Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi"

Transkript

1 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Basert på MEDREQ UNSM EDIFACT D.96B Versjon desember 1999 Status: Til utbredelse KITH Rapport 15/99 ISBN

2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7005 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Forfatter(e) Edgar Glück og Annebeth Askevold Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedepartementet/ Standardiserings- og samordningsprogrammet Rapportnummer URL Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode R 15/99 ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering des Jim J. Yang Åpen Godkjent av Jacob Hygen Adm. direktør Sammendrag Implementasjonsguide for Rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi er utarbeidet som en del av programmet "Standardisering og samordning av informasjonsutveksling i helsevesenet". Kompetansesenteret for Informasjonsteknologi i helsevesenet (KITH) er ansvarlig for gjennomføring av dette programmet på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Implementasjonsguiden beskriver informasjonsinnholdet i EDIFACT-meldingen MEDREQ UNSM, og hvordan denne meldingen skal benyttes for elektronisk overføring av laboratorierekvisisjoner i Norge.

3

4 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Innledning Forord Meldingen MEDREQ som er spesifisert i denne implementasjonsguiden er en implementasjon av CEN TC251 PT3-008 arbeidet og den internasjonale EDIFACT-meldingen som dette arbeidet resulterte i. KITH har tidligere utarbeidet en versjon av implementasjonsguiden basert på et utkast til status 1 meldingen, men standardiseringsarbeidet innenfor EDIFACTorganisasjonen har medført signifikante endringer til meldingen slik at en revidering av den nasjonale løsningen har blitt nødvendig. Den norske implementasjonsguiden benytter et subsett av meldingen. I motsetning til forrige utgave av implementasjonsguiden inneholder den foreliggende implementasjonsguiden kun en detaljert beskrivelse av de deler av meldingen som det norske subsettet omfatter. Det er også lagt vekt på å bedre lesbarheten ved i størst mulig grad å fjerne detaljer som er lite relevante og samtidig utdype sentrale forhold slik at mulighetene for misforståelser og feilaktig implementering forhåpentligvis er redusert. Bruk av maskinelle hjelpemidler for produksjon av dokumentet har også bidratt til en større grad av konsistens i dokumentet. Det er imidlertid vanskelig å unngå at et dokument av denne størrelse og kompleksitet ikke inneholder feil og mangler. Leserne oppfordres derfor til å rapportere slike feil og mangler og også å komme med forslag til hvordan innhold og presentasjon kan gjøres bedre i fremtiden. Versjon i

5

6 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Referanser 3 3 Notasjon Mapping av objekter og deres attributter Forekomst av dataelementer, segmenter og segmentgrupper Representasjon av opplysninger Lengde av dataelementene ICSI - International Coding Scheme Identifier Koder Diverse 7 4 Meldingens bruksområder Funksjon Begrensninger Meldingens innhold og struktur Meldingens innhold Meldingens struktur Benyttet subsett av meldingen Representasjon av tekst Detaljert meldingsinnhold Meldingsstart Meldingens hoveddel...20 Helsetjenesteenhet...20 Laboratorierekvisisjon...29 Undersøkelsesobjekt...35 Pasientadministrative opplysninger...43 Prøve 46 Forbehandling...54 Rekvirert undersøkelse...56 Stående undersøkelse Meldingsavslutning...65 Vedlegg A Segmentmapping MEDREQ 67 Vedlegg B Meldingseksempel 75 Eksempel på typisk laboratorierekvisisjonsmelding...75 Vedlegg C Mapping av objekter 77 Versjon iii

7 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Innledning Vedlegg D Endringer 83 iv Versjon 3.0

8 1 Innledning Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Innledning Dette dokumenter beskriver hvordan elektronisk overføring av rekvisisjoner innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi skal gjennomføres i praksis. Beskrivelsen omfatter også rekvirering innenfor beslektede laboratoriedisipliner, f.eks. immunhematologi. Meldingen som beskrives er basert på arbeidet innenfor CEN TC251 PT008. Dette arbeidet er avsluttet og meldingen er formelt godkjent i EDIFACT-systemet. Versjon

9

10 2 Referanser Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Referanser Dette dokumentet er basert på og henviser til følgende dokumenter: 1) UN/EDIFACT MEDREQ UNSM fra D.96B 1 2) Norsk veiledning i bruk av EDIFACT. 3) UN/EDIFACT kataloger, versjon D.96B. Kodeverdier er også hentet fra nyere kataloger. 4) Meldingshåndbok for Elektronisk informasjonsutveksling i helse- og trygdesektoren, KITH, versjon 2.1 av februar ) KITH: Informasjonsmodell for laboratoriekommunikasjon, (Rapporten er under utarbeidelse) 6) UN/EDIFACT Guidelines for MIG 7) CEN TC251 ENV 1613:1995 Messages for exchange of laboratory information 8) CEN TC251 PT008 Supporting document av Dersom det skulle være uoverensstemmelse mellom de forskjellige dokumentene gjelder følgende presedensregler: Meldingsbeskrivelse utgitt av UN/EDIFACT 2 CEN TC251 ENV 1613:1995 Messages for exchange of laboratory information KITH: Implentasjonsguide for overføring av laboratorierekvisisjoner Informasjonsmodell for laboratoriekommunikasjon. 1 Antall mulige forkomster av IRQ-segmentet i segmentgruppe 2 er øket fra 1 til 2 (Forekomst: O 2) i forhold til MEDREQ UNSM. 2 Med unntak av eventuelle konkrete endringer som da vil være spesifisert i den norske implementasjonsguiden. Versjon

11

12 3 Notasjon Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Notasjon Dokumentasjonen er i overensstemmelse med det foreliggende forslaget fra UN/EDIFACT til utforming av implementasjonsguider. 3.1 Mapping av objekter og deres attributter Hver segmentgruppe, som tilsvarer ett objekt eller en del av et objekt i meldingsmodellen, starter på ny side med en skravert boks som angir opplysninger om segmentgruppen, bruken av den, osv. I noen tilfeller tilsvarer en segmentgruppe mer enn ett objekt i modellen. Den skraverte boksen som angir segmentgruppen fortsetter som et vertikalt felt til venstre på de påfølgende sidene. Inne i boksen angis navnene på attributtene som inngår i det eller de objektene som denne segmentgruppen omfatter. Til høyre for hvert attributtnavn er segmentet som dette/disse attributtene er mappet til i meldingen, angitt med nøyaktig angivelse av det dataelementet som inneholder denne informasjonen. Dersom informasjonen kan representeres både som kode og fri tekst i en kompositt så er dette dataelementet kun mappet til det dataelementet som representerer koden. Hver segmentgruppe starter med et påkrevd segment som kun forekommer en gang - segmentgruppens triggersegment. 3.2 Forekomst av dataelementer, segmenter og segmentgrupper I segmentmappingen for meldingen det er tatt utgangspunkt i (se vedlegg A), er segmenter og segmentgrupper som må være til stede markert med M (Mandatory, påkrevd). Segmenter og segmentgrupper som ikke nødvendigvis må forekomme, er markert med C (Conditional, valgfri). Dersom et segment eller en segmentgruppe kan forekomme flere ganger blir dette angitt med et tall (1, 9 eller 99 osv.). M 9 angir således at dette segmentet eller denne segmentgruppen må forekomme minst en gang og maksimum 9 ganger. Den aktuelle implementasjonen som er beskrevet her inneholder et subsett av meldingen samtidig som det er satt mer eksakte krav til bruken av de enkelte segment og dataelement. I den detaljerte segmentbeskrivelsen (se kapittel 6) er bruken av hver segmentgruppe, det enkelte segment, sammensatt dataelement og enkle dataelement således angitt på følgende måte: M (Mandatory) Er påkrevd i tilgrunnliggende melding/segment og må følgelig også være det i denne implementasjonen. R (Required) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment, men skal benyttes i denne implementasjonen. D (Dependent) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment, men skal benyttes i denne implementasjonen i visse tilfeller. A (Advised) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment, men anbefales brukt i denne implementasjonen. Versjon

13 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Notasjon O (Optional) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment og også valgfri i denne implementasjonen. N (Not used) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment, men anbefales ikke brukt i denne implementasjonen. X (Not for use) Er valgfri i tilgrunnliggende melding/segment, men skal ikke benyttes i denne implementasjonen. Denne statusverdien benyttes ikke i denne implementasjonsguiden. Dersom det på et høyere nivå er angitt at et element er valgfritt spiller det ingen rolle at dette elementet inneholder påkrevd. F.eks. kan en valgfri segmentgruppe fullstendig utelates selv om den inneholder påkrevde segmenter, et valgfritt segment kan utelates selv om det inneholder påkrevd osv. "+" foran en segmenttag, dataelement eller en kodeverdi angir at dette er et nytt element mens "*" angir et modifisert element sammenliknet med EDIFACT D.96B katalogen. 3.3 Representasjon av opplysninger Hvert enkelt attributt er tilordnet en gitt datatype i datamodellen. Den enkelte datatypen er vanligvis implementert på en ensartet måte i meldingen. I en del tilfeller kan en opplysning være representert i meldingen på flere ulike måter. Hovedprinsippet er at informasjonen så langt som mulig oversendes i kodet form i datafelter som typisk er navngitt "xxx, coded" eller "xxx identification" 3. Svært ofte finnes det et dataelement "xxx" for den tilsvarende ukodede informasjonen. Dette skal da inneholde klartekstverdien av det kodede dataelementet dersom kodet verdi er angitt eller en antatt ekvivalent til en kodet verdi dersom koden er ukjent og følgelig ikke angitt. Disse to dataelementene inneholder således samme informasjon. Dersom en i tillegg eller istedenfor ønsker å angi informasjon i form av fri tekst gjøres dette vanligvis ved bruk av FTX-segmentet. FTX-segmentet har også muligheter for å representere hyppig benyttet fritekst informasjon i form av såkalt kodet tekst. 3.4 Lengde av dataelementene De tilgrunnliggende datamodellene har ikke noen definert maksimumslengde for attributtene. EDIFACT dataelementene har imidlertid en definert maksimumslengde. Lengden av Kode mening er f.eks. vanligvis begrenset til 70 tegn og noen ganger mindre. 3.5 ICSI - International Coding Scheme Identifier Den internasjonale kodeliste identifikatoren (ICSI), er normalt påkrevd for entydig å kunne identifisere det benyttede kodeverket for det enkelte dataelement. Dersom det imidlertid gjennom en utvekslingsavtale er fastsatt bruk av gitte kodeverk til bruk i alle meldinger kan den 3 Koded i EDIFACT ("xxx, coded") kan kun ha lengde til og med 3 tegn, lengre koded er navngitt "xxx identification" Versjon 3.0

14 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Notasjon tilhørende ICSI-verdi utelates. Bruk av EDIFACT kodelister er ett eksempel hvor ICSI kan utelates. ICSI, som består av 6 tegn, er vanligvis representert av EDIFACT dataelementene 1131 og en fast verdi i Hver av disse er for tiden på 3 tegn. Meningen er at EDIFACT dataelementet 1131 skal utvides til å romme hele ICSI på 6 tegn. 3.6 Koder Denne implementasjonsguiden inneholder til dels eksempler på koder som kan benyttes og delvis koder som skal benyttes. Koder som kan benyttes: En slik kodeliste er angitt ved teksten «Eksempler på koder for...». Denne listen viser da eksempler på koder som kan benyttes slik at kodeverdier som ikke er angitt også kan benyttes. Bruken av kodene må da avtales mellom partene. Koder som skal benyttes: Dersom ordet «Eksempler» ikke finnes i beskrivelsen skal en av de angitte kodene benyttes. Denne implementasjonsguiden baserer seg i hovedsak på UN/EDIFACT kataloger, versjon D.96B, men i tillegg benyttes en rekke kodeverdier som ikke er offisielt definert. Inntil videre benyttes anbefalte midlertidige kodeverdier. 3.7 Diverse I DTM segmentet - Date/time/period - benyttes følgende notasjon: CC = Århundre YY = År MM = Måned DD = Dag HH = Time MM = Minutt SS = Sekund Bokstaven "M" benyttes for å angi både måned og minutt slik det fremgår av oversikten ovenfor. Det vil fremgå av sammenhengen hvorvidt "M" i det enkelte tilfellet betegner måned eller minutt. For aktiviteter som helt klart har et tidsspenn som er vesentlig mye kortere enn 100 år og hvor det derfor ikke vil være tvil om hvilket århundre det dreier seg om, er tidsangivelser angitt uten angivelse av århundre. For aktiviteter som har et lengre tidsspenn, som f.eks. en fødselsdato, er århundre tatt med i datoangivelsen for å forhindre misforståelser. Versjon

15

16 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens bruksområder 4 Meldingens bruksområder 4.1 Funksjon En laboratorierekvisisjonsmelding sendes fra en rekvirent til et laboratorium: for å rekvirere nye laboratorieundersøkelser (Ny laboratorierekvisisjonsmelding) for å modifisere en tidligere rekvisisjon eller tidligere rekvirerte undersøkelser (Modifisert laboratorierekvisisjonsmelding). for å kansellere en tidligere rekvisisjon (Kansellering av laboratorierekvisisjonsmelding). Alle disse 3 meldingene er implementert ved bruk av EDIFACT MEDREQ UNSM (Medical Service Request melding). Ny laboratorierekvisisjon og Kansellering av laboratorierekvisisjon kan sees som spesialtilfeller av Modifisert laboratorierekvisisjonsmelding. Modifisert laboratorierekvisisjonsmelding kan inneholde en blanding av ny, modifiserte og/eller kansellerte undersøkelser eller rekvisisjoner. Ny laboratorierekvisisjon kan bare inneholder nye rekvisisjoner og undersøkelser. Kansellering av laboratorierekvisisjons melding kan bare inneholder kansellering av en eller flere komplette rekvisisjoner. Den norske implementasjonen skal dekke behovene innenfor klinisk kjemi (herunder: klinisk biokjemi, hematologi, immunhematologi og hormonlaboratorier) og mikrobiologi (herunder: bakteriologi, serologi og virologi). Meldingen dekker foreløpig ikke behovene innenfor radiologi og patologi. Meldingen er ment å dekke eksisterende behov for rekvirering av laboratorietjenester fra primærleger til laboratorier, internt på sykehus fra ulike avdelinger til laboratorier samt mellom laboratorier både innenfor et sykehus og mellom sykehus. 4.2 Begrensninger Det er forutsatt at alle rekvisisjonene i en melding går fra den samme rekvirenten til det samme laboratoriet. Versjon

17

18 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur 5 Meldingens innhold og struktur Plassering av meldingsinnholdet i de ulike segmentene i den fullstendige meldingen er beskrevet i vedlegg A mens plassering av opplysningene som benyttes i subsettet av meldingen er vist i kapittel Meldingens innhold En oversikt over meldingsinnholdet i det benyttede subsettet finnes i Informasjonsmodell for laboratoriekommunikasjon [ref.5]. Meldingen består av følgende hoveddeler: Opplysninger om selve meldingen Opplysninger om involverte helsetjenesteenheter Opplysninger om selve rekvisisjonen(e) Opplysninger om et undersøkelsesobjekt (Pasient, dyr eller materiale) og eventuelt et relatert undersøkelsesobjekt Opplysninger om involverte prøver Opplysninger om rekvirerte undersøkelser Ny laboratorierekvisisjonsmelding og Kansellering av laboratorierekvisisjonsmelding kan betraktes som subsett av Modifisert laboratorierekvisisjonsmelding. Det er derfor Modifisert laboratorierekvisisjonsmelding som beskrives. Avvik for de to andre meldingene er angitt i teksten. For Kanselleringsmeldingen inngår ikke opplysninger om undersøkelsesobjektet, involverte prøver eller rekvirerte undersøkelser. For hver del av meldingen er de ulike inngående objektene representert fortløpende slik de påtreffes i meldingen. For hvert enkelt objekt er de benyttede segmentene dokumentert. 5.2 Meldingens struktur Den enkelte melding omfatter kun en rekvirent (f.eks. en lege) og et tjenesteytende laboratorium. Flere meldinger fra forskjellige leger ved samme legekontor som har felles postkasse kan imidlertid sendes som en meldingsutveksling. Den funksjonelle struktur av meldingen er: En melding kan inneholde en eller flere rekvisisjoner. Alle rekvisisjonene i meldingen er relatert til et tjenesteytende laboratorium, en rekvirent og eventuelt en eller flere parter som skal motta kopi av rekvisisjonen eller den påfølgende svarrapporten. Hver rekvisisjon gjelder et "hoved" undersøkelsesobjekt (pasient, dyr eller annet objekt). Meldingen kan inneholde opplysninger om et relatert undersøkelsesobjekt. Hver laboratorierekvisisjon kan gjelde undersøkelser vedrørende en eller flere prøver fra dette undersøkelsesobjektet eller selve undersøkelsesobjektet. Versjon

19 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur Hver rekvirert undersøkelse kan være relatert til en eller flere prøver eller selve undersøkelsesobjektet. Flere meldinger til samme mottaker kan sendes samlet i form av en utveksling. Avhengig av laboratoriets organisering vil en utveksling kunne inneholde en blanding av klinisk kjemiske og mikrobiologiske meldinger og tilsvarende kan en melding inneholde en blanding av klinisk kjemiske og mikrobiologiske rekvisisjoner. Forutsetningen for å sende flere typer rekvisisjoner i en melding og flere typer meldinger i en utveksling er at alt sendes til en felles adresse og at analysene som skal utføres er valgt fra et felles repertoar. Således kan det enkelte laboratorium styre hvordan dets rekvirenter skal forholde seg. Strukturen til meldingen er også vist i modellen under. 1 Rekvirent 1 Tjenesteytende laboratorium 0..* Kopimottaker 0..* Kopimottager for svarrapport 1..* 0..* 1..* 1..* 1..* 1..* 1 Laboratorierekvisisjon Oppgjørsmottaker 1 0..* 0..* Rekvirert Undersøkelse 1 0..* 0..* 0..* 0..1 Undersøkelsesobjekt Prøve Undersøkelse Figur 1 Modell for laboratorierekvisisjonen Versjon 3.0

20 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur Rekvirent Kopimottaker Ansvarlig helstejenesteenhet Oppholdssted Tjenesteytende laboratorium Kopimottager for svarrapport Oppgjørsmottaker Helsetjenesterolle 1 1 Helsetjenesteenhet Person i helsevesemet 0..* 0..1 Organisasjon i helsevesenet 0..* 0..1 Figur 2 Modell for helsetjenesteenhet Pasient Dyr Annet objekt Ansvarlig helstejenesteenhet Undersøkelsesobjekt Oppholdssted Figur 3 Modell for undersøkelsesobjekt Prøve Forbehandling Prøve som skal tas Tatt prøve Figur 4 Modell for prøve Versjon

21 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur 5.3 Benyttet subsett av meldingen Det angitte meldingssubsettet er valgt for å kunne tilfredsstille behovet for overføring av rekvisisjoner fra rekvirerende instans til tjenesteyter ved bruk av strukturerte og/eller ustrukturerte opplysninger. Meldingstrukturen fremgår også av figuren på denne og de 2 neste sidene. Opplysninger om selve meldingen: UNH M 1 Meldingens referansenummer (fra avsender) Meldingstype (MEDREQ) BGM M 1 Meldingens betegnelse DTM R 1 Tidspunkt for generering av meldingen Involverte meldingsparter (helsetjenesteenheter, HTE): (inkludert Person i Helsevesenet og Organisasjon i helsevesenet) i rollene som: Rekvirent Tjenesteytende laboratorium Kopimottager Kopimottager for svarrapport Ansvarlig helsetjenesteenhet Oppgjørsmottager Oppholdssted SG1 M 99 PNA M 1 Rolle for helsetjenesteenhet Identifikasjon av institusjon Identifikasjon av avdeling Offisiell identifikasjon av helsepersonell Navn på helseorganisasjon Navneopplysninger for person i helsevesenet ADR D 1 Gateadresse Ekstra adresselinje Poststed Postnummer Land COM D 2 Telekommunikasjonsnummer Type kommunikasjonsnummer RFF D 3 Tjenesteyters identifikasjon av helsetjenesteenhet Rekvirentens identifikasjon av helsetjenesteenhet Kobling mot helsetjenesteenhet - HTE som denne HTE inngår i SEQ D 1 Sekvensnummer SPR D 1 Type organisasjon QUA D 1 Kvalifikasjon til helsepersonell EMP D 1 Type helseprofesjon Medisinsk spesialitet for person i helsevesenet Versjon 3.0

22 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur Laboratorierekvisisjon: SG2 M 99 FCA M 1 Betalingskategori GIS M 1 Tjenestetype for rekvisisjonen RFF M 9 Rekvirentens rekvisisjonsidentifikasjon Kobling til helsetjenesteenhet - Kopimottager - Kopimottager av svarrapport DTM M 2 Utstedelsestidspunktet for rekvisisjonen Ønsket tidspunkt for svarrapport PTY O 1 Ønsket svarrapporteringsprioritet FTX O 9 Begrunnelse for rekvisisjonen (som tekst) Rekvirentens kommentar (som tekst) IRQ O 2 4 Krav til meldingsbekreftelse Rekvirenten ønsker ikke svar HAN O 1 Ønsket detaljeringsnivå for svaret Undersøkelsesobjekt (inkludert Pasient, Dyr og materiale): SG5 D 2 ATT M 1 Type undersøkelsesobjekt RFF D 2 Rekvirentens identifikasjon av undersøkelsesobjektet Kobling til helsetjenesteenhet - Ansvarlig helsetjenesteenhet ADR O 1 Gateadresse Ekstra adresselinje Poststed Postnummer Land HAN O 1 Tilgangsbegrensninger på pasientopplysninger REL D 1 Type relasjon til undersøkelsesobjekt IMD D 1 Materiale PNA D 2 Navneopplysninger for pasienten Offisiell pasientidentifikasjon Navn på Dyr Navn på dyreeier DTM D 2 Fødselsdato Dødsdato PDI A 1 Pasientens sosiale kjønn Dyrets kjønn NAT D 1 Nasjonalitet CCI D 1 Dyreart Kontakt- og oppholdsinformasjon: SG6 D 1 PAS M 1 Pasientadministrativ type tjeneste LOC O 3 Type lokasjon Pasientens oppholdssted (sengepost, rom, seng) DTM O 2 Innleggelsestidspunkt Utskrivningstidspunkt RFF O 1 Kobling mot helsetjenesteenhet - Oppholdssted 4 Antall mulige forkomster av IRQ-segmentet i segmentgruppe 2 er øket fra 1 til 2 (Forekoms t: O 2) i forhold til MEDREQ UNSM. Det vil bli søkt om at denne endringen implementeres i MEDREQ UNSM. Versjon

23 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur Prøve (Prøve som skal tas, Tatt prøve, inkludert Prøvetaker og Prøvetakingslokalitet): SG13 D 99 SEQ M 1 Sekvensnummer IMD M 4 Type prøvemateriale Anatomisk lokasjon Konserveringsmiddel Prøve tatt indikator PRC O 2 Prøvetakingsprosedyre Prøvehåndtering RFF D 2 Rekvirentens prøveidentifikasjon Kobling mot prøve QTY O 1 Prøvemengde Måleenhet DTM O 2 Prøvetakingstidspunkt Ønsket prøvetakingstidspunkt PAC O 1 Antall prøvebeholdere PTY D 1 Ønsket prioritet for prøvetaking FTX O 9 Prøvetakers kommentar (som tekst) Rekvirentens kommentar (som tekst) HAN O 9 Håndteringsangivelse Forbehandling: SG14 O 1 CLI M 1 Forbehandling FTX O 9 Beskrivelse av forbehandling (som tekst) Rekvirert undersøkelse (inkludert Laboratorieundersøkelse ): SG15 D 99 GIS M 1 Tjenestetype for rekvirert tjeneste CCI M 99 System Kjemisk forbindelse Undersøkelse uspesifisert PTY O 1 Ønsket prioritet for prøvetaking FTX O 9 Begrunnelse for rekvisisjonen Rekvirentens kommentar til undersøkelsen RFF D 3 Kobling mot prøve - prøve som inngår Kobling mot undersøkelse - undersøkelse som denne undersøkelsen inngår i HAN O 1 Ønsket detaljeringsnivå for svaret Stående undersøkelse SG16 O 9 SCC M 1 QTY O 1 Antall repetisjoner i tidsintervallet DTM O 9 Tidspunkt/tidsperiode for undersøkelsen Tidsintervall FTX O 9 Termineringsbetingelse Ytterligere utførelsesinstruksjon UNT M 1 Meldingsavslutning Versjon 3.0

24 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Meldingens innhold og struktur 5.4 Representasjon av tekst I den aktuelle implementasjonen overføres tekst som kodet tekst eller fri tekst i FTX-segmenter. Ved bruk av ulike kvalifikatorer i FTX-segmentet kan ulike typer tekst atskilles. Fri tekst plasseres med 70 fortløpende tegn i hver forekomst av FTX/C108/4440 mens kodet tekst representeres i FTX/C107/4441 dersom dette dataelementet benyttes. Blanke tegn i slutten av dataelementet for fri tekst vil bli ignorert. Hvis det (eller de) siste tegnene i en forekomst av dataelement 4440 er blanke tegn må dette (eller disse) flyttes til begynnelsen av neste forekomst av 4440 for at de blanke tegnene ikke skal gå tapt. For fri tekst vil det i tillegg være behov for å dele opp tekst i avsnitt. Dette gjøres ved å spesifisere kodeverdi 7 i dataelementet FTX/4453 som indikerer at teksten i dette FTXsegmentet skal starte som et nytt avsnitt. Den overførte teksten må som all øvrig informasjon i EDIFACT-meldingen kun bestå av tegn som er gyldige for det benyttede tegnsettet. I samsvar med generelle prinsipp for EDI overføringer av informasjon har avsendende applikasjon ingen muligheter for å influere på mottakende applikasjons presentasjon av den mottatte informasjonen (som understreking, tabellarisk presentasjon osv.). Versjon

25 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi MELDING SG000 - UNH 6 Detaljert meldingsinnhold Utfyllende beskrivelse og forklaringer til benyttet notasjon er beskrevet i kapittel 3. I vedlegge C finnes det en tabell over de enkelte objektene og tilhørende attributter. 6.1 Meldingsstart UNH Message header Forekomst: M 1 Benyttes for å starte og identifisere en ny melding. UNH+nnn+MEDREQ:D:96B:UN:NO3030' Meldingens referansenummer Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 0062 MESSAGE REFERENCE an..14 M Entydig referansenummer for meldingen. NUMBER S009 MESSAGE IDENTIFIER M Tildeles vanligvis av EDI programvaren. Meldingstype 0065 Message type identifier an..6 M Identifikasjon av benyttet meldingstype: +MEDREQ *Rekvisisjon av medisinsk undersøkelse 0052 Message version number an..3 M Versjonsnummer for meldingstypen. +D *UNSM 0054 Message release number an..3 M Releasenummer for meldingstypen. +96B *Basert på 96B-katalogsettet 0051 Controlling agency an..2 M Kode for å angi kontrollerende organisasjon: UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code an..6 R Identifikasjon av nasjonalt subsett. Dette angis som NO3xxx hvor xxx er 001 for versjon 0.1, 010 for versjon 1.0, 030 for versjon 3.0 osv COMMON ACCESS an..35 N Benyttes ikke REFERENCE S010 STATUS OF THE TRANSFER N Benyttes ikke Versjon 3.0

26 SG000 - DTM Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi MELDING BGM Beginning of message Forekomst: M 1 Benyttes for å angi type og funksjon til en melding. BGM+R03::Z01' Meldingens betegnelse Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME R 1001 Document/message name, an..3 R Spesifikasjon av type medisinsk svarrapport: coded +R03 *Rekvisisjon 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, coded an..3 R Kode for nasjonalt ansvarlig organ dersom et nasjonalt kodeverk benyttes. +Z01 *NO, KITH 1000 Document/message name an..35 N Benyttes ikke C106 DOCUMENT/MESSAGE N Benyttes ikke IDENTIFICATION 1225 MESSAGE FUNCTION, an..3 N Benyttes ikke CODED 4343 RESPONSE TYPE, CODED an..3 N Benyttes ikke DTM Date/time/period Forekomst: R 1 Benyttes for å angi opplysninger om dato/klokkeslett knyttet til selve meldingen. For å angi tidspunkt for når meldingen er generert. DTM+137: :202' Tidspunkt for generering av meldingen Tag Data element navn C507 DATE/TIME/PERIOD Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 2005 Date/time/period qualifier an..3 M Type dato/klokkeslett: 137 Klokkeslett for dokument/melding 2380 Date/time/period an..35 R Tidspunkt for generering av meldingen Date/time/period format qualifier an..3 R Format for dato/klokkeslett: 202 ÅÅMMDDTTMMSS Versjon

27 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet SG Meldingens hoveddel SG001 HELSETJENESTEENHET Forekomst: M 99 Benyttes for å angi opplysninger om involverte helsetjenesteenheter. Opplysninger om rekvirende instans og tjenesteyter må være angitt. I denne segmentgruppen inngår følgende segmenter og/eller segmentgrupper (segmenter og segmentgrupper angitt med kursiv benyttes ikke): Tag Navn Status Repr Bruk Bruk av elementer i meldingen PNA Party name M 1 M Benyttes for å angi opplysninger for å kunne identifisere en helsetjenesteenhet. ADR Address C 1 D Benyttes for å angi adressen til en helsetjenesteenhet. COM Communication contact C 2 D Benyttes for å angi et kommunikasjonsnummer til en helsetjenesteenhet. RFF Reference C 3 D Benyttes for å angi alternativ identifikasjon av parter samt for å angi en kopling til en helsetjenesteenhet. SEQ Sequence details C 1 D Benyttes for å angi et sekvensnummer eller annet identifikasjonsnummer for å identifisere en forekomst av segmentgruppen. SPR Organisation classification details C 1 D Benyttes for å angi type helsetjenesteenhet. QUA Qualification C 1 D Benyttes for å angi en persons faglige kvalifikasjoner. EMP Employment details C 1 D Benyttes for å angi opplysninger om personens yrke og eventuelt medisinsk spesialitet Versjon 3.0

28 SG001 - PNA Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet PNA Party name Forekomst: M 1 Benyttes for å angi opplysninger for å kunne identifisere en helsetjenesteenhet. Det benyttes en forekomst av segmentgruppen for å angi identifikasjonen på ett nivå. Dersom både institusjon, avdeling og lege skal angis må det benyttes 3 forekomster av segmentgruppen. ❶ Benyttes for kopimottager ❷ Benyttes for organisasjonen som skal utføre tjenesten. PNA+PO :Z :Dr. Ole Hansen' Rolle for helsetjenesteenhet Identifikasjon av institusjon Identifikasjon av avdeling Offisiell identifikasjon av helsepersonell Navn på helseorganisasjon Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 3035 PARTY QUALIFIER an..3 M Kode for rolle til helsetjenesteenhet: +FI❶ *Kopier melding til +HN❷ *Tjenesteyter PO Rekvirent PR Betalingsansvarlig +Z08 *Ansvarlig helsetjenesteenhet +Z35 *Part som skal ha kopi av svarrapporten +Z38 *Oppholdssted C206 IDENTIFICATION NUMBER N Benyttes ikke C082 PARTY IDENTIFICATION D DETAILS 3039 Party id. identification an..35 M Kode for institusjon, avdeling, post eller lege. Institusjon kan anvendes for alle parter (rekvirent, kopimottaker, tjenesteyter). Avdeling kan anvendes for alle parter (rekvirent, kopimottaker, tjenesteyter), men forutsetter at institusjon er angitt. Lege (evt. annen autorisert person) kan anvendes for rekvirent, kopimottaker. Lege kan enten benyttes alene eller sammen med institusjon og evt. avdeling Code list qualifier an..3 R Koder for identifikasjon av benyttet kodeverk: +Z04 *HPR-nummer +Z06 *Enhetsregisteret +Z07 *Nasjonalt avdelingsregister +Z11 *Lokalt legeregister +Z34 *Lokalt kodeverk for avdelinger +Z35 *Lokalt kodeverk for institusjoner 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 3403 NAME TYPE, CODED an..3 N Benyttes ikke 3397 NAME STATUS, CODED an..3 N Benyttes ikke C816 NAME COMPONENT O DETAILS 3405 Name component qualifier an..3 M Angivelse av navnekomponent: +10 *Fullt navn 3398 Name component an..70 R Navn på heholdsvis institusjon og avdeling. Navn på lege eller annen person i helsevesenet. Versjon

29 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet Navneopplysninger for person i helsevesenet 3401 Name component status, an..3 N Benyttes ikke coded 3295 Name component original an..3 N Benyttes ikke representation, coded C816 NAME COMPONENT N Benyttes ikke DETAILS C816 NAME COMPONENT N Benyttes ikke DETAILS C816 NAME COMPONENT N Benyttes ikke DETAILS C816 NAME COMPONENT DETAILS N Benyttes ikke SG001 - ADR ADR Address Forekomst: D 1 Benyttes for å angi adressen til en helsetjenesteenhet. Benyttes for nye rekvirenter eller kopimottakere hvor opplysningene kan være ukjente. ❶ Må angis for institusjoner i utlandet. ADR++5:Hovedgaten 4+Oslo+0501' Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen C817 ADDRESS USAGE N Benyttes ikke C090 ADDRESS DETAILS 3477 Address format, coded an..3 M Kode for adresseformat: +5 *Ustrukturert gateadresse Gateadresse 3286 Address component an..70 M Personens eller institusjonens gateadresse. Ekstra adresselinje 3286 Address component an..70 O Ekstra gateadresse for parten Address component an..70 N Benyttes ikke 3286 Address component an..70 N Benyttes ikke 3286 Address component an..70 N Benyttes ikke Poststed 3164 CITY NAME an..35 O Poststedsnavn. Postnummer 3251 POSTCODE IDENTIFICATION an..9 O Postnummer. Land 3207 COUNTRY, CODED an..3 D Kode for land iht. ISO 3166.❶ C819 COUNTRY SUB-ENTITY N Benyttes ikke DETAILS C517 LOCATION IDENTIFICATION N Benyttes ikke O Versjon 3.0

30 SG001 - COM Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet COM Communication contact Forekomst: D 2 Benyttes for å angi et kommunikasjonsnummer til en helsetjenesteenhet. Benyttes for nye rekvirenter eller kopimottakere hvor opplysningene kan være ukjente. COM :TE' Telekommunikasjonsnummer Type kommunikasjonsnummer Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen C076 COMMUNICATION M CONTACT 3148 Communication number an..512 M Partens kommunikasjonsnummer eller kommunikasjonsadresse. Kommunikasjonsnummeret kan bestå av ulike deler som landskode, områdekode, selve nummeret, lokalnummer osv. De ulike delene kan settes sammen til en streng ved å benytte lokalt avtalte skilletegn for å kunne identifisere de ulike delene, f.eks. "+1(234)567890/1234" Communication channel an..3 M Kode for kommunikasjonsmetode: qualifier EI EDI EM E-post FX Telefaks TE Telefon Versjon

31 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet SG001 - RFF RFF Reference Forekomst: D 3 Benyttes for å angi alternativ identifikasjon av parter samt for å angi en kopling til en helsetjenesteenhet. Kobling mot helsetjenesteenhet benyttes for å angi en organisasjon som aktuelle person eller (sub)organisasjon inngår i. Vil peke på referansen angitt i SEQ-segmentet i tilhørende segmentgruppe. ❶ Kobling mot helsetjenesteenhet benyttes ikke for parter som bare kan forekomme en gang (som rekvirent og tjenesteytende laboratorium). ❷ Benyttes kun hvis helsetjenesteenhet består av mer enn en part (f.eks. institisjon og lege) RFF+Z05:1' Tjenesteyters identifikasjon av helsetjenesteenhet Rekvirentens identifikasjon av helsetjenesteenhet Kopling mot helsetjenesteenhet Tag Data element navn C506 REFERENCE Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 1153 Reference qualifier an..3 M Kode for type referanse: +Z01 *Rekvirentens identifikasjon av helsetjenesteenhet +Z02 *Tjenesteyters identifikasjon av helsetjenesteenhet +Z05❶ *Kopling mot part 1154 Reference number an..35 R Tjenesteyters identifikasjon av helsetjenesteenhet Line number an..6 N Benyttes ikke 4000 Reference version number an..35 N Benyttes ikke Rekvirentens identifikasjon av helsetjenesteenhet. Kopling mot Helsetjenesteenhet. Angir referansen angitt i SEQ segmentet i forekomsten av segmentgruppen det refereres til.❷ Versjon 3.0

32 SG001 - SEQ Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet SEQ Sequence details Forekomst: D 1 Benyttes for å angi et sekvensnummer eller annet identifikasjonsnummer for å identifisere en forekomst av segmentgruppen. Benyttes dersom aktuelle helsetjenesteenhet har avdelinger eller tilknyttet personell som skal angies i meldingen. Benyttes ikke for parter som bare kan forekomme en gang (som rekvirent og tjenesteytende laboratorium). ❶ Benyttes kun hvis helsetjenesteenhet består av mer enn en part (.eks. institusjon og lege). Sekvensnummeret benyttes som referanse i RFF-segmentet i tilhørende segmentgruppe. SEQ++2' Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 1245 STATUS INDICATOR, an..3 N Benyttes ikke CODED C286 SEQUENCE INFORMATION R Sekvensnummer 1050 Sequence number an..10 M Fortløpende tildelt nummer eller annet entydig nummer for aktuelle forekomst av segmentgruppen.❶ 1159 Sequence number source, coded an..3 N Benyttes ikke 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded Versjon

33 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet SG001 - SPR SPR Organisation classification details Forekomst: D 1 Benyttes for å angi type helsetjenesteenhet. Benyttes kun dersom rekvirering av ønsket tjeneste stiller spesielle krav til rekvirenten. SPR+12+1+Z05' Type organisasjon Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 7293 SECTOR/SUBJECT IDENTIFICATION QUALIFIER an..3 M Type virksomhet: 12 Helse 3079 ORGANISATION an..3 R Type klassifikasjon: CLASSIFICATION, CODED 1 Type avdeling +Z01 *Type institusjon C844 ORGANISATION CLASSIFICATION DETAIL R 3083 Organisational class an..17 R Angir type organisasjon. identification Eksempel på koder for type organisasjon: +Z05 *Avdeling uspesifisert +Z06 *Helseinstitusjon uspesifisert 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 3082 Organisational class an..70 N Benyttes ikke Versjon 3.0

34 SG001 - QUA Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet QUA Qualification Forekomst: D 1 Benyttes for å angi en persons faglige kvalifikasjoner. Benyttes kun dersom rekvirering av tjenesten stiller spesielle krav til rekvirenten. QUA+1+111' Kvalifikasjon til helsepersonell Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 9037 QUALIFICATION QUALIFIER an..3 M Kode for type kvalifikasjon: 1 Formell faglig kvalifikasjon C950 QUALIFICATION R CLASSIFICATION 9007 Qualification classification, an..3 R Kode for faglig kvalifikasjon i henhold til eksternt coded kodeverk Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 9006 Qualification classification an..35 N Benyttes ikke 9006 Qualification classification an..35 N Benyttes ikke Versjon

35 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Helsetjenesteenhet SG001 - EMP EMP Employment details Forekomst: D 1 Benyttes for å angi opplysninger om personens yrke og eventuelt medisinsk spesialitet. Benyttes kun for personer i helsevesenet (ikke organisasjoner) EMP+4++Z01' Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 9003 EMPLOYMENT QUALIFIER an..3 M Kode for type ansettelsesopplysning: 4 Yrke C948 EMPLOYMENT CATEGORY N Benyttes ikke C951 OCCUPATION Type helseprofesjon 9009 Occupation, coded an..3 R Eksempler på koder for personens yrke: +Z01 *Lege +Z02 *Tannlege +Z03 *Veterinær 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke Medisinsk spesialitet for person i helsevesenet 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 9008 Occupation an..35 N Benyttes ikke 9008 Occupation an..35 N Benyttes ikke O C950 QUALIFICATION O CLASSIFICATION 9007 Qualification classification, an..3 R Kode for medisinsk spesialitet i henhold til nasjonalt coded kodeverk Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 9006 Qualification classification an..35 N Benyttes ikke 9006 Qualification classification an..35 N Benyttes ikke 3494 JOB TITLE an..35 N Benyttes ikke 9035 QUALIFICATION AREA, an..3 N Benyttes ikke CODED Versjon 3.0

36 SG002 - FCA Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon SG002 Forekomst: M 99 LABORATORIEREKVISISJON Benyttes for å gi opplysninger om en rekvisisjon. Det forutsettes at alle rekvisisjoner i en melding går fra en rekvirent til en tjenesteyter. I denne segmentgruppen inngår følgende segmenter og/eller segmentgrupper (segmenter og segmentgrupper angitt med kursiv benyttes ikke): Tag Navn Status Repr Bruk Bruk av elementer i meldingen FCA Financial charges allocation M 1 M Benyttes for å angi hvordan kostnadene skal belastes. GIS General indicator M 1 M Benyttes for å angi tjenestetype for rekvisisjonen. RFF Reference M 9 M Benyttes for å angi referansenumre for rekvisisjonen tildelt av ulike involverte parter samt å referere til parter i segmentgruppe 1 som er relatert til den aktuelle rekvisisjonen. DTM Date/time/period M 2 M Benyttes for å angi opplysninger om dato/klokkeslett vedrørende rekvisisjonen. PTY Priority C 1 O Benyttes for å angi rekvirerende instans sin ønskede rapporteringsprioritet. FTX Free text C 9 O Benyttes for å angi opplysninger som fri og/eller kodet tekst vedrørende rekvisisjonen og begrunnelsen for denne. IRQ Information required C 2 O Benyttes for å angi om avsender ønsker bekreftelse på meldingen samt å angi at rekvirenten ikke ønsker å motta svaret. HAN Handling instructions C 1 O Benyttes for å angi ønsket detaljeringsgrad for svarrapporten. 005 UNDERSøKELSESOBJEKT C 2 D Benyttes for å angi opplysninger om undersøkelsesobjektet (pasient, dyr eller materiale). FCA Financial charges allocation Forekomst: M 1 Benyttes for å angi hvordan kostnadene skal belastes. Benyttes kun som triggersegment for segmentgruppen. FCA+ZZZ' Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen Betalingskategori 4471 SETTLEMENT, CODED an..3 M Eksempler på koder for betalingskategori: ZZZ Gjensidig definert C878 CHARGE/ALLOWANCE N Benyttes ikke ACCOUNT Versjon

37 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon SG002 - GIS GIS General indicator Forekomst: M 1 Benyttes for å angi tjenestetype for rekvisisjonen. ❶ "Endring" innebærer at opplysningene i rekvisisjonens fellesdel (Laboratorierekvisisjon, Undersøkelsesobjekt, Pasientadministrative opplysninger, Prøve og Forbehandling) er korrigert og at innholdet i denne meldingen skal erstatte tidligere sendte opplysninger. Informasjon vedrørende den enkelte rekvirerte tjeneste skal ikke endres med mindre dette er spesifikt angitt av tjenestetypen for den enkelte tjenesten. ❷ "Kansellering" innebærer at hele rekvisisjonen er trukket tilbake. GIS+Z01' Tjenestetype for rekvisisjonen Tag Data element navn C529 PROCESSING INDICATOR Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 7365 Processing indicator, coded an..3 M Kode for tjenestetype for rekvisisjonen: +Z01 *Ny +Z02❶ *Endring +Z04❷ *Kansellering 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 7187 Process type identification an..17 N Benyttes ikke Versjon 3.0

38 SG002 - RFF Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon RFF Reference Forekomst: M 9 Benyttes for å angi referansenumre for rekvisisjonen tildelt av ulike involverte parter samt å referere til parter i segmentgruppe 1 som er relatert til den aktuelle rekvisisjonen. RFF+Z10: ' Rekvirentens rekvisisjonsidentifikasjon Kopling mot helsetjenesteenhet Tag Data element navn C506 REFERENCE Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 1153 Reference qualifier an..3 M Kode for type referanse: +Z05 *Kopling mot part +Z10 *Rekvirentens identifikasjon av rekvisisjonen 1154 Reference number an..35 R Rekvirentens identifikasjonsnummer for rekvisisjonen Line number an..6 N Benyttes ikke 4000 Reference version number an..35 N Benyttes ikke Kopling mot helsetjenesteenhet for involverte parter som er relatert til denne rekvisisjonen. Versjon

39 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon SG002 - DTM DTM Date/time/period Forekomst: M 2 Benyttes for å angi opplysninger om dato/klokkeslett vedrørende rekvisisjonen. DTM+45:980330:101' Utstedelsestidspunkt for rekvisisjonen Ønsket tidspunkt for svarrapport Tag Data element navn C507 DATE/TIME/PERIOD Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 2005 Date/time/period qualifier an..3 M Type dato/klokkeslett: 45 Utstedelsestidspunkt 74 Ønsket seneste leveringstidspunkt 2380 Date/time/period an..35 R Utsdelsestidspunkt for rekvisisjonen Date/time/period format qualifier an..3 R Format for dato/klokkeslett: 101 ÅÅMMDD 201 ÅÅMMDDTTMM Ønsket tidspunkt for levering av svarrapporten (senest). PTY Priority Forekomst: O 1 Benyttes for å angi rekvirerende instans sin ønskede rapporteringsprioritet. PTY+Z05+Z06' Ønsket svarrapporterings -prioritet Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 4035 PRIORITY QUALIFIER an..3 M Kode for type prioritet: +Z05 *Rekvirende instans sin rapporteringsprioritet C585 PRIORITY DETAILS R 4037 Priority, coded an..3 R Kode for henvisende instans' prioritet: +Z02 *Øyeblikkelig hjelp (ø.hj.) +Z03 *Normal +Z06 *Besvar vha. telefon 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 4036 Priority an..35 N Benyttes ikke Versjon 3.0

40 SG002 - FTX Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon FTX Free text Forekomst: O 9 Benyttes for å angi opplysninger som fri og/eller kodet tekst vedrørende rekvisisjonen og begrunnelsen for denne. FTX+ACD+++Begrunnelse for rekvisisjonen' Begrunnelse for rekvisisjonen Rekvirentens kommentarer Tag Data element navn Format Bruk Bruk av elementer i meldingen 4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER an..3 M Eksempler på koder for type fri tekst: ACD Begrunnelse +Z40 *Rekvirentens kommentarer vedrørende rekvisisjonen 4453 TEXT FUNCTION, CODED an..3 O Benyttes for å angi at aktuelle tekst er starten på et nytt avsnitt. +7 *Avsnitt C107 TEXT REFERENCE N Benyttes ikke C108 TEXT LITERAL 4440 Free text an..70 M Rekvirentens begrunnelse for rekvisisjonen Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 3453 LANGUAGE, CODED an..3 N Benyttes ikke R Rekvirentens kommentarer til rekvisisjonen. Versjon

41 Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Laboratorierekvisisjon SG002 - IRQ IRQ Information required Forekomst: O 2 5 Benyttes for å angi om avsender ønsker bekreftelse på meldingen samt å angi at rekvirenten ikke ønsker å motta svaret. ❶ Benyttes kun hvis rekvirenten ikke ønsker å motta svaret. IRQ+Z02' Krav til meldingsbekreftelse Rekvirenten ønsker ikke svar Tag Data element navn C333 INFORMATION REQUEST Format Bruk Bruk av elementer i meldingen M 4511 Requested information, coded an..3 R Kode for angivelse av om avsender ønsker at mottaker skal bekrefte mottakelsen eller kode som angir at rekvirenten ikke ønsker kopi av svaret: +Z02 *Bekreftelse ikke ønsket +Z04❶ *Svar ikke ønsket 1131 Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 4510 Requested information an..35 N Benyttes ikke HAN Handling instructions Forekomst: O 1 Benyttes for å angi ønsket detaljeringsgrad for svarrapporten. HAN+123' Ønsket detaljeringsnivå for svaret Tag Data element navn C524 HANDLING INSTRUCTIONS Format Bruk Bruk av elementer i meldingen R 4079 Handling instructions, coded an..3 R Kode for detaljeringsgrad av svarrapporten i henhold til eksternt kodeverk Code list qualifier an..3 N Benyttes ikke 3055 Code list responsible agency, an..3 N Benyttes ikke coded 4078 Handling instructions an..70 N Benyttes ikke C218 HAZARDOUS MATERIAL N Benyttes ikke 5 Antall mulige forkomster av IRQ-segmentet i segmentgruppe 2 er øket fra 1 til 2 (Forekomst: O 2) i forhold til MEDREQ UNSM. Det vil bli søkt om at denne endringen implementeres i MEDREQ UNSM Versjon 3.0

42 SG005 - Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Undersøkelsesobjekt SG005 Forekomst: D 2 UNDERSØKELSESOBJEKT Benyttes for å angi opplysninger om undersøkelsesobjektet (pasient, dyr eller materiale). To forekomster av segmentgruppen er nødvendig for analyser som involverer to undersøkelsesobjekter. Segmentgruppen benyttes ikke i kanselleringsmeldingen. I denne segmentgruppen inngår følgende segmenter og/eller segmentgrupper (segmenter og segmentgrupper angitt med kursiv benyttes ikke): Tag Navn Status Repr Bruk Bruk av elementer i meldingen ATT Attribute M 1 M Benyttes for å angi type undersøkelsesobjekt. RFF Reference C 2 D Benyttes for å angi identifikasjonsnumre for undersøkelsesobjektet samt å referere til partene i segmentgruppe 1 som er relatert til undersøkelsesobjektet. ADR Address C 1 O Benyttes for å angi personens adresse. HAN Handling instructions C 1 O Benyttes for å angi spesielle krav for tilgang til personopplysninger. REL Relationship C 1 D Benyttes for å angi type relasjon mellom undersøkelsesobjektene. PNA Party name C 2 D Benyttes for å angi navn og/eller offisielt identifikasjonsnummer for person, dyr eller dyreeier. DTM Date/time/period C 2 D Benyttes for å angi opplysninger om dato/klokkeslett knyttet til undersøkelsesobjektet. PDI Person demographic information C 1 A Benyttes for å angi kjønn til person eller dyr. NAT Nationality C 1 D Benyttes for å angi personens nasjonalitet. CCI Characteristic/class id C 1 D Benyttes for å angi dyreart. 006 PASIENTADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER C 1 D Benyttes for å angi pasientadministrative opplysninger for undersøkelsesobjektet. 013 PRøVE C 99 D Benyttes for å spesifisere en prøve. 015 REKVIRERT UNDERSøKELSE C 99 D Benyttes for å spesifisere en rekvirert undersøkelse. Versjon

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Versjon 1.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 9/00 ISBN 82-7846-087-6 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere Versjon 2.0 Mai 2003 Status: Til uttesting Forord Forord Meldingen MEDRSP i denne implementasjonsguiden

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 1.2 for utprøving 21.09.1999 KITH Rapport 12/99 ISBN 82-7846-070-1 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 2.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 7/00 ISBN 82-7846-084-1 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Implementasjonsguide for overføring av epikrise

Implementasjonsguide for overføring av epikrise Implementasjonsguide for overføring av epikrise Basert på utkast til MEDDIS 27.02.97 Versjon 1.0 22. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 10/00 ISBN 82-7846-088-4 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH R 9/96 ISBN 82-7846-022-1 Tittel Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH-rapport R 9/96 ISBN 82-7846-022-1

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 1.0 for utprøving 23. februar 1998 KITH Rapport 2/98 ISBN 82-7846-043-4 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Versjon 1.2 for utprøving 28.04.1999 KITH Rapport 7/99 ISBN 82-7846-062-0 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Versjon 1.0 for utprøving 5. mars 1998 KITH Rapport 4/98 ISBN 82-7846-045-0 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Detaljer

Implementasjonsguide for Radiologi-henvisninger Versjon 1.0

Implementasjonsguide for Radiologi-henvisninger Versjon 1.0 Implementasjonsguide for Radiologi-henvisninger Versjon 1.0 KITH R 8/96 ISBN 82-7846-021-3 Tittel Implementasjonsguide for Radiologihenvisninger Versjon 1.0 KITH-rapport R 8/96 ISBN 82-7846-021-3 Prosjektnr

Detaljer

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO CREMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.13 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Innhold Endringskatalog - Endring

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10 PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.06.1 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Endringskatalog - Endring i forhold

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester

Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon. 3. september 2002 Status: "Til utprøving" KITH Rapport 7/02 ISBN 82-7846-42-2 KITH-rapport TITTEL Elektronisk rekvirering

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

XML meldingsbeskrivelse

XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2008.. Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Rekvirering av medisinske

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd

Labmeldinger - Anita Lorck Bjørgen, ~samhandling for helse og velferd Labmeldinger Rekvisisjon og svar Tradisjonelt inndelt i spesialitetene Klinisk kjemi Mikrobiologi Radiologi Patologi Immunologi har fått egen akseptansetest fordi det ble uttrykt sterkt ønske om det Trenger

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004 DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.02 Juli 2004 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 DEBMUL Versjon 2.02 Side: 1 Copyright

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Bring Interchange Group

Bring Interchange Group Bring Interchange Group Implementasjonsguide IFTSTA STATUSKODER FORMAT Denne gjelder for Bring Parcel Norge shistorie snr Beskrivelse av endringer 0.1 13.11.2000 Første utkast av dokumentet 0.2 14.12.2000

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5

Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 HIS 1160:2008 Rekvirering av medisinske tjenester: Laboratoriemedisin v1.5 Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 14.06.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi

Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi HIS 1138:2014 Svarrapportering av medisinske tjenester: Medisinsk biokjemi Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil Sist oppdatert: 06.03.2017 [Rapportnummer] 0 Publikasjonens tittel: HIS

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd

Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? ~samhandling for helse og velferd Hva betyr standarder og sertifisering for samhandling? Noen vanlige feil ved implementering av labmeldinger Sending og mottak av rekvisisjoner v 1.5 Sending og mottak av svarmeldinger v 1.3 Sending av

Detaljer

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester

Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1102:2014 Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av standardene for

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2014

Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80821:2014 HIS 80821:2014.. Rekvirering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Rekvirering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK)

OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK) Implementasjonsguide for OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK) basert på MEDRUC D97.A Versjon: 2.6 REV3 20. februar 2012 Status: Til utprøving NAV Implementasjonsguide - ver. 2.6 Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80822:2014

Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80822:2014 HIS 80822:2014.. Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel:

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0.

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0. Kursbeskrivelse utarbeidet for NorStella Versjon 1.0 Utarbeidet av Bakgrunn () er en metode for elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom bedrifter. er FNs sett av standard dokumentformater

Detaljer

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

Metode for meldingsutvikling i helsesektoren

Metode for meldingsutvikling i helsesektoren Metode for meldingsutvikling i helsesektoren forprosjektrapport 23. desember 1998 KITH R 12/98 ISBN 82-7846-053-1 KITH-rapport Tittel Metode for meldingsutvikling i helsesektoren - forprosjektrapport Forfatter(e)

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Rekvirering av medisinske tjenester

Rekvirering av medisinske tjenester Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.3 13. oktober 2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R29/03 ISBN 82-7846-192-9 KITH-rapport TITTEL Rekvirering av medisinske tjenester

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest for sending Rekvirering av medisinske tjenester Mikrobiologi Meldingsversjon: v1.4 datert 20.05.2005 2 Akseptansetest sending Rekvirering Mikrobiologi Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A ORDERS Ordre Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230 Oslo

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Svarrapportering av medisinske tjenester

Svarrapportering av medisinske tjenester Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 22. oktober 2003 KITH Rapport R23/03 ISBN 82-7846-186-4 KITH-rapport TITTEL Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave DEDIP2 Brukerprofil Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 4. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 5 Eksempler Side 13 Versjonsoversikt Side 19

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer