Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Oppvaskmaskin"

Transkript

1 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av maskinen... 5 Oversikt over maskinen... 5 Betjeningspanel... 6 Displayets funksjonsmåte... 7 Sikkerhetsregler... 8 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Kassering av gamle apparater Økonomisk oppvask Forbruksvisning EcoFeedback Første igangsetting Åpning av døren Hjelpemiddel for åpning av døren Lukking av døren Grunninnstillinger For første igangsetting trenger du: Regenereringssalt Saltpåfylling Melding om saltmangel Glansemiddel Påfylling av glansemiddel Melding om manglende glansemiddel Plassering av servise og bestikk Vær oppmerksom på følgende Overkurv Regulering av overkurven Underkurv Bestikk D-bestikkskuff (avhengig av modell) Eksempler på plassering Oppvaskmaskin med bestikkskuff Drift Oppvaskmiddel Tilsetting av oppvaskmiddel Innkobling Velg program Programstart Tidsdisplay TimeControl

3 Innhold Energi-management Programslutt Utkobling Uttaking av servise Pause i programmet Programendring Programopsjoner Tilleggsfunksjoner Oppvaskmiddeltilpasning Startforvalg med EcoStart Programoversikt Flere programmer Rengjøring og stell Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig Rengjøring av dørpakning og dør Rengjøring av betjeningspanelet Rengjøring av lyslederen Rengjøring av maskinfronten Kontroll av silene i oppvaskmaskinen Rengjøring av silene Rengjøring av spylearmene Hvis feil oppstår Tekniske feil Feil ved vanninntak Feil ved vannavløp Generelle problemer med oppvaskmaskinen Støy Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat Feilretting Rengjøring av silen i vanninntaket Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil Service Reparasjoner Garantitid og garantibetingelser For testinstitutter Ekstrautstyr Elektrotilkobling

4 Innhold Vanntilkobling Miele vannsikringssystem Vanninntak Vannavløp Tekniske data Meny "Innstillinger" Åpne menyen "Innstillinger" Språk Klokkeslett Vannhardhet Glansemiddel Forbruk (EcoFeedback) Automatic AutoOpen Knock2open BrilliantLight Standbyoptimering Silkontroll Endre hovedmeny Lagre tilleggsfunksjoner Temperatur Lysstyrke Lydstyrke Memory Versjonsinfo EcoStart Forhandler Fabrikkinnstillinger Avslutte menyen "Innstillinger"

5 Beskrivelse av maskinen Oversikt over maskinen a Øvre spylearm (ikke synlig) b Bestikkskuff (avhengig av modell) c Overkurv d Midtre spylearm e Luftinngangsåpning for tørking (avhengig av modell) f Nedre spylearm g Silkombinasjon h Typeskilt i Glansemiddelbeholder j Tokammer-beholder for oppvaskmiddel k Optisk funksjonskontroll (Time-Control) l Saltbeholder 5

6 Beskrivelse av maskinen Betjeningspanel a Tast (på/av) Slår oppvaskmaskinen på og av. b Optisk funksjonskontroll (TimeControl) For å vise gjenværende programtid når døren er lukket. c Tast (informasjonstast) For visning av ytterligere informasjon om det valgte menypunktet. d Piltaster For endring av den viste verdien. For å bla til andre menysider. e Tast (tilbake) For å gå tilbake til forrige menyområde eller for å slette tidligere innstilte verdier. f Tast OK For å velge det viste menypunktet. For å bekrefte meldinger. g Display Nærmere forklaringer på de følgende sidene. h Tast med kontrollampe (startforvalg) For å velge funksjonen "Startforvalg" Denne bruksanvisningen beskriver flere modeller av oppvaskmaskiner med forskjellige høyder. De forskjellige modellene har følgende betegnelser: normal = Oppvaskmaskin med 80,5 cm høyde (innbyggingsmaskin) hhv. 84,5 cm høyde (frittstående maskin) XXL = Oppvaskmaskin med 84,5 cm høyde (innbyggingsmaskin). 6

7 Beskrivelse av maskinen Displayets funksjonsmåte Generelt Via displayet kan du velge hhv. innstille følgende: programmet tilleggsfunksjoner startforvalget menyen Innstillinger visning av informasjon Følgende kan vises i displayet: programnavnet programavsnittet aktuelt klokkeslett antatt resttid energi- og vannforbruket (EcoFeedback) eventuelle feilmeldinger og råd For å spare energi, slås oppvaskmaskinen av etter noen minutter, dersom du ikke betjener noen sensortast i løpet av denne tiden. For å slå oppvaskmaskinen på igjen, berør sensortasten. Rullefeltet til høyre i displayet viser at det følger flere valgmuligheter hhv. mer tekst, som kan vises med den tilhørende piltasten. Etter siste valgmulighet i en liste vises en stiplet linje. Med sensortasten OK bekrefter du meldinger eller innstillinger og går over til neste meny eller et annet menyområde. Den valgte innstillingen er merket med en hake. Hvis du vil gå ut av en undermeny, berør sensortasten (tilbake). Hvis du ikke har betjent noen taster på flere sekunder, går displayet tilbake til forrige menyområde. Da må du evt. gjenta innstillingen. Touch on metal-tastene betjenes med trykk. De reagerer ikke på lett berøring. I menyen Innstillinger kan du tilpasse oppvaskmaskinens elektronikk til ulike behov (se kapittel "Meny Innstillinger"). 7

8 Sikkerhetsregler Denne oppvaskmaskinen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les monteringsveiledningen og bruksanvisningen nøye før du stiller opp oppvaskmaskinen og tar den i bruk. De inneholder viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. På den måten beskytter du deg selv og unngår skader på oppvaskmaskinen. Ta vare på monteringsveiledningen og bruksanvisningen og gi dem videre til en eventuell senere eier. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke er fulgt. 8

9 Forskriftsmessig bruk Sikkerhetsregler Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne oppvaskmaskinen er ikke bestemt for utendørs bruk. Oppvaskmaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til vask av husholdningsservise. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene oppvaskmaskinen på en sikker måte, må ikke betjene den uten tilsyn. De får kun bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 9

10 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra oppvaskmaskinen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år, får bare betjene oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom oppvaskmaskinens funksjon er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde oppvaskmaskinen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvaskmaskinen. Ikke la barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen! Når den automatiske døråpningen er aktivert (modellavhengig), må ikke små barn oppholde seg i dørens åpningsområde. I tilfelle en feilfunksjon (svært usannsynlig), er det fare for skade. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Pass på at barn ikke kommer i kontakt med oppvaskmiddel! Oppvaskmiddel kan føre til etseskader i munn og svelg eller føre til kvelning. Hold derfor også barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen. Gå straks til lege hvis barn har fått oppvaskmiddel i munnen. 10

11 Teknisk sikkerhet Sikkerhetsregler Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kontroller at oppvaskmaskinen ikke har synlige skader. En skadet oppvaskmaskin må ikke tas i bruk. Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garanteres kun hvis maskinen kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen kontrolleres. I tvilstilfeller bør fagfolk kontrollere elektroinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Pålitelig og sikker drift av oppvaskmaskinen er kun sikret, når oppvaskmaskinen er koblet til det offentlige strømnettet. Oppvaskmaskinen må bare kobles til el-nettet via et 3-polet støpsel med jordingskontakt (ikke fast tilkobling). Etter oppstillingen må stikkontakten være lett tilgjengelig, slik at oppvaskmaskinen til enhver tid kan kobles fra el-nettet. Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elektrisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og press på støpselet kan føre til overoppheting (brannfare). Oppvaskmaskinen må ikke bygges inn under en komfyrtopp. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn er det ikke tillatt å plassere maskinen direkte ved siden av varmestrålende apparater som ikke er vanlige i kjøkken (f.eks. åpne ildsteder e.l. for oppvarming). 11

12 Sikkerhetsregler Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens og spenning) på oppvaskmaskinens typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på oppvaskmaskinen. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil. Oppvaskmaskinen må ikke kobles til el-nettet før alle installasjons- og monteringsarbeider, inklusive innstilling av dørfjærene, er avsluttet. Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for oppvaskmaskinen (brannfare). De må ikke brukes for å koble oppvaskmaskinen til el-nettet. Oppvaskmaskinen skal kun drives med feilfri dørmekanikk, ellers kan det oppstå fare når den automatiske døråpningen (modellavhengig) er aktivert. En feilfri dørmekanikk gjenkjennes ved: Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45 åpningsvinkel). Den må ikke dette ned uten brems. Etter tørkefasen går dørlåsskinnen automatisk inn når døren åpnes. Denne oppvaskmaskinen skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). Oppvaskmaskinen må ikke plasseres i rom hvor det er fare for frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli mindre pålitelig ved temperaturer under frysepunktet. For å unngå skader på oppvaskmaskinen, skal den kun brukes når den er koblet til et rørledningssystem som er fullstendig gjennomluftet. Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil. Boksen må ikke dyppes i vann! I inntaksslangen er det spenningsførende ledninger. Du må derfor ikke gjøre slangen kortere. 12

13 Sikkerhetsregler Det innebygde waterproof-systemet gir pålitelig beskyttelse mot vannskader under følgende forutsetninger: forskriftsmessig installasjon, reparasjon av oppvaskmaskinen hhv. utskiftning av deler ved tydelige skader, stenging av vannkranen ved lengre fravær (f.eks. ferie). Waterproof-systemet virker også når maskinen er slått av. Den må imidlertid ikke være koblet fra el-nettet. Vanntrykket (flytetrykket ved vanntilkoblingen) må ligge mellom 30 og 1000 kpa (0,3 og 10 bar). En skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke! Slå straks av maskinen og tilkall service. Hvis oppvaskmaskinen ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner, må oppvaskmaskinen være koblet fra el-nettet (slå av oppvaskmaskinen, trekk deretter ut støpselet). En skadet tilkoblingsledning skal bare skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning av samme type (kan kjøpes hos Miele). Av sikkerhetsgrunner må den bare skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles kundeservice. 13

14 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig oppstilling Foreta oppstilling og tilkobling av oppvaskmaskinen iht. monteringsveiledningen. Vær forsiktig før og under montering av oppvaskmaskinen. På noen metalldeler er det fare for skade og for å skjære seg. Bruk vernehansker. For å sikre problemfri drift, må oppvaskmaskinen stå vannrett. For å sikre at maskinen står støtt, må innbyggings- og integreringsmaskiner bare settes opp under en gjennomgående benkeplate, som er skrudd fast til skapene ved siden av. Hvis du vil bygge om en frittstående oppvaskmaskin til en innbyggingsmaskin, og derfor fjerner sokkelen, må du montere en innbyggings-sokkelforblending. Bruk tilsvarende ombyggingssett. Ellers kan det oppstå fare pga. metalldeler som stikker ut! Dørfjærene må være likt innstilt på begge sider. De er riktig innstilt, når døren blir stående når den er halvveis åpen (ca. 45 åpningsvinkel). Den må ikke dette ned uten brems. Maskinen skal kun brukes når dørfjærene er innstilt forskriftsmessig. 14

15 Bruk Sikkerhetsregler Ikke tilsett løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon! Ikke pust inn oppvaskpulver! Ikke svelg oppvaskmiddel! Oppvaskmidler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Gå straks til lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel. Du kan skade deg på en åpen oppvaskmaskindør eller snuble i den. Ikke la døren stå unødig åpen. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren. Oppvaskmaskinen kan velte, og du kan skade deg, eller det kan oppstå skader på maskinen. Serviset kan være svært varmt når oppvaskprogrammet er ferdig! La det derfor avkjøles i maskinen til det er lett å ta i. Bruk bare vanlige oppvaskmidler og glansemidler for husholdningsoppvaskmaskiner. Ikke bruk håndoppvaskmiddel! Ikke bruk industrioppvaskmidler. Det kan oppstå materialskader, og det er fare for kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks. knallgassreaksjon). Oppvaskmiddel ødelegger glansemiddelbeholderen! Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i glansemiddelbeholderen. Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret. Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen. Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og disse kan føre til funksjonsfeil på kalkfilteret. Oppvaskmaskiner med bestikkurv (modellavhengig): Av sikkerhetsgrunner bør bestikket settes med knivbladene og gaffelspissene ned. Du kan skade deg på knivblad og gaffelspisser som stikker opp. Bestikket blir imidlertid lettere rent og tørt når det står med skaftene ned i bestikkurven. 15

16 Sikkerhetsregler Ikke vask plastdeler som ikke tåler varmt vann, f.eks. engangsservise eller -bestikk. Disse delene kan bli deformert pga. varmen. Når du bruker programopsjonen "FlexiTimer/Startforvalg" (modellavhengig), må vaskemiddelbeholderen være tørr, tørk den hvis det er nødvendig. Hvis vaskemiddelbeholderen er fuktig, klumper oppvaskmiddelet seg og blir eventuelt ikke spylt skikkelig ut. Opplysninger om oppvaskmaskinens kapasitet finner du i kapitlet "Tekniske data". Tilbehør Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. Kassering av oppvaskmaskinen Ødelegg låsen, slik at ikke barn kan bli stengt inne. Fjern eller ødelegg låsehaken i dørlåsen. 16

17 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter oppvaskmaskinen mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Emballasjen består av følgende materialer: Utvendig forpakning: Bølgepapp av inntil 100 % resirkulerbart materiale, alternativt: Krympefolie av polyetylen (PE) Kunststoff-festebånd av polypropylen (PP) Innvendig forpakning: Ekspanderbar polystyrol (EPS) uten tilsetning av klor eller fluor Bunn, dekselramme og støttelister av ubehandlet naturtre fra skoger som er godt forvaltet Beskyttelsesfolie av polyetylen (PE) Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur eller informerer om nærmeste returmulighet. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. Alle maskinens kunststoffdeler er merket med internasjonale standardiserte forkortelser, slik at kunststoffavfallet kan sorteres etter type, for miljøvennlig resirkulering. 17

18 Aktivt miljøvern Økonomisk oppvask Denne oppvaskmaskinen er spesielt vann- og energisparende. Du kan spare enda mer hvis du følger disse tipsene: Utnytt kurvenes kapasitet uten å overfylle. Da vasker du mest økonomisk. Velg et program som passer for serviset og tilsmussingsgraden. Velg programmet ECO (hvis maskinen har dette programmet) for økonomisk oppvask. Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er dette programmet det mest energieffektive for normalt skittent servise. Ved varmtvannstilkobling, velg programmet Kald Eco for vask av lite til normalt skittent servise. I dette programmet blir ikke vannet varmet opp. Derfor kan serviset være fuktigere ved programslutt enn ved andre programmer. Følg doseringsangivelsene fra oppvaskmiddelprodusenten. Ved bruk av pulveroppvaskmidler eller flytende oppvaskmidler, kan du redusere mengden med 1 / 3 hvis kurvene bare er halvfulle. 18

19 Aktivt miljøvern Forbruksvisning EcoFeedback Med funksjonen Forbruk får du informasjon om energi- og vannforbruket til oppvaskmaskinen (se kapittel "Meny Innstillinger, Forbruk"). Tre forskjellige informasjoner kan vises: en forbruksprognose før programforløpet faktisk forbruk ved slutten av programmet totalforbruket for oppvaskmaskinen 1. Forbruksprognose: Du kan få en prognose for energi- og vannforbruket til et program. Åpne døren. Velg ønsket program. 2. Faktisk forbruk Ved programslutt kan du lese av det faktiske energi- og vannforbruket for programmet. Åpne døren ved programslutt. Trykk tasten. Når oppvaskmaskinen slås av etter programslutt, blir de faktiske forbruksverdiene for det programmet som var i gang, slettet. 3. Innstilling "Forbruk" Ved innstillingen Forbruk, blir det totale forbruket av energi og vann for alle de programmene som til nå har vært brukt, lagt sammen (se kapittel "Meny Innstillinger, Forbruk"). Velg menypunktet Forbruksprognose I displayet vises en prognose for energiog vannforbruket. Forbruksprognosen vises ved stolper i displayet. Jo flere stolper ( ), desto mer energi eller vann vil brukes. Verdiene endrer seg avhengig av valgt program og programopsjoner. Forbruksvisningen er koblet inn på fabrikken. Den kan kobles ut (se kapittel "Meny Innstillinger, Forbruk"). 19

20 Første igangsetting Åpning av døren Oppvaskmaskinen er utstyrt med motorisk åpning av døren, som aktiveres ved banking ("Knock2open-funksjon"). Hvis vannet i oppvaskmaskinen er varmt, er det fare for skålding! Åpne derfor døren svært forsiktig under drift, hvis du i det hele tatt behøver å åpne døren. Hold åpningsområdet til døren fritt. Når programmer som har tørkefase (se kapittel "Programoversikt") er slutt, åpnes døren automatisk på gløtt, for å forbedre tørkingen. Denne funksjonen kan også kobles ut (se kapittel "Meny Innstillinger, AutoOpen"). Bank raskt to ganger på den øvre tredjedelen av dørfronten. Døren åpnes på gløtt. På den øvre innvendige kanten til døren er det to mørke gripelister. Ta tak i disse gripelistene og dra døren helt ut av låsen. Styrestangen til dørlåsen går inn. Hvis døren åpnes når maskinen er i gang, avbrytes oppvaskfunksjonene automatisk. Du kan endre antall bankeimpulser (se kapittel "Meny Innstillinger, Knock2open"). 20

21 Første igangsetting Hjelpemiddel for åpning av døren Hvis døren ikke lar seg åpne ved banking, eller hvis strømmen har gått, kan du også åpne døren manuelt med den vedlagte åpneren. Dra opp døren med åpneren. Skyv åpneren ca. 15 cm under benkeplaten inn i spalten mellom oppvaskmaskinfronten og døren til skapet ved siden av. Vri åpneren mot høyre, slik at den hekter seg bak oppvaskmaskinfronten. Lukking av døren Skyv inn kurvene. Skyv døren inntil, til dørlåsen knepper på plass. Døren lukkes da automatisk. Klemfare! Ikke stikk fingrene inn der hvor døren lukkes. 21

22 Første igangsetting Grunninnstillinger Åpne døren. Slå på oppvaskmaskinen med sensortasten. Første gang du slår på oppvaskmaskinen vises et velkomstbilde. Språk Displayet skifter automatisk til innstilling av språk. Velg ønsket språk og evt. land med piltastene og bekreft med OK. For displayets funksjonsmåte: se kapitlet med samme navn. Klokkeslett Displayet skifter til innstilling av klokkeslett. Klokkeslettet er nødvendig for bruk av programopsjonen Startforvalg. Dessuten kan aktuelt klokkeslett vises i displayet. Innstill timene med piltastene og bekreft med OK. Deretter innstiller du minuttene og bekrefter med OK. Når sensortastene holdes inne, telles det automatisk oppover eller nedover. Det innstilte språket er merket med en hake. 22

23 Første igangsetting Vannhardhet Displayet skifter til innstilling av vannhardheten. Oppvaskmaskinen må programmeres nøyaktig til vannets hardhet. Det lokale vannverket gir opplysning om nøyaktig hardhetsgrad for vannet. Hvis vannets hardhet varierer (f.eks d), programmer alltid den høyeste verdien (i dette eksempelet 15 d). Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis vannets hardhet er kjent. Før inn vannets hardhet her: d Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 15 d (2,7 mmol/l). Velg den vannhardheten du har med piltastene og bekreft med OK. Deretter vises meldingen Første igangsetting vellykket Etter at denne meldingen er bekreftet med OK vises eventuelt de to meldingene Tomt for salt og Tomt for glansemiddel. Fyll på salt og glansemiddel hvis nødvendig (se kapittel "Første igangsetting", "Regenereringssalt" og "Glansemiddel"). Bekreft meldingene med OK. Displayet viser nå "Hovedmeny". Disse spørsmålene for første igangsetting vises ikke mer etter at det første programmet er fullstendig gjennomført. Ytterligere informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel "Meny Innstillinger, Vannhardhet". 23

24 Første igangsetting For første igangsetting trenger du: ca. 1 kg salt, oppvaskmiddel for husholdningsoppvaskmaskin, glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskin. Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir testet på fabrikken. Vannrester i maskinen kommer fra denne testen, og betyr ikke at maskinen har vært brukt tidligere. Regenereringssalt For å oppnå gode vaskeresultater, trenger oppvaskmaskinen bløtt (kalkfattig) vann. Hvis vannet er hardt setter det seg et hvitt belegg på serviset og veggene i oppvaskmaskinen. Vann med en hardhet fra 4 d (0,7 mmol/l) må derfor avkalkes. Det skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret er egnet for en vannhardhet inntil 70 d (12,6 mmol/l). Til dette trenger kalkfilteret regenereringssalt. Ved bruk av kombinasjonsoppvaskmidler er det, avhengig av vannhardhet (< 21 d), ikke nødvendig å bruke salt (se kapittel "Drift, Oppvaskmiddel"). Hvis hardheten på vannet alltid ligger under 5 d (= 0,9 mmol/l), behøver du ikke fylle på salt. Meldingen om manglende salt kobler seg ut automatisk. Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret. Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen. Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i vann, og kalkfilterets funksjon kan påvirkes. 24

25 Første igangsetting Saltpåfylling Åpne døren bare halvveis når du skal fylle på salt, slik at saltet kommer skikkelig inn i saltbeholderen. Fyll ikke vann i saltbeholderen! Trykk åpningstasten på saltbeholderlokket i pilens retning. Lokket spretter opp. Fyll maksimalt så mye salt i beholderen at den er full, evt. at det kommer vann ut av åpningen. Avhengig av salttype rommer beholderen inntil ca. 1 kg. Ikke fyll på mer enn 1 kg salt. Ved saltpåfyllingen presses vannet ut av saltbeholderen og renner evt. over. Fjern saltrester fra påfyllingsområdet og lukk saltbeholderlokket. Sett straks i gang programmet Hurtig med programopsjonen Kort uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen. Åpne påfyllingstrakten. 25

26 Første igangsetting Melding om saltmangel Så snart meldingen Tomt for salt vises, skal du - etter at et oppvaskprogram er slutt - etterfylle salt. Bekreft med OK. Meldingen slokner. Korrosjonsfare! Etter hver saltpåfylling skal du straks starte programmet Hurtig med programopsjonen Kort uten servise, slik at eventuell saltoppløsning som har rent over, blir fortynnet og pumpet ut av maskinen. Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglede glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel "Meny Innstillinger, Meldinger om manglende salt og glansemiddel"). Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og koble inn meldingene igjen, dersom du ikke lenger bruker kombinasjonsoppvaskmidler. Hvis det ikke har dannet seg en tilstrekkelig høy saltkonsentrasjon, kan det hende at meldingen om saltmangel vises igjen, selv om du har fylt på salt. Hvis den gjør det, bekreft én gang til med OK. Hvis oppvaskmaskinen er programmert for en vannhardhet under 5 d (= 0,9 mmol/l), er meldingen om saltmangel koblet ut. 26

27 Første igangsetting Glansemiddel Glansemiddel er nødvendig for å unngå flekker på serviset under tørkingen og for at serviset skal tørke lettere. Glansemiddelet fylles i beholderen, og den innstilte mengden blir automatisk dosert. Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, behøver du ikke fylle på glansemiddel. Påfylling av glansemiddel Fyll bare på glansemiddel for husholdningsoppvaskmaskiner, absolutt ikke håndoppvaskmiddel eller maskinoppvaskmiddel. Da blir glansemiddelbeholderen ødelagt. Alternativt kan du bruke husholdningseddik med maks. 5 % syreinnhold eller 10 % flytende sitronsyre Serviset vil da bli fuktigere og mer flekkete enn når du bruker glansemiddel. Trykk åpningstasten på lokket til glansemiddelbeholderen i pilens retning. Lokket spretter opp. Bruk aldri eddik med høyt syreinnhold (f.eks. 25 % eddikessens). Oppvaskmaskinen kan bli skadet. 27

28 Første igangsetting Melding om manglende glansemiddel Når meldingen Tomt for glansemiddel vises, er det bare igjen glansemiddel til 2-3 oppvaskomganger Fyll på glansemiddel i tide. Bekreft med OK. Meldingen slokner. Fyll bare på så mye glansemiddel at det blir synlig i påfyllingsåpningen. Beholderen rommer ca. 110 ml. Lukk lokket slik at det fester seg ordentlig. Ellers kan det komme vann inn i glansemiddelbeholderen under oppvasken. Tørk bort ev. søl, for å unngå økt skumdannelse i det neste programmet. Hvis du kun bruker kombinasjonsoppvaskmidler, og du synes meldingene om manglende salt og manglende glansemiddel er forstyrrende, kan du koble dem ut samtidig (se kapittel "Meny Innstillinger, Meldinger om manglende salt og glansemiddel"). Husk at du må fylle på salt og glansemiddel og koble inn meldingene igjen, dersom du ikke lenger bruker kombinasjonsoppvaskmidler. For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du innstille doseringsmengden for glansemiddel (se kapittel "Meny Innstillinger, Glansemiddel"). 28

29 Plassering av servise og bestikk Vær oppmerksom på følgende Fjern store matrester fra serviset. Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig! Ikke vask servisedeler med aske, sand, voks, smørefett eller maling i oppvaskmaskinen. Slike stoffer skader oppvaskmaskinen. De enkelte servisedelene kan plasseres hvor som helst i kurvene, men ta hensyn til rådene nedenfor: Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og må ikke dekke hverandre. Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet, ellers blir det ikke ordentlig rent! Pass på at alle deler står støtt. Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene vendt nedover i kurvene. Ikke plasser høye, slanke, hule deler, f.eks. vinglass, i hjørnene i kurvene. Sett dem i det midtre området i kurvene, der nås de best av vannstrålene. Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at vannet kan renne av. Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å dreie spylearmen med hånden. Pass på at små deler ikke faller ned gjennom spilene i kurven. Legg små deler, f.eks. lokk, i bestikkskuffen eller bestikkurven (avhengig av modell). Noen matvarer, f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup, innholder naturfargestoffer. Disse fargestoffene kan misfarge plastservise og plastdeler, hvis større mengder havner i maskinen sammen med serviset. Denne misfargingen har ingen innflytelse på plastdelenes stabilitet. Også oppvask av sølvbestikk kan føre til misfarging av plastservise. 29

30 Plassering av servise og bestikk Ikke egnet for maskinoppvask: Bestikk og servisedeler av tre eller med deler av tre: de blir utvasket og lite innbydende. Dessuten er ikke limet egnet for oppvaskmaskin, slik at treskaft kan løsne. Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass med dekor: tåler ikke maskinoppvask. Plastdeler av materialer som ikke er varmebestandige: kan bli deformert. Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium: kan bli misfarget eller matte. Dekor utenpå glasur: kan blekne etter flere vaskeomganger. Ømfintlige glass og krystallgjenstander: kan bli matte etter lengre tids bruk. NB! Sølv, som er pusset med poleringsmiddel, kan være fuktig eller flekket etter vask, fordi vannet ikke renner ordentlig av. Det må da tørkes med et håndkle. Sølv kan bli misfarget ved kontakt med svovelholdige matvarer, f.eks. eggeplomme, løk, majones, sennep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og marinader. Tips: Kjøp servise som er egnet for maskinoppvask og bestikk med betegnelsen "tåler maskinoppvask". Skånsom behandling av glass Glass kan bli matte etter mange omganger i oppvaskmaskinen. Vask ømfintlige glass i programmer med lave temperaturer (se kapittel "Programoversikt"), hhv. i programmer med GlassCare (modellavhengig). Da er det mindre fare for at glassene blir matte. Kjøp glass som er egnet for maskinoppvask og med betegnelsen "tåler maskinoppvask" (f.eks. Riedel-glass). Bruk oppvaskmiddel med stoffer som er skånsomme mot glass (f.eks. tabletter fra Miele CareCollection). Ytterligere informasjon om temaet "skånsom behandling av glass" finner du på internett, under "http:// Aluminiumsdeler (f.eks. fettfilter til ventilatorer) må ikke vaskes i oppvaskmaskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirengjøringsmidler. Det kan oppstå materialskader. I ekstreme tilfeller er det fare for en eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon). 30

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer