Handlingsprogram for Fjell kommune Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015"

Transkript

1 Handlingsprogram for Fjell kommune 2015 Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

2 Administrative tiltak i perioden Visjon: Fjell kommune skal bli den mest veldrivne kommunen i landet Rådmannen har starta arbeidet med å implementera ei ny plattform for den administrative verksemda, kalla VP20 (Verksemdsplan 2020). Prosessen mot å realisera visjonen vil involvera alle medarbeidarane i Fjell kommune. Ein samordna struktur for verksemdsplanen vert samkjørt med strukturen i handlingsprogrammet, og vil for første gong bli presentert i årsmelding for 2014 (våren 2015).Kommunen sine planbehov er skildra i Planprogrammet Desse to handlingsdokumenta må sjåast i samanheng med Årsbudsjett og Økonomiplan. Tiltak 2015 og rapportering av status for 2014 Lesenøkkel: Rapportering 2014 Nye tiltak 2015 Endra tekst i tiltak Stroke tekst i tiltak Status: status Nytt tiltak: nytt tiltak Endra tekst i tiltak Stroke tekst i tiltak Tiltak med anna status enn gjennomført vidareførast. Gjennomførte tiltak utgår/innarbeidast i drift. Nye tiltak gjeld frå KS-vedtak i desember Samfunnsutvikling 1. Ferdigstilla utbyggingsavtalen for Straume sentrum. Status: Pågår 2. Vurdera Fjell kommune si etablering i Straume sentrum, mellom anna ved å leggja til rette for utvikling av offentlege tilbod og ikkje kommersielle møteplassar i den nye byen. Status: Pågår 3. Vurdera Fjell kommune sitt driftsansvar av offentleg regulerte område i Straume sentrum. Status: Pågår Administrasjons og organisasjonsutvikling 4. Gjera seg kjend med og gjennomføra ny statleg politikk. Status: Under arbeid 5. Setja i verk konkurranseutsetjing der det er føremålstenleg i høve til økonomi, leveringsstabilitet og kvalitet. Det skal fortløpande rapporterast til politisk nivå om utviklinga i dette arbeidet. Eventuelt samarbeid med Bergen kommune i høve sakshandsaming skal undersøkjast. Status: Pågår 6. Førebu og leggja til rette for kommunesamanslåing i regionen, med tanke på økonomiske og organisatoriske følgjer av alternative løysingar. Status: Politisk styringsgruppe oppnemnt 7. Gjennomgå arbeidsprosessar i organisasjonen, med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving. Status: Under arbeid 8. Gjennomføra samarbeids og utviklingsprosjekt med andre kommunar og andre land. Status: under arbeid. Til dømes prosjekt lokal medisinsk senter, ulike prosjekt innan helse og omsorg, samarbeid med danske kommunar og sjef i eige liv. 9. Utvikla samarbeidet med strategiske partnarar innan relevante forskingsmiljø. Status: under arbeid. Samarbeid med Sintef, UIB, HIB, Innomed, Innovasjon Norge, KS, RKBU, NIFES, Universitetet i Tromsø, Høgskulen i Hedmark, Center for framtidsforsking i Danmark. 1

3 10. Utvikla ein overordna arbeidsgjevarpolitikk med særleg fokus på rekrutteringstiltak og tiltak for ulike livsfasar. Status: Gjennomført. Vedteken i Utvikla ein ny strategisk kompetanseplan for Fjell kommune. Status: Gjennomført i Gjennomføra brukarundersøkingar annakvart år som ein del av kvalitetsutvikling i tenestene. Status: Under arbeid. 13. Redusera sakshandsamingstida i byggje, dele, og klagesaker gjennom omdisponering av ressursar. Status: Gjennomført 14. Oppdatera matrikkelen, for å gje innbyggarar og utbyggarar oppdatert informasjon. Status: Pågår, gjennomført for Kaier og Veger 15. Revidera strategi for handtering av ulovleg bygging. Status: Pågår 16. Oppdatera kommunen sitt planregister. Status: Gjennomført Samferdsle 17. Fjell kommune skal bidra aktivt i reguleringsarbeidet av nytt Sotrasamband og vegsystema kring Straume sentrum. Dette gjeld sjølve hovudtraseen, sekundærvegar og gang og sykkelvegar. Status: Pågår 18. Vurdera vidare deltaking i ein ny regional hamneorganisasjon med Bergen kommune som hovudaktør, eller skiping av ein alternativ organisasjon med anna deltaking. Status: Pågår 19. Gjennomføra aktuelle tiltak i kommunedelplan for trafikksikring i tråd med prioriteringane i planen, og på grunnlag av investeringsprogram. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Gjennomført etter plan. 20. Halda fram arbeidet med oppgradering og vedlikehald av dei kommunale vegane. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Gjennomført som planlagt. 21. Utarbeida nye parkeringsvedtekter for Fjell kommune. Status: Gjennomført (innarbeida i Kommuneplanen sin arealdel). Eigedomsforvalting 22. Leggja fram politiske saker der ein drøftar etterbruk, eventuelt sal, av Ekerhovd skule, og Misje skule etter at eventuell utviding av Landro skule er avklart. Status: fremjast hausten Kommunen skal gjennomføra eit optimalt sal av eigedomar med sikte på reduserte låneopptak. Tomteområde Søre Bildøyna. Status: Gjennomført sal. Knarrevik skule og tidlegare aldersheim med styrarbustad i Knarrevika: Staus: Under førebuing. Industriområde Vindnes. Status: Gjennomført sal. Gangstøgarden. Status: Ligg ute for sal. Tomt i Solheimfeltet. Status: Under førebuing. Kårtveit skule. Status: Sal utsett (vurderast til eige bruk). 24. Fullføra planlegging og oppføring av paviljong ved Kolltveit skule. Status: Gjennomført 25. Fullføra planlegging av utviding/ombygging av Ågotnes barnehage, Landro skule og eventuelt Bjorøy skule i påvente av prioritering i investeringsprogrammet. Status: Utsett til Planlegging og gradvis gjennomføring av standardheving for dei eldre kommunale barnehagane, Ulveseth, Bildøy, Tussatjødna og Straume. Eiga årleg fordelingssak vert fremja. Status: Utsett 27. Gjennomføra aktuelle standardhevingstiltak for kommunale bygg på grunnlag av investeringsprogram. Eiga, årleg fordelingssak vert fremja. Status: Går som planlagt. 28. Planleggja utbetring av foajeen og tilkomsten i og ved rådhus/kulturhus i påvente av prioritering i investeringsprogrammet. Status: Utsett 29. Planleggja og gjennomføra naudsynt standardheving for Ågotnes idrettsanlegg som følgje av Nest Sotra sitt opprykk til 1. divisjon. Status: Gjennomført 30. På sikt gjennomføra ein gradvis auke i driftspostane for uføresett og planlagt vedlikehald av bygg, frå om lag 90 kr/m2, til om lag 170 kr/m2. Status: Utsett 2

4 Helse, sosial og omsorg 31. Ferdigstilla planen for nytt lokalmedisinsk senter. Status: under arbeid. Sak til KS hausten Etablera nytt bustadkontor i Fjell kommune. Status: Under arbeid, den første av tre fasar er gjennomført. 33. Utarbeida samarbeidsavtale med Fjell bustadstifting, i tett dialog med stiftinga. Status: under arbeid 34. Utarbeida kommunen sine krav for samarbeid med private utbyggjarar om realisering av kommunedelplan for bustadutvikling. Status: Gjennomført 35. Planleggja og byggja bustader for personar med store oppfølgingsbehov knytt til rus og psykiatri. Status: under arbeid 36. Byggja fire bustader i tilknyting til eksisterande psykiatribustader på Blombakkane. Status: under planlegging. 37. Byggja sju leilegheiter i bufellesskap for menneske med psykisk liding, i tillegg til vidare utbygging som skildra i kommunedelplan for bustadutvikling. Status: ikkje starta 38. Fullføra etablering og drift av visningshusvære for velferdsteknologi ved Straume bu og servicesenter. Status: Utført. Vidareutvikling av drifta under arbeid 39. Oppretta eit utviklingsteam på 3 5 personar for å realisera tiltaka skissert i "Sjef i eige liv". Status: ikkje starta 40. Etablera eit døgnope aksjonssenter som skal vera både ein mottakssentral for tryggleiksalarmar og anna velferdsteknologi, samt svara og vidareformidla telefonar frå innbyggjarane i kommunen. Aksjonssenteret skal aktivisera eit breitt nettverk av aktørar, både offentlege, private, pårørande, vener og frivillige, som kan aksjonera for å møta både akutte og langsiktige behov. Status: under planlegging 41. Etablera ei teneste for innbyggjarar i akuttsituasjonar knytt til vald, overgrep og andre krisesituasjonar. Status: under arbeid 42. Utvikla samarbeidsavtalar med frivillige lag og organisasjonar om lågterskeltilbod til ulike grupper. Status: 1 samarbeidsavtale er inngått, under arbeid 43. Etablera eige dagtilbod for menneske med demenssjukdom. Status: Etablert nytt tilbod for 5 deltakarar 1 dag i veka 44. Utgreia behov for støttekontakt for menneske med demenssjukdom. Status: ikkje starta 45. Samarbeid med NAV, næringsliv og andre om alternative arbeidsplassar for menneske med utviklingshemming og menneske med nedsett funksjonsevne. Status: under arbeid, fleire avtalar inngått 46. Etablera oppsøkjande verksemd for alle innbyggjarar over 75 år for tidleg identifisering av behov, og gje rettleiing om tiltak. Status: ikkje starta 47. Leggja til rette og sikra bustader med døgnbemanning for unge/vaksne med nedsett funksjonsevne/menneske med utviklingshemming. Status: under planlegging 48. Etablera fleire omsorgsplassar med heildøgnsbemanning ved Kvednatunet. Status: ikkje starta 49. Utgreia behov for interkommunalt samarbeid/bustader, for menneske med særlege behov knytt til psykisk helse. Status: under planlegging 50. Tilby kunnskapsbaserte tiltak i grupper for barn/ungdom med angst (Friends), foreldrerettleiing til familiar som slit med samspelsvanskar (Dei utrulege åra) og utvikla familiestyrkingsprogram for familiar der ein eller fleire av foreldra har psykiske vanskar. Utvikling og evaluering av tiltaka i samarbeid med Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, avdeling vest (RKBU Vest). Status: etablert, under arbeid 51. Vidareføra pilotprosjektet rask psykisk helsehjelp for vaksne, med prosjektmidlar frå departementet. Status: utført, pågår 52. Kjøpa/leasa legevaktbil med akuttmedisinsk utstyr til utrykking for lege og sjukepleiar i team. Status: Kjøpt bil til legevakt. 53. Ny fastlege i Straume området våren 2014, og ytterlegare fastlegeheimlar i takt med befolkningsauka. Status: utført, pågår 54. Tilsetja fleire lege og helsesøstre på helsestasjon og i skulehelsetenesta, i samsvar med 3

5 nasjonale retningsliner. Status: ikkje starta 55. Finna meir eigna lokalar for Helsestasjon for ungdom. Status: kkje starta 56. Planleggja og setja i verk ein modell for god tverrfagleg samskaping knytt til barn og unge og deira familie. Status: under arbeid. 57. Styrkja stillinga som folkehelsekoordinator i Fjell/regionen. Vurdera stillinga si administrative plassering. Status: under arbeid 58. Alle arbeidsføre tenestemottakarar av økonomisk sosialhjelp skal delta aktivt enten i lågterskeltiltaket «Muligheten», eller via deltaking i kvalifiseringsprogram eller andre arbeids og aktivitetsfremjande tiltak NAV rår over. Status: Sidan oppstart i september 2012 har no om lag 200 personer vore deltakarar på lågterskel tiltaket Muligheten. Tiltaket er etablert som eit fast tiltak i NAV, og alle som er friske og arbeidsføre og som mottek økonomisk sosialhjelp vert vist til å delta i tiltaket. Dei som ikkje møter opp vil få trekk i si sosialhjelpsutbetaling. Om lag 2/3 av dei som deltek ved Muligheten går ut av tiltaket og over til arbeid og aktivitet. Dette vert vurdert som gode resultat. 59. Vidareutvikla det nye lågterskel aktivitets og arbeidstiltaket «Muligheten», som kan vera eit første tiltak i kvalifiseringsprogrammet. Status: Muligheten er i fast drift, og vert utvikla etter kvart som vi haustar oss erfaringar. Personar som vert vurdert som kandidatar til kvalifiseringsprogrammet vert vist til å møta på Muligheten som eit pre-kvalifiserande tiltak før inntak i kvalifiseringsprogrammet. Muligheten har fått mykje oppmerksomhet frå politisk hald, og Arbeids og sosialdepartementet viser til Muligheten og til Fjell kommune, som ein modell for aktivitetsplikt for å få rett på sosialhjelp. Regjeringa vil i nær framtid kome med endringar i sosialtenestelova knytt til krav om aktivitetsplikt som vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Barnehage og skule 60. Sikra framtidig barnehagedekning i tråd med vedteken strategi og lokale retningsliner. Status: Prosjektering av utviding av Ågotnes bhg i tråd med KS vedtak er sett på vent. Ikkje avsett investeringsmidlar til utviding av Ågotnes barnehage i Utviding av kapasiteten i mellombels barnehagetilbod på Ågotnes er sett i verk. Etablert fleire mellombelse kommunale barnehageplassar i Hamramyra på Ågotnes frå Lovkrav om full barnehagedekning oppfylt. 61. Utvikla program for systematisk språk og leseaktivitetar i barnehagen. Status: Pilotprosjekt pågår. Evaluering i Tilby foreldreprogrammet Dei utrulege åra, til foreldre i barnehagen. Status: Grupper er starta opp i regi av Psykiatrisk team hos Helsesjefen. 63. Oppgradera leikeplassane i kommunale barnehagar. Status: Behov er innhenta frå barnehagane. 64. Auka bruk av digital undervisningsform i skulane, med særleg vekt på realfag. Status: Gjennomført opplæring i Moava 1310 (digitalt årshjul), Kikora (matematikk), Textpilot (norsk), Mattemestern (matematikk), Mpluss (matematikk), Music Delta (musikk), Universell-pakken (naturfag, matematikk, engelsk og norsk), Itslearning (læringsplattform), Acos IOP (elektronisk IOP). Skuleåret vil det bli vidare oppfølging på den enkelte skule i tillegg til felles workshops. 65. Innføra nytt vurderingssystem for alle skulane i Fjell (VFL; vurdering for læring). Status: Innført i Fjellskulen per august Utvikla og implementera ny realfagsplan. Status: Implementering pågår 67. Intensivera arbeidet mot mobbing, inkludert digital mobbing. Eiga sak vert fremja. Status: Kompetansegruppe for Trygg i Fjell er danna. Nettsida er under arbeid samtidig som kompentansegruppa definerer innhaldet i Fjell-modellen. 68. Gjennomføra pilotprosjekt for å integrera og leggja til rette for elevar frå andre land og kulturar. Samhandling mellom skule, barnehage og kulturavdelinga. Status: Ferdigstilt informasjonshefter for alle språk som det er opplæring i. Vidareutvikle innføringsklassane på barneog ungdomstrinnet

6 69. Forsterka samhandlinga og den raude tråden mellom grunnskule og vidaregåande skular, for å motverka fråfallet i vidaregåande utdanning. Status: Pågår. Interkommunalt samarbeid starta med Sotra Vidaregåande skule Fjell, Sund og Øygarden. Gode Sirklar er koordinator og Sintef sikrar saman med HiB forskingsdelen. 70. Avvikla skuledrifta ved Ekerhovd skule og Misje skule. Staus: Ekerhovd skule lagt ned frå hausten Misje frå hausten Beredskap 71. Gjennomføra løysing for naudstraum i prioriterte område. Status: under arbeid. Rapport ligg føre 72. Trena på beredskap med minst éi øving i året. Status: Gjennomført 73. Gjennomføra radonkartlegging med eventuelle oppfølgjande tiltak for alle kommunale og leigde bygg. Status: Går som planlagt. Miljø og klima 74. Prøvetaking i forureina område, mellom anna kring festningsområdet. 75. Gjennomføra tilsyn med private og offentlege avlaupsanlegg, og gi pålegg der det skjer forureining. 76. Gjennomføra eit Enøk prøveprosjekt med bruk av solfangarar i eitt eller fleire kommunale bygg. Status: Gjennomført Informasjonsteknologi 77. Fornya design og innhald i kommuneportal/heimesider. Satus: Retninglinjer og prosjektplan under arbeid. 78. Vidareføra satsing på kart, i samarbeid med stat og region (Geovekst). Status: Under arbeid 79. Styrkja satsinga på arbeidet med geografisk informasjonssystem (GIS). Status: Innført forenkla kartoppslag til bruk på heimesider og som app på mobiltelefonar og nettbrett 80. Etablera retningsliner og ta i bruk sosiale medium i møte med innbyggjarar og næringsliv. Eiga sak vert fremja. Status: Retningsliner godkjent i KFF , rutinar etablert og eiga Facebook side for Fjell kommune er oppretta. Gjennomført. 81. Etablera digitale tenester og elektronisk kommunikasjonsform som føretrekt kanal mot innbyggjarar og næringsliv (Digitalt førsteval). Status: Gjennomført deltiltak. Elektronisk datautveksling (EDU) mellom offentlege instansar innført. SvarUt etablert: Høve til å motta informasjon og svar frå kommunen på elektronisk form i staden for tradisjonell post. 82. Leggja til rette for og innføra heilelektronisk arkiv. Status: Prosjektgruppe etablert og starta opp i Prosjektplan utarbeida i Ta i bruk nye elektroniske dataprogram hjå Kemneren. Eiga orienteringssak vert fremja. Status: Opplæring gjennomført Tilrettelegga trådlaust nett for tilkopling av privat IT utstyr i alle kommunale bygg. Status: Under arbeid. Gjennomført for tilsette, tilrettelegging for innbyggarar planlagt til Etablera skuleadministrativ programvare med kommunikasjon skule/heim og effektiv datafangst. Status: Under arbeid. Samarbeidsprosjekt mellom Askøy, Fjell og Sund. 86. Innføra velferdsteknologi som eit verkty for å auka meistring og eigenomsorg. Status: under arbeid i samband med prosjekt «sjef i eige liv. Visningsbustad etablert. 87. Etablera elektronisk utveksling av pasientdata mellom kommune og sjukehus. Status: utført, vidareutvikling pågår 88. Nytt IT verktøy i høve Frivilligportal og tilrettelegging av sjølvbeteningsløysingar i bibliotektenesta. Status: Under arbeid. Sjølvbeteningsautomat på plass i Folkeboksamlinga. Forprosjekt «Frivilligportal» gjennomført. Evt vidare arbeid vert vurdert i samband med prosjekt «sjef i eige liv». 5

7 Kultur 89. Profilerings og merkevarebyggingsprosjekt knytt opp mot reiseliv, natur og lokalmat, som t.d. LivOGlyst prosjektet Springflo. Status: Utsett. 90. Leggja til rette for friluftsliv i strandsona. Status: Utsett. 91. Avklara/vidareføra stillinga som bygningsvernkonsulent i Region vest. Status: Gjennomført 92. Etablera ungdomsklubb i Ågotnes området. Status: Gjennomført/Under arbeid 93. Setja i verk drift av Gjerdet kulturminnegard. Status: Under sluttføring. 94. Utvikla og innføra Fjellmodellen for idrettsanlegg i Fjell. Status: Utsett 95. Etablera prosjektet Trygg i sjø for barneskulane. Status: Utsett 96. Arrangera MOT festival. Status: Gjennomført. 97. Turstiar: opna Fjellparken og starta arbeidet i Midtmarka. Status: Fjellparken under sluttføring/midtmarka under arbeid. 98. Inngå innovative partnarskap med utvalde frivillige organisasjonar i høve satsingar knytt til lågterskeltiltak for folkehelse. Status: Gjennomført/Under arbeid. 99. Arrangera Kultur og idrettsgalla for regionen. Status: Utsett 100. Vidareføring av bygdebokprosjektet, med trykking av band VI, og oppstart av arbeidet med band VII. Status: Band VI under sluttføring/band VII under arbeid. Nye tiltak: 101. Etablera eit MO-senter ( Mottaks-Senter) sentralt lokalisert i kommunen. MO-senteret skal romme: Lågterskel helsetiltak, oppfylging i LAR ( legemiddelassistert rehabilitering) samt lågterskel arbeid og aktivitet. (NAV Fjell) 6

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer