Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 14/2010 Fredag 16. april 1. Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere 2. Forsvaret skjerper etiske krav til innkjøp 3. Umodent marked umodne kontrakter 4. Doffin-søk avslørte kunngjøringsjuks 5. Seks tiltak for betre regel-etterleving 6. Etisk merittliste teller mer og mer i kvalifisering 7. Bygg og anlegg, sertifisering og etikk 8. Statleg avtalelojalitet kontrollert kvart kvartal Nye miljøkriterier for offentlige bilkjøpere Om lag hver tiende bil som omsettes i Norge hvert år, kjøpes/disponeres av det offentlige. Dette er biler kjøpt og leaset av kommuner, fylker og stat, samt delvis kontrollerte virksomheter (f.eks. Posten Norge AS). Det fremgår av en rapport som Visy i samarbeid Transportøkonomisk Institutt (TØI) har laget på oppdrag fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Difi har nå lansert nye miljøkriteriesett for anskaffelse av bil (kjøp og leasing) og anskaffelse av drosjetjenester. Disse skal hjelpe offentlige innkjøpere til å foreta miljøbevisste anskaffelser. Kriteriesettene med veiledning bygger på den eksterne bakgrunnsrapporten, og de har vært på høring. Difi mottok 20 uttalelser i den forbindelse, og har foretatt flere endringer på bakgrunn av dem: - På bilkriteriesettet har vi bl.a. redusert maksimalt CO2-utslipp for noen av biltypene. I tillegg har vi innarbeidet argumenter og råd for virksomheter som kan dekke sitt transportbehov ved kjøp av elbil eller bil som går på biodrivstoff. Difi har selv anskaffet en elbil for å dekke deler av vårt transportbehov i Oslo, og har gode erfaringer med det, heter det på anskaffelser.no. Formålet med å utarbeide kriteriesettene er å tilby enkle verktøy som tar hensyn til miljø og som hjelper offentlige oppdragsgivere når de skal gjøre denne typen anskaffelser. Verktøyene er ment å favne offentlige oppdragsgivere i hele Norge slik at det kan stilles likelydende krav offentlige biler Det fremgår av Visy/TØI-rapporten at det årlig omsettes ca personbiler i året i Norge. Av disse er det estimert at ca biler kjøpes/disponeres av det offentlige.

2 Markedene for kjøp av drosjetjenester i Norge er mange og store. Det er estimert følgende tall på omsetning: Skolekjøring (1-1,5 mrd), pasienttransport (1, 2 mrd), kjørekontor, rekvisisjon, egenandel, lukket transport (0,8 mrd), ansatte, rammeavtaler med institusjoner (f.eks. sykehjem), spesialtransporter (eldre/funksjonshemmede på tur) og legevaktkjøring. Miljøbelastningen fra verdikjeden knyttet til biler fordeler seg som følger: Ca 15 % fra produksjon, ca. 80 % fra bruk og ca. 5 % fra destruksjon. Siden produksjon i hovedsak foregår i andre europeiske land, er underlagt deres miljøvernmyndigheter og er av mindre miljømessig betydning enn bruk, er det ikke ønskelig å vektlegge dette i vårt videre arbeid, heter det bl.a. i rapporten. Destruksjon gjennomføres i stor grad likt for alle biler, siden dette ivaretas av Autoretur, og påvirkningspotensialet i innkjøpssammenheng ikke anses for å være den beste måten å påvirke denne miljøbelastningen. Merkeordning Erfaringene fra merkeordning for kjøretøy i California, Sverige og Danmark, og økomerking av andre produkter, indikerer at enkle, godt dokumenterte merkeordninger kan være en effektiv måte å stimulere markedet til å etterspørre miljøvennlige kjøretøy, og dermed også å påvirke bilindustrien til å utvikle slike biler, fremgår det av rapporten. I Danmark er fokus på alternative drivstoffer beskjeden, men man har energimerking av nye kjøretøy. Sammen med en avgiftsdifferensiering etter energibruk, har dette ført til at Danmark har Nordens mest energieffektive bilpark. Kriteriesettene finner du her Forsvaret skjerper etiske krav til innkjøp Forsvarsminister Grete Faremo (foto: Scanpix/Statsministerens kontor) - Det skal ikke råde tvil om at det stilles etiske krav til handel med Forsvaret. Jeg er derfor glad for at kravet nå er innarbeidet i Forsvarets eget anskaffelsesregelverk, sier forsvarsminister Grete Faremo. Den nye bestemmelsen trer etter planen i kraft fra 1. mai i år, og innebærer at krav til grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter skal ivaretas av leverandører til forsvarssektoren - i alle ledd av produksjonen. I tillegg til formelle krav også innføres sanksjoner mot leverandører ved eventuelle brudd skal det Dette fremgår av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet. Til nå har forsvarssektoren basert seg på at slike rettigheter er blitt ivaretatt, men uten å stille formelle krav. Den nye bestemmelsen forbyr blant annet barnearbeid, tvangs- og slavearbeid og diskriminering, og setter krav til organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger etter ILOs konvensjoner. Bestemmelsen skal gjelde alle leverandører med ansvar for leveranser over den til enhver tid gjeldende EØS-terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter. Fra 1. mars 2010 er den en million kroner, uten merverdiavgift. Side 2

3 Godt eksempel I regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser er det et mål å få utredet hvilket handlingsrom dagens innkjøpsregelverk gir for å stille etiske og sosiale krav ved offentlige innkjøp. I den forbindelse ba også daværende Barne- og likestillingsdepartementet organisasjonen Initiativ for Etisk Handel om å utforme en veiledning for offentlige innkjøpere. Veiledningen Etiske krav i offentlige anskaffelser kom ut i 2009, og beskriver hvordan man kan stille etiske og sosiale krav til leverandører ved offentlige innkjøp. I veiledningen heter det at offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere som etterspør miljøvennlige varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Viktig å definere sanksjonsmidler - For Forsvarsdepartementet er det viktig å følge opp regjeringens handlingsplan og veilederen på dette området og gå foran som et godt eksempel, nettopp ved å være en slik ansvarlig forbruker, påpeker Faremo. Men det alene er ikke nok: - For at bestemmelsen ikke bare skal være et slag i luften, er det viktig å definere sanksjonsmidler og ulike måter å avdekke eventuelle brudd på. Formålet med dette er å få leverandøren til å rette opp i forholdet. I de mest alvorlige tilfellene vil Forsvarsdepartementet sammen med underliggende etat vurdere om kontraktsforholdet skal heves, fremhever statsråd Grete Faremo. Umodent marked umodne kontrakter Til tross for over sju år med konkurranseutsetting må fortsatt markedet for funksjonskontrakter, og kontraktene i seg selv, betegnes som umodne, skriver Dovre Group i en rapport til Statens vegvesen. Kontraktene som er i bruk i dag, er basert på en standard som i utgangspunktet ikke er egnet for utførelse av funksjonsbeskrevne oppgaver. Evalueringen viser for øvrig at større kontrakter trolig kan gi mer rasjonell utførelse, og forventningene om at konkurranseutsettingen skulle medføre utvikling av nye tekniske løsninger, synes i liten grad å ha blitt innfridd. Dovre Group har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert Statens vegvesens konkurranseutsetting av drifts- og vedlikeholdsoppgaver som startet i Evalueringen er avgrenset til de oppgavene som ble konkurranseutsatt gjennom funksjonskontrakter i forbindelse med at produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et statlig aksjeselskap ved inngangen til Manglende kvalitetsindikatorer, både fra tiden før og etter konkurranseutsetting, har gjort det vanskelig å konkludere om kvalitetsutvikling over tid uten forbehold. Gjennom evalueringen er det imidlertid identifisert flere indikatorer som til sammen antyder at kvaliteten av drift og vedlikeholdet på vegen er blitt bedre siden tiden før konkurranseutsetting. Statens samlede kostnader til de drifts- og vedlikeholdsoppgavene som omfattes av funksjonskontraktene, gikk ned etter konkurranseutsetting, men er nå Side 3

4 på et noe høyere nivå enn før konkurranseutsetting, etter en markert prisøkning i 2008 og Ferske tall fra konkurranser i 2010 viser en fortsatt stigende trend. Lite tilfredsstillende Konkurransesituasjonen må betegnes som lite tilfredsstillende, med begrenset konkurranse om en vesentlig andel av det totale antallet kontrakter og store prisforskjeller mellom tilbyderne i enkeltkonkurranser. Lav konkurranse gir sårbarhet for taktisk prising fra opportunistiske entreprenører. Kontraktenes beskrivelser av vegnettets innhold og tilstand er fremdeles mangelfulle. Mangelfulle beskrivelser gir liten forutsigbarhet om arbeidsomfanget og gir entreprenører med funksjonsansvar en unødig og kostnadsdrivende risikobelastning. Kontraktene som er i bruk i dag, er basert på en standard som i utgangspunktet ikke er egnet for utførelse av funksjonsbeskrevne oppgaver. Dette har gitt komplekse kontrakter og skaper styrings- og gjennomføringsutfordringer for både entreprenør og Statens vegvesen. Dovre Group anbefaler at samarbeidet mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene intensiveres med sikte på forbedring og økt standardisering av funksjonskontraktene. Større kontrakter Evalueringen viser at større kontrakter trolig kan gi mer rasjonell utførelse, for både entreprenører og Staten vegvesen. Det anbefales i rapporten å undersøke effektiviseringspotensialet med større kontrakter ved å legge ut tilstøtende kontrakter samtidig, med opsjon på sammenslåing. Et mye brukt argument mot større kontraktsomfang er at det reduserer antall potensielle tilbydere. Erfaringene fra konkurransene hittil viser imidlertid svak sammenheng mellom kontraktsstørrelse og antall tilbydere. Markedet for funksjonskontrakter er foreløpig ikke modent nok til å ta på seg et større arbeidsomfang enn dagens drøye 2 milliarder kroner i året. Doffin-søk avslørte kunngjøringsjuks Doffin spilte en avgjørende rolle da økonomiske misligheter og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket i sin tid ble avdekket ved Undervisningsbygg Oslo KF. Det fremgår av en fersk rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo. Revisjonen fant dokumentasjon i saksmappene på at kunngjøringene var gjennomført i tråd med kravene i regleverket, men fant at de skulle dobbeltsjekke ved å søke på doffin. Men da kom ingen av kunngjøringene opp, og mistanken ble tent. Det er nå fire år siden det i en avisartikkel ble fremsatt påstander om at en ansatt i Undervisningsbygg Oslo KF hadde favoriserte en leverandør i forbindelse med oppdrag. Gjennom senere undersøkelser og etterforskning er det avdekket økonomiske misligheter og alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket. Kommunerevisjonen i Oslo har nå offentliggjort en sluttrapport kalt Undersøkelser rettet mot økonomiske misligheter i Undervisningsbygg Oslo KF I den beskrives bl.a. en anbudsfiksing ved et par skoler. Side 4

5 Kommunerevisjonen oppdaget at noe ikke var riktig da de aktuelle oppdragene ikke kom opp ved søk i Doffin, mens dokumentasjon på at oppdragene var kunngjort, lå i saksmappene. Grunnlaget for forfalskningene var en tidligere kvittering fra Norsk lysingsblad, som i sin tid var administrator for doffin-databasen. Denne kvitteringen var reell nok, en kvittering for mottatt kunngjøring via e-post. Endret den reelle kvitteringen Den utro tjeneren endret så den reelle kvitteringen til å gjelde de to aktuell oppdragene han holdt på med, for deretter å skrive ut endringene og legge utskriftene i saksmappene som dokumentasjon på at oppdragene har vært utlyst og konkurranseeksponert, fremgår det av rapporten fra Kommunerevisjonen i Oslo. I tillegg hadde vedkommende fylt ut elektroniske skjemaer for publisering i Doffin/Norsk lysingsblad og tatt utskrift uten å sende skjemaet. Både kvitteringene for mottatte kunngjøringer og utskrift av skjemaene ble lagt inn i prosjektpermene som bevis på at kunngjøring av konkurranse etter regelverket var gjennomført. Falske protokoller Også anskaffelsesprotokoller er forfalsket til fordel for det begunstigede firmaet, skriver revisjonen. Anskaffelsesinnstillinger er dertil forfalsket med bl.a. navnet til en ekstern konsulent fra et byggelederfirma, der sistnevnte angivelig anbefaler det firmaet som ble favorisert. Referater fra avklarende møter er også forfalsket, slik at det fremkom uriktige opplysninger om at den eksterne konsulenten skulle ha vært tilstede i egenskap av byggeleder. Ved et tredje oppdrag fattet Kommunerevisjonen mistanke om at noe var galt ved at det gjennomgående var sen tilbudsåpning ved at tilbudene var blitt liggende i flere dager før åpning. I tillegg fantes det fakturaer på kontrakten før innstillingen var klar. Flere e- poster viser også at det har vært kontakt om prosjektet med det angjeldende firmaet i god tid før kunngjøringen i Doffin. Kommunerevisjonen stilte derfor spørsmål om det var en planlagt prosess hvor målet har vært at firmaet skulle få kontrakten. Seks tiltak for betre regel-etterleving Det finst ei rekkje tiltak som kan takast i bruk for å fremje best mogeleg etterleving av regelverket for offentlege innkjøp. I ein rapport frå G-Partner er seks av dei lista opp, her i stikkordsform: Leiaransvar, kompetanse, risikostyring, kontrolltiltak, åtferdsendring og e-verktøy. Leiarar, heiter det, har i denne samanhangen eit særleg ansvar for å få i brodden og vere eit godt føredøme og rette merksemda mot stendige forbetringar gjennom oppmuntring av rett åtferd og korreksjonar dersom avvik vert oppdaga. Det er i utgreiinga til G-Partner i samband med eit IKT-kjøp i Bergen kommune at vi finn framlegga til ei betre etterleving av regelverket. G-Partner strekar under at det berre er eitt kjøp dei har granska, og at arbeidet deira såleis ikkje er ein analyse av heile innkjøpsverksemda på generelt grunnlag. Men, heiter det, det var eit krevjande kjøp, og det er ved slike høve at etterlevinga av reglane for offentlege innkjøp vert sett på prøve. Side 5

6 Ein grunnleggjande føresetnad for å kunne etterleve lov og føresegner og reglane som kommunen sjølv har, er at dei som opptrer på vegner av kommunen, er kjende med føremålet med desse og kan handle rett. Kunnskapsheving og styrking av innkjøpskompetansen og det han tyder i kommunen er eit tiltak som kan fremje dette, poengterer G-Partner. Arbeidsliste Eit anna tiltak er å sikre at dei grunnleggjande prinsippa for offentlege innkjøp, finst i ein manual eller ei arbeidsliste som skal følgjast av kommunen. Risikostyring går ut på å kartleggje risikoen for avvik frå innkjøpsregelverket, blant desse dei reglane som kommunen sjølv har. Ein føresetnad for denne kartlegginga er at kommunen er godt kjend med alle delar av prosessane ved innkjøp, og kan kartleggje dei aktivitetane som går inn i ein slik prosess. Etter at mogeleg risiko for avvik er identifisert, må desse klassifiserast etter kor sannsynleg det er at avvik kan inntreffe og kva følgjer dei identifiserte avvika kan få. Risiko- og sårbarheitskart som syner dei nemnde tilhøva, er eit godt utgangspunkt for å prioritere forbetringstiltak som henga saman med dei mest sårbare risikofaktorane, skriv G-Partner. Internkontroll setjast i verk for å sjekke at dei tiltaka som er gjennomførte, er eigna og at dei fungerar, og dessutan identifisere forbetringar med bakgrunn i den kontrollmetodikken som er vald. Det finst, held G-Partner fram, anerkjende modellar for å førebyggje regelbrot som òg kan inspirere til ein styrkt uinnsats for å motverke avvik. Åtferdsendring G-Partner peikar òg på åtferdsendring som eit sentralt element i arbeidet mot etterleving. Leiarar, heiter det, har i denne samanhangen eit særleg ansvar for å få i brodden og vere eit godt føredøme og rette merksemda mot stendige forbetringar gjennom oppmuntring av rett åtferd og korreksjonar dersom avvik vert oppdaga. Like eins er det òg ei rekkje metodar og verktøy som kan automatisere einskilde kontrolltiltak, slik at deltakarane i ein innkjøpsprosess vert nøydt til å arbeide etter bestemde prosessar og aktivitetar. Elektroniske sakshandsamingssystem som tvingar brukarane til å leggje inn bestemde opplysningar, og som samstundes legg tilhøva til rette for innsyn og å etterprøve for dei som skal kontrollere mogeleg avvik, vil heilt klart redusere avvik. Etisk merittliste teller mer og mer i kvalifisering Den gradvise økning i oppdragsgiveres interesser for sine leverandørers merittliste når det gjelder etikk og samfunnsansvar, avspeiler seg i kvalifikasjonsordningene som driftes av den internasjonale Achilles-gruppen med norsk hovedkontor i Arendal. For virksomheter som skal følge forsyningsforskriften, benyttes kvalifikasjonsordningene som prekvalifisering av leverandører basert på de krav som EUs regelverk for offentlige anskaffelser stiller. Men interessen er ikke lenger avgrenset til finansielle og tekniske kapasiteter. Achilles-gruppen startet sin virksomhet i 1991 som en kvalifikasjonsordning for olje- og gassindustrien. Forretningsideen var å kvalifisere leverandører, og dermed skaffe industrien en samlet oversikt over det Side 6

7 aktuelle markedet. Dette var samtidig en effektivisering for den enkelte oppdragsgiver i og med at man slapp hver for seg å samle inn basisinformasjon om mulige kontraktpartnere blant leverandørene. Oppdragsgiverne kunne da konsentrere seg om å stille eventuelle spesialkrav ut over basiskravene. I dag er det mer enn leverandører i de respektive Achilles-databasene. Mer enn 500 av verdens største selskaper på tvers av en rekke industrisektorer er kunder. For de av kundene som må følge EUs regelverk for offentlige anskaffelser, er disse basene å betrakte som et kvalifikasjonssystem. Norske selskap som benytter seg av databasene, er gjerne underlagt forsyningsforskriften. Rekken av privateide selskap som ikke trenger å følge EU-reglene, benytter basen som en felles leverandørdatabase. Årlig oppdatering All leverandørinformasjon oppdateres minst èn gang om året, og for de kvalifikasjonsordningene som ikke er unntatt EUs regelverk, må kunngjøres i EUs TEDbase og lysningsblad, Official Journal, minst en gang om året. Bakgrunnen for kravet er de grunnleggende prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering, åpenhet osv., som forutsetter at alle leverandører får like muligheter til å være med å konkurrere om kontrakter. På den annen side innebærer ordningen at de oppdragsgivere som må følge EU-reglene, slipper å kunngjøre hver gang de er i markedet for å gjøre avtale. Achilles-gruppen drifter kvalifikasjonsordninger innenfor fem sektorer: olje- og gassbransjen (Achilles JQS), energibransjen (Sellihca), transport (transq), bygg og anlegg (StartBANK) og IKT. Kvalifikasjonskriteriene for leverandører i de tre førstnevnte, samsvarer med kvalifikasjonskravene etter reglene for offentlige innkjøp. Etter hvert er det imidlertid kommet til tilleggstjenester. Det er her de to sistnevnte ordningene kommer inn. Behovene som en oppdragsgiver i dag har for å få kjennskap til risikostyring når det gjelder etikk og samfunnsansvar, HMS (helse, miljø og sikkerhet), seriøsitet generelt, klimautslippskontroll osv., gjør at Achilles-ordningene i økende grad opptar i seg disse. Styringsgruppe For kvalifikasjonsordningene er det gjerne en styringsgruppe eller lignende fra bransjen som med jevne mellomrom kommer sammen for å drøfte erfaringer og mulige justeringer av ordningene og deres innhold. En utfordring som er på vei inn i Achilles-ordningene er at grensen mellom de ulike industriene/bransjene ikke lenger er så skarpe. Det kommer krysninger mellom olje- og energibransjen, slik at leverandører som har levert til den ene av dem, må omstille seg for å kunne konkurrere om å levere tjenester innenfor for eksempel fornybar energi. Blant annet er Statoil og Statnett gått sammen om flere store prosjekter i forbindelse med offshore vindmølleparker utenfor Storbritannias kyster. Krysningene gir et forretningspotensial for leverandørbedriftene og et bidrag til erfaringsoverføring når det for eksempel gjelder HMS. Bygg og anlegg, sertifisering og etikk Nytt kriteriesett for bygg og anlegg ut på høring fra Direktoratet for forvaltning og IKT, UDI skal sertifisere sine innkjøpere, og NIMA-dagene har i år flere bidrag om offentlige innkjøp. Helse Sør-Øst får god skussmål for sitt arbeid med etikk og samfunnsansvar, og Nasjonalmuseums-vinnere skal inn i konkurranse Side 7

8 med forhandlinger med Statsbygg. Finland pusser opp sin innkjøpslovgivning fra 1. juni i år med bl.a. strengere sanksjoner og høyere nasjonale terskelverdier. Svenske offentlige innkjøpere advarer mot for mye juridisk preget innkjøpsvirksomhet, og ber om regelforenklinger. Innspill ønskes til nye kriteriesett på bygg og anlegg Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har i samarbeid med offentlige byggherrer og byggenæringen utarbeidet forslag til fire nye kriteriesett. Kriteriesettene omhandler prosjektering og utførelse av anlegg, samt FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av bygg og anlegg. Kriteriesettene er sendt ut til en rekke interessenter for å få innspill og forslag til forbedringer. Innspill sendes til innen 30. april og merkes: 2010/238: Høring miljøkriterier bygg og anlegg. Kriteriesettene finner du her. UDI med sertifiseringsprogram for egne innkjøpere Anskaffelser er en av de sentrale virksomhetsprosesser i alle offentlige virksomheter. Ledelsen i den enkelte virksomhet er ansvarlig for at anskaffelser av varer og tjenester støtter opp under de mål som er satt for virksomheten og foretas i samsvar med gjeldende lover og regler. Ansvaret for dette kan en leder ikke delegere. Derfor har ledelsen i UDI bestemt seg for å oppgradere samtlige 60 innkjøpere i løpet av NIMA-dager med offentlig innkjøp De tradisjonsrike NIMA-dagene arrangeres i år 22. og 23. april på Clarion Hotel Christiania, Oslo. Det meldes om ca. 120 påmeldte så langt. Konferansen har flere innslag av særlig interesse for offentlige innkjøpere, blant disse Grete Solli, spesialrådgiver for miljø og samfunnsansvar i Helse Sør-Øst RHF om samfunnsansvar, NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes om de nye håndhevingsreglene, og to Difi-bidrag (Direktoratet for forvaltning og IKT): Elektronisk handel v/ Knut Øyvind Granli, og Jacob M. Landsvik om korrupsjon og unndragelse i stat og kommune. På god vei med etikk og samfunnsansvar Helse Sør-Øst (HSØ) har god forankring, hvilket er avgjørende for det videre arbeidet med etikk og samfunnsansvar, skriver Initiativ for etisk handel (IEH) i en oppfølging til årsrapporteringen fra det regionale helseforetaket i Under arbeidet med handlingsplanen bør det gjennomføres en systematisk risikoanalyse av kommende innkjøp for å avgjøre i hvilke anskaffelser det skal stilles etiske krav. Risikoanalysen og plan for kompetanseutvikling kan inngå i handlingsplanen. Det er stilt etiske krav i flere anskaffelser. Oppfølgingen av leverandørene / kontraktene tar til i Selv om HSØ er i en tidlig fase, vurderer IEH det dit hen at virksomheten har kommet et godt stykke på vei. Konkurranse med forhandlinger om nasjonalmuseum De tre vinnerne av den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen for et samlet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo har alle fått en rett til å delta i en etterfølgende konkurranse med forhandlinger. Det vil bli forhandlet om blant annet pris og gjennomføringsevne, og det er ventet at forhandlingene med Statsbygg vil vare frem til august Da skal det endelige vinnerutkastet for nytt Side 8

9 nasjonalmuseum legges frem. Arkitektenes konseptvalg og løsning vil være det viktigste kriteriet i sluttvurderingen og vil telle mellom 50 og 70 prosent. 237 forslag fra 40 land hvorav 14 utenfor Europa, ble levert inn til konkurransens fase 1. Strengere sanksjoner i Finland fra 1. juni EUs nye håndhevingsreglene blir finsk lov 1. juni i år, melder Arbets- och Näringsministeriet. Riksdagen godkjente nylig de nødvendige lovendringene, som bl.a. åpner for at Marknadsdomstolen kan konstatere at en kontrakt er ugyldig, at kontrakttiden skal forkortes eller ilegge et straffegebyr. I Finland skal et slikt gebyr ikke være høyere enn 10 prosent av kontraktverdien, heter det. De finske terskelverdiene fordobles antakeligvis også fra 1. juni i år, som ledd i den alminnelige fornyelse av innkjøpslovgivningen. Regelforenkling gir bedre konkurranse - Det er forenklinger som kreves for at foretak skal ta bryet med å levere tilbud og for at konkurransen dermed skal forbedres merkbart. På den måten kommer også tallet på klager å bli redusert, skriver lederen for SOI /(Sveriges Offentliga Inköpare), Lisbeth Johnson, i sitt nettspalte. Selvsagt skal den offentlige innkjøpsvirksomheten følge gjeldende rett, men med et altfor juridisk preget synsmåte på innkjøpsvirksomheten risikerer man å bomme på det overgripende målet som rimeligvis er effektiv konkurranse, like vilkår og gode forretninger. Skattebetalerne har mest å vinne på at mange foretak gjennom et enkelt regelverk stimuleres til å levere tydelige tilbud som er enkle å vurdere. Statleg avtalelojalitet kontrollert kvart kvartal Den danske statlege innkjøpspolitikken set strenge krav til avtalelojalitet: Alle som gjer innkjøp i den danske staten, skal nytte dei avtalane som er gjorde etter den fellesstatlege innkjøpspolitikken. At det vert gjort i det daglege, skal kontrollerast kvart kvartal gjennom rapportering frå kvart departement og verksemd. Dette går fram av den reviderte statlege innkjøpspolitikken som no er offentleggjord. Det er Økonomistyrelsen som skal overvake etterlevinga av politikken. Det er ei revidert utgåve av den statlege innkjøpspolitikken som no er lagd fram. Innkjøpa som den danske staten gjer, er på om lag 30 milliardar kroner årleg. Det er kvar fjerde krone i dei samla driftskostnaden. I dei fire første åra av ordninga med eit overordna innkjøpsprogram reknar Økonomistyrelsen at staten har spart nær 800 millionar kroner årleg. Prinsippa som politikken kviler på er standardisering, koordinering og tvungen bruk av avtalane. Innkjøpspolitikken gjev føringar for innkjøp som er fellesstatlege, det vil seie kjøp av varer og tenester som nyttast så å seie av alle statlege verksemder. Like eins femner den statlege innkjøpspolitikken om kjøp som to eller fleire departement finn ut at det er føremålstenkleg å gjere saman. Også større institusjonar i staten kan vere med på ei slik samordning. For dei fellesstatlege kjøp er det utvikla eit eige innkjøpsprogram. Side 9

10 Avbyråkratisering Gjennom å ha ein slik overordna politikk slepp det einskilde departement å lage sin innkjøpspolitikk med tilhøyrande handlingsplan. Det kallar danske for ei avbyråkratisering. Det er fire overordna krav i innkjøpspolitikken. Det eine er at departementa skal koordinere dei innkjøpa som eignar seg for det, på konsernnivå og medvirke til gjennomføringa av innkjøpsprogrammet. Så skal Økonomistyrelsen årleg lage ein plan for dei fellesstatlege innkjøpa, bygd på innspel frå kvart departement som gjeld kva slags kjøp dei treng gjere i året. Denne planen skal drøftas med departementa gjennom heile året, og ikkje vere ein plan som er gjort opp ein gong for alle. Føremålet er å ha eit grunnlag for vurdering av dei innkjøpskategoriane som det kan vere tenleg å gå saman om å handle. Eit anna krav er at alle kjøp som vert gjorde, skal gjerast på dei fellesstatlege avtalane. Kvart kvartal skal departementa rapportere, og då vert det gjort ein gjennomgang av dei data for kjøp som kjem frå departementa. Dessutan heiter det i innkjøpspolitikken at kvar statleg verksemd skal nytte elektroniske verktøy til innkjøp der det er mogeleg og økonomisk tenleg. Økonomistyrelsen gjer merksam på at dei for tida har i gang eit prosjekt som siktar mot å kjøpe eit felles elektronisk system for støtte til innkjøps- og faktureringsprosessen for dei statlege styresmaktene. Tema Forutan ei kategorisering av dei ulike innkjøpa, inneheld den statlege innkjøpspolitikken ulike tema, som kan endrast når det er ønskjeleg. Med kategorisering meinast ei skisse for når kjøp eignar seg for fellesstatleg avtale, for avtale mellom nokre av departementa eller institusjonane, for kjøp på departementsnivå åleine og innkjøp som går føre seg på lågare statleg nivå. Særskilde kompetansekrav høyrer til. Detaljane for inndelinga kjem seinare i eit eige rundskriv, går det fram av innkjøpspolitikk-dokumentet. Dokumentasjonskravet er òg eitt av temaa, saman med samfunnsansvar og grøne innkjøp. Det siste gjeld å få ein oversikt over dei reglane som gjeld og kan takast omsyn til, samle røynsler og tilrådingar og mogelege lenkjer eigna stoff om samfunnsansvar. Side 10

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo 25-26.11.2014 Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER Terje Johan Aasen, Sellihca Norge Vindklyngens førjulstreff, Trondheim 10 des 2013 1 HVA KAN DERE GJØRE FOR Å KOMME I POSISJON TIL DE NORDISKE ENERGISELSKAPER? Hvilke

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer