Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner"

Transkript

1 Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

2 KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge Håndbok Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Copyright KoKom 2009 ISBN utgave utgave utgave prøveeksemplar utgave 2009 Forfattere Per Christian Juvkam, Seksjonsoverlege, Anestesi/Akuttseksjon Ålesund Sjukehus, Helse Sunnmøre HF Arne O. Aksnes, Kommuneoverlege, Kvam herad Kristine Dreyer, Rådgiver ved KoKom Åge Jensen, Rådgiver ved KoKom Prosjektleder: Kristine Dreyer Koordinator: Tove Elin Bru Layout/redigering Maja Design Allkopi Bergen Trykk Allkopi Bergen tlf Alle henvendelser om denne boka kan rettes til: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens Kommunikasjonsberedskap, KoKom Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen Telefon: Faks: E-post:

3 Forord I akuttmedisinske situasjoner er tidsfaktoren og kompetanse viktig og avgjørende. Det er nødvendig med et forberedt system som er klart til innsats etter varsling. Arbeidsfordeling og ansvarsforhold må være mest mulig avklart på forhånd. Kommuner og helseforetak må ha system og opplæring som sikrer at de som utøver tjenesten har nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Håndboka er ment å være oversiktlig og praktisk i bruk. Den skal bidra til kunnskap og forståelse om organisering og oppbygging av medisinsk nødmeldetjeneste. Handling, samhandling, oppgaver og ansvar er gjennomgående tema. Uttalte mål med håndboka er å: n sikre at helsepersonell har kjennskap til og kunnskap om akuttmedisinsk kommunikasjon og samhandling i Norge. Dette innebærer kjennskap til akuttmedisinsk beredskap og nødvendigheten av nær samhandling n sikre at foretak og kommuner kjenner og ivaretar sitt ansvar n gi innspill i formidling av basiskunnskap i samsvar med Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og til Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten n gi hver enkelt helsearbeider i alle vaktområder hjelp til og forutsetninger for å løse de akuttmedisinske oppgaver i forhold til Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus på en tilfredsstillende måte i samarbeid med andre aktører De ulike kapitler omhandler: n Regelverk, hvilke lover, forskrifter, rundskriv og andre relevante dokumenter vi må forholde oss til i medisinsk nødmeldetjeneste n Struktur, hvordan den akuttmedisinske kjeden og den medisinske nødmeldetjeneste er oppbygget n Oppgaver, ansvar og kompetansekrav, ansvarsforhold og faglig innhold i nødmeldetjenesten n Handling og samhandling i ulike faser i den akuttmedisinske kjeden n Kommunikasjon, ulike veier for kommunikasjon, sambandsprosedyrer, radiosamband og kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden n Prosedyrer, rekvirering av ulike tjenester n Utfordrende grenseoppganger i medisinske nødsituasjoner, ting som kan være vanskelige n Sentrale begreper og definisjoner n De viktigste lover, forskrifter, rundskriv og andre sentrale dokumenter ligger som vedlegg til Håndboka forord Målgruppe er helsepersonell både i helseforetak og kommuner, samt annet personell i akuttmedisinsk beredskap og samhandlingspartnere ved politi og brannetaten. Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle som kom med tilbakemelding på prøveeksemplaret av Håndboka Takk også til kapitellforfatterne som igjen har gjort en betydelig innsats. Bergen 1. februar 2009 Egil Bovim Direktør Kristine Dreyer Rådgiver

4 Innhold Kart, AMK Samhandling i akuttmedisinske situasjoner Den akuttmedisinske handlingskjede Publikum / Innringer LV-sentralen / AMK Utrykkende enhet(er) Legevakten Sykehuset innhold 2 Lover og Regler Lover Kommunehelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Helseforetaksloven Helsepersonelloven Helse- og sosialberedskapsloven Psykisk helsevernloven Helseregisterloven Pasientskadeloven Sosialtjenesteloven Smittevernloven Pasientrettighetsloven Forskrifter Om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Om funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr Om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap Om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet Om melding av unaturlig dødsfall Om fastlegeordning i kommunene Om pasientjournal Rundskriv Utdrag for Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse Taushetspliktens betydning i forbindelse med helsepersonells samarbeid med nødetater Restriksjoner i bruk av helseradionettet - hensyn til personvern ved bruk av ikke kryptert radiosamband Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten i saker som dreier seg om... 28

5 2.3.6 Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid Oppfølging i psykisk helsevern av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer Oppfølging i kommunene av personer som har vært berørt av ulykker og katastrofer Plutselig, uventet død i spedbarnsalder - krybbedød; rutiner og oppfølgning Lov om pasientrettigheter kapittel 4A Andre veiledende dokument Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, GRUK Telefonråd Veileder IK Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater Veileder IS-13/2003 (2003). For etablering og drift av interkommunale legevaktordninger Forslag til nasjonal standard for opplæring og oppfølging av LV- og AMK-operatører. KoKom Opplæring og trening i samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner KoKom KITH Legeforeningen, spesialiteter Lokale og regionale dokumenter Struktur Statlig styring og tilsyn Stortinget og regjeringen Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helsetilsynet Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Medisinsk nødmeldetjeneste Ambulansetjeneste Redningstjenesten Hovedredningssentraler (HRS) og Lokale redningssentraler (LRS) Helsetjenestens rolle i redningstjenesten Brannvern Politiet Frivillige organisasjoner Sivilforsvaret Forsvaret innhold 4 Oppgaver og ansvar Internkontroll Kommunale oppgaver Kommunehelsetjenesten Legevakt Kommunikasjonsberedskap og utstyr Pleie- og omsorgstjenesten... 48

6 4.3 Oppgaver for regionale helseforetak Spesialisthelsetjenesten - helseforetak Sykehus Medisinsk nødmeldetjeneste (AMK) Regional AMK (R-AMK) Ambulanse- og luftambulansetjeneste Om personell i medisinsk nødmeldetjeneste, ansvarsforhold og kompetansekrav Kommuneoverlege Legevaktslege LV-operatør Medisinsk systemansvarlig lege i spesialisthelsetjenesten Vakthavende AMK-lege AMK-operatør Ambulansepersonell Luftambulanse Anbefalinger for å utøve god praksis Ansvars- og oppgavematrise innhold 5 Handling og samhandling System, redskap og utøvere Akuttmedisinsk beredskap og aksjon (Faser) Presisering/utdypning av helsepersonells oppgaver knyttet til de ulike akuttmedisinske faser Tidsbegrepene ved håndtering av medisinske nødmeldinger i AMK Samhandling mellom nødetatene Vedrørende taushetsplikt og tverretatlig varsling Varsling av politi Dødsfall Trippelvarsling Oppgaver for innsatspersonell under (rednings)aksjoner Samvirke på hendelsessted, ansvarsforhold Første lege/ambulanse på hendelsested Begrep og definisjon Merking og uniformering Innsatsleder (IL) Fagleder Brann (FB) Fagleder Politi (FP) Fagleder Helse (FH) Operativ Leder Helse (OLH) Leder Ambulanse (L-AMB) Kommunikasjon Helseradionettet Generelt... 77

7 6.1.2 Kommunikasjon over Helseradionettet Radiodekning Diskresjon ved bruk av radiosambandet Taleforvrenger Medlytt bort Sambandsprosedyrer/Ekspedisjonsregler Radiodisiplin Fonetisk alfabet Ekspedisjonsord Lege / ambulansealarm og redningsalarm Aksjonssamband Bruk av redningskanal intern kommunikasjon på hendelsessted Statusmeldinger - bruk og betydning Sikkerhetsalarm Ved tekniske/organisatoriske uregelmessigheter Nytt digitalt nødnett Generelt Avlyttingssikkert Alarmer Faglige retningslinjer Beskrivelse av hastegrader Beslutningsstøtte system Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Telefonråd Systembok, medisinsk operativ manual og lokale planer Rekvirering av ambulanse Rekvireringsmyndighet for ambulanse Kriterier for bruk av bil/båt ambulanse Kriterier for bruk av luftambulanse Hvordan rekvirere ambulanse Akuttmedisinske utfordringer Retningslinjer for resuscitering Traumebehandling Hjerte Hjerneslagbehandling Pustevansker Andre informasjonskilder innhold 8 Spesielle utfordringer Om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og meldeplikt Vedrørende taushetsplikt og tverretatlig varsling Meldeplikt ved dødsfall Plutselig uventet død i spebarnsalder Legeundersøkelse ved dødsfall

8 8.5 Barnevern Psykiatri Ansvarsforhold i ambulansetjenesten Grenseoppgang LV-sentral/AMK/ Regional AMK Samhandling LV-sentral og AMK Arbeids- og ansvarsbeskrivelse mellom Lokal AMK og Regional AMK Spesielle farlige situasjoner, - egensikkerhet Begreper og definisjoner Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler KITH Øvrige definisjoner innhold Lover Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven) Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (Helse- og sosialberedskapsloven) Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) Forskrifter Forskrift 18. mars 2005 nr. 252 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift 20. desember 2000 nr om funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap Forskrift 21. desember 2000 nr om melding av unaturlig dødsfall

9 Forskrift 21. desember 2000 nr om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet Forskrift 15. desember 2006 nr om etablering av tvungent psykisk helsevern mv Forskrift 14. april 2000 nr. 328 om fastlegeordning i kommunene Forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal. Med merknader Aktuelle Rundskriv Nye retningslinjer for rekvirering av statens luftambulanse IK-25/93 (1993) Rundskriv IK-7/2001 (2001). Taushetspliktens betydning i forbindelse med helsepersonells samarbeid med nødetater Rundskriv IS-10/2005 (2005). Restriksjoner i bruk av helseradionettet - hensyn til personvern ved bruk av ikke kryptert radiosamband Rundskriv Q-24/2005 (2005). Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv IS-17/2006 (2006). Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten Rundskriv IS-15/2006 (2006). Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid Rundskriv IS-3/2005 (2005) Oppfølging i psykisk helsevern av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer Rundskriv IS-4/2005 (2005) Oppfølging i kommunene av personer som har vært berørt av ulykker og katastrofer Rundskriv IK-22/92 (1992). Plutselig, uventet død i spedbarnsalder - krybbedød; rutiner og oppfølgning Prosedyre for samarbeid mellom Lokal AMK og R-AMK Statusmeldinger til bruk i medisinsk nødmeldetjeneste Kanalplan Avansert HLR Voksne Avansert HRL Barn Kilder innhold 12 Stikkordsliste

10 AMK SUNNMØRE (Ålesund) AMK NORDMØRE OG ROMSDAL (Molde) AMK FØRDE (Førde) AMK BERGEN (Bergen) AMK HAUGESUND (Haugesund) AMK STAVANGER (Stavanger) HELSE VEST HELSE MIDT-NORGE AMK TELEMARK / VESTFOLD (Tønsberg) AMK SØRLANDET (Arendal) AMK NORD-TRØNDELAG (Namsos) AMK SØR-TRØNDELAG (Trondheim) AMK INNLANDET (Gjøvik) AMK BUSKERUD (Drammen) AMK OSLO OG AKERSHUS (Oslo) HELSE SØR-ØST AMK ØSTFOLD (Fredrikstad) 10 Norgeskart AMK-sentral Helseregiongrense Fylkesgrense Kommunegrense Riksgrense AMK-sentral-område: Geografisk område som AMK-sentral har ansvaret for Kartgrunnlag: Statens kartverk 2008 Lisensnr: Ugland IT Group 12247NE-KP A Tilrettelagt av KoKom i samarbeid med Sørlandet sykehus HF, Prehospitale tjenester 18. november 2008

11 1 : km HELSEREGIONKART MED AMK-OMRÅDER 0 MÅLESTOKK HELSE NORD AMK HELGELAND (Sandnessjøen) AMK HARSTAD (Harstad) Norgeskart AMK BODØ (Bodø) AMK TROMSØ (Tromsø) 11 AMK FINNMARK (Kirkenes)

12 1Samhandling i akuttmedisinske situasjoner 12 I akuttmedisinske situasjoner er tid og kompetanse viktige og avgjørende faktorer. Det er derfor nødvendig med et forberedt system som er klart til innsats etter varsling. Arbeidsfordeling og ansvarsforhold må være avklart på forhånd. Kommuner og helseforetak må ha system for å sikre at de som utøver denne tjenesten bruker kommunikasjonssystemet. samhandling i akuttmedisinske situasjoner

13 Helsetjenestens samhandling i akuttmedisinske situasjoner Medisinsk nødmeldetjeneste er et landsdekkende organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten. Sentralt i dette systemet er det landsomfattende nettet av akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) og legevaktsentraler (LV-sentraler). Systemet skal håndtere melding, varsling og videre oppfølging i akuttmedisinske situasjoner og gi råd og veiledning når befolkningen har behov for kontakt med helsetjenesten i vakt. Ref: OT prp.nr. 26 ( ) Grunnverdiene er likhet, nærhet, fellesskap og trygghet. 1 Medisinsk nødmeldetjeneste, et felles ansvar for kommuner og helseforetak Medisinsk nødmeldetjeneste er en landsdekkende integrert del av helsetjenesten som er regulert i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift nr 252 Hensikten med den medisinske nødmeldetjenesten er: n å gi publikum enkel og umiddelbar tilgang til de to nivåene (legevakt, ambulanse/ sykehus) som yter akutte helsetjenester n å gjennomføre varsling av hjelperne i helsetjenesten uten tap av tid, og å nytte muligheten til å gjøre innringer til førstehjelper gjennom medisinsk faglige råd og veiledning n å knytte hjelperne i helsetjenesten sammen ved hjelp av kommunikasjonssystemer og sentraler integrert i helsetjenesten n å bidra til et systematisk samarbeid med andre nødetater Legevakt (LV-) og akuttmedisinske kommunikasjons sentraler (AMK) er knutepunktene i nettet som knytter sammen den som trenger og den som yter hjelp. Vakthavende leger er en del av nødmeldesystemet. Dette er bakgrunnen for at legen er pliktig til å være tilgjengelig over helseradionettet og å kunne bruke kommunikasjonsutstyret. Det er et nødvendig redskap for å kunne løse akuttmedisinske problemstillinger på en faglig forsvarlig måte. I akuttmedisinske situasjoner er tid og kompetanse viktige og avgjørende faktorer. Det er derfor nødvendig med et forberedt system som er klart til innsats etter varsling. Arbeidsfordeling og ansvarsforhold må være avklart på forhånd. Kommuner og helseforetak må ha system for å sikre at de som utøver denne tjenesten bruker kommunikasjonssystemet. Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et tett og nært samarbeid. Også andre nødetater og lokal førstehjelperberedskap kan være en planlagt del av samhandlingen. Medisinsk behandling av pasienter med akutt sykdom eller skade utenfor sykehuset ytes fortrinnsvis av primærleger og ambulansepersonell. For å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte må helsepersonell være mentalt, faglig og utstyrsmessig forberedt. Det er også av betydning at alle kjenner til egne, men også de andres ansvarsområder og oppgaver i de ulike situasjoner. 1 Paul F. Forstrønen Notat om kommunikasjonsberedskap i Hordaland fylke samhandling i akuttmedisinske situasjoner

14 1.1 Den akuttmedisinske handlingskjede Publikum - oftest den/de første til stede varsling - medisinsk nødhjelp 1-1-3, eller - legevaktsentral utrykning - ambulansetjeneste - kommunal vaktlege spesialisert utrykning - luftambulanse - legebil Videre behandling - akuttmottak i sykehus - legevakt 14 samhandling i akuttmedisinske situasjoner Publikum / Innringer n Erkjenner behov for hjelp (den hjelpetrengende selv eller legfolk på stedet) n Varsler LV/ AMK om akutt sykdom/hendelse LV- sentralen/ AMK n Lytter til henvendelsen n Veileder og hjelper innringer n Varsler samtidig med tilpasset respons n Koordinerer riktig hjelp i hver enkelt situasjon

15 1.1.3 Utrykkende enhet(er) n Først ankommende enhet: tar ansvar for sikkerhet og livreddende tiltak (ABCD) melder at den er fremme, og gir en rask tilbakemelding om status og eventuelt ytterligere ressursbehov over aksjonssambandet/ nødnettets relevante gruppe foretar medisinsk vurdering og nødvendig behandling før transport til legevakt eller sykehus n For samarbeid og oppgavefordeling når flere enheter er på stedet, vises til kap 5, Handling og samhandling Legevakten n Tar i mot pasient(er) som ikke har umiddelbart behov for spesialistkompetanse/ innleggelse n Viderebehandler pasient(er) n Vurderer behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten Sykehuset n Tar i mot pasient(er) som har umiddelbart behov for spesialistkompetanse/ innleggelse n Står for undersøkelse og videre behandling Det må sikres et godt samarbeid, og felles kompetanseutvikling mellom akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og kommunal akuttberedskap. Dette gjøres ved etablering av egnede avtaler og fora. 15 samhandling i akuttmedisinske situasjoner

16 2Lover og regler 16 Dette kapittelet omhandler de viktigste lover, forskrifter og rundskriv som regulerer helsetjenesten. Vi har trukket ut det vi mener er viktig å kjenne til for akuttmedisinsk kommunikasjon og samhandling. Lov- og regelverk er lagt som vedlegg i kapittel 10. Lover og Regler

17 2.1 Lover Lov Stortinget vedtar en lov på grunnlag av et forslag, Odelstingsproposisjon (Ot. prp) fra regjeringen Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med kommunen. Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme egen trivsel, sunnhet og ellers bidra til beste for folkehelsen. Kommunen er pliktig til å utarbeide en beredskapsplan for sin helsetjeneste i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap Lov 02. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Spesialisthelsetjenesteloven har som formål å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade og lidelse. Den skal bidra til et likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud for pasienter i hele landet. De regionale helseforetakene har som ansvar å sørge for at personer tilbys de helsetjenester som inngår i bl.a. akuttmedisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste og luft- og ambulansetjeneste. Det er også de regionale helseforetak som skal utarbeide beredskapsplan som skal samordnes med kommunenes og de andre regionale helseforetakenes beredskapsplaner. Ved ulykker og andre akutte situasjoner skal det ytes bistand mellom helseforetak. Anmodning om dette skal fremmes av det helseforetaket som har behovet. Loven omhandler videre særlige plikter og oppgaver vedrørende øyeblikkelig hjelp. Sykehus og fødestuer skal straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen kan gi er påtrengende nødvendig. Institusjonen eller avdelingen skal motta pasientene for undersøkelse og om nødvendig behandling. Regionale helseforetak skal utpeke nødvendig antall helseinstitusjoner med tilsvarende plikt ovenfor pasienter som trenger psykiatrisk helsehjelp. 17 Lover og Regler I denne lov er det tilføyd en paragraf 1.januar 2008 som sier Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om legemiddelassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere og kan blant annet gi regler om: a) formål med legemiddelassistert rehabilitering b) kriterier for inntak og utskrivning c) krav om at det skal utarbeides individuell plan for alle pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

18 d) når individuell plan skal utarbeides og konsekvenser for behandlingen dersom individuell plan ikke foreligger e) ansvarsgrupper f) hvem som beslutter inntak og utskrivning fra legemiddelassistert rehabilitering g) adgang til å kreve urinprøver og blodprøver for kontrollformål. Regler etter første ledd bokstav b og d kan gjøre unntak fra reglene i pasientrettighetsloven 2-1 andre og fjerde ledd Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven) Loven skal bidra til at det opprettes helseforetak som planlegger og organiserer spesialisthelsetjenesten, oppfyller målsettinger og at det legges til rette organisering av helseforetakets sykehus og andre helseforetak. Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn Lov 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Spesielt viktige kapitler er: 18 Lover og Regler Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett 21. Hovedregel om taushetsplikt Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 34 (i kraft 9 mai 2008 iflg. res. 9 mai 2008 nr. 442). 22. Samtykke til å gi informasjon Taushetsplikt etter 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker. Et forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger som den opplysningene direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasientrettighetsloven 5-1 annet ledd. For personer under 16 år gjelder reglene i pasientrettighetsloven 4-4 og 3-4 annet ledd tilsvarende for samtykke etter første ledd. For personer over 16 år som ikke er i stand til å vurdere spørsmålet om samtykke av grunner som nevnt i pasientrettighetsloven 3-3 annet ledd, kan nærmeste pårørende gi samtykke etter første ledd.

19 Endret ved lov 27 juni 2008 nr. 65 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 750). 23. Begrensninger i taushetsplikten Taushetsplikt etter 21 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene, 2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, 3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt, 4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller 5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. 24. Opplysninger etter en persons død Taushetsplikt etter 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det. Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v. Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Her er spesielt 31 viktig helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Kapittel 7. Meldeplikt Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Departementet gir forskrifter om erklæringene. Leger som har gitt legeerklæring om dødsfall, eller som har gitt helsehjelp til en person før vedkommende døde, skal gi kommunelegen nødvendige opplysninger om dødsårsaken. Kommunelegen skal gi opplysningene videre til dødsårsaksregisteret. Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette politiet i samsvar med forskrift fastsatt av departementet. Er etterforskning iverksatt for å avklare om døden er voldt ved straffbar handling, skal legen gi retten opplysninger av betydning for saken, dersom retten ber om dette. 19 Lover og Regler Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven) Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

20 For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt i eller i medhold av loven. Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av lov. Tilsvarende skal den som fører tilsyn med en virksomhet, også føre tilsyn med virksomhetens beredskap. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for. Beredskapsplanen skal også omfatte tjenester som etter lov eller avtale tilbys av private virksomheter som en del av de respektive tjenester. Det skal også i nødvendig utstrekning utarbeides delplaner for aktuelle institusjoner og tjenesteområder Lov 02. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) Formålet med loven er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet. 20 Lover og Regler Lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Formålet med denne lov er å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. Gjennom forskning og statistikk skal loven bidra til informasjon og kunnskap om befolkningens helseforhold, årsaker til nedsatt helse og utvikling av sykdom for administrasjon, kvalitetssikring, planlegging og styring. Loven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger. Merk at det i denne lov er en ny : 13a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger som behandles etter denne loven uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 34 (i kraft 9 mai 2008 iflg. res. 9 mai 2008 nr. 442). Til 13a er det i 34. Straff satt inn: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer 13 a, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder Lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Denne loven gjelder skader som er voldt i institusjon under spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, under ambulansetransport, eller av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, personer som opptrer på vegne av disse eller andre personer som fastsatt i forskrift.

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 31.07.2012 Forord Dette dokumentet er et resultat av et arbeid som ble gjennomført i perioden juni 2011 mai 2012. Arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer