerettleiing til familiar som slit med samspelsvanskar (Dei utrulege åra) og utvikla familiestyrkingsprogram for familiar der ein eller fleire av foreldra har psykiske vanskar. Utvikling og evaluering av tiltaka i samarbeid med Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, avdeling vest (RKBU Vest). Status: etablert, under arbeid 51. Vidareføra pilotprosjektet rask psykisk helsehjelp for vaksne, med prosjektmidlar frå departementet. Status: utført, pågår 52. Kjøpa/leasa legevaktbil med akuttmedisinsk utstyr til utrykking for lege og sjukepleiar i team. Status: Kjøpt bil til legevakt. 53. Ny fastlege i Straume området våren 2014, og ytterlegare fastlegeheimlar i takt med befolkningsauka. Status: utført, pågår 54. Tilsetja fleire lege og helsesøstre på helsestasjon og i skulehelsetenesta, i samsvar med 3

5 nasjonale retningsliner. Status: ikkje starta 55. Finna meir eigna lokalar for Helsestasjon for ungdom. Status: kkje starta 56. Planleggja og setja i verk ein modell for god tverrfagleg samskaping knytt til barn og unge og deira familie. Status: under arbeid. 57. Styrkja stillinga som folkehelsekoordinator i Fjell/regionen. Vurdera stillinga si administrative plassering. Status: under arbeid 58. Alle arbeidsføre tenestemottakarar av økonomisk sosialhjelp skal delta aktivt enten i lågterskeltiltaket «Muligheten», eller via deltaking i kvalifiseringsprogram eller andre arbeids og aktivitetsfremjande tiltak NAV rår over. Status: Sidan oppstart i september 2012 har no om lag 200 personer vore deltakarar på lågterskel tiltaket Muligheten. Tiltaket er etablert som eit fast tiltak i NAV, og alle som er friske og arbeidsføre og som mottek økonomisk sosialhjelp vert vist til å delta i tiltaket. Dei som ikkje møter opp vil få trekk i si sosialhjelpsutbetaling. Om lag 2/3 av dei som deltek ved Muligheten går ut av tiltaket og over til arbeid og aktivitet. Dette vert vurdert som gode resultat. 59. Vidareutvikla det nye lågterskel aktivitets og arbeidstiltaket «Muligheten», som kan vera eit første tiltak i kvalifiseringsprogrammet. Status: Muligheten er i fast drift, og vert utvikla etter kvart som vi haustar oss erfaringar. Personar som vert vurdert som kandidatar til kvalifiseringsprogrammet vert vist til å møta på Muligheten som eit pre-kvalifiserande tiltak før inntak i kvalifiseringsprogrammet. Muligheten har fått mykje oppmerksomhet frå politisk hald, og Arbeids og sosialdepartementet viser til Muligheten og til Fjell kommune, som ein modell for aktivitetsplikt for å få rett på sosialhjelp. Regjeringa vil i nær framtid kome med endringar i sosialtenestelova knytt til krav om aktivitetsplikt som vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Barnehage og skule 60. Sikra framtidig barnehagedekning i tråd med vedteken strategi og lokale retningsliner. Status: Prosjektering av utviding av Ågotnes bhg i tråd med KS vedtak er sett på vent. Ikkje avsett investeringsmidlar til utviding av Ågotnes barnehage i Utviding av kapasiteten i mellombels barnehagetilbod på Ågotnes er sett i verk. Etablert fleire mellombelse kommunale barnehageplassar i Hamramyra på Ågotnes frå Lovkrav om full barnehagedekning oppfylt. 61. Utvikla program for systematisk språk og leseaktivitetar i barnehagen. Status: Pilotprosjekt pågår. Evaluering i Tilby foreldreprogrammet Dei utrulege åra, til foreldre i barnehagen. Status: Grupper er starta opp i regi av Psykiatrisk team hos Helsesjefen. 63. Oppgradera leikeplassane i kommunale barnehagar. Status: Behov er innhenta frå barnehagane. 64. Auka bruk av digital undervisningsform i skulane, med særleg vekt på realfag. Status: Gjennomført opplæring i Moava 1310 (digitalt årshjul), Kikora (matematikk), Textpilot (norsk), Mattemestern (matematikk), Mpluss (matematikk), Music Delta (musikk), Universell-pakken (naturfag, matematikk, engelsk og norsk), Itslearning (læringsplattform), Acos IOP (elektronisk IOP). Skuleåret vil det bli vidare oppfølging på den enkelte skule i tillegg til felles workshops. 65. Innføra nytt vurderingssystem for alle skulane i Fjell (VFL; vurdering for læring). Status: Innført i Fjellskulen per august Utvikla og implementera ny realfagsplan. Status: Implementering pågår 67. Intensivera arbeidet mot mobbing, inkludert digital mobbing. Eiga sak vert fremja. Status: Kompetansegruppe for Trygg i Fjell er danna. Nettsida er under arbeid samtidig som kompentansegruppa definerer innhaldet i Fjell-modellen. 68. Gjennomføra pilotprosjekt for å integrera og leggja til rette for elevar frå andre land og kulturar. Samhandling mellom skule, barnehage og kulturavdelinga. Status: Ferdigstilt informasjonshefter for alle språk som det er opplæring i. Vidareutvikle innføringsklassane på barneog ungdomstrinnet

6 69. Forsterka samhandlinga og den raude tråden mellom grunnskule og vidaregåande skular, for å motverka fråfallet i vidaregåande utdanning. Status: Pågår. Interkommunalt samarbeid starta med Sotra Vidaregåande skule Fjell, Sund og Øygarden. Gode Sirklar er koordinator og Sintef sikrar saman med HiB forskingsdelen. 70. Avvikla skuledrifta ved Ekerhovd skule og Misje skule. Staus: Ekerhovd skule lagt ned frå hausten Misje frå hausten Beredskap 71. Gjennomføra løysing for naudstraum i prioriterte område. Status: under arbeid. Rapport ligg føre 72. Trena på beredskap med minst éi øving i året. Status: Gjennomført 73. Gjennomføra radonkartlegging med eventuelle oppfølgjande tiltak for alle kommunale og leigde bygg. Status: Går som planlagt. Miljø og klima 74. Prøvetaking i forureina område, mellom anna kring festningsområdet. 75. Gjennomføra tilsyn med private og offentlege avlaupsanlegg, og gi pålegg der det skjer forureining. 76. Gjennomføra eit Enøk prøveprosjekt med bruk av solfangarar i eitt eller fleire kommunale bygg. Status: Gjennomført Informasjonsteknologi 77. Fornya design og innhald i kommuneportal/heimesider. Satus: Retninglinjer og prosjektplan under arbeid. 78. Vidareføra satsing på kart, i samarbeid med stat og region (Geovekst). Status: Under arbeid 79. Styrkja satsinga på arbeidet med geografisk informasjonssystem (GIS). Status: Innført forenkla kartoppslag til bruk på heimesider og som app på mobiltelefonar og nettbrett 80. Etablera retningsliner og ta i bruk sosiale medium i møte med innbyggjarar og næringsliv. Eiga sak vert fremja. Status: Retningsliner godkjent i KFF , rutinar etablert og eiga Facebook side for Fjell kommune er oppretta. Gjennomført. 81. Etablera digitale tenester og elektronisk kommunikasjonsform som føretrekt kanal mot innbyggjarar og næringsliv (Digitalt førsteval). Status: Gjennomført deltiltak. Elektronisk datautveksling (EDU) mellom offentlege instansar innført. SvarUt etablert: Høve til å motta informasjon og svar frå kommunen på elektronisk form i staden for tradisjonell post. 82. Leggja til rette for og innføra heilelektronisk arkiv. Status: Prosjektgruppe etablert og starta opp i Prosjektplan utarbeida i Ta i bruk nye elektroniske dataprogram hjå Kemneren. Eiga orienteringssak vert fremja. Status: Opplæring gjennomført Tilrettelegga trådlaust nett for tilkopling av privat IT utstyr i alle kommunale bygg. Status: Under arbeid. Gjennomført for tilsette, tilrettelegging for innbyggarar planlagt til Etablera skuleadministrativ programvare med kommunikasjon skule/heim og effektiv datafangst. Status: Under arbeid. Samarbeidsprosjekt mellom Askøy, Fjell og Sund. 86. Innføra velferdsteknologi som eit verkty for å auka meistring og eigenomsorg. Status: under arbeid i samband med prosjekt «sjef i eige liv. Visningsbustad etablert. 87. Etablera elektronisk utveksling av pasientdata mellom kommune og sjukehus. Status: utført, vidareutvikling pågår 88. Nytt IT verktøy i høve Frivilligportal og tilrettelegging av sjølvbeteningsløysingar i bibliotektenesta. Status: Under arbeid. Sjølvbeteningsautomat på plass i Folkeboksamlinga. Forprosjekt «Frivilligportal» gjennomført. Evt vidare arbeid vert vurdert i samband med prosjekt «sjef i eige liv». 5

7 Kultur 89. Profilerings og merkevarebyggingsprosjekt knytt opp mot reiseliv, natur og lokalmat, som t.d. LivOGlyst prosjektet Springflo. Status: Utsett. 90. Leggja til rette for friluftsliv i strandsona. Status: Utsett. 91. Avklara/vidareføra stillinga som bygningsvernkonsulent i Region vest. Status: Gjennomført 92. Etablera ungdomsklubb i Ågotnes området. Status: Gjennomført/Under arbeid 93. Setja i verk drift av Gjerdet kulturminnegard. Status: Under sluttføring. 94. Utvikla og innføra Fjellmodellen for idrettsanlegg i Fjell. Status: Utsett 95. Etablera prosjektet Trygg i sjø for barneskulane. Status: Utsett 96. Arrangera MOT festival. Status: Gjennomført. 97. Turstiar: opna Fjellparken og starta arbeidet i Midtmarka. Status: Fjellparken under sluttføring/midtmarka under arbeid. 98. Inngå innovative partnarskap med utvalde frivillige organisasjonar i høve satsingar knytt til lågterskeltiltak for folkehelse. Status: Gjennomført/Under arbeid. 99. Arrangera Kultur og idrettsgalla for regionen. Status: Utsett 100. Vidareføring av bygdebokprosjektet, med trykking av band VI, og oppstart av arbeidet med band VII. Status: Band VI under sluttføring/band VII under arbeid. Nye tiltak: 101. Etablera eit MO-senter ( Mottaks-Senter) sentralt lokalisert i kommunen. MO-senteret skal romme: Lågterskel helsetiltak, oppfylging i LAR ( legemiddelassistert rehabilitering) samt lågterskel arbeid og aktivitet. (NAV Fjell) 6

Handlingsprogram for Fjell kommune 2014 2017

Handlingsprogram for Fjell kommune 2014 2017 Handlingsprogram for Fjell kommune 2014 2017 Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2013 Innleiing Det kommunale plansystemet i Fjell Plan og bygningsloven av 2008 set krav om at kommuneplanen

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Fjell rådhus, Komitesalen Dato: 10.11.2014 Tid: 15:00

Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Fjell rådhus, Komitesalen Dato: 10.11.2014 Tid: 15:00 Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Fjell rådhus, Komitesalen Dato: 10.11.2014 Tid: 15:00 Forfall med grunngjeving må meldast snarast til politisk sekretariat på epost politisksekretariat@fjell.kommune.no,

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Implementering med kvalitet

Implementering med kvalitet Implementering med kvalitet Erfaringar frå Fjell kommune v/ Margun Landro og Irene Solem Hansen Fjell kommune - regionen vest for Bergen - 1 Fjell kommune... frå fiskestril til teknostril... Kommunen har

Detaljer

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida

Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Sjef i eigen heim korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida Utfordringar 70 % vekst i Fjell fram til 2040 - større vekst for eldre o 65-69 år = 100 % auke o 70-79 år = 250 % auke o 80-89 år

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Forum for regionsenterkommunar Helsesjef i Fjell, Terje Handal

Forum for regionsenterkommunar Helsesjef i Fjell, Terje Handal Forum for regionsenterkommunar 11.05.2017 Helsesjef i Fjell, Terje Handal Fellestrekk for region vest Øy- og brusamfunn Innbyggjartal: ca. 37 500 Kystkultur Industri og fiskeri Felles helseprosjekt Ny

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE. Fjell - Sund - Øygarden

INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE. Fjell - Sund - Øygarden INTENSJONSAVTALE FOR NYE ØYGARDEN KOMMUNE Fjell - Sund - Øygarden 07.03.2016 NYE ØYGARDEN KOMMUNE Presentasjon av felles forhandlingsutval Vegen vidare Konklusjon Telemarksforsking Kort presentasjon om

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017.

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017. MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober. Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post: www.fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no

Fjell kommune: Postadresse: Besøksadresse: E-post: www.fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no Fjell kommune: tlf 55 09 60 00 Postadresse: Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume Besøksadresse: Foldnesvegen 1, Fjell rådhus, 5354 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no www.fjell.kommune.no

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

SLT-HANDLINGSPLAN

SLT-HANDLINGSPLAN SLT-HANDLINGSPLAN 2017-2019 Vindafjord Kommune Etne Vedteke i råd Oktober 2017 Rus, vald og kriminalitetsførebygging 1 Utsetje alkoholdebuten hjå ungdom. Meir medviten bruk av sosiale media og nett, samt

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 06. oktober 2008 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200603220-84/BKSP Kopi til: Arkivnr.: A. 44.00 Statusrapport

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer